SlideShare a Scribd company logo
1 of 5
Download to read offline
Sprawozdanie merytoryczne
Fundacji Rozwoju Społeczeństwa Przedsiębiorczego
Obejmuje okres: 01.01.2015 – 31.12.2015.
Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Przedsiębiorczego
ul. Orzechowa 9, 43-225 Wola
adres korespondencyjny: ul. Warszawska 6 lok. 311
Data wpisu do KRS: 12.11.2014 r., nr 0000530305
REGON: 360119044
Członkowie zarządu (dotyczy okresu sprawozdawczego)
Marcin Germanek – Prezes
ul. Orzechowa 9
43-225 Wola
Natalia Podbielska – Wiceprezes
ul. Długa 74
41-400 Mysłowice
Kinga Pronobis – Skarbnik
ul. Budowlanych 25/34
43-100 Tychy (do dnia 25.09.2015)
Aleksandra Zając – Skarbnik
ul. Jeżynowa 20
43-125 Mikołów (od dnia 28.09.2015)
Na dzień składania niniejszego sprawozdania w skład zarządu wchodzą tylko prezes i
wiceprezes.
1. Cele statutowe Fundacji:
1. Rozwój i upowszechnianie przedsiębiorczości i postaw przedsiębiorczych.
2. Rozwój rynku pracy i wspomaganie procesów wiodących do tworzenia nowych
3. Rozwój i upowszechnienie poradnictwa prawnego i obywatelskiego.
4. Rozwój społeczeństwa obywatelskiego i kształtowanie postaw, wiedzy i umiejętności
pozwalających na aktywne uczestnictwo w życiu zawodowym, społecznym i rodzinnym
5. Dążenie do poprawy jakości działania podmiotów administracji publicznej.
6. Rozwój lokalny, zwłaszcza Gminy Miedźna oraz terenów wiejskich.
7. Kształtowanie w społeczeństwie, w szczególności u dzieci i młodzieży, postaw
obywatelskich oraz przedsiębiorczych.
8. Dążenie do pełnego zatrudnienia.
9. Wsparcie dla bezinteresownej działalności na rzecz poprawy znajomości prawa wśród
społeczności lokalnej.
10. Rozwój i upowszechnianie dialogu społecznego oraz partnerstw publiczno-prywatnych
oraz porozumień trójstronnych.
11. Działalność na rzecz organizacji pozarządowych w zakresie realizacji zadań, o których
mowa w art. 4 ust. 1 pkt. 1-32 ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie.
12. Promocja, rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji społecznej i zawodowej.
13. Upowszechnianie edukacji oraz samodoskonalenia społeczeństwa w szczególności osób
znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej, zagrożonych wykluczeniem społecznym,
dyskryminowanych oraz zamieszkałych na terenach wiejskich.
14. Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu.
15. Obrona i poszanowanie praw człowieka.
16. Ochrona praw i reprezentowanie interesów konsumentów.
17. Obrona praw i reprezentowanie interesów mieszkańców społeczności lokalnej.
18. Inicjowanie, wspieranie i realizacja projektów istotnych dla rozwoju Polski, a w
szczególności Gminy Miedźna.
19. Kreowanie liderów środowiskowych.
20. Promocja i organizacja wolontariatu.
21. Promocja godzenia życia zawodowego i rodzinnego.
22. Promocja miast i wsi polskich, a w szczególności Gminy Miedźna i jej mieszkańców.
23. Organizowanie i wspieranie działań edukacyjnych, oświatowych i wychowawczych.
24. Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych.
25. Wspieranie demokracji i budowanie społeczeństwa obywatelskiego w środowisku
2. Zasady, formy i zakres działalności statutowej, a także opos głównych zdarzeń
prawnych o skutkach finansowych:
W okresie sprawozdawczym Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Przedsiębiorczego
dysponowała już wpisem do KRS co dawało jej możliwość aplikowania o środki. W okresie
sprawozdawczym od 01.01.2015 do 31.12.2015 udało się pozyskać dotacje łącznie na blisko
130 tysięcy złotych. Było to dotacje przyznane w ramach Programu Erasmus+. Inne źródła
dochodu to wpłaty na cele statutowe od kilku osób fizycznych. Fundacja otrzymała także
darowiznę rzeczową. Łączne przychody za rok 2015 wyniosły 131 634,29 zł.
W ramach swojej działalności statutowej Fundacja Rozwoju Społeczeństwa
Przedsiębiorczego:
- udzielała doradztwa przy pozyskiwaniu dotacji na rozpoczęcie działalności gospodarczej –
15 osób
- udzielała doradztwa pracodawcom zainteresowanym stworzeniem nowego stanowiska pracy
– 10 pracodawców
- udzielała wsparcia osobom poszukującym wsparcia w postaci stażu – 5 osób
- zorganizowała wymianę młodzieżą o celach szkoleniowych i integracyjnych – 33 osoby z
trzech krajów: Szkocja, Hiszpania (Katalończycy) i Polacy (Ślązacy). W ramach tego projektu
nawiązano współpracę z Politechniką Śląską oddział w Rybniku oraz z miastami Katowice
oraz Rybnik, których prezydenci objęli projekt swoim patronatem.
- doradzała osobom zatrudnionym w IRP – 10 osób
- udzielała wsparcia osobom bezrobotnych poprzez umożliwienie im odbycia wolontariatu
europejskiego w ramach projektów dofinansowanych przez Program Erasmus+ -11 osób
- Fundacja wzięła udział w charakterze wystawcy w Targach Pracy i Aktywności Społecznej
w Pszczynie
Rok 2015 był rokiem stabilizowania się Fundacji. Od marca 2015 FRSP wynajmuje lokal
biurowy od miasta Katowice przy ul. Warszawskiej 6. Jest to też bieżący adres
korespondencyjny. Fundacja pozyskała też domenę internetową pod adresem frsp.eu i pod
takim do dziś funkcjonuje. Rok 2015 stał także pod znakiem pozyskiwania wyposażenia biura
zarówno jeśli chodzi o sprzęt komputerowy jak i meble. Tu zaprocentowały znajomości w
branży, gdyż FRSP otrzymało darowiznę w postaci zestawy komputerowego, zaś meble
pochodzą z biura zlikwidowanego stowarzyszenia z Rybnika, zostały przekazane fundacji na
mocy darowizny jeszcze w roku 2014. Biuro zostało wyposażone także w stałe łącze
internetowe oraz telefoniczne.
Fundacja stała się także członkiem Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Ziemia
Pszczyńska”.
3. Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Przedsiębiorczego w okresie sprawozdawczym nie
prowadziła działalności gospodarczej
4. Uchwały zarządu Fundacji Rozwoju Społeczeństwa Przedsiębiorczego stanowią
załączniki do niniejszego sprawozdania.
5. Na całość przychodów złożyły się dotacje w Ramach Programu Erasmus+ i darowizn
na cele statutowe. Przychody za rok 2015 wyniosły 131 634,29 zł, z czego:
Dotacje Erasmus+
wpłaty na cele statutowe
FRSP otrzymała 1 darowiznę rzeczową:
Zestaw komputerowy o łącznej wartości 1500 zł.
6. Podział kosztów Fundacji Rozwoju Społeczeństwa Przedsiębiorczego za rok 2015:
● Cele statutowe 112 745,67 zł
● Koszty administracyjne 18392,62 zł (Koordynatorka projektu 7700 zł, czynsz + media
6042,64 zł, biuro rachunkowo księgowe 3150 zł, artykuły biurowe, poczta + 1500 zł)
● Działalność gospodarcza – nie dotyczy
● Pozostałe koszty- zabezpieczenie notarialne wynajmu lokalu, notarialne
poświadczenie podpisów pod wekslami zabezpieczającymi dotacje - 496 zł
7. Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Przedsiębiorczego w okresie sprawozdawczymi nie
zatrudniała pracowników etatowych. Zatrudniona była 1 osoba w niepełnym wymiarze czasu
(25 godzin tygodniowo) na umowę zlecenie na stanowisku koordynatorki projektów. Osoba ta
otrzymała łącznie wynagrodzenie w wysokości 7700 zł brutto. Ponadto na umowę zlecenie
została zatrudniona osoba, która przygotowywała catering dla uczestników wymiany
młodzieżowej. Otrzymała wynagrodzenie w wysokości: 11 380,00 zł brutto
W okresie sprawozdawczym nie były wypłacane nagrody, premie i inne świadczenia. Nie
była prowadzona także działalność gospodarcza. Członkowie zarządu pełnili swoje funkcje
wolontarystycznie, nie otrzymując za to wynagrodzenia.
Fundacja nie udzieliła pożyczek pieniężnych.
Fundacja nie zakładała żadnych lokat pieniężnych w okresie sprawozdawczym. Na rachunku
bankowym ulokowane były wszystkie zgromadzone środki pieniężne pochodzące z dotacji
oraz wpłat na cele statutowe. Fundacja konto posiada w banku BGŹ, obecnie BGŹ BNP
Paribas.
Fundacja nie nabyła żadnych obligacji ani udziałów ani akcji w spółkach prawa handlowego
Fundacja nie nabyła żadnej nieruchomości, lokal biurowy wynajmowany jest od miasta
Katowice.
Fundacja nie nabyła żadnych środków trwałych w okresie sprawozdawczym.
Zgodnie ze sprawozdaniem finansowym wartość aktywów na 31.12.2015 wynosi 52 375,27
zł, zaś zobowiązań 72 462,41 zł.
8. Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Przedsiębiorczego nie przyjęła żadnych działań
zleconych przez podmioty państwowe i samorządowe
9. Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Przedsiębiorczego złożyła deklarację podatkową w
ustawowym terminie. Na FRSP nie ciążyły zobowiązania podatkowe, prócz tych związanych
z umowami zlecenie. Regulowane były terminowo.
10. W okresie sprawozdawczym w Fundacji Rozwoju Społeczeństwa Przedsiębiorczego nie
były przeprowadzane kontrole.
Załączniki:
● Odpisy uchwał zarządu za rok 2015
Podpisy:
Marcin Germanek – prezes
…………………………
Natalia Podbielska – wiceprezes
…………………………

More Related Content

Similar to 2015 sprawozdanie merytoryczne FRSP

Biznes, a środowisko lokalne
Biznes, a środowisko lokalneBiznes, a środowisko lokalne
Biznes, a środowisko lokalneSolidnypartner
 
Opolskie Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych
Opolskie Centrum Wspierania Inicjatyw PozarządowychOpolskie Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych
Opolskie Centrum Wspierania Inicjatyw PozarządowychKa Es
 
Raport_monitoring polityki senioralnej - Czeladź
Raport_monitoring polityki senioralnej - CzeladźRaport_monitoring polityki senioralnej - Czeladź
Raport_monitoring polityki senioralnej - CzeladźStowarzyszenie Bona Fides
 
Raport z monitoringu polityki senioralnej w mieście Wojkowice
Raport z monitoringu polityki senioralnej w mieście WojkowiceRaport z monitoringu polityki senioralnej w mieście Wojkowice
Raport z monitoringu polityki senioralnej w mieście WojkowiceStowarzyszenie Bona Fides
 
Podsumowanie inkubatora dla organziacji pozarządowych
Podsumowanie inkubatora dla organziacji pozarządowychPodsumowanie inkubatora dla organziacji pozarządowych
Podsumowanie inkubatora dla organziacji pozarządowychCentrum OPUS
 
Profesjonalne NGO - webinarium fundraising
Profesjonalne NGO - webinarium fundraisingProfesjonalne NGO - webinarium fundraising
Profesjonalne NGO - webinarium fundraisingtechnologieorgpl
 
Współpraca z organizacjami pozarządowymi - sprawozdanie 2009-2014
Współpraca z organizacjami pozarządowymi - sprawozdanie 2009-2014Współpraca z organizacjami pozarządowymi - sprawozdanie 2009-2014
Współpraca z organizacjami pozarządowymi - sprawozdanie 2009-2014City of Gdansk
 
Malopolska siec ngo prezentacja
Malopolska siec ngo prezentacjaMalopolska siec ngo prezentacja
Malopolska siec ngo prezentacjaMonika Dąbrowska
 
Konferencjia gospodarka społeczna odpowiedzią na problemy lokalne
Konferencjia gospodarka społeczna odpowiedzią na problemy lokalneKonferencjia gospodarka społeczna odpowiedzią na problemy lokalne
Konferencjia gospodarka społeczna odpowiedzią na problemy lokalneBarka Foundation
 
Niezależne Samodzielne Spółdzielnie Socjalne
Niezależne Samodzielne Spółdzielnie SocjalneNiezależne Samodzielne Spółdzielnie Socjalne
Niezależne Samodzielne Spółdzielnie SocjalneBarka Foundation
 
Raport z monitoringu polityki senioralnej we Wrocławiu
Raport z monitoringu polityki senioralnej we WrocławiuRaport z monitoringu polityki senioralnej we Wrocławiu
Raport z monitoringu polityki senioralnej we WrocławiuStowarzyszenie Bona Fides
 
Rowerowa Warszawa - oferta partnerska
Rowerowa Warszawa - oferta partnerskaRowerowa Warszawa - oferta partnerska
Rowerowa Warszawa - oferta partnerskaKatarzyna Jaroniec
 
Biuletyn informacyjny DSDP 2017.03
Biuletyn informacyjny DSDP 2017.03Biuletyn informacyjny DSDP 2017.03
Biuletyn informacyjny DSDP 2017.03Fundacja "Merkury"
 

Similar to 2015 sprawozdanie merytoryczne FRSP (20)

Sprawozdanie merytoryczne 2020
Sprawozdanie merytoryczne 2020Sprawozdanie merytoryczne 2020
Sprawozdanie merytoryczne 2020
 
Biznes, a środowisko lokalne
Biznes, a środowisko lokalneBiznes, a środowisko lokalne
Biznes, a środowisko lokalne
 
Opolskie Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych
Opolskie Centrum Wspierania Inicjatyw PozarządowychOpolskie Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych
Opolskie Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych
 
Raport_monitoring polityki senioralnej - Czeladź
Raport_monitoring polityki senioralnej - CzeladźRaport_monitoring polityki senioralnej - Czeladź
Raport_monitoring polityki senioralnej - Czeladź
 
Raport z monitoringu polityki senioralnej w mieście Wojkowice
Raport z monitoringu polityki senioralnej w mieście WojkowiceRaport z monitoringu polityki senioralnej w mieście Wojkowice
Raport z monitoringu polityki senioralnej w mieście Wojkowice
 
Podsumowanie inkubatora dla organziacji pozarządowych
Podsumowanie inkubatora dla organziacji pozarządowychPodsumowanie inkubatora dla organziacji pozarządowych
Podsumowanie inkubatora dla organziacji pozarządowych
 
Profesjonalne NGO - webinarium fundraising
Profesjonalne NGO - webinarium fundraisingProfesjonalne NGO - webinarium fundraising
Profesjonalne NGO - webinarium fundraising
 
Współpraca z organizacjami pozarządowymi - sprawozdanie 2009-2014
Współpraca z organizacjami pozarządowymi - sprawozdanie 2009-2014Współpraca z organizacjami pozarządowymi - sprawozdanie 2009-2014
Współpraca z organizacjami pozarządowymi - sprawozdanie 2009-2014
 
Ces Info
Ces InfoCes Info
Ces Info
 
Propozycje zasad budżetu obywatelskiego na 2015 rok w Białymstoku
Propozycje zasad budżetu obywatelskiego na 2015 rok w BiałymstokuPropozycje zasad budżetu obywatelskiego na 2015 rok w Białymstoku
Propozycje zasad budżetu obywatelskiego na 2015 rok w Białymstoku
 
Malopolska siec ngo prezentacja
Malopolska siec ngo prezentacjaMalopolska siec ngo prezentacja
Malopolska siec ngo prezentacja
 
Konferencjia gospodarka społeczna odpowiedzią na problemy lokalne
Konferencjia gospodarka społeczna odpowiedzią na problemy lokalneKonferencjia gospodarka społeczna odpowiedzią na problemy lokalne
Konferencjia gospodarka społeczna odpowiedzią na problemy lokalne
 
Niezależne Samodzielne Spółdzielnie Socjalne
Niezależne Samodzielne Spółdzielnie SocjalneNiezależne Samodzielne Spółdzielnie Socjalne
Niezależne Samodzielne Spółdzielnie Socjalne
 
Raport z monitoringu polityki senioralnej we Wrocławiu
Raport z monitoringu polityki senioralnej we WrocławiuRaport z monitoringu polityki senioralnej we Wrocławiu
Raport z monitoringu polityki senioralnej we Wrocławiu
 
Rowerowa Warszawa - oferta partnerska
Rowerowa Warszawa - oferta partnerskaRowerowa Warszawa - oferta partnerska
Rowerowa Warszawa - oferta partnerska
 
Wch#6 oferta partnerska
Wch#6 oferta partnerskaWch#6 oferta partnerska
Wch#6 oferta partnerska
 
Wch#6 oferta partnerska
Wch#6 oferta partnerskaWch#6 oferta partnerska
Wch#6 oferta partnerska
 
Inicjatywa lokalna 2019
Inicjatywa lokalna 2019Inicjatywa lokalna 2019
Inicjatywa lokalna 2019
 
Wch#6 oferta partnerska
Wch#6 oferta partnerskaWch#6 oferta partnerska
Wch#6 oferta partnerska
 
Biuletyn informacyjny DSDP 2017.03
Biuletyn informacyjny DSDP 2017.03Biuletyn informacyjny DSDP 2017.03
Biuletyn informacyjny DSDP 2017.03
 

More from marcingermanek

Sprawozdanie finansowe FRSP 2020
Sprawozdanie finansowe FRSP 2020Sprawozdanie finansowe FRSP 2020
Sprawozdanie finansowe FRSP 2020marcingermanek
 
Sprawozdanie finansowe FRSP 2019
Sprawozdanie finansowe FRSP 2019Sprawozdanie finansowe FRSP 2019
Sprawozdanie finansowe FRSP 2019marcingermanek
 
Sprawozdanie finansowe FRSP 2020
Sprawozdanie finansowe FRSP 2020Sprawozdanie finansowe FRSP 2020
Sprawozdanie finansowe FRSP 2020marcingermanek
 
Blue generation guide a4_eng_v4_for print
Blue generation guide a4_eng_v4_for printBlue generation guide a4_eng_v4_for print
Blue generation guide a4_eng_v4_for printmarcingermanek
 
Zaproszenie na spotkanie informacyjne
Zaproszenie na spotkanie informacyjneZaproszenie na spotkanie informacyjne
Zaproszenie na spotkanie informacyjnemarcingermanek
 
Odpowiedź na zapytanie - dotacje na oze
Odpowiedź na zapytanie - dotacje na ozeOdpowiedź na zapytanie - dotacje na oze
Odpowiedź na zapytanie - dotacje na ozemarcingermanek
 
Zapytanie - dotacje na oze
Zapytanie - dotacje na ozeZapytanie - dotacje na oze
Zapytanie - dotacje na ozemarcingermanek
 
Odpowiedź_ dopłaty do wymiany pieców
Odpowiedź_ dopłaty do wymiany piecówOdpowiedź_ dopłaty do wymiany pieców
Odpowiedź_ dopłaty do wymiany piecówmarcingermanek
 
Interpelacjapozycja gminy w woj. śląskim po powstaniu Metropolii _odpwiedź wójta
Interpelacjapozycja gminy w woj. śląskim po powstaniu Metropolii _odpwiedź wójtaInterpelacjapozycja gminy w woj. śląskim po powstaniu Metropolii _odpwiedź wójta
Interpelacjapozycja gminy w woj. śląskim po powstaniu Metropolii _odpwiedź wójtamarcingermanek
 
Interpelacja most bronisław - odpowiedź
Interpelacja  most bronisław - odpowiedźInterpelacja  most bronisław - odpowiedź
Interpelacja most bronisław - odpowiedźmarcingermanek
 
Interpelacja - gmina Miedźna a metropolia
Interpelacja - gmina Miedźna a metropoliaInterpelacja - gmina Miedźna a metropolia
Interpelacja - gmina Miedźna a metropoliamarcingermanek
 
Odpowiedź DIP szkoły gminy Miedźna po reformie
Odpowiedź DIP szkoły gminy Miedźna po reformieOdpowiedź DIP szkoły gminy Miedźna po reformie
Odpowiedź DIP szkoły gminy Miedźna po reformiemarcingermanek
 
Dip szkoły w gminie Miedźna po reformie
Dip szkoły w gminie Miedźna po reformieDip szkoły w gminie Miedźna po reformie
Dip szkoły w gminie Miedźna po reformiemarcingermanek
 
Interpelacja w sprawie ciężkiego wozu dla OSP Wola - odpowiedź Wójta
Interpelacja w sprawie ciężkiego wozu dla OSP Wola - odpowiedź WójtaInterpelacja w sprawie ciężkiego wozu dla OSP Wola - odpowiedź Wójta
Interpelacja w sprawie ciężkiego wozu dla OSP Wola - odpowiedź Wójtamarcingermanek
 
Interpelacja w sprawie ciężkiego wozu dla OSP Wola
Interpelacja w sprawie ciężkiego wozu dla OSP WolaInterpelacja w sprawie ciężkiego wozu dla OSP Wola
Interpelacja w sprawie ciężkiego wozu dla OSP Wolamarcingermanek
 
Zapytanie dopłaty do pieców
Zapytanie dopłaty do piecówZapytanie dopłaty do pieców
Zapytanie dopłaty do piecówmarcingermanek
 
Zapytanie w sprawie Elektrownii Czeczott - odpowiedź Wójta Gminy Miedźna
Zapytanie w sprawie Elektrownii Czeczott - odpowiedź Wójta Gminy MiedźnaZapytanie w sprawie Elektrownii Czeczott - odpowiedź Wójta Gminy Miedźna
Zapytanie w sprawie Elektrownii Czeczott - odpowiedź Wójta Gminy Miedźnamarcingermanek
 
Zapytanie - Elektrownia Czeczott
Zapytanie - Elektrownia CzeczottZapytanie - Elektrownia Czeczott
Zapytanie - Elektrownia Czeczottmarcingermanek
 

More from marcingermanek (20)

Sprawozdanie finansowe FRSP 2020
Sprawozdanie finansowe FRSP 2020Sprawozdanie finansowe FRSP 2020
Sprawozdanie finansowe FRSP 2020
 
Sprawozdanie finansowe FRSP 2019
Sprawozdanie finansowe FRSP 2019Sprawozdanie finansowe FRSP 2019
Sprawozdanie finansowe FRSP 2019
 
Sprawozdanie finansowe FRSP 2020
Sprawozdanie finansowe FRSP 2020Sprawozdanie finansowe FRSP 2020
Sprawozdanie finansowe FRSP 2020
 
Blue generation guide a4_eng_v4_for print
Blue generation guide a4_eng_v4_for printBlue generation guide a4_eng_v4_for print
Blue generation guide a4_eng_v4_for print
 
Lokale wyborcze
Lokale wyborczeLokale wyborcze
Lokale wyborcze
 
Zaproszenie na spotkanie informacyjne
Zaproszenie na spotkanie informacyjneZaproszenie na spotkanie informacyjne
Zaproszenie na spotkanie informacyjne
 
Zapytanie pgnig
Zapytanie pgnigZapytanie pgnig
Zapytanie pgnig
 
Odpowiedź na zapytanie - dotacje na oze
Odpowiedź na zapytanie - dotacje na ozeOdpowiedź na zapytanie - dotacje na oze
Odpowiedź na zapytanie - dotacje na oze
 
Zapytanie - dotacje na oze
Zapytanie - dotacje na ozeZapytanie - dotacje na oze
Zapytanie - dotacje na oze
 
Odpowiedź_ dopłaty do wymiany pieców
Odpowiedź_ dopłaty do wymiany piecówOdpowiedź_ dopłaty do wymiany pieców
Odpowiedź_ dopłaty do wymiany pieców
 
Interpelacjapozycja gminy w woj. śląskim po powstaniu Metropolii _odpwiedź wójta
Interpelacjapozycja gminy w woj. śląskim po powstaniu Metropolii _odpwiedź wójtaInterpelacjapozycja gminy w woj. śląskim po powstaniu Metropolii _odpwiedź wójta
Interpelacjapozycja gminy w woj. śląskim po powstaniu Metropolii _odpwiedź wójta
 
Interpelacja most bronisław - odpowiedź
Interpelacja  most bronisław - odpowiedźInterpelacja  most bronisław - odpowiedź
Interpelacja most bronisław - odpowiedź
 
Interpelacja - gmina Miedźna a metropolia
Interpelacja - gmina Miedźna a metropoliaInterpelacja - gmina Miedźna a metropolia
Interpelacja - gmina Miedźna a metropolia
 
Odpowiedź DIP szkoły gminy Miedźna po reformie
Odpowiedź DIP szkoły gminy Miedźna po reformieOdpowiedź DIP szkoły gminy Miedźna po reformie
Odpowiedź DIP szkoły gminy Miedźna po reformie
 
Dip szkoły w gminie Miedźna po reformie
Dip szkoły w gminie Miedźna po reformieDip szkoły w gminie Miedźna po reformie
Dip szkoły w gminie Miedźna po reformie
 
Interpelacja w sprawie ciężkiego wozu dla OSP Wola - odpowiedź Wójta
Interpelacja w sprawie ciężkiego wozu dla OSP Wola - odpowiedź WójtaInterpelacja w sprawie ciężkiego wozu dla OSP Wola - odpowiedź Wójta
Interpelacja w sprawie ciężkiego wozu dla OSP Wola - odpowiedź Wójta
 
Interpelacja w sprawie ciężkiego wozu dla OSP Wola
Interpelacja w sprawie ciężkiego wozu dla OSP WolaInterpelacja w sprawie ciężkiego wozu dla OSP Wola
Interpelacja w sprawie ciężkiego wozu dla OSP Wola
 
Zapytanie dopłaty do pieców
Zapytanie dopłaty do piecówZapytanie dopłaty do pieców
Zapytanie dopłaty do pieców
 
Zapytanie w sprawie Elektrownii Czeczott - odpowiedź Wójta Gminy Miedźna
Zapytanie w sprawie Elektrownii Czeczott - odpowiedź Wójta Gminy MiedźnaZapytanie w sprawie Elektrownii Czeczott - odpowiedź Wójta Gminy Miedźna
Zapytanie w sprawie Elektrownii Czeczott - odpowiedź Wójta Gminy Miedźna
 
Zapytanie - Elektrownia Czeczott
Zapytanie - Elektrownia CzeczottZapytanie - Elektrownia Czeczott
Zapytanie - Elektrownia Czeczott
 

2015 sprawozdanie merytoryczne FRSP

 • 1. Sprawozdanie merytoryczne Fundacji Rozwoju Społeczeństwa Przedsiębiorczego Obejmuje okres: 01.01.2015 – 31.12.2015. Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Przedsiębiorczego ul. Orzechowa 9, 43-225 Wola adres korespondencyjny: ul. Warszawska 6 lok. 311 Data wpisu do KRS: 12.11.2014 r., nr 0000530305 REGON: 360119044 Członkowie zarządu (dotyczy okresu sprawozdawczego) Marcin Germanek – Prezes ul. Orzechowa 9 43-225 Wola Natalia Podbielska – Wiceprezes ul. Długa 74 41-400 Mysłowice Kinga Pronobis – Skarbnik ul. Budowlanych 25/34 43-100 Tychy (do dnia 25.09.2015) Aleksandra Zając – Skarbnik ul. Jeżynowa 20 43-125 Mikołów (od dnia 28.09.2015) Na dzień składania niniejszego sprawozdania w skład zarządu wchodzą tylko prezes i wiceprezes. 1. Cele statutowe Fundacji: 1. Rozwój i upowszechnianie przedsiębiorczości i postaw przedsiębiorczych. 2. Rozwój rynku pracy i wspomaganie procesów wiodących do tworzenia nowych 3. Rozwój i upowszechnienie poradnictwa prawnego i obywatelskiego.
 • 2. 4. Rozwój społeczeństwa obywatelskiego i kształtowanie postaw, wiedzy i umiejętności pozwalających na aktywne uczestnictwo w życiu zawodowym, społecznym i rodzinnym 5. Dążenie do poprawy jakości działania podmiotów administracji publicznej. 6. Rozwój lokalny, zwłaszcza Gminy Miedźna oraz terenów wiejskich. 7. Kształtowanie w społeczeństwie, w szczególności u dzieci i młodzieży, postaw obywatelskich oraz przedsiębiorczych. 8. Dążenie do pełnego zatrudnienia. 9. Wsparcie dla bezinteresownej działalności na rzecz poprawy znajomości prawa wśród społeczności lokalnej. 10. Rozwój i upowszechnianie dialogu społecznego oraz partnerstw publiczno-prywatnych oraz porozumień trójstronnych. 11. Działalność na rzecz organizacji pozarządowych w zakresie realizacji zadań, o których mowa w art. 4 ust. 1 pkt. 1-32 ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie. 12. Promocja, rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji społecznej i zawodowej. 13. Upowszechnianie edukacji oraz samodoskonalenia społeczeństwa w szczególności osób znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej, zagrożonych wykluczeniem społecznym, dyskryminowanych oraz zamieszkałych na terenach wiejskich. 14. Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu. 15. Obrona i poszanowanie praw człowieka. 16. Ochrona praw i reprezentowanie interesów konsumentów. 17. Obrona praw i reprezentowanie interesów mieszkańców społeczności lokalnej. 18. Inicjowanie, wspieranie i realizacja projektów istotnych dla rozwoju Polski, a w szczególności Gminy Miedźna. 19. Kreowanie liderów środowiskowych. 20. Promocja i organizacja wolontariatu. 21. Promocja godzenia życia zawodowego i rodzinnego. 22. Promocja miast i wsi polskich, a w szczególności Gminy Miedźna i jej mieszkańców.
 • 3. 23. Organizowanie i wspieranie działań edukacyjnych, oświatowych i wychowawczych. 24. Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych. 25. Wspieranie demokracji i budowanie społeczeństwa obywatelskiego w środowisku 2. Zasady, formy i zakres działalności statutowej, a także opos głównych zdarzeń prawnych o skutkach finansowych: W okresie sprawozdawczym Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Przedsiębiorczego dysponowała już wpisem do KRS co dawało jej możliwość aplikowania o środki. W okresie sprawozdawczym od 01.01.2015 do 31.12.2015 udało się pozyskać dotacje łącznie na blisko 130 tysięcy złotych. Było to dotacje przyznane w ramach Programu Erasmus+. Inne źródła dochodu to wpłaty na cele statutowe od kilku osób fizycznych. Fundacja otrzymała także darowiznę rzeczową. Łączne przychody za rok 2015 wyniosły 131 634,29 zł. W ramach swojej działalności statutowej Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Przedsiębiorczego: - udzielała doradztwa przy pozyskiwaniu dotacji na rozpoczęcie działalności gospodarczej – 15 osób - udzielała doradztwa pracodawcom zainteresowanym stworzeniem nowego stanowiska pracy – 10 pracodawców - udzielała wsparcia osobom poszukującym wsparcia w postaci stażu – 5 osób - zorganizowała wymianę młodzieżą o celach szkoleniowych i integracyjnych – 33 osoby z trzech krajów: Szkocja, Hiszpania (Katalończycy) i Polacy (Ślązacy). W ramach tego projektu nawiązano współpracę z Politechniką Śląską oddział w Rybniku oraz z miastami Katowice oraz Rybnik, których prezydenci objęli projekt swoim patronatem. - doradzała osobom zatrudnionym w IRP – 10 osób - udzielała wsparcia osobom bezrobotnych poprzez umożliwienie im odbycia wolontariatu europejskiego w ramach projektów dofinansowanych przez Program Erasmus+ -11 osób - Fundacja wzięła udział w charakterze wystawcy w Targach Pracy i Aktywności Społecznej w Pszczynie Rok 2015 był rokiem stabilizowania się Fundacji. Od marca 2015 FRSP wynajmuje lokal biurowy od miasta Katowice przy ul. Warszawskiej 6. Jest to też bieżący adres korespondencyjny. Fundacja pozyskała też domenę internetową pod adresem frsp.eu i pod takim do dziś funkcjonuje. Rok 2015 stał także pod znakiem pozyskiwania wyposażenia biura zarówno jeśli chodzi o sprzęt komputerowy jak i meble. Tu zaprocentowały znajomości w branży, gdyż FRSP otrzymało darowiznę w postaci zestawy komputerowego, zaś meble pochodzą z biura zlikwidowanego stowarzyszenia z Rybnika, zostały przekazane fundacji na mocy darowizny jeszcze w roku 2014. Biuro zostało wyposażone także w stałe łącze internetowe oraz telefoniczne.
 • 4. Fundacja stała się także członkiem Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Ziemia Pszczyńska”. 3. Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Przedsiębiorczego w okresie sprawozdawczym nie prowadziła działalności gospodarczej 4. Uchwały zarządu Fundacji Rozwoju Społeczeństwa Przedsiębiorczego stanowią załączniki do niniejszego sprawozdania. 5. Na całość przychodów złożyły się dotacje w Ramach Programu Erasmus+ i darowizn na cele statutowe. Przychody za rok 2015 wyniosły 131 634,29 zł, z czego: Dotacje Erasmus+ wpłaty na cele statutowe FRSP otrzymała 1 darowiznę rzeczową: Zestaw komputerowy o łącznej wartości 1500 zł. 6. Podział kosztów Fundacji Rozwoju Społeczeństwa Przedsiębiorczego za rok 2015: ● Cele statutowe 112 745,67 zł ● Koszty administracyjne 18392,62 zł (Koordynatorka projektu 7700 zł, czynsz + media 6042,64 zł, biuro rachunkowo księgowe 3150 zł, artykuły biurowe, poczta + 1500 zł) ● Działalność gospodarcza – nie dotyczy ● Pozostałe koszty- zabezpieczenie notarialne wynajmu lokalu, notarialne poświadczenie podpisów pod wekslami zabezpieczającymi dotacje - 496 zł 7. Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Przedsiębiorczego w okresie sprawozdawczymi nie zatrudniała pracowników etatowych. Zatrudniona była 1 osoba w niepełnym wymiarze czasu (25 godzin tygodniowo) na umowę zlecenie na stanowisku koordynatorki projektów. Osoba ta otrzymała łącznie wynagrodzenie w wysokości 7700 zł brutto. Ponadto na umowę zlecenie została zatrudniona osoba, która przygotowywała catering dla uczestników wymiany młodzieżowej. Otrzymała wynagrodzenie w wysokości: 11 380,00 zł brutto W okresie sprawozdawczym nie były wypłacane nagrody, premie i inne świadczenia. Nie była prowadzona także działalność gospodarcza. Członkowie zarządu pełnili swoje funkcje wolontarystycznie, nie otrzymując za to wynagrodzenia. Fundacja nie udzieliła pożyczek pieniężnych.
 • 5. Fundacja nie zakładała żadnych lokat pieniężnych w okresie sprawozdawczym. Na rachunku bankowym ulokowane były wszystkie zgromadzone środki pieniężne pochodzące z dotacji oraz wpłat na cele statutowe. Fundacja konto posiada w banku BGŹ, obecnie BGŹ BNP Paribas. Fundacja nie nabyła żadnych obligacji ani udziałów ani akcji w spółkach prawa handlowego Fundacja nie nabyła żadnej nieruchomości, lokal biurowy wynajmowany jest od miasta Katowice. Fundacja nie nabyła żadnych środków trwałych w okresie sprawozdawczym. Zgodnie ze sprawozdaniem finansowym wartość aktywów na 31.12.2015 wynosi 52 375,27 zł, zaś zobowiązań 72 462,41 zł. 8. Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Przedsiębiorczego nie przyjęła żadnych działań zleconych przez podmioty państwowe i samorządowe 9. Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Przedsiębiorczego złożyła deklarację podatkową w ustawowym terminie. Na FRSP nie ciążyły zobowiązania podatkowe, prócz tych związanych z umowami zlecenie. Regulowane były terminowo. 10. W okresie sprawozdawczym w Fundacji Rozwoju Społeczeństwa Przedsiębiorczego nie były przeprowadzane kontrole. Załączniki: ● Odpisy uchwał zarządu za rok 2015 Podpisy: Marcin Germanek – prezes ………………………… Natalia Podbielska – wiceprezes …………………………