Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej 2014 2020

1,859 views

Published on

Marcin Germanek - specjalista ds. pozyskiwania dotacji
Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Przedsiębiorczego
Więcej na http://frsp.eu/

  • Login to see the comments

  • Be the first to like this

Dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej 2014 2020

  1. 1. Dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej Perspektywa 2014-2020
  2. 2. Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego Priorytet VII Regionalny rynek pracy Działanie 7.2 Wsparcie dla osób zamierzających rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej Formy wsparcia:  doradztwo,  szkolenia mające na celu uzyskania wiedzy i umiejętności niezbędnych do podjęcia i prowadzenia działalności gospodarczej,  dotacja w wysokości 6-cio krotności przeciętnego wynagrodzenia na wydatki inwestycyjne związane z rozpoczęcie działalności gospodarczej. W 2016 r. będzie to ok. 24 000 zł,  wsparcie pomostowe przez 6 lub 12 miesięcy w kwocie nie większej niż minimalne wynagrodzenie. W 2016 r. max. 1800 zł.
  3. 3. Działanie 7.4 Wspomaganie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie Wsparcie typu outplacement dla pracowników przedsiębiorstw zagrożonych zwolnieniem, przewidzianych do zwolnienia lub zwolnionych z przyczyn dotyczących zakładu pracy, w tym w szczególności: • doradztwo zawodowe połączone z przygotowaniem Indywidualnego Planu Działania jako obowiązkowy element wsparcia; • poradnictwo psychologiczne; • pośrednictwo pracy; • szkolenia, kursy, studia podyplomowe; • staże, praktyki zawodowe; • subsydiowanie zatrudnienia; • bon na zasiedlenie; • wsparcie finansowe na rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej w formie bezzwrotnej, połączone ze wsparciem doradczo-szkoleniowym.
  4. 4. PO Wiedza Edukacja Rozwój Oś priorytetowa I Osoby młode na rynku pracy Działanie 1.1 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy (osoby młode w wieku 18-29 lat bez pracy, zarejestrowane w PUP jako bezrobotne)  wsparcie osób młodych w zakładaniu i prowadzeniu własnej działalności gospodarczej poprzez udzielenie pomocy bezzwrotnej (dotacji) na utworzenie przedsiębiorstwa oraz doradztwo i szkolenia umożliwiające uzyskanie wiedzy i umiejętności niezbędnych do podjęcia i prowadzenia działalności gospodarczej, a także wsparcie pomostowe.  Kwota dotacji: 6-cio krotność przeciętnego wynagrodzenia. W 2016 r. ok. 24 000 zł.
  5. 5. Program Rozwoju Obszarów Wiejskich Priorytet VI. Rozwój gospodarstw i działalności gospodarczej 1.Pomoc na rozpoczęcie działalności gospodarczej na rzecz młodych rolników (Premie dla młodych rolników) – 100 000 zł 2. Pomoc na rozpoczęcie działalności gospodarczej na rzecz działalności pozarolniczej na obszarach wiejskich (Restrukturyzacja małych gospodarstw) – 60 000 zł. 3.Pomoc na rozpoczęcie działalności gospodarczej na rzecz rozwoju małych gospodarstw (Premie na rozpoczęcie działalności pozarolniczej) – 100 000 zł 4. Rozwój przedsiębiorczości – Rozwój usług rolniczych - do 500 000 zł
  6. 6. Inne możliwości - pożyczki na rozpoczęcie działalności gospodarczej: - PoŻyczymy ci sukcesu: http://www.funduszsilesia.pl/pl/Page/Show/64,2,Rozpoc znij-dzialalnosc-PoZyczymy-Ci-sukcesu - Fundusz pożyczkowy dla kobiet: www.parp.gov.pl/index/index/2866 - Wsparcie w starcie II: http://wsparciewstarcie.bgk.pl/
  7. 7. Więcej informacji na stronie Fundacji Rozwoju Społeczeństwa Przedsiębiorczego: http://frsp.eu/ Kontakt: marcin.germanek@frsp.eu Tel. 32 209 59 60 lub 516 788 590

×