MANAGERIAL ACCOUNTING EDITION 8 (2005) อ . งามตา ศรีวะรมย์
The author team Dr. Carl S. Warren Dr. James M. Reeve Dr. Philip  E. Fess อ . งามตา ศรีวะรมย์
อาจารย์งามตา ศรีวะรมย์ คณะบัญชี ผู้นำเสนอ
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการบัญชีบริหารและระบบต้นทุนงานสั่งทำ ( Introduction to Managerial Accounting &Job Order Cost Syst...
ต้นทุน ( Cost) อ . งามตา ศรีวะรมย์ ต้นทุน ต้นทุนที่ไม่ใช่ต้นทุนการผลิต (Non-Manufacturing Costs) ต้นทุนการผลิต (Manufa...
ต้นทุนการผลิต ( Manufacturing Costs) อ . งามตา ศรีวะรมย์ <ul><li>Direct Material </li></ul><ul><li>Direct Labor </li>...
ต้นทุนที่ไม่ใช่ต้นทุนการผลิต (Non-Manufacturing Costs) อ . งามตา ศรีวะรมย์ ค่าใช้จ่ายในการบริหาร (General & Administra...
ระบบต้นทุน อ . งามตา ศรีวะรมย์ บันทึกต้นทุนรวมของ  ผลิตภัณฑ์แต่ละชนิด  แยกจากกันตามประเภทของ  ผลิตภัณฑ์ตามคำสั่งของ ...
ระบบต้นทุนงานช่วง ( Process Cost Systems ) บทที่ 2 อ . งามตา ศรีวะรมย์
ระบบต้นทุน อ . งามตา ศรีวะรมย์ บันทึกต้นทุนการผลิตรวม  แล้วนำต้นทุนการผลิตรวม  มาบันทึกแยกตามแผนก หรือตามขบวนการผลิต ...
การใช้ระบบทันเวลาในต้นทุนงานช่วง (Just-in-Time Processing) ระบบทันเวลาหรือตรงเวลา (Just-in-Time – JIT) เป็นปรัชญาในการด...
พฤติกรรมต้นทุนและการวิเคราะห์ ต้นทุน ปริมาณ กำไร ( Cost Behavior and Cost – Volume –Profit Analysis ) บทที่ 3 อ . งามตา ...
การจำแนกต้นทุนสำหรับการวางแผนและควบคุม 3. ต้นทุนกึ่งผันแปรหรือต้นทุนผสม (Semivariable Costs) 1 . ต้นทุนผันแปร (Variable...
ต้นทุน ( บาท ) ปริมาณกิจกรรม ( หน่วย ) X Y ต้นทุนกึ่งผันแปรหรือต้นทุนผสม 5,000 ต้นทุนผันแปร ต้นทุนคงที่ อ . งามตา ศรีวะ...
การวิเคราะห์ต้นทุนผสม 1. วิธีจุดสูงสุด - ต่ำสุด (High – Low Method) 2. วิธีกะประมาณด้วยสายตา  (Scattergraph Method) ...
การวิเคราะห์ต้นุทน ปริมาณและกำไร อ . งามตา ศรีวะรมย์ เป็นการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างต้นทุน ปริมาณและกำไร โดยการศึกษา...
การวิเคราะห์จุดคุ้มทุน ( Break Even Analysis) อ . งามตา ศรีวะรมย์ การวิเคราะห์จุดคุ้มทุน ( Break Even Analysis) คือระด...
บทที่ 4 การรายงานกำไรสำหรับการวิเคราะห์เชิงบริหาร ( Profit Reporting for Management Analysis อ . งามตา ศรีวะรมย์
เสนอต่อบุคคลภายนอก - ผู้ถือหุ้น - กรมสรรพากร เสนอต่อบุคคลภายใน - ผู้บริหาร <ul><li>วิธีต้นทุนเต็ม ( Full Costing )  ...
ต้นทุนที่เกี่ยวข้อง 1. ต้นทุนการผลิต (Manufacturing Costs) 2. ค่าใช้จ่ายในการขาย (Selling Costs) 3. ค่าใช้จ่ายในการบร...
บทที่ 5 งบประมาณ ( Budgeting ) อ . งามตา ศรีวะรมย์
วัตถุประสงค์ของการจัดทำงบประมาณ 1. เพื่อการวางแผนล่วงหน้า 2. เพื่อการเป็นสื่อกลางในการประสานงานของแผนกต่างๆ  ที่เกี่ยวข...
ประโยชน์ของการจัดทำงบประมาณ 1. ช่วยวางแผนและการควบคุมดำเนินงานของฝ่ายบริหาร 2. งบประมาณช่วยให้ผู้บริหารมองไปในอนาคต 3. ...
ประเภทของงบประมาณ 1. กิจการผลิต  (Manufacturing Firms) 2. กิจการพาณิชยกรรม  (Merchandising Firms) 3. กิจการบริการ  (...
การจัดทำงบประมาณหลัก ประกอบด้วย :- 1. งบประมาณดำเนินงาน  (Operating Budgets) 2. งบประมาณการเงิน  (Financial Budgets)...
งบประมาณดำเนินงาน 1. งบประมาณขาย 2. งบประมาณการผลิต 3. งบประมาณวัตถุทางตรง 4. งบประมาณแรงงานทางตรง 5. งบประมาณค่าใช้จ...
งบประมาณการเงิน งบประมาณการเงิน  เป็นงบประมาณที่แสดงการเปลี่ยนแปลงสินทรัพย์  ต่างๆ  เพื่อนำไปประมาณการฐานะของกิจการ  ซ...
การประเมินผลการปฏิบัติงานสำหรับการดำเนินงานแบบกระจายอำนาจ ( Performance Evaluation for Decentralized Operations ) บทที่ 6...
1. แบบรวมอำนาจ (Centralized) 2. แบบกระจายอำนาจ ( Decentralized) อ . งามตา ศรีวะรมย์
การกระจายอำนาจ ( Decntralized) ในการบริหารงานแบบกระจายอำนาจ  ผู้บริหารในระดับล่างจะมีอำนาจในการ กำหนดนโยบายวางแผนงาน  แ...
การบัญชีตามความรับผิดชอบ  (Responsibility Accounting)  ขบวนการเก็บรวบรวมข้อมูล สรุปผลและรายงานผลการดำเนินงาน ของแต่ละศู...
รูปแบบและหน้าที่ของศูนย์ความรับผิดชอบ <ul><li>ศูนย์ต้นทุน (Cost Center) </li></ul><ul><li>ศูนย์รายได้ (Revenue Center) <...
ข้อมูลทางการบัญชีที่ใช้ในการประเมินประสิทธิภาพ แผนภาพที่  1 รูปแบบของศูนย์ความรับผิดชอบ  รวมทั้งข้อมูลการบัญชีที่จะถูกน...
บทที่ 7 การวิเคราะห์ความแตกต่างและการกำหนดราคาผลิตภัณฑ์ ( Differential Analysis and Product Pricing ) อ . งามตา ศรีวะร...
หน้าที่หนึ่งของผู้บริหารคือการตัดสินใจเลือกในทางเลือกที่มีอยู่ ให้เหลือเพียงทางเลือกเดียวที่ดีที่สุด ทั้งนี้การศึกษาข้อมูล...
บทที่ 8 การวิเคราะห์การลงทุน ( Capital Investment Analysis )  อ . งามตา ศรีวะรมย์
การใช้จ่ายเงินของธุรกิจ สามารถแบ่งออกได้เป็น 2 ประเภท คือ 1) รายจ่ายฝ่ายทุน (Capital Expenditure) หมายถึง รายจ่ายที่...
ลักษณะของการวิเคราะห์การลงทุน  (Nature of Capital Investment Analysis) ปกติกิจการจะทำการวิเคราะห์การลงทุน เพื่อประเมินการ...
วิธีในการประเมินโครงการลงทุน (Methods of Evaluating Capital Investment Proposals) การประเมินโครงการลงทุน สามารถแยกออกได้เ...
อ . งามตา ศรีวะรมย์ วิธีวัดผลตอบแทนจากการลงทุน 1. ระยะเวลาคืนทุน ( Payback period : PP ) 2. อัตราผลตอบแทนทางการบัญชี ...
การจัดสรรต้นทุน และ ต้นทุนตามกิจกรรม ( Cost Allocation and Activity-Bases Costing ) บทที่ 9 อ . งามตา ศรีวะรมย์
ต้นทุนตามกิจกรรม ( Activity-based Costing : ABC ) เป็นระบบของการจัดสรรต้นทุน โดยในขั้นแรกจะจัดสรรค่าใช้จ่ายการผลิตให้กับ...
วิธีการจัดสรรต้นทุนผลิตภัณฑ์ (Product Costing Allocation Methods) ในการจัดสรรค่าใช้จ่ายการผลิตเข้าสู่ต้นทุนผลิตภัณฑ์ (Pr...
ขั้นที่ 1 กำหนดกลุ่มกิจกรรม Activity Centers  และกำหนดตัวผลักดัน ต้นทุน Costs Driver ขั้นที่ 2  ประมาณต้นทุน ( ปัน...
บทที่ 10 งบกระแสเงินสด ( Statement of Cash Flows ) อ . งามตา ศรีวะรมย์
แหล่งที่มาและใช้ไปของงบกระแสเงินสด งบกระแสเงินสดแสดงแหล่งที่มาและใช้ไปของเงินสด  โดยจะแยก แสดงตามกิจกรรมได้เป็น  3  กิจ...
1. การคำนวณกระแสเงินสดจากกิจกรรมการดำเนินงาน  ในการจัดทำกระแสเงินสดจากกิจกรรมการดำเนินงานนั้น  สามารถ จัดทำได้  2  วิ...
ประโยชน์ที่ได้รับจากการศึกษาตำราภาษาอังกฤษ  1. ช่วยทบทวนเนื้อหาเทียบกับตำราภาษาไทย เพื่อปรับให้เป็นปัจจุบัน 2. ให้นักศึ...
สรุป  หนังสือเล่มนี้โดยภาพรวมแล้วให้ประโยชน์มากสำหรับผู้ที่สนใจในเรื่องการบัญชีบริหารและ การลงทุนให้เกิดผลกำไรสูงสุด รวมท...
สวัสดีค่ะ อ . งามตา ศรีวะรมย์
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

บัญชี

3,535 views

Published on

Published in: Education
0 Comments
3 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
3,535
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
5
Actions
Shares
0
Downloads
35
Comments
0
Likes
3
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

บัญชี

 1. 1. MANAGERIAL ACCOUNTING EDITION 8 (2005) อ . งามตา ศรีวะรมย์
 2. 2. The author team Dr. Carl S. Warren Dr. James M. Reeve Dr. Philip E. Fess อ . งามตา ศรีวะรมย์
 3. 3. อาจารย์งามตา ศรีวะรมย์ คณะบัญชี ผู้นำเสนอ
 4. 4. ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการบัญชีบริหารและระบบต้นทุนงานสั่งทำ ( Introduction to Managerial Accounting &Job Order Cost Systems ) บทที่ 1 อ . งามตา ศรีวะรมย์
 5. 5. ต้นทุน ( Cost) อ . งามตา ศรีวะรมย์ ต้นทุน ต้นทุนที่ไม่ใช่ต้นทุนการผลิต (Non-Manufacturing Costs) ต้นทุนการผลิต (Manufacturing Costs)
 6. 6. ต้นทุนการผลิต ( Manufacturing Costs) อ . งามตา ศรีวะรมย์ <ul><li>Direct Material </li></ul><ul><li>Direct Labor </li></ul><ul><li>Manufacturing Overhead </li></ul>ส่วนประกอบ ต้นทุนที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรม การผลิต โดยเริ่มตั้งแต่การ แปลงสภาพวัตถุดิบจนกระทั่ง กลายเป็นสินค้าสำเร็จรูป ความหมาย
 7. 7. ต้นทุนที่ไม่ใช่ต้นทุนการผลิต (Non-Manufacturing Costs) อ . งามตา ศรีวะรมย์ ค่าใช้จ่ายในการบริหาร (General & Administration Expenses) ค่าใช้จ่ายในการขาย (Selling Expenses) คชจ . ทั้งหมดที่เกิดขึ้นเนื่องจากกิจกรรมการบริหารทั่ว ๆ ไป คชจ . ทั้งหมดที่เกิดขึ้น เนื่องจากกิจกรรม การขาย ความหมาย <ul><li>เงินเดือนผู้บริหาร </li></ul><ul><li>ค่าใช้จ่ายสำนักงาน </li></ul><ul><li>ค่าโฆษณา </li></ul><ul><li>ค่าตอบแทน พนักงานขาย </li></ul>ตัวอย่าง
 8. 8. ระบบต้นทุน อ . งามตา ศรีวะรมย์ บันทึกต้นทุนรวมของ ผลิตภัณฑ์แต่ละชนิด แยกจากกันตามประเภทของ ผลิตภัณฑ์ตามคำสั่งของ ลูกค้า ตามสัญญาซื้อขาย เป็นต้น ระบบต้นทุนงานสั่งทำ (Job Order Cost System) บันทึกต้นทุนการผลิตรวม แล้วนำต้นทุนการผลิตรวม มาบันทึกแยกตามแผนก หรือตามขบวนการผลิต ระบบต้นทุนงานช่วง (Process Cost System)
 9. 9. ระบบต้นทุนงานช่วง ( Process Cost Systems ) บทที่ 2 อ . งามตา ศรีวะรมย์
 10. 10. ระบบต้นทุน อ . งามตา ศรีวะรมย์ บันทึกต้นทุนการผลิตรวม แล้วนำต้นทุนการผลิตรวม มาบันทึกแยกตามแผนก หรือตามขบวนการผลิต ระบบต้นทุนงานช่วง (Process Cost System)
 11. 11. การใช้ระบบทันเวลาในต้นทุนงานช่วง (Just-in-Time Processing) ระบบทันเวลาหรือตรงเวลา (Just-in-Time – JIT) เป็นปรัชญาในการดำเนินธุรกิจที่มุ่งลดเวลาและต้นทุน และลดผลผลิตที่มีคุณภาพต่ำ JIT จะจัดระบบที่แต่เดิมแยกเป็นแผนกย่อย ๆ หลาย ๆ แผนกให้รวมกันเป็น Work cells เดียวกัน เพื่อให้แผนกที่ควรจะรวมกันได้อยู่รวมกัน เพื่อใช้ทรัพยากรให้ประหยัดและเหมาะสมมากขึ้น ดังนั้นทำให้เหลือแผนกน้อยลง ซึ่งการรวมเป็น Work cells นั้น จะทำให้เกิดการเรียนรู้งานระหว่างกัน (Cross-trained) เกิดขึ้น พนักงานหนึ่งคนสามารถทำงานหรือเรียนรู้งานได้มากขึ้น ทำให้เกิดการยืดหยุ่นในการทำงาน และก่อให้เกิดความภูมิใจ และมีส่วนร่วมในการผลิตสินค้าได้มากขึ้น นอกจากนั้นระบบ JIT จะช่วยลดการเคลื่อนย้ายงานระหว่างแผนกให้ลดต้นทุนการขนส่งลงได้ เพราะมีแผนกน้อยลง อ . งามตา ศรีวะรมย์
 12. 12. พฤติกรรมต้นทุนและการวิเคราะห์ ต้นทุน ปริมาณ กำไร ( Cost Behavior and Cost – Volume –Profit Analysis ) บทที่ 3 อ . งามตา ศรีวะรมย์
 13. 13. การจำแนกต้นทุนสำหรับการวางแผนและควบคุม 3. ต้นทุนกึ่งผันแปรหรือต้นทุนผสม (Semivariable Costs) 1 . ต้นทุนผันแปร (Variable Costs) 2. ต้นทุนคงที่ (Fixed Costs) 4. ต้นทุนกึ่งคงที่ (Step Costs) อ . งามตา ศรีวะรมย์
 14. 14. ต้นทุน ( บาท ) ปริมาณกิจกรรม ( หน่วย ) X Y ต้นทุนกึ่งผันแปรหรือต้นทุนผสม 5,000 ต้นทุนผันแปร ต้นทุนคงที่ อ . งามตา ศรีวะรมย์
 15. 15. การวิเคราะห์ต้นทุนผสม 1. วิธีจุดสูงสุด - ต่ำสุด (High – Low Method) 2. วิธีกะประมาณด้วยสายตา (Scattergraph Method) 3. วิธีกำลังสองน้อยที่สุด (Least Squares Regression Analysis Method) อ . งามตา ศรีวะรมย์
 16. 16. การวิเคราะห์ต้นุทน ปริมาณและกำไร อ . งามตา ศรีวะรมย์ เป็นการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างต้นทุน ปริมาณและกำไร โดยการศึกษาผลกระทบที่เกิดขึ้น ต่อกำไรเมื่อมีการเปลี่ยนแปลง ของต้นทุน หรือปริมาณขาย 1. ราคา 2. ปริมาณสินค้าที่ขาย 3. ต้นทุนผันแปรต่อหน่วย 4. ต้นทุนคงที่รวม 5. ส่วนผสมของผลิตภัณฑ์แต่ละชนิดที่ขาย
 17. 17. การวิเคราะห์จุดคุ้มทุน ( Break Even Analysis) อ . งามตา ศรีวะรมย์ การวิเคราะห์จุดคุ้มทุน ( Break Even Analysis) คือระดับกิจกรรมที่ทำให้เกิดรายได้ที่กับต้นทุนทั้งสิ้น เป็นจุดที่ไม่ก่อให้เกิดกำไร สรุปได้ว่าจุดคุ้มทุน คือ 1. จุดที่รายได้รวม = ต้นทุนรวม หรือ 2. จุดที่กำไร = 0 โดยหลักการแล้วมีวิธีการคำนวณได้ 3 วิธีดังนี้ คือ 1. โดยใช้สมการ 2. โดยใช้กำไรส่วนเกิน 3. โดยการวาดกราฟ
 18. 18. บทที่ 4 การรายงานกำไรสำหรับการวิเคราะห์เชิงบริหาร ( Profit Reporting for Management Analysis อ . งามตา ศรีวะรมย์
 19. 19. เสนอต่อบุคคลภายนอก - ผู้ถือหุ้น - กรมสรรพากร เสนอต่อบุคคลภายใน - ผู้บริหาร <ul><li>วิธีต้นทุนเต็ม ( Full Costing ) หรือ </li></ul><ul><li>วิธีต้นทุนคิดเข้างาน ( Absorption Costing ) </li></ul>2. วิธีต้นทุนทางตรง ( Direct Costing ) ต้นทุนผันแปร ( Variable Costing ) งบกำไรขาดทุน ทำได้ 2 วิธี การคำนวณต้นทุนผลิตภัณฑ์ มี 2 วิธี * ในที่นี้จะเรียกว่าวิธีต้นทุนเต็ม * ในที่นี้จะเรียกว่าวิธีต้นทุนผันแปร อ . งามตา ศรีวะรมย์
 20. 20. ต้นทุนที่เกี่ยวข้อง 1. ต้นทุนการผลิต (Manufacturing Costs) 2. ค่าใช้จ่ายในการขาย (Selling Costs) 3. ค่าใช้จ่ายในการบริหาร ( Administration Costs) วัตถุดิบทางตรง XX ค่าแรงงานทางตรง XX ค่าใช้จ่ายในการผลิต – ผันแปร XX ค่าใช้จ่ายในการผลิต – คงที่ XX ต้นทุนการผลิต (Manufacturing Costs) อ . งามตา ศรีวะรมย์
 21. 21. บทที่ 5 งบประมาณ ( Budgeting ) อ . งามตา ศรีวะรมย์
 22. 22. วัตถุประสงค์ของการจัดทำงบประมาณ 1. เพื่อการวางแผนล่วงหน้า 2. เพื่อการเป็นสื่อกลางในการประสานงานของแผนกต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง 3. เพื่อให้มีการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจำกัดเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 4. เพื่อเป็นเครื่องมือในการควบคุมการดำเนินงานและการวางแผนกำไร 5. เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการประเมินผลงานของฝ่ายต่างๆ ในองค์กร อ . งามตา ศรีวะรมย์
 23. 23. ประโยชน์ของการจัดทำงบประมาณ 1. ช่วยวางแผนและการควบคุมดำเนินงานของฝ่ายบริหาร 2. งบประมาณช่วยให้ผู้บริหารมองไปในอนาคต 3. ช่วยให้เกิดการร่วมมือ และความพยายามร่วมกันของฝ่ายต่างๆ 4. ช่วยให้จัดสรรทัพยากรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ อ . งามตา ศรีวะรมย์
 24. 24. ประเภทของงบประมาณ 1. กิจการผลิต (Manufacturing Firms) 2. กิจการพาณิชยกรรม (Merchandising Firms) 3. กิจการบริการ (Service Firms) อ . งามตา ศรีวะรมย์
 25. 25. การจัดทำงบประมาณหลัก ประกอบด้วย :- 1. งบประมาณดำเนินงาน (Operating Budgets) 2. งบประมาณการเงิน (Financial Budgets) อ . งามตา ศรีวะรมย์
 26. 26. งบประมาณดำเนินงาน 1. งบประมาณขาย 2. งบประมาณการผลิต 3. งบประมาณวัตถุทางตรง 4. งบประมาณแรงงานทางตรง 5. งบประมาณค่าใช้จ่ายการผลิต 6. งบประมาณต้นทุนการผลิต 7. งบประมาณค่าใช้จ่ายในการขายและ บริหาร 8. งบประมาณกำไรขาดทุน อ . งามตา ศรีวะรมย์
 27. 27. งบประมาณการเงิน งบประมาณการเงิน เป็นงบประมาณที่แสดงการเปลี่ยนแปลงสินทรัพย์ ต่างๆ เพื่อนำไปประมาณการฐานะของกิจการ ซึ่งประกอบด้วย 1. งบประมาณเงินลงทุน 2. งบประมาณเงินสด 3. งบประมาณงบดุล 4. งบประมาณกำไรสะสม 5. งบประมาณแสดงการเปลี่ยนแปลงในส่วนของเจ้าของ * 6. งบประมาณกระแสเงินสด อ . งามตา ศรีวะรมย์
 28. 28. การประเมินผลการปฏิบัติงานสำหรับการดำเนินงานแบบกระจายอำนาจ ( Performance Evaluation for Decentralized Operations ) บทที่ 6 อ . งามตา ศรีวะรมย์
 29. 29. 1. แบบรวมอำนาจ (Centralized) 2. แบบกระจายอำนาจ ( Decentralized) อ . งามตา ศรีวะรมย์
 30. 30. การกระจายอำนาจ ( Decntralized) ในการบริหารงานแบบกระจายอำนาจ ผู้บริหารในระดับล่างจะมีอำนาจในการ กำหนดนโยบายวางแผนงาน และมีอำนาจในการตัดสินใจ ในส่วนงานของตน เพื่อ ควบคุมการบริหารงานในส่วนที่ตนเองรับผิดชอบให้บรรลุเป้าหมายรวมขององค์กร อ . งามตา ศรีวะรมย์
 31. 31. การบัญชีตามความรับผิดชอบ (Responsibility Accounting) ขบวนการเก็บรวบรวมข้อมูล สรุปผลและรายงานผลการดำเนินงาน ของแต่ละศูนย์ความรับผิดชอบการบัญชีตามความรับผิดชอบ อ . งามตา ศรีวะรมย์
 32. 32. รูปแบบและหน้าที่ของศูนย์ความรับผิดชอบ <ul><li>ศูนย์ต้นทุน (Cost Center) </li></ul><ul><li>ศูนย์รายได้ (Revenue Center) </li></ul><ul><li>ศูนย์กำไร ( Profit Center) </li></ul><ul><li>ศูนย์ลงทุน ( Investment Center) </li></ul>อ . งามตา ศรีวะรมย์
 33. 33. ข้อมูลทางการบัญชีที่ใช้ในการประเมินประสิทธิภาพ แผนภาพที่ 1 รูปแบบของศูนย์ความรับผิดชอบ รวมทั้งข้อมูลการบัญชีที่จะถูกนำใช้ในการประเมิน ประสิทธิภาพของแต่ละศูนย์ความรับผิดชอบ อ . งามตา ศรีวะรมย์   ต้นทุน รายได้ขาย เงินลงทุน อื่นๆ   (Cost) (Sales) (Capital Investment) (Other) ศูนย์ต้นทุน        ศูนย์รายได้ ต้นทุนทางตรงเท่านั้น      ศูนย์กำไร       ศูนย์ลงทุน    
 34. 34. บทที่ 7 การวิเคราะห์ความแตกต่างและการกำหนดราคาผลิตภัณฑ์ ( Differential Analysis and Product Pricing ) อ . งามตา ศรีวะรมย์
 35. 35. หน้าที่หนึ่งของผู้บริหารคือการตัดสินใจเลือกในทางเลือกที่มีอยู่ ให้เหลือเพียงทางเลือกเดียวที่ดีที่สุด ทั้งนี้การศึกษาข้อมูลต้นทุน จะทำให้การตัดสินใจของผู้บริหารมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น วิธีการหนึ่งที่จะใช้ในการตัดสินใจคือ การวิเคราะห์ความแตกต่างของรายได้หรือต้นทุนในแต่ละทางเลือก และเลือกทางเลือกที่ดีที่สุด การวิเคราะห์ความแตกต่าง (Differential Analysis) เป็นแนวคิดสำหรับผู้บริหารที่จะใช้ในการตัดสินใจเลือกทางเลือกที่มี ในกรณีต่าง ๆ ดังนี้ 1. จะให้เช่าหรือขายอุปกรณ์ 2. การยกเลิกส่วนงานที่ไม่มีกำไร 3. การผลิตหรือซื้อชิ้นส่วน 4. การซื้อสินทรัพย์ประจำมาทดแทนของเดิม 5. ผลิตต่อให้เสร็จหรือขายเป็นสินค้าที่ผลิตยังไม่เสร็จ 6. การรับคำสั่งซื้อพิเศษ อ . งามตา ศรีวะรมย์
 36. 36. บทที่ 8 การวิเคราะห์การลงทุน ( Capital Investment Analysis ) อ . งามตา ศรีวะรมย์
 37. 37. การใช้จ่ายเงินของธุรกิจ สามารถแบ่งออกได้เป็น 2 ประเภท คือ 1) รายจ่ายฝ่ายทุน (Capital Expenditure) หมายถึง รายจ่ายที่จ่ายเพื่อการลงทุนในสินทรัพย์ระยะยาว ที่จะให้ประโยชน์ในอนาคตเกินกว่าหนึ่งรอบระยะเวลาบัญชี และ 2) รายจ่ายฝ่ายรายได้ (Revenue Expenditure) หมายถึงรายจ่ายที่กิจการจ่ายเพื่อก่อให้เกิดรายได้ในรอบระยะเวลาบัญชีนี้ รายจ่ายทั้งสองประเภทมีบทบาทต่อธุรกิจในการที่จะต้องหาแหล่งเงินที่เหมาะสม และวางแผนการใช้จ่ายอย่างมีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะรายจ่ายฝ่ายทุน หรือเรียกว่า การลงทุน (Investment) อ . งามตา ศรีวะรมย์
 38. 38. ลักษณะของการวิเคราะห์การลงทุน (Nature of Capital Investment Analysis) ปกติกิจการจะทำการวิเคราะห์การลงทุน เพื่อประเมินการลงทุนระยะยาว การวิเคราะห์การลงทุน (Capital investment analysis) หรืองบลงทุน (Capital budgeting) มีหลักการดังนี้ 1. เป็นการวางแผนเชิงบริหาร (plans), การประเมินผล (evaluates), และการควบคุม (controls) การลงทุนในสินทรัพย์ประจำ 2. ทุนที่นำมาลงทุนนั้นต้องจัดหามาจากแหล่งเงินทุนระยะยาว (long-term commitment) 3. เนื่องจากเป็นการลงทุนระยะยาว จึงต้องทำให้ได้รับอัตราผลตอบแทน (rate of return) อย่างเหมาะสม 4. กระบวนการดังกล่าวจะต้องรวมถึงแผน ที่จะทำให้พนักงานพร้อมที่จะให้ความสนับสนุน (encouraging) มีส่วนร่วมและได้รับรางวัล (rewarding)
 39. 39. วิธีในการประเมินโครงการลงทุน (Methods of Evaluating Capital Investment Proposals) การประเมินโครงการลงทุน สามารถแยกออกได้เป็น 2 วิธีคือ 1. วิธีที่ไม่พิจารณาค่าปัจจุบันของเงิน 2. วิธีที่พิจารณาค่าปัจจุบันของเงิน
 40. 40. อ . งามตา ศรีวะรมย์ วิธีวัดผลตอบแทนจากการลงทุน 1. ระยะเวลาคืนทุน ( Payback period : PP ) 2. อัตราผลตอบแทนทางการบัญชี ( Account rate of Method : ARR ) 3. มูลค่าปัจจุบันสุทธิ ( Net Present Value : NPV ) 4. อัตราผลตอบแทนภายใน ( Internal Rate of Return :IRR ) 5. ดัชนีการทำกำไร ( Profitability Index : PI )
 41. 41. การจัดสรรต้นทุน และ ต้นทุนตามกิจกรรม ( Cost Allocation and Activity-Bases Costing ) บทที่ 9 อ . งามตา ศรีวะรมย์
 42. 42. ต้นทุนตามกิจกรรม ( Activity-based Costing : ABC ) เป็นระบบของการจัดสรรต้นทุน โดยในขั้นแรกจะจัดสรรค่าใช้จ่ายการผลิตให้กับกลุ่ม หรือศูนย์กิจกรรม (Activity Cost Pools) หลังจากนั้นจึงจะจัดสรรค่าใช้จ่ายในแต่ละกิจกรรม เข้าเป็นต้นทุนผลิตภัณฑ์ ตามจำนวนกิจกรรมที่ผลิตภัณฑ์นั้น ๆ ใช้ อ . งามตา ศรีวะรมย์
 43. 43. วิธีการจัดสรรต้นทุนผลิตภัณฑ์ (Product Costing Allocation Methods) ในการจัดสรรค่าใช้จ่ายการผลิตเข้าสู่ต้นทุนผลิตภัณฑ์ (Product Costing) ต้องคำนวณหาอัตราจัดสรรล่วงหน้าซึ่งกิจการสามารถกำหนดอัตราได้หลายวิธี ตามความเหมาะสมของแต่ละกิจการ ซึ่งโดยทั่วไปสามารถคำนวณได้ 3 วิธีคือ อ . งามตา ศรีวะรมย์ วิธีการจัดสรรค่าใช้จ่ายการผลิต 3 วิธี วิธีอัตราเดียว ทั้งโรงงาน วิธีหลายอัตราแยกตามแผนกผลิต วิธีต้นทุนตามกิจกรรม ( ABC)
 44. 44. ขั้นที่ 1 กำหนดกลุ่มกิจกรรม Activity Centers และกำหนดตัวผลักดัน ต้นทุน Costs Driver ขั้นที่ 2 ประมาณต้นทุน ( ปันส่วน ) ของกลุ่มกิจกรรม Cost Pools ขั้นที่ 3 คำนวณค่าใช้จ่ายต่อหน่วยของตัวผลักดัน M O H rate per Cost Driver ขั้นที่ 4 คำนวณค่าใช้จ่ายของผลิตภัณฑ์แต่ละชนิดตามกิจกรรมที่ผลิตภัณฑ์ใช้ไป M O H to products using ขั้นที่ 5 คำนวณต้นทุนผลิตภัณฑ์ต่อหน่วย Cost per Unit ขั้นตอนการดำเนินงานตามระบบต้นทุนตามกิจกรรม อ . งามตา ศรีวะรมย์
 45. 45. บทที่ 10 งบกระแสเงินสด ( Statement of Cash Flows ) อ . งามตา ศรีวะรมย์
 46. 46. แหล่งที่มาและใช้ไปของงบกระแสเงินสด งบกระแสเงินสดแสดงแหล่งที่มาและใช้ไปของเงินสด โดยจะแยก แสดงตามกิจกรรมได้เป็น 3 กิจกรรมหลักดังนี้ 1. จากกิจกรรมการดำเนินงาน (Operating Activities) 2. จากกิจกรรมการลงทุน (Investing Activities) 3. จากกิจกรรมการจัดหาเงิน (Financing Activities) อ . งามตา ศรีวะรมย์
 47. 47. 1. การคำนวณกระแสเงินสดจากกิจกรรมการดำเนินงาน ในการจัดทำกระแสเงินสดจากกิจกรรมการดำเนินงานนั้น สามารถ จัดทำได้ 2 วิธี คือ 1.1 วิธีทางตรง (Direct Method) 1.2 วิธีทางอ้อม (Indirect Method) อ . งามตา ศรีวะรมย์
 48. 48. ประโยชน์ที่ได้รับจากการศึกษาตำราภาษาอังกฤษ 1. ช่วยทบทวนเนื้อหาเทียบกับตำราภาษาไทย เพื่อปรับให้เป็นปัจจุบัน 2. ให้นักศึกษาทำแบบฝึกหัดที่เป็นภาษาอังกฤษบ้าง เพื่อช่วยฝึกให้นักศึกษา ได้คุ้นเคยกับคำศัพท์ และ ลักษณะโจทย์ 3. เพื่อเป็นพื้นฐานในการศึกษาในรายวิชาอื่น ๆ ต่อไป อ . งามตา ศรีวะรมย์
 49. 49. สรุป หนังสือเล่มนี้โดยภาพรวมแล้วให้ประโยชน์มากสำหรับผู้ที่สนใจในเรื่องการบัญชีบริหารและ การลงทุนให้เกิดผลกำไรสูงสุด รวมทั้งทางเลือกต่างๆ ที่ใช้ในการตัดสินใจ ในการลงทุนใน อนาคตหรือการขยายงานของธุรกิจที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน ที่ทำให้เพิ่มรายได้ต่อองค์กรและการ ใช้สินทรัพย์องค์กรให้เกิดประโยชน์สูงสุด อ . งามตา ศรีวะรมย์
 50. 50. สวัสดีค่ะ อ . งามตา ศรีวะรมย์

×