Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Guide to education and life in france

81 views

Published on

http://www.elmafrooz.com/

Studying in France country in English, is one of the ways to obtain a French visa. Individuals who want to continue studying in France and study in France without proof of language are offered a French admission in this regard.

Published in: Business
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Guide to education and life in france

 1. 1. ‫فرانسه‬ ‫كشور‬ ‫در‬ ‫زندگي‬ ‫و‬ ‫تحصيلات‬ ‫راهنماي‬ ‫از‬‫بسياري‬‫ﻣﺘﻘاﺿ‬‫ي‬‫ان‬‫چنداني‬‫آگاهي‬ ‫انگليسي‬ ‫زبان‬‫به‬ ‫كشور‬‫اين‬‫در‬‫تحصيل‬ ‫اداﻣه‬‫و‬‫فرانسه‬ ‫كشور‬‫در‬‫تحصيلات‬ .‫ندارند‬ ‫كشور‬ ‫اين‬‫در‬‫تحصيلي‬‫هاي‬ ‫فرصت‬ ‫از‬‫از‬‫ا‬‫ي‬‫ن‬‫رو‬‫اطلاعاتي‬ ‫ﻣسﺘند‬ ‫اين‬‫در‬‫تا‬ ‫شديم‬ ‫آن‬‫بر‬‫ﺟاﻣﻊ‬‫اخﺘي‬‫در‬‫ﻣﺘﻘاﺿيان‬ ‫ار‬ ‫ب‬ ‫تا‬ ‫گيرد‬ ‫قرار‬‫آگاهي‬ ‫با‬ ‫ﺘوانند‬‫ب‬‫ي‬‫ﺶ‬‫ازپ‬‫ي‬‫ﺶ‬.‫نمايند‬ ‫ترسيم‬ ‫را‬ ‫خويﺶ‬ ‫شغلي‬ ‫و‬ ‫شخصي‬ ‫آينده‬ ‫كشور‬ ‫در‬ ‫تحصيلات‬ ‫خصوص‬ ‫در‬ ‫رايگان‬ ‫ﻣشاوره‬ ‫اخذ‬ ‫و‬ ‫بيشﺘر‬ ‫اطلاعات‬ ‫كسب‬ ‫ﺟهت‬‫فرانسه‬‫به‬‫وب‬‫سا‬‫ي‬‫ت‬‫ﻣا‬ .‫نماييد‬ ‫ﻣراﺟعه‬ ‫زير‬ ‫نشاني‬ ‫به‬ www.ElmAfrooz.com ‫تﻬ‬‫ي‬‫ه‬‫شده‬‫افروز‬ ‫علم‬ ‫موسسه‬ ‫در‬ ‫فرانسه‬ ‫كشور‬ ‫در‬ ‫زبان‬ ‫فراگيري‬ ‫و‬ ‫تحصيل‬ ‫مشاوره‬ ‫خدمات‬ ‫ارائه‬ ٢٠١٨ ‫نگارش‬
 2. 2. ‫فرانسه‬ ‫كشور‬ ‫در‬ ‫زندگي‬ ‫و‬ ‫فرانسه‬ ‫زبان‬ ‫يادگيري‬ ،‫تحصيلات‬ ‫راهنماي‬ 2 www.elmafrooz.com ‫فرانسه‬ ‫در‬ ‫تحصيل‬‫انگليسي‬ ‫زبان‬ ‫به‬ ‫در‬ ‫تحصيل‬ ‫متقاضيان‬ ‫كه‬ ‫مواردي‬ ‫از‬ ‫يكي‬‫در‬ ‫آموزشي‬ ‫نظام‬ .‫است‬ ‫فرانسه‬ ‫كشور‬ ‫آموزشي‬ ‫شرايط‬ ‫از‬ ‫آگاهي‬ ‫بدانند‬ ‫بايد‬ ‫فرانسه‬ ‫شرايط‬ ‫ادامه‬ ‫در‬ .‫باشد‬ ‫مي‬ ‫دكتري‬ ‫و‬ ‫ليسانس‬ ‫فوق‬ ،‫ليسانس‬ ‫اساس‬ ‫بر‬ ‫اروپايي‬ ‫كشورهاي‬ ‫از‬ ‫بسياري‬ ‫مانند‬ ‫فرانسه‬ ‫كشور‬ ‫است‬ ‫شده‬ ‫ذكر‬ ‫مقطع‬ ‫هر‬ ‫در‬ ‫تحصيل‬. ‫فرانسه‬ ‫در‬ ‫تحصيل‬–‫مقطع‬‫دكتري‬ ‫د‬ ‫دكتري‬ ‫مقطع‬ ‫در‬ ‫تحصيل‬‫شود‬ ‫مي‬ ‫محسوب‬ ‫شغل‬ ‫و‬ ‫است‬ ‫رايگان‬ ً‫ا‬‫كامل‬ ‫فرانسه‬ ‫كشور‬ ‫ر‬.‫دانشجويان‬ ‫به‬ ‫گرفته‬ ‫تعلق‬ ‫ويزاي‬ ‫به‬ ‫باتوجه‬ .‫نمايند‬ ‫مي‬ ‫پرداخت‬ ‫نيز‬ ‫ماليات‬ ‫و‬ ‫كنند‬ ‫مي‬ ‫دريافت‬ ‫ماهانه‬ ‫حقوق‬ ‫دانشجويان‬ ‫و‬ ‫است‬ ‫شغلي‬ ‫ويزاي‬ ‫مقطع‬ ‫اين‬ ‫در‬ ‫ماهانه‬ ‫دكتري‬ ‫حقوق‬ ‫حاضر‬ ‫حال‬ ‫در‬ ‫فرانسه‬ ‫كشور‬ ‫در‬ ‫كار‬ ‫قوانين‬١٧٠٠‫يورو‬‫كه‬ ‫باشد‬ ‫مي‬٣٠٠‫كم‬ ‫ماليات‬ ‫بابت‬ ‫آن‬ ‫از‬ ‫يورو‬ ‫شود‬ ‫مي‬ ‫پرداخت‬ ‫دانشجو‬ ‫به‬ ‫مابقي‬ ‫و‬ ‫شود‬ ‫مي‬.
 3. 3. ‫فرانسه‬ ‫كشور‬ ‫در‬ ‫زندگي‬ ‫و‬ ‫فرانسه‬ ‫زبان‬ ‫يادگيري‬ ،‫تحصيلات‬ ‫راهنماي‬ 3 www.elmafrooz.com ‫فرانسه‬ ‫در‬ ‫دكتري‬ ‫ي‬ ‫دوره‬٣‫جذب‬ ‫براي‬ ‫فرانسه‬ ‫باشد.كشور‬ ‫مي‬ ‫تحقيقاتي‬ ‫كارهاي‬ ‫و‬ ‫پژوهش‬ ‫شامل‬ ‫فقط‬ ‫كه‬ ‫باشد‬ ‫مي‬ ‫سال‬ ‫ن‬ ‫انگليسي‬ ‫زبان‬ ‫به‬ ‫ها‬ ‫دوره‬ ‫اين‬ ‫برگزاري‬ ‫به‬ ‫اقدام‬ ‫مقطع‬ ‫اين‬ ‫در‬ ‫نخبه‬ ‫دانشجويان‬‫انگليس‬ ‫زبان‬ ‫به‬ ‫ها‬ ‫كورس‬ ‫كليه‬ ‫و‬ ‫است‬ ‫موده‬‫ي‬ ‫شود‬ ‫مي‬ ‫تدريس‬. ‫بسياري‬ ‫دانشجويان‬ ‫بنابراين‬ .‫باشد‬ ‫مي‬ ‫بالايي‬ ‫رقم‬ ‫خيلي‬ ‫فرانسه‬ ‫در‬ ‫زندگي‬ ‫هاي‬ ‫هزينه‬ ‫به‬ ‫نسبت‬ ‫دوره‬ ‫اين‬ ‫در‬ ‫دريافتي‬ ‫حقوق‬ ‫ر‬ ‫نيازمند‬ ‫دوره‬ ‫اين‬ ‫به‬ ‫ورود‬ ‫جﻬت‬ ‫دانشجويان‬ ‫فوق‬ ‫توضيح‬ ‫به‬ ‫توجه‬ ‫با‬ .‫هستند‬ ‫دوره‬ ‫اين‬ ‫به‬ ‫ورود‬ ‫متقاضي‬‫هستند‬ ‫قوي‬ ‫زومه‬. ‫بين‬ ‫)نمره‬ ‫خوب‬ ‫خيلي‬ ‫زبان‬ ‫ي‬ ‫نمره‬ ‫داشتن‬ ‫بنابرين‬٦٫٥‫تا‬٧٫٥‫دولتي‬ ‫هاي‬ ‫دانشگاه‬ ‫از‬ ‫التحصيلي‬ ‫فارغ‬ ،‫بالا‬ ‫معدل‬ ،(‫آيلتس‬ ‫مقلات‬ ،‫شده‬ ‫شناخته‬ ‫و‬ ‫ممتاز‬ISI‫برد‬ ‫مي‬ ‫بالا‬ ‫موفقيت‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫افراد‬ ‫شانس‬ ‫پژوهشي‬ ‫و‬ ‫تحقيقاتي‬ ‫كارهاي‬ ‫و‬. ‫اخذ‬ ‫و‬ ‫دوره‬ ‫اين‬ ‫پايان‬ ‫از‬ ‫پس‬ ‫دانشجويان‬‫بدهند‬ ‫را‬ ‫فرانسه‬ ‫در‬ ‫اقامت‬ ‫خواست‬ ‫در‬ ‫توانند‬ ‫مي‬ ‫دكتري‬ ‫مدرك‬ ‫آميز‬ ‫موفقيت‬. ‫بگذرانند‬ ‫را‬ ‫داك‬ ‫پست‬ ‫هاي‬ ‫دوره‬ ‫يا‬ ‫و‬ ‫شوند‬ ‫كار‬ ‫به‬ ‫مشغول‬ ‫دانشگاه‬ ‫در‬ ‫محقق‬ ‫عنوان‬ ‫به‬ ‫توانند‬ ‫مي‬ ‫همچنين‬. ‫فرانسه‬ ‫در‬ ‫تحصيل‬–‫مقطع‬‫كارشناسي‬‫ارشد‬ ‫تحصيلات‬ ‫پايان‬ ‫از‬ ‫بعد‬ ‫فرانسه‬ ‫هاي‬ ‫دانشگاه‬ ‫اكثر‬ ‫در‬‫دوره‬ .‫دارد‬ ‫وجود‬ ‫ارشد‬ ‫كارشناسي‬ ‫براي‬ ‫تحصيلي‬ ‫مقطع‬ ‫دو‬ ‫كارشناسي‬ ‫مستر‬ ‫اول‬ ‫ي‬١‫مستر‬ ‫بعدي‬ ‫ي‬ ‫دوره‬ ‫و‬ ‫دارد‬ ‫نام‬٢‫رشته‬ ‫نوع‬ ‫به‬ ‫بسته‬ ‫و‬ ‫باشند‬ ‫مي‬ ‫ساله‬ ‫يك‬ ‫ها‬ ‫دوره‬ ‫اين‬ ‫از‬ ‫يك‬ ‫هر‬ .‫دارد‬ ‫نام‬ ‫دارند‬ ‫هم‬ ‫كارآموزي‬ ‫ي‬ ‫دوره‬ ‫دانشگاه‬ ‫و‬. ‫مستر‬ ‫هاي‬ ‫دوره‬ ‫در‬ ‫ها‬ ‫دانشگاه‬ ‫اكثر‬ ‫در‬١‫واح‬ ‫روي‬ ‫تمركز‬‫ترم‬ ‫دو‬ ‫هر‬ ‫در‬ ‫دانشجويان‬ ‫دوره‬ ‫اين‬ ‫در‬ .‫باشد‬ ‫مي‬ ‫درسي‬ ‫دهاي‬ ‫تا‬ ‫ماه‬ ‫دو‬ ً‫ا‬‫معمول‬ ‫انتﻬا‬ ‫در‬ ‫و‬ ‫گذرانند‬ ‫مي‬ ‫را‬ ‫درسي‬ ‫واحد‬ ‫تعدادي‬٤٥‫دارند‬ ‫كارآموزي‬ ‫ي‬ ‫دوره‬ ‫روز‬. ‫مستر‬ ‫هاي‬ ‫دوره‬ ‫در‬٢‫را‬ ‫درسي‬ ‫واحدهاي‬ ‫ترم‬ ‫يك‬ ‫فقط‬ ‫دانشجويان‬ ‫و‬ ‫باشد‬ ‫مي‬ ‫پژوهشي‬ ‫هاي‬ ‫فعاليت‬ ‫روي‬ ‫بيشتر‬ ‫تمركز‬ ‫ك‬ ‫خواهند‬ ‫پاس‬‫خواهند‬ ‫خود‬ ‫تخصصي‬ ‫ي‬ ‫پروژه‬ ‫انجام‬ ‫و‬ ‫كارآموزي‬ ‫مشغول‬ ‫شود‬ ‫مي‬ ‫ماه‬ ‫شش‬ ‫تا‬ ‫پنج‬ ‫شامل‬ ‫كه‬ ‫دوم‬ ‫ترم‬ ‫از‬ ‫و‬ ‫رد‬ ‫شد‬.
 4. 4. ‫فرانسه‬ ‫كشور‬ ‫در‬ ‫زندگي‬ ‫و‬ ‫فرانسه‬ ‫زبان‬ ‫يادگيري‬ ،‫تحصيلات‬ ‫راهنماي‬ 4 www.elmafrooz.com ‫فرانسه‬ ‫در‬ ‫كارشناسي‬ ‫هاي‬ ‫دروه‬ ‫كه‬ ‫آنجا‬ ‫از‬٣‫ايران‬ ‫در‬ ‫و‬ ‫باشد‬ ‫مي‬ ‫سال‬٤‫التحصيل‬ ‫فارغ‬ ‫ايراني‬ ‫دانشجويان‬ ،‫باشد‬ ‫مي‬ ‫سال‬ ‫اد‬ ‫امكان‬ ‫خوب‬ ‫ي‬ ‫رزومه‬ ‫داشتن‬ ‫شرط‬ ‫به‬ ‫كارشناسي‬ ‫مقطع‬ ‫در‬‫مستر‬ ‫ي‬ ‫دوره‬ ‫در‬ ‫مستقبم‬ ‫طور‬ ‫به‬ ‫تحصيل‬ ‫ي‬ ‫امه‬٢‫دارند‬ ‫را‬ ‫مستر‬ ‫ي‬ ‫دوره‬ ‫گذراندن‬ ‫به‬ ‫نيازي‬ ‫و‬١‫مستر‬ ‫هاي‬ ‫دوره‬ ‫براي‬ ‫ميتوان‬ ‫كه‬ ‫مزايايي‬ ‫جمله‬ ‫از‬ .‫نيست‬٢‫اين‬ ‫كه‬ ‫است‬ ‫اين‬ ‫برد‬ ‫نام‬ ‫گيرد‬ ‫مي‬ ‫تعلق‬ ‫دانشجويان‬ ‫به‬ ‫ماهانه‬ ‫حقوق‬ ‫كارآموزي‬ ‫ي‬ ‫دوره‬ ‫در‬ ‫و‬ ‫هستند‬ ‫رايگان‬ ً‫ا‬‫اكثر‬ ‫ها‬ ‫دوره‬. ‫اكثر‬‫نيست‬ ‫فرانسه‬ ‫زبان‬ ‫دانستن‬ ‫به‬ ‫نيازي‬ ‫و‬ ‫شود‬ ‫مي‬ ‫برگزار‬ ‫انگليسي‬ ‫زبان‬ ‫به‬ ‫ها‬ ‫دوره‬ ‫اين‬. ‫فرانسه‬ ‫در‬ ‫تحصيل‬–‫مقطع‬‫كارشناسي‬ ‫فرانسه‬ ‫در‬ ‫كارشناسي‬ ‫هاي‬ ‫دوره‬٣‫گذراندن‬ ‫به‬ ‫موظف‬ ‫دانشجويان‬ ‫دوره‬ ‫اين‬ ‫در‬ .‫باشد‬ ‫مي‬ ‫سال‬٦‫و‬ ‫تحصيلي‬ ‫نيمسال‬١٨٠ ‫زبان‬ ‫به‬ ‫ها‬ ‫دوره‬ ‫اين‬ ‫اكثر‬ .‫هستند‬ ‫درسي‬ ‫واحد‬‫نيازمند‬ ‫ها‬ ‫دوره‬ ‫اين‬ ‫به‬ ‫ورود‬ ‫جﻬت‬ ‫دانشجويان‬ ‫و‬ ‫شود‬ ‫مي‬ ‫برگزار‬ ‫فرانسه‬ ‫مدرك‬B2‫كمك‬ ‫از‬ ‫تحصيل‬ ‫حين‬ ‫در‬ ‫دانشجويان‬ ‫و‬ ‫باشد‬ ‫مي‬ ‫رايگان‬ ً‫ا‬‫كامل‬ ‫فرانسه‬ ‫زبان‬ ‫به‬ ‫ها‬ ‫دوره‬ ‫اين‬ .‫باشند‬ ‫مي‬ ‫فرانسه‬ ‫زبان‬ ‫م‬ ‫برخوردار‬ ‫بيمه‬ ‫و‬ ‫اسكان‬ ‫ي‬ ‫هزينه‬ ‫كمك‬ ،‫رايگان‬ ‫شﻬري‬ ‫داخل‬ ‫نقل‬ ‫و‬ ‫حمل‬ ‫شامل‬ ‫هايي‬ ‫هزينه‬‫شوند‬ ‫ي‬. ‫مدت‬ ‫به‬ ‫حداكثر‬ ‫و‬ ‫وقت‬ ‫پاره‬ ‫بصورت‬ ‫ولي‬ ‫نداشته‬ ‫را‬ ‫وقت‬ ‫تمام‬ ‫كار‬ ‫حق‬ ‫تحصيل‬ ‫حين‬ ‫در‬ ‫دانشجويان‬٢٠‫مي‬ ‫هفته‬ ‫در‬ ‫ساعت‬ ‫كار‬ ‫ساعت‬ ‫هر‬ ‫ازاي‬ ‫به‬ ً‫ا‬‫معمول‬ ‫دانشجويان‬ ‫شرايط‬ ‫اين‬ ‫در‬ .‫كنند‬ ‫كار‬ ‫توانند‬٧‫باشند‬ ‫داشته‬ ‫دريافتي‬ ‫توانند‬ ‫مي‬ ‫يورو‬. ‫انگليسي‬ ‫زبان‬ ‫به‬ ‫فرانسه‬ ‫در‬ ‫تحصيل‬ ‫دانشگا‬‫هاي‬ ‫دوره‬ ‫برگزاري‬ ‫به‬ ‫اقدام‬ ‫كه‬ ‫است‬ ‫سال‬ ‫چندين‬ ‫جﻬان‬ ‫سراسر‬ ‫از‬ ‫دانشجو‬ ‫بيشتر‬ ‫هرچه‬ ‫جذب‬ ‫براي‬ ‫فرانسه‬ ‫هاي‬ ‫ه‬ ‫به‬ ‫نياز‬ ‫فرانسه‬ ‫در‬ ‫تحصيل‬ ‫براي‬ ‫نمايند‬ ‫مي‬ ‫تصور‬ ‫كه‬ ‫جامعه‬ ‫افراد‬ ‫اكثريت‬ ‫نظر‬ ‫خلاف‬ ‫بر‬ .‫اند‬ ‫كرده‬ ‫انگليسي‬ ‫زبان‬ ‫به‬ ‫دانشگاه‬ ،‫باشد‬ ‫مي‬ ‫فرانسه‬ ‫زبان‬ ‫مدرك‬ ‫ي‬ ‫ارائه‬ ‫يا‬ ‫و‬ ‫يادگيري‬‫مقطع‬ ‫در‬ ‫تحصيل‬ ‫امكان‬ ‫حاضر‬ ‫حال‬ ‫در‬ ‫كه‬ ‫كرد‬ ‫اشاره‬ ‫نكته‬ ‫اين‬ ‫به‬ ‫بايد‬
 5. 5. ‫فرانسه‬ ‫كشور‬ ‫در‬ ‫زندگي‬ ‫و‬ ‫فرانسه‬ ‫زبان‬ ‫يادگيري‬ ،‫تحصيلات‬ ‫راهنماي‬ 5 www.elmafrooz.com ‫نيازي‬ ‫هيچ‬ ‫ها‬ ‫دوره‬ ‫اين‬ ‫متقاضيان‬ ‫است‬ ‫ذكر‬ ‫شايان‬ .‫باشد‬ ‫مي‬ ‫مﻬيا‬ ‫فرانسه‬ ‫در‬ ‫انگليسي‬ ‫زبان‬ ‫به‬ ‫دكتري‬ ‫و‬ ‫ارشد‬ ‫كارشناسي‬ ‫ندارند‬ ‫فرانسه‬ ‫زبان‬ ‫مدرك‬ ‫ي‬ ‫ارائه‬ ‫يا‬ ‫و‬ ‫يادگيري‬ ‫به‬. ‫فرانسه‬ ‫در‬ ‫تحصيل‬ ‫مزاياي‬ ‫تحصيل‬ ‫مزاياي‬ ‫از‬‫كرد‬ ‫اشاره‬ ‫نكات‬ ‫اين‬ ‫به‬ ‫توان‬ ‫مي‬ ‫فرانسه‬ ‫در‬: ‫اروپايي‬ ‫كشورهاي‬ ‫ساير‬ ‫از‬ ‫تر‬ ‫ارزان‬ ‫مراتب‬ ‫به‬ ‫زندگي‬ ‫و‬ ‫تحصيل‬ ‫ي‬ ‫هزينه‬ (‫فرانسه‬ ‫زبان‬ ‫با‬ ‫آشنايي‬ ‫به‬ ‫نياز‬ ‫بدون‬ ) ‫زبان‬ ‫انگليسي‬ ‫هاي‬ ‫دانشگاه‬ ‫در‬ ‫پذيرش‬ ‫اخذ‬ ‫امكان‬ ‫مسكن‬ ‫و‬ ‫زندگي‬ ‫هاي‬ ‫هزينه‬ ‫كمك‬ ‫دريافت‬ ‫دانشجويان‬ ‫براي‬ ‫رايگان‬ ‫درماني‬ ‫بيمه‬ ‫متقاضيان‬ ‫براي‬ ‫تحصيلي‬ ‫هزينه‬ ‫كمك‬ ‫يا‬ ‫و‬ ‫تحصيلي‬ ‫بورس‬ ‫اخذ‬ ‫امكان‬ ‫همچنين‬ ‫و‬ ‫باشد‬ ‫مي‬ ‫رايگان‬ ‫ها‬ ‫رشته‬ ‫اكثر‬ ‫براي‬ ‫تحصيل‬ ‫دارد‬ ‫وجود‬. ‫تمامي‬ ‫بر‬ ‫علاوه‬ ،‫كنند‬ ‫مي‬ ‫دريافت‬ ‫ماهيانه‬ ‫حقوق‬ ‫دانشجويان‬ ‫و‬ ‫شود‬ ‫مي‬ ‫محسوب‬ ‫شغل‬ ‫فرانسه‬ ‫در‬ ‫دكتري‬ ‫مقطع‬ ‫در‬ ‫تحصيل‬ ‫هاي‬ ‫حمايت‬ ‫از‬ ‫دانشجويان‬ ‫شده‬ ‫ذكر‬ ‫موارد‬‫شد‬ ‫خواهند‬ ‫برخوردار‬ ‫دولتي‬. ‫مي‬ ‫هم‬ ‫را‬ ‫مورد‬ ‫اين‬ ‫كه‬ ‫باشد‬ ‫مي‬ ‫پايين‬ ‫بسيار‬ ‫دانشجويان‬ ‫براي‬ ‫فرانسه‬ ‫كشور‬ ‫در‬ ‫زندگي‬ ‫هاي‬ ‫هزينه‬ ‫عمومي‬ ‫باور‬ ‫خلاف‬ ‫بر‬ ‫دانست‬ ‫فرانسه‬ ‫در‬ ‫تحصيل‬ ‫ي‬ ‫ادامه‬ ‫هاي‬ ‫جذابيت‬ ‫از‬ ‫تواند‬. ‫نمايند‬ ‫توجه‬ ‫نكته‬ ‫اين‬ ‫به‬ ‫بايد‬ ‫تحصيل‬ ‫ادامه‬ ‫متقاضيان‬ ‫و‬ ‫دانشجويان‬ :‫مهم‬ ‫تذكر‬‫ادامه‬ ‫امكان‬ ‫حاضر‬ ‫حال‬ ‫در‬ ‫كه‬ ‫باشد‬ ‫مي‬ ‫پذير‬ ‫امكان‬ ‫پزشكي‬ ‫هاي‬ ‫رشته‬ ‫جز‬ ‫به‬ ‫ها‬ ‫رشته‬ ‫تمامي‬ ‫در‬ ‫انگليسي‬ ‫زبان‬ ‫به‬ ‫تحصيل‬ ‫ي‬.
 6. 6. ‫فرانسه‬ ‫كشور‬ ‫در‬ ‫زندگي‬ ‫و‬ ‫فرانسه‬ ‫زبان‬ ‫يادگيري‬ ،‫تحصيلات‬ ‫راهنماي‬ 6 www.elmafrooz.com ‫فرانسه‬ ‫در‬ ‫زندگي‬ ‫به‬ ‫علاقمندان‬ ‫متداول‬ ‫سوالات‬ ‫از‬ ‫يكي‬ ‫از‬ ‫آگاهي‬ ،‫فرانسه‬ ‫در‬ ‫زندگي‬ ‫و‬ ‫مﻬاجرت‬ .‫باشد‬ ‫مي‬ ‫فرانسه‬ ‫در‬ ‫زندگي‬ ‫هاي‬ ‫هزينه‬ ‫تمامي‬ ‫در‬ ‫زندگي‬ ‫هاي‬ ‫هزينه‬‫كشورهاي‬ ‫همچنين‬ ‫و‬ ‫سكونت‬ ‫محل‬ ‫شﻬر‬ ‫به‬ ‫بسته‬ ‫دنيا‬ ‫اين‬ ‫در‬ .‫است‬ ‫متغير‬ ‫افراد‬ ‫زندگي‬ ‫كيفيت‬ ‫متوسط‬ ‫هزينه‬ ‫تا‬ ‫است‬ ‫شده‬ ‫سعي‬ ‫مقاله‬ ‫متوسط‬ ‫هزينه‬ ‫با‬ ‫فرانسه‬ ‫كشور‬ ‫در‬ ‫زندگي‬ ‫از‬ .‫شود‬ ‫مقايسه‬ ‫ايران‬ ‫كشور‬ ‫در‬ ‫زندگي‬ ‫زندگي‬ ‫شرايط‬ ‫اينكه‬ ‫به‬ ‫توجه‬ ‫با‬ ‫ديگر‬ ‫سوي‬ ‫كامل‬ ‫شﻬرها‬ ‫كلان‬ ‫با‬ ‫كوچك‬ ‫شﻬرهاي‬ ‫در‬‫ا‬ ‫به‬ ‫مختلف‬ ‫اقلام‬ ‫هاي‬ ‫هزينه‬ .‫است‬ ‫متفاوت‬ ‫در‬ ‫گوناگون‬ ‫هاي‬ ‫آيتم‬ ‫براي‬ ‫تفكيك‬ ‫است‬ ‫شده‬ ‫گردآوري‬ ‫مختلف‬ ‫شﻬرهاي‬. ‫شﻬر‬ ‫سه‬ ‫در‬ ‫زندگي‬ ‫هزينه‬ ‫مقاله‬ ‫اين‬ ‫در‬ :‫از‬ ‫عبارتند‬ ‫كه‬ ‫است‬ ‫شده‬ ‫بررسي‬ ‫فرانسه‬ ‫ليل‬ ‫و‬ ‫ليون‬ ،‫پاريس‬. ‫پاريس‬:.‫است‬ ‫فرانسه‬ ‫كشور‬ ‫پايتخت‬ ‫پاريس‬ ‫مي‬ ‫شﻬر‬ ‫اين‬ ‫ميان‬ ‫از‬ ‫سن‬ ‫رود‬‫گذر‬‫پاريس‬ .‫د‬
 7. 7. ‫فرانسه‬ ‫كشور‬ ‫در‬ ‫زندگي‬ ‫و‬ ‫فرانسه‬ ‫زبان‬ ‫يادگيري‬ ،‫تحصيلات‬ ‫راهنماي‬ 7 www.elmafrooz.com ‫ز‬ ‫در‬ ‫جﻬان‬ ‫در‬ ‫پيشرو‬ ‫شﻬرهاي‬ ‫از‬ ‫يكي‬‫مينه‬‫هنر‬ ‫و‬ ‫تحصيل‬ ،‫پوشاك‬ ،‫مد‬ ،‫فرهنگ‬ ،‫سياست‬ ،‫اقتصاد‬ ‫از‬ ‫اعم‬ ‫مختلف‬ ‫هاي‬ .‫ميباشد‬‫پاريس‬‫بزرگ‬‫ترين‬‫شﻬر‬‫اقتصادي‬‫اروپا‬‫و‬.‫باشد‬ ‫مي‬ ‫داخلي‬ ‫ناخالص‬ ‫توليد‬ ‫سطح‬ ‫نظر‬ ‫از‬ ‫جﻬان‬ ‫اقتصادي‬ ‫شﻬر‬ ‫پنجمين‬ ‫به‬ ‫نزديك‬ ‫تنﻬايي‬ ‫به‬ ‫شﻬر‬ ‫اين‬٢٥٪‫دارد‬ ‫دست‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫فرانسه‬ ‫داخلي‬ ‫ناخالص‬ ‫توليد‬. ‫ليون‬:‫محسوب‬ ،‫مارسي‬ ‫و‬ ‫پاريس‬ ‫از‬ ‫پس‬ ،‫فرانسه‬ ‫بزرگ‬ ‫شﻬر‬ ‫سومين‬ ،‫شﻬر‬ ‫اين‬ .‫است‬ ‫فرانسه‬ ‫مركزي‬ ‫خاور‬ ‫در‬ ‫شﻬر‬ ‫يك‬ ‫مي‬‫گرفته‬ ‫قرار‬ ‫مارسي‬ ‫و‬ ‫پاريس‬ ‫بين‬ ‫در‬ ‫كه‬ ‫است‬ ‫اقتصادي‬ ‫بزرگ‬ ‫مركز‬ ‫يك‬ ،‫ليون‬ .‫شود‬‫به‬ ‫و‬ ‫است‬‫فرانسه‬ ‫پايتخت‬ ‫عنوان‬‫در‬ ‫خوش‬‫گذر‬‫كرده‬ ‫پيدا‬ ‫شﻬرت‬ ،‫اني‬‫است‬. ‫ليل‬:‫مي‬ ‫مارسي‬ ‫و‬ ،‫ليون‬ ،‫پاريس‬ ‫از‬ ‫پس‬ ‫فرانسه‬ ‫در‬ ‫شﻬري‬ ‫منطقه‬ ‫چﻬارمين‬ ‫و‬ ،‫فرانسه‬ ‫كشور‬ ‫شمالي‬ ‫شﻬرهاي‬ ‫از‬ ‫ليل‬‫باشد‬. ‫در‬ ‫ليل‬ .‫دارد‬ ‫قرار‬ ‫بلژيك‬ ‫و‬ ‫فرانسه‬ ‫مرز‬ ‫در‬ ‫و‬ ‫است‬ ‫گرفته‬ ‫شكل‬ ‫دئول‬ ‫رودخانه‬ ‫بستر‬ ‫در‬ ‫ليل‬٣٨‫دقيقه‬‫ساعتي‬ ‫يك‬ ،‫بروكسل‬ ‫اي‬ ‫ساعتي‬ ‫دو‬ ،‫پاريس‬‫دارد‬ ‫قرار‬ ‫كلن‬ ‫ساعتي‬ ‫سه‬ ‫و‬ ‫لندن‬. ‫فرانسه‬ ‫در‬ ‫زندگي‬ ‫هاي‬ ‫هزينه‬ ‫در‬ ‫نيز‬ ‫فرانسه‬ ‫در‬ ‫زندگي‬ ‫هزينه‬ .‫است‬ ‫شده‬ ‫گردآوري‬ ‫سايت‬ ‫اين‬ ‫در‬ ‫آنﻬا‬ ‫با‬ ‫مرتبط‬ ‫اطلاعات‬ ‫كه‬ ‫كشورهايي‬ ‫ساير‬ ‫همانند‬٨ ‫است‬ ‫شده‬ ‫ارائه‬ ‫بخش‬: •‫روزمره‬ ‫مايحتاج‬ ‫خريد‬ ‫هزينه‬ •‫شاپ‬ ‫كافي‬ ‫و‬ ‫رستوران‬ ‫هزينه‬ •‫پوشاك‬ ‫هزينه‬ •‫فراغت‬ ‫اوقات‬ ‫و‬ ‫ورزش‬ ‫با‬ ‫مرتبط‬ ‫هاي‬ ‫هزينه‬ •‫نقل‬ ‫و‬ ‫حمل‬ ‫هزينه‬ •‫و‬ ‫خانه‬ ‫اجاره‬ ‫هاي‬ ‫هزينه‬‫استفاده‬‫از‬‫خدمات‬‫عمومي‬‫شﻬري‬ •‫مستغلات‬ ‫و‬ ‫املاك‬ ‫خريد‬ ‫هزينه‬ •‫ها‬ ‫هزينه‬ ‫ساير‬
 8. 8. ‫فرانسه‬ ‫كشور‬ ‫در‬ ‫زندگي‬ ‫و‬ ‫فرانسه‬ ‫زبان‬ ‫يادگيري‬ ،‫تحصيلات‬ ‫راهنماي‬ 8 www.elmafrooz.com ‫تمركز‬ ‫كه‬ ‫آنجا‬ ‫از‬ ‫است‬ ‫ذكر‬ ‫شايان‬‫موسسه‬‫بين‬‫المللي‬‫علم‬‫افروز‬‫در‬‫ارائه‬‫خدمات‬،‫است‬ ‫كشور‬ ‫از‬ ‫خارج‬ ‫در‬ ‫تحصيل‬ ‫مشاوره‬ ‫شود‬ ‫بررسي‬ ‫فرانسه‬ ‫كشور‬ ‫در‬ ‫دانشجويي‬ ‫زندگي‬ ‫هاي‬ ‫هزينه‬ ‫تا‬ ‫است‬ ‫شده‬ ‫سعي‬ ‫مقاله‬ ‫اين‬ ‫پايان‬ ‫در‬. ‫نكته‬:‫حسب‬ ‫بر‬ ‫فرانسه‬ ‫در‬ ‫زندگي‬ ‫هاي‬ ‫هزينه‬ ‫تمامي‬ .‫است‬ ‫يورو‬ ‫اروپا‬ ‫اتحاديه‬ ‫عضو‬ ‫كشورهاي‬ ‫پول‬ ‫رسمي‬ ‫واحد‬ ‫كه‬ ‫آنجا‬ ‫از‬ .‫است‬ ‫شده‬ ‫ذكر‬ ‫يورو‬‫همچنين‬‫كليه‬‫هزينه‬‫ها‬‫است‬ ‫شده‬ ‫ذكر‬ ‫تومان‬ ‫برحسب‬ ‫ايران‬ ‫كشور‬ ‫در‬. ‫روزمره‬ ‫مايحتاج‬ ‫خريد‬ ‫هزينه‬ ‫طبق‬ ‫بر‬ .‫ميباشد‬ ‫بار‬ ‫تره‬ ‫و‬ ‫ميوه‬ ‫خريد‬ ‫و‬ ‫ها‬ ‫سوپرماركت‬ ‫از‬ ‫روزمره‬ ‫مايحتاج‬ ‫خريد‬ ‫فرانسه‬ ‫كشور‬ ‫در‬ ‫هزينه‬ ‫ترين‬ ‫عمده‬ ‫از‬ ‫يك‬ ‫سال‬ ‫در‬ ‫آمارها‬٢٠١٧‫حدود‬ ‫فرانسوس‬ ‫شﻬروندان‬٢٥‫ا‬ ‫براي‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫مخارج‬ ‫از‬ ‫درصد‬‫ميكنند‬ ‫هزينه‬ ‫مورد‬ ‫ين‬. ‫عنوان‬‫ايران‬‫فرانسه‬‫پاريس‬‫ليون‬‫ليل‬ ) ‫تازه‬ ‫شير‬ ‫بطري‬ ‫يك‬١(‫ليتري‬٢،٤٣٠٠٫٩٤١٫٠٤٠٫٨٤١٫٠٨ ) ‫تازه‬ ‫سفيد‬ ‫نان‬٥٠٠(‫گرمي‬١،٨٦٠١٫٣١١٫٤٣١٫٣٢١٫٢٣ ) ‫سفيد‬ ‫برنج‬١(‫كيلوگرم‬٩،٩٢٣١٫٦٦١٫٧٤٢٫١٦١٫٣٨ ‫)بسته‬ ‫مرغ‬ ‫تخم‬١٢(‫عددي‬٤،٨٣٨٢٫٦٣٢٫٩١٢٫٧٨٢٫٦٦ ) ‫محلي‬ ‫پنير‬١(‫كيلوگرم‬١٤،٣٢٣١٤٫٢٣١٥٫٣٩١٦٫٠٨١٢ ‫مرغ‬ ‫سينه‬–‫بدون‬‫استخوان‬‫و‬ ‫بدون‬‫پوست‬)١(‫كيلوگرم‬ ١٠،٦٣٦٨٫٨١٠٧٫٨٣٦٫٤٢ ‫گاو‬ ‫گوشت‬-‫معادل‬ ‫قرمز‬ ‫گوشت‬ ‫يا‬ ) ‫آن‬١(‫كيلوگرم‬ ٣٦،٧٩٦١٠٫٧١٢٫٨٢٩٩٫٦
 9. 9. ‫فرانسه‬ ‫كشور‬ ‫در‬ ‫زندگي‬ ‫و‬ ‫فرانسه‬ ‫زبان‬ ‫يادگيري‬ ،‫تحصيلات‬ ‫راهنماي‬ 9 www.elmafrooz.com ) ‫سيب‬١(‫كيلوگرم‬٣،٩٥٧٢٫٢٨٢٫٤٦٢٫٨٨١٫٥٤ ) ‫موز‬١(‫كيلوگرم‬٤،٣٣٣١٫٨٢٢٫٠٨١٫٨٧١٫٤ ) ‫پرتقال‬١(‫كيلوگرم‬٣،٩٧٧٢٫١٢٫٣٢٫٢١٫٧ ) ‫فرنگي‬ ‫گوجه‬١(‫كيلوگرم‬٢،٢٤٤٢٫٢٧٢٫٦٦٢٫٧٢١٫٦٤ ) ‫زميني‬ ‫سيب‬١(‫كيلوگرم‬١،٨٢٢١٫٤٣١٫٦٤١٫٧١٫٣٥ ) ‫پياز‬١(‫كيلوگرم‬١،٩٠٤١٫٦٩٢٫١٨٢٫٣١٫٣ ) ‫كاهو‬١(‫عدد‬١،٦٣٧١٫٠٣١٫٣٢٠٫٩٣١٫٠٣ (‫)سيگارمارلبورو‬ ‫سيگار‬ ‫بسته‬٨،٠٠٠٧٧٧٧
 10. 10. ‫فرانسه‬ ‫كشور‬ ‫در‬ ‫زندگي‬ ‫و‬ ‫فرانسه‬ ‫زبان‬ ‫يادگيري‬ ،‫تحصيلات‬ ‫راهنماي‬ 10 www.elmafrooz.com ‫شاپ‬ ‫كافي‬ ‫و‬ ‫رستوران‬ ‫هزينه‬ .‫است‬ ‫متغيير‬ ‫متفاوت‬ ‫افراد‬ ‫براي‬ ‫هزينه‬ ‫اين‬ .‫ميباشد‬ ‫شاپ‬ ‫كافي‬ ‫و‬ ‫رستوران‬ ‫هزينه‬ ‫فرانسه‬ ‫كشور‬ ‫در‬ ‫ديگر‬ ‫هاي‬ ‫هزينه‬ ‫از‬ ‫يكي‬ ‫رستوران‬ ‫در‬ ‫غذا‬ ‫صرف‬ ‫براي‬ ‫را‬ ‫گزافي‬ ‫هاي‬ ‫هزينه‬ ‫كه‬ ‫افراد‬ ‫از‬ ‫بسياري‬ ‫هستند‬‫ميپردازند‬ ‫قيمت‬ ‫گران‬ ‫هاي‬. ‫عنوان‬‫ايران‬‫فرانسه‬‫پاريس‬‫ليون‬‫ليل‬ ‫ارزان‬ ‫رستوران‬ ‫در‬ ‫غذا‬ ‫وعده‬ ‫يك‬ ‫قيمت‬ ١٦،٦٨٣١٢١٤١٢١٢ ‫رستوران‬ ‫در‬ ‫نفر‬ ‫دو‬ ‫براي‬ ‫غذا‬ ‫وعده‬ ‫يك‬ ‫متوسطه‬ ٦٠،٠٠٠٥٠٥٠٥٠٤٠ ‫دونالد‬ ‫مك‬– McDonalds١٦،٦٨٣٨٨٨٧٫١ ‫)بطري‬ ‫داخلي‬ ‫الكلي‬ ‫غير‬ ‫آبجو‬٠٫٥ (‫ليتري‬ ٢،٣٠٠٤٣٫٥٣٣٫٢ ‫شاپ‬ ‫كافي‬ ‫در‬ ‫كاپوچينو‬ ‫فنجان‬ ‫يك‬٨،٠٥٥٢٫٦٣٣٫٤٧٢٫٦٧٢٫٦٤ ‫پپسي‬ ‫يا‬ ‫كوكاكولا‬ ‫نوشايه‬ ‫قوطي‬ ‫يك‬ ‫)بطري‬٠٫٣٣(‫ليتر‬ ١،٥٥٠٢٫٣٤٢٫٨٢٫١١٢٫٣٢
 11. 11. ‫فرانسه‬ ‫كشور‬ ‫در‬ ‫زندگي‬ ‫و‬ ‫فرانسه‬ ‫زبان‬ ‫يادگيري‬ ،‫تحصيلات‬ ‫راهنماي‬ 11 www.elmafrooz.com ‫پوشاك‬ ‫هزينه‬ ‫داخلي‬ ‫پوشاك‬ ‫به‬ ‫نسبت‬ ‫كمتري‬ ‫مراتب‬ ‫به‬ ‫هزينه‬ ‫كه‬ ‫دارند‬ ‫وجود‬ ‫كشور‬ ‫از‬ ‫خارج‬ ‫در‬ ‫بسياري‬ ‫برندهاي‬‫اس‬ ‫ذكر‬ ‫شايان‬ .‫دارند‬‫ت‬ ‫مختلف‬ ‫فصول‬ ‫در‬OFF‫مناسب‬ ‫بسيار‬ ‫هزينه‬ ‫با‬ ‫ميتوانند‬ ‫دانشجويان‬ ‫كه‬ ‫دارد‬ ‫وجود‬ ‫مختلف‬ ‫برندهاي‬ ‫براي‬ ‫مناسبي‬ ‫بسيار‬ ‫هاي‬ ‫از‬ ‫بيش‬ ‫با‬ ‫بعضا‬ ‫را‬ ‫پوشاك‬ ‫بﻬترين‬ ‫صرفه‬ ‫به‬ ‫مقرون‬ ‫و‬٨٠‫نمايند‬ ‫تﻬيه‬ ‫تخفيف‬ ‫درصد‬. ‫عنوان‬‫ايران‬‫فرانسه‬‫پاريس‬‫ليون‬‫ليل‬ ‫جين‬ ‫جفت‬ ‫يك‬(Levis 501‫يا‬ ‫مشابه‬) ١٤٨،٠٨١٨٢٫٧٨٨٢٫٦٨٨٥٫٧٧٧٧٫١٤ ‫يك‬ ‫در‬ ‫تابستاني‬ ‫لباس‬ ‫يك‬ ،‫)زارا‬ ‫اي‬ ‫زنجيره‬ ‫فروشگاه‬H & M‫مشابه‬ ‫برندهاي‬ ‫يا‬ ‫و‬) ١٢١،٥٤١٣٥٫٩١٣٧٫٩٧٣٣٫٨٩٣٥٫٧١ ‫نايك‬ ‫كفش‬ ‫جفت‬ ‫يك‬–‫متوسط‬ ‫قيمت‬ ٣٦٧،٩٩٠٨٣٫٥٩٨٧٫٦٤٦٧٫٤٢٧٩٫٤٤ ‫مردانه‬ ‫كفش‬ ‫جفت‬ ‫يك‬٢٣٥،٥٥٩١٠٥٫٧٢١٢٠٫١٧١٠٩٫٨٩٩١٫٦٧
 12. 12. ‫فرانسه‬ ‫كشور‬ ‫در‬ ‫زندگي‬ ‫و‬ ‫فرانسه‬ ‫زبان‬ ‫يادگيري‬ ،‫تحصيلات‬ ‫راهنماي‬ 12 www.elmafrooz.com ‫فراغت‬ ‫اوقات‬ ‫و‬ ‫ورزش‬ ‫با‬ ‫مرتبط‬ ‫هاي‬ ‫هزينه‬ ‫باشد‬ ‫مي‬ ‫مناسب‬ ‫بسيار‬ ‫فرانسه‬ ‫كشور‬ ‫در‬ ‫ورزشي‬ ‫امكانات‬ ‫و‬ ‫تسﻬيلات‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫هزينه‬.‫ميشود‬ ‫توصيه‬ ‫دانشجويان‬ ‫به‬ ‫فلذا‬ ‫دهند‬ ‫قرار‬ ‫خود‬ ‫روزانه‬ ‫برنامه‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫ورزشي‬ ‫هاي‬ ‫برنامه‬ ‫تحصيل‬ ‫زمان‬ ‫در‬ ‫حتما‬. ‫عنوان‬‫ايران‬‫فرانسه‬‫پاريس‬‫ليون‬‫ليل‬ ‫ماهانه‬ ‫هزينه‬ ،‫اندام‬ ‫تناسب‬ ‫باشگاه‬ ‫بزرگسال‬ ‫يك‬ ‫براي‬ ١٠١،٠٧٩٣٨٫٢٤٦٫٦٧٣٧٣٤٫٧١ ‫در‬ ‫ساعت‬ ‫يك‬ ) ‫تنيس‬ ‫سالن‬ ‫اجاره‬ (‫هفته‬ ‫آخر‬ ٥٩،٣٩٤١٥٫٤٩١٣٫١٤١٩١٧٫٥ ‫صندلي‬ ‫يك‬ ‫رزرو‬ ‫قيمت‬ ،‫سينما‬١٠،٠٠٠١٠١٠١١١٠
 13. 13. ‫فرانسه‬ ‫كشور‬ ‫در‬ ‫زندگي‬ ‫و‬ ‫فرانسه‬ ‫زبان‬ ‫يادگيري‬ ،‫تحصيلات‬ ‫راهنماي‬ 13 www.elmafrooz.com ‫نقل‬ ‫و‬ ‫حمل‬ ‫هزينه‬ ‫زيرساخت‬ ‫به‬ ‫باتوجه‬‫در‬ ‫تحصيل‬ ‫قصد‬ ‫كه‬ ‫دانشجوياني‬ ‫همچنين‬ ‫و‬ ‫مﻬاجران‬ ‫فرانسه‬ ‫كشور‬ ‫در‬ ‫عمومي‬ ‫نقل‬ ‫و‬ ‫حمل‬ ‫قدرتمند‬ ‫داشت‬ ‫نخواهند‬ ‫خصوص‬ ‫اين‬ ‫در‬ ‫مشكلي‬ ‫دارند‬ ‫را‬ ‫فرانسه‬. ‫عنوان‬‫ايران‬‫فرانسه‬‫پاريس‬‫ليون‬‫ليل‬ ‫شﻬري‬ ‫درون‬ ‫سفرهاي‬ ‫براي‬ ‫طرفه‬ ‫يك‬ ‫بليت‬٦٠٠١٫٦١٫٩١٫٨١٫٦ ‫شﻬري‬ ‫درون‬ ‫سفرهاي‬ ‫براي‬ ‫ماهانه‬ ‫بليت‬ (‫متداول‬ ‫)قيمت‬ ٥٠،٠٠٠٥٦٧٣٦٢٥٠ (‫عادي‬ ‫)تعرفه‬ ‫تاكسي‬ ‫پايه‬ ‫تعرفه‬١،٠٠٠٤٫٥٣٫٨٣٢٫٥٥ ‫)تعرفه‬ ‫كيلومتر‬ ‫يك‬ ‫براي‬ ‫تاكسي‬ ‫قيمت‬ (‫عادي‬ ١،٠٠٠١٫٨١٫٣١٫٩٤١٫٩ (‫عادي‬ ‫)تعرفه‬ ‫تاكسي‬ ‫ساعته‬ ‫يك‬ ‫انتظار‬١٥،٠٠٠٣٠٣٥٫٢٢٣٤٫٧٦٣٥ ) ‫بنزين‬١(‫ليتر‬١،٠٠٠١٫٢٧١٫٣٩١٫٢٨١٫٢٣
 14. 14. ‫فرانسه‬ ‫كشور‬ ‫در‬ ‫زندگي‬ ‫و‬ ‫فرانسه‬ ‫زبان‬ ‫يادگيري‬ ،‫تحصيلات‬ ‫راهنماي‬ 14 www.elmafrooz.com ‫شهري‬ ‫عمومي‬ ‫خدمات‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫و‬ ‫خانه‬ ‫اجاره‬ ‫هاي‬ ‫هزينه‬ ‫ساير‬ ‫و‬ ‫مسكن‬ ‫اجاره‬ ‫صرف‬ ‫شﻬروندان‬ ‫درآمد‬ ‫از‬ ‫زيادي‬ ‫بخش‬ ،‫دنيا‬ ‫كشورهاي‬ ‫از‬ ‫ديگر‬ ‫بسياري‬ ‫و‬ ‫ايران‬ ‫همانند‬ ‫هم‬ ‫فرانسه‬ ‫در‬ ‫و‬ ‫آب‬ ،‫گرمايش‬ ،‫)برق‬ ‫شﻬري‬ ‫عمومي‬ ‫خدمات‬ ‫نظير‬ ‫اسكان‬ ‫با‬ ‫مرتبط‬ ‫هاي‬ ‫هزينه‬…(‫ميگردد‬.‫همانگونه‬‫كه‬‫در‬‫جدول‬ ‫مشخص‬‫است‬‫كوچكتر‬ ‫شﻬرهاي‬ ‫در‬ ‫بﻬا‬ ‫اجاره‬ ‫هزينه‬ ‫برابر‬ ‫دو‬ ‫تقريبا‬ ‫پاريس‬ ‫چون‬ ‫شﻬرهايي‬ ‫كلان‬ ‫در‬ ‫مسكن‬ ‫بﻬاي‬ ‫اجاره‬ ‫هزينه‬ ‫است‬ ‫شﻬر‬ ‫حومه‬ ‫برابر‬ ‫نيم‬ ‫و‬ ‫يك‬ ‫تقريبا‬ ‫نيز‬ ‫شﻬر‬ ‫مركز‬ ‫در‬ ‫مسكن‬ ‫اجاره‬ ‫قيمت‬ ‫ديگر‬ ‫سوي‬ ‫از‬ .‫است‬ ‫ليل‬ ‫مانند‬. ‫ادامه‬ ‫قصد‬ ‫كه‬ ‫دانشجوياني‬ ‫به‬ ‫زير‬ ‫اطلاعات‬ ‫به‬ ‫توجه‬ ‫با‬‫هاي‬ ‫هزينه‬ ‫مورد‬ ‫در‬ ‫ميشود‬ ‫توصيه‬ ‫اكيدا‬ ‫دارند‬ ‫را‬ ‫فرانسه‬ ‫در‬ ‫تحصيل‬ ‫نمايند‬ ‫استفاده‬ ‫افروز‬ ‫علم‬ ‫المللي‬ ‫بين‬ ‫موسسه‬ ‫مشاوران‬ ‫مشاوره‬ ‫از‬ ‫شﻬري‬ ‫درون‬ ‫جابجايي‬ ‫همچنين‬ ‫و‬ ‫اقامت‬ ‫محل‬. ‫عنوان‬‫ايران‬‫فرانسه‬‫پاريس‬‫ليون‬‫ليل‬ )‫شﻬر‬ ‫مركز‬ ‫در‬ ‫آپارتمان‬١(‫خوابه‬١،٤٣٦،٧٣٠٦٤٨٫٠٣١،٠٦٥٫٤٦٦٢١٫٠٨٦١٣٫٦٤ )‫مركز‬ ‫از‬ ‫خارج‬ ‫آپارتمان‬١(‫خواب‬ ‫اتاق‬٩٣٥،٥٨٨٥٣٤٫٥٣٨١٨٫٨٩٥٢٩٫٥٨٤٦١٫٦٧ )‫شﻬر‬ ‫مركز‬ ‫در‬ ‫آپارتمان‬٣(‫خواب‬ ‫اتاق‬٣،١٨٠،٨٦٢١،١٩٨٫٤٣٢،٣٥٦٫٨٢١،١٢٠٫٨٣١،١٠٥٫٠٠ )‫مركز‬ ‫از‬ ‫خارج‬ ‫آپارتمان‬٣(‫خواب‬ ‫اتاق‬٢،١٠٠،٣١٠٩٢١٫٣٩١،٥٧٧٫٥٨٨٧٦٫٨٢٧٧٧٫٧٨ (‫زباله‬ ،‫آب‬ ،‫گرمايش‬ ،‫)برق‬ ‫عمومي‬ ‫پايه‬ ‫خدمات‬ ‫براي‬٨٥‫آپارتمان‬ ‫مترمربع‬ ١١٣،٦٤١١٣٤٫٨٩١٥٤١٢١٫١٨١٣١٫٩ ‫پرداخت‬ ‫پيش‬ ‫همراه‬ ‫تلفن‬ ‫تعرفه‬ .‫دقيقه‬ ‫يك‬٧١٠٫٢١٠٫٢١٠٫٣٥٠٫٤ ‫سرعت‬ ‫با‬ ) ‫اينترنت‬٦٠،‫بيشتر‬ ‫يا‬ ‫ثانيه‬ ‫در‬ ‫مگابيت‬ ‫كابل‬ ‫نامحدود‬ ‫ظرفيت‬ ‫و‬/ ADSL) ٢٢٣،٦٨٣٢٦٫٧١٢٦٫٢٢٣١٫٢٦٢٦٫٥٧
 15. 15. ‫فرانسه‬ ‫كشور‬ ‫در‬ ‫زندگي‬ ‫و‬ ‫فرانسه‬ ‫زبان‬ ‫يادگيري‬ ،‫تحصيلات‬ ‫راهنماي‬ 15 www.elmafrooz.com ‫مستغلات‬ ‫و‬ ‫املاك‬ ‫خريد‬ ‫هزينه‬ ‫با‬ .‫است‬ ‫مقصد‬ ‫كشور‬ ‫در‬ ‫مناسب‬ ‫ملكي‬ ‫خريد‬ ‫ميشوند‬ ‫مواجه‬ ‫آن‬ ‫با‬ ‫مختلف‬ ‫كشورهاي‬ ‫در‬ ‫مﻬاجران‬ ‫كه‬ ‫مواردي‬ ‫عمده‬ ‫از‬ ‫يكي‬ ‫دو‬ ‫متوسط‬ ‫صورت‬ ‫به‬ ‫پاريس‬ ‫چون‬ ‫شﻬري‬ ‫كلان‬ ‫در‬ ‫آپارتمان‬ ‫خريد‬ ‫هزينه‬ ‫كه‬ ‫است‬ ‫مشخص‬ ‫وضوح‬ ‫به‬ ‫زير‬ ‫اطلاعات‬ ‫به‬ ‫توجه‬ ‫سه‬ ‫تا‬‫كه‬ ‫دريافت‬ ‫ميتوان‬ ‫شده‬ ‫ارائه‬ ‫آمارهاي‬ ‫به‬ ‫توجه‬ ‫با‬ ‫ديگر‬ ‫سوي‬ ‫است.از‬ ‫كوچك‬ ‫شﻬرهاي‬ ‫در‬ ‫ملك‬ ‫خريد‬ ‫هزينه‬ ‫برابر‬ ‫حدودا‬ ‫فرانسه‬ ‫كشور‬ ‫در‬ ‫ملك‬ ‫خريد‬ ‫قيمت‬ ‫ميانگين‬٤‫است‬ ‫ايران‬ ‫كشور‬ ‫در‬ ‫ملك‬ ‫خريد‬ ‫قيمت‬ ‫ميانگين‬ ‫برابر‬. ‫از‬ ‫مسكن‬ ‫قيمت‬ ‫از‬ ‫اي‬ ‫عمده‬ ‫بخش‬ ‫اروپايي‬ ‫كشورهاي‬ ‫در‬ ‫كه‬ ‫است‬ ‫ذكر‬ ‫به‬ ‫لازم‬‫ميشود‬ ‫داده‬ ‫وام‬ ‫شﻬروندان‬ ‫به‬ ‫ها‬ ‫بانك‬ ‫سوي‬ ‫عنوان‬‫ايران‬‫فرانسه‬‫پاريس‬‫ليون‬‫ليل‬ ‫براي‬ ‫مربع‬ ‫متر‬ ‫هر‬ ‫قيمت‬ ‫مركز‬ ‫در‬ ‫آپارتمان‬ ‫خريد‬ ‫شﻬر‬ ٥،٣٦٥،١٢٤٤،٥١٤٫٢٢٩،٧٩٢٫٩٧٤،٢٧٠٫٤٥٣،٥٢٥٫٠٠ ‫براي‬ ‫مربع‬ ‫متر‬ ‫هر‬ ‫قيمت‬ ‫از‬ ‫خارج‬ ‫در‬ ‫آپارتمان‬ ‫خريد‬ ‫مركز‬ ٢،٨٣٢،٥٩٢٢،٩٣٣٫٠٩٦،٨٢٢٫٩٢٢،٨١٩٫٣٨٢،٩٠٠٫٠٠
 16. 16. ‫فرانسه‬ ‫كشور‬ ‫در‬ ‫زندگي‬ ‫و‬ ‫فرانسه‬ ‫زبان‬ ‫يادگيري‬ ،‫تحصيلات‬ ‫راهنماي‬ 16 www.elmafrooz.com ‫ها‬ ‫هزينه‬ ‫ساير‬ ‫عنوان‬‫ايران‬‫فرانسه‬‫پاريس‬‫ليون‬‫ليل‬ ،‫خصوصي‬ ‫كودك‬ ‫مﻬد‬ ‫يك‬ ‫براي‬ ‫ماهانه‬ ‫قيمت‬ ‫كودك‬ ٤٤٢،٣٨٧٥١٦٫٧٨٥٩١٫٦٧٧٣٠٧١٠ ،‫المللي‬ ‫بين‬ ‫ابتدايي‬ ‫مدرسه‬ ‫كودك‬ ‫يك‬ ‫براي‬ ‫سالانه‬ ٨،٢٩٠،٥٨٩٢٤،٠٠٠٫٠٠١٧،٢٠٠٫٠٠٢٤،٠٠٠٫٠٠٢٤،٠٠٠٫٠٠ ‫در‬ ‫دانشجويي‬ ‫زندگي‬‫فرانسه‬ ‫حمل‬ ‫و‬ ‫درمان‬ ‫ي‬ ‫هزينه‬ ‫جمله‬ ‫آن‬ ‫از‬ ‫كه‬ ‫دهد‬ ‫مي‬ ‫انجام‬ ‫دانشجويان‬ ‫از‬ ‫را‬ ‫فراوان‬ ‫مالي‬ ‫و‬ ‫اجتماعي‬ ‫هاي‬ ‫حمايت‬ ‫فرانسه‬ ‫دولت‬ ‫حمايت‬ ‫ديگر‬ ‫از‬ .‫گيرد‬ ‫مي‬ ‫تعلق‬ ‫درماني‬ ‫ي‬ ‫بيمه‬ ‫كشور‬ ‫اين‬ ‫در‬ ‫دانشجويان‬ ‫به‬ ،‫است‬ ‫دانشجويان‬ ‫ي‬ ‫همه‬ ‫براي‬ ‫رايگان‬ ‫نقل‬ ‫و‬ ‫خ‬ ‫هزينه‬ ‫از‬ ‫بخشي‬ ‫پرداخت‬ ‫توجه‬ ‫قابل‬ ‫هاي‬‫ماهي‬ ‫دانشجويان‬ ‫اگر‬ ‫مثال‬ ‫براي‬ ،‫هست‬ ‫دانشجويان‬ ‫به‬ ‫خانه‬ ‫يا‬ ‫و‬ ‫وابگاه‬٥٠٠‫يورو‬ ‫معادل‬ ‫كنند‬ ‫پرداخت‬ ‫خانه‬ ‫براي‬٢٠٠‫كنند‬ ‫مي‬ ‫دريافت‬ ‫مسكن‬ ‫هزينه‬ ‫كمك‬ ‫عنوان‬ ‫به‬ ‫يورو‬.

×