Sprawozdanie finansowe FRSP 2019

więcej na frsp.eu

Drukowane programem DRUKI GOFIN Wydawnictwa Podatkowego GOFIN - www.Druki.Gofin.pl
29.03.2020
01.01.2019 31.12.2019
FUNDACJA ROZWOJU SPOŁECZEŃSTWA PRZEDSIĘBIORCZEGO
ŚLĄSKIE PSZCZYŃSKI
MIEDŹNA WOLA
POLSKA ŚLĄSKIE
PSZCZYŃSKI MIEDŹNA
ORZECHOWA 9
WOLA 43-225 WOLA
6 3 8 1 8 1 1 3 8 7 0 0 0 0 5 3 0 3 0 5
Drukowane programem DRUKI GOFIN Wydawnictwa Podatkowego GOFIN - www.Druki.Gofin.pl
01.01.2019 31.12.2019
Drukowane programem DRUKI GOFIN Wydawnictwa Podatkowego GOFIN - www.Druki.Gofin.pl
Aktywa i pasywa wyceniono wg zasad określonych w ustawie o rachunkowości:
1. Środki trwałe, wartości niematerialne i prawne i nieruchomości zaliczane do inwestycji
wycenia się według cen nabycia lub kosztów wytworzenia albo wartości przeszacowanej (po
aktualizacji wyceny środków trwałych), pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne lub
umorzeniowe.
Przedmioty o10 000,00 zł amortyzuje się metodą liniową wg stawek zawartych w załączniku do
ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.
Przedmioty o charakterze środków trwałych o wartości od 1500,00 zł - 10 000,00 zł traktowane
są jako środki trwałe niskocenne i umarzane są w 100 % w miesiącu przyjęcia ich do
użytkowania.
Przedmioty o charakterze środków trwałych o wartości do 1500,00 zł księguje w koszty zużycia
materiałów.
2. Wartości niematerialne i prawne o wartości do 10 000 zł odpisuje się w koszty jednorazowo.
3. Rzeczowe składniki aktywów obrotowych wycenia się według cen zakupu. Wycena
obejmuje składniki aktywów znajdujące się w magazynach oraz przy uwzględnieniu zasady
istotności materiały zaliczone w koszty w momencie wydania z magazynu a nie zużyte do dnia
bilansowego. Wartość nie zużytych materiałów ustala się metodą spisu z natury.
4. Należności i zobowiązania wycenia się w kwocie wymagającej zapłaty.
5. Fundusze własne oraz pozostałe aktywa i pasywa wycenia się na dzień bilansowy w
wartości nominalnej.
Drukowane programem DRUKI GOFIN Wydawnictwa Podatkowego GOFIN - www.Druki.Gofin.pl
Wynik finansowy ustalony wg wzoru rachunku zysków i strat określonego w załączniku nr 6 do
ustawy z 29 września 1994 r. o rachunkowości.
Drukowane programem DRUKI GOFIN Wydawnictwa Podatkowego GOFIN - www.Druki.Gofin.pl
Sprawozdanie finansowe sporządzone zostało zgodnie z wzorem określonym w załączniku nr
6 do ustawy z 29 września 1994 r. o rachunkowości.
Drukowane programem DRUKI GOFIN Wydawnictwa Podatkowego GOFIN - www.Druki.Gofin.pl
Drukowane programem DRUKI GOFIN Wydawnictwa Podatkowego GOFIN - www.Druki.Gofin.pl
Nie dotyczy.
Drukowane programem DRUKI GOFIN Wydawnictwa Podatkowego GOFIN - www.Druki.Gofin.pl
FUNDACJA ROZWOJU
SPOŁECZEŃSTWA
PRZEDSIĘBIORCZEGO
31.12.2019
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
233 031,87
0,00
22 027,20
210 748,41
256,26
0,00
-204 369,77
1 789,18
0,00
-83 480,26
-122 678,69
437 401,64
0,00
57 043,08
380 358,56
0,00
233 031,87
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
404 364,16
0,00
26 512,98
377 530,59
320,59
0,00
-81 691,08
1 789,18
0,00
-43 736,21
-39 744,05
486 055,24
0,00
25 246,61
460 808,63
0,00
404 364,16
233 031,87 404 364,16
2019 2018
zł
Drukowane programem DRUKI GOFIN Wydawnictwa Podatkowego GOFIN - www.Druki.Gofin.pl
FUNDACJA ROZWOJU
SPOŁECZEŃSTWA
PRZEDSIĘBIORCZEGO
01.01.2019 - 31.12.2019
zł
2019
1 682 068,98
1 670 722,98
11 346,00
0,00
1 720 298,31
1 708 952,31
11 346,00
0,00
-38 229,33
0,00
0,00
0,00
56 048,95
-94 278,28
1 153,22
771,40
6,89
28 789,12
-122 678,69
0,00
-122 678,69
2018
682 586,44
646 361,30
36 225,14
0,00
585 293,62
551 586,11
33 707,51
0,00
97 292,82
0,00
0,00
0,00
127 534,45
-30 241,63
117,21
15,12
16,45
9 614,96
-39 738,05
0,00
-39 738,05
Drukowane programem DRUKI GOFIN Wydawnictwa Podatkowego GOFIN - www.Druki.Gofin.pl
-122 678,69
-1 584 258,93 0,00 0,00
-459 055,17 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
1 761 998,54 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
-743,72 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
377 175,66 0,00 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00
0,00
zł
Liczba dołączonych opisów: 1 Liczba dołączonych plików: 1
"Informacja dodatkowa" sporządzana według załącznika nr 6 do ustawy o rachunkowości (ze względu na jej specyfikę) generalnie nie ma
nadanej jako całości postaci ustrukturyzowanej. Tę część sprawozdania jednostka sporządza we własnym zakresie i dołącza jako element
sprawozdania finansowego klikając na przycisk umieszczony poniżej. Informacja dodatkowa może być sporządzona w formacie pdf, csv,
jpg, png, doc, docx, xls, xlsx, odt, ods, txt lub rtf. Struktury logiczne zamieszczone na stronie BIP Ministerstwa Finansów wymagają także
dołączenia opisu do informacji dodatkowej, który należy zamieścić w sposób analogiczny.
W sytuacji gdy jednostka op zdecyduje się sporządzić "Dodatkowe informacje i objaśnienia" według załącznika nr 1 do ustawy o
rachunkowości może je dołączyć jako element sprawozdania finansowego klikając na przycisk umieszczony poniżej.
Wyłącznie jeden punkt "Informacji dodatkowej", dotyczący rozliczenia różnicy pomiędzy podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym
a wynikiem finansowym (zyskiem, stratą) brutto ma nadaną ustrukturyzowaną formę - druk dostępny poniżej. Przy czym, druk ten
wypełniają wyłącznie jednostki zobowiązane.
Informacja dodatkowa (1)
Załączony plik:
nazwa: INFDOD.pdf
rozmiar: 81,25 KB
data modyfikacji: 2020-03-29 11:08:26
Opis:
INFDODO
Drukowane programem DRUKI GOFIN Wydawnictwa Podatkowego GOFIN - www.Druki.Gofin.pl

More Related Content

Sprawozdanie finansowe FRSP 2019

 • 1. Drukowane programem DRUKI GOFIN Wydawnictwa Podatkowego GOFIN - www.Druki.Gofin.pl 29.03.2020 01.01.2019 31.12.2019 FUNDACJA ROZWOJU SPOŁECZEŃSTWA PRZEDSIĘBIORCZEGO ŚLĄSKIE PSZCZYŃSKI MIEDŹNA WOLA POLSKA ŚLĄSKIE PSZCZYŃSKI MIEDŹNA ORZECHOWA 9 WOLA 43-225 WOLA 6 3 8 1 8 1 1 3 8 7 0 0 0 0 5 3 0 3 0 5
 • 2. Drukowane programem DRUKI GOFIN Wydawnictwa Podatkowego GOFIN - www.Druki.Gofin.pl 01.01.2019 31.12.2019
 • 3. Drukowane programem DRUKI GOFIN Wydawnictwa Podatkowego GOFIN - www.Druki.Gofin.pl Aktywa i pasywa wyceniono wg zasad określonych w ustawie o rachunkowości: 1. Środki trwałe, wartości niematerialne i prawne i nieruchomości zaliczane do inwestycji wycenia się według cen nabycia lub kosztów wytworzenia albo wartości przeszacowanej (po aktualizacji wyceny środków trwałych), pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe. Przedmioty o10 000,00 zł amortyzuje się metodą liniową wg stawek zawartych w załączniku do ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Przedmioty o charakterze środków trwałych o wartości od 1500,00 zł - 10 000,00 zł traktowane są jako środki trwałe niskocenne i umarzane są w 100 % w miesiącu przyjęcia ich do użytkowania. Przedmioty o charakterze środków trwałych o wartości do 1500,00 zł księguje w koszty zużycia materiałów. 2. Wartości niematerialne i prawne o wartości do 10 000 zł odpisuje się w koszty jednorazowo. 3. Rzeczowe składniki aktywów obrotowych wycenia się według cen zakupu. Wycena obejmuje składniki aktywów znajdujące się w magazynach oraz przy uwzględnieniu zasady istotności materiały zaliczone w koszty w momencie wydania z magazynu a nie zużyte do dnia bilansowego. Wartość nie zużytych materiałów ustala się metodą spisu z natury. 4. Należności i zobowiązania wycenia się w kwocie wymagającej zapłaty. 5. Fundusze własne oraz pozostałe aktywa i pasywa wycenia się na dzień bilansowy w wartości nominalnej.
 • 4. Drukowane programem DRUKI GOFIN Wydawnictwa Podatkowego GOFIN - www.Druki.Gofin.pl Wynik finansowy ustalony wg wzoru rachunku zysków i strat określonego w załączniku nr 6 do ustawy z 29 września 1994 r. o rachunkowości.
 • 5. Drukowane programem DRUKI GOFIN Wydawnictwa Podatkowego GOFIN - www.Druki.Gofin.pl Sprawozdanie finansowe sporządzone zostało zgodnie z wzorem określonym w załączniku nr 6 do ustawy z 29 września 1994 r. o rachunkowości.
 • 6. Drukowane programem DRUKI GOFIN Wydawnictwa Podatkowego GOFIN - www.Druki.Gofin.pl
 • 7. Drukowane programem DRUKI GOFIN Wydawnictwa Podatkowego GOFIN - www.Druki.Gofin.pl Nie dotyczy.
 • 8. Drukowane programem DRUKI GOFIN Wydawnictwa Podatkowego GOFIN - www.Druki.Gofin.pl FUNDACJA ROZWOJU SPOŁECZEŃSTWA PRZEDSIĘBIORCZEGO 31.12.2019 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 233 031,87 0,00 22 027,20 210 748,41 256,26 0,00 -204 369,77 1 789,18 0,00 -83 480,26 -122 678,69 437 401,64 0,00 57 043,08 380 358,56 0,00 233 031,87 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 404 364,16 0,00 26 512,98 377 530,59 320,59 0,00 -81 691,08 1 789,18 0,00 -43 736,21 -39 744,05 486 055,24 0,00 25 246,61 460 808,63 0,00 404 364,16 233 031,87 404 364,16 2019 2018 zł
 • 9. Drukowane programem DRUKI GOFIN Wydawnictwa Podatkowego GOFIN - www.Druki.Gofin.pl FUNDACJA ROZWOJU SPOŁECZEŃSTWA PRZEDSIĘBIORCZEGO 01.01.2019 - 31.12.2019 zł 2019 1 682 068,98 1 670 722,98 11 346,00 0,00 1 720 298,31 1 708 952,31 11 346,00 0,00 -38 229,33 0,00 0,00 0,00 56 048,95 -94 278,28 1 153,22 771,40 6,89 28 789,12 -122 678,69 0,00 -122 678,69 2018 682 586,44 646 361,30 36 225,14 0,00 585 293,62 551 586,11 33 707,51 0,00 97 292,82 0,00 0,00 0,00 127 534,45 -30 241,63 117,21 15,12 16,45 9 614,96 -39 738,05 0,00 -39 738,05
 • 10. Drukowane programem DRUKI GOFIN Wydawnictwa Podatkowego GOFIN - www.Druki.Gofin.pl -122 678,69 -1 584 258,93 0,00 0,00 -459 055,17 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 761 998,54 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -743,72 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 377 175,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zł Liczba dołączonych opisów: 1 Liczba dołączonych plików: 1 "Informacja dodatkowa" sporządzana według załącznika nr 6 do ustawy o rachunkowości (ze względu na jej specyfikę) generalnie nie ma nadanej jako całości postaci ustrukturyzowanej. Tę część sprawozdania jednostka sporządza we własnym zakresie i dołącza jako element sprawozdania finansowego klikając na przycisk umieszczony poniżej. Informacja dodatkowa może być sporządzona w formacie pdf, csv, jpg, png, doc, docx, xls, xlsx, odt, ods, txt lub rtf. Struktury logiczne zamieszczone na stronie BIP Ministerstwa Finansów wymagają także dołączenia opisu do informacji dodatkowej, który należy zamieścić w sposób analogiczny. W sytuacji gdy jednostka op zdecyduje się sporządzić "Dodatkowe informacje i objaśnienia" według załącznika nr 1 do ustawy o rachunkowości może je dołączyć jako element sprawozdania finansowego klikając na przycisk umieszczony poniżej. Wyłącznie jeden punkt "Informacji dodatkowej", dotyczący rozliczenia różnicy pomiędzy podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym a wynikiem finansowym (zyskiem, stratą) brutto ma nadaną ustrukturyzowaną formę - druk dostępny poniżej. Przy czym, druk ten wypełniają wyłącznie jednostki zobowiązane.
 • 11. Informacja dodatkowa (1) Załączony plik: nazwa: INFDOD.pdf rozmiar: 81,25 KB data modyfikacji: 2020-03-29 11:08:26 Opis: INFDODO Drukowane programem DRUKI GOFIN Wydawnictwa Podatkowego GOFIN - www.Druki.Gofin.pl