Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Be z Naz w y
                                                 Sz k oł Pod...
I andia
            rl

I andia —
 rl         w iadom ości ogól
                   n...
cym i de ch w idok am i n a m ał w yse pk i, st e l e k l y
                  e       rz ist  if...
n az w anych j go im ie n ie m .
                                             ...
Trz e ch w J dnym z ryw aj k on icz yn ę k t
        e         ąc              a  ak uż
  ...
St sz cz e nia k inow ych h it
     re             ów
                   ,,LabiryntFaun...
Pom óżm y!
                     W padł am na ś w ie t pom ys ł aby
                 ...
C L żysz w ł u do 12.00 i ogl
    e    óżk       ądasz t lw iz j .
                    e e...
Ne w s pape rs in Britain.                         Pras a w W ie lie jBryt j s tbardzo zróżnicow ...
dz y de l at
    ik nym i cich ym a w yraz i-
st i agre syw nym t
 ym        ańce m .

Opracow ał Mare k
  ...
• Pan na Żuł ach — s e rial , rok produk cj 19 82-19 84, pre m ie ra 19 85, re żys e ria Syl e s t r Szys zk o.
     ...
Gazetka nr 3
Gazetka nr 3
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Gazetka nr 3

640 views

Published on

Published in: Education, Travel
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Gazetka nr 3

 1. 1. Be z Naz w y Sz k oł Podst ow a n r 12 a aw W iose nnie , z ie l ono M arz e c 2007 W ydanie 3 i śpie w nie k ą — gra i t ańcz y t m ał pow ie - o o Cz e ść W am ! dz ian e — m al e k ulurę t go uj t e W iose n n ie , z ie l o i śpie w n ie — on k raj z acz arow uj cał w idow - u, e ą z pe w n ością w ię sz ość z W as się k n ię prz e n osi w sz yst ich n a z ie - , k t cz uj . W iosn a m a t do sie - ak e o l ą w yspę a gdy k ończ y się on b ie , że w yz w al u cz ł ie k a do- a ow k on ce rt żal , odch odz ić . W num e rz e dat ow ą e n e rgię Pocz uj m y j k . e ą To w ydarz e n ie , w yob rażcie j sz cz e b ardz ie j gdy z acz n ą się e , sob ie , w pł ę o n a t że z ain t - yn ł o, e e z ie ln ićk rz e w y i drz e w a. re sow ał m się Irl dią, j jk ulu- e an e t Wst ępniak 1 Tyt t n j dn ak że m a z w ią- uł e e rą, t radycj m uz yk ą. ą, I andia 2 rl z e k z z upe ł ie in nym w ydarz e - n Na z ak ończ e n ie prz ypom in a- Św iatgie r 4 n ie m . Cie k aw j st m , cz y e e k m y, że n asz a gaz e t a poj ił aw a Kinow e h ity 5 an z ast aw ial iście się k ie dyś n ad , się dz ię i pan u Sz ym ańsk ie m u, k Pom óżm y 6 e f n om e n e m prz ypadk u i j go e ron n a st ie n asz e j sz k oł M oże - y. Engl h 8 is yw w pł u n a W asz dal y l Cz y sz os. cie j z n alść w dz ial Dow n l ą e e o- Gae l force Dance 8 z auw ażacie , że pe w n e z darz e n a e a e ad, j j w e rsj j st k ol orow a. Mal bork 9 ą m aj w pł n a z m ian ę W asz e go yw ual Ew e n t n e uw agi prosim y prz e - Pał Kul ac t ury z ach ow an ia, z ain t re sow an ia e sył ać na e m ail : re dak - i Nauk i — ogól ie jW asz e go bycia. n cja121@w p.pl w W ars zaw ie 10 O t był m n ie daw n o n a k on - óż e R e dak cj a Muzyk a 11 ce rcie m ię yn arodow e go z e spo- dz Z drow ie 12 ł Gae l u force Dan ce . Z e spół gra i tańcz y l udow ą m uz yk ę irl dz - an
 2. 2. I andia rl I andia — rl w iadom ości ogól ne Łagodny i w il ny k l at Irl dia z aw dz ię a got im an cz an o m a” Irl dia t „ ał (po- cz ę ym w iat st rom poł udn iow o-z ach odn im oraz w pł o- yw w ie rz ch n ia: 70282k m 2) wi w yspa. J j l ość t e udn o prądu ok oł 3,6 m l . a gę ośćz a- o n st pół ocn o- n l ie n ia t 51 osób n a udn o at an t l yc- k m 2. J z yk am i urz ę ę dow ym i są: irl dz k i i an gie l i. an sk k ie go. L cz j się ok az uj n ie w ie l osób posł e ak e e uguj się j z y- e ę W il n e got k ie m irl dz k im , osoby k t an óre n a co dz ie ń się n im po- w iat ry, sł ą o e udn uguj t z aldw ie 4% l ości! W ie l Irl dcz yk ów u an kt óre n a e w ogól n ie um iał posł o ugiw aćsię sw oim oj yst cz ym j - ę sw e j dro- z yk ie m ! Dl e go j st on ob ow iąz k ow ym j z yk ie m w at e ę dz e n ie sz k oł ach oraz podst ą do dost ia się aw an n apot y- n a w yższ e ucz e l ie .n k aj ą na ol u e St icą k raj j st Dub l (Bail Át a in e h prz e sz k o- Cl h ). Gł nym port m poł iat ów e udn iow e go dę w po- w yb rz e ża j st Cork (Corcaigh ). e st aci Godł m n arodow ym j st h arf a go- e e a w yso- e dł m t radycyj nym k on icz yn k a — cz ylSh am rocki k ich gór, docie raj do k ażde go z ak ąt a w yspy. M im o ą k A k on icz yn k a się w z ię a st ł e ąd, że św . Pa- t go, w sch odn ia cz ę k raj poz ost e such sz a. Śre d- ść u aj tryk n ie w ie dz iał j w yt um acz yć Irl dcz y- n ia t m p. z im y w ah a się od 4oC n a w sch odz ie do 7oC ak ł an e k om cz ym j st Trój Św ię a. W k ońcu w padł n a z ach odz ie . Na ob sz arach poudn iow o-z ach odn ich e ca t n a pom ysł i pok az ał k on icz yn k ę k t , óra posiada t y k l at j st t ł rz im e ak agodny, że ist ie j w arun k i do upra- n ą l k i, t j Trój Św ię a, Bóg w t e ch osob ach . A w y rośl śródz ie m n om orsk ich . W lcie śre dn ia t m p. ist ak ak ca t rz in e e e i uż ryk o e j ślj m ow a o św . Pat u t j st on pat e m Irl - w yn osi 14 do 16o C. R ocz n e opady się ą od ron an gaj dii. Sw ię o prz ypada 17 m arca. W t t ym dn iu w ol nym 1000 m m n a z ach odz ie do 750 m m n a w sch odz ie . od pracy, irl dcz ycy poub ie ran i n a z ie l o spot aj an on yk ą się w pub ach aby n apićsię z ie l e go piw a. on Ce n t n a n iz in a Irl dii, k t ral an órą ok al ą ł aj ąńcuch y górsk ie , w w ię sz ości lży pon iże j 100 m i z b udow an a k e j st gł n ie z e sk ał w apie n nych oraz z pol e ów odow co- w ych osadów gl i piask u. L n ie w yst puj t j z io- iny icz ę ą u e ra oraz b agn a. W ię sz a cz ę n iz iny w yk orz yst an a k ść yw j st w rol ct ie , podcz as gdy góry poz ost ą dz ik ie . e n w aj Naj yższ ym sz cz yt m j st Carran t w e e uoh il (1040m ) w l paśm ie piask ow cow ych w z górz M ack gil licuddys R e e k s w poł udn iow o-z ach odn ie j cz ę k raj Na poł ści u. u- dn iow ym w sch odz ie roz ciąga się gran it e pasm o W ic- ow kl ow M oin t s doch odz ące do w ys. 9 26 m . ain sc M ie j w art ych z w ie dz e n ia j st w Irl dii m n ó- e an ugn a). n ow (L aq uil Pół ocn e gran it e góry M ourn e z n aj st o. W art w spom n ie ć o t - w o ych n aj ardz ie jch arak t ry- b e e ie e t w yższ ym sz cz yt m Sl v Don ard (852 m ) oraz b az alo- st nych i z n anych . Na poł ycz udn iu in t re suj e ącym w e góry An t o w an rim t n aj yższ e w z n ie sie n ia Irl dii m iast m j st Cork , sk ąd n ie dalk o do t ie rdz y Ca- e e e w Pół ocn e j W z dł w yb rz e ża ciągn ie się pas se t k b a- sh e l w z n ie sion e j n a sk al Św . Pat a. Nie dalk o n . uż e , e ryk e z alow ych k ol n z n anych j o Gian t Cause w ay. Naj Cork z n aj e się rów n ie ż z am e k Bl e y z prz e re k l t um ak - duj arn a- w ię sz ym j z iore m Irl dii j st L k e an e ough Ne agh , o m ow anym „ am ie n ie m Bl e yquot;, k t go pocał an ie k arn óre ow pow ie rz ch n i 39 6 k m 2. aut at n ie z ape w n ia e l w e n cj . K rąg K e rry t om ycz ok ę o j dn a z n aj span ial ych t e w sz ras w Europie z z apie raj ą- 2
 3. 3. cym i de ch w idok am i n a m ał w yse pk i, st e l e k l y e rz ist if n ie in n e go ące w suw aj sięst e aże rom o w m orz e i piasz cz yst pl . Naj - z ak ąt ak e t e y dalj n a z ach ód w ysun ię y j st rów n ie w span iał pół - św iat n iż a w yse p Din gl, gdz ie u w e j e ścia do port Din gl m ożn a u e żyz n e rów - spot ać de l a Fun gie - k t k fin óry z adom ow ił się t aj n a ut n iny Tip- dob re i st się at cj t ał rak ą uryst n ą. Na z ach odz ie n a ycz pe rary, n sz cz e gól ą uw agę z asł ą if uguj K l y M oh e r, osiągaj ące pat ąc rz w ysok ość 200 m . U w yb rz e ży Cl lżą w yspy Aran , are e z aś na i radycyj a Irl dia w piguł . Nie l cz yl t n an ce ada grat ą k dz ie w icz o są ruiny pre h ist orycz n e go f u Dun Ae n gus. Brun at ort - pię n e k n e t ow isk a, j z iora, ch arak t ryst n e k am ie n n e orf e e ycz k l y, if z a- m urk i oraz pasące się dz ik o k ucyk i odn aj ie m y w dz t ki ocz i w e n h rab st ie Con e m ara. Im dalj n a pół oc w yspy t ym pl aże z a- ob raz y st ą się b ardz ie jdz ik ie i surow e . aj ch odn ie go w yb rz e ża, trudn o uw ie rz yć , że od sf o-al w anych pa- st isk w h rab st ach w gł b i k raj dz ie l j ldw o w w ę u i e e k iladz ie siąt m il k . Naj ię sz ych at cj t j z ie m i sz uk ać t e b a — z w k rak i e rz k ilom a w yj k am i — n a w si. W spół e sn a Irl dia k ąt cz an coraz ściśljin t gruj się z n ow ocz e snym i gospodark a- e e e m i Europy Z ach odn ie j al sk ut i m ode rn iz acj i roz - , e k i w oj k raj sz cz ę iw ie n ie rz ucaj się w ocz y: u u śl ą R óżn orodn e go i z ach w ycaj go pię n a Irl dii ące k an n ie sposób opisaćw k ilu sł ach . St ica re pub l i ir- k ow ol ik l dz k ie j n ie prz ypom in a in nych , pe ł an nych gw aru z a- ch odn ich m et ropol ii. Być m oże dl e go, że at z am ie sz k uj j n ie w ie l pon ad pół m il a l i. Do e a e ion udz m ie j scow e jt radycj n alży k ończ e n ie w ę i e drów k i po Du- b l ie z w ie dz an ie m ist ie j go od 1759 rok u sł n e - in n ące yn go b row aru GUINNESSA. Na m ie j scu m oże m y sk osz t aćpysz n e go piw a i z ob acz yćw j i sposób po- ow ak w st e t n n aj aj e popul ie j y n apój n ie t k o n a w y- arn sz yl spie . W st icy Irl dii w sz yst ie drogi prow adz a do ol an k ... pub u. J st ich t e am pon ad t ysiąc. O b ok st icy, n a ol pół ocy, z n aj e się j de n z n aj k aw sz ych z abyt n duj e cie - k ów n e ol ycz nych , sprz e d pon ad 5000 l (st it at arsz y od m ie jscow y k raj raz w ciąż w ydaj się n ie sk al ob e any, a i piram id!) - cm e n t arz NEW GRANGE. Nie dalk o lży e e l i m ie sz k a t n ie w ie l Sz m aragdow ą W yspę n aje - udz u u. l t ż M on ast rb oice z e sł nym i ce lyck im i k rz yżam i. e e aw t pie j z w ie dz ać pow ol w ę i, druj pol i od f ąc am arm y do Turyst ów prz yciągaj do Irl dii — ą an ik R e pub l i farm y alo posz arpanym w yb rz e że m , gdz ie cz ę o sł b st y- oraz Irl dii Pół ocn e j — prz e de w sz yst im k raj ra- an n k ob ch ać j dyn ie h uk f , roz b ryz guj e al ących się o urw ist e z y i l ie . M ał k t prz e żyw a roz cz arow an ie t , co udz o o ym k ly i o t if ysiące sk al ych w yse pe k . To w ym arz on a ist aj sce z ast e po prz ybyciu n a m ie j : z ie l onym i, spow it i ym k rain a n a dł ugie w ypraw y pie sz e i row e row e , raj dla de l at ą m gie ł ą pagórk am i, dz ik im i n adm orsk im i ik n k w ę arz y i że gl y, ch oć n a k ąpie lw z im n e j w odz ie dk arz urw isk am i, t e n t m gaw ę iarsk im Irl dcz yk ów , al e dz an de cyduj się t k o n aj ą yl odw ażn ie j W m ie ście ch yb a si. m n ie spie sz nym ryt e m życia. Naj ię sz ym j dn ak z a- w k e prz e sz e dz n aj yj m n ie j ą roz ryw k ą j st w ie cz ór spę ony z e sk ocz e n ie m j st ogrom n a różn orodn ość k raj raz ow a e ob sz k l icą guin n e ssa w gw arnym , roz b rz m ie w aj an ącym e ak k t j n ie t w k ońcu w ie lie j w yspy. W apie n n e t arasy m uz yk ą, prz yt nym pub ie prz y św ie t e k rw ist ul l o-po- n agie go, sk al e go Burre n z daj się poch odz ićz z upe ł ist ą - m arańcz ow ych pł ie n i w opal om anym t e m k om in k u. orf 3
 4. 4. n az w anych j go im ie n ie m . e Patron I andii rl e uż rudn o oddz ie l h ist Daljj t ić orię od lge n dy. e Św . Pat ryk j st z n any n a cał św ie cie z t go, że e ym e Praw dopodob n ie j dyn e ir- e w ypę ił w ę z Irl dii. R óżn e opow ie ści m ów ią o dz że an l dz k ie św ię o n arodow e ob - an t t , że st n a w z górz u i dre w n ian ą l ą w prow a- ym ał ask ch odz on e poz a k raj me dz ił w ę do m orz a, z ab ran iaj im n a z aw sz e pow ro- że ąc o poch odz e n ia t Dz ie ń św ię e - t u t n a w yspę J dn a z lge n d opow iada h ist . e e orię go Pat a. J st t ocz yw ist ryk e o y pe w n e go st go w ę are ża, k t óry opie rał się w ypę e n iu dz yw dow ód w pł ów irl dz k ich an e lcz z ost prz e ch yt ony - św . Pat ał rz ryk z b udow ał w sz ę ie n a św ie cie . Na prz y- dz sk rz yn k ę i z aprosił gada do środk a. Dysk usj był a a kł ad w St ach Z j dn ocz o- an e coraz b ardz ie j in t n syw n a, gdyż w ąż t ie rdz ił że e w , nych , ch ociaż n ie j st t e o a. sk rz yn k a j st dl n ie go z a m ał W k ońcu, by udow od- e a św ię o n arodow e , 17 m arca t n ić sw oj racj , w ąż w sz e dł do sk rz yn k i, po cz ym św . ą ę j st ob ch odz ony w w ie l spo- e u Pat ryk z at asn ął w ie k o i w rz ucił sk rz yn k ę do rz e ł cz n ościach l al ok nych i m iast . W św ię o pat a ach t ron m orz a. Ch ociaż t praw da, że w Irl dii n ie m a w ę o an ży Irl dii odbyw aj się parady, n osi się z ie l e ub ra- an ą on cał ie m m ożl e , że n igdy ich t k iw am n ie był od cz asu o e on n ia, podaj się z ie l e piw o (z dodat ie m z ie l e go k on gdy w yspa oddz ie l a się od k on t e n t pod k on ie c ił yn u b arw n ik a) a gdz ie n ie gdz ie f uj się rz e k i n a z ie l arb e o- ok re su z l odow ace n ia. Tak j i w in nych pogańsk ich ak b n o. Naj ardz ie jurocz yście ob ch odz i się t n dz ie ń w Ir- e re ligiach sym b ol w ę ża był cz ę o spot any l st yk ub l dii. Praw ie w sz yst ie firm y, z a w yj k ie m an k ąt n aw e t cz cz ony. W yprow adz e n ie w ę z Irl dii był ży an o re st i ą n auracj i pub ów , m aj w ol e 17 m arca. Z uw agi praw dopodob n ie sym b olm uk róce n ia t j pogańsk ie j e e igij e n a re l ny ch arak t r św ię a prz e d w łt aściw ym i ob ch o- prak t i. Ch ociaż św . Pat yk ryk n ie był pie rw sz ym m i- dam i w ie l l i ucz e st icz y w e M sz y św . t u udz n radycyj - sj arz e m ch rz e ścij on ańst a w Irl dii, on t w ł ie w an o aśn e i on n ie ofiarow an e j w in t n cj m isj arz y cał go św iat e a. spot ałsię z Druidam i w Tarz e i z n iósłich pogańsk ie k ryk n K im byłśw . Pat ?Co w spól e go z Dn ie m św . Pat ry- ryt y. Naw rócił w odz ów i k siążę a ch rz cz ąc ich uał t k a m a k on icz yn a? Św . Pat ryk urodz ił się ok oł 39 0 o w raz z t ysiącam i poddanych w św ię ych St t udn iach , n .e . w Bryt ii pod pan ow an ie m rz ym sk im . Z a an kt óre po dz iś dz ie ń t są n az yw an e . ak mł odu z ost porw any i sprz e dany do n ie w ol w Irl - ał i an Z godn ie z prz e k az e m św . Pat ryk z m arł w 49 3 n .e . dii. Ucie k ł sz e ść l późn ie j i sch ron ił się w Gal Po at ii. i z ost poch ow any w t ał ym sam ym grob ie co św . Brygi- k ilun ast l ach życia w z ak on ie w rócił do Irl dii k u at an da i św . K ol b a w Dow npat um rick , h rab st o Dow n . w w 432 r. j o m isj arz . W e dł lge n dy w yprow adz ił ak on ug e K ość sz cz ę ow a św . Pat a z ost a z ach ow an a w k ryk ał że u. , w ę z k raj M ów i się że używ ał t l n e j k on icz y- rójist sre b rnym re l w iarz u. Prz yn osz on o j do rodz ących , ik ą a aśn ę cy ny dl w yj ie n ia poj cia Trój św ., dl e go t ż j st at e e cie rpiących n a at i e pilpsj i uw ażan o z a och ron ę ak e i arz e k oj on a z n im i z j go św ię e m . t prz e d z ł ym urok ie m . W e dł in n e j lge n dy św . Pa- ug e e arz Z ie lń k oj y się z Dn ie m św . Pat a gdyż j st ryk e tryk dok on ał żyw ot w Gl on b ury i z ost t a ast ał am po- ore an k ol m w iosny, Irl dii i k on icz yny. L pre k ony (w róż- e ch ow any. K apl ica św . Pat a w ciąż j st cz ę ryk e ścią k i m aj ać ące post m ał go st e e ą arusz k a) t ż m aj z w iąz e k opact a Gl on b ury. Ist ie j dow ody m ów iące o pie l w ast n ą - z t ym św ię e m . L ge n darn e lprok ony t w ł t e e o aściw ie grz ym ce do j go grob u z a pan ow an ia sak sońsk ie go e e ośl ot ąt m ał z ł iw e ist y, z a w yj k ie m L y Ch arm sa. uck k ról In e w 688 n .e ., gdy grupa pie l ym ów prow a- a grz Z ost y praw dopodob n ie dodan e późn ie j pon ie w aż k a- ał dz onych prz e z św . In drak t usa z ost a w ym ordow an a. ał pit iści pot e b ow al cz e goś m ił go n a k art i z życz e - al rz i e k W ie l różn orodnych prz e k az ów co do m ie j e sca spo- n iam i. W prz ypadk u św . Pat a h ist ryk oria m ie sz a się cz yn k u św . Pat a i in nych m ożn a w yt um acz yć po- ryk ł z lge n dą. W ie m y, że urodz ił się w Sz k ocj z ost po- e i, ał t e b ą posiadan ia sz cz ąt ów , l rz k ub prz yn aj n ie jm rw any i sprz e dany do Irl dii j o n ie w ol ik . Z an im an ak n ik t ak re l w ii św ię ych , t pow sz e ch n ą w śre dn iow ie cz u. ucie k ł n a k on t e n t n aucz ył się b ie gl m ów ić po ir- yn e K on icz yn a, k ie dyś n az yw an a „ am roy”, sym b ol Se i- an ał l dz k u. W k ońcu z ost diak on e m , pot m k się e m e dz z uj k rz yż i św . Trój . W cz asach prz e dch rz e ścij e cę ań- a n ast pn ie b isk upe m . Papie ż Ce lst w ysł go z po- ę e yn ał sk ich był św ię ą rośl ą Druidów irl dz k ich a t in an e an w rot m do Irl dii by gł osił Ew an ge l . Św . Pat ię ryk pon ie w aż j j le iście t orz ą t w riadę Naj ardz ie j z n an a . b n aj yraźn ie j był t że z n anym podróżn ik ie m , sz cz e - w ak lge n da z de cydow an ie ł y k on icz yn ę z e św . Pat e ącz ry- n gól ie po k raj ach ce lyck ich , gdyż w ie l m ie j w Bre - t e sc k ie m i j go n auk am i. Gł ąc pod goł n ie b e m dok - e osz ym an ii, ii, t ii, K ornw al W al Sz k ocj i Irl dii j st i an e t ę o Trój św ., podob n o prz e dst ił ist ie n ie ryn cy aw n 4
 5. 5. Trz e ch w J dnym z ryw aj k on icz yn ę k t e ąc a ak uż , óra rosł u j j w spom n ie l y, był św ię ą rośl ą Druidów , iśm a t in e j go st i pok az uj j z grom adz onym . óp ąc ą icz a l b a t y m ist nym n um e re m t ce lyck ie j j rz ycz ak t , ak L ge n da o k on icz yn ie z w iąz an a j st t ż z w ypę e - i in nych re l e e e dz igii. n ie m w ę z Irl dii. M ów i on a o t , że w ę n igdy ży an ym że n ie pe ł aj po t l n e j k on icz yn ie , k t z ą rójist óra j st lk ar- Opracow ał Mare k Figl k : e e are w a: e st e m n a uk ąsz e n ia w ę i sk orpion ów . W Arab ii k on i- Żród ł w w w .sh am rock .in t rn e t sl / ży d .pl , cz yn a n osi n az w ę „ am rak h ” a w Iran ie był cz cz on a w w w .m oj sh a airl d ia.pl an / j o sym b ol pe rsk ich t ak riad. św . Pat ryk m usiał być św iadom y z n acz e n ia sw e j il racj gdyż k on icz yn a, ust i, Św iatgie r H ARD TRUCK 18 W H EELS OF STEEL.Pot ok ów o yl ężna ,, os ie m nas t oł k aquot; t nie t k o s ym bol e ryk ańs k ie go t am rans port , al u e e yl u t ż s t życia w ie l k ie row ców , dl k t a órych uk och ana ciężarów k a s t e s ię cał dom e m . aj ym W H ARD TRUCK z ak ł adasz w ł ą firm ę prz e w oz ow ą i w cz uw asz się w rol b iz n e sm e n a. Prz e d Tob ą asn ę w ran ow sz an sa st orz e n ia firm y t sport e j : z at rudn ian ia pracow n ik ów , k upow an ia w span iał ych poj dów , az organ iz ow an ia prz e w oz ów . W drogę ! Podb ij am e ryk ańsk ie sz osy . cie W YM AGANIA: W in dow s 9 8/ E/ M XP;Dire ct 8.1; X Proce sor Pe n tium l 600 M H z ( l z godny); l l ub 128 M B pam ię RAM z alcan e 256 M B; ci e K art grafik i 3D;16 M B RAM z godn a z Dire ct 8.1 a X O CENA: 4+ W nas tępnym num e rze : Th e guil 2 d Opracow ałBart k Sz ym cz yk z k l4c e . 5
 6. 6. St sz cz e nia k inow ych h it re ów ,,LabiryntFauna” Gat e k : Dram at Fan t ycz ny, H orror un , ast Ak cj t y się w H isz pan ii. W ł ę spraw uj ge n e rałFran co. Dw un ast e t ia O f l raz e m z cię a ocz adz e ol n e ia żarn ą m at ą i k cz oj ym e m m ie sz k a w w ie lie j posiadł k ości poł iżu are n ab u. ożon e j w pob l st go, z ruj ow an e go l iryn t Pon ura rz e cz y- ość asz ow e w ist , f yst sk ie re pre sj oraz ok rucie ńst a prz yb ran e go oj spraw iaj że dz ie w cz yn k a ucie k a w św iat w ca ą, ast w yob raźn i. Fan t ycz n a k rain a, pe ł a n ie sam ow it n w ych st orów i t e m n icz ych m ie j st e się j j pryw at aj sc, aj e nym sch ron ie n ie m poz w al ącym poradz ić sob ie z pow oj n n ą rz e cz yw ist aj e ością. J dnym z m ie sz k ańców t go n ie z w y- e e k ł go św iat j st Faun . e a e ,,Norbit” Gat e k : K om e dia rom an t n a un ycz O pow ie ść o pe w nym f cie – Norb it (Eddie M urph y), k t ace , e cz óry j st z arę ony z m on strual ą k ob ie t (w t j n ą e i e k rol rów n ie ż Eddie M urph y). Norb it poz n aj pię n ą dz ie w cz yn ę (Th an die Ne w t ), w k t j z ak och uj się b e z on óre e gran ic. Na prz e sz k odz ie do pe ł i sz cz ę n ścia st m on st oi rual a n arz e cz on a... n ,,Sposób na re k ina” Gat e k : An im ow any un m óre e Fil an im ow any, k t go b oh at row ie dow odz ą, że odw aga n ie z alży od w ie lości. Pyś, n ie w ie la ryb a z e k k on Bost u, prz e dw cz e śn ie t e raci rodz iców . De cyduj się w yrusz yć w podróż do R af gdz ie m ie sz k a j go ciot a y, e k Pe rł Na m ie j a. e ię óre scu Pyś poz n aj K orde l , w k t j się z ak och uj . Pe w n e go raz u usił e rat ać j prz e d groź- e uj ow ą aj k t nym re k in e m Ć w ie k ie m . To w ydarz e n ie st e się pocz ąt ie m z acię e j ryw al acj o K orde l i spok oj e życie n a iz i ię n R afie . ,,Kl w a I ” ąt I Gat e k : H orror un Tak ash i Sh im iz u pon ow n ie opow iada h ist orię prz e k lt j dz ie w cz yny. Tym raz e m j st n ią Aub re y – siost ęe e ra ę ące ści uj w yst puj j w poprz e dn ie j cz ę K are n . O bydw ie dz ie w cz yny usił ą z at m w yrw ać się spod w ł e adan ia k lą- w e at t y, co ocz yw iście n ie j st ł w e , b o t e m n icz e w ydarz e n ia i dz iw n e z b ie gi ok ol n ości coraz b ardz ie jj osacz a- aj icz e j i prz e rażaj K l at b ardz o z b l ą ą. im iżony do cz ę ści 1, b ow ie m t órcy roz pocz ę i re al acj t j k on t uacj w l iz ę e yn i j t y dn i po pre m ie rz e ,,K l w y”. uż rz ąt 6
 7. 7. Pom óżm y! W padł am na ś w ie t pom ys ł aby ny pom óc Z gie rs k ie m u s ch ronis k u.Od- w ie dzaj y czas e m s ch ronis k o, przy- m noś m y j dze nie , k oce , zróbm y budy e dl ps ów .Użadźm y ak cj zarobk ow ą pod t uł m : a e yt e quot;POMÓŻMY BI EDNYM Z W I ĘTOM Z Z GI ERZ ERSKI EGO SCH RONI SKAquot; M yśl że k ażda z ł ów k a b ę ie sie l ył dl t e ot dz icz a a ych b ie dnych z w ie rz ąt l ie pracuj .A udz ący t am b ę sz cz ę iw i że m ogą n a dą śl k ogoś l yć y m usim y być źl w ob e c t icz !Cz i ych z w ie rz ąt Cz y t ? o ich w in a że m iał t ą prz e sz ł ? y ak ość NI EE!!!!! Dl e go pom óżm y im !! Z rób m y dysk ot k e z k t j pie n iądz e at e óre b ę prz e z n acz on e n a sch ron isk o!!!!Użądźm y an k ie t i z ob a- dą e cz ym y il osób ch ce t !!! e ak Marcys ia Juras . Rozw iąż k rót i t s t a dow ie s z s ię, j i prow adzis z s t życia. k e , ak yl 1. J ro m asz t ut rudny t st w sz k ol. Co rob isz ? e e A z agl u, dz ądasz do z e sz yt b o z n aj ie sz w n im n aj ażn ie j e w iadom ości pot e b - w sz rz n e do t st e u B ucz ysz się cał n oc (alo, ch ociaż do t e cie jn ad ran e m ) ą b rz C Nie ucz ysz się alo sz yk uj sz dob rą ściągę b e e e e e 2. J st ś w sz k ol i n agl dost e sz staj rasz ny b ól ę a. Co rob isz ? z b A cz e k asz do k ońca lk cj i od raz u idz ie sz do de n t y e i yst B b ie rz e sz t lt ę n a b ól ę a i m asz n adz ie j , że z adz iał ab e k z b ę a C M yśl , że t dob ra w ym ów k a, aby z w ol ićsię w cz e śn ie jdo dom u isz o n 3. J st n ie dz ie l w ie cz ór. Co rob isz ? e ny e y: k A sz yk uj sz się do sz k oł odrab iasz w sz yst ie lk cj i pak uj sz plcak e e e e B z am iast prz ygot ać się do sz k oł ogl ow y ądasz t lw iz j i idz ie sz spać prz e d pół e e ę - n ocą C K ł w o, ócisz się z e sw oim rodz e ńst e m o t że t on o był dł j prz y k om put rz e o o uże e n iż t a pot m idz ie sz spać y e 4. Tw oj z w yk ł ć icz e n ia t e e w o: A j źdz isz n a row e rz e k ila godz in w t e k ygodn iu alo grasz w pił ę n ożn ą b k B w ych odz isz z e sw oim pse m t y raz y dz ie n n ie n a k rót i space r rz k C n ic n ie rob isz t k o sie dz isz prz e d t lw iz ore m , a do sz k oł j źdz isz sam och o- yl e e y e de m l aut use m ub ob 5. J st n ie dz ie l poran e k . Co rob isz ? e ny A idz ie sz z e sw oim pse m n a space r a n ast pn ie b ie rz e sz prysz n ic i j sz duże ę e śn iadan ie B raz e m z e sw oj rodz in ą sz yk uj sz śn iadan ie ą e 7
 8. 8. C L żysz w ł u do 12.00 i ogl e óżk ądasz t lw iz j . e e ę A t raz poznajs w ójs t życia: e yl W ięk s zoś ć odpow ie dzi A e e e yl e rz yl e rz e w Tw oj życie j st z organ iz ow an e i z drow e . J sz t e il pot e b a i śpisz t e il pot e b uj t ój organ iz m . Dużo ć icz ysz i t ójt w w ryb życia j st z drow y. e W ięk s zoś ć odpow ie dzi B e a e W ie sz , co j st dl cie b ie dob re , al cz ase m śpisz troch ę z a m ał n ie z drow o się odżyw iasz . Pam ię aj że n a- o t , st at ow i pot e b a w ię j sn u n iż dorosł . Sprób uj t ż lpie j organ iz ow ać sw ój cz as, a w t dy w sz yst o b ę ol k rz ce ym e e e k - dz ie dob rz e . W ięk s zoś ć odpow ie dzi C w yl e Nie ob ch odz i cię cz y t ój st życia j st z drow y cz y n ie . Sprób uj dużo w ię j spać a t że z m ie ń sw oj z w y- ce ak e cz aj żyw ie n iow e . W ię jsię rusz aj a m n ie jst suj e ce , re !! A t raz k rót i dow cip na os ł e k odę: : Naucz ycie l — Jasiu, j śl t ój prz yj e i w ć acie lm a pię b at ik ów a t w e źm ie sz od n ie go dw a t j i b ę ie on y o, ak dz w yn ik ? J — Bę ie m y się b ić aś: dz . I t att s h ypical Engl ? ly ish Th e En gl l e in h ouse s w it garde n . ish iv h An gl m ie sz k aj w dom ach z ogrodam i. icy ą Th e En gl m e n oft n sm ok e cigars. ish e An gl cz ę o pal cygara. icy st ą Th e y oft n w at BBC ch an n e l e ch . Cz ę o ogl ą k an ałBBC. st ądaj Th e y al ays h av t a fiv o` ock . w e e e cl Z aw sz e o godz in ie piąt jpo poł e udn iu pij h e rb at . ą ę Th e y l e pl g f b alan d crick e t ik ayin oot l . L ią graćw pił ę n ożn ą i k ryk ie t ub k a. Z robił An e t Brz ę e k oraz Ad rian n a Sz cz ak ow sk a y: a cz 8
 9. 9. Ne w s pape rs in Britain. Pras a w W ie lie jBryt j s tbardzo zróżnicow ana. k anii e Je s tt ok oł dzie s ięciu ogól raj ych gaze tco- am o nok ow y h is Th e re is a gre atvarie t oft e Brit h pre s s . Th e re dzie nnych . Są t w ydania poranne obe j uj po- o m ące e are aboutt n nat y ionaldail ne w s pape rs . Th e s e are w ażne gaze t np. `Th e Tim e s `. Londyn m a s w oj y e m orning pape rs incl uding q ualy ne w s pape rs l e it ik gaze t w ie czorne zat uł ane `Eve ning Ne w s ` y yt ow `Th e Tim e s `. London h as it e ve ning pape rs cal s - ld `Eve ning Ne w s ` e Z robił Ane t Brzęcze k oraz Adrianna Szczak ow s k a y: a Z e spółGa- k l m uz yk ów prz e dst ia rodz i- asy aw m ą k ulurę w sposób do t j pory t e pe ł ie in nych św iat . St n ach b raci — Paul de cyduj się z ost , e arsz y z ać n ie z n any, n ow at orsk i. Łącz y t at e r w dom u rodz in nym . J e s n ie po- am el force z b alt m , t ie c n ow ocz e sny z ryt e e an - dz ie l ide ał a ów st arsz e go b rat a. cz m am i prz odk ów , w spół e sn ość z e J st t m sam ot ik a. Prz e dst ype n a- tradycj Pub l n ość podz iw ia ory- ą. icz w ie n ie roz pocz yn a urocz yst ość z a- Dance gin al e uk ł n an an ady t e cz n e , irl dz - śl in Paul i j go uk och an e j ub a e , yw k ą m uz yk ę suge st n e k ost ium y, Fiony, dz ie w cz yny, k tóra dorast a ał ef k t e y spe cj n e . al Gae lorce f w raz z J e se m i Paulm . Ch o- am e Z e s pół rze czyw iś cie poch odzi z Au- Dan ce w m ist ow sk i sposób rz ciaż Fion a pośl ia Paul j dn ak ub a, e ral e e s t ii, al w t j ch w ilt ak i ańczą w nim t że ł y e lm e n t t ącz e an y ańca irl dz k ie go e j j se rce i m yśl są pe ł e w ąt iw o- i n pl art ci z I andii, Kanady i St yś rl e anów Z j dno- e e k z b alt m , a prz e de w sz yst im z e ści. W k on se k w e n cj w ydarz e ń, i i ów czonych , czylz k raj , w k t órych m ie s z- st pe m . To, co pre z e n t e z e spół e uj kt ą óre m aj m ie j sce w pie rw sz e j ą rl k aj I andczycy, bądź ich pot k ow ie . om m ożn a ok re śl k rót o — ić k e f e ria cz ę prz e dst ie n ia, doch odz i do ści aw Z de cydow an a w ię sz ość z n ich k e a e św iat łi n ie sam ow it pe rf k cj w y-a k on f t i, w k t j b rat st e ron acj óre aj t ańcz y od 14-15 l , z acz yn aj w at ąc n k on an ia, co sz cz e gól ie w idać w prz e ciw b rat u... H ist oria opart a o w ie k u ok oł 5 l . O prócz w yst - at ę an sce n ach z b iorow ych , k ie dy 30 t ce - j st n a k l e asycz n e jf orm ul Sz e k spi- e k pów w sh ow w ię sz ośćz n ich w yst - ę rz y z godn ie w yst uj j de n ryt . uk e e m row sk ie go w ąt u m ił e go, w k t k osn ó- e puj in dyw idual ie n a różn e go n ow Tan ce rz om t arz ysz y dz ie się cio- rym praw dz iw a pasj prz e pl a a at rodz aj m ist ost ach w t u rz w ańcach osob ow a ork ie st pre z e n t ąca ir- ra uj się z z az drością i t rage dią. t radycyj nych . K iloro z n ich m a k an l dz k ie m e l odie w aran żacj i Urok t go m usical t w i w su- e u k uż j z a sob ą w yst py w R iv rd an - ę e um Col a O 'Fare l a. ge st nym , a z araz e m n at yw ural - l ce i/ ub L ord of t e Dan ce , co h Z e spółm iałrów n ie ż sw oj t e our- nym f k ow ym ol ryt ie . m j st osiągn ię m , b iorąc pod e cie n e e po Pol sce z e sz ł j w iosny n a e Trz ydz ie stoosob ow a grupa t ce - an uw agę śre dn ią w ie k u, k t óra oscyl u- spe k t l ak u „Tan ie c Żyw ioł quot;.ów re k i t ce rz y m ist ow sk o st pu- an rz e e j w gran icach 20 l . at Prz e dst ie n ie opow iada h ist aw orię j, e n ie k ie dy w rz Te n t ydz ie st oosob ow y z e spół am dw óch b raci — J e sa i Paul k t a, ó- n ie praw dopodob nym t m pie . M usi- e irl dz k ich t ce rz y i św iat e j an an ow z ą rz y m im o w ię ów k rw i żyj w z u- cal udow any j st n a n apię m ię b e ciu - 9
 10. 10. dz y de l at ik nym i cich ym a w yraz i- st i agre syw nym t ym ańce m . Opracow ał Mare k : Figl k are Żród ł a: w w w .sh am rock .in t rn e t s e d l.pl Z am e k w M al bork u Got iyck zam e k w Mal u bork w znie s iony prze z Krzyżak ów w l ach at 1274-1457 j s t j dną z naj ięk s zych t ie rdz ś re dniow ie czne j Europy i przyk ł m e e w w ade ś re dniow ie czne jarch it k t obronne j e ury . W l ach 1309 -1457 był sie dz ib ą m ist ów Z ak on u K rz yżack ie go i st icą at rz ol Państ a K rz yżack ie go. W l ach 1457-1772 z t go m ie j w at e i e b sca pan ow al w oj w odow ie m alorscy. W 19 61 rok u ut orz on o M uz e um Z am k ow e , a w grudn iu 19 9 7 rok u z am e k z ost w pisany n a l ę św iat e go dz ie dz ict a w ał ist ow w k ulurow e go UNESCO . t Śl osadn ict a w m ie j ady w sz b scu dz isie j e go M alork a się ą m ł gaj odsz e j e pok i k am ie n ia. W n aj l e j ok ol b iższ icy n at ik y k c e rafion o n a re l t rz ym sk ie . W XII i n a pocz ąt u XIII w ie k u, a w ię j sz cz e prz e d podb oj m i k ol iz acje on ą tych t re n ów prz e z K rz yżak ów , Pom e z an ia, h ist e orycz n a z ie m ia, n a k t j lży M alork , z am ie sz k iw an a był óre e b a dość gę o. J dn ak duże poł st e acie k raj pok ryw ał pusz cz e , n a podm ok ł u y ych ł ach b uj a t a, pasł się st ąk n raw y ada z w ie rz yny, j z iora z aś ob fit ał w ryby. e ow y Cz ę t re n ów z dobyt był prz e z k siążąt pom orsk ich . O n i t n a praw ym , w ysok im b rz e gu Nogat ść e a a o u z ał i yr e ożyl gród Z an t w raz z podgrodz ie m . Na sk ut k k rę e j pol yk i Sam b ora, j dn e go z dw óch b raci t it e pot żn e go k się ę t k cia Św ię ope ł a, Z an t podarow an o w 1250 r. Z ak on ow i. O k oł 1274 rok u K rz yżacy z acz ę i yr o l w z n osić cz ę , e ów ściow o z m at riał uz ysk anych z roz b iórk i st arych z ab udow ań k l t asz ornych grodu w Z an t e ,yrz sil ie uf yfik ow any z am e k w dol n ort nym b ie gu Nogat Budow any z am e k i ot aj u. acz ące go m iast n az w an o o M arie n b urg, cz ylgród M arii, od im ie n ia pat k i Z ak on u. i ron Fil y re al ow ane w M al m iz bork u • Krzyżacy — f m f arny, rok produk cj i pre m ie ry 19 60, re żys e ria Alk s ande r Ford. il abul i e • Mal — f m dok um e nt ny, rok produk cj 19 62, re żys e ria Jan Rie s s e r. bork il al i • Sam och odzik i t m pl ze — s e riale lw izyj rok produk cj 19 71, pre m ie ra 19 72, re żys e ria H ube rtDrape l e arius t e ny, i la. e • H e nryk Mont — f m h is t il i oryczny, rok produk cj 19 71, re żys e ria Saul Šal nis . us te • Kope rnik — f m biograf il iczny, rok produk cj 19 72, pre m ie ra 19 73, re żys e ria Ew a i Cze s ł Pe t lcy. i aw e s • Z nak Orł – s e rial , rok produk cj 19 77, pre m ie ra 19 78, re żys e ria H ube rtDrape l a TV i la. 1
 11. 11. • Pan na Żuł ach — s e rial , rok produk cj 19 82-19 84, pre m ie ra 19 85, re żys e ria Syl e s t r Szys zk o. aw TV i w e • Król a Bona — s e rial , rok produk cj 19 80, pre m ie ra 19 82, re żys e ria Janus z Maj w s k i. ow TV i e • Przył bice i k apt — s e rial , rok produk cj 19 85, pre m ie ra 19 86, re żys e ria Mare k Pie t . ury TV i rak • Mal — f m dok um e nt ny, rok produk cj 19 87, re żys e ria Cze s ł Duraj St ł Kos t w a. bork il al i aw , anis aw rze • Król ch — f m w oj nny, rok produk cj 19 9 6, re żys e ria V k e r Sch l Ol il e i ol öndorf . f • Szt — f m s e ns acyj rok produk cj i pre m ie ry 19 9 7, re żys e ria Ol Lubas ze nk o. os il ny, i af • W ie dźm in — f m przygodow y i s e rialv ok re s zdj il t, ęciow y 2000-2001, pre m ie ra: f m 2001, s e rialv 2002, re żys e ria Mare k Brodzk i. il t • Bat l f t e Bibl (Bit a o Bibl — f m f arny, rok produk cj 2006, re żys e ria Se an Grundy, na zlce nie Pionie r TV(W ie la te or h e w ię) il abul i e k Bryt ania). Pał k ulury i nauk i w ac t W arsz aw ie Pał Kul i Nauk i (PKiN, daw nie j nos iłim ię Józe f St ina) — naj yżs zy budyne k w Polce . Poł ac tury a al w s ożony w ce ntrum W ars zaw y przy pl De f ad. acu il W yb udow any w z aldw ie t y l a i oddany do użyt u w 19 55. e rz at k O b e cn ie pał ac j st sie dz ib ą w ie l firm oraz in st ucj e u yt i e icz , ak użyt cz n ości pub l n e j t ich j ak k in a, t at e ry, k się garn ia, w yższ a ucz e l ia (Col gium Civ as), in st ucj n auk ow e . n le it yt e O rgan iz ow an e są t t że różn e go t u ak ypu w yst y i t aw argi, m .in . od 19 58 M ię yn arodow e Targi K siążk i. M ie ści się w n im dz n aj ię sz a w Pol sal k on f re n cyj o— w idow isk ow a n a 3000 w k sce a e n osób (t w . Sal K on gre sow a), M uz e um Te ch n ik i oraz Pał z a ac M ł ie ży w raz z b ase n e m . odz Dane t ch nicz ne e *l iczba pom ie s zcze ń: 3288 * cał ow it pow ie rzch nia pom ie s zcze ń: 123 t . m ² k a ys * k ubatura: 817 000 m ³ * zbudow any zos t z pł ce ram icznych w k ol w padaj ym w cim ny ał yt orze ąch róż — re now acj e l acj t k os ztok . 20 m l zł ych a w i o n ot * pał zużyw a t e prądu co 30-t ięczne m ias t ac yl ys o * w ym iana ok ie n t k os zt6 m l zł ych o n ot * s pół a PKiN zat k rudnia w budynk u 330 os ób - dys ponuj w ł nym i t e as apice ram i, e lk t am i, h ydraul am i it e ryk ik d. 11

×