Successfully reported this slideshow.
Your SlideShare is downloading. ×

Dotacje dla ngo 2015

Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Upcoming SlideShare
Dotacje dla ngo
Dotacje dla ngo
Loading in …3
×

Check these out next

1 of 34 Ad

More Related Content

Slideshows for you (18)

Similar to Dotacje dla ngo 2015 (20)

Advertisement

More from marcingermanek (20)

Recently uploaded (20)

Advertisement

Dotacje dla ngo 2015

 1. 1. Dotacje dla organizacji pozarządowych – 2015 r. Marcin Germanek Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Przedsiębiorczego
 2. 2. Fundusz Inicjatyw Obywatelskich Istnieje od roku 2005. Od 2009 roku funkcjonuje jak Program Operacyjny. Cele FIO:  zwiększanie dynamiki rozwoju społeczeństwa obywatelskiego  troska o rozwój aktywności obywatelskiej  wzmocnienie miejsca i roli trzeciego sektora w realizacji zadań publicznych
 3. 3. FIO Dotację można otrzymać na projekty z zakresu:  Małe inicjatywy;  Aktywne społeczeństwo;  Aktywni obywatele;  Silne organizacje pozarządowe;
 4. 4. FIO  Wysokość środków na finansowanie PO FIO w roku 2014 wynosi 60 000 000,00 zł. W 2015 będzie mniejsza.  1 podmiot może złożyć 1 ofertę w ramach konkursu. Wramach jednej osobowości prawnej oddziały terenowe mogą złożyć maksymalnie 4 oferty.  Termin składania ofert: do 7 marca 2014 r.  w 2015 r. termin realizacji zadań od 1 maja 2015 r.
 5. 5. FIO 2014 Wysokość wnioskowanej dotacji:  dla projektów „jednorocznych”: od 10 tys. zł. do 100 tys. zł  dla projektów „dwuletnich”: od 20 tys. zł. do 200 tys. zł (minimalna dotacja w danym roku nie mniej niż 10 tys. zł).  dla projektów „trzyletnich”: od 30 tys. zł. do 300 tys. zł (minimalna dotacja w danym roku nie mniej niż 10 tys. zł). Kolejny nabór w 2017 r.  Od 2015 r. – limit dotacji do 100 tys. rocznie niezależnie od długości trwania projektu.
 6. 6. FIO 2015 Wkład własny: co najmniej 10% wartości dotacji - środki własne niefinansowe lub finansowe, w tym nie mniej niż 5% wartości dotacji wkład finansowy
 7. 7. FIO Przykładowe projekty:  Letnia Szkoła Liderów Organizacji Pozarządowych  Olsztyńskie Centrum Organizacji Pozarządowych  organizacja przeglądu niemego kina rosyjskiego  poprawa komunikacji i współpracy organizacji pozarządowych, biznesu i administracji publicznej powiatu  Wydanie poradnika dotyczącego funduszu sołeckiego
 8. 8. FIO Informacje: http://www.pozytek.gov.pl/FIO,379.html www.facebook.com/funduszinicjatywobywatelskich
 9. 9. Seniorzy w akcji Organizowany przez Towarzystwo Inicjatyw Twórczych „ę” i Polsko-Amerykańską Fundację Wolności Konkurs skierowany jest do osób 60+ i do par międzypokoleniowych, które chcą zrealizować projekt społeczny w oparciu o osobiste pasje
 10. 10. Seniorzy w akcji Dotacja może być przyznana na realizację przedsięwzięć, które angażują osoby starsze do działania na rzecz otoczenia, promują współpracę międzypokoleniową, a także sprzyjają rozwojowi wolontariatu osób starszych. O dotacje mogą ubiegać się osoby 60+ lub pary międzypokoleniowe (osoba 60+ i osoba w wieku 18-35 lat) poprzez organizację pozarządową czy instytucję, która pełni rolę podmiotu aplikującego o dotację (np. Uniwersytet Trzeciego Wieku, fundacja lub stowarzyszenie, dom kultury) Wysokość dotacji od 6000 zł do 12 000 zł Wkład własny (10% finansowy lub niefinansowy)
 11. 11. Seniorzy w akcji • DZIAŁANIA OBYWATELSKIE Reprezentowanie interesów i potrzeb osób starszych, tworzenie przestrzeni przyjaznych osobom starszym w środowiskach lokalnych, działania wzmacniające głos seniorów i ich udział w rozwiązywaniu lokalnych problemów • DZIAŁANIA EDUKACYJNE I KULTURALNE Przedsięwzięcia kulturalne, artystyczne i edukacyjne Termin: 10 marca 2014. Informacje: http://www.seniorzywakcji.pl
 12. 12. TO DLA MNIE WAŻNE Organizator: Fundacja Aviva Celem konkursu jest wyłonienie ciekawych inicjatyw, pomagających rodzicom w wychowaniu małych dzieci. Podmioty uprawnione do startu: Organizacje pozarządowe działające na rzecz dzieci, rodziny i wychowania Wysokość dotacji: 100 000 zł do podziału na 20 najlepszych projektów Termin: 28 marca 2014 roku http://www.todlamniewazne.pl/
 13. 13. TO DLA MNIE WAŻNE Przykładowe działania: utworzenie lub odnowienie placu zabaw dla dzieci zakup sprzętu dla dzieci do świetlicy, sali zabaw utworzenie miejsca przyjaznego dzieciom i rodzicom na podwórku, osiedlu program zajęć artystycznych, sportowych, rozwojowych dla dzieci i rodziców działania zachęcające ojców do aktywnego spędzania czasu z dziećmi działania wspierające rodziców dzieci chorych i niepełnosprawnych inicjatywy w przestrzeni wirtualnej (portal poradnikowy dla rodziców, mapa miejsc przyjaznych dzieciom, aplikacje mobilne).
 14. 14. „Świetlica – Dzieci – Praca” Konkurs organizowany przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej 2011 - 2015 Uprawnione podmioty: gminy lub organizacje pozarządowe które prowadzą placówkę wsparcia dziennego (świetlice, ognisko wychowawcze, klub młodzieżowy) Dotacja wysokości 40.000 złotych wkład własny 20% (finansowy i niefinansowy)
 15. 15. „Świetlica – Dzieci – Praca” Z dotacji mogą być pokryte wydatki kwalifikowane, przeznaczone na.:  doposażenie danej placówki wsparcia dziennego (świetlicy, ogniska wychowawczego, klubu młodzieżowego) w celu wzbogacenia oferty zajęć programowych;  zorganizowanie (w miejscowościach na terenie naszego kraju) wypoczynku, w tym wyjazdów edukacyjno – wypoczynkowych tzw. „zielonych szkół” dla dzieci z udziałem rodziców lub innych członków rodziny;  organizowanie imprez edukacyjno – kulturalnych i sportowych dla dzieci i rodziców, w tym wyjścia do muzeum, kina, teatru lub imprez kulturalno - sportowych;  zorganizowanie posiłku podczas zajęć w placówce.
 16. 16. MAŁE PROJEKTY Konkurs ogłaszany przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Cele: wsparcie finansowe drobnych, lokalnych inicjatyw; ma wzbudzać większe zainteresowanie własnym obszarem, wzmacniać lokalną tożsamość, wpływać na większą aktywizację mieszkańców, organizacji i innych podmiotów
 17. 17. MAŁE PROJEKTY Podmioty uprawnione: osoby fizyczne, organizacje pozarządowe, jednostki samorządu terytorialnego z terenów wiejskich Wysokość dotacji: min. 4 500 zł – max 25 000 zł Wkład własny: 30% (finansowy lub rzeczowy)
 18. 18. • Unijny program na rzecz kształcenia, szkolenia, młodzieży i sportu na lata 2014-2020 • zastąpi m.in. dotychczasowe, dobrze znane polskim szkołom i młodzieży inicjatywy, takie jak Młodzież w działaniu oraz Uczenie się przez całe życie • działania w zakresie kształcenia i szkolenia, współpracę młodzieży i rozwój sportu • w ramach Erasmusa Plus Polska dostanie do wykorzystania na edukacyjne programy ponad 102 mln euro
 19. 19. Został podzielony na trzy akcje Ł  mobilność edukacyjna,  współpraca na rzecz innowacji i wymiany dobrych praktyk wsparcie reform polityki edukacyjnej Następny termin: 4 luty 2015 Informacje: http://erasmusplus.org.pl
 20. 20. Rządowy Program na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych Program na lata 2014 – 2020. Powstał na bazie doświadczeń z lat 2012 – 2013. Cel główny: poprawa jakości i poziomu życia osób starszych dla godnego starzenia się poprzez aktywność społeczną. Cel poboczny: praktyczne włączenie sektora organizacji pozarządowych do działań służących zaangażowaniu seniorów
 21. 21. ASOS 2014 - 2020 Dofinansowane projekty: • Priorytet I. Edukacja osób starszych – 30% • Priorytet II. Aktywność społeczna promująca integrację wewnątrz i międzypokoleniową – 40% • Priorytet III. Partycypacja społeczna osób starszych – 15% • Priorytet IV. Usługi społeczne dla osób starszych (usługi zewnętrzne) – 15%
 22. 22. ASOS 2014 – 2020 Koszty kwalifikowane: • merytoryczne związane z uczestnictwem beneficjentów w zadaniach (w tym koszty wyposażenia związane z realizacją zadania; • obsługi zadania publicznego, w tym koszty administracyjne, a także koszty wyposażenia związane z obsługą zadania łącznie do 20% wartości dotacji oraz obsługi finansowo-księgowej do 5% wartości dotacji; • związane z działaniami informacyjnymi i promocyjnymi (np. ulotki, foldery, plakaty, ogłoszenia w prasie lokalnej, itp.) do 5% wartości dotacji.
 23. 23. ASOS 2014 – 2020 • 1 podmiot może złożyć 1 ofertę • Wysokość dotacji wynosi od 20.000 zł do 200.000 zł. • Wymagany wkład własny 10% wartości projektu Za wkład własny uznaje się wkład finansowy lub wkład osobowy.
 24. 24. FIO – ŚLĄSKIE LOKALNIE Operator dla Śląska: CRIS Rybnik Dotacja: 5000 zł Wkład własny: niefinansowy Wnioskodawcy: ngo, grupy nieformalne, partnerstwa Kolejny termin I/II kwartał 2015
 25. 25. Inicjatywy obywatelskie dla środowiska  program NFOŚiGW  Pomysłodawcami mogą być osoby fizyczne, nieformalne grupy, podmioty lokalne – np. koła gospodyń wiejskich, przyjaciół wsi, miasteczek, małe fundacje.  budżet 2015 – 2017: 5 mln zł  Termin naboru wniosków od 7 listopada do 31 stycznia 2015 roku.  wartość projektu nie mniejsza niż 200 tys. zł i nie większa niż 500 tys. złotych.
 26. 26. Tu mieszkam, tu zmieniam • Bank Zachodni WBK KWOTY GRANTÓW • 20 000 zł 15 nagród • 10 000 zł 30 nagród • 5 000 zł 100 nagród • 2 500 zł 160 nagród • TERMIN do 23 listopada 2014 • http://www.bzwbk.pl/informacje-o-banku/granty/zasady.html
 27. 27. Tu mieszkam, tu zmieniam MOŻLIWE OBSZARY WSPARCIA • zagospodarowanie lokalnej przestrzeni publicznej, poprawa jej estetyki, czystości, funkcjonalności, • poprawa jakości życia • zwiększenie zaangażowania społecznego w kulturę i sztukę • ochrona zabytków, pielęgnowanie i tworzenie miejsc pamięci, • upamiętnienie i popularyzacja postaci, które wywarły pozytywny wpływ na lokalne środowisko, • ochrona środowiska naturalnego • budowa wspólnot międzypokoleniowych • współpraca między organizacjami
 28. 28.  Inicjatywa lokalna  Budżet obywatela (jeśli możliwe projekty społeczne)  Realizacja zadania publicznego
 29. 29. PO WER 1. trwała integracji z rynkiem pracy osób młodych bez pracy, 2. poprawa jakości , skuteczności i dostępności szkolnictwa wyższego 3. skuteczność administracji publicznych 4. uczenie się przez całe życie 5. graniczenie przedwczesnego kończenia nauki szkolnej i zapobiegania mu
 30. 30. Gdzie szukać informacji? O ngo.pl O www.facebook.com/konkursyNGO O http://www.mpips.gov.pl/pomoc-spoleczna/ konkursy/ O www.facebook.com/fundacjarsp O http://frsp.ewola.pl/
 31. 31. O Zobacz także prezentację „Dotacje dla ngo” – jest tam opisanych wiele konkursów, które w 2015 roku także będą miały swoją edycję. O http://www.slideshare.net/marcingermane k/dotacje-dla-ngo
 32. 32. Dziękuję za uwagę Zapraszam do indywidualnych konsultacji Marcin Germanek marcingermanek@gmail.com

×