Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Prezentacja

698 views

Published on

Prezentacja

Published in: Internet
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Prezentacja

 1. 1. LONDYNLONDYN  Londyn - stolica Wielkiej Brytanii,Londyn - stolica Wielkiej Brytanii, położony jest w południowejpołożony jest w południowej Anglii nad Tamizą, 64 km od jejAnglii nad Tamizą, 64 km od jej ujścia do Morza Północnego. Podujścia do Morza Północnego. Pod względem liczby mieszkańcówwzględem liczby mieszkańców Londyn jest jedną z największychLondyn jest jedną z największych aglomeracji miejskich świata.aglomeracji miejskich świata. Aglomeracja miejska (ze strefąAglomeracja miejska (ze strefą podmiejską rozciągającą się wpodmiejską rozciągającą się w promieniu 72 km od centrumpromieniu 72 km od centrum Londynu) skupia około 12,3 mlnLondynu) skupia około 12,3 mln mieszkańców (tj. ponad 1/5 ogółumieszkańców (tj. ponad 1/5 ogółu ludności Wielkiej Brytanii),ludności Wielkiej Brytanii), rozciąga się na 1607km.rozciąga się na 1607km. Burmistrzem miasta jest KenBurmistrzem miasta jest Ken LivingstoneLivingstone
 2. 2. BIG BENBIG BEN  Big Ben jest to nazwaBig Ben jest to nazwa ważącego 14 ton dzwonuważącego 14 ton dzwonu umieszczonego naumieszczonego na szczycie 106 metrowejszczycie 106 metrowej wieży. Uważany jest onwieży. Uważany jest on za symbol Wielkiejza symbol Wielkiej Brytanii. Dzwon tenBrytanii. Dzwon ten zawisa na jednej z dwóchzawisa na jednej z dwóch wież londyńskiegowież londyńskiego parlamentuparlamentu
 3. 3. BUCKINGHAM PALACEBUCKINGHAM PALACE  Palace Buckingham położonyPalace Buckingham położony przy Saint James Park,przy Saint James Park, pomiędzy parkami świętegopomiędzy parkami świętego Jakuba, Green Parkiem iJakuba, Green Parkiem i prywatnym Ogrodem królowej.prywatnym Ogrodem królowej. Został on oficjalną, stałąZostał on oficjalną, stałą rezydencja królewską w rokurezydencja królewską w roku 1837. Wybudowany został w1837. Wybudowany został w 1703 roku dla Johna1703 roku dla Johna Shieffielda - księciaShieffielda - księcia Buckingham. W 1761 zostałBuckingham. W 1761 został zakupiony dla Jerzego III.zakupiony dla Jerzego III. Nazwa pałacu pochodzi odNazwa pałacu pochodzi od dworu, jaki w roku 1703dworu, jaki w roku 1703 wzniósł tu książę Buckingham.wzniósł tu książę Buckingham. Pierwszą mieszkanką pałacuPierwszą mieszkanką pałacu była królowa Wiktoriabyła królowa Wiktoria
 4. 4. TOWER BRIDGETOWER BRIDGE  Bliźniacze wieże londyńskiegoBliźniacze wieże londyńskiego Tower Bridge to jedna zTower Bridge to jedna z najpopularniejszych atrakcjinajpopularniejszych atrakcji turystycznych miasta.turystycznych miasta.  Podobnie jak inne mosty, TowerPodobnie jak inne mosty, Tower Bridge służy temu, by pojazdy iBridge służy temu, by pojazdy i piesi mogli przedostać się przezpiesi mogli przedostać się przez niego na drugą stronę rzeki.niego na drugą stronę rzeki. Wyjątkowe jest to, że podnosiWyjątkowe jest to, że podnosi się, by pozwolić wysokimsię, by pozwolić wysokim statkom wpłynąć do centrumstatkom wpłynąć do centrum Londynu. Styl, w jakimLondynu. Styl, w jakim zbudowano wieże jest chybazbudowano wieże jest chyba wspanialszy od styluwspanialszy od stylu jakiegokolwiek innego mostu najakiegokolwiek innego mostu na świecie. Most wykonany został wświecie. Most wykonany został w stylu wiktoriańskim z kamienia istylu wiktoriańskim z kamienia i stali. Symbolizuje potężnestali. Symbolizuje potężne niegdyś imperium brytyjskie iniegdyś imperium brytyjskie i ruchliwą rzekę - Tamizęruchliwą rzekę - Tamizę..
 5. 5. TOWER OF LONDONTOWER OF LONDON  Tower of London, inaczej zwanyTower of London, inaczej zwany Twierdzą Tower jest jedną zTwierdzą Tower jest jedną z lepszych i ciekawszych atrakcjilepszych i ciekawszych atrakcji turystycznych jakie proponujeturystycznych jakie proponuje Londyn. Jest to twierdzaLondyn. Jest to twierdza położona nad Tamizą otoczonapołożona nad Tamizą otoczona kilkoma rzędami murów i fosąkilkoma rzędami murów i fosą  Jej wysokość sięga 30Jej wysokość sięga 30 metrów, a grubość murówmetrów, a grubość murów wynosi 3,6 metra. Warowniawynosi 3,6 metra. Warownia ta była siedzibą królówta była siedzibą królów angielskich. W tej twierdzyangielskich. W tej twierdzy powstała mennica, skarbiec,powstała mennica, skarbiec, arsenał broni orazarsenał broni oraz obserwatoriumobserwatorium 
 6. 6. TRAFALGAR SQUARETRAFALGAR SQUARE   Trafalgar Square jest uznawanyTrafalgar Square jest uznawany za serce centralnego Londynu.za serce centralnego Londynu. Plac ten powstał w XIX wieku naPlac ten powstał w XIX wieku na miejscumiejscu dawnych stajnidawnych stajni królewskich.królewskich.  .. Na Trafalgar Square znajdujeNa Trafalgar Square znajduje się piękna kolumna Nelsona,się piękna kolumna Nelsona, fontanna oraz dwa pomnikifontanna oraz dwa pomniki  W czasie przebywania naW czasie przebywania na tym placu widocznie daje siętym placu widocznie daje się zauważyć dużą ilość gołębizauważyć dużą ilość gołębi na placu oraz dużą ilośćna placu oraz dużą ilość czerwonych autobusów iczerwonych autobusów i czarnych taksówekczarnych taksówek
 7. 7. WESTMINSTER ABBEYWESTMINSTER ABBEY  Opactwo Westminsterskie toOpactwo Westminsterskie to jedna z najbardziej znanychjedna z najbardziej znanych świątyni w Wielkiej Brytani.świątyni w Wielkiej Brytani. Większość historykówWiększość historyków przyjmuje że katedraprzyjmuje że katedra powstała w IX wieku, jednakpowstała w IX wieku, jednak obecną postać świątyniaobecną postać świątynia przyjeła w XIX wieku. Wprzyjeła w XIX wieku. W Opactwie mieszczą się grobyOpactwie mieszczą się groby wielu słynnych osób m.in.wielu słynnych osób m.in. Samuela Johnsona, KarolaSamuela Johnsona, Karola Dickensa, RobertaDickensa, Roberta Browninga, Isaaca Newtona,Browninga, Isaaca Newtona, Karola Darwina czy ErnestaKarola Darwina czy Ernesta Rutherforda. To właśnie tutajRutherforda. To właśnie tutaj odbywają się koronacjeodbywają się koronacje królów Anglii.królów Anglii. 
 8. 8. LONDON EYELONDON EYE   British Airways London EyeBritish Airways London Eye usytuowane jest naprzeciwkousytuowane jest naprzeciwko The Houses of Parliament,The Houses of Parliament, pomiędzy Waterloo, apomiędzy Waterloo, a Westminster Bridge. LondonWestminster Bridge. London Eye jest jednym z wieluEye jest jednym z wielu londyńskich przedsięwzięćlondyńskich przedsięwzięć mających na celu uczczeniemających na celu uczczenie koniec XX wieku - Millenium.koniec XX wieku - Millenium.
 9. 9. THE PALACE OFTHE PALACE OF WESTMINSTERWESTMINSTER  The Palace ofThe Palace of Westminster jestWestminster jest siedzibą parlamentu,siedzibą parlamentu, który składa się zktóry składa się z dwóch izb: niższej -dwóch izb: niższej - House of ComousHouse of Comous (Izba Gmin)i wyzszej(Izba Gmin)i wyzszej – House of Lords– House of Lords ( Izba Lordów )( Izba Lordów )
 10. 10. HARRODSHARRODS  Harrods to to jeden zHarrods to to jeden z najsłynniejszych ekskluzywnychnajsłynniejszych ekskluzywnych sklepów w Londynie. Jegosklepów w Londynie. Jego nazwa wywodzi się od nazwiskanazwa wywodzi się od nazwiska Charlesa Henrego Harrodsa,Charlesa Henrego Harrodsa, który w 1849 otworzył małyktóry w 1849 otworzył mały sklep spożywczy. Z czasemsklep spożywczy. Z czasem sklep stał się wielkim domemsklep stał się wielkim domem towarowym. W 1983 rokutowarowym. W 1983 roku przeszedł w ręce Egipcjaninaprzeszedł w ręce Egipcjanina Mohameda al Fayeda, sprawiłMohameda al Fayeda, sprawił on że sklep stał się jeszczeon że sklep stał się jeszcze bardziej ekskluzywny. Obecniebardziej ekskluzywny. Obecnie Harrods mieści się w 7Harrods mieści się w 7 piętrowym budynku i zatrudniapiętrowym budynku i zatrudnia prawie 4000 osób. W Harrodsieprawie 4000 osób. W Harrodsie zakupy robiła m.in królowazakupy robiła m.in królowa Elżbieta.Elżbieta.
 11. 11. KEW GARDENSKEW GARDENS  Królewskie ogrody botaniczne sąKrólewskie ogrody botaniczne są uważane za najwspanialsze nauważane za najwspanialsze na świecie. Na 120 hektarach parkuświecie. Na 120 hektarach parku znajduje się ponad 50 000 okazówznajduje się ponad 50 000 okazów roślin pochodzących z różnychroślin pochodzących z różnych zakątków świata - począwszy odzakątków świata - począwszy od Wielkiej Brytanii, poprzez Europę,Wielkiej Brytanii, poprzez Europę, Afrykę i obie Ameryki kończąc naAfrykę i obie Ameryki kończąc na orientalnych roślinach z Japonii iorientalnych roślinach z Japonii i Chin. W Kew Gardens możnaChin. W Kew Gardens można spotkać także wiele zwierząt np.spotkać także wiele zwierząt np. egzotyczne ryby i ptaki mieszkająceegzotyczne ryby i ptaki mieszkające w cieplarniach i palmiarniach,w cieplarniach i palmiarniach, których jest na terenie ogrodówktórych jest na terenie ogrodów sporo. Warto także zwrócić uwagęsporo. Warto także zwrócić uwagę na XVII wieczny ceglany pałac,na XVII wieczny ceglany pałac, domek Chiński oraz oryginalnądomek Chiński oraz oryginalną Japońską Pagodę. Ogrody są takJapońską Pagodę. Ogrody są tak duże, że na ich zwiedzanie najlepiejduże, że na ich zwiedzanie najlepiej przeznaczyć cały dzień.przeznaczyć cały dzień.
 12. 12. BRITISH MUSEUMBRITISH MUSEUM  The British Museum jestThe British Museum jest największym muzumnajwiększym muzum historii starożytnej whistorii starożytnej w Europie, posiada 6Europie, posiada 6 milionów eksponatów, sąmilionów eksponatów, są to przede wszystkimto przede wszystkim mumie, wazy, dziełamumie, wazy, dzieła literatury oraz rzeźby.literatury oraz rzeźby. Muzeum zostało otwarteMuzeum zostało otwarte dla odwiedzających 15dla odwiedzających 15 Stycznia 1759 roku, jegoStycznia 1759 roku, jego założycielem jest Sirzałożycielem jest Sir Hans Sloan.Hans Sloan.
 13. 13. NATIONAL GALLERYNATIONAL GALLERY  Budynek National Gallery, czyliBudynek National Gallery, czyli narodowej galerii Brytyjczykównarodowej galerii Brytyjczyków znajduje się przy placu Trafalgarznajduje się przy placu Trafalgar Square. Można tam zobaczyćSquare. Można tam zobaczyć bilsko 2300 obrazówbilsko 2300 obrazów namalowanych w latach 1250 -namalowanych w latach 1250 - 1900. Dzieła Leonardo da Vinci,1900. Dzieła Leonardo da Vinci, Rembrandta van Rijna,Rembrandta van Rijna, Vincenta van Gogha i innychVincenta van Gogha i innych wybitnych artystów przyciągająwybitnych artystów przyciągają w mury galerii ponad 4 milionyw mury galerii ponad 4 miliony gości rocznie. Częścią Nationalgości rocznie. Częścią National Gallery jest także narodowaGallery jest także narodowa galeria portretówgaleria portretów..
 14. 14. PICCADILLY CIRCUSPICCADILLY CIRCUS  Piccadilly Circus to najbardziej znany londyński plac iPiccadilly Circus to najbardziej znany londyński plac i skrzyżowanie. Na jego środku mieści się fontanna z figurkąskrzyżowanie. Na jego środku mieści się fontanna z figurką Erosa, a na ścianie jednego z budynków otaczających plac -Erosa, a na ścianie jednego z budynków otaczających plac - gigantyczne reklamy świetlne. W pobliżu znajduje się takżegigantyczne reklamy świetlne. W pobliżu znajduje się także Trocadero - centrum rozrywki, w którego skład wchodząTrocadero - centrum rozrywki, w którego skład wchodzą kina, restauracje, sklepy oraz salony gier i kasyna. Będąc wkina, restauracje, sklepy oraz salony gier i kasyna. Będąc w okolicy warto zobaczyć także dzielnicę Soho i China Town.okolicy warto zobaczyć także dzielnicę Soho i China Town.
 15. 15. AUTOBUSYAUTOBUSY  Londyńskie autobusy, to jedne z najorginalniejszychLondyńskie autobusy, to jedne z najorginalniejszych jakie stworzono. Te czerwone autobusy, którejakie stworzono. Te czerwone autobusy, które niezwykle dobrze komponują się z otoczeniemniezwykle dobrze komponują się z otoczeniem potocznie nazywa się bus.potocznie nazywa się bus.
 16. 16. CIEKAWOSTKICIEKAWOSTKI  - W 1949 r. zegar opóźnił- W 1949 r. zegar opóźnił się o 41 minut, po tym jaksię o 41 minut, po tym jak stado ptaków usiadło nastado ptaków usiadło na wskazówce pokazującejwskazówce pokazującej minutyminuty  W 1962 r. zegar wybiłW 1962 r. zegar wybił Nowy Rok dziesięć minutNowy Rok dziesięć minut za późno, z powoduza późno, z powodu dużego nagromadzenia siędużego nagromadzenia się śniegu na jegośniegu na jego wskazówkachwskazówkach..
 17. 17. CIEKAWOSTKI C.DCIEKAWOSTKI C.D   - W 1952 gdy autobus- W 1952 gdy autobus przejeżdżał przez Tower Bridge,przejeżdżał przez Tower Bridge, most zaczął się podnosić, namost zaczął się podnosić, na szczęście nikomu nic się nieszczęście nikomu nic się nie stałostało..  Najstarszym systemem metra naNajstarszym systemem metra na świecie jest londyńskieświecie jest londyńskie "Underground"."Underground".  Co dziesiąte dzieckoCo dziesiąte dziecko mieszkające w Londynie niemieszkające w Londynie nie wie, jak nazywa się stolica Wlk.wie, jak nazywa się stolica Wlk. BrytaniiBrytanii
 18. 18. LONDONLONDON  London is one of the most interesting cities in Europe.London is one of the most interesting cities in Europe. Many tourists from all over the world come to London,Many tourists from all over the world come to London, which is situated on the river Thames about 40 mileswhich is situated on the river Thames about 40 miles from the sea. London is famous for it is numerousfrom the sea. London is famous for it is numerous historic building, monuments, museums, galleries, parks,historic building, monuments, museums, galleries, parks, theatres, cinemas and shops….theatres, cinemas and shops….
 19. 19. HISTORYHISTORY  London is on the River Thames about 40 milesLondon is on the River Thames about 40 miles from the sea. It was founded by the Romans in ADfrom the sea. It was founded by the Romans in AD 43 and became a successful and important city.43 and became a successful and important city. After 1066 William the Conqueror construced oneAfter 1066 William the Conqueror construced one of the most famous landmarks of the city - theof the most famous landmarks of the city - the Tower of London. In 1500 it had a population ofTower of London. In 1500 it had a population of about 50 000 and was much bigger than theabout 50 000 and was much bigger than the original medieval boundaries. Shakespeare'soriginal medieval boundaries. Shakespeare's theatre was built within this new area of London.theatre was built within this new area of London.
 20. 20. THE END…THE END…  Dr Johnson once saidDr Johnson once said:: "When a man"When a man is tired of London, he is tiredis tired of London, he is tired of life".of life".

×