SlideShare a Scribd company logo

Sprawozdanie merytoryczne 2019 FRSP

Więcej na frsp.eu

Sprawozdanie merytoryczne 2019 FRSP

1 of 16
Download to read offline
Sprawozdanie merytoryczne
Fundacji Rozwoju Społeczeństwa Przedsiębiorczego
Obejmuje okres: 01.01.2019 – 31.12.2019.
Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Przedsiębiorczego
ul. Orzechowa 9, 43-225 Wola
adres korespondencyjny: ul. Warszawska 6 lok. 311
Data wpisu do KRS: 12.11.2014 r., nr 0000530305
REGON: 360119044
Członkowie zarządu
Marcin Germanek – Prezes
ul. Orzechowa 9
43-225 Wola
Natalia Germanek – Wiceprezes
ul. Orzechowa 9
43-225 Wola
1. Cele statutowe Fundacji:
1. Rozwój i upowszechnianie przedsiębiorczości i postaw przedsiębiorczych.
2. Rozwój rynku pracy i wspomaganie procesów wiodących do tworzenia nowych
3. Rozwój i upowszechnienie poradnictwa prawnego i obywatelskiego.
4. Rozwój społeczeństwa obywatelskiego i kształtowanie postaw, wiedzy i umiejętności
pozwalających na aktywne uczestnictwo w życiu zawodowym, społecznym i rodzinnym
5. Dążenie do poprawy jakości działania podmiotów administracji publicznej.
6. Rozwój lokalny, zwłaszcza Gminy Miedźna oraz terenów wiejskich.
7. Kształtowanie w społeczeństwie, w szczególności u dzieci i młodzieży, postaw
obywatelskich oraz przedsiębiorczych.
8. Dążenie do pełnego zatrudnienia.
9. Wsparcie dla bezinteresownej działalności na rzecz poprawy znajomości prawa wśród
społeczności lokalnej.
10. Rozwój i upowszechnianie dialogu społecznego oraz partnerstw publiczno-prywatnych
oraz porozumień trójstronnych.
11. Działalność na rzecz organizacji pozarządowych w zakresie realizacji zadań, o których
mowa w art. 4 ust. 1 pkt. 1-32 ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie.
12. Promocja, rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji społecznej i zawodowej.
13. Upowszechnianie edukacji oraz samodoskonalenia społeczeństwa w szczególności osób
znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej, zagrożonych wykluczeniem społecznym,
dyskryminowanych oraz zamieszkałych na terenach wiejskich.
14. Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu.
15. Obrona i poszanowanie praw człowieka.
16. Ochrona praw i reprezentowanie interesów konsumentów.
17. Obrona praw i reprezentowanie interesów mieszkańców społeczności lokalnej.
18. Inicjowanie, wspieranie i realizacja projektów istotnych dla rozwoju Polski, a w
szczególności Gminy Miedźna.
19. Kreowanie liderów środowiskowych.
20. Promocja i organizacja wolontariatu.
21. Promocja godzenia życia zawodowego i rodzinnego.
22. Promocja miast i wsi polskich, a w szczególności Gminy Miedźna i jej mieszkańców.
23. Organizowanie i wspieranie działań edukacyjnych, oświatowych i wychowawczych.
24. Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych.
25. Wspieranie demokracji i budowanie społeczeństwa obywatelskiego w środowisku
2. Zasady, formy i zakres działalności statutowej, a także opis głównych zdarzeń
prawnych o skutkach finansowych:
W okresie sprawozdawczym Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Przedsiębiorczego
prowadziła działania w oparciu o swojej cele statutowe oraz realizując projekty
dofinansowane ze środków zewnętrznych. Głównym źródłem dotacji stanowiły dotacje
przyznane w ramach Programu Erasmus+ oraz zajmującego jego miejsce Europejskiego
Korpusu Solidarności. EKS zastąpił wolontariat EVS, a te projekty stanowiły największe
źródło dochodu Fundacji. W roku 2019 realizowane były projekty z tzw. formy przejściowej
pomiędzy Erasmusem+ a EKS oraz już rozpoczęła się realizacja projektów EKS. W 2019
w ramach realizowanych projektów Fundacja umożliwiła wyjazd na wolontariat zagraniczny
ponad 70 osobom z Polski. Gościła zaś 1 osobę oraz pełniła funkcję organizacji
koordynującej dla Gminnego Ośrodka Kultury w Miedźnej z/s w Woli, który również gościł
1 osobę z zagranicy. Drugą koordynowaną przez nas organizacją goszczącą był Powiatowy
Zespół Nr 4 Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych im. Komisji Edukacji Narodowej, który
gościł 2 osoby. Wszyscy wolontariusze zagraniczni pomagali w wypełnianiu obowiązków
organizacji goszczących oraz wnosili wartość dodaną do tychże organizacji. W 2019 r.
dołączyły także dwie instytucje kultury z Rybnika: Młodzieżowy Dom Kultury oraz
Industrialne Centrum Kultury, dla których FRSP również pełniła funkcję organizacji
koordynującej. Łącznie w Rybniku gościło 3 wolontariuszy zagranicznych.
Co ciekawe jedną z uczestniczek projektów wolontariatu a dokładnie projektu: Together:
a common challenge, a common responsibility Numer projektu:
2018-1-PL01-KA125-050111Kraje partnerskie: Portugalia – Madera, Cypr, Portugalia
kontynentalna, Grecja, Hiszpania Liczba miejsc dla wolontariuszy: 14 Okres realizacji:
18/06/2018 – 17/06/2020 kwota dofinansowania : 102 988,20 EUR
była Aleksandra Wieczorek, która po zakończeniu swojego projektu wzięła udział
w prowadzonym przez FRSP naborze na stanowisko koordynatora projektów EKS i od
października 2019 r. dołączyła do zespołu Fundacji już jako pracownik. Udało nam się
równeiż pozyskać dotację na pokrycie kosztów zatrudnienia przez 3 miesiące w ramach
projektu PO WER 1.2.1.
Dokładny opis tych projektów zawarty został w dalszej części sprawozdania.
Bardzo ważnym źródłem dochodu dla Fundacji jest projekt Blue Generation finansowany ze
środków EOG w ramach Norweskiego Funduszu na Rzecz Zatrudnienia Młodzieży. Projekt
ten zainaugurowany został i jego realizacja rozpoczęła się 1 czerwca 2018. Jego czas
realizacji to 51 miesięcy, do sierpnia 2022 r. Projekt ten stał się w zasadzie gwarantem
stabilności finansowej Fundacji na ponad 4 lata, dzięki czemu można było podejmować
działania prorozwojowe. W ramach tego projektu dofinansowanie wynosi 135 230,50€ na
cały okres realizacji projektu. Jest to drugie najwyższe dofinansowanie przewidziane dla
partnera w tym projekcie. Fundacja musi wnieść jednak wkład własny w wysokości 23%,
a finansowanie ma charakter refundacji po półrocznym okresie sprawozdawczym. W roku
2019 prowadzone były działania merytoryczne, które miały na celu promocję zatrudnienia w
tzw. Niebieskiej Gospodarce, czyli gospodarce morskiej i oceanicznej. Końcem roku 2019
rozpoczęły się spotkania promocyjne w instytucjach takich jak szkoły, ngo, uniwersytety,
urzędy pracy. Miały one na celu bezpośrednie przedstawienie możliwości jakie oferuje
Niebieska Gospodarka. Spotkania takie odbyły się m.in w Zespole Szkół
Mechaniczno-Elektrycznych w Rybniku:
Liceum Ogólnokształcącym w Łodzi:
Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Łodzi, gdzie uczestnikami byli doradcy zawodowi z PUP z
woj. łódzkiego:
Powiatowym Urzędzie Pracy w Rybniku:
oraz w kilku innych miejscach m.in we wspomnianym wcześniej PZ4SEG w Oświęcimiu.
W ramach tego samego projektu powstał również specjalny przewodnik po Niebieskiej
Gospodarce, który również jest poradnikiem jaką pracę można w tym sektorze znaleźć.
Był bezpłatnie dystrybuowany podczas spotkań, można go także za darmo pobrać ze strony
Fundacji:
https://frsp.eu/blue-career-guide-poradnik-jak-znalezc-prace-w-branzach-gospodarki-wodnej/
Niezwykle istotnym z naszego punktu widzenia rezultatem projektu jest powstanie platformy
(portalu) z darmowymi ogłoszeniami o ofertach pracy, stażu oraz szkoleń. W 2019 r.
uruchomiona została wersja testowa portalu: https://bluegeneration.careers/. Jest całkowicie
darmowy zarówno dla pracodawców jak i dla poszukujących pracy.
19 listopada w Centrum Organizacji Pozarządowych w Katowicach odbyła się konferencja
"Otwarte drzwi do sukcesu - projekty międzynarodowe szansą dla młodzieży" W jej trakcie
koordynatorka i trenerka projektu Blue Generation z ramienia Fundacji - Ewa Skowrońska
oraz Justyna Germanek przedstawiali ideę projektu, jego najważniejsze cele, osiągnięte do tej
pory rezultaty oraz plany na przyszłość. Wzięło w niej udział wielu pracowników z instytucji
współpracującym z młodymi ludźmi oraz młodzieży.
Łącznie w spotkaniach w 2019 r. wzięło udział ponad 100 osób.
Drugą z publikacji wydanych w tym roku była publikacja podsumowująca projekt “Bajtle na
Plac” finansowany ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Bajtle na plac to
projekt cyklu warsztatów, których celem jest budowanie więzi pomiędzy pokoleniami.

Recommended

2018 sprawozdanie merytoryczne FRSP
2018 sprawozdanie merytoryczne FRSP2018 sprawozdanie merytoryczne FRSP
2018 sprawozdanie merytoryczne FRSPmarcingermanek
 
2015 sprawozdanie merytoryczne FRSP
2015 sprawozdanie merytoryczne FRSP2015 sprawozdanie merytoryczne FRSP
2015 sprawozdanie merytoryczne FRSPmarcingermanek
 
Oferta współpracy AEGEE-Poznań
Oferta współpracy AEGEE-PoznańOferta współpracy AEGEE-Poznań
Oferta współpracy AEGEE-Poznańmainti
 
D11 Działanie 9.3
D11 Działanie 9.3D11 Działanie 9.3
D11 Działanie 9.3UM Łódzkie
 
Sfbcc prezentacja final_2010_v2010.07.07
Sfbcc prezentacja final_2010_v2010.07.07Sfbcc prezentacja final_2010_v2010.07.07
Sfbcc prezentacja final_2010_v2010.07.07Damian Rowiński
 

More Related Content

Similar to Sprawozdanie merytoryczne 2019 FRSP

Centrum OPUS Publikacja Zobacz Jak Z Europejskiego Funduszu SpołEcznego Skorz...
Centrum OPUS Publikacja Zobacz Jak Z Europejskiego Funduszu SpołEcznego Skorz...Centrum OPUS Publikacja Zobacz Jak Z Europejskiego Funduszu SpołEcznego Skorz...
Centrum OPUS Publikacja Zobacz Jak Z Europejskiego Funduszu SpołEcznego Skorz...Centrum OPUS
 
Erasmus+ Młodzież
Erasmus+ MłodzieżErasmus+ Młodzież
Erasmus+ MłodzieżFRSE
 
Oblicza kreatywności - przedsiębiorczość w sektorach kreatywnych
Oblicza kreatywności - przedsiębiorczość w sektorach kreatywnychOblicza kreatywności - przedsiębiorczość w sektorach kreatywnych
Oblicza kreatywności - przedsiębiorczość w sektorach kreatywnychJolanta Tkaczyk Ph.D.
 
Biznes, a środowisko lokalne
Biznes, a środowisko lokalneBiznes, a środowisko lokalne
Biznes, a środowisko lokalneSolidnypartner
 
Projekt 1 19 Informacje Podstawowe
Projekt 1 19 Informacje PodstawoweProjekt 1 19 Informacje Podstawowe
Projekt 1 19 Informacje PodstawoweBarka Foundation
 
Podsumowanie działań Forum Odpowiedzialnego Biznesu w 2017
Podsumowanie działań Forum Odpowiedzialnego Biznesu w 2017 Podsumowanie działań Forum Odpowiedzialnego Biznesu w 2017
Podsumowanie działań Forum Odpowiedzialnego Biznesu w 2017 ForumOdpowiedzialnegoBiznesu
 
YBP - podsumowanie Thank You Event 2016
YBP - podsumowanie Thank You Event 2016YBP - podsumowanie Thank You Event 2016
YBP - podsumowanie Thank You Event 2016Adrian Migoń
 
raport_capegmini_inwestyjemy_w_dobre_pomysly_ii_edycja_wersja_lekka_final
raport_capegmini_inwestyjemy_w_dobre_pomysly_ii_edycja_wersja_lekka_finalraport_capegmini_inwestyjemy_w_dobre_pomysly_ii_edycja_wersja_lekka_final
raport_capegmini_inwestyjemy_w_dobre_pomysly_ii_edycja_wersja_lekka_finalRafal Szmajser, Ph.D.
 
Studenckie Forum Business Centre Club
Studenckie Forum Business Centre ClubStudenckie Forum Business Centre Club
Studenckie Forum Business Centre ClubDamian Rowiński
 
Sfbcc prezentacja final_2010_v2010.07.09
Sfbcc prezentacja final_2010_v2010.07.09Sfbcc prezentacja final_2010_v2010.07.09
Sfbcc prezentacja final_2010_v2010.07.09Damian Rowiński
 
Podsumowanie działań Forum Odpowiedzialnego Biznesu w 2017 roku
Podsumowanie działań Forum Odpowiedzialnego Biznesu w 2017 rokuPodsumowanie działań Forum Odpowiedzialnego Biznesu w 2017 roku
Podsumowanie działań Forum Odpowiedzialnego Biznesu w 2017 rokuForumOdpowiedzialnegoBiznesu
 
Ośrodki Wsparcia Ekonomii Społecznej (OWES) w podregionach gorzowskim i zielo...
Ośrodki Wsparcia Ekonomii Społecznej (OWES) w podregionach gorzowskim i zielo...Ośrodki Wsparcia Ekonomii Społecznej (OWES) w podregionach gorzowskim i zielo...
Ośrodki Wsparcia Ekonomii Społecznej (OWES) w podregionach gorzowskim i zielo...Fundacja "Merkury"
 
D13 Działanie 9.5
D13 Działanie 9.5D13 Działanie 9.5
D13 Działanie 9.5UM Łódzkie
 
Oferta dla partnera publicznego
Oferta dla partnera publicznegoOferta dla partnera publicznego
Oferta dla partnera publicznegoCity Partnerships
 

Similar to Sprawozdanie merytoryczne 2019 FRSP (20)

Pierwsze urodziny
Pierwsze urodzinyPierwsze urodziny
Pierwsze urodziny
 
The Social Challenges_Broszura_PL.pdf
The Social Challenges_Broszura_PL.pdfThe Social Challenges_Broszura_PL.pdf
The Social Challenges_Broszura_PL.pdf
 
Sprawozdanie merytoryczne 2020
Sprawozdanie merytoryczne 2020Sprawozdanie merytoryczne 2020
Sprawozdanie merytoryczne 2020
 
Centrum OPUS Publikacja Zobacz Jak Z Europejskiego Funduszu SpołEcznego Skorz...
Centrum OPUS Publikacja Zobacz Jak Z Europejskiego Funduszu SpołEcznego Skorz...Centrum OPUS Publikacja Zobacz Jak Z Europejskiego Funduszu SpołEcznego Skorz...
Centrum OPUS Publikacja Zobacz Jak Z Europejskiego Funduszu SpołEcznego Skorz...
 
Erasmus+ Młodzież
Erasmus+ MłodzieżErasmus+ Młodzież
Erasmus+ Młodzież
 
Broszura - edukacja pozaformalna Ch&Ch.pdf
Broszura - edukacja pozaformalna Ch&Ch.pdfBroszura - edukacja pozaformalna Ch&Ch.pdf
Broszura - edukacja pozaformalna Ch&Ch.pdf
 
Oblicza kreatywności - przedsiębiorczość w sektorach kreatywnych
Oblicza kreatywności - przedsiębiorczość w sektorach kreatywnychOblicza kreatywności - przedsiębiorczość w sektorach kreatywnych
Oblicza kreatywności - przedsiębiorczość w sektorach kreatywnych
 
Biznes, a środowisko lokalne
Biznes, a środowisko lokalneBiznes, a środowisko lokalne
Biznes, a środowisko lokalne
 
Projekt 1 19 Informacje Podstawowe
Projekt 1 19 Informacje PodstawoweProjekt 1 19 Informacje Podstawowe
Projekt 1 19 Informacje Podstawowe
 
Podsumowanie działań Forum Odpowiedzialnego Biznesu w 2017
Podsumowanie działań Forum Odpowiedzialnego Biznesu w 2017 Podsumowanie działań Forum Odpowiedzialnego Biznesu w 2017
Podsumowanie działań Forum Odpowiedzialnego Biznesu w 2017
 
YBP - podsumowanie Thank You Event 2016
YBP - podsumowanie Thank You Event 2016YBP - podsumowanie Thank You Event 2016
YBP - podsumowanie Thank You Event 2016
 
raport_capegmini_inwestyjemy_w_dobre_pomysly_ii_edycja_wersja_lekka_final
raport_capegmini_inwestyjemy_w_dobre_pomysly_ii_edycja_wersja_lekka_finalraport_capegmini_inwestyjemy_w_dobre_pomysly_ii_edycja_wersja_lekka_final
raport_capegmini_inwestyjemy_w_dobre_pomysly_ii_edycja_wersja_lekka_final
 
Studenckie Forum Business Centre Club
Studenckie Forum Business Centre ClubStudenckie Forum Business Centre Club
Studenckie Forum Business Centre Club
 
6 program rozwoju przedsiębiorczości
6 program rozwoju przedsiębiorczości6 program rozwoju przedsiębiorczości
6 program rozwoju przedsiębiorczości
 
Sfbcc prezentacja final_2010_v2010.07.09
Sfbcc prezentacja final_2010_v2010.07.09Sfbcc prezentacja final_2010_v2010.07.09
Sfbcc prezentacja final_2010_v2010.07.09
 
Fundusze u edlango
Fundusze u edlangoFundusze u edlango
Fundusze u edlango
 
Podsumowanie działań Forum Odpowiedzialnego Biznesu w 2017 roku
Podsumowanie działań Forum Odpowiedzialnego Biznesu w 2017 rokuPodsumowanie działań Forum Odpowiedzialnego Biznesu w 2017 roku
Podsumowanie działań Forum Odpowiedzialnego Biznesu w 2017 roku
 
Ośrodki Wsparcia Ekonomii Społecznej (OWES) w podregionach gorzowskim i zielo...
Ośrodki Wsparcia Ekonomii Społecznej (OWES) w podregionach gorzowskim i zielo...Ośrodki Wsparcia Ekonomii Społecznej (OWES) w podregionach gorzowskim i zielo...
Ośrodki Wsparcia Ekonomii Społecznej (OWES) w podregionach gorzowskim i zielo...
 
D13 Działanie 9.5
D13 Działanie 9.5D13 Działanie 9.5
D13 Działanie 9.5
 
Oferta dla partnera publicznego
Oferta dla partnera publicznegoOferta dla partnera publicznego
Oferta dla partnera publicznego
 

More from marcingermanek

Sprawozdanie finansowe FRSP 2020
Sprawozdanie finansowe FRSP 2020Sprawozdanie finansowe FRSP 2020
Sprawozdanie finansowe FRSP 2020marcingermanek
 
Sprawozdanie merytoryczne FRSP 2014
Sprawozdanie merytoryczne FRSP 2014Sprawozdanie merytoryczne FRSP 2014
Sprawozdanie merytoryczne FRSP 2014marcingermanek
 
Sprawozdanie finansowe FRSP 2019
Sprawozdanie finansowe FRSP 2019Sprawozdanie finansowe FRSP 2019
Sprawozdanie finansowe FRSP 2019marcingermanek
 
Sprawozdanie finansowe FRSP 2020
Sprawozdanie finansowe FRSP 2020Sprawozdanie finansowe FRSP 2020
Sprawozdanie finansowe FRSP 2020marcingermanek
 
Blue generation guide a4_eng_v4_for print
Blue generation guide a4_eng_v4_for printBlue generation guide a4_eng_v4_for print
Blue generation guide a4_eng_v4_for printmarcingermanek
 
Zaproszenie na spotkanie informacyjne
Zaproszenie na spotkanie informacyjneZaproszenie na spotkanie informacyjne
Zaproszenie na spotkanie informacyjnemarcingermanek
 
Odpowiedź na zapytanie - dotacje na oze
Odpowiedź na zapytanie - dotacje na ozeOdpowiedź na zapytanie - dotacje na oze
Odpowiedź na zapytanie - dotacje na ozemarcingermanek
 
Zapytanie - dotacje na oze
Zapytanie - dotacje na ozeZapytanie - dotacje na oze
Zapytanie - dotacje na ozemarcingermanek
 
Odpowiedź_ dopłaty do wymiany pieców
Odpowiedź_ dopłaty do wymiany piecówOdpowiedź_ dopłaty do wymiany pieców
Odpowiedź_ dopłaty do wymiany piecówmarcingermanek
 
Interpelacjapozycja gminy w woj. śląskim po powstaniu Metropolii _odpwiedź wójta
Interpelacjapozycja gminy w woj. śląskim po powstaniu Metropolii _odpwiedź wójtaInterpelacjapozycja gminy w woj. śląskim po powstaniu Metropolii _odpwiedź wójta
Interpelacjapozycja gminy w woj. śląskim po powstaniu Metropolii _odpwiedź wójtamarcingermanek
 
Interpelacja most bronisław - odpowiedź
Interpelacja  most bronisław - odpowiedźInterpelacja  most bronisław - odpowiedź
Interpelacja most bronisław - odpowiedźmarcingermanek
 
Interpelacja - gmina Miedźna a metropolia
Interpelacja - gmina Miedźna a metropoliaInterpelacja - gmina Miedźna a metropolia
Interpelacja - gmina Miedźna a metropoliamarcingermanek
 
Odpowiedź DIP szkoły gminy Miedźna po reformie
Odpowiedź DIP szkoły gminy Miedźna po reformieOdpowiedź DIP szkoły gminy Miedźna po reformie
Odpowiedź DIP szkoły gminy Miedźna po reformiemarcingermanek
 
Dip szkoły w gminie Miedźna po reformie
Dip szkoły w gminie Miedźna po reformieDip szkoły w gminie Miedźna po reformie
Dip szkoły w gminie Miedźna po reformiemarcingermanek
 
Interpelacja w sprawie ciężkiego wozu dla OSP Wola - odpowiedź Wójta
Interpelacja w sprawie ciężkiego wozu dla OSP Wola - odpowiedź WójtaInterpelacja w sprawie ciężkiego wozu dla OSP Wola - odpowiedź Wójta
Interpelacja w sprawie ciężkiego wozu dla OSP Wola - odpowiedź Wójtamarcingermanek
 
Interpelacja w sprawie ciężkiego wozu dla OSP Wola
Interpelacja w sprawie ciężkiego wozu dla OSP WolaInterpelacja w sprawie ciężkiego wozu dla OSP Wola
Interpelacja w sprawie ciężkiego wozu dla OSP Wolamarcingermanek
 
Zapytanie dopłaty do pieców
Zapytanie dopłaty do piecówZapytanie dopłaty do pieców
Zapytanie dopłaty do piecówmarcingermanek
 
Zapytanie w sprawie Elektrownii Czeczott - odpowiedź Wójta Gminy Miedźna
Zapytanie w sprawie Elektrownii Czeczott - odpowiedź Wójta Gminy MiedźnaZapytanie w sprawie Elektrownii Czeczott - odpowiedź Wójta Gminy Miedźna
Zapytanie w sprawie Elektrownii Czeczott - odpowiedź Wójta Gminy Miedźnamarcingermanek
 

More from marcingermanek (20)

Sprawozdanie finansowe FRSP 2020
Sprawozdanie finansowe FRSP 2020Sprawozdanie finansowe FRSP 2020
Sprawozdanie finansowe FRSP 2020
 
Sprawozdanie merytoryczne FRSP 2014
Sprawozdanie merytoryczne FRSP 2014Sprawozdanie merytoryczne FRSP 2014
Sprawozdanie merytoryczne FRSP 2014
 
Sprawozdanie finansowe FRSP 2019
Sprawozdanie finansowe FRSP 2019Sprawozdanie finansowe FRSP 2019
Sprawozdanie finansowe FRSP 2019
 
Sprawozdanie finansowe FRSP 2020
Sprawozdanie finansowe FRSP 2020Sprawozdanie finansowe FRSP 2020
Sprawozdanie finansowe FRSP 2020
 
Blue generation guide a4_eng_v4_for print
Blue generation guide a4_eng_v4_for printBlue generation guide a4_eng_v4_for print
Blue generation guide a4_eng_v4_for print
 
Lokale wyborcze
Lokale wyborczeLokale wyborcze
Lokale wyborcze
 
Zaproszenie na spotkanie informacyjne
Zaproszenie na spotkanie informacyjneZaproszenie na spotkanie informacyjne
Zaproszenie na spotkanie informacyjne
 
Zapytanie pgnig
Zapytanie pgnigZapytanie pgnig
Zapytanie pgnig
 
Odpowiedź na zapytanie - dotacje na oze
Odpowiedź na zapytanie - dotacje na ozeOdpowiedź na zapytanie - dotacje na oze
Odpowiedź na zapytanie - dotacje na oze
 
Zapytanie - dotacje na oze
Zapytanie - dotacje na ozeZapytanie - dotacje na oze
Zapytanie - dotacje na oze
 
Odpowiedź_ dopłaty do wymiany pieców
Odpowiedź_ dopłaty do wymiany piecówOdpowiedź_ dopłaty do wymiany pieców
Odpowiedź_ dopłaty do wymiany pieców
 
Interpelacjapozycja gminy w woj. śląskim po powstaniu Metropolii _odpwiedź wójta
Interpelacjapozycja gminy w woj. śląskim po powstaniu Metropolii _odpwiedź wójtaInterpelacjapozycja gminy w woj. śląskim po powstaniu Metropolii _odpwiedź wójta
Interpelacjapozycja gminy w woj. śląskim po powstaniu Metropolii _odpwiedź wójta
 
Interpelacja most bronisław - odpowiedź
Interpelacja  most bronisław - odpowiedźInterpelacja  most bronisław - odpowiedź
Interpelacja most bronisław - odpowiedź
 
Interpelacja - gmina Miedźna a metropolia
Interpelacja - gmina Miedźna a metropoliaInterpelacja - gmina Miedźna a metropolia
Interpelacja - gmina Miedźna a metropolia
 
Odpowiedź DIP szkoły gminy Miedźna po reformie
Odpowiedź DIP szkoły gminy Miedźna po reformieOdpowiedź DIP szkoły gminy Miedźna po reformie
Odpowiedź DIP szkoły gminy Miedźna po reformie
 
Dip szkoły w gminie Miedźna po reformie
Dip szkoły w gminie Miedźna po reformieDip szkoły w gminie Miedźna po reformie
Dip szkoły w gminie Miedźna po reformie
 
Interpelacja w sprawie ciężkiego wozu dla OSP Wola - odpowiedź Wójta
Interpelacja w sprawie ciężkiego wozu dla OSP Wola - odpowiedź WójtaInterpelacja w sprawie ciężkiego wozu dla OSP Wola - odpowiedź Wójta
Interpelacja w sprawie ciężkiego wozu dla OSP Wola - odpowiedź Wójta
 
Interpelacja w sprawie ciężkiego wozu dla OSP Wola
Interpelacja w sprawie ciężkiego wozu dla OSP WolaInterpelacja w sprawie ciężkiego wozu dla OSP Wola
Interpelacja w sprawie ciężkiego wozu dla OSP Wola
 
Zapytanie dopłaty do pieców
Zapytanie dopłaty do piecówZapytanie dopłaty do pieców
Zapytanie dopłaty do pieców
 
Zapytanie w sprawie Elektrownii Czeczott - odpowiedź Wójta Gminy Miedźna
Zapytanie w sprawie Elektrownii Czeczott - odpowiedź Wójta Gminy MiedźnaZapytanie w sprawie Elektrownii Czeczott - odpowiedź Wójta Gminy Miedźna
Zapytanie w sprawie Elektrownii Czeczott - odpowiedź Wójta Gminy Miedźna
 

Sprawozdanie merytoryczne 2019 FRSP

 • 1. Sprawozdanie merytoryczne Fundacji Rozwoju Społeczeństwa Przedsiębiorczego Obejmuje okres: 01.01.2019 – 31.12.2019. Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Przedsiębiorczego ul. Orzechowa 9, 43-225 Wola adres korespondencyjny: ul. Warszawska 6 lok. 311 Data wpisu do KRS: 12.11.2014 r., nr 0000530305 REGON: 360119044 Członkowie zarządu Marcin Germanek – Prezes ul. Orzechowa 9 43-225 Wola Natalia Germanek – Wiceprezes ul. Orzechowa 9 43-225 Wola 1. Cele statutowe Fundacji: 1. Rozwój i upowszechnianie przedsiębiorczości i postaw przedsiębiorczych. 2. Rozwój rynku pracy i wspomaganie procesów wiodących do tworzenia nowych 3. Rozwój i upowszechnienie poradnictwa prawnego i obywatelskiego. 4. Rozwój społeczeństwa obywatelskiego i kształtowanie postaw, wiedzy i umiejętności pozwalających na aktywne uczestnictwo w życiu zawodowym, społecznym i rodzinnym 5. Dążenie do poprawy jakości działania podmiotów administracji publicznej. 6. Rozwój lokalny, zwłaszcza Gminy Miedźna oraz terenów wiejskich. 7. Kształtowanie w społeczeństwie, w szczególności u dzieci i młodzieży, postaw obywatelskich oraz przedsiębiorczych. 8. Dążenie do pełnego zatrudnienia.
 • 2. 9. Wsparcie dla bezinteresownej działalności na rzecz poprawy znajomości prawa wśród społeczności lokalnej. 10. Rozwój i upowszechnianie dialogu społecznego oraz partnerstw publiczno-prywatnych oraz porozumień trójstronnych. 11. Działalność na rzecz organizacji pozarządowych w zakresie realizacji zadań, o których mowa w art. 4 ust. 1 pkt. 1-32 ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie. 12. Promocja, rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji społecznej i zawodowej. 13. Upowszechnianie edukacji oraz samodoskonalenia społeczeństwa w szczególności osób znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej, zagrożonych wykluczeniem społecznym, dyskryminowanych oraz zamieszkałych na terenach wiejskich. 14. Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu. 15. Obrona i poszanowanie praw człowieka. 16. Ochrona praw i reprezentowanie interesów konsumentów. 17. Obrona praw i reprezentowanie interesów mieszkańców społeczności lokalnej. 18. Inicjowanie, wspieranie i realizacja projektów istotnych dla rozwoju Polski, a w szczególności Gminy Miedźna. 19. Kreowanie liderów środowiskowych. 20. Promocja i organizacja wolontariatu. 21. Promocja godzenia życia zawodowego i rodzinnego. 22. Promocja miast i wsi polskich, a w szczególności Gminy Miedźna i jej mieszkańców. 23. Organizowanie i wspieranie działań edukacyjnych, oświatowych i wychowawczych. 24. Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych. 25. Wspieranie demokracji i budowanie społeczeństwa obywatelskiego w środowisku 2. Zasady, formy i zakres działalności statutowej, a także opis głównych zdarzeń prawnych o skutkach finansowych: W okresie sprawozdawczym Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Przedsiębiorczego prowadziła działania w oparciu o swojej cele statutowe oraz realizując projekty dofinansowane ze środków zewnętrznych. Głównym źródłem dotacji stanowiły dotacje przyznane w ramach Programu Erasmus+ oraz zajmującego jego miejsce Europejskiego Korpusu Solidarności. EKS zastąpił wolontariat EVS, a te projekty stanowiły największe źródło dochodu Fundacji. W roku 2019 realizowane były projekty z tzw. formy przejściowej pomiędzy Erasmusem+ a EKS oraz już rozpoczęła się realizacja projektów EKS. W 2019
 • 3. w ramach realizowanych projektów Fundacja umożliwiła wyjazd na wolontariat zagraniczny ponad 70 osobom z Polski. Gościła zaś 1 osobę oraz pełniła funkcję organizacji koordynującej dla Gminnego Ośrodka Kultury w Miedźnej z/s w Woli, który również gościł 1 osobę z zagranicy. Drugą koordynowaną przez nas organizacją goszczącą był Powiatowy Zespół Nr 4 Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych im. Komisji Edukacji Narodowej, który gościł 2 osoby. Wszyscy wolontariusze zagraniczni pomagali w wypełnianiu obowiązków organizacji goszczących oraz wnosili wartość dodaną do tychże organizacji. W 2019 r. dołączyły także dwie instytucje kultury z Rybnika: Młodzieżowy Dom Kultury oraz Industrialne Centrum Kultury, dla których FRSP również pełniła funkcję organizacji koordynującej. Łącznie w Rybniku gościło 3 wolontariuszy zagranicznych. Co ciekawe jedną z uczestniczek projektów wolontariatu a dokładnie projektu: Together: a common challenge, a common responsibility Numer projektu: 2018-1-PL01-KA125-050111Kraje partnerskie: Portugalia – Madera, Cypr, Portugalia kontynentalna, Grecja, Hiszpania Liczba miejsc dla wolontariuszy: 14 Okres realizacji: 18/06/2018 – 17/06/2020 kwota dofinansowania : 102 988,20 EUR była Aleksandra Wieczorek, która po zakończeniu swojego projektu wzięła udział w prowadzonym przez FRSP naborze na stanowisko koordynatora projektów EKS i od października 2019 r. dołączyła do zespołu Fundacji już jako pracownik. Udało nam się równeiż pozyskać dotację na pokrycie kosztów zatrudnienia przez 3 miesiące w ramach projektu PO WER 1.2.1. Dokładny opis tych projektów zawarty został w dalszej części sprawozdania. Bardzo ważnym źródłem dochodu dla Fundacji jest projekt Blue Generation finansowany ze środków EOG w ramach Norweskiego Funduszu na Rzecz Zatrudnienia Młodzieży. Projekt ten zainaugurowany został i jego realizacja rozpoczęła się 1 czerwca 2018. Jego czas realizacji to 51 miesięcy, do sierpnia 2022 r. Projekt ten stał się w zasadzie gwarantem stabilności finansowej Fundacji na ponad 4 lata, dzięki czemu można było podejmować działania prorozwojowe. W ramach tego projektu dofinansowanie wynosi 135 230,50€ na cały okres realizacji projektu. Jest to drugie najwyższe dofinansowanie przewidziane dla partnera w tym projekcie. Fundacja musi wnieść jednak wkład własny w wysokości 23%, a finansowanie ma charakter refundacji po półrocznym okresie sprawozdawczym. W roku 2019 prowadzone były działania merytoryczne, które miały na celu promocję zatrudnienia w tzw. Niebieskiej Gospodarce, czyli gospodarce morskiej i oceanicznej. Końcem roku 2019 rozpoczęły się spotkania promocyjne w instytucjach takich jak szkoły, ngo, uniwersytety, urzędy pracy. Miały one na celu bezpośrednie przedstawienie możliwości jakie oferuje Niebieska Gospodarka. Spotkania takie odbyły się m.in w Zespole Szkół Mechaniczno-Elektrycznych w Rybniku:
 • 4. Liceum Ogólnokształcącym w Łodzi: Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Łodzi, gdzie uczestnikami byli doradcy zawodowi z PUP z woj. łódzkiego:
 • 6. oraz w kilku innych miejscach m.in we wspomnianym wcześniej PZ4SEG w Oświęcimiu. W ramach tego samego projektu powstał również specjalny przewodnik po Niebieskiej Gospodarce, który również jest poradnikiem jaką pracę można w tym sektorze znaleźć. Był bezpłatnie dystrybuowany podczas spotkań, można go także za darmo pobrać ze strony Fundacji: https://frsp.eu/blue-career-guide-poradnik-jak-znalezc-prace-w-branzach-gospodarki-wodnej/ Niezwykle istotnym z naszego punktu widzenia rezultatem projektu jest powstanie platformy (portalu) z darmowymi ogłoszeniami o ofertach pracy, stażu oraz szkoleń. W 2019 r. uruchomiona została wersja testowa portalu: https://bluegeneration.careers/. Jest całkowicie darmowy zarówno dla pracodawców jak i dla poszukujących pracy. 19 listopada w Centrum Organizacji Pozarządowych w Katowicach odbyła się konferencja "Otwarte drzwi do sukcesu - projekty międzynarodowe szansą dla młodzieży" W jej trakcie koordynatorka i trenerka projektu Blue Generation z ramienia Fundacji - Ewa Skowrońska oraz Justyna Germanek przedstawiali ideę projektu, jego najważniejsze cele, osiągnięte do tej pory rezultaty oraz plany na przyszłość. Wzięło w niej udział wielu pracowników z instytucji współpracującym z młodymi ludźmi oraz młodzieży. Łącznie w spotkaniach w 2019 r. wzięło udział ponad 100 osób. Drugą z publikacji wydanych w tym roku była publikacja podsumowująca projekt “Bajtle na Plac” finansowany ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Bajtle na plac to projekt cyklu warsztatów, których celem jest budowanie więzi pomiędzy pokoleniami.
 • 7. Pragniemy poprzez zabawę i odwołanie do śląskich gier podwórkowych zachęcić dzieci i pokolenie 50+ do wspólnego dialogu. Realizatorem projektu była Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Przedsiębiorczego, a Fundacja Puk Puk głównym partnerem projektu. Publikacja dostępna jest na stronie FRSP: https://frsp.eu/bajtle-na-plac-publikacja/ Ciekawym projektem zrealizowanym w 2019 r. przez Fundację była także wymiana młodzieżowa pn. Brand Yourself. Kraje partnerskie w projekcie to: Hiszpania,Włochy, Estonia, Turcja, Czechy. Liczba uczestników: 34. Okres realizacji: 01.09.2019 – 31.12.2019. Cel projektu: wzmocnienie kompetencji przedsiębiorczych młodzi ludzi, podniesienie poziomu krytycznego myślenia względem przekazu medialnego, promocja wartości europejskich, poszanowanie dla innych kultur kwota dofinansowania: 19 142,00 EUR. Dzięki temu projektowi młodzi ludzie mieli okazję poznać jak budować swój wizerunek na rynku pracy, a prelekcje prowadzili wykładowcy związani m.in z Uniwersytetem Ekonomicznym w Katowicach. Śladami Polaków (Ślązaków) w Niemczech (2019-2-PL01-KA105-066001) to projekt wymiany młodzieżowej finansowanej ze środków Komisji Europejskiej w ramach Programu Erasmus+ realizowanej przez Fundację Rozwoju Społeczeństwa Przedsiębiorczego z Docemus Privatschulen w Gosen – Neu Zittau. Projekt był inicjatywą młodzieży gilowickiego Liceum Ogólnokształcącego im. prof. Zbigniewa . 20 października młodzież z gilowickiego liceum wyruszyła do Niemiec na spotkanie z młodzieżą ze szkoły Docemus Privatschulen w Gosen – Neu Zittau. Wymiana młodzieży była kontynuacją współpracy nawiązanej w ubiegłym roku w Międzynarodowym Domu Spotkań Młodzieży „Krzyżowa dla Porozumienia Europejskiego”. W tym roku wydarzenie było możliwe dzięki pomocy Fundacji Rozwoju Społeczeństwa Przedsiębiorczego i wsparciu programu Erasmus+. Śladami Polaków U gospodarzy z zachodniej granicy odbyła się prezentacja na temat możliwości, jakie daje nam program Unii Europejskiej Erasmus+ . Dowiedzieliśmy się, kto może w nim uczestniczyć i jak wziąć udział w jego inicjatywach. Kilka osób, które już skorzystały z oferty programu Erasmus podzieliło się swoimi doświadczeniami. Zostaliśmy również poinformowani o certyfikatach Youthpass – zostały nam wręczone w trakcie pożegnalnej kolacji 25 października. Projekt odbył się pod hasłem Following the Polish (Silesian) traces in Germany, a jego głównymi założeniami były: – międzykulturowy dialog młodzieży z obu krajów. – budowanie wzajemnego zrozumienia. – walka ze stereotypami i uprzedzeniami funkcjonującymi w świadomości społecznej.
 • 8. – rozwój stosunków polsko – niemieckich. W programie wymiany znalazły się gry i zabawy integracyjne, edukacyjne i antydyskryminacyjne, prezentacje, gra miejska w Berlinie oraz warsztaty kulturowe, językowe a nawet kulinarne. Jeszcze przed wyjazdem młodzież przygotowywała prezentacje oraz opracowywała sylwetki znanych osób polskiego pochodzenia zamieszkałych Berlinie. Ś numer projektu: 2019-2-PL01-KA105-066001 Kraje partnerskie: Niemcy Liczba uczestników: 36 Okres realizacji: 01/09/2019 - 31/12/2019 Cel projektu: poszukiwanie wspólnych, polsko-śląsko-niemieckich śladów, zrozumienie procesu tworzenia i budzenia się świadomości narodowej, promocja europejskich wartości kwota dofinansowania: 12 096,00 EUR Kolejnym realizowanym projektem było „Lepsze jutro – program kompleksowej aktywizacji osób pozostających bez zatrudnienia”. Liderem była firma MM Consulting Michał Andrzejak a partnerem Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Przedsiębiorczego. Projekt uzyskał dofinansowanie w ramach Działania 6.2 Aktywizacja zawodowa, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Wielkopolskiego na lata 2014-2020. Projekt skierowany był do 60 pozostających bez zatrudnienia mieszkańców subregionu pilskiego w województwie Wielkopolskim. Uczestnikami projektu były osoby bezrobotne i bierne zawodowo które ukończyły 30 rok życia. W ramach projektu każdy uczestnik byłobjęty kompleksowym wsparciem na rynku pracy w postaci: ● poradnictwa zawodowego (w tym stworzenie Indywidualnego Planu Działania), ● pośrednictwa pracy, ● kursów zawodowych, ● płatnych 3-miesięcznych staży zawodowych. Dzięki kursom uczestnicy nabyli nowych lub podnieśli posiadane przez siebie kwalifikacje zawodowe, a 3 miesięczne staże pozwoliły na nabycie doświadczenia zawodowego. Połączone działania umożliwiły uczestnikom projektu efektywny powrót/wejście na rynek pracy i podjęcie zatrudnienia lub rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej. Metryczka projektu: Tytuł: Lepsze jutro – program kompleksowej aktywizacji osób pozostających bez zatrudnienia Wartość projektu: 550 170,00 zł
 • 9. Wysokość dofinansowania: 522 660,00 zł Typ projektu: aktywizacja zawodowa (szkolenia, pośrednictwo pracy, staże) Źródło finansowania: Wielkopolski Regionalny Program Operacyjnego na lata 2014-2020 FRSP jako partner odpowiadało za realizację kursów zawodowych oraz wsparcie lidera w pozostałych elementach realizacji projektu. Program Erasmus+ i zajmujący jego miejsce Europejski Korpus Solidarności pozostają niezwykle ważnym, wręcz kluczowym instrumentem dla funkcjonowania FRSP. W roku 2019, oprócz wcześniej wspomnianych wymian młodzieżowych, realizowanych były następujące projekty: ● 2017-1-PL01-KA105-035688 Volunteers for the civil society in Georgia ● 2017-2-PL01-KA105-038941 (Dis)ABLE people + ● 2018-1-PL01-KA125-050111 Together: a common challenge, a common responsibility" ● 2018-1-PL01-KA125-050109 Healthy environment, healthy human ● 2018-1-PL01-KA125-050050 + Youth, entrepreneurship and culture for rural development (projekt goszczenia wolontariuszy zagranicznych) ● 2018-2-PL01-KA125-051406 + Cross-border education - a step to a career ● 2018-2-PL01-KA125-051392+ (Dis)advantaged - equalizing opportunities ● 2018-2-PL01-KA125-051400 Think green, live creative ● 2018-1-PL01-ESC11-061353 + World of Youth Active Participation (Tzw. VOLUNTEERING TEAMS) ● 2018-3-PL01-KA105-061112 + Grease 4.0 (Wymiana Młodzieżowa) ● 2019-1-PL01-ESC11-062460 The power of youth solidarity ● 2019-1-PL01-ESC11-062695 + Make children smile ● 2019-1-PL01-ESC11-062360 + Step Outside Your Comfort Zone ● 2019-1-PL01-KA105-063141 + On the rigth track. Self -development Expedition in Caucasus Wymiana Młodzieżowa ● 2019-2-PL01-ESC11-066265 Challenge Yourself in Rybnik (projekt goszczenia wolontariuszy zagranicznych) ● 2019-2-PL01-ESC11-065949 Socially Engaged: Learn - Teach, Get - Give Warto nadmienić, że projekt Tzw. VOLUNTEERING TEAMS Fundacja realizowała jako pierwsza w Polsce, gdyż była to zupełnie nowa formuła. W tym projekcie odpowiadaliśmy za rekrutację osób nie tylko z Polski, ale także wolontariuszy z Portugalii oraz Grecji. Łącznie w ramach projektów wolontariatu w 2019 r. zaktywizowaliśmy 63 osoby z Polski oraz 12 obcokrajowców: 6 Portugalczyków i 6 Greków co w sumie daje wysłanych wolontariuszy w ramach naszych wolontariatów 75 osób. Do tego należy doliczyć 8 osób w wysłanych przez nas w ramach tzw. projektów zewnętrznych (6 projektów), co daje 83 osoby (wliczając Greków i Portugalczyków).
 • 10. Inne źródła dochodu to wpłaty na cele statutowe od osób fizycznych. Fundacja prowadziła także działalność odpłatną pożytku publicznego, m.in. w celu pozyskiwania środków na wkład własny do projektów. Fundacja nie otrzymała żadnych środków na realizację zadań publicznych. Łączne przychody finansowe za rok 2018 wyniosły 682 720,10 zaś dochody podatkowe 932 520,03 zł. Wszystkie Przez cały 2019 r. Fundacja nie była zarejestrowana jako płatnik VAT. Zdecydowanie przeważająca większość operacji wykonywana jest przelewami elektronicznymi. Zdarzały się miesiące, kiedy nie została wykonana ani jedna płatność gotówką. Sytuacja nieco zmieniła się wraz z rozpoczęciem realizacji projektów goszczenia wolontariuszy zagranicznych. W tym przypadku najpierw istniała konieczność dokonania zakupów wyposażenia mieszkania dla wolontariuszy. Są to jednak przedmioty drobne, codziennego użytku typu garnki, sztućce do kuchni czy pościel do sypialni. Rzadko kiedy kwoty zakupów tego typu przekraczały kwoty 300 zł. Większe kwoty stosowane są przy wypłacie tzw. kieszonkowego oraz zaliczki na jedzenie. Organizacja przyjmująca takich wolontariuszy jest bowiem zobligowana zapewnić im środki do życia. W Fundacji dobrą praktyką jest jednak jak najszybsze założenie konta bankowego i karty do bankomatu dla każdego wolontariusza, tak aby już kolejne operacji dokonywane były przelewami. Wypłaty gotówkowe stosowane są tylko w momencie kiedy wolontatariusz dopiero co przyjechał do Polski i po prostu nie zdążył jeszcze założyć konta bankowego. Nie są to jednak bardzo duże kwoty. Na jedną osobę przypada ok 1000 zł (w zależności od projektu) na miesiąc. Największa ilość wolontariuszy jaka przyjechała w jednym miesiącu to 2. Prócz tego zdecydowanie najczęściej transakcje gotówkowe dotyczą wydatków związanych z administracją np. zakup znaczków pocztowych. Nie są to jednak kwoty duże. W ramach swojej działalności statutowej Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Przedsiębiorczego: - udzielała doradztwa przy pozyskiwaniu dotacji na rozpoczęcie działalności gospodarczej – 20 osób - udzielała doradztwa pracodawcom zainteresowanym tworzeniem nowego stanowiska pracy – 15 pracodawców - udzielała doradztwa firmom zainteresowanym skorzystaniem z oferty PUP (KFS, program Praca dla młodych) - 20 firm - udzielała doradztwa firmom, które chciały pozyskać dotacje unijne - 10 firm - udzielała doradztwa organizacjom pozarządowym w zakresie tworzenia podmiotu - 2 ngo - udzielała doradztwa organizacjom pozarządowym w zakresie pozyskiwania środków zewnętrznych - 3 ngo 3. Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Przedsiębiorczego w okresie sprawozdawczym nie prowadziła działalności gospodarczej
 • 11. 4. Uchwały zarządu Fundacji Rozwoju Społeczeństwa Przedsiębiorczego stanowią załączniki do niniejszego sprawozdania. 5. Na całość przychodów złożyły się dotacje w ramach różnych programów unijnych i darowizn na cele statutowe. Przychody za rok 2019 wyniosły 1 683 229,09 zł. Na dochody złożyły się: ● dotacje z programu Erasmus+ (Europejskiego Korpusu Solidarności); ● dotacja z Funduszy EOG ● dotacja z Wielkopolskiego RPO ● dotacja z PROW ● wpłaty na cele statutowe; ● przychody z działalności odpłatnej pożytku publicznego 6. Podział kosztów Fundacji Rozwoju Społeczeństwa Przedsiębiorczego za rok 2019: ● Cele statutowe 1 708 952,31 zł ● Koszty administracyjne: o usługi obce: 320 969,46 (w tym koszty najmu biura ok. 700 zł miesięcznie, księgowość ok. 1000 zł miesięcznie, zakup znaczków pocztowych ok. 100 zł miesięcznie, część osób współpracujących z Fundacją prowadzi własne działalności gospodarczej, więc rozlicza się na zasadzie faktur. Stąd też tak wysokie kwoty w usługach obcych, a mniejsza w wynagrodzeniach. Usługi obce zawyża znacznie koszt utrzymania 3 mieszkań wynajmowanych wraz z mediami dla goszczących wolontariuszy. o zużycie materiałów i energii 27 646,28 o wynagrodzenia 11 165,30. ● Działalność gospodarcza – nie dotyczy ● Pozostałe koszty - 771,40 Zdecydowana większość kosztów opłacana była przelewami. Gotówką opłacane były drobne zakupy do użytku codziennego, bilety komunikacji publicznej oraz koszty pocztowe (znaczki, koperty, przesyłki). 7. Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Przedsiębiorczego w okresie sprawozdawczymi zatrudniała 1 pracownika etatowego - od 22.10.2019. Na umowy cywilno-prawne zatrudnionych było 9 osób, w tym 3 jako nauczyciele języka polskiego dla wolontariuszy oraz 2 jako tzw. mentorzy. Ponadto 2 pracownicy do wykonywania zadań w projektach, 2 jako koordynatorzy projektów. Łącznie na wynagrodzenia przeznaczone zostało 11 165,30 zł.
 • 12. W okresie sprawozdawczym nie były wypłacane nagrody, premie i inne świadczenia. Nie była prowadzona także działalność gospodarcza. Członkowie zarządu pełnili swoje funkcje wolontarystycznie, nie otrzymując za to wynagrodzenia. Fundacja nie udzieliła pożyczek pieniężnych. Fundacja nie zakładała żadnych lokat pieniężnych w okresie sprawozdawczym. Na rachunku bankowym ulokowane były wszystkie zgromadzone środki pieniężne pochodzące z dotacji oraz wpłat na cele statutowe. Fundacja konto główne posiada w banku BGŻ, obecnie BGŻ BNP Paribas. Ponadto konto walutowe w EURO, niezbędne do realizacji projektów Erasmus+ prowadzi w banku ING Bank Śląski. W pakiecie z kontem walutowym fundacja otrzymała także 2 inne rachunki w PLN, jedno z nich zgodnie z przepisami prawa wyodrębnione jest do działalności odpłatnej. W 2018 r. , ze względu na niezadowolenie z jakości obsługi klienta w banku BGŻ, otwarte zostało także konto w Raiffaisen Polbank, które jednak po fuzji przekształcone zostało w BNP Paribas. Kwoty zgromadzone na rachunkach bankowych na dzień 31.12.2019: 1. BGŻ 09 030 0045 1110 0000 0399 4500 -23 804,19 PLN 2. ING 86 1050 1344 1000 0090 3076 8585 - 64,64 PLN 64 1050 1344 1000 0090 3076 8593 - 39 884,40 € 3. Raiffeisen 42 1750 0012 0000 0000 3998 4202 - 13 755,68 PLN Fundacja nie nabyła żadnych obligacji ani udziałów ani akcji w spółkach prawa handlowego Fundacja nie nabyła żadnej nieruchomości, lokal biurowy wynajmowany jest od miasta Katowice. Fundacja nie nabyła żadnych środków trwałych w okresie sprawozdawczym. Zgodnie ze sprawozdaniem finansowym wartość aktywów na 31.12.2019 wynosi 233 031,87 zł, zaś zobowiązań 437 401,64 zł. 8. Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Przedsiębiorczego nie przyjęła żadnych działań zleconych przez podmioty państwowe i samorządowe 9. Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Przedsiębiorczego złożyła deklarację podatkową w ustawowym terminie. Na FRSP nie ciążyły zobowiązania podatkowe, prócz tych związanych z umowami zlecenie. Regulowane były terminowo. 10. W okresie sprawozdawczym w Fundacji Rozwoju Społeczeństwa Przedsiębiorczego były przeprowadzane kontrole:
 • 13. ● projektu Bajtle na plac - obligatoryjna kontrola przeprowadzana przez grantodawcę - Lokalną Grupę Działania Ziemia Pszczyńska ● kontrola Urzędu Skarbowego w Pszczynie dotycząca VAT za okres 09/2018 - 02/219. Podstawą kontroli była rozbieżność pomiędzy obrotami całościowymi a VATem odprowadzonym, wynikającym z należności w ramach działalności odpłatnej pożytku publicznego. Wszystkie kontrole zakończyły się pozytywnie. 11. informację, czy fundacja ustanowiona na podstawie ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach jest instytucją obowiązaną w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. poz. 723, 1075, 1499 i 2215) –fundacja nie przyjmuje lub dokonuje płatności w gotówce o wartości równej lub przekraczającej równowartość 10000 euro, bez względu na to, czy płatność jest przeprowadzana jako pojedyncza operacja, czy kilka operacji, które wydają się ze sobą powiązane, nie jest zatem instytucją obowiązaną w rozumieniu ustawy. 12. informację o przyjęciu lub dokonaniu przez fundację ustanowioną na podstawie ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach płatności w gotówce o wartości równej lub przekraczającej równowartość 10 000 euro, bez względu na to, czy płatność jest przeprowadzana jako pojedyncza operacja czy kilka operacji, które wydają się ze sobą powiązane, wraz ze wskazaniem daty i kwoty operacji. – nie doszło do takiego zdarzenia. Załączniki: ● Odpisy uchwał zarządu za rok 2019 Podpisy: Marcin Germanek – prezes ………………………… Natalia Germanek– wiceprezes …………………………
 • 14. Uzupełnienie: wszystkie formy płatności łącznie w tym: gotówka przelew ew. inna forma (podać jaka) Przychody ogółem (w tym): 1 683 229,09 0,00 1 683 229,09 0,00 § ze spadku 0,00 0,00 0,00 0,00 § z zapisu 0,00 0,00 0,00 0,00 § z darowizn 6 013,98 0,00 6 013,98 0,00 § ze środków publicznych w tym: − z budżetu państwa 0,00 0,00 0,00 0,00 − z budżetu jednostek samorządu terytorialnego 194 277,11 0,00 194 277,11 0,00 § z innych źródeł: dotacje zagraniczne 1 470 431,89 0,00 1 470 431,89 0,00 działalność odpłatna pożytku publ. 11 346,00 0,00 11 346,00 0,00 pozostałe 1 160,11 0,00 1 160,11 0,00
 • 15. . Przychody uzyskane z tytułu odpłatnych świadczeń realizowanych przez fundację w ramach celów statutowych wszystkie formy płatności łącznie w tym: gotówka przelew ew. inna forma (podać jaka) 11 346,00 0,00 11 346,00 0,00 Informacja o poniesionych kosztach (w zł). wszystkie formy płatności łącznie w tym: gotówka przelew ew. inna forma (podać jaka) Koszty ogółem w tym: 1 805 907,78 0,00 § na realizację celów statutowych 1 445 946,04 34 672,34 1 411 273,70 0,00 § na administrację (czynsze, opłaty telefoniczne, pocztowe, itp.) 359 961,74 0,00 359 961,74 0,00 § na działalność gospodarczą 0,00 0,00 0,00 0,00 § pozostałe koszty 0,00 0,00 0,00 0,00
 • 16. Informacji o stanie gotówki zgromadzonej na koniec roku sprawozdawczego: Na koniec roku 2019 stan kasy (gotówki) wyniósł 3214,19 zł