Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Esquema Programa

1,422 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Esquema Programa

 1. 1. Programa del PSC Municipals 2007
 2. 2. ÍNDEX 1. INTRODUCCIÓ 2. PROGRAMA 3. 10 PROPOSTES PER L’ESCALA
 3. 3. PROGRAMA ● L’Ajuntament al servei dels escalencs ● Economia. Empresa, comerç i turisme ● Els serveis a les persones ● Els serveis públics ● Les infraestructures
 4. 4. NOVES IDEES Estanis Puig
 5. 5. L’Ajuntament al servei dels escalencs
 6. 6. “L’eficàcia i el bon servei presidiran les nostres actuacions” ● Nova estructura organitzativa ● L’Oficina d’Atenció al Ciutadà, un iniciativa millorable ● El nostre model participatiu ● L’Educació
 7. 7. Nova estructura organitzativa ● Model d’Alcalde. ● Quatre grans àrees: Infraestructures i Serveis Comunitaris, Atenció a les Persones, i Economia ● Quatre nivells de treball: 1r Nivell: Comissió Tècnico-Política 2n Nivell: Comisió d’Urbanisme 3r Nivell: Comissió de Cultura 4t Nivell: Comissió de Patronats, Fundacions
 8. 8. L’oficina d’Atenció al Ciutadà ● Remodelar l’espai físic de l’OAC. ● Crear un servei especialitzat per aquells temes més quotidians o repetitius . ● Potenciar el capital humà. ● Creació espai virtual per gestions on-line
 9. 9. El Nostre Model Participatiu PROPOSEM ● Regidor de barri ● Constituir el Consell de Participació Ciutadana ● Crear una base de dades amb totes les propostes relacionades amb l’àmbit públic. ● Facilitar, a partir dels Mitjans de Comunicació Local, la difusió i la informació de les activitats de l’Ajuntament
 10. 10. EDUCACIÓ PROPOSEM: ● La Nova Escola i la segona Escola Bressol Municipal ● Reconeixement oficial de l’Escola d’Adults. ● Pla Educatiu d’Entorn i Poble Educador. ● Aconseguir la gratuïtat dels llibres de text. ● Potenciar l’Esport Escolar de base. ● Reforma de l’actual Escola Infantil Ballmanetes. ● Ampliació de l’IES “El Pedró”. ● Increment de l’oferta postobligatòria: CFGM i CFGS.
 11. 11. Economia. Empresa, comerç i turisme “Necessitem anar plegats amb el sector privat per créixer com a poble”
 12. 12. Empresa, comerç i turisme PROPOSEM: ● Creació de l’Oficina de Desenvolupament Econòmic i Turístic de l’Escala. ● Contractació Agent d’Ocupació i Desenvolupament Local (AODL) ● Creació d’un Centre de Difusió Tecnològica amb aplicació a la indústria pesquera. ● Pla Integral de Qualitat i nova estratègia de comunicació turística. Observatori turístic i revista. ● Posarem a disposició sòl industrial en concessió.
 13. 13. L’economia de la casa PROPOSEM: ● Pressupostos i ordenances aniran junts. ● Reduir la despesa corrent. ● Potenciar les inversions en infraestructures. ● Revisar la contractació de personal.
 14. 14. Els serveis a les persones “Treballarem per tots, perquè el catalanisme social és a la base del nostre pensament”
 15. 15. ● Habitatge social ● Educació ● Les persones ● Solidaritat i la cooperació ● Creixement sostenible ● Seguretat ● Apropar l’administració ● Cultura ● Esport
 16. 16. HABITATGE ● Construcció de 100 de pisos protegits a la Closa del Llop ● Agilitarem la tramitació final del Projecte d’Urbanització.
 17. 17. LES PERSONES PROPOSTES: ● Remodelar Can Masset perquè aculli l’Hotel d’Entitats. ● Treballar per buscar finançament per la futura Sala Polivalent ● Creació d’un Centre de Dia. ● Crear voluntariat entre el jovent per atenció a la gent gran. ● Intensificar i millorar la coordinació amb Caritas. ● Ampliar i potenciar els programes per donar suport als cuidadors informals.
 18. 18. SOLIDARITAT I COOPERACÓ INTERNACIONAL PROPOSEM: ● Incrementar l’aportació municipal al fons de solidaritat. ● Cooperar amb programes solidaris i de voluntariat. ● Cooperació activa amb Caritas i ONG,s locals.
 19. 19. CREIXEMENT SOSTENIBLE PROPOSEM ● Aplicar el Codi Tècnic d’Edificació. ● Fer campanyes de sensibilització de l’estalvi d’aigua i l’aprofitament de les restes vegetals per fer compostatge. ● Fomentar la consciència ecològica del reciclatge.
 20. 20. SEGURETAT PROPOSEM: ● Optimitzar els nostres recursos humans. ● Coordinar els nostres efectius amb els dels altres cossos de seguretat. ● Construir les noves dependències per a la Policia Municipal.
 21. 21. CULTURA PROPOSEM: ● Convocar un concurs d’idees sobre els usos de l’Alfolí. ● Festival de Música d’Empúries: Festival de Músiques de la Mediterrània. ● Treballar per trobar finançament a l’avantprojecte de Sala Polivalent.
 22. 22. ESPORT PROPOSEM: ● Reforçar l’eficàcia del Patronat d’Esports. ● Treballar per lligar l’esport escolar amb l’esport de base extraescolar. ● Dotar el camp de futbol amb vestidors a sota les grades. ● Habilitar circuits prop del camí d’Empúries per a la pràctica esportiva.
 23. 23. Els serveis públics “uns bons serveis que contribueixin a la millora de la qualitat de vida”
 24. 24. ● L’aigua potable ● La neteja ● El clavegueram ● Enllumenat públic ● Xarxes de subministrament elèctric ● Reasfaltats i voreres ● Jardineria i zones verdes
 25. 25. AIGUA POTABLE PROPOSEM: ● La construcció d’un nou dipòsit al Puig Sec. ● Renovació de la Canonada d’impulsió al Puig Sec. ● Plans d’actuació a la xarxa.
 26. 26. NETEJA PROPOSEM: ● Millorar el servei de recollida domiciliària. ● Ampliar l’horari de les escombradores mecàniques. ● Actuacions que afavoreixin la reducció i prevenció de residus. ● Actuacions a favor del reciclatge de residus i recollida selectiva.
 27. 27. CLAVEGUERAM PROPOSEM: ● Col·lector d’aigües pluvials per recollir les aigües de superfície provinents de diversos sectors. ● Bypass Closa del Llop. ● Continuar reformant la xarxa actual del Nucli Antic. ● Revisar i actualitzar el Pla Director de Clavegueram.
 28. 28. ENLLUMENAT PÚBLIC PROPOSEM ● Redacció d’un Pla Municipal d’Adequació de l’Enllumenat Públic. ● Adequació de les instal·lacions al nou Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió i la substitució de les làmpades de Vapor de Mercuri (VM) per làmpades de vapor de sodi (VSAP). ● Refer les instal·lacions soterrades de bona part del Casc Antic.
 29. 29. XARXES DE SUBMINISTRAMENT ELÈCTRIC ● Continuar amb la retirada de les xarxes aèries del nucli antic i estudiarem la viabilitat en altres sectors de 1a. residència (c, Tramuntana, Gregal, Garbí i Muntanya Blanca).
 30. 30. REASFALTATS I VORERES ● Habilitarem una partida pressupostària destinada a reasfaltar paviments deteriorats. Refarem les voreres deteriorades i aprofitarem la intervenció per adaptar-les a la Llei de supressió de barreres arquitectòniques per a les persones discapacitades.
 31. 31. JARDINERIA I ZONES VERDES PROPOSEM ● Desenvolupar un programa de plantacions i manteniment per a les zones verdes. ● Restringir les plantacions de zones verdes i flors de temporada a les zones més crítiques per criteris d’estalvi d’aigua i sostenibilitat. ● La nova licitació del 2007 haurà de contemplar criteris de qualitat, sostenibilitat i estalvi d’aigua.
 32. 32. Les infraestructures “No hem de renunciar a tenir millors infraestructures. Aquest és un repte col·lectiu”
 33. 33. ● Un Urbanisme sostenible ● Endreçar el territori/contribuir al benestar ● Pla director Urbanització de carrers ● Projectes per desenvolupar amb el Govern de l’Estat ● Pla director de vialitat ● Telefonia mòbil
 34. 34. UN URBANISME SOSTENIBLE ● Donarem suport a totes les iniciatives empresarials que presentin projectes de rehabilitació i optimització dels espais urbans consolidats.
 35. 35. ENDREÇAR EL TERRITORI / CONTRIBUIR AL BENESTAR PROPOSEM ● Ordenança per controlar les reposicions a l’exterior. ● Ordenança per controlar els anuncis en façanes. ● Normativa que clarifica l’ocupació del sòls privats no edificables. ● Normativa per controlar la contaminació acústica. ● Normativa per regular la contaminació lumínica .
 36. 36. PLA DIRECTOR URBANITZACIÓ DE CARRERS PROPOSEM: ● Urbanitzar Ave Maria, Ronda del Pedró i Av. Riells. ● Projectes pendents de redacció per ordre de preferència.
 37. 37. PROJECTES PER DESENVOLUPAR AMB EL GOVERN DE L’ESTAT ● Treballarem per activar els diversos projectes encallats que queden per executar per part del ministeri de Medi Ambient. El Passeig de Montgó, el Camí de Ronda de la Clota a Montgó, la Mar d’en Manassa i el passeig d’Empúries.
 38. 38. PLA DIRECTOR DE VIALITAT PROPOSEM: ● Un Pla de vialitat que revisi la circulació i l’estacionament. ● Creació d’aparcaments dissuasoris. ● Proposar el desdoblament de la carretera des de Viladamat. ● Desmuntatge del Pont de l’accés Sud i substituir-lo per una rotonda. ● Treballar en la construcció i gestió de dos aparcaments soterrats.
 39. 39. 10 PROPOSTES PER L’ESCALA
 40. 40. NOVES IDEES ● Acabar els projectes en marxa. ● Consell de Participació Ciutadana. ● Oficina de Desenvolupament Econòmic
 41. 41. Les infraestructures, l’habitatge i els serveis
 42. 42. 100 pisos de Protecció Oficial
 43. 43. Plans Directors d’Infraestructures: (telefonia mòbil, aparcaments i carrers)
 44. 44. Noves instal·lacions per a la policia i els jutjats
 45. 45. Urbanització de l’Ave Maria i Ronda del Pedró
 46. 46. Millores en neteja, aigua i enjardinament (criteris de sostenibilitat: reciclatge i consciència ecològica)
 47. 47. Els equipaments educatius, culturals i de lleure
 48. 48. Centre de Dia, concertat a Ca les Monges
 49. 49. L'Alfolí de la sal: concurs d’idees i projecte de restauració
 50. 50. Escola Nova i Escola Bressol a la Muntanya del Pastor
 51. 51. Equipaments esportius: a l’escola nova i al Rosa Lau. Vestidors del futbol
 52. 52. Projecte de remodelació interna de Can Masset: l’hotel d’entitats.
 53. 53. NINGÚ NO FARÀ MÉS PER L’ESCALA
 54. 54. Programa del PSC municipals 2007

×