PROGRAMA ŞCOLARA DE CDŞ ORGANIZATĂ MODULARGEOGRAFIA ORIZONTULUI LOCAL - JUDEŢUL BRĂILAAria curriculară: Om şi societateDis...
 text tehnic prin care o disciplină şcolară prezintă oferta sa educaţională pentru un parcursşcolar determinat, înfăţişân...
- Dezvoltarea competenţelor funcţionale esenţiale pentru reuşita socială: comunicare, gândirecritică, luarea deciziilor, p...
 investigarea într-o formă specifică, adaptată continuu la niveluri diferite de înţelegere, ageosferelor; identificarea ...
specific tipului de competenţă. Atitudinea este un element cheie, care orientează, motivează şipotenţează performanţa.Orga...
parcursul formării competenţelor, se recomandă administrarea probelor de cunoştinţe şi deprobare a abilităţilor; integrita...
geografic pentru om şisocietate examinează critic punctede vederediferite/controverseprivind importan ațmediului geografi...
 MODULUL DISCIPLINAR 1.Judeţul Brăila- Elemente fizico-geografice sieconomiceA. Competenţe specifice vizate de modulCompe...
C 6.2 Caracterizareaelementelor,fenomenelor şiproceselor după unalgoritm datidentificareaparticularită ilorțelementelor, f...
proceselor după un algoritmdatelemente,procese si fenomene utilizând elemente, fenomene şiproceselor geografice specificer...
abilită ilorțantreprenorialeC 2.6. Realizareareprezentărilorgrafice simple, pebaza unor dateofertate pentruilustrareaeleme...
Competenţe specifice Indicatori de performanţăBazal SuperiorC 2.6. Realizareareprezentărilor grafice simple,pe baza unor d...
1. Prezentarearealităţii geograficeutilizând limbajulspecific1.1. Identificareatermenilor geograficiîn texte diferiteIdent...
2.5 Ordonareacronologică aproceselor şi afenomenelorgeografice2.6. . Realizareareprezentărilor graficesimple, pe baza unor...
obiectiveînconjurătoare4.2. UtilizareaTIC/GIS pentruînţelegereafenomenelor şi aproceselor geograficeAccesareainformaţiilor...
spaţiului geograficstudiat6.3. Comparareaelementelor,fenomenelor şiproceselor dupăcaracteristicilegeograficeEnunţareacarac...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Programa modulara cds geografie

775 views

Published on

Geografie

0 Comments
1 Like
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
775
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
3
Actions
Shares
0
Downloads
19
Comments
0
Likes
1
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Programa modulara cds geografie

 1. 1. PROGRAMA ŞCOLARA DE CDŞ ORGANIZATĂ MODULARGEOGRAFIA ORIZONTULUI LOCAL - JUDEŢUL BRĂILAAria curriculară: Om şi societateDisciplina: GeografieNivel de şcolaritate: clasa a XI-aPartea I IDENTITATEA DISCIPLINEI DE STUDIU1.PROGRAMA ŞCOLARĂ CA INSTRUMENT AL REFORMEI CURRICULAREPrograma şcolară de geografie şi implicit programa de CDŞ sunt documente curricularereglatoare care conţin, într-o organizare coerentă, oferta educaţională a disciplinei în concordanţăcu statutul pe care acesta îl are în planul-cadru de învăţământ (nivelul de învăţământ gimnazial,aria curriculară Om şi societate, caracterul obligatoriu). În concordanţă cu prevederile Legiieducaţiei naţionale, este oportună flexibilizarea curriculumului şi personalizarea învăţării,creşterea autonomiei cadrelor didactice, elaborarea unui nou sistem de evaluare educaţională,dezvoltarea resurselor de învăţare la nivel naţional local şi etc.Principalele documente de politică educaţională ale UE, precum şi documente şi studii aleunor organizaţii internaţionale UNESCO, OECD etc. cu un puternic impact asupra evoluţieiînvăţământului contemporan sunt încorporate şi valorificate în textura Cadrului de Referinţă şi seregăsesc în analizele şi recomandările formulate: Recomandarea Comisiei Europene privindcompetenţele cheie (2006), Cadru European al Calificărilor EQF, Education for all, RaportulDelors (2000), Definition and Selection of Competencies: Theoretical and ConceptualFoundations (2002) Cadru de Referinţă European pentru Limbile Străine, New skills for newjobs, Improving Competences for the 21st Century: An Agenda for European Cooperation onSchools (2010).Programa şcolară reprezintă un document operaţional al curriculumului, care propuneanumită formalizare a acestuia. Ea poate fi privită sub mai multe ipostaze: document de politică educaţională care exprimă un mod de a concretiza finalităţilesistemului de învăţământ, prin elementele sale componente: competenţe, conţinuturi,valori, atitudini;
 2. 2.  text tehnic prin care o disciplină şcolară prezintă oferta sa educaţională pentru un parcursşcolar determinat, înfăţişând tipuri de cunoaştere şi moduri de organizare ale acestora:subiecte, teme şi probleme rezultate din utilizarea unor criterii de selecţie diverse; document de organizare a activităţii didactice curente: programa cuprinde elementeleunui traseu educaţional dezirabil şi potenţial accesibil tuturor elevilor. Structura sa internăeste în măsură să susţină profesorul în gestionarea activităţii didactice pe parcursul unuian şcolar, pornind de la alocarea resurselor (timp, mijloace, moduri de organizare), lacoordonarea grupului de elevi şi evaluarea acestora.Programa şcolară fundamentează activitatea profesorilor de geografie, faciliteazăidentificarea şi abordarea temelor de interes pluri -, inter - şi transdisciplinar şi reglementează,totodată, demersurile de proiectare a resurselor pentru procesul de predare-învăţare - evaluare.Actuala programă şcolară are ca ţinte majore adaptarea competenţelor generice la specificuldisciplinei, valorizarea abordărilor integrate în demersul educaţional şi promovarea educaţieipentru dezvoltare durabilă.Competenţele generale urmărite de sistemul de învăţământ, în perspectiva educaţiei pe totparcursul vieţii sunt:1. Utilizarea de modalităţi de comunicare, în limba română, în limba maternă şi în cel puţino limbă străină, într-o varietate de situaţii2. Utilizarea conceptelor şi a metodelor specifice diferitelor domenii ale cunoaşterii şi ainstrumentelor tehnologice, în vederea rezolvării de probleme în contexte şcolare,extraşcolare şi profesionale3. Integrarea, participarea activă şi responsabilă la viaţa socială4. Utilizarea eficace a instrumentelor necesare educaţiei pe tot parcursul vieţii5. Interiorizarea unui sistem de valori care să orienteze atitudinile şi comportamentele6. Manifestarea creativităţii şi a spiritului inovator7. Managementul vieţii personale şi al evoluţiei în carierăCompetenţele ariei curriculare Om şi societate sunt:- Utilizarea eficientă şi corectă a limbajelor (coduri, convenţii etc.) aparţinând domeniilor destudiu.
 3. 3. - Dezvoltarea competenţelor funcţionale esenţiale pentru reuşita socială: comunicare, gândirecritică, luarea deciziilor, prelucrarea şi utilizarea contextuală a unor informaţii complexe.- Aplicarea de principii, metode, modele în contexte legate de viaţa cotidiană şi profesională,pentru a explora şi explica procese naturale şi sociale.- Raportarea, pe baza unui sistem propriu de valori, la procese specifice lumii contemporane,relevante din perspectivă istorică, pentru prezent şi pentru viitor.- Folosirea responsabilă a noilor tehnologii comunicaţionale şi informaţionale în contexteformale şi nonformale.- Utilizarea achiziţiilor dobândite în rezolvarea unor situaţii problemă, în analizareaposibilităţilor personale de dezvoltare, precum şi în vederea ameliorării propriei activităţi.- Cooperarea cu ceilalţi, în calitate de cetăţeni activi, în rezolvarea unor probleme teoretice şipractice, prin asumarea critică a rolurilor care decurg din apartenenţa la diferite grupuri.2.STATUTUL ACADEMIC ŞI DIDACTIC AL DISCIPLINEI DE STUDIUGeografia, ca disciplină fundamentală de studiu, cu rol şi loc incontestabile în formarea şidezvoltarea personalităţii elevilor, prin dimensiunea ei reflexivă este responsabilă pentrudemersurile de interpretare a lumii înconjurătoare, de identificare şi de asumare a valorilor, iarprin dimensiunea sa acţională, oferă posibilitatea de realizare a unor demersuri variate deidentificare de soluţii şi rezolvare de probleme.Geografia Judetului Brăila abordează atât problematica specifică diviziunilor „clasice”(geografie fizică şi geografie umană), cât şi problematica rezultată din interacţiunea acestordiviziuni sau din interacţiunea geografiei cu alte ştiinţe, într-un sistem cu un accentuat caracterintegrat. Contribuţia specifică a geografiei atât la progresul ştiinţific cât şi la cel al cunoaşterii s-arealizat şi se realizează, într-un mod sesizabil şi semnificativ prin următoarele domenii: construirea unui referenţial obiectiv (format din sistemul cartografic, planeta ca întreg,geosfere, continente, regiuni, ţări, sisteme de aşezări, spaţiu, teritoriu etc.), la care pot firaportate elemente concrete, fenomene şi procese, sisteme şi structuri din alte domenii alecunoaşterii şi ştiinţei, sisteme şi structuri din diferite domenii practice; identificarea şi explicarea unor constatări (şi adevăruri), rezultante ale interacţiuniidintre componentele mediului terestru natural (elemente, sisteme, procese şi fenomene)şi cele ale societăţii omeneşti precum şi ale interacţiunii globale om–natură;
 4. 4.  investigarea într-o formă specifică, adaptată continuu la niveluri diferite de înţelegere, ageosferelor; identificarea de soluţii optime şi rezolvarea unor probleme punctuale rezultate dinpractica umană.Structura actuală a geografiei ca disciplină semnificativă în învăţământul preuniversitarinfluenţează sensibil educaţia permanentă a elevilor, printr-o serie de elemente care îşi au origineaîn tradiţia disciplinei şcolare (decupaje clasice, prezenţa unor domenii consacrate, poziţiageografiei ţării, resursele de timp etc.). În acest sens, geografia şcolară are în ţara noastră otradiţie consolidată, cu multiple elemente care promovează dimensiunea identitară a patriei, apoporului, a regiunilor şi a comunităţilor umane conlocuitoare în contextul tentaţiei preluării unoridei preluate din dinamica actuală a mondializării.Reperele teoretice ale Geografiei Judetului Brăila ca ştiinţă şi ca domeniu al realităţii,orientează coerent proiectarea actualului curriculum. Pornind de la potenţialul de valorificare aspecificului ei ştiinţific, geografia trebuie considerată o ştiinţă atât a naturii, cât şi a societăţii, alcărei obiect principal de studiu este interacţiunea dintre om şi mediul său de viaţă. Sistemulmetodologic propriu de investigare a realităţii (în special metoda cartografică), precum şiposibilitatea de ancorare a demersului explicativ în actualitate, în realitatea lumii contemporane,determină reconstruirea programei şcolare din perspectiva satisfacerii nevoilor de dezvoltare aleelevilor.PARTEA A II-A. ORGANIZAREA MODULARĂ A CDŞGEOGRAFIA JUDEŢULUI BRAILA4.SISTEMUL MODULELOROrganizarea modulară a programei şcolare ia în considerare două documente de referinţă:Legea educaţiei naţionale, potrivit căreia „Competenţa reprezintă capacitatea dovedită de aselecta, combina şi utiliza adecvat cunoştinţe, abilităţi şi alte achiziţii constând în valori şiatitudini, pentru rezolvarea cu succes a unei anumite categorii de situaţii de muncă sau deînvăţare, precum şi pentru dezvoltarea profesională ori personală în condiţii de eficacitate şieficienţă” şi modelul „European Reference Framework on Key Competences”, în care ocompetenţă este definită prin trei tipuri de achiziţii: cunoştinţe, abilităţi şi atitudini. Relaţiiledintre aceste achiziţii sunt solidare. Competenţele se justifică prin asamblarea celor treicomponente. Atitudinile nu sunt formate independent sau abstract, ci au un conţinut concret,
 5. 5. specific tipului de competenţă. Atitudinea este un element cheie, care orientează, motivează şipotenţează performanţa.Organizarea curriculumului pe module are în vedere realizarea unui bloc curricular relativautonom, care poate fi studiat independent în cadrul disciplinei. Structura modulară a programeişcolare permite centrarea formării pe competenţe predefinite, asigură o mai bună organizare şiconducere a învăţării, include toate componentele structurale şi funcţionale ale curriculumului,identifică reuşitele sau dificultăţile de învăţare ale elevilor în raport cu fiecare modul. Parcurgereamodulelor se poate realiza în ritmuri diferite, în funcţie de particularităţile clasei şi vizează: definirea unui set de competenţe generale şi specifice valid, competenţe pe care elevii lepot dobândi prin abilităţi, cunoştinţe şi atitudini formate, precum şi prin metodologiadidactică folosită care vizează şi accentuarea dimensiunii aplicative a cunoaşterii construirea unui demers educaţional pornind de la nevoile de dezvoltare ale elevului;utilizarea unor cunoştinţe şi activităţi de învăţare cât mai variate pentru dezvoltareaîntregului potenţial de care dispune fiecare elev etc. abordarea interdisciplinară a conceptelor şi a fenomenelor, în vederea oferirii uneiperspective obiective asupra realităţii creşterea gradului de relevanţă a conţinuturilor geografiei pentru formarea elevilor şi anivelului de aplicabilitate a acestora în viaţa cotidiană intensificarea demersurilor de dezvoltare a achiziţiilor dobândite şi de exersare a lor încontexte nonformale.Conţinuturile nominalizate în cazul descrierii unei competenţe specifice vizată de unanumit modul sunt considerate cunoştinţe cheie pentru formarea şi demonstrarea abilităţilordefinite. De aceea, cunoştinţele pot fi selecţionate şi menţionate în descrierea unei competenţenumai după precizarea abilităţilor, adică numai în relaţie cu tipurile de abilităţi stabilite carelevante pentru respectiva competenţă specifică vizată de un anumit modul curricular.Cunoştinţele nu pot fi neglijate: ele asigură baza teoretică a competenţei, variate tipuri decunoştinţe (declarative, procesuale, strategice, metacognitive) conducând la diferite tipuri deabilităţi.Prin abordarea modulară se are în vedere şi evaluarea raportată la standarde deperformanţă. Astfel, fiecare competenţă este însoţită de standardele de performanţă (care exprimănivelul minim sau maxim al performanţei pe care o face posibilă competenţa evaluată). Pe
 6. 6. parcursul formării competenţelor, se recomandă administrarea probelor de cunoştinţe şi deprobare a abilităţilor; integritatea şi nivelul competenţei urmează a se dovedi prin probe deevaluare sumativă, în contexte specifice, termenul de situaţie/context fiind esenţial pentrudefinirea şi probarea unei competenţe.5.MODULE SPECIFICE MODULUL INIŢIAL:Ţinutul natal/orizontul localA. Competenţe specifice vizate:C1.1. Identificarea termenilor geografici din orizontul local în texte diferiteC2.1. Utilizarea modalităţilor elementare de orientare pe teren/hartăC5.1. Explicarea importanţei mediului geografic din orizontul pentru om şisocietateCompetenţespecificeAbilităţi Cunoştinţe AtitudiniC1.1 . Utilizareaadecvată atermenilor geograficiîn texte diferite distinge, în texte diferite,termeni geografici debazăImportanţacercetăriiorizontului localbrăilean- dezvoltareainteresului pentrucomunicare,lectură şiinformareC 2.1. Utilizareamodalităţilorelementare deorientare peteren/hartă orientarea pe teren/hartăcu ajutorul punctelorcardinale i a altorșelemente reper cite te semneleșconven ionale, pe unțsuport cartografic prezintă semnifica iațsemnelor conven ionalețcu ajutorul reprezentărilorcartografice orientarea pe teren/hartăcu ajutorul punctelorcardinale i a altorșelemente reperRepere geograficebrăilene pe hăr ițgeografice i înșfotografii.- dorin a dețjudecată ișra ionament pețmodelelecartografice dereprezentare arealită iițC 5.1 Evaluareaimportanţei mediuluigeografic dincontinenteleextraeuropene pentruom şi societate recunoa te elemente aleșmediului geografic ceinfluen ează societateațumană identifică particularită ilețmediului geografic argumenteazăsemnifica ia mediuluițImportanţacunoaşteriirealităţiiînconjurătoare- în elegerea iț șapreciereadiferen ierilorțîntre sistemele devalori, respectpentru valorileceluilalt
 7. 7. geografic pentru om şisocietate examinează critic punctede vederediferite/controverseprivind importan ațmediului geograficB. Sugestii metodologice. Activităţi de învăţare:- sublinierea/încercuirea unor termeni geografici precizaţi, în texte dinnoi( ex. mass-media locală);- citirea semnelor conven ionale reprezentate pe un suportțgrafic/cartografic;- orientarea pe harta judeţului sau pe teren cu ajutorul elementelorreper;- stabilirea pozi iei geografice a elementelor reprezentate prin semnețconvenţionale;- recunoa terea elementelor mediului geografic local ce influen eazăș țsocietatea umană;- argumentarea semnifica iei mediului geografic pentru om i societateț șpe baza informa iilor primite din diferite surse.țMetode: conversaţia euristica, problematizarea, desenul geografic,interpretarea suporturilor grafice si cartografice, metode de dezvoltare a gândirii critice(Ştiu/Vreau să ştiu/Am învăţat etc.), discuţia dirijată etc.Mijloace de învăţământ: atlasul geografic, diferite suporturi cartografice,planşe, imagini,ziare locale, fişe de lucru, calculatorul, videoproiectorul.C. Aspecte evaluativeCompetenţe specifice Indicatori de performanţăBazal SuperiorC1.1. Identificarea termenilorgeografici în texte diferiteIdentificarea, în texte diferite, atermenilor geografici de bazăUtilizarea termenilorgeografici de bază într-un texttematic coerent (oral sauscris) pornind de laobservarea realităţii sau de laimagini ale acestoraC2.1. Utilizarea modalităţilorde orientare pe teren/hartăIdentificarea metodelor şi amijloacelor de orientare pehartăUtilizarea corectă ametodelor şi a mijloacelor deorientare pe hartăC5.1. Explicarea importanţeimediului geografic dincontinentele extraeuropenepentru om şi societateRecunoa terea importan eiș țmediului geografic din ţinutulnatal pentru om şi societateExplicarea importanţeimediului geografic pentru omşi societate, pornind de larela iile ce se stabilesc întrețelementele mediului dinţinutul natal
 8. 8.  MODULUL DISCIPLINAR 1.Judeţul Brăila- Elemente fizico-geografice sieconomiceA. Competenţe specifice vizate de modulCompetenţespecificeAbilităţi Cunoştinţe AtitudiniC 2.4. .Utilizareasemnelorconvenţionale i așreprezentărilorgrafice ișcartografice pentruilustrarea elementelorde geografieregională- folosirea tehnicilor delucru pentru integrareareprezentărilor cartograficeîn via a cotidianăț- descrie elementegeografice pe bazainterpretării suporturilorcartografice- compară elementegeografice reprezentate pesuporturi cartograficeJud. Brăila: a ezareșgeografică i aspecteșfizico – geografice(relief, clima,hidrografie, faună,vegeta ie)ț- angajarea încercetarearealită iițreprezentate pesuporturi grafice/cartografice- manifestareasentimentuluiidentită iiț(apartenen a lațlocalitatea natală,ară, continent iț șlumeacontemporană)împreună curespectul pentrudiversitate- demonstrareaini iativei i aț șabilită ilorțantreprenoriale- adoptarea uneiconduite deautomotivare ișîncredere în sineC 5.2. Explicareadiversităţii naturale,umane şi culturale aJud. Brăila realizândcorelaţii cuinformaţiiledobândite la altediscipline şcolare- prezintă date referitoare ladiversitatea naturală şiumană, utilizând informaţiiînsu ite la biologie, istorie,șreligie şi cultură civică;- corelează caracteristicilegeografice ale diversită iițnaturale, umane i culturaleșcu informaţiile dobândite laalte discipline şcolare;- apreciază critic diversitateanaturală, umană i culturalășutilizând informa ii însu iteț șla diferite discipline colare.șPopulaţia şi aşezărileumane.Fizionomia oraşelor şitipuri de sate.Harta administrativă aJud. BrăilaC 7.1 Identificareasoluţiilor de protecţiea mediului geograficdin Jud.Brăila- identifică probleme alemediului geografic- stabile te solu ii deș țprotec ie a mediuluițgeografic- alege o solu ie optimă dețprotecţie a mediuluigeograficResursele naturale şiactivităţile economice.Resursele energetice.Culturi agricoletradiţionale din zonatransfrontalieră
 9. 9. C 6.2 Caracterizareaelementelor,fenomenelor şiproceselor după unalgoritm datidentificareaparticularită ilorțelementelor, fenomenelor şiproceselorJud. Brăila –diferenţieri naturale sisocio-economice:Valea DunăriiCampia BrăileiB. Sugestii metodologice. Exemple de activităţi de învăţare:- citirea semnelor conven ionale prin raportarea la aspectul real al fenomenelor iț șproceselor;- descrierea unei realită i geografice după o reprezentare cartografică;ț- definirea termenilor de bază (scris sau oral) în cuvinte proprii;- compararea unui text scris cu o reprezentare/informa ie cartografică;ț- descrierea unor elemente, procese i fenomene în texte literare, geografice sau în surseșmass-media;- explicarea simplă, empirică, a elementelor, proceselor i fenomenelor;ș- compararea elementelor i fenomenelor percepute direct sau indirect;ș- construirea unui text nou pe baza unor elemente ofertate (termeni, date, denumiri);- prezentarea unor solu ii de protec ie a mediuluiț țMetode: problematizarea, conversaţia euristica,studiul de caz, desenul geografic, învăţareaprin colaborare, interpretarea suporturilor grafice si cartografice, metode de dezvoltare agândirii critice (Diagrama Venn, Ştiu/Vreau să ştiu/Am învăţat etc.), discuţia dirijată etc.Mijloace de învăţământ: Harta fizico - administrativă a Jud. Brăila, hărţile oraşelor Brăila,Făurei, Ianca, Insurătei, climograme, date statistice (tabele, diagrame, grafice) imagini,colecţii de fotografii şi materiale turistice, filme cu conţinut geografic, instrumente TIC,reviste cu conţinut geografic destinate elevilor,CD cu muzica din tradiţională din zonă,fisede lucru etc.C. Aspecte evaluativeCompetenţe specifice Indicatori de performanţăBazal SuperiorC 2.4. Utilizarea semnelorconvenţionale i așreprezentărilor grafice ișcartografice pentru ilustrareaelementelor de geografie aJud. BrăilaLocalizarea pe hărţi aelementelor geografice debaza ale Jud. BrăilaUtilizarea elementelorgeografice reprezentate pehărţi, grafice şi transformareainformaţiei oferite de unmaterial grafic şi cartograficîntr-un text coerentC 5.2. Explicarea diversităţiinaturale, umane şi culturale aJud. Brăila realizând corelaţiicu informaţiile dobândite laalte discipline şcolareIdentificarea principalelorelemente geograficenaturale,umane si culturale aleJud. Brăila ca un sistemordonat si ierarhizatAnaliza principalelor elementegeografice naturale,umane siculturale ca un sistem ordonatsi ierarhizat,precum si acorelaţiilor ce se stabilesc intreeleC 6.2 Caracterizareaelementelor, fenomenelor şiEnunţarea caracteristicilorgeografice principale ale unorElaborarea unui text corect sicoerent după un algoritm dat
 10. 10. proceselor după un algoritmdatelemente,procese si fenomene utilizând elemente, fenomene şiproceselor geografice specificeregiunii studiateC 7.1 Identificarea soluţiilorde protecţie a mediuluigeografic din continenteleextraeuropene.cu ajutorul TIC/GISRecunoaşterea unor problemede mediu existente în orizontullocalÎnţelegerea problemelor demediu existente în orizontullocal şi identificarea unorsoluţii de protecţieMODULUL INTEGRAT: Jud. Braila - probleme actuale şi de perspectivăA. Competenţe specifice vizate de modulCompetenţespecificeAbilităţi Cunoştinţe AtitudiniC 5.1. Explicareaimportanţei mediuluigeografic din Jud.Brăila pentru om şisocietate- recunoa te elemente aleșmediului geografic ceinfluen ează societateațumană;- identifică particularită ilețmediului geografic;- argumentează semnifica iațmediului geografic pentru omşi societate;- examinează critic puncte devedere diferite/controverseprivind importan a mediuluițgeografic;Schimbărileclimatice şi resurselede hrană- în elegerea iț șapreciereadiferen ierilorțîntre sistemele devalori, respectpentru valorileceluilalt;- angajarea îndemonstrareaargumentată aunui punct devedere- interes pentrureprezentareacartografică arealită iițgeografice;- adoptarea uneiconduite deautomotivare ișîncredere în sine;- demonstrareaini iativei i aț șC 6.3. Comparareaelementelor,fenomenelor şiproceselor dupăcaracteristicilegeografice- identifică particularită ilețmediului geografic;- descrie elementele,fenomenele i proceseleșgeografice prin cuvinteproprii;- deduce rela ii, inter-rela iiț țîntre elementele, fenomeneleşi procesele geografice;- realizează compara ii întrețelementele geograficespecifice zoneleortransfrontaliere.Locurile de muncăşi dezvoltareaeconomică alocalităţilor brăilene
 11. 11. abilită ilorțantreprenorialeC 2.6. Realizareareprezentărilorgrafice simple, pebaza unor dateofertate pentruilustrareaelementelor degeografie acontinentelorextraeuropene- stabile te tipul deșreprezentare grafic- divizează corect elementelereprezentării grafice- înscrie informaţia ofertată pereprezentarea grafică- construie te reprezentărișgrafice simple, operând cumodele matematiceAlternativeleenergetice - prezentşi viitorC 6.2 Caracterizareaelementelor,fenomenelor şiproceselor după unalgoritm dat- recunoa te elemente,șfenomene i procese aleșmediului geografic- identifică particularită ilețelementelor, fenomenelor şiproceselor- caracterizează elementele,fenomenele i procesele dupășun algoritm datMinorităţilenaţionale şi păstrareaidentităţiiculturale7.1 Identificareasoluţiilor deprotecţie a mediuluigeografic dincontinenteleextraeuropene.- identifică probleme alemediului geografic- stabile te solu ii deș țprotec ie a mediului geograficț- alege o solu ie optimă dețprotecţie a mediului geograficProtecţia mediului încondiţiile dezvoltăriidurabileB. Aspecte metodologice. Activităţi de învăţare:- reprezentarea cartografică/grafică a realită ii geografice pe baza unor date ofertate;ț- descrierea unor elemente, procese i fenomene în texte literare, geografice sau în surseșmass-media;- explicarea simplă, empirică, a elementelor, proceselor i fenomenelor;ș- descrierea unor elemente, procese i fenomene în texte literare, geografice sau în surseșmass-media;- construirea unui text nou pe baza unor elemente ofertate (termeni, date, denumiri) saupe baza unui algoritm învă at;ț- compararea elementelor i fenomenelor percepute direct sau indirect.șMetode:studiul de caz, desenul geografic, învăţarea prin colaborare, interpretareasuporturilor grafice şi cartografice, metode de dezvoltare a gândirii critice (Diagrma Venn,Ştiu/Vreau să ştiu/Am învăţat etc.), discuţia dirijată etc.Mijloace de învăţământ – diferite hărţi, date statistice (tabele, diagrame, grafice), colecţiide fotografii,surse INTERNET, instrumente TIC,mass media locală etc.C. Aspecte evaluative
 12. 12. Competenţe specifice Indicatori de performanţăBazal SuperiorC 2.6. Realizareareprezentărilor grafice simple,pe baza unor date ofertatepentru ilustrarea elementelorde geografie localăÎnsuşirea tehnicilor derealizare a reprezentărilorgrafice simple, pe baza unordate ofertate pentru ilustrareaelementelor de geografielocalăRealizarea reprezentărilorgrafice simple, pe baza unordate ofertate pentru ilustrareaelementelor de geografie acontinentelor extraeuropeneC 5.1. Explicarea importanţeimediului geografic din Jud.Brăila pentru om şi societateRecunoaşterea importanteimediului geografic din Jud.Brăila pentru om şi societateExplicarea importanţeimediului geografic pentru omşi societate,pornind de larelaţiile ce se stabilesc intreelementele mediului din Jud.BrăilaC 6.2 Caracterizareaelementelor, fenomenelor şiproceselor după un algoritm datEnunţarea caracteristicilorgeografice principale ale unorelemente, procese şi fenomeneElaborarea unui text corect sicoerent după un algoritm datutilizând elemente, fenomene şiproceselor geografice specificespaţiului studiatC 6.3. Comparareaelementelor, fenomenelor şiproceselor dupăcaracteristicile geograficeEnunţarea caracteristicilor debaza ale elementelor,fenomenelor şi proceselordupă caracteristicilegeograficeCompararea elementelor,fenomenelor şi proceselor dupăcaracteristicile geografice intr-un text coerentC 7.1 Identificarea soluţiilorde protecţie a mediuluigeografic din Jud. BrăilaRecunoaşterea unor problemede mediu existente înjud. BrăilaÎnţelegerea problemelor demediu existente în jud.Brăila şiidentificarea unor soluţii deprotecţie MODULUL DESCHISPropunem:- activităţi de remediere pentru elevii cu un parcurs şcolar lent;- activităţi de stimulare şi pregătire pentru performanţă;- activităţi de sinteză pentru elaborarea de pliante, albume de fotografii;- aplicaţii practice: croazieră pe Dunăre, tur de judeţ.6. STANDARDUL CURRICULAR DE EVALUARE AL CDŞ-uluiCompetenţe generale Competenţe specifice Indicatori deperformanţă de nivelbazalIndicatori deperformanţă de nivelsuperior
 13. 13. 1. Prezentarearealităţii geograficeutilizând limbajulspecific1.1. Identificareatermenilor geograficiîn texte diferiteIdentificarea, într-untext la prima vedere, atermenilor geograficistudiaţiUtilizarea termenilorgeografici studiaţi întexte tematice coerente(oral sau scris) pornindde la observarearealităţii/de la imaginiale acesteia.1.2. Precizarea, încuvinte proprii, asensului termenilorgeografici în contextediferite1.3. Elaborarea unuitext coerent utilizândtermeni geografice1.4. Explicarea unorfenomene şi procesegeografice utilizândlimbajul specific2. Raportarearealităţii geograficespaţiale şi temporalela suporturicartografice şi grafice2.1. Utilizareamodalităţilorelementare deorientare peteren/hartăIdentificareametodelor şi amijloacelor deorientare pe hartăUtilizarea corectă ametodelor şi amijloacelor deorientare pe hartă2.2. Identificareaelementelorgeografice pereprezentăricartografice2.3. Identificareaelementelorgeograficepe un suportcartografic2.4. Utilizareasemnelorconvenţionale i așreprezentărilor graficei cartograficeșLocalizarea pe hărţi aelementelorgeografice de baza alejud. Brăila, utilizândsemne conven ionalețUtilizarea elementelorgeograficereprezentate pe hărţi,grafice şitransformareainformaţiei oferite deun material grafic sicartografic într-untext coerent
 14. 14. 2.5 Ordonareacronologică aproceselor şi afenomenelorgeografice2.6. . Realizareareprezentărilor graficesimple, pe baza unordate ofertate pentruilustrarea elementelorde geografie aspaţiului geograficstudiatÎnsuşirea tehnicilorde realizare areprezentărilorgrafice simple, pebaza unor dateofertate pentruilustrarea elementelorde geografie aspaţiului studiatRealizareareprezentărilor graficesimple, pe baza unordate ofertate pentruilustrarea elementelorde geografie aspaţiului geograficstudiat3. Aplicarea unorelemente dinmatematică, ştiinţe şitehnologii înstudierea realităţiigeografice3.1. Utilizareaelementelor dinmatematică tiin e iș ț ștehnologii pentruînţelegerea şidescriereacaracteristicilorplanetei ca întreg3.2. Explicarealegăturilor dintrerealitatea observată şifenomenele dindomeniul ştiinţe şitehnologii3.3. Utilizareaoperaţiilor matematicela nivel elementar4. Utilizareaelementelor de bazăale TIC sau GIS încunoaşterea realităţii4.1. Identificareainformaţiilor cucaracter geografic cuajutorul TIC/GISÎnsuşirea algoritmuluide utilizarea TIC/GISpentru informaţiile cucaracter geograficIdentificareainformaţiilor cucaracter geografic cuajutorul TIC/GIS pe otema ofertată
 15. 15. obiectiveînconjurătoare4.2. UtilizareaTIC/GIS pentruînţelegereafenomenelor şi aproceselor geograficeAccesareainformaţiilor cucaracter geografic cuajutorul TIC/GISPrecizareacaracteristicileelementelorgeograficeidentificate, pe bazaimaginilorprezentate cuajutorul tehnicilorTIC (animaţii, hărţisatelitare etc.)4.3. Utilizareamijloacelorinformatice TIC/GISpentru orientarea peteren– –5. Explicarea unoraspecte sociale,culturale şi civice alerealităţii geografice5.1 Explicareaimportantei mediuluigeografic din jud.Brăila pentru om sisocietateRecunoa tereașimportan eiț mediuluigeografic din jud.Brăila pentru om şisocietateExplicarea importanţeimediului geograficpentru om şi societate,pornind de la rela iilețce se stabilesc întreelementele mediuluidin jud. Brăila5.2. Explicareadiversităţii naturale şiumane a lumiirealizând corelaţii cuinformaţiile dobânditela alte disciplineşcolareDistingereaelementelorgeografice naturale,umane i culturale deșbază/sintetice ale jud.BrăilaStabilirea corela iilorțdintre elementelegeografice naturale,umane i culturale cașun sistem ordonat ișierarhizat5.3. Conştientizareaimportanţeipatrimoniului local,naţional, european şimondial6. Exersarea unorabilită i şi tehnici dețlucru pentru învăţarecontinuă6.1. Utilizareametodelor simple deinvestigare (observare,analiză, interpretare)6.2. Caracterizareaelementelor,fenomenelor şiproceselor după unalgoritm datEnun areațcaracteristicilorgeografice principaleale unor elemente,procese i fenomeneșElaborarea unui textcorect i coerent dupășun algoritm datutilizând elemente,fenomene şi proceselorgeografice specifice
 16. 16. spaţiului geograficstudiat6.3. Comparareaelementelor,fenomenelor şiproceselor dupăcaracteristicilegeograficeEnunţareacaracteristicilor debaza ale elementelor,fenomenelor şiproceselor dupăcaracteristicilegeograficeRealizarea decompara ii întrețelementele,fenomenele şiprocesele geografice6.4. Reprezentareaprin desen schematic aelementelor şi afenomenelor învăţate6.5. Explicarearelaţiilor între grupuride elemente,fenomene şi proceseale mediului geograficdin spaţiul analizatIdentificarea relaţiilordintre elementele,fenomenele şiprocesele de baza alemediului geografic dinspaţiul analizatArgumentarearela iilor dintrețgrupuri de elemente,fenomene şi proceseale mediului geograficdin spaţiul analizat7. Aplicarea, în viaţacotidiană, acunoştinţelorgeografice însuşite7.1. Identificareasoluţiilor de protecţiea mediului geograficdin jud. BrăilaRecunoa terea unorșprobleme de mediuexistente în spaţiulstudiatPropunerea unorsolu ii pentruțproblemelor de mediuexistente în spaţiulstudiat7.2. Aplicareacunoştinţelor şi adeprinderilor învăţateîn contexte noiExprimarea princuvinte proprii acuno tin elor iș ț șutilizareadeprinderilor însu iteșîn via a cotidianățValorificareacuno tin elor i aș ț șdeprinderilor învă atețla Geografie pentruvia a cotidianăț

×