Successfully reported this slideshow.

Stageverslag Marco de Groen

1,048 views

Published on

Internship report of Marco de Groen. Of his internship in Malaysia

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Stageverslag Marco de Groen

 1. 1. DATE 24-06-2011 V 2.0STAGEVERSLAG STAGEVERSLAG MARCO DE GROEN BIJ SCRATCHDISK IN MALEISIE
 2. 2. Stageverslag Marco de Groen 
 Scratchdisk Creative in MaleisiëWie is Scratchdisk?Scratchdisk creative noemt zich een creatieve boutique die creatieve oplossingen biedtop het gebied van branding en corporate identity, design en visuele communicatie.Ook houden ze zich bezig met meer specifieke onderdelen in de creatieve sector.Enkele voorbeelden zijn retail, hospitality, IT, educatie en productie.

 In een notendopsamengevat kan je zeggen dat Scratchdisk bedrijven helpt met het opbouwen enverbeteren van hun bedrijf. Dit realiseren ze door te werken aan de identiteit en dezichtbaarheid van het bedrijf in de markt door middel van effectieve advertising encreative design oplossingen.Missie statement

Scratchdisk levert effectieve en innovatieve oplossingen aan zijn klanten. 
Met hun passie en loyaliteit aan de klant zijn ze in staat om oplossingen te bieden inbranding en alle andere creatieve problemen.Doelen en objectieven
Scratchdisk wil een van de leidinggevende bureau’s zijn in Maleisië op het gebied vandesign en visuele communicatie.
Ze willen een bureau zijn dat miljoenen per jaar kanverdienen door middel van het aanbieden van services in conventionele visuelecommunicatie en branding oplossingen. Maar ook op het gebied van web en nieuwe mediawillen ze terrein winnen. Hun doel is om een bedrijf te zijn van middelmaat, met eengezonde en succesvolle organisatie. Het bedrijf moet gerund worden met passie, goedoverleg en sociale verantwoordelijkheid.
BedrijfsfilosofieDe filosofie van Scratchdisk is het behouden van hun creativiteit en innovativiteit in alleswat ze doen. Ze wijden zichzelf toe aan het steeds heruitvinden van zichzelf op hetgebied van nieuwe trends en nieuwe potentiële markten. Ook laat men zich steedshertrainen en volgt men nieuwe cursussen om bij te leren en bij te blijven.
Dit resulteert ineen constante creatieve cultuur binnen het bureau dat garant staat voor grensverleggendwerk. In de studio werkt men ook in een omgeving waar er geen limiet is voor innovatieen creativiteit op basis van hiërarchie. Deze waardes stimuleren een energievollewerkatmosfeer. Bij Scratchdisk gelooft men in een transparante en sociaalverantwoordelijke werkhouding. Ze weten hoe belangrijk het is om een intern gezondewerksfeer te hebben.Kracht van het bureau en de kernwaardesDe kernwaardes van Scratchdisk liggen ongetwijfeld in de collectieve expertise enervaring. Met een ervaring van meer dan 25 jaar in graphic design, identity,advertising en visuele communicatie, fuseren ze dat met research en strategischepartnerships om zo tot de meest effectieve en creatieve oplossingen te komen.Ze hebben een panel bestaande uit adviseurs met verschillende achtergronden in decreatieve business. Deze adviseurs voegen een zekere dimentie en diepte toe aan hetbedrijf waar management en administratie een onderdeel van is. Stageverslag Marco de Groen - Scratchdisk in Maleisie 1
 3. 3. Doelgroep in de marktHet doel van Scratchdisk is om een leidinggevend bedrijf te zijn op het gebied vancreativiteit en advertising. Dit concentrerend op verschillende markten zoalshospitality, retail en de corporate sector. Het promoten van zichzelf in deze marktendoen ze op het gebied van mond op mond marketing en netwerken. Ook zijn ze actief ophet gebied van online en offline media zoals facebook en google.
Ze geloven bijScratchdisk in een lange termijn relatie op het gebied van zaken doen. Dit om eengarantie te hebben van het herhaaldelijk zaken doen met deze betreffende bedrijven. Deklanten van Scratchdisk varieren van kleine medium bedrijven tot grote multinationalsen overheidsinstellingen. Meer dan 90% van de klanten worden geworven dankzij goedemond op mond reclame en door referenties. Meer dan 80 % van de opdrachten komenvoort uit herhaaldelijk zaken doen met dezelfde klanten. Op het gebied van opdrachten is30% retail en 25% is F&B, dit zijn de groepen met het hoogste rendement gevolgd doorhospitality (25 %) en corporate (20%). Verwacht wordt dat de hospitality dit jaar zalstijgen in bijdrage tot wel 40% overall.

Services

Tot slot nog een kort overzicht van de services die Scratchdisk te bieden heeft.- Branding, Corporate en visual identity.- Graphic design- Publications- Advertising- Online marketing- Video en motion graphicsInterne organisatie van Scratchdisk Stageverslag Marco de Groen - Scratchdisk in Maleisie 2
 4. 4. Organisatie

Zoals is te zien in de bovenstaande flowchart heb ik mijn stage eigenlijk doorgebracht bij2 bedrijven namelijk Scratchdisk en Level 5. Vernon Chan is de directeur van beidebedrijven en door hem is er ook automatisch een link met beide bedrijven. Maar ookomdat de bedrijven hetzelfde werk verrichten en dus hetzelfde soort klanten trekt.Scratchdisk is een creatief bureau en Level 5 is een samensmelting van verschillendecreatieve bedrijven die samen grote klussen aanpakken op het gebied van creatievecreaties.

Onder Level 5 vallen Scratchdisk, Papercut, Design logix,A&O en Wilfred studio’s. Zoals iste zien beschikt ieder bedrijf over een andere tak van de creatieve wereld. Samenvormen de bedrijven een unieke formule die in staat is een totale rebanding te doen vaneen bedrijf, of om een nieuw bedrijf compleet op te zetten en een uiterlijk te geven naarde buitenwereld. Dit is wat Level 5 zo uniek maakt in Maleisië.Vanwege de link die Vernon Chan legt tussen Scratchdisk en Level 5 krijgen wij vaak metopdrachten te maken die verbonden zijn aan Level 5. Er is dus als het ware een constantelink tussen deze 2 bedrijven. Echter heb ik mij voornamelijk bezig gehouden metopdrachten van Scratchdisk deze afgelopen stage.

De organisatie van Scratchdisk is vrij compact en klein, echter bij het samenwerken metLevel 5 word de organisatie plots een stuk groter. Toch zijn beide organisaties goedafgeschermd van elkaar en worden beide bedrijven niet onnodig met elkaar in contactgebracht. De organisatie van Scratchdisk blijft zo dus vrij duidelijk en helder zoals in deflowchart is weergegeven. De interne organisatie voor mij tijdens deze stage is eenvoudiguit te leggen. Vernon Chan is de directeur van Scratchdisk en Level 5. Samen met JasonLim runt hij Scratchdisk en bij zijn afwezigheid is Jason degene die de leiding heeft overhet bureau. Vernon is de persoon die met alle klanten praat en die samen met Jason depitches houdt om eventuele klanten binnen te halen. Vernon en Jason overleggenvervolgens over hoe de opdracht uitgevoerd gaat worden. Na deze stap zal Jason deopdracht voorleggen aan het team (waaronder ik) en wordt de opdracht verdeeld onderons. Wie wat doet hangt af van de specialiteiten van de persoon en hoeveel beschikbaretijd die persoon heeft op dat moment. Jason is de art director en houdt tijdens hetproject alle vorderingen in de gaten. Hij kan dus ook de stijl bewaker worden genoemdvan ieder project.

Xavier Hong is onze senior designer. Dit houdt in dat hij degene is die in de studio deleiding over ons heeft en hij is degene die ons aanstuurt en begeleidt waar nodig. Xavieris altijd op de hoogte van de opdrachten en brieft steeds de status door van het projectaan Jason. Dit zodat iedereen duidelijk op de hoogte blijft van de vorderingen en of ergeen problemen zijn met het halen van de deadline. 
Tracy en ik zijn allebei junior designers. We krijgen ondersteuning van zowel Xavier enJason die veel ervaring hebben op het gebied van ontwerpen. Samen met het hele teamdenken we na over hoe we de opdrachten gaan uitvoeren. Bij vragen kunnen we altijddirect terecht bij Xavier die ons helpt waar nodig. Dit is hoe de organisatie vanScratchdisk en Level 5 in elkaar zit.

 Stageverslag Marco de Groen - Scratchdisk in Maleisie 3
 5. 5. De eigen rol en werkzaamheden gedurende de stage.Mijn rol en werkzaamheden binnen dit bedrijft gedurende deze stage kan ik het besteomschrijven als een veelzijdige junior designer die zijn eigen verantwoordelijkheid kreeg.Doordat ik goed was voorbereid dankzij mijn voorgaande MBO studie en door het CMDkon ik mij redelijk snel nuttig maken op mijn stageplaats. Er werd mij de ruimte gegevenom gelijk mee te werken met het team en om mijn sterke punten als strategie enontwerpen uit te oefenen. 
Wat ik het leukste vond was dat ik bij het gehele project betrokken kon zijn. Dit medeomdat het bureau niet erg groot is. Ik mocht meedenken met het bepalen van destrategie en met het uitvoeren van het projecten ik kreeg ook de kans om het projectzelf vorm te geven en uit te werken.

Omdat het in Maleisië vrij normaal is om pitches te doen om klanten binnen te halen hieldik mij hier ook mee bezig. Vernon en Jason waren van mening dat mijn kijk op zakenanders kon zijn dan die van hen. Dit kon zorgen voor andere en frisse ideeën met eenEuropees tintje. Ik kreeg dus vaak de opdracht om bij een pitch ook een logo voorstel ofeen strategie te bedenken voor het betreffende bedrijf. Dit omdat er vaak 3 tot 4varianten werden voorgesteld. Zo kreeg ik dus steeds de kans om als het ware de klantenbinnen te halen voor het bedrijf met mijn visie op het project. Dit was niet altijd eensucces maar er zijn wel een paar projecten waarbij de klant heeft gekozen voor mijnvoorstel. Dit onder andere bij het project Magacon ( gamebeurs) waar ik een pitch hadgedaan voor het promotie materiaal. En bij Carrefour waar ik een pitch had gedaan vooreen nieuwe cover van het magazine.Ik ben heel erg blij met de kans die ik heb gekregen bij dit bedrijf. Het heeft ervoorgezorgd dat ik vanaf dag 1 meteen meetelde binnen het team en niet als een stagiair benbehandeld. Hierdoor heb ik veel geleerd en heb ik ook steeds het hele creatieve projectkunnen doorlopen van ieder project. Van het maken van een pitch, tot het bedenken vaneen idee en de daarbij behorende strategie. En dit dan vervolgens weer te vertalen toteen concept en tot slot dit concept dan weer zelf te ontwerpen en vorm te geven.De inhoud van de verrichte activiteitenDe afgelopen stage heb ik het geluk gehad dat ik aan vele mooie projecten heb mogenwerken. Er zijn meerdere projecten waar ik zeer trots op ben. Zo heb ik voor eenbroodketen genaamd Chapter een proposal gemaakt voor een nieuw logo. En heb ik voorWatercolor magazine een compleet nieuwe magazine stijl bedacht die uiteindelijk ook isgekozen als definitieve stijl. Voor het Carrefour magazine heb ik een aantal voorstellengemaakt voor een nieuwe cover. Het magazine wilde meer het uiterlijk krijgen van hetIkea magazine en daarvoor mocht ik dus een aantal voorstellen maken. Uiteindelijk hebbenze 2 covers gekozen die ik aan hun had voorgesteld.

Er is echter een project waar ik het meest trots op ben en dat is het project vanMagacon. Bij dit project moeten we een nieuwe game beurs in Maleisië een gezicht geven.De beurs was gericht op games in de breedste zin van het woord. Dus niet alleen maarcomputer games of console games. Er werden namelijk ook trading card games,miniature games en board games gespeeld. De bezoekers konden dus ook echt interactiemet elkaar hebben. Het was de eerste en enige beurs als deze in Maleisië en dit gaf dusook een speciaal tintje aan het geheel.
Meteen vanaf het begin heb ik in overleg met Jasonen Vernon besloten dat dit mijn project zou worden van deze stage. Stageverslag Marco de Groen - Scratchdisk in Maleisie 4
 6. 6. Ik mocht dit project samen met Jason gaan doorlopen en samen zouden wij het geheelopzetten.Het project begon uiteindelijk met het maken van een logo ontwerp. Hiervoor was eennauwkeurig stijl onderzoek nodig. Ik besloot om de identiteit van verschillende anderegame beurzen te onderzoeken en te vergelijken. Hieruit kon ik goed bepalen wat echtgoed zou passen als stijl, maar ook wat er al was. Dit zodat we iets unieks konden maken.Jason en ik maakten beide verschillende ontwerpen omdat er zo een betere variatie wasin visie en stijl. De klant zou hierdoor meer keuze hebben en verschillende opties kunnenoverwegen. Nadat het logo was gekozen gingen we verder met de stijl ontwikkeling diegoed bij het logo zou passen. Na een aantal voorstellen werd besloten dat de stijl eencombinatie zou worden van Tron met een gamer tintje. Alle afbeeldingen zouden wordengetekend in illustrator als illustraties.

Voor mij was de taak weggelegd om alle advertenties, banners, posters en iconen temaken voor de beurs. Wederom ging ik hier onderzoek doen naar illustraties. Het wasimmers zeer belangrijk om de juiste sfeer te creëren met de illustraties. Aangezien erverschillende tekenstijlen zijn en ook kleurgebruik belangrijk is, was dit onderzoek zeeruitgebreid en noodzakelijk. Voor de klant was het uiterlijk van de illustraties ook heelbelangrijk en dus heb ik vele verschillende illustraties gemaakt om tot de juiste sfeer tekomen die de poster en advertenties moesten uitstralen.Ook het vinden van de juiste illustratie was voor de klant lastig, hij had vele ideeën hoehij de game beurs wilde uitbeelden in de illustraties. Uiteindelijk is er gekozen voor eenillustratie waar ik een hardloper heb getekend die over een monopoly bord loopt met velegame elementen afgebeeld in de poster. Eerdere varianten waren een hand met daarinzwevend alle game elementen, en een vlak monopoly bord met daarop alle gameelementen. Het is dus als het ware een fusie geworden van beide ideeën, dit omdat deklant beide ontwerpen zeer interessant vond. Uiteindelijk is het ontwerp uitgewerkt enverwerkt tot advertenties, posters en banners voor in en rondom de beurs. De Magacon posters. Stageverslag Marco de Groen - Scratchdisk in Maleisie 5
 7. 7. Enkele voorbeelden van projecten1. Cover Carrefour 2. Chapter logo3. Watercolor magazine Stageverslag Marco de Groen - Scratchdisk in Maleisie 6
 8. 8. Enkele voorbeelden van projecten4. Advertentie Menara Binjai gebouw 5. Logo Aesthetika en Voorstel Magacon Logo.6. Voorstel Chapter menu Stageverslag Marco de Groen - Scratchdisk in Maleisie 7
 9. 9. Eigen Project tijdens de stage: EtiquetteHoe ben ik tot dit project gekomen?Het was aan het begin van mijn stage nog niet echt duidelijk wat ik precies zou gaan doenals project. Er waren verschillende dingen die mij boeide en die ook voor mijn stagebedrijfinteressant waren. Zo waren er de verschillen in communicatie en marketing, maar ookde verschillen in advertising die zeer veel potentie hadden. Uiteindelijk zijn we voor hetonderwerp etiquette gegaan. Uiteraard zijn we na goed overleg tot dit project gekomen.In het begin hadden we hetnog over bodylanguage. Dit omdat er nog niet precies duidelijkwas hoe de invulling precies zou zijn, maar ook wat precies de achtergrond van dezeonderwerpen was. Vernon en Jason vonden het onderwerp meteen zeer interessant enwilden dan ook graag dat ik hiermee aan de slag zou gaan als mijn eigen project.Persoonlijk vond ik het idee ook zeer aantrekkelijk aangezien het erg van belang is om ineen vreemd land de verschillende etiquette te weten en te kunnen bestuderen. Dit zodatje beter met mensen kunt opschieten, beter zaken kunt doen en men je meer zalrespecteren en begrijpen. De achterliggende gedachte van het project zou dan ookwereldwijd gebruikt kunnen worden om mensen iets bij te brengen.Waarom Etiquette ?Etiquette zijn belangrijk voor de omgang met mensen in het land waar je je bevindt. Ofje nu toerist bent in een land of dat je in een land woont met verschillende culturen. Jezult altijd en overal etiquette tegenkomen op verschillende momenten van de dag. Bij hetgroeten van mensen, bij het eten met mensen, of bij zaken doen. Overal kun je etiquettetoepassen en gebruiken.In veel landen zijn etiquette nog zo belangrijk dat het beslissend kan zijn, bij bijvoorbeeldhet doen van zaken of bij de omgang met mensen. Dit geldt het meest in Azië. Vandaarook mijn keuze voor dit onderwerp. Azië is een van de werelddelen waar etiquette jekunnen maken of breken in je dagelijkse bezigheden. Ook in Maleisië is dit het geval, ditvanwege de vele Aziatische etnische groepen die in het land wonen.Voor mij persoonlijk was dit project ook heel belangrijk omdat ik me zo meer konverdiepen in alle ins en outs op het gebied van etiquette. Hierdoor leerde ik alle etiquetteen kon ik alles beter begrijpen en plaatsen in mijn dagelijkse bezigheden. Ook voor mijnstagebedrijf was dit van belang aangezien iedereen in het bureau van Chineseachtergrond was en dus niet een Maleisische culturele achtergrond had. Voor hen kondener uit dit onderzoek ook handige tips en ideeen komen om zo beter te kunnencommuniceren met andere etnische groepen binnen Maleisië. Hierdoor zouden ze meerrespect kunnen afdwingen maar ook beter begrepen kunnen worden bij het zakendoen.Het projectAls eerste moest ik twee groepen zien te vinden die ik kon uitlichten in dit project.Aangezien het aantal etiquette in Maleisië zo groot zijn en veel variëren, leek het eenwijze keuze om slechts 2 groepen uit te lichten en die te vergelijken met elkaar.Bij het maken van deze keuze kreeg ik ook veel hulp van Andrew, een goede vriend vanVernon. Hij wist ook veel van dit onderwerp af omdat hij een studie heeft gevolgd inpsychologie en economie. Hij kon mij dus de juiste informatie geven op het gebied vanetnische groepen en hun achtergronden. Stageverslag Marco de Groen - Scratchdisk in Maleisie 8
 10. 10. Uiteindelijk heb ik dus gekozen voor de groepen HAN Hokkien Chinezen en Malay.Dit omdat deze groepen het grootste zijn in de hoofdstad Kuala Lumpur, maar ook omdathun culturele achtergrond en geloof zeer verschillend zijn en dus ideaal om te vergelijken.Na het kiezen van de groepen kon ik me gaan verdiepen in de etiquette.Mijn onderzoek deed ik door veel te praten met mijn collega’s maar ook met mijn vrouwen familieleden. Zij zijn immers bijna allemaal Hokkien Chinees en dus konden zij mijvoorzien van de juiste informatie. De Malay groep was iets lastiger te onderzoeken maardankzij Vernon was het voor mij mogelijk om vragen te stellen aan klanten en vriendenvan hem. Hierdoor kon ik aan de inside informatie komen die je normaal nooit kuntachterhalen. Natuurlijk heb ik ook online veel gezocht naar informatie. Echter bleek dezeinformatie te oppervlakkig en was het veel nuttiger om met mensen te praten en deechte reden achter de etiquette te ontdekken.Na het vinden van vele etiquette besloot ik om de leukste en meest nuttige eruit telichten en deze te gaan fotograferen. Andrew was ook fotograaf en hij wilde mij graaghelpen bij het doen van de shoot. Hij leende mij zijn spullen en gaf mij ook deaanwijzingen om de juiste foto’s te kunnen maken. Ook verzorgde hij voor mij de meestideale setting om de foto’s zo goed mogelijk tot hun recht te laten komen. De foto’swilde ik daarna gaan uitwerken tot een soort van magazine. Het magazine is uiteindelijkuitgewerkt in Photoshop. Ik heb ervoor gekozen om de foto’s in het zwart wit teplaatsen. Dit om de foto’s meer rust uit te laten stralen en om de nadruk te kunnenleggen op de titels en uitleg die bij de etiquette zouden worden geplaatst.Online EtiquetteNaar mate ik aan het einde kwam van mijn magazine, kwam ik erachter dat ik een goedconcept in handen had maar dat er nog iets miste. Vernon maar ook mijn begeleiderJerome vonden dat ik me meer moest verdiepen in de online media en hoe ik mijnetiquette hierin kon verwerken. De online media heersen vandaag de dag en etiquettezouden een zeer waardevolle toevoeging kunnen zijn. Ik kwam op het idee om deetiquette beschikbaar te maken voor ipads, smartphones en touchscreens.Hierdoor zou men overal en waar dan ook de beschikking hebben over de etiquette.Een idee wat gelinkt hieraan kon worden was het vliegveld en eventueel de ambassadeswereldwijd. Het zou immers super handig zijn als mensen die in een vreemd land warengelijk de etiquette konden opvragen of downloaden via hun ipad of smartphone. Op hetvliegveld zouden grote touchscreens geplaatst kunnen worden met een Bluetooth functie.Mensen zouden bij aankomst in het vreemde land meteen kunnen zien wat de etiquettezijn en deze gelijk kunnen downloaden op hun smartphone of ipad. Hetzelfde idee zoutoegepast kunnen worden op de ambassades.ConclusieEttiquette en de online etiquette app. zijn naar mijn inzien ideeën die zeer van nut kunnenzijn bij het zaken doen en in de omgang met mensen waar dan ook ter wereld. Het ideeheeft naar mijn inzien zeker potentie omdat het wereldwijd toegepast kan worden en hetmensen kan helpen. Het is een project wat met relatief weinig budget gerealiseerd zoukunnen worden. Ik ben zeer tevreden over de totale uitwerking en ben ook van meningdat het project een toevoeging kan zijn voor mensen waar dan ook ter wereld, mocht hetooit gerealiseerd worden. Stageverslag Marco de Groen - Scratchdisk in Maleisie 9
 11. 11. Beschrijving van de leerdoelen en hoe deze concreetgerealiseerd dienen te worden.
Voorafgaand aan mijn stage had ik de volgende leerdoelen:1 Groeien op persoonlijk vlak in mijn omgang met mensen zowel zakelijk als niet zakelijk.
2 Meer kunnen bijdragen aan een creatief denkproces.
3 Mijn communicatie en marketing inzicht uitbreiden en verbeteren.
4 Mezelf meer openstellen voor nieuwe ontwerp stijlen en uit mijn huidige werkstramien loskomen.
5 Mijn vormgeving ervaring naar een hoger niveau tillen dat meer speciaal en creatief is.DOEL 1:Bij Scratchdisk kan ik beschikken over de juiste begeleiding en adviezen om mij op weg tehelpen. Ook heb ik de mogelijkheid om mee te lopen met Vernon, die met zijn ervaring enstatus de mogelijkheid heeft om mij veel te leren.DOEL 2:Het team van Scratchdisk bestaat uit gekke, jonge en ervaren krachten. Ze doen eenhoop aan brainstormen samen en halen het onderste uit de kan om tot de best mogelijkeconcepten te komen. Iedereen binnen het team heeft de mogelijkheid om zichzelf te uitenen zijn ideeen te delen met elkaar. Dit alles zal mij aanmoedigen om mezelf meer te uitenieder project.DOEL 3:

Dit doel kan ik alleen bereiken door tijdens mijn stage mijn ogen en oren goed open tehouden. Met mijn mond zal ik een hoop vragen moeten stellen en ook een hoop moetenvertalen. Bij Vernon en mijn andere collega’s ligt een schat aan informatie en tips die ikkan benutten. Maar om dit te kunnen benutten zal ik zelf veel moeten doen en moetenvragen aan hun om te kunnen leren. Ook door zelf veel te doen zal ik uiteindelijk meerleren.DOEL 4:Dit doel kan ik bereiken door meer open te staan voor andere ideeen en door goed teluisteren naar de wensen van mijn collega’s en klanten. Samen met hun kan ik mijzelfomhoog stuwen naar een ander niveau. Mijn geest moet hiervoor open staan en ook moetik mijn grensen laten vervagen.DOEL 5:

Persoonlijk denk ik dat niet alleen Scratchdisk maar de hele omgeving in Maleisie en mijnAziatische collega’s mijn ontwerp niveau omhoog kunnen tillen. Dit plus de hele nieuwmanier van werken en denken op het gebied van design zal daar aan bijdragen. Ik kijk ernaar uit om mijzelf hierin uit te dagen. Stageverslag Marco de Groen - Scratchdisk in Maleisie 10
 12. 12. De mate waarin de doelen uit het studieplan gerealiseerd zijn.Persoonlijk ben ik zeer tevreden over de realisatie van mijn leerdoelen. Het is niet zo datje iedere dag de leerdoelen op een geeltje op je beeldscherm plakt en denkt “zo hier gaanwe vandaag eens aan werken” maar toch. Ik kan met zekerheid zeggen dat van de 5leerdoelen ik er toch zeker 4 goed heb gerealiseerd naar mijn eigen gevoel.

Op persoonlijk en zakelijk (werknemer) vlak heb ik zeer veel vooruitgang geboekt. Ik hebhier in Maleisië met mijn vrouw samengewoond die ook nog eens zwanger was. Samenhebben wij ons staande weten te houden in de hoofdstad van Maleisië (Kuala Lumpur).We hebben ons geld goed weten te managen en zijn niet echt in de problemengekomen op welk gebied dan ook. Dit is iets waar ik persoonlijk heel trots op ben. Opzakelijk (werknemer) gebied heb ik geleerd om samen te werken met collega’s die uit eenandere cultuur komen. Zowel de etnische cultuur als de bedrijfscultuur is hier compleetanders. Ik heb geleerd hoe ik hier mee om moet gaan en als het ware nieuwe etiquettemeegekregen waardoor ik geaccepteerd kon worden binnen het bedrijf. Ook de maniervan werken is hier anders in Maleisië. Thuis werken kan en werktijden kunnen soms totvroeg in de morgen doorgaan om een deadline te halen. Ook de design stijl is anders,omdat men hier meer van details houdt en niet van clean design. Daar waar bureau’s inNederland vaak zeggen “less is more”.Het bijdragen aan een creatief denkproces is zeker ook een van de doelen die ik hebbehaald. We waren maar met 5 mensen in de studio maar dit zorgde ervoor dat er veelsamen werd nagedacht en ook naar elkaar geluisterd werd. In kleine groepen kun je beteren makkelijk veel met elkaar communiceren. Dit hebben we dan ook veel gedaan. Veelvergaderen, veel samen brainstormen en samen concepten bedenken en die dan weeruitwerken. Het was heel leerzaam voor mij, dit omdat ik hier ook nieuwe manieren vaninformatie verzamelen heb geleerd. Ook weet ik nu beter welke trucjes je kunt gebruikenin een denkproces om tot goede ideeën te komen. Ga bijvoorbeeld gewoon eens lekkersamen een bakje koffie drinken en praat over het project of neem een stapje terugindien nodig. Wat ook belangrijk is om veel boeken, magazines en andere dingen te lezenen te bekijken op het gebied van design en strategie. Kortom wees een spons, zuig allesop wat je tegenkomt.

Het uitbreiden van mijn communicatie en marketing inzicht is voormijn gevoel iets minder gerealiseerd van de andere 4. Gewoonweg omdat ik me niet echtveel heb bezig gehouden met marketing. Communicatie daarentegen weer wel. Dit omdatik met een paar projecten goed moest nadenken over wat het product moetcommuniceren en tegen welke doelgroep. Op die manier heb ik dus wel mezelf hierin meerkunnen verdiepen. Hiernaast ben ik te zien met mijn collega’s tijdens een van onze vele brainstorm sessies in ons favoriete restaurant genaamd Fat Spoon. Stageverslag Marco de Groen - Scratchdisk in Maleisie 11
 13. 13. Het openstellen voor nieuwe vormgeving stijlen en uit mijn werkstramien loskomen iszeker gelukt. Ook heb ik iets geleerd over mijzelf. Zo weet ik nu dat mijn ontwerp stijl vrijstrak, kleurrijk, clean en simpel is. Dit is waar ik van hou. Echter met de juiste creatieveinsteek en boodschap kan je dit juist ontwikkelen tot een mooie design stijl. Doordat iksteeds veel commentaar en visies om mijn werk heb gekregen ben ik hierachter gekomen.Ik ben dus zeker meer los gekomen als het ware. Ik weet nu dat ik meer achter het designmoet zoeken en steeds mezelf moet afvragen “ is dit goed genoeg en is dit wat ik wiluitbeelden?” alleen dan kan ik meer los komen.Voor mijn gevoel ben ik dus zeker wel meer creatiever geworden en zit er meer bezielingin mijn ontwerpen. Er zit onderzoek, schetsfase, conceptualiseren en herhaaldelijkuitwerken in ieder ontwerp wat ik nu maak. Eerder was dit niet zo omdat ik niet echt hetnut van ieder proces inzag. Nu ik dit veel meer ben gaan doen ben ik erachter gekomendat dit echt steeds weer nodig is om tot een goed en beter ontwerp te komen.Relevantie binnen eindstudieplanDeze stage heeft ervoor gezorgd dat ik beter in balans ben gekomen met alle creatieveprocessen binnen een bedrijf. Ook is IS een goede verdieping geweest omdat het eenzwakte was van mij. Door een goede toepassing van IS in mijn stage is de rest van decreatieve processen zoals, conceptualiseren en vormgeven ook beter en makkelijkergeworden voor mij.

Deze stage heeft mij op persoonlijk gebied veel geleerd. Dit is iets waar ik in de toekomstzeker veel aan heb. Ik durf ook zeker wel te zeggen dat ik als persoon ben veranderd engegroeid. Ik heb meer verantwoordelijkheidsgevoel gekregen en ben ook meer volwassengeworden. Ik heb mij staande kunnen houden in een totaal ander land met een anderebedrijfscultuur en hierdoor heb ik iets extra’s wat iemand in Nederland niet heeft. Ditheeft als resultaat dat ik in de toekomst bij een bedrijf completer ben, maar dat ik ook inMaleisië aan de slag zou kunnen gaan omdat ik nu weet hoe het eraan toe gaat.Dankzij deze stage ben ik meer in staat om een beter voortraject te doen van een projectvoordat ik ga beginnen aan mijn eindproduct. Mijn resultaten zijn naar mijn gevoel dan ookbeter geworden. Door mezelf meer verdiept te hebben in advertising heb ik mijzelf ookmeer verbreed zoals een echte CMD’er dat hoort te doen. Ik kan dan ook wel stellen datik hierdoor in combinatie met mijn IS verdiepingsminor meer completer ben geworden enmeer in balans. Dit is iets wat mij zeker gaat helpen in het vervolg van mijn studie, maarook na mijn studie. Ik denk dat ik nu ook zeker meer gedreven ben en ook volwassengenoeg ben geworden om mijn studie op het CMD tot een goed einde te brengen.Een reflectie op de stage, waarin conclusies en een persoonlijkevisie zijn opgenomen.Deze stage is een van de meest ingrijpende maar toch ook een van de beste beslissingenooit geweest. Niet alleen heb ik geleerd om mijzelf de exposeren in een totaal anderesetting en werkomgeving dan in Nederland. Maar ook heb ik super veel geleerd op sociaalgebied en op het creatieve gebied. Nederland en Maleisië zijn in mijn vakgebied 2 totaalverschillende werelden. Alles is nu eenmaal anders. Van de werkmentaliteit tot deontwerp stijl, alles is anders. Het heeft mij geleerd om een andere manier vanontwerpen te proberen. Hier is alles meer opvallen, meer extreem en met meer oog voordetail. Vooral de Maleisiërs met Aziatische achtergrond zijn echt een pietje precies in alleswat ze doen. Stageverslag Marco de Groen - Scratchdisk in Maleisie 12
 14. 14. Doordat ik gelijk fulltime mee mocht draaien in het bureau en mijzelf mocht bewijzen hebik gelijk kunnen ervaren hoe het is om hier te werken als echte werknemer. Wat mij daarhet meest mee viel was dat je veel mogelijkheden kreeg op creatief gebied. Klanten hierkiezen voor kwaliteit en goede concepten. Het maakt ze niet uit als het iets langer duurtof iets duurder is. Men wil apart zijn en uitstijgen boven de rest zodra ze ons bureaucontacteren. Wat mij een beetje tegenviel waren toch wel de werktijden die hiergehanteerd worden bij ontwerp bureaus, ook bij Scratchdisk. Om meer opdrachten tekunnen doen wordt er vaak doorgewerkt tot 5 uur in de ochtend. Ook om te kunnencompeteren met andere bureaus houden ze de deadlines kort om zo te voldoen aan deeisen van klanten. Dit heeft voor en nadelen, echter is het niet echt mijn ding om tot zolaat te werken. Echter is deze gang van zaken hier normaal.

Een hele andere conclusie is dat ik ook op sociaal vlak heel veel ben gegroeid. Ik ben meerzelfstandig geworden en heb voor het eerst op mezelf gewoond in een vreemd land.Dingen als eten koken, huur betalen, woonruimte schoonmaken en bijhouden waren eenpaar van de kleine dingen die ik heb geleerd. Maar ook zelf zaken regelen en connectiesleggen zijn daarvan onderdeel. Ik heb in mijn periode hier een klein netwerk opgebouwd.Ik heb nu mogen ruiken aan de wereld van advertising en ik moet zeggen dat mij dit zeerbevallen is. Het kan naar mijn inzien goed samenhangen met IS. Dit omdat IS eenbelangrijk onderdeel is van het voortraject van advertising. Puur en alleen advertisingdoen gaat na een tijd denk ik vermoeiend worden. Ik hou van afwisseling en doordat ik diehier had op mijn stage was er veel plezier in het maken van advertenties. Ook brandingheeft mij zeer gegrepen en ik vind dit ook een leuke tak in de creatieve wereld.

De totale conclusie die ik heb van mijn stage is dat het een ideale mix was van creatieveprocessen. Ik heb hele trajecten kunnen doorlopen vanwege de grootte van het bureau.Gaande mijn stage had ik ook echt het gevoel dan mijn studie op het CMD nut heeftgehad. Daar ik van alle markten thuis was kon ik mij goed mengen en bijdrages leveren dienut hadden. Ik ben er ook van overtuigd dat IS de goede keuze was omdat ik hier eerst teweinig kennis van had. Nu ik hier heb kunnen werken in de advertising en vormgeving hebik het gevoel dat alles in balans is gekomen. Natuurlijk moet er hier en daar nog veelgeschaafd worden aan mezelf en mijn werk, maar ik ben nog jong en je bent in dit vakook nooit uitgeleerd. Mijn “mugshot” bij Scratchdisk. Een traditie zo is mij verteld. Mijn werkplek bij Scratchdisk. Plus mijn speeltje van de afgelopen stageperiode. Stageverslag Marco de Groen - Scratchdisk in Maleisie 13

×