Successfully reported this slideshow.
Your SlideShare is downloading. ×

2015 sprawozdanie merytoryczne FRSP

Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Sprawozdanie merytoryczne
Fundacji Rozwoju Społeczeństwa Przedsiębiorczego
Obejmuje okres: 01.01.2015 – 31.12.2015.
Fundac...
4. Rozwój społeczeństwa obywatelskiego i kształtowanie postaw, wiedzy i umiejętności
pozwalających na aktywne uczestnictwo...
23. Organizowanie i wspieranie działań edukacyjnych, oświatowych i wychowawczych.
24. Działalność wspomagająca rozwój wspó...
Advertisement
Loading in …3
×

Check these out next

1 of 5 Ad

More Related Content

Similar to 2015 sprawozdanie merytoryczne FRSP (20)

More from marcingermanek (20)

Advertisement

Recently uploaded (20)

2015 sprawozdanie merytoryczne FRSP

  1. 1. Sprawozdanie merytoryczne Fundacji Rozwoju Społeczeństwa Przedsiębiorczego Obejmuje okres: 01.01.2015 – 31.12.2015. Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Przedsiębiorczego ul. Orzechowa 9, 43-225 Wola adres korespondencyjny: ul. Warszawska 6 lok. 311 Data wpisu do KRS: 12.11.2014 r., nr 0000530305 REGON: 360119044 Członkowie zarządu (dotyczy okresu sprawozdawczego) Marcin Germanek – Prezes ul. Orzechowa 9 43-225 Wola Natalia Podbielska – Wiceprezes ul. Długa 74 41-400 Mysłowice Kinga Pronobis – Skarbnik ul. Budowlanych 25/34 43-100 Tychy (do dnia 25.09.2015) Aleksandra Zając – Skarbnik ul. Jeżynowa 20 43-125 Mikołów (od dnia 28.09.2015) Na dzień składania niniejszego sprawozdania w skład zarządu wchodzą tylko prezes i wiceprezes. 1. Cele statutowe Fundacji: 1. Rozwój i upowszechnianie przedsiębiorczości i postaw przedsiębiorczych. 2. Rozwój rynku pracy i wspomaganie procesów wiodących do tworzenia nowych 3. Rozwój i upowszechnienie poradnictwa prawnego i obywatelskiego.
  2. 2. 4. Rozwój społeczeństwa obywatelskiego i kształtowanie postaw, wiedzy i umiejętności pozwalających na aktywne uczestnictwo w życiu zawodowym, społecznym i rodzinnym 5. Dążenie do poprawy jakości działania podmiotów administracji publicznej. 6. Rozwój lokalny, zwłaszcza Gminy Miedźna oraz terenów wiejskich. 7. Kształtowanie w społeczeństwie, w szczególności u dzieci i młodzieży, postaw obywatelskich oraz przedsiębiorczych. 8. Dążenie do pełnego zatrudnienia. 9. Wsparcie dla bezinteresownej działalności na rzecz poprawy znajomości prawa wśród społeczności lokalnej. 10. Rozwój i upowszechnianie dialogu społecznego oraz partnerstw publiczno-prywatnych oraz porozumień trójstronnych. 11. Działalność na rzecz organizacji pozarządowych w zakresie realizacji zadań, o których mowa w art. 4 ust. 1 pkt. 1-32 ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie. 12. Promocja, rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji społecznej i zawodowej. 13. Upowszechnianie edukacji oraz samodoskonalenia społeczeństwa w szczególności osób znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej, zagrożonych wykluczeniem społecznym, dyskryminowanych oraz zamieszkałych na terenach wiejskich. 14. Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu. 15. Obrona i poszanowanie praw człowieka. 16. Ochrona praw i reprezentowanie interesów konsumentów. 17. Obrona praw i reprezentowanie interesów mieszkańców społeczności lokalnej. 18. Inicjowanie, wspieranie i realizacja projektów istotnych dla rozwoju Polski, a w szczególności Gminy Miedźna. 19. Kreowanie liderów środowiskowych. 20. Promocja i organizacja wolontariatu. 21. Promocja godzenia życia zawodowego i rodzinnego. 22. Promocja miast i wsi polskich, a w szczególności Gminy Miedźna i jej mieszkańców.
  3. 3. 23. Organizowanie i wspieranie działań edukacyjnych, oświatowych i wychowawczych. 24. Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych. 25. Wspieranie demokracji i budowanie społeczeństwa obywatelskiego w środowisku 2. Zasady, formy i zakres działalności statutowej, a także opos głównych zdarzeń prawnych o skutkach finansowych: W okresie sprawozdawczym Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Przedsiębiorczego dysponowała już wpisem do KRS co dawało jej możliwość aplikowania o środki. W okresie sprawozdawczym od 01.01.2015 do 31.12.2015 udało się pozyskać dotacje łącznie na blisko 130 tysięcy złotych. Było to dotacje przyznane w ramach Programu Erasmus+. Inne źródła dochodu to wpłaty na cele statutowe od kilku osób fizycznych. Fundacja otrzymała także darowiznę rzeczową. Łączne przychody za rok 2015 wyniosły 131 634,29 zł. W ramach swojej działalności statutowej Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Przedsiębiorczego: - udzielała doradztwa przy pozyskiwaniu dotacji na rozpoczęcie działalności gospodarczej – 15 osób - udzielała doradztwa pracodawcom zainteresowanym stworzeniem nowego stanowiska pracy – 10 pracodawców - udzielała wsparcia osobom poszukującym wsparcia w postaci stażu – 5 osób - zorganizowała wymianę młodzieżą o celach szkoleniowych i integracyjnych – 33 osoby z trzech krajów: Szkocja, Hiszpania (Katalończycy) i Polacy (Ślązacy). W ramach tego projektu nawiązano współpracę z Politechniką Śląską oddział w Rybniku oraz z miastami Katowice oraz Rybnik, których prezydenci objęli projekt swoim patronatem. - doradzała osobom zatrudnionym w IRP – 10 osób - udzielała wsparcia osobom bezrobotnych poprzez umożliwienie im odbycia wolontariatu europejskiego w ramach projektów dofinansowanych przez Program Erasmus+ -11 osób - Fundacja wzięła udział w charakterze wystawcy w Targach Pracy i Aktywności Społecznej w Pszczynie Rok 2015 był rokiem stabilizowania się Fundacji. Od marca 2015 FRSP wynajmuje lokal biurowy od miasta Katowice przy ul. Warszawskiej 6. Jest to też bieżący adres korespondencyjny. Fundacja pozyskała też domenę internetową pod adresem frsp.eu i pod takim do dziś funkcjonuje. Rok 2015 stał także pod znakiem pozyskiwania wyposażenia biura zarówno jeśli chodzi o sprzęt komputerowy jak i meble. Tu zaprocentowały znajomości w branży, gdyż FRSP otrzymało darowiznę w postaci zestawy komputerowego, zaś meble pochodzą z biura zlikwidowanego stowarzyszenia z Rybnika, zostały przekazane fundacji na mocy darowizny jeszcze w roku 2014. Biuro zostało wyposażone także w stałe łącze internetowe oraz telefoniczne.
  4. 4. Fundacja stała się także członkiem Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Ziemia Pszczyńska”. 3. Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Przedsiębiorczego w okresie sprawozdawczym nie prowadziła działalności gospodarczej 4. Uchwały zarządu Fundacji Rozwoju Społeczeństwa Przedsiębiorczego stanowią załączniki do niniejszego sprawozdania. 5. Na całość przychodów złożyły się dotacje w Ramach Programu Erasmus+ i darowizn na cele statutowe. Przychody za rok 2015 wyniosły 131 634,29 zł, z czego: Dotacje Erasmus+ wpłaty na cele statutowe FRSP otrzymała 1 darowiznę rzeczową: Zestaw komputerowy o łącznej wartości 1500 zł. 6. Podział kosztów Fundacji Rozwoju Społeczeństwa Przedsiębiorczego za rok 2015: ● Cele statutowe 112 745,67 zł ● Koszty administracyjne 18392,62 zł (Koordynatorka projektu 7700 zł, czynsz + media 6042,64 zł, biuro rachunkowo księgowe 3150 zł, artykuły biurowe, poczta + 1500 zł) ● Działalność gospodarcza – nie dotyczy ● Pozostałe koszty- zabezpieczenie notarialne wynajmu lokalu, notarialne poświadczenie podpisów pod wekslami zabezpieczającymi dotacje - 496 zł 7. Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Przedsiębiorczego w okresie sprawozdawczymi nie zatrudniała pracowników etatowych. Zatrudniona była 1 osoba w niepełnym wymiarze czasu (25 godzin tygodniowo) na umowę zlecenie na stanowisku koordynatorki projektów. Osoba ta otrzymała łącznie wynagrodzenie w wysokości 7700 zł brutto. Ponadto na umowę zlecenie została zatrudniona osoba, która przygotowywała catering dla uczestników wymiany młodzieżowej. Otrzymała wynagrodzenie w wysokości: 11 380,00 zł brutto W okresie sprawozdawczym nie były wypłacane nagrody, premie i inne świadczenia. Nie była prowadzona także działalność gospodarcza. Członkowie zarządu pełnili swoje funkcje wolontarystycznie, nie otrzymując za to wynagrodzenia. Fundacja nie udzieliła pożyczek pieniężnych.
  5. 5. Fundacja nie zakładała żadnych lokat pieniężnych w okresie sprawozdawczym. Na rachunku bankowym ulokowane były wszystkie zgromadzone środki pieniężne pochodzące z dotacji oraz wpłat na cele statutowe. Fundacja konto posiada w banku BGŹ, obecnie BGŹ BNP Paribas. Fundacja nie nabyła żadnych obligacji ani udziałów ani akcji w spółkach prawa handlowego Fundacja nie nabyła żadnej nieruchomości, lokal biurowy wynajmowany jest od miasta Katowice. Fundacja nie nabyła żadnych środków trwałych w okresie sprawozdawczym. Zgodnie ze sprawozdaniem finansowym wartość aktywów na 31.12.2015 wynosi 52 375,27 zł, zaś zobowiązań 72 462,41 zł. 8. Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Przedsiębiorczego nie przyjęła żadnych działań zleconych przez podmioty państwowe i samorządowe 9. Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Przedsiębiorczego złożyła deklarację podatkową w ustawowym terminie. Na FRSP nie ciążyły zobowiązania podatkowe, prócz tych związanych z umowami zlecenie. Regulowane były terminowo. 10. W okresie sprawozdawczym w Fundacji Rozwoju Społeczeństwa Przedsiębiorczego nie były przeprowadzane kontrole. Załączniki: ● Odpisy uchwał zarządu za rok 2015 Podpisy: Marcin Germanek – prezes ………………………… Natalia Podbielska – wiceprezes …………………………

×