SlideShare a Scribd company logo
1 of 17
Download to read offline
Drukowane programem DRUKI GOFIN Wydawnictwa Podatkowego GOFIN - www.Druki.Gofin.pl
30-03-2021
01-01-2020 31-12-2020
FUNDACJA ROZWOJU SPOŁECZEŃSTWA PRZEDSIĘBIORCZEGO
ŚLĄSKIE PSZCZYŃSKI
MIEDŹNA WOLA
POLSKA ŚLĄSKIE
PSZCZYŃSKI MIEDŹNA
ORZECHOWA 9
WOLA 43-225 WOLA
6 3 8 1 8 1 1 3 8 7 0 0 0 0 5 3 0 3 0 5
Drukowane programem DRUKI GOFIN Wydawnictwa Podatkowego GOFIN - www.Druki.Gofin.pl
01-01-2020 31-12-2020
Drukowane programem DRUKI GOFIN Wydawnictwa Podatkowego GOFIN - www.Druki.Gofin.pl
Środki trwałe, wartości niematerialne i prawne i nieruchomości zaliczane do inwestycji wycenia
się według cen nabycia lub kosztów wytworzenia albo wartości przeszacowanej (po aktualizacji
wyceny środków trwałych), pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe.
Przedmioty o charakterze środków trwałych i wartości niematerialne i prawne o wartości
powyżej 10.000,00zł amortyzuje się metodą liniową wg stawek zawartych w załączniku do
ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.
Przedmioty o charakterze środków trwałych o wartości od 1500,00 zł - 10.000,00 zł traktowane
są jako środki trwałe niskocenne i umarzane są w 100 % w miesiącu przyjęcia ich do
użytkowania.
Przedmioty o charakterze środków trwałych o wartości do 1500,00 zł księguje w koszty zużycia
materiałów.
Wartości niematerialne i prawne o wartości do 10.000 zł odpisuje się w koszty jednorazowo.
Rzeczowe składniki aktywów obrotowych wycenia się według cen zakupu. Wycena obejmuje
składniki aktywów znajdujące się w magazynach oraz przy uwzględnieniu zasady istotności
materiały zaliczone w koszty w momencie wydania z magazynu a nie zużyte do dnia
bilansowego. Wartość nie zużytych materiałów ustala się metodą spisu z natury.
Należności i zobowiązania wycenia się w kwocie wymagającej zapłaty.
Fundusze własne oraz pozostałe aktywa i pasywa wycenia się na dzień bilansowy w wartości
nominalnej.
Drukowane programem DRUKI GOFIN Wydawnictwa Podatkowego GOFIN - www.Druki.Gofin.pl
Wynik finansowy ustalony wg wzoru rachunku zysków i strat określonego w załączniku nr 6 do
ustawy z 29 września 1994 r. o rachunkowości.
Drukowane programem DRUKI GOFIN Wydawnictwa Podatkowego GOFIN - www.Druki.Gofin.pl
Sprawozdanie finansowe sporządzone zostało zgodnie z wzorem określonym w załączniku nr
6 do ustawy z 29 września 1994 r. o rachunkowości.
Drukowane programem DRUKI GOFIN Wydawnictwa Podatkowego GOFIN - www.Druki.Gofin.pl
Drukowane programem DRUKI GOFIN Wydawnictwa Podatkowego GOFIN - www.Druki.Gofin.pl
Drukowane programem DRUKI GOFIN Wydawnictwa Podatkowego GOFIN - www.Druki.Gofin.pl
FUNDACJA ROZWOJU
SPOŁECZEŃSTWA
PRZEDSIĘBIORCZEGO
31.12.2020
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1 049 168,38
1 447,02
18 340,87
1 029 380,49
0,00
0,00
-23 811,24
1 789,18
0,00
-206 158,95
180 558,53
1 072 979,62
0,00
0,00
33 557,72
1 039 421,90
1 049 168,38
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
233 031,87
0,00
22 027,20
210 748,41
256,26
0,00
-204 369,77
1 789,18
0,00
-83 480,26
-122 678,69
437 401,64
0,00
0,00
57 043,08
380 358,56
233 031,87
1 049 168,38 233 031,87
2020 2019
zł
Drukowane programem DRUKI GOFIN Wydawnictwa Podatkowego GOFIN - www.Druki.Gofin.pl
FUNDACJA ROZWOJU
SPOŁECZEŃSTWA
PRZEDSIĘBIORCZEGO
01.01.2020 - 31.12.2020
zł
2020
1 602 983,71
1 576 383,71
26 600,00
0,00
1 413 139,44
1 386 659,15
26 480,29
0,00
189 844,27
0,00
0,00
0,00
20 106,17
169 738,10
17 714,87
1 141,00
10 626,15
16 377,59
180 560,53
2,00
180 558,53
2019
1 682 068,98
1 670 722,98
11 346,00
0,00
1 720 298,31
1 708 952,31
11 346,00
0,00
-38 229,33
0,00
0,00
0,00
56 048,95
-94 278,28
1 153,22
771,40
6,89
28 789,12
-122 678,69
0,00
-122 678,69
Drukowane programem DRUKI GOFIN Wydawnictwa Podatkowego GOFIN - www.Druki.Gofin.pl
180 560,53
-2 219 934,76 0,00 0,00
-386 780,62 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
1 406 646,79 0,00 0,00
16 315,97 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
1 003 214,69 0,00 0,00
22,60
2,00
0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00
0,00
zł
Liczba dołączonych opisów: 1 Liczba dołączonych plików: 1
Informacja dodatkowa
Informacja dodatkowa
Drukowane programem DRUKI GOFIN Wydawnictwa Podatkowego GOFIN - www.Druki.Gofin.pl
1.
2.
3.
Wyszczególnienie według pozycji
bilansowych
Wartość początkowa
na początek roku
obrotowego
Zwiększenia z tytułu
inwestycji,
aktualizacji i inne
Zmniejszenia
wartości początkowej
Stan na koniec roku
obrotowego
1 grunty 0,00
2. budynki i budowle 0,00
3. urządzenia techniczne i maszyny 2 737,99 2 737,99
4. środki transportu 0,00
5. inne środki trwałe 2 580,00 2 580,00
Razem: 2 737,99 2 580,00 0,00 5 317,99
Wyszczególnienie według
pozycji bilansowych
(środków trwałych)
Umorzenie na
początek roku
obrotowego
Zwiększenia umorzeń
środków trwałych
Zmniejszenia
umorzeń środków
trwałych
Stan na koniec roku
obrotowego
1. budynki i budowle 0,00
2. urządzenia techniczne i maszyny 2 737,99 2 737,99
3. środki transportu 0,00
4. inne środki trwałe 2 580,00 2 580,00
Razem: 2 737,99 2 580,00 0,00 5 317,99
Wyszczególnienie według pozycji
bilansowych
Wartość początkowa
na początek roku
obrotowego
Zwiększenia z tytułu
nowych inwestycji i
inne
Zmniejszenia
wartości
niematerialnych i
prawnych
Stan na koniec roku
obrotowego
Wartości niematerialne i prawne 0,00
Zaliczki na wartości
niematerialne i prawne
0,00
Razem: 0,00 0,00 0,00 0,00
W Fundacji nie wystąpiły żadne zobowiązania finansowe, w tym z tytułu dłużnych instrumentów finansowych, gwarancji i
poręczeń lub zobowiązań warunkowych nieuwzględnionych w bilansie, jak również nie wystąpiły żadne zobowiązania dotyczące
emerytur oraz zobowiązania na rzecz jednostek powiązanych lub stowarzyszonych.
Fundacja nie udzieliła żadnych zaliczek i kredytów członkom organów administrujących, zarządzających i nadzorujących, a także
nie zaciągnęła żadnych zobowiązań w ich imieniu tytułem gwarancji i poręczeń wszelkiego rodzaju.
FUNDACJA ROZWOJU SPOŁECZEŃSTWA PRZEDSIĘBIORCZEGO
(nazwa jednostki)
Informacja dodatkowa na dzień 31.12.2020
43-225 Wola
ul. Orzechowa 9
Zmiany w ciągu roku obrotowego wartości środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz długoterminowych
aktywów finansowych
a) Środki trwałe
b) Umorzenie środków trwałych
c) Wartości niematerialne i prawne
Wyszczególnienie według pozycji
bilansowych
Umorzenie na
początek roku
obrotowego
Zwiększenia
umorzeń:
Zmniejszenia
umorzeń
Stan na koniec roku
obrotowego
Wartości niematerialne i prawne 0,00 0,00 0,00
Razem: 0,00 0,00 0,00 0,00
Wyszczególnienie według pozycji
bilansowych
Wartość na początek
roku
Zwiększenia w ciągu
roku
Zmniejszenia w ciągu
roku
Stan na koniec roku
obrotowego
1. Udziały i akcje
2. Papiery wartościowe
Razem: 0,00 0,00 0,00 0,00
4.
do 1 roku
powyżej 1 roku do
3 lat
powyżej 3 roku do
5 lat
powyżej 5 lat
Zobowiązania długoterminowe (razem)
Zobowiązania krótkoterminowe,
w tym:
33 557,72 0,00 0,00 0,00
1. z tytułu dostaw i usług 2 913,72
2. z tytułu podatków i ubezp. społ. 6 780,63
3. z tytułu wynagrodzeń 23 678,65
4. inne 184,72
Razem zobowiązania 33 557,72 0,00 0,00 0,00
5.
do 1 roku
powyżej 1 roku
do 3 lat
powyżej 3 roku do
5 lat
powyżej 5 lat
Należności długoterminowe (razem)
Należności krótkoterminowe,
w tym:
18 340,87 0,00 0,00 0,00
1. z tytułu dostaw i usług 0,00
2. z tytułu podatków i ubezp. społ. 0,00
3. z tytułu wynagrodzeń 0,00
4. inne 18 340,87
Razem należności 18 340,87 0,00 0,00 0,00
Podział należności według rodzaju o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową okresie spłaty
Wyszczególnienie należności
Zobowiązania płatne:
d) Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych
e) Aktywa finansowe
Podział zobowiązań według rodzaju o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową okresie spłaty
Wyszczególnienie zobowiązań
Zobowiązania płatne:
6.
Materiały
Produkty i produkcja
w toku
Towary
Zaliczki na dostawy
i usługi
Stan na koniec roku: 1 447,02
7.
Fundusz statutowy Pozostałe fundusze
1 789,18 -
- -
- -
1 789,18 -
8.
krótkoterminowe długoterminowe
- -
- -
- -
- -
- -
1 039 421,90 -
1 039 421,90 -
9.
PLN
1 576 383,71
1 560 871,42
0,00
1 499 469,45
14 335,64
47 066,33
15 512,29
0,00
0,00
0,00
0,00
e) zasiłki celowe
f) przychody ze zbiórek publicznych
- dotacje Erazmus
- dotacje EFS
- dotacje zagraniczne
b) darowizny od osób fizycznych
c) darowizny od osób prawnych
d) 1% podatku
Informacjach o uzyskanych przychodach
Rodzaj przychodu
1. Przychody z nieodpłatnej działalności pożytku publicznego ogółem, w tym:
a) dotacje, w tym:
- dotacje z budżetu państwa
Informacja o strukturze zapasów
z tego z tytułu:
1) przychody z dotacji podlegające rozliczeniu w czasie
2. Bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów:
z tego z tytułu:
1)
3. Przychody podlegające rozliczaniu w czasie:
1. Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów:
z tego z tytułu:
1)
2)
3)
z tego z tytułu:
1)
3. Stan na koniec roku (1+2-3)
Wykaz czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych
Wyszczególnienie
Stan wartości na koniec roku:
2. Zmniejszenia
Dane o źródłach zwiększenia i sposobie wykorzystania funduszu statutowego i pozostałych funduszy
1. Stan na początku roku
2. Zwiększenia
z tego z tytułu:
1)
Wyszczególnienie
0,00
0,00
0,00
26 600,00
0,00
17 714,87
10 626,15
1 631 324,73
10.
PLN
1 386 659,15
18 905,94
224 380,34
397,85
95 700,25
13 953,38
2 580,00
1 030 741,39
26 480,29
23,49
2 000,00
0,00
24 397,52
59,28
0,00
0,00
0,00
0,00
20 106,17
2 187,66
17 376,51
482,00
0,00
0,00
0,00
60,00
1 141,00
16 377,59
1 450 764,20
b) Usługi obce
a) Zużycie materiałów i energii
f) Amortyzacja
g) Pozostałe
c) Podatki i opłaty
d) Wynagrodzenia
c) Podatki i opłaty
d) Wynagrodzenia
e) Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia
f) Amortyzacja
a) Zużycie materiałów i energii
4. Koszty działalności gospodarczej
e) Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia
f) Amortyzacja
7. Koszty finansowe
Razem koszty (1+2+3+4+5+6+7)
b) Usługi obce
6. Pozostałe koszty
5. Koszty ogólnego zarządu
g) Pozostałe
3. Pozostałe koszty realizacji zadań statutowych
a) Zużycie materiałów i energii
b) Usługi obce
c) Podatki i opłaty
d) Wynagrodzenia
g) Pozostałe
2. Koszty realizacji zadań statutowych działalności odpłatnej pożytku publicznego, w tym:
e) Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia
i) inne
4. Pozostałe przychody
5. Przychody finansowe
Razem przychody (1+2+3+4+5)
Informacja o kosztach poniesionych przez organizację
2. Przychody z odpłatnej działalności pożytku publicznego
3. Przychody z działalności gospodarczej
Rodzaj kosztu
1. Koszty realizacji zadań statutowych działalności nieodpłatnej pożytku publicznego, w tym:
g) inne przychody statutowe
h) składki członkowskie
11. Informacja o stanie rezerw
Wyszczególnienie
Wartość na początek
roku obrotowego
Zwiększenia Zmniejszenia
Stan na koniec roku
obrotowego
Krótkoterminowe, w tym: - - - -
-
Długoterminowe, w tym: - - - -
-
Razem: 0,00 0,00 0,00 0,00
14.
15.
16.
17.
18.
Cena zakupu
Środki pieniężne w Banku ING Bank Śląski SA 282 752,60
Informacja o posiadanych udziałach i akcjach w spółkach prawa handlowego - nie występują
Informacja o nabytych nieruchomościach i pozostałych środkach trwałych
Wyszczególnienie
-
-
3 142,83
Środki pieniężne w Banku Nest Bank
Nabyte nieruchomości
Nabyte środki trwałe
Razem: 1 029 380,49
Informacja o posiadanych obligacjach - nie występują
626 026,84
Przeznaczenie
Informacja o udzielonych pożyczkach, gwarancjach i poręczeniach - nie wystąpiły
Informacja o środkach pieniężnych w kasie i na rachunkach bankowych
Nazwa banku Kwota
Środki pieniężne w Banku BNP Paribas Bank Polski SA 117 458,22
Środki pieniężne w kasie
19.
Przychody bilansowe: 1 631 324,73 zł
380 358,56 zł
1 039 421,90 zł
6 422,06 zł
- zł
Przychody podatkowe: 2 283 966,01 zł
Koszty bilansowe: 1 450 764,20 zł
1 386 659,15 zł
- zł
18 824,04 zł
- zł
1 141,00 zł
- zł
- zł
- zł
- zł
- zł
22,60 zł
16 315,97 zł
- zł
27 801,44 zł
Dochód podatkowy: 2 256 164,57 zł
2 256 141,97 zł
- art. 17 ust. 1 pkt 4 36 207,21 zł
- art. 17 ust. 1 pkt 23, 24, 47 2 219 934,76 zł
- art. 17 ust. 1 pkt 40 - zł
- zł
- zł
Podstawa do opodakowania 22,60 zł
2,00 zł
-strata z działalności gospodarczej
Dochody/przychody wolne, w tym na podstawie:
- koszty realizacji zadań statutowych- działalność nieodpłatna (nie poniesione w celu
osiągnięcia przychodu)
Miejscowość i data
- wpłaty PFRON
- umowy cywilnoprawne i wynagrodzenia nie wypłacone
- niezapłacone składki do ZUS
Odliczenia od dochodu straty z lat ubiegłych
Podatek dochodowy od osób prawnych (9%)
- odsetki budżetowe
Katowice, 30.03.2020 r.
+ korekta wartosci wykazanych saldem
- wartość dotacji rozliczanej międzyokresowo ujętej księgowo w okresie bieżącym a podatkowo w okresach
poprzednich
-inne (wycena bilansowa)
+korekta wartości wykazanych saldem
Wyjaśnienie różnic pomiędzy wynikiem finansowym i dochodem podatkowym
+ wartość dotacji otrzymanej w bieżącym roku podatkowym a nieujętej w przychodach księgowych
(pozostawiona do rozliczenia międzyokresowego przychodów)
- składka członkowska na rzecz organizacji , do których przynalezność nie jest
obowiązkowa
Koszty uzyskania przychodu:
- koszty administracyjne sfinansowane dotacjami
- koszty pozostałe sfinansowane dotacją
- koszty lat ubiegłych
- inne (wycena bilansowa)
+ wynagrodzenia zapłacone w 2020 a dotyczące roku 2019
+ zapłacone składki ZUS w 2020 roku dot. 2019 roku

More Related Content

What's hot

Rola panstwa w gospodarce
Rola panstwa w gospodarceRola panstwa w gospodarce
Rola panstwa w gospodarceiwsz1
 
Przegląd zmian w prawie podatkowym - Z dnia 3 listopada 2020 r.
Przegląd zmian w prawie podatkowym - Z dnia 3 listopada 2020 r.Przegląd zmian w prawie podatkowym - Z dnia 3 listopada 2020 r.
Przegląd zmian w prawie podatkowym - Z dnia 3 listopada 2020 r.Deloitte Polska
 
Ziemski biznes gaz łupkowy [2014 10-14]
Ziemski biznes gaz łupkowy [2014 10-14]Ziemski biznes gaz łupkowy [2014 10-14]
Ziemski biznes gaz łupkowy [2014 10-14]Pomcert
 
Przeglad zmian w prawie podatkowym - 26 listopada 2019 | Deloitte
Przeglad zmian w prawie podatkowym - 26 listopada 2019 | DeloittePrzeglad zmian w prawie podatkowym - 26 listopada 2019 | Deloitte
Przeglad zmian w prawie podatkowym - 26 listopada 2019 | DeloitteDeloitte Polska
 
Przeglad zmian w prawie podatkowym - 14 stycznia 2020 | Deloitte
Przeglad zmian w prawie podatkowym - 14 stycznia 2020 | DeloittePrzeglad zmian w prawie podatkowym - 14 stycznia 2020 | Deloitte
Przeglad zmian w prawie podatkowym - 14 stycznia 2020 | DeloitteDeloitte Polska
 
Przegląd zmian w prawie podatkowym - 23 czerwca 2020
Przegląd zmian w prawie podatkowym - 23 czerwca 2020Przegląd zmian w prawie podatkowym - 23 czerwca 2020
Przegląd zmian w prawie podatkowym - 23 czerwca 2020Deloitte Polska
 
Przegląd zmian w prawie podatkowym - 20 stycznia 2022 | Deloitte
Przegląd zmian w prawie podatkowym - 20 stycznia 2022 | DeloittePrzegląd zmian w prawie podatkowym - 20 stycznia 2022 | Deloitte
Przegląd zmian w prawie podatkowym - 20 stycznia 2022 | DeloitteDeloitte Polska
 
Przegląd zmian w prawie podatkowym - 5 sierpnia 2021 | Deloitte
Przegląd zmian w prawie podatkowym - 5 sierpnia 2021 | DeloittePrzegląd zmian w prawie podatkowym - 5 sierpnia 2021 | Deloitte
Przegląd zmian w prawie podatkowym - 5 sierpnia 2021 | DeloitteDeloitte Polska
 
Przegląd zmian w prawie podatkowym - 15 lipca 2021 | Deloitte
Przegląd zmian w prawie podatkowym - 15 lipca 2021 | DeloittePrzegląd zmian w prawie podatkowym - 15 lipca 2021 | Deloitte
Przegląd zmian w prawie podatkowym - 15 lipca 2021 | DeloitteDeloitte Polska
 
Przeglad zmian w prawie podatkowym z 22 grudnia 2020
Przeglad zmian w prawie podatkowym z 22 grudnia 2020Przeglad zmian w prawie podatkowym z 22 grudnia 2020
Przeglad zmian w prawie podatkowym z 22 grudnia 2020Deloitte Polska
 

What's hot (13)

Rola panstwa w gospodarce
Rola panstwa w gospodarceRola panstwa w gospodarce
Rola panstwa w gospodarce
 
Przegląd zmian w prawie podatkowym - Z dnia 3 listopada 2020 r.
Przegląd zmian w prawie podatkowym - Z dnia 3 listopada 2020 r.Przegląd zmian w prawie podatkowym - Z dnia 3 listopada 2020 r.
Przegląd zmian w prawie podatkowym - Z dnia 3 listopada 2020 r.
 
Ziemski biznes gaz łupkowy [2014 10-14]
Ziemski biznes gaz łupkowy [2014 10-14]Ziemski biznes gaz łupkowy [2014 10-14]
Ziemski biznes gaz łupkowy [2014 10-14]
 
Form cit-10 zw3
Form cit-10 zw3Form cit-10 zw3
Form cit-10 zw3
 
Pit r-18-2015-2016
Pit r-18-2015-2016Pit r-18-2015-2016
Pit r-18-2015-2016
 
Przeglad zmian w prawie podatkowym - 26 listopada 2019 | Deloitte
Przeglad zmian w prawie podatkowym - 26 listopada 2019 | DeloittePrzeglad zmian w prawie podatkowym - 26 listopada 2019 | Deloitte
Przeglad zmian w prawie podatkowym - 26 listopada 2019 | Deloitte
 
Przeglad zmian w prawie podatkowym - 14 stycznia 2020 | Deloitte
Przeglad zmian w prawie podatkowym - 14 stycznia 2020 | DeloittePrzeglad zmian w prawie podatkowym - 14 stycznia 2020 | Deloitte
Przeglad zmian w prawie podatkowym - 14 stycznia 2020 | Deloitte
 
Przegląd zmian w prawie podatkowym - 23 czerwca 2020
Przegląd zmian w prawie podatkowym - 23 czerwca 2020Przegląd zmian w prawie podatkowym - 23 czerwca 2020
Przegląd zmian w prawie podatkowym - 23 czerwca 2020
 
Przegląd zmian w prawie podatkowym - 20 stycznia 2022 | Deloitte
Przegląd zmian w prawie podatkowym - 20 stycznia 2022 | DeloittePrzegląd zmian w prawie podatkowym - 20 stycznia 2022 | Deloitte
Przegląd zmian w prawie podatkowym - 20 stycznia 2022 | Deloitte
 
Przegląd zmian w prawie podatkowym - 5 sierpnia 2021 | Deloitte
Przegląd zmian w prawie podatkowym - 5 sierpnia 2021 | DeloittePrzegląd zmian w prawie podatkowym - 5 sierpnia 2021 | Deloitte
Przegląd zmian w prawie podatkowym - 5 sierpnia 2021 | Deloitte
 
OMS finansowanie sportu na poziomie gminy
OMS finansowanie sportu na poziomie gminyOMS finansowanie sportu na poziomie gminy
OMS finansowanie sportu na poziomie gminy
 
Przegląd zmian w prawie podatkowym - 15 lipca 2021 | Deloitte
Przegląd zmian w prawie podatkowym - 15 lipca 2021 | DeloittePrzegląd zmian w prawie podatkowym - 15 lipca 2021 | Deloitte
Przegląd zmian w prawie podatkowym - 15 lipca 2021 | Deloitte
 
Przeglad zmian w prawie podatkowym z 22 grudnia 2020
Przeglad zmian w prawie podatkowym z 22 grudnia 2020Przeglad zmian w prawie podatkowym z 22 grudnia 2020
Przeglad zmian w prawie podatkowym z 22 grudnia 2020
 

Similar to Sprawozdanie finansowe FRSP 2020

17.05.2023 r. Wyniki Lokum Deweloper - 1.03.2023-31.03.2023 r.
17.05.2023 r. Wyniki Lokum Deweloper - 1.03.2023-31.03.2023 r.17.05.2023 r. Wyniki Lokum Deweloper - 1.03.2023-31.03.2023 r.
17.05.2023 r. Wyniki Lokum Deweloper - 1.03.2023-31.03.2023 r.LokumDeweloper
 
31.03.2020 odf spr._fin._2019_informacja dodatkowa
31.03.2020 odf spr._fin._2019_informacja dodatkowa31.03.2020 odf spr._fin._2019_informacja dodatkowa
31.03.2020 odf spr._fin._2019_informacja dodatkowaodfoundation
 
13.09.2023 r. Wyniki Lokum Deweloper S.A. 01.01.2023-30.06.2023 r.
13.09.2023 r. Wyniki Lokum Deweloper S.A. 01.01.2023-30.06.2023 r.13.09.2023 r. Wyniki Lokum Deweloper S.A. 01.01.2023-30.06.2023 r.
13.09.2023 r. Wyniki Lokum Deweloper S.A. 01.01.2023-30.06.2023 r.LokumDeweloper
 
23.03.2022 r. Wyniki finansowe Lokum Deweloper S.A.
23.03.2022 r. Wyniki finansowe Lokum Deweloper S.A.23.03.2022 r. Wyniki finansowe Lokum Deweloper S.A.
23.03.2022 r. Wyniki finansowe Lokum Deweloper S.A.LokumDeweloper
 
Praktyczne aspekty wpływu Covid-19 na sprawozdawczość finansową
Praktyczne aspekty wpływu Covid-19 na sprawozdawczość finansowąPraktyczne aspekty wpływu Covid-19 na sprawozdawczość finansową
Praktyczne aspekty wpływu Covid-19 na sprawozdawczość finansowąPwC Polska
 
Wyniki Lokum Deweloper S.A. 01.01.2023 - 31.12.2023
Wyniki Lokum Deweloper S.A. 01.01.2023 - 31.12.2023Wyniki Lokum Deweloper S.A. 01.01.2023 - 31.12.2023
Wyniki Lokum Deweloper S.A. 01.01.2023 - 31.12.2023LokumDeweloper
 
Wyniki Lokum Deweloper 01.01.2023 - 31.12.2023
Wyniki Lokum Deweloper 01.01.2023 - 31.12.2023Wyniki Lokum Deweloper 01.01.2023 - 31.12.2023
Wyniki Lokum Deweloper 01.01.2023 - 31.12.2023LokumDeweloper
 
Grupa Lokum Deweloper – wyniki finansowe za okres 1.01.2021 r. - 31.03.2021 r.
Grupa Lokum Deweloper – wyniki finansowe za okres 1.01.2021 r. - 31.03.2021 r. Grupa Lokum Deweloper – wyniki finansowe za okres 1.01.2021 r. - 31.03.2021 r.
Grupa Lokum Deweloper – wyniki finansowe za okres 1.01.2021 r. - 31.03.2021 r. LokumDeweloper
 
Grupa Kapitałowa EGB Investments
Grupa Kapitałowa EGB InvestmentsGrupa Kapitałowa EGB Investments
Grupa Kapitałowa EGB InvestmentsEGB Investments SA
 
Zmiany w Ustawie o rachunkowości
Zmiany w Ustawie o rachunkowościZmiany w Ustawie o rachunkowości
Zmiany w Ustawie o rachunkowościGrant Thornton
 
Budżet Miasta Tychy i WPF
Budżet Miasta Tychy i WPFBudżet Miasta Tychy i WPF
Budżet Miasta Tychy i WPFSTNMO
 
20121115 magellan 3 q 2012 prezentacja media final
20121115 magellan 3 q 2012 prezentacja media final20121115 magellan 3 q 2012 prezentacja media final
20121115 magellan 3 q 2012 prezentacja media finalKamil Gemra
 
15.05.2019 r. wyniki Lokum Deweloper za okres 01.01.2019-31.03.2019
15.05.2019 r. wyniki Lokum Deweloper za okres 01.01.2019-31.03.201915.05.2019 r. wyniki Lokum Deweloper za okres 01.01.2019-31.03.2019
15.05.2019 r. wyniki Lokum Deweloper za okres 01.01.2019-31.03.2019LokumDeweloper
 
7.09.2022 r. Wyniki finansowe Lokum Deweloper S.A.
7.09.2022 r. Wyniki finansowe Lokum Deweloper S.A.7.09.2022 r. Wyniki finansowe Lokum Deweloper S.A.
7.09.2022 r. Wyniki finansowe Lokum Deweloper S.A.LokumDeweloper
 
22.03.2017 r. wyniki Lokum Deweloper za okres 01.01.2016 r. - 31.12.2016 r.
22.03.2017 r. wyniki Lokum Deweloper za okres 01.01.2016 r. - 31.12.2016 r.22.03.2017 r. wyniki Lokum Deweloper za okres 01.01.2016 r. - 31.12.2016 r.
22.03.2017 r. wyniki Lokum Deweloper za okres 01.01.2016 r. - 31.12.2016 r.LokumDeweloper
 

Similar to Sprawozdanie finansowe FRSP 2020 (20)

Sprawozdanie finansowe za 2018
Sprawozdanie finansowe za 2018Sprawozdanie finansowe za 2018
Sprawozdanie finansowe za 2018
 
SAO Bona Fides_2012 informacja dodatkowa
SAO Bona Fides_2012 informacja dodatkowaSAO Bona Fides_2012 informacja dodatkowa
SAO Bona Fides_2012 informacja dodatkowa
 
Budzet_Panstwa.pptx
Budzet_Panstwa.pptxBudzet_Panstwa.pptx
Budzet_Panstwa.pptx
 
17.05.2023 r. Wyniki Lokum Deweloper - 1.03.2023-31.03.2023 r.
17.05.2023 r. Wyniki Lokum Deweloper - 1.03.2023-31.03.2023 r.17.05.2023 r. Wyniki Lokum Deweloper - 1.03.2023-31.03.2023 r.
17.05.2023 r. Wyniki Lokum Deweloper - 1.03.2023-31.03.2023 r.
 
31.03.2020 odf spr._fin._2019_informacja dodatkowa
31.03.2020 odf spr._fin._2019_informacja dodatkowa31.03.2020 odf spr._fin._2019_informacja dodatkowa
31.03.2020 odf spr._fin._2019_informacja dodatkowa
 
13.09.2023 r. Wyniki Lokum Deweloper S.A. 01.01.2023-30.06.2023 r.
13.09.2023 r. Wyniki Lokum Deweloper S.A. 01.01.2023-30.06.2023 r.13.09.2023 r. Wyniki Lokum Deweloper S.A. 01.01.2023-30.06.2023 r.
13.09.2023 r. Wyniki Lokum Deweloper S.A. 01.01.2023-30.06.2023 r.
 
23.03.2022 r. Wyniki finansowe Lokum Deweloper S.A.
23.03.2022 r. Wyniki finansowe Lokum Deweloper S.A.23.03.2022 r. Wyniki finansowe Lokum Deweloper S.A.
23.03.2022 r. Wyniki finansowe Lokum Deweloper S.A.
 
Praktyczne aspekty wpływu Covid-19 na sprawozdawczość finansową
Praktyczne aspekty wpływu Covid-19 na sprawozdawczość finansowąPraktyczne aspekty wpływu Covid-19 na sprawozdawczość finansową
Praktyczne aspekty wpływu Covid-19 na sprawozdawczość finansową
 
Grupa Kapitałowa
Grupa Kapitałowa Grupa Kapitałowa
Grupa Kapitałowa
 
Wyniki Lokum Deweloper S.A. 01.01.2023 - 31.12.2023
Wyniki Lokum Deweloper S.A. 01.01.2023 - 31.12.2023Wyniki Lokum Deweloper S.A. 01.01.2023 - 31.12.2023
Wyniki Lokum Deweloper S.A. 01.01.2023 - 31.12.2023
 
Wyniki Lokum Deweloper 01.01.2023 - 31.12.2023
Wyniki Lokum Deweloper 01.01.2023 - 31.12.2023Wyniki Lokum Deweloper 01.01.2023 - 31.12.2023
Wyniki Lokum Deweloper 01.01.2023 - 31.12.2023
 
Grupa Lokum Deweloper – wyniki finansowe za okres 1.01.2021 r. - 31.03.2021 r.
Grupa Lokum Deweloper – wyniki finansowe za okres 1.01.2021 r. - 31.03.2021 r. Grupa Lokum Deweloper – wyniki finansowe za okres 1.01.2021 r. - 31.03.2021 r.
Grupa Lokum Deweloper – wyniki finansowe za okres 1.01.2021 r. - 31.03.2021 r.
 
Grupa Kapitałowa EGB Investments
Grupa Kapitałowa EGB InvestmentsGrupa Kapitałowa EGB Investments
Grupa Kapitałowa EGB Investments
 
Zmiany w Ustawie o rachunkowości
Zmiany w Ustawie o rachunkowościZmiany w Ustawie o rachunkowości
Zmiany w Ustawie o rachunkowości
 
Budżet Miasta Tychy i WPF
Budżet Miasta Tychy i WPFBudżet Miasta Tychy i WPF
Budżet Miasta Tychy i WPF
 
20121115 magellan 3 q 2012 prezentacja media final
20121115 magellan 3 q 2012 prezentacja media final20121115 magellan 3 q 2012 prezentacja media final
20121115 magellan 3 q 2012 prezentacja media final
 
Wyniki za 2013 rok
Wyniki za 2013 rokWyniki za 2013 rok
Wyniki za 2013 rok
 
15.05.2019 r. wyniki Lokum Deweloper za okres 01.01.2019-31.03.2019
15.05.2019 r. wyniki Lokum Deweloper za okres 01.01.2019-31.03.201915.05.2019 r. wyniki Lokum Deweloper za okres 01.01.2019-31.03.2019
15.05.2019 r. wyniki Lokum Deweloper za okres 01.01.2019-31.03.2019
 
7.09.2022 r. Wyniki finansowe Lokum Deweloper S.A.
7.09.2022 r. Wyniki finansowe Lokum Deweloper S.A.7.09.2022 r. Wyniki finansowe Lokum Deweloper S.A.
7.09.2022 r. Wyniki finansowe Lokum Deweloper S.A.
 
22.03.2017 r. wyniki Lokum Deweloper za okres 01.01.2016 r. - 31.12.2016 r.
22.03.2017 r. wyniki Lokum Deweloper za okres 01.01.2016 r. - 31.12.2016 r.22.03.2017 r. wyniki Lokum Deweloper za okres 01.01.2016 r. - 31.12.2016 r.
22.03.2017 r. wyniki Lokum Deweloper za okres 01.01.2016 r. - 31.12.2016 r.
 

More from marcingermanek

Sprawozdanie merytoryczne 2019 FRSP
Sprawozdanie merytoryczne 2019 FRSPSprawozdanie merytoryczne 2019 FRSP
Sprawozdanie merytoryczne 2019 FRSPmarcingermanek
 
2018 sprawozdanie merytoryczne FRSP
2018 sprawozdanie merytoryczne FRSP2018 sprawozdanie merytoryczne FRSP
2018 sprawozdanie merytoryczne FRSPmarcingermanek
 
2015 sprawozdanie merytoryczne FRSP
2015 sprawozdanie merytoryczne FRSP2015 sprawozdanie merytoryczne FRSP
2015 sprawozdanie merytoryczne FRSPmarcingermanek
 
Sprawozdanie merytoryczne FRSP 2014
Sprawozdanie merytoryczne FRSP 2014Sprawozdanie merytoryczne FRSP 2014
Sprawozdanie merytoryczne FRSP 2014marcingermanek
 
Sprawozdanie finansowe FRSP 2020
Sprawozdanie finansowe FRSP 2020Sprawozdanie finansowe FRSP 2020
Sprawozdanie finansowe FRSP 2020marcingermanek
 
Blue generation guide a4_eng_v4_for print
Blue generation guide a4_eng_v4_for printBlue generation guide a4_eng_v4_for print
Blue generation guide a4_eng_v4_for printmarcingermanek
 
Zaproszenie na spotkanie informacyjne
Zaproszenie na spotkanie informacyjneZaproszenie na spotkanie informacyjne
Zaproszenie na spotkanie informacyjnemarcingermanek
 
Odpowiedź na zapytanie - dotacje na oze
Odpowiedź na zapytanie - dotacje na ozeOdpowiedź na zapytanie - dotacje na oze
Odpowiedź na zapytanie - dotacje na ozemarcingermanek
 
Zapytanie - dotacje na oze
Zapytanie - dotacje na ozeZapytanie - dotacje na oze
Zapytanie - dotacje na ozemarcingermanek
 
Odpowiedź_ dopłaty do wymiany pieców
Odpowiedź_ dopłaty do wymiany piecówOdpowiedź_ dopłaty do wymiany pieców
Odpowiedź_ dopłaty do wymiany piecówmarcingermanek
 
Interpelacjapozycja gminy w woj. śląskim po powstaniu Metropolii _odpwiedź wójta
Interpelacjapozycja gminy w woj. śląskim po powstaniu Metropolii _odpwiedź wójtaInterpelacjapozycja gminy w woj. śląskim po powstaniu Metropolii _odpwiedź wójta
Interpelacjapozycja gminy w woj. śląskim po powstaniu Metropolii _odpwiedź wójtamarcingermanek
 
Interpelacja most bronisław - odpowiedź
Interpelacja  most bronisław - odpowiedźInterpelacja  most bronisław - odpowiedź
Interpelacja most bronisław - odpowiedźmarcingermanek
 
Interpelacja - gmina Miedźna a metropolia
Interpelacja - gmina Miedźna a metropoliaInterpelacja - gmina Miedźna a metropolia
Interpelacja - gmina Miedźna a metropoliamarcingermanek
 
Odpowiedź DIP szkoły gminy Miedźna po reformie
Odpowiedź DIP szkoły gminy Miedźna po reformieOdpowiedź DIP szkoły gminy Miedźna po reformie
Odpowiedź DIP szkoły gminy Miedźna po reformiemarcingermanek
 
Dip szkoły w gminie Miedźna po reformie
Dip szkoły w gminie Miedźna po reformieDip szkoły w gminie Miedźna po reformie
Dip szkoły w gminie Miedźna po reformiemarcingermanek
 
Interpelacja w sprawie ciężkiego wozu dla OSP Wola - odpowiedź Wójta
Interpelacja w sprawie ciężkiego wozu dla OSP Wola - odpowiedź WójtaInterpelacja w sprawie ciężkiego wozu dla OSP Wola - odpowiedź Wójta
Interpelacja w sprawie ciężkiego wozu dla OSP Wola - odpowiedź Wójtamarcingermanek
 
Interpelacja w sprawie ciężkiego wozu dla OSP Wola
Interpelacja w sprawie ciężkiego wozu dla OSP WolaInterpelacja w sprawie ciężkiego wozu dla OSP Wola
Interpelacja w sprawie ciężkiego wozu dla OSP Wolamarcingermanek
 
Zapytanie dopłaty do pieców
Zapytanie dopłaty do piecówZapytanie dopłaty do pieców
Zapytanie dopłaty do piecówmarcingermanek
 

More from marcingermanek (20)

Sprawozdanie merytoryczne 2019 FRSP
Sprawozdanie merytoryczne 2019 FRSPSprawozdanie merytoryczne 2019 FRSP
Sprawozdanie merytoryczne 2019 FRSP
 
2018 sprawozdanie merytoryczne FRSP
2018 sprawozdanie merytoryczne FRSP2018 sprawozdanie merytoryczne FRSP
2018 sprawozdanie merytoryczne FRSP
 
2015 sprawozdanie merytoryczne FRSP
2015 sprawozdanie merytoryczne FRSP2015 sprawozdanie merytoryczne FRSP
2015 sprawozdanie merytoryczne FRSP
 
Sprawozdanie merytoryczne FRSP 2014
Sprawozdanie merytoryczne FRSP 2014Sprawozdanie merytoryczne FRSP 2014
Sprawozdanie merytoryczne FRSP 2014
 
Sprawozdanie finansowe FRSP 2020
Sprawozdanie finansowe FRSP 2020Sprawozdanie finansowe FRSP 2020
Sprawozdanie finansowe FRSP 2020
 
Blue generation guide a4_eng_v4_for print
Blue generation guide a4_eng_v4_for printBlue generation guide a4_eng_v4_for print
Blue generation guide a4_eng_v4_for print
 
Lokale wyborcze
Lokale wyborczeLokale wyborcze
Lokale wyborcze
 
Zaproszenie na spotkanie informacyjne
Zaproszenie na spotkanie informacyjneZaproszenie na spotkanie informacyjne
Zaproszenie na spotkanie informacyjne
 
Zapytanie pgnig
Zapytanie pgnigZapytanie pgnig
Zapytanie pgnig
 
Odpowiedź na zapytanie - dotacje na oze
Odpowiedź na zapytanie - dotacje na ozeOdpowiedź na zapytanie - dotacje na oze
Odpowiedź na zapytanie - dotacje na oze
 
Zapytanie - dotacje na oze
Zapytanie - dotacje na ozeZapytanie - dotacje na oze
Zapytanie - dotacje na oze
 
Odpowiedź_ dopłaty do wymiany pieców
Odpowiedź_ dopłaty do wymiany piecówOdpowiedź_ dopłaty do wymiany pieców
Odpowiedź_ dopłaty do wymiany pieców
 
Interpelacjapozycja gminy w woj. śląskim po powstaniu Metropolii _odpwiedź wójta
Interpelacjapozycja gminy w woj. śląskim po powstaniu Metropolii _odpwiedź wójtaInterpelacjapozycja gminy w woj. śląskim po powstaniu Metropolii _odpwiedź wójta
Interpelacjapozycja gminy w woj. śląskim po powstaniu Metropolii _odpwiedź wójta
 
Interpelacja most bronisław - odpowiedź
Interpelacja  most bronisław - odpowiedźInterpelacja  most bronisław - odpowiedź
Interpelacja most bronisław - odpowiedź
 
Interpelacja - gmina Miedźna a metropolia
Interpelacja - gmina Miedźna a metropoliaInterpelacja - gmina Miedźna a metropolia
Interpelacja - gmina Miedźna a metropolia
 
Odpowiedź DIP szkoły gminy Miedźna po reformie
Odpowiedź DIP szkoły gminy Miedźna po reformieOdpowiedź DIP szkoły gminy Miedźna po reformie
Odpowiedź DIP szkoły gminy Miedźna po reformie
 
Dip szkoły w gminie Miedźna po reformie
Dip szkoły w gminie Miedźna po reformieDip szkoły w gminie Miedźna po reformie
Dip szkoły w gminie Miedźna po reformie
 
Interpelacja w sprawie ciężkiego wozu dla OSP Wola - odpowiedź Wójta
Interpelacja w sprawie ciężkiego wozu dla OSP Wola - odpowiedź WójtaInterpelacja w sprawie ciężkiego wozu dla OSP Wola - odpowiedź Wójta
Interpelacja w sprawie ciężkiego wozu dla OSP Wola - odpowiedź Wójta
 
Interpelacja w sprawie ciężkiego wozu dla OSP Wola
Interpelacja w sprawie ciężkiego wozu dla OSP WolaInterpelacja w sprawie ciężkiego wozu dla OSP Wola
Interpelacja w sprawie ciężkiego wozu dla OSP Wola
 
Zapytanie dopłaty do pieców
Zapytanie dopłaty do piecówZapytanie dopłaty do pieców
Zapytanie dopłaty do pieców
 

Sprawozdanie finansowe FRSP 2020

 • 1. Drukowane programem DRUKI GOFIN Wydawnictwa Podatkowego GOFIN - www.Druki.Gofin.pl 30-03-2021 01-01-2020 31-12-2020 FUNDACJA ROZWOJU SPOŁECZEŃSTWA PRZEDSIĘBIORCZEGO ŚLĄSKIE PSZCZYŃSKI MIEDŹNA WOLA POLSKA ŚLĄSKIE PSZCZYŃSKI MIEDŹNA ORZECHOWA 9 WOLA 43-225 WOLA 6 3 8 1 8 1 1 3 8 7 0 0 0 0 5 3 0 3 0 5
 • 2. Drukowane programem DRUKI GOFIN Wydawnictwa Podatkowego GOFIN - www.Druki.Gofin.pl 01-01-2020 31-12-2020
 • 3. Drukowane programem DRUKI GOFIN Wydawnictwa Podatkowego GOFIN - www.Druki.Gofin.pl Środki trwałe, wartości niematerialne i prawne i nieruchomości zaliczane do inwestycji wycenia się według cen nabycia lub kosztów wytworzenia albo wartości przeszacowanej (po aktualizacji wyceny środków trwałych), pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe. Przedmioty o charakterze środków trwałych i wartości niematerialne i prawne o wartości powyżej 10.000,00zł amortyzuje się metodą liniową wg stawek zawartych w załączniku do ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Przedmioty o charakterze środków trwałych o wartości od 1500,00 zł - 10.000,00 zł traktowane są jako środki trwałe niskocenne i umarzane są w 100 % w miesiącu przyjęcia ich do użytkowania. Przedmioty o charakterze środków trwałych o wartości do 1500,00 zł księguje w koszty zużycia materiałów. Wartości niematerialne i prawne o wartości do 10.000 zł odpisuje się w koszty jednorazowo. Rzeczowe składniki aktywów obrotowych wycenia się według cen zakupu. Wycena obejmuje składniki aktywów znajdujące się w magazynach oraz przy uwzględnieniu zasady istotności materiały zaliczone w koszty w momencie wydania z magazynu a nie zużyte do dnia bilansowego. Wartość nie zużytych materiałów ustala się metodą spisu z natury. Należności i zobowiązania wycenia się w kwocie wymagającej zapłaty. Fundusze własne oraz pozostałe aktywa i pasywa wycenia się na dzień bilansowy w wartości nominalnej.
 • 4. Drukowane programem DRUKI GOFIN Wydawnictwa Podatkowego GOFIN - www.Druki.Gofin.pl Wynik finansowy ustalony wg wzoru rachunku zysków i strat określonego w załączniku nr 6 do ustawy z 29 września 1994 r. o rachunkowości.
 • 5. Drukowane programem DRUKI GOFIN Wydawnictwa Podatkowego GOFIN - www.Druki.Gofin.pl Sprawozdanie finansowe sporządzone zostało zgodnie z wzorem określonym w załączniku nr 6 do ustawy z 29 września 1994 r. o rachunkowości.
 • 6. Drukowane programem DRUKI GOFIN Wydawnictwa Podatkowego GOFIN - www.Druki.Gofin.pl
 • 7. Drukowane programem DRUKI GOFIN Wydawnictwa Podatkowego GOFIN - www.Druki.Gofin.pl
 • 8. Drukowane programem DRUKI GOFIN Wydawnictwa Podatkowego GOFIN - www.Druki.Gofin.pl FUNDACJA ROZWOJU SPOŁECZEŃSTWA PRZEDSIĘBIORCZEGO 31.12.2020 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 049 168,38 1 447,02 18 340,87 1 029 380,49 0,00 0,00 -23 811,24 1 789,18 0,00 -206 158,95 180 558,53 1 072 979,62 0,00 0,00 33 557,72 1 039 421,90 1 049 168,38 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 233 031,87 0,00 22 027,20 210 748,41 256,26 0,00 -204 369,77 1 789,18 0,00 -83 480,26 -122 678,69 437 401,64 0,00 0,00 57 043,08 380 358,56 233 031,87 1 049 168,38 233 031,87 2020 2019 zł
 • 9. Drukowane programem DRUKI GOFIN Wydawnictwa Podatkowego GOFIN - www.Druki.Gofin.pl FUNDACJA ROZWOJU SPOŁECZEŃSTWA PRZEDSIĘBIORCZEGO 01.01.2020 - 31.12.2020 zł 2020 1 602 983,71 1 576 383,71 26 600,00 0,00 1 413 139,44 1 386 659,15 26 480,29 0,00 189 844,27 0,00 0,00 0,00 20 106,17 169 738,10 17 714,87 1 141,00 10 626,15 16 377,59 180 560,53 2,00 180 558,53 2019 1 682 068,98 1 670 722,98 11 346,00 0,00 1 720 298,31 1 708 952,31 11 346,00 0,00 -38 229,33 0,00 0,00 0,00 56 048,95 -94 278,28 1 153,22 771,40 6,89 28 789,12 -122 678,69 0,00 -122 678,69
 • 10. Drukowane programem DRUKI GOFIN Wydawnictwa Podatkowego GOFIN - www.Druki.Gofin.pl 180 560,53 -2 219 934,76 0,00 0,00 -386 780,62 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 406 646,79 0,00 0,00 16 315,97 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 003 214,69 0,00 0,00 22,60 2,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zł Liczba dołączonych opisów: 1 Liczba dołączonych plików: 1
 • 11. Informacja dodatkowa Informacja dodatkowa Drukowane programem DRUKI GOFIN Wydawnictwa Podatkowego GOFIN - www.Druki.Gofin.pl
 • 12. 1. 2. 3. Wyszczególnienie według pozycji bilansowych Wartość początkowa na początek roku obrotowego Zwiększenia z tytułu inwestycji, aktualizacji i inne Zmniejszenia wartości początkowej Stan na koniec roku obrotowego 1 grunty 0,00 2. budynki i budowle 0,00 3. urządzenia techniczne i maszyny 2 737,99 2 737,99 4. środki transportu 0,00 5. inne środki trwałe 2 580,00 2 580,00 Razem: 2 737,99 2 580,00 0,00 5 317,99 Wyszczególnienie według pozycji bilansowych (środków trwałych) Umorzenie na początek roku obrotowego Zwiększenia umorzeń środków trwałych Zmniejszenia umorzeń środków trwałych Stan na koniec roku obrotowego 1. budynki i budowle 0,00 2. urządzenia techniczne i maszyny 2 737,99 2 737,99 3. środki transportu 0,00 4. inne środki trwałe 2 580,00 2 580,00 Razem: 2 737,99 2 580,00 0,00 5 317,99 Wyszczególnienie według pozycji bilansowych Wartość początkowa na początek roku obrotowego Zwiększenia z tytułu nowych inwestycji i inne Zmniejszenia wartości niematerialnych i prawnych Stan na koniec roku obrotowego Wartości niematerialne i prawne 0,00 Zaliczki na wartości niematerialne i prawne 0,00 Razem: 0,00 0,00 0,00 0,00 W Fundacji nie wystąpiły żadne zobowiązania finansowe, w tym z tytułu dłużnych instrumentów finansowych, gwarancji i poręczeń lub zobowiązań warunkowych nieuwzględnionych w bilansie, jak również nie wystąpiły żadne zobowiązania dotyczące emerytur oraz zobowiązania na rzecz jednostek powiązanych lub stowarzyszonych. Fundacja nie udzieliła żadnych zaliczek i kredytów członkom organów administrujących, zarządzających i nadzorujących, a także nie zaciągnęła żadnych zobowiązań w ich imieniu tytułem gwarancji i poręczeń wszelkiego rodzaju. FUNDACJA ROZWOJU SPOŁECZEŃSTWA PRZEDSIĘBIORCZEGO (nazwa jednostki) Informacja dodatkowa na dzień 31.12.2020 43-225 Wola ul. Orzechowa 9 Zmiany w ciągu roku obrotowego wartości środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz długoterminowych aktywów finansowych a) Środki trwałe b) Umorzenie środków trwałych c) Wartości niematerialne i prawne
 • 13. Wyszczególnienie według pozycji bilansowych Umorzenie na początek roku obrotowego Zwiększenia umorzeń: Zmniejszenia umorzeń Stan na koniec roku obrotowego Wartości niematerialne i prawne 0,00 0,00 0,00 Razem: 0,00 0,00 0,00 0,00 Wyszczególnienie według pozycji bilansowych Wartość na początek roku Zwiększenia w ciągu roku Zmniejszenia w ciągu roku Stan na koniec roku obrotowego 1. Udziały i akcje 2. Papiery wartościowe Razem: 0,00 0,00 0,00 0,00 4. do 1 roku powyżej 1 roku do 3 lat powyżej 3 roku do 5 lat powyżej 5 lat Zobowiązania długoterminowe (razem) Zobowiązania krótkoterminowe, w tym: 33 557,72 0,00 0,00 0,00 1. z tytułu dostaw i usług 2 913,72 2. z tytułu podatków i ubezp. społ. 6 780,63 3. z tytułu wynagrodzeń 23 678,65 4. inne 184,72 Razem zobowiązania 33 557,72 0,00 0,00 0,00 5. do 1 roku powyżej 1 roku do 3 lat powyżej 3 roku do 5 lat powyżej 5 lat Należności długoterminowe (razem) Należności krótkoterminowe, w tym: 18 340,87 0,00 0,00 0,00 1. z tytułu dostaw i usług 0,00 2. z tytułu podatków i ubezp. społ. 0,00 3. z tytułu wynagrodzeń 0,00 4. inne 18 340,87 Razem należności 18 340,87 0,00 0,00 0,00 Podział należności według rodzaju o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową okresie spłaty Wyszczególnienie należności Zobowiązania płatne: d) Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych e) Aktywa finansowe Podział zobowiązań według rodzaju o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową okresie spłaty Wyszczególnienie zobowiązań Zobowiązania płatne:
 • 14. 6. Materiały Produkty i produkcja w toku Towary Zaliczki na dostawy i usługi Stan na koniec roku: 1 447,02 7. Fundusz statutowy Pozostałe fundusze 1 789,18 - - - - - 1 789,18 - 8. krótkoterminowe długoterminowe - - - - - - - - - - 1 039 421,90 - 1 039 421,90 - 9. PLN 1 576 383,71 1 560 871,42 0,00 1 499 469,45 14 335,64 47 066,33 15 512,29 0,00 0,00 0,00 0,00 e) zasiłki celowe f) przychody ze zbiórek publicznych - dotacje Erazmus - dotacje EFS - dotacje zagraniczne b) darowizny od osób fizycznych c) darowizny od osób prawnych d) 1% podatku Informacjach o uzyskanych przychodach Rodzaj przychodu 1. Przychody z nieodpłatnej działalności pożytku publicznego ogółem, w tym: a) dotacje, w tym: - dotacje z budżetu państwa Informacja o strukturze zapasów z tego z tytułu: 1) przychody z dotacji podlegające rozliczeniu w czasie 2. Bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów: z tego z tytułu: 1) 3. Przychody podlegające rozliczaniu w czasie: 1. Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów: z tego z tytułu: 1) 2) 3) z tego z tytułu: 1) 3. Stan na koniec roku (1+2-3) Wykaz czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych Wyszczególnienie Stan wartości na koniec roku: 2. Zmniejszenia Dane o źródłach zwiększenia i sposobie wykorzystania funduszu statutowego i pozostałych funduszy 1. Stan na początku roku 2. Zwiększenia z tego z tytułu: 1) Wyszczególnienie
 • 15. 0,00 0,00 0,00 26 600,00 0,00 17 714,87 10 626,15 1 631 324,73 10. PLN 1 386 659,15 18 905,94 224 380,34 397,85 95 700,25 13 953,38 2 580,00 1 030 741,39 26 480,29 23,49 2 000,00 0,00 24 397,52 59,28 0,00 0,00 0,00 0,00 20 106,17 2 187,66 17 376,51 482,00 0,00 0,00 0,00 60,00 1 141,00 16 377,59 1 450 764,20 b) Usługi obce a) Zużycie materiałów i energii f) Amortyzacja g) Pozostałe c) Podatki i opłaty d) Wynagrodzenia c) Podatki i opłaty d) Wynagrodzenia e) Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia f) Amortyzacja a) Zużycie materiałów i energii 4. Koszty działalności gospodarczej e) Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia f) Amortyzacja 7. Koszty finansowe Razem koszty (1+2+3+4+5+6+7) b) Usługi obce 6. Pozostałe koszty 5. Koszty ogólnego zarządu g) Pozostałe 3. Pozostałe koszty realizacji zadań statutowych a) Zużycie materiałów i energii b) Usługi obce c) Podatki i opłaty d) Wynagrodzenia g) Pozostałe 2. Koszty realizacji zadań statutowych działalności odpłatnej pożytku publicznego, w tym: e) Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia i) inne 4. Pozostałe przychody 5. Przychody finansowe Razem przychody (1+2+3+4+5) Informacja o kosztach poniesionych przez organizację 2. Przychody z odpłatnej działalności pożytku publicznego 3. Przychody z działalności gospodarczej Rodzaj kosztu 1. Koszty realizacji zadań statutowych działalności nieodpłatnej pożytku publicznego, w tym: g) inne przychody statutowe h) składki członkowskie
 • 16. 11. Informacja o stanie rezerw Wyszczególnienie Wartość na początek roku obrotowego Zwiększenia Zmniejszenia Stan na koniec roku obrotowego Krótkoterminowe, w tym: - - - - - Długoterminowe, w tym: - - - - - Razem: 0,00 0,00 0,00 0,00 14. 15. 16. 17. 18. Cena zakupu Środki pieniężne w Banku ING Bank Śląski SA 282 752,60 Informacja o posiadanych udziałach i akcjach w spółkach prawa handlowego - nie występują Informacja o nabytych nieruchomościach i pozostałych środkach trwałych Wyszczególnienie - - 3 142,83 Środki pieniężne w Banku Nest Bank Nabyte nieruchomości Nabyte środki trwałe Razem: 1 029 380,49 Informacja o posiadanych obligacjach - nie występują 626 026,84 Przeznaczenie Informacja o udzielonych pożyczkach, gwarancjach i poręczeniach - nie wystąpiły Informacja o środkach pieniężnych w kasie i na rachunkach bankowych Nazwa banku Kwota Środki pieniężne w Banku BNP Paribas Bank Polski SA 117 458,22 Środki pieniężne w kasie
 • 17. 19. Przychody bilansowe: 1 631 324,73 zł 380 358,56 zł 1 039 421,90 zł 6 422,06 zł - zł Przychody podatkowe: 2 283 966,01 zł Koszty bilansowe: 1 450 764,20 zł 1 386 659,15 zł - zł 18 824,04 zł - zł 1 141,00 zł - zł - zł - zł - zł - zł 22,60 zł 16 315,97 zł - zł 27 801,44 zł Dochód podatkowy: 2 256 164,57 zł 2 256 141,97 zł - art. 17 ust. 1 pkt 4 36 207,21 zł - art. 17 ust. 1 pkt 23, 24, 47 2 219 934,76 zł - art. 17 ust. 1 pkt 40 - zł - zł - zł Podstawa do opodakowania 22,60 zł 2,00 zł -strata z działalności gospodarczej Dochody/przychody wolne, w tym na podstawie: - koszty realizacji zadań statutowych- działalność nieodpłatna (nie poniesione w celu osiągnięcia przychodu) Miejscowość i data - wpłaty PFRON - umowy cywilnoprawne i wynagrodzenia nie wypłacone - niezapłacone składki do ZUS Odliczenia od dochodu straty z lat ubiegłych Podatek dochodowy od osób prawnych (9%) - odsetki budżetowe Katowice, 30.03.2020 r. + korekta wartosci wykazanych saldem - wartość dotacji rozliczanej międzyokresowo ujętej księgowo w okresie bieżącym a podatkowo w okresach poprzednich -inne (wycena bilansowa) +korekta wartości wykazanych saldem Wyjaśnienie różnic pomiędzy wynikiem finansowym i dochodem podatkowym + wartość dotacji otrzymanej w bieżącym roku podatkowym a nieujętej w przychodach księgowych (pozostawiona do rozliczenia międzyokresowego przychodów) - składka członkowska na rzecz organizacji , do których przynalezność nie jest obowiązkowa Koszty uzyskania przychodu: - koszty administracyjne sfinansowane dotacjami - koszty pozostałe sfinansowane dotacją - koszty lat ubiegłych - inne (wycena bilansowa) + wynagrodzenia zapłacone w 2020 a dotyczące roku 2019 + zapłacone składki ZUS w 2020 roku dot. 2019 roku