Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
HistoriaSzkoły Podstawowejw Dąbrówce Wielkiej  1912 - 2012
We wsi przed I wojną światową była karczma, która należała do właścicieladworku Dąbrówki Malice.Z czasem z części ziemi pr...
D y r e k t o r s z k o ły Z y g m u n t S a n d o m ie r s k i w r a z z z a ło ż o n y m c h ó r e m . Z d j ę c ie w y ...
Helena Okoń wraz z uczniami na tle budynku piekarni w Dąbrówce     - lata ok. 1938-1939Po wybuchu II wojny światowej w...
D z ie c i n a t le s z k o ły w la t a c h 1 9 4 5 - 1 9 4 6W dniu 19 stycznia 1945 r. Dąbrówka została wyzwolona. Do wsi...
B u d y n e k s z k o ły w r a z z u c z n ia m i                  o k . 1 9 4 8 r.W latach 1947–1948 szk...
W latach 1954-1956 za zgodą władz oświatowych szkoła stała sięsiedmiooddziałowa.W ilh e lm i G a b r ie la K a j a n e k w...
P r a c e r e m o n t o w e – lip ie c 1 9 6 0 r .W 1958 r. rozpoczęto przebudowę szkoły. Duże zaangażowanie i wkład pracy...
W dniu 4 listopada 1967 r. została oddana do użytku nowo dobudowana częśćszkoły. Zbudowana została w czynie społecznym prz...
S z k o ła p o d c z a s r e m o n t u w  1 9 9 6 r.Lata 1995–97 to czas ostatniej rozbudowy szkoły o drugą kondygnację. ...
1 września 1999 r., w wyniku kolejnej reformy szkolnictwa, szkoła w Dąbrówcestała się sześcioletnia.     O b e c n y ...
K ie r o w n ic y i d y r e k t o r z y S z k o ły P o d s t a w o w e j w D ą b r ó w c e W ie lk ie j          ...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Historia szkoły1

358 views

Published on

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Historia szkoły1

 1. 1. HistoriaSzkoły Podstawowejw Dąbrówce Wielkiej 1912 - 2012
 2. 2. We wsi przed I wojną światową była karczma, która należała do właścicieladworku Dąbrówki Malice.Z czasem z części ziemi przeznaczonej pod karczmę wydzielono placo obszarze ogólnym 7224 m2, na którym powstał budynek szkoły - drewniany,jednoizbowy. Wybudowany był blisko drogi, mniej więcej w tym samymmiejscu co obecna szkoła.W niej to do wybuchu pierwszej wojny światowej mieściła się szkoła pod nazwą „sielskoje uczyliszcze”.Za czasów carskich w szkole w Dąbrówce uczył jeden nauczyciel. Istniejązatem przesłanki, by twierdzić, że szkoła w Dąbrówce Wielkiej powstała nakrótko przed wybuchem I wojny światowej, tj. przed 1914 r.,
 3. 3. D y r e k t o r s z k o ły Z y g m u n t S a n d o m ie r s k i w r a z z z a ło ż o n y m c h ó r e m . Z d j ę c ie w y k o n a n e o k . 1 9 2 5 r . n a t le d o m u p a n a K a lin k i, s ą s ia d u j ą c e g o z p o s e s j ą s z k o ły )W czasie wojny w latach 1914–1918 budynek szkolny zamieniony został na rosyjskiszpital wojskowy. Upływ czasu ujemnie odbił się na stanie budynku: pokrzywiły siędrewniane ściany, słomiane poszycie dachu uległo zniszczeniu. Budynek chylił sięku upadkowi.O d b u d o w ę s z k o ły p r z e p r o w a d z o n o w o k r e s ie m ię d z y w o j e n n y m . R o z p o c z ę ła s ięona w 1 9 3 7 r o k u . B u d y n e k s z k o ły b y ł t e r a z m u r o w a n y , le c z n ie c a łk i e mw y k o ń c z o n y . D y s p o n o w a ł o n p ię c io m a o d d z ia ła m i.
 4. 4. Helena Okoń wraz z uczniami na tle budynku piekarni w Dąbrówce - lata ok. 1938-1939Po wybuchu II wojny światowej w 1939 r., nauczyciele jeszcze przez jakiś czasuczyli w szkole. Niedługo potem od władz niemieckich otrzymali zakaz prowadzenialekcji. Podczas okupacji budynek szkolny został w pełni ukończony i zaadoptowanyprzez Niemców na potrzeby zorganizowania tam kursów dla uczniówniemieckiej szkoły szybowcowej. Helena i Jan Okoniowie z uczniami ok. 1939 r.
 5. 5. D z ie c i n a t le s z k o ły w la t a c h 1 9 4 5 - 1 9 4 6W dniu 19 stycznia 1945 r. Dąbrówka została wyzwolona. Do wsi wrócilinauczyciele. Pierwszymi byli Helena i Jan Okoniowie. Po wojnie budynek szkolnybył zaniedbany, m.in.: przeciekał dach, ściany były zniszczone. Brakowało szybw oknach, szkolnych ławek, podręczników. Mimo niełatwych warunków, szkołazaczęła funkcjonować. Zorganizowano w niej 5 oddziałów. Naukę rozpoczętow marcu 1945 roku.
 6. 6. B u d y n e k s z k o ły w r a z z u c z n ia m i o k . 1 9 4 8 r.W latach 1947–1948 szkoła miała już 6 oddziałów. Ostatecznie dokonanootynkowania i wykończenia budynku. Na piętrze wydzielono dwa oddzielne lokalemieszkalne dla nauczycieli.
 7. 7. W latach 1954-1956 za zgodą władz oświatowych szkoła stała sięsiedmiooddziałowa.W ilh e lm i G a b r ie la K a j a n e k w r a z z u c z n ia m i
 8. 8. P r a c e r e m o n t o w e – lip ie c 1 9 6 0 r .W 1958 r. rozpoczęto przebudowę szkoły. Duże zaangażowanie i wkład pracywniosła „Rolnicza Spółdzielnia Wytwórcza” (Jakub Baran i Roman Karolak)oraz Kółko Rolnicze. Powstały dwie klasy lekcyjne w skrajnych częściach szkoły,pokój nauczycielski oraz korytarz w części środkowej.Dnia 20 sierpnia 1960 r. przecięto wstęgę – szkoła została oddana do użytkupo rozbudowie. Zaczęto wyposażać ją w meble i sprzęty szkolne.
 9. 9. W dniu 4 listopada 1967 r. została oddana do użytku nowo dobudowana częśćszkoły. Zbudowana została w czynie społecznym przy dużej pomocy zakładuopiekuńczego Rolniczej Spółdzielni Wytwórczej. Szkoła powiększyła się o dwieduże sale lekcyjne i długi hol z pomieszczeniami na bibliotekę i kancelarię.Od tej pory w szkole trwały ciągłe modernizacje – malowanie, montaż piecy,smołowanie dachu, zakup mebli oraz organizowanie nowych pracowni, m.in.pracowni praktyczno-technicznej.
 10. 10. S z k o ła p o d c z a s r e m o n t u w 1 9 9 6 r.Lata 1995–97 to czas ostatniej rozbudowy szkoły o drugą kondygnację. Dzięki niejszkoła zyskała cztery dodatkowe izby lekcyjne i dwa pomieszczenia administracyjne.Tę część szkoły do dziś zajmują dzieci młodsze z klas 0 – III.
 11. 11. 1 września 1999 r., w wyniku kolejnej reformy szkolnictwa, szkoła w Dąbrówcestała się sześcioletnia. O b e c n y w iz e r u n e k s z k o ły
 12. 12. K ie r o w n ic y i d y r e k t o r z y S z k o ły P o d s t a w o w e j w D ą b r ó w c e W ie lk ie j w la t a c h 1 9 1 8 - 2 0 1 3B o r k o w s k a Z o fiaS a n d o m ie r s k i Z y g m u n tO koń JanR o s z k o w sk i P io trS a ls k a S a lo m e aK a ja n e k W ilh e lmT r o c iń s k i R o m a nS a d o w s k a A lic jaM a je w s k i T a d e u s z L u b ic zZ a w ir a J a n in aK w ia tk o w s k a Z o fiaK u lik J a n in aS zym czak W an d aP u d ło w s k i W ło d z im ie r zK a lis ia k T o m a s zP a w la k P io trB a r a n Z o fiaK u lik A n n a

×