Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Tugas agama

714 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Tugas agama

 1. 1. Tugas Agama Penelitian Mushola Al-Latif Kelompok 4 XI IPA4• Apriana rustiandi• Atthur elfath• Dini puspita• Febriana kusuma• Putri tamara
 2. 2. I. LAPORAN PENELITIAN Mushola Al-Latif , di jl.cilenggang 2 serpong-BSD. Mushola dibuat pada bulan maret tahun 2010. Mushola ini didirikan untuk keluarga agar dapat melakukan solat jama’ah bersama, serta untuk pengajian keluarga yang sering diadakan pada malam jum’at .
 3. 3. Pentingnya Do’aAssalamualaikum wr.wb.Segala puji bagi Allah Sang Penguasa alam semesta. Semoga salawat serta keselamatantercurahkan selalu kepada Nabi dan Rasul termulia. Berserta keluarga dan sahabat-sahabatnya,semuanya. Kami panjatkan segala puji padaNya dan kami meminta pertolonganNya. Serayamemohon ampun dan meminta perlindunganNya dari segala keburukan jiwaku dan darikejelekan amaliahku. Barangsiapa yang telah Allah tunjukkan jalan baginya, maka tiada yangbisa menyesatkannya. Dan barang siapa yang telah Allah sesatkan jalannya, maka tiada yangbisa memberinya petunjuk. Ya Allah limpahkanlah salawat dan salam bagi Muhammad sawberserta keluarga dan sahabat-sahabatnya, semuanya. Segala puji bagi Allah yang telah memberisebaik-baik nikmat berupa iman dan islam. Salawat dan doa keselamatanku terlimpahkan selalukepada Nabi Agung Muhammad Saw berserta keluarga dan para sahabat-sahabat Nabisemuanya. Pentingnya do’a untuk agama islam adalah untuk sarana komunikasi kepada yangkhalik dan tuhan kita yaitu allah dimana kita hubungan do’a itu hhabuminallah. Dan kenapa kitapentingnya do’a, karena do’a itu apa yg dikatakan tadi bahwa tanpa do’a kita tidak bisa
 4. 4. melangkah , karena do’a itu adalah suatu kebutuhan bagi kita umat islam yang melaksanakanibadah dengan baik.Satu hari ada seorang teman bertanya bagaimana mungkin doa bisa menyembuhkan sakitseseorang? saya katakan padanya jaringansyaraf menunjukkan bahwa doa mengaktifkan sistemlimbik otak yang mengatur kesadaran seseorang akan diri, waktu dan lingkungan. Metabolismetubuh secara menyeluruh juga bergerak menuju keseimbangan sekaligus mewujudkankesembuhan.Menggali sumber-sumber psikoterapi dalam doa dapat dilihat dalam formulayang dibaca dalamdoa dapat mendatangkan ketenangan jiwa, ketenangan jiwa inilah yang menyembuhkan daripenyakit. Hal ini disebabkan orang yang memanjatkan doa yakin Allah SWT mengabulkanpermintaannya.Dan apabila hamba-hamba-Ku bertanya kepadamu tentang Aku, maka (jawablah), bahwasanyaAku adalah dekat. Aku mengabulkan permohonan orang yang mendoa apabila ia berdoa kepada-
 5. 5. Ku, maka hendaklah mereka itu memenuhi (segala perintah)-Ku dan hendaklah merekaberiman kepada-Ku, agar mereka selalu berada dalam kebenaran. (QS. Al- Baqarah:186).Dalam Kitab Al-Hakim, Ibnul Qayyim al-Jauziyah diriwayatkan hadist dari Ibnu Umar RAbahwa Nabi Muhamad SAW bersabda,‘Doa itu bermanfaat bagi musibah yang telah turun dan yang belum turun. Oleh karena itu wahaihamba Allah, kalian harus berdoa.’ (HR. Bukhari &Muslim).Diriwayatkan Aisyah RA, bahwa Nabi Muhamad SAW bersabda,‘Kewaspadaanmu tidak ada gunanya dalam menghadapi takdir. Berdoalah yang berguna untukmengantisipasi musibah yang turun maupun yang belum turun. Sesungguhnya musibah ketikaturun dihadapi oleh doa dan keduanya bertarung hingga hari kiamat.’ (HR. Bukhari & Muslim).Hubungan doa dengan musibah yang menimpa manusia dikategorikan menjadi tiga yaitu:1. Doa lebih kuat maka musibah dapat ditolak.2. Doa lebih lemah dari musibah, walaupun doa lebih lemah meringankan perasaan danmembentuk ketenangan jiwa.3. Doa dan musibah sama-sama kuat, keduanya saling menolak.doa yang diterima adalah doa dengan sungguh-sungguh dan memenuhi syarat dan adab maupunetika. Diriwayatkan Aisyah RA, Nabi Muhamad SAW bersabda,‘sesungguhnya Allah menyukai orang yang bersungguh-sungguh dalam doa.’Dari kriteria itu nampak proses psikologis yang terdapat dalam doa adalah hubungan yangkuat antara hamba dengan Sang Khaliq, proses ini dapat tercapai kalau ada kejernihan hati danpikiran dalam doa kepada Allah SWT sehingga merangsang syaraf-syaraf parasimpatis danmenimbulkan ketenangan hati bagi yang berdoa. Semakin tinggi dan berkualitas doa yangdipanjatkan beserta terpenuhinya syarat-syarat doa maka semakin mustajab doanya.Sementara doa yang gagal sifatnya tergesa-gesa dalam menanti terkabulnya doa. Ia merasaijabahnya terlalu lambat datangnya hingga merasa cemas. Akhirnya ia meninggalkan doa samasekali.Diriwayatkan Abu Hurairah Nabi SAW bersabda, ‘Akan dikabulkan doa bagi seseorang diantarakalian selama tidak tergesa-gesa. Apalagi mengatakan, ‘aku telah berdoa namun belum jugadikabulkan (HR Bukhari).Dalam pandangan Ibnul Qayyim al-Jauziyah Ada beberapa hal yang menyebabkan doa itudikabulkan yaitu,1. Keadaan sangat genting, terdesak, atau darurat.2. Didahului dengan perbuatan baik pada sesama seperti bershodaqoh, membantu anak yatim,dan juga orang yang membutuhkan pertolongan.3. Dilakukan pada saat yang tepat (waktu-waktu yang diijabah).4. Berserah diri secara totalitas hanya kepada Allah SWT semata.‘Aku mengabulkan permohonan orang yang berdoa, apabila berdoa kepadaKu’ (QS Al-Baqarah,186).Dengan demikian maka doa sangat bermanfaat dalam proses penyembuhan bagi orang-orangyang sedang sakit. Dengan berdoa berserah diri kepada Allah SWT dan senantiasa bersyukur atas
 6. 6. semua karuniaNya prosespenyembuhan, Insya Allah bisa terjadi lebih cepat. Wallahu a’lamBissawab.Orang Terbaikkeyword: doa ketenangan hati dan pikiran, doa ketenangan hati, manfaat doa bagi pelajar, doasupaya pikiran tenang, doa tenangkan jiwa islam, doa tenangkan pikiran, pidato pentingnya doa,manfaat doa secara psikologi, www doa untuk tenangkan hati, manfaat belajar bagi pelajar islam,keuntungan doa dalam perspektif psikologi, ketenangan hati dapat musibah, kata biajk sabardanikhlas, Pidato tentang manfaat doa, manfaat doa mustajab, manfaat membaca doa fikiran terang,pandangan berdoa bagi remaja, pentingnya doa, doa biar hati dan pikiran tenang, pikirantenang islami, supaya pikiran tenang,wallpaper doa ketenangan hati, www doa doa nabi,hubungan berdoa dengan belajar, hadist manfaat doa, ceramah mengenai ketenangan hati, contohdakwah pentingnya doa, doa agar tenang pikiran, Doa apa agar di tenangkan pikiran, doamenurut psikolog.Doa adalah senjata bagi kamu muslim, doa merupakan ibadah yang mulia. RasulullahShallallahu Alaihi wa Sallam mengajarkan dan memberikan teladan kepada umatnya untuksenantiasa berdzikir kepada Rabb kita Allah Subhanhu Wa Taala dalam berbagai keadaan.Diantara dzikir yang beliau ajarkan adalah dzikir tatkala kita sedang berada dalam keadaansusah.“Tidak ada Ilah yang berhak diibadahi kecuali Allah yang Maha Agung dan Maha PenyantunTidak ada Ilah yang berhak diibadahi kecuali Allah, Rabb ‘Arsy yang besarTidak ada Ilah yang berhak diibadahi kecuali Allah, Rabb langit dan bumi dan ‘Arsy yangmulia.”(HR. Imam Bukhari, no. 6346 dan Imam Muslim, no. 2703)“Wahai Allah, hanya rahmat-Mu yang kuharapkan, maka janganlah Engkau bebankan kepadadiriku sendiri meski hanya sekejap mata dan perbaikilah semua keadaanku, tidak ada Ilah yangberhak diibadahi kecuali Engkau.” (HR. Abu Daud dan hadist ini dinilai hasan oleh Syaikh al-Albani rahimahullah) Kalau kita perhatikan, semua untaian dzikir dalam hadist-hadist di atas atau yang lainnya, kitadapati bahwa semua merupakan ungkapan keimanan, tauhid, keikhlasan dan jauh dari kesyirikan,yang kecil apalagi yang besar. Ini menunjukkan bahwa obat kesusahan yang terbaik adalah
 7. 7. tajdidul iman (memperbarui keimanan), mengulang-ulang kalimat tauhid LAA ILAAHAILLALLAH. Karena tidak ada yang lebih ampuh dalam menghilangkan kesusahan dari hatiseorang hamba dibandingkan tauhid dan merealisasikan ibadah. Ketika hati seorang hambapenuh dengan tauhid, maka segala macam kesusahan akan sirna dan dia akan merasakankebahagiaan yang tiada tara.Ibnu Qayyim rahimahullah mengatakan, “Tauhid merupakan perlindungan para musuh AllahSubhanhu Wa Taala dan juga para wali-wali Allah subhanahu wa Ta’ala. Tauhid menyelamatmusuh-musuh Allah Subhanhu Wa Taala dari kesusahan dan kesengsaraan dunia.Allah Subhanhu Wa Taala berfirman yang artinya, “Maka apabila mereka naik kapal merekaberdoa kepada Allah dengan memurnikan ketaatan kepada-Nya, maka tatkala Allahmenyelamatkan mereka sampai ke darat, tiba-tiba mereka (kembali) mempersekutukan (Allah).”(QS. Al-Ankabut [29]: 65)Sedangkan para wali Allah, maka mereka diselamatkan dari kesusahan dan kesengsaraan didunia dan di akhirat. Oleh karena itu, nabi Yunus ‘alaihissalam berlindung kepadanya sehinggaAllah Subhanhu Wa Taala menyelamatkannya dari kegelapan tersebut, begitu juga pengikut paraRasul, mereka juga berlindung kepadanya sehingga mereka terhindarkan dari siksa yangdisediakan oleh orang-orang musyrik di dunia dan juga siksa yang disediakan oleh AllahSubhanhu Wa Taala di akhirat.” (al-Fawa’id, halaman 95)Diangkat dari Fiqhul Ad’iyati wal Adzkar,Syaikh Abdurrazaq bin Abdul Muhsin al-Badr, volume 3, halaman 180
 8. 8. Pada akhirnya, apa yang kami paparkan di atas adalah semata-mata sebatas ilmu yang kamimiliki. Sehingga bila didapatkan kebenaran, maka itu adalah murni berasal dari taufik dan‘inayah Allah ta’ala. Sebaliknya, bila terdapat kesalahan maka itu adalah bersumber dari syaitandan kebodohan saya. Semoga kita semua mendapatkan taufiq dari Allah sehingga dapatmeninggalkan riba berserta seluruh piranti dan perangkapnya, dan dimudahkan untukmendapatkan rizqi yang halal. Wallahu a’lam bisshowab. Maha suci Engkau ya Allah, dandengan memujiMu, aku bersaksi bahwa tiada Ilah kecuali Engkau, aku mohon ampun danbertaubat kepadaMu. Saya akhiri sampai di sini perkataanku, dan saya memohon ampun kepadaAlloh, untuk diriku dan untuk diri kalian.Wassalamu alaikum wr.wb.
 9. 9. Kendala yang ada : • Biasanya dakwah dilakukan malam hari dan banyak jama’ah yang sudah mengantuk ketika dakwah dimulai. • Banyak jama’ah yang kadang sering ,alas untuk mendengarkan dakwah • Dakwah dilakukan pada malam hari sehingga para jama’ah malas untuk mendengarkannya.Solusi : • Bagi orang tua harus sabar, karena penerimaannya sedikit lebih lambat dari pada yang muda.
 10. 10. • Bagi para jama’ah tetap agar jauh lebih menjadi rajin ketika dakwah dilakukan , dan sering hadir ketika pengajian di laksanakan.• Agar dakwah/pengajian dilakukan pada sore hari agar para jama’ah tidak malas untuk dating dan mendengarkan• Juga dakwah dilakukan dengan semenarik mungkin agar para orang tua yang mendengarkan menjadi lebih semngat mendengarkan..

×