Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Psoa

320 views

Published on

  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Psoa

  1. 1. PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO NAUCZYCIEL: MARCIN Stanowski Kryteria ocen z języka angielskiego (w zakresie: mówienie, czytanie, pisanie, słuchanie) Młodzież zaczynająca naukę w naszym Liceum jest na poziomie CEL B1 średnio zaawansowanym poprzez FCE B2 do CAE C1 bardzo zaawansowanym Uczniowie rozliczani są z umiejętności stopnia opanowania materiału, które określone są wymaganiami programu realizowanego na zajęciach lekcyjnych w poszczególnych klasach. Stopień celujący – 100% opanowanego materiału, a także wiedza i umiejętności wykraczające poza realizowany program nauczania, wyjątkowo bogate słownictwa i wyszukane konstrukcje gramatyczne. W zakresie pisanie, mówienia, czytania i słuchanie uczeń wykazuje się umiejętnościami przekraczającymi wymagania na ocenę bardzo dobrą. Stopień bardzo dobry – 90% opanowanego materiału; Sprawność© posługiwanie się słownictwem słownictwem konstrukcjami gramatycznymi oraz innymi sprawnościami określonymi przez realizowany program. Stopień dobry – 80% opanowanego materiału; rozumie i poprawnie stosuje słownictwo, konstrukcje gramatyczne i potrafi napisać przewidziany na dany poziom krótką lub dłuższą formę. Stopień dostateczny - 70% materiału przewidzianego programem nauczania Stopień dopuszczający – 60% materiału przewidzianego programem nauczania. Ma braki w słownictwie słownictwie przewidzianych programem konstrukcjach gramatycznych, ale ciągle mimo braku poprawności językowej jest komunikatywny. Stopień niedostateczny – poniżej 60% materiału przewidzianego programem nauczania. Uczeń nie opanował słownictwa i konstrukcji gramatycznych. Nie jest komunikatywny OCENA OSIĄGNIĘĆ UCZNIÓW JĘZYKA ANGIELSKIEGO 1. Uczeń w ciągu roku szkolnego uzyskuje cząstkowe oceny za: a) aktywność na lekcji b) wypowiedzi ustne; c) prezentacje; d) kartkówki; e) prace klasowe obejmujących umiejętności – czytania z e zrozumieniem, rozumienia tekstu ze słuchu, umiejętność posługiwania się przewidzianymi przez program strukturami gramatycznymi f) krótsze i dłuższe wypowiedzi pisemne 2. Każdy uczeń ma prawo do zgloszenie dwóch nieprzygotowań w semestrze – zwalnia go to z odpowiedzi ustnej lub niezapowiedzianej kartkówki 3. Przy wystawianiu oceny semestralnej stosowana będzie średnia ważona, tzn.: - wagę „1” będą miały wypowiedzi ustne i prace domowe - wagę „2” będą miały kartkówki i prezentacje - wagę „3” będą miały prace klasowe 4. Jeżeli uczeń zdecyduje się poprawiać ocenę z pracy pisemnej, wówczas ocena uzyskana w pierwszym terminie będzie miała wagę „1”, zaś ocena uzyskana w terminie poprawkowym, wagę adekwatną do typu pracy pisemnej, czyli „2” lub „3”.
  2. 2. 5. Przy wystawianiu oceny rocznej procedura jest podobna do procedury wystawiania ocen semestralnych, semestralnych tym, że będzie brana pod uwagę ocena w I semestrze, która będzie miała wagę „3” 6. Ocenę wyższą (semestralną lub roczną) można poprawić tylko wtedy, gdy uczeń uzyska średnią mieszczącą się w przedziale od X,4 do X,59. 7. Wystawiam na semestr (lub koniec roku) ocenę wyższą (czyli X+1) jeżeli suma wag wynosi co najmniej najmniej X,6. 8. Dodatkowo oznaczenia przy ocenach przelicza się następująco: X+ to: X,5 X- to X-0,25 X= to X-0,4 9. Ocenę dopuszczającą z pracy pisemnej można uzyskać za 60% prawidłowo napisanej pracy. 60% - dop. 61%-62% - dop. + 63%-64% - dst. – 65%-69% - dst. 70%-74% - dst+ 75%-79% - db. – 80% - 84% - db. 85% - 89% - db.+ 90% - 94% - bdb.- 95% - 100% - bdb. 10. Uczeń może otrzymać ocenę celującą za wypowiedź pisemną lub ustną, jeżeli w stopniu (prawie) doskonałym rozwinął temat, wykazał się (prawie) bezbłędną poprawnością językową, spójnością, stylem, zakresem struktur gramatycznych oraz użytym słownictwem. 11. Krótkie i dłuższe formy użytkowe oraz wypracowania oceniane są według kryteriów stosowanych na egzaminie maturalnym, z tym, że punkty przeliczam na oceny. Za krótką i dłuższą formę użytkową można uzyskać max. 15 pkt. pkt. ocena 8 - dop. 9 – dop.+ 10 – dst. 11 – dst.+ 12 – db.- 13 – db. 14 – db.+ 15 – bdb. 12. Za wypracowanie (poziom rozszerzony) można uzyskać max. 18 pkt. 7–9 – dop. 10 – 13 – dst. 14 – 16 – db. 17 – 18 –bdb.

×