Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

van Assen & van Campen - Q-Factor: the impact of spatial quality advisory practices

25 views

Published on

Presentation from Spatial Planning & Strategy Seminar, organised at the Department of Urbanism, Faculty of Architecture and the Built Environment of TU Delft on 18 May 2018. The slides have been prepared by Sandra van Assen and Jose van Campen.

Q-factor: the influence of spatial quality advice teams in the Netherlands since 1990 from the perspective of planning and spatial design.

Abstract

José van Campen (planner) and Sandra van Assen (designer) are performing parallel phd researches on spatial quality teams in the Netherlands. Positioned between (urban) design and planning these quality teams are assumed to link design with planning and vice versa. In previous research José and Sandra mapped more than one hundred of such teams in the Netherlands, with different rates of ‘success’ i.e. a different ‘performance’. The aim of the parallel PhD research is to further illuminate the impact of spatial quality advising on spatial quality and spatial planning and design processes. In other words: the input, throughput, output and outcome of spatial quality advising.

Sandra’s central research question is: What is the influence of spatial quality teams on spatial quality and spatial design objects and processes and how do the teamwork and innovation potential affect their performance?

José’s central research question is: What is the influence of spatial quality teams on actions and decisions in relation to spatial quality and how do the use of spatial quality regulations and interpretations and the use of knowledge affect the performance of spatial quality teams?Keywords: spatial quality team, spatial quality, spatial planning, spatial design, expertise, performance

Published in: Science
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

van Assen & van Campen - Q-Factor: the impact of spatial quality advisory practices

 1. 1. The impact of spatial quality advisory practices -factorRuimtelijke kwaliteitsteams in Nederland Q Ruimtelijke kwaliteitsteams in NederlandQ-factor Sandra van Assen en José van Campen Sandra van Assen en José van Campen blauwdruk Urban and regional development Lunch Seminar Urbanism José van Campen en Sandra van Assen 16.05.2018
 2. 2. Introduction José en Sandra -factorRuimtelijke kwaliteitsteams in Nederland Q Ruimtelijke kwaliteitsteams in NederlandQ-factor Sandra van Assen en José van Campen Sandra van Assen en José van Campen blauwdruk The impact of spatial quality advisory practices
 3. 3. 1997 - 2007: urban design & research through design Landscaping Schiphol Airport
 4. 4. 1 De kleur van IJsselmuiden Eindconcept 22 mei 2012 Inspiratieboek voor het bouwen in Het Meer TOOLBOEK Rondje Rand Instrumenten en inspiratie voor waardering en aanpak van stads- en dorpsranden Anne Wolff en Sandra van Assen TOOLBOEKRondjeRand Nu het klimaat, de demografie en de economie aan verandering onderhevig zijn, liggen de grootste opgaven misschien wel in de stads- en dorpsranden. Bouwplannen worden afgelast of gefaseerd. Gronden komen vrij. Er zijn verliezen in de rand.Tegelijkertijd ontstaat ruimte voor de opgaven van de toekomst: schoon water, waterberging, een groene economie, ecologie, energie, recreatie, healthy ageing en voedsel voor de stad. Met het toolboek Rondje Rand kan iedere regio- gemeente met een eigen werkgroep een ronde langs één of meerdere stads- en dorpsranden maken. Het toolboek is gemaakt als ‘gereedschapskist’ om problemen, kwaliteiten en kansen te signaleren en om aan uw randen te sleutelen. 2007 – 2017: transformations, transitions & research
 5. 5. Teamwork, teamwork, teamwork…
 6. 6. Central research question Q-factor, the influence of spatial quality advice teams in the Netherlands since 1990 from the perspective of spatial design. A(n) (inter)national research on the team performance and innovation potential of quality teams and their impact on the spatial design object and process.
 7. 7. 1990 – 2005: spatial quality policy – aesthetic control
 8. 8. 2005 – 2018: spatial quality advice and its (fuzzy) legality
 9. 9. Central research question Q-factor, the influence of spatial quality advice teams in the Netherlands since 1990 from a planning perspective. A research on the performance of spatial quality teams against the background of the Dutch planning system and spatial decision-making processes.
 10. 10. Content of presentation 1. The topic: what en why? 2. Preliminary research 2012-2014 3. Q-factor research program 4. First step PhD’s: characteristics and assessment of impact 5. Further PhD research plans
 11. 11. WHAT AND WHY -factorRuimtelijke kwaliteitsteams in Nederland Q Ruimtelijke kwaliteitsteams in NederlandQ-factor Sandra van Assen en José van Campen Sandra van Assen en José van Campen blauwdruk The impact of spatial quality advisory practices
 12. 12. What? 139 spatial quality teams
 13. 13. Hubs…...of creativity, knowledge, deliberation
 14. 14. What? A q-team is a multidisciplinary team of experts that advises on matters of spatial quality in spatial assignments.
 15. 15. Why is research relevant? • Wide spread phenomenon in NL • Confusion & unclarity • Black box • Little academic research • No ‘evidence’ influence & efficiency • Opportunity in collaborative planning system
 16. 16. PRELIMINARY RESEARCH 2012-2014 -factorRuimtelijke kwaliteitsteams in Nederland Q Ruimtelijke kwaliteitsteams in NederlandQ-factor Sandra van Assen en José van Campen Sandra van Assen en José van Campen blauwdruk The impact of spatial quality advisory practices
 17. 17. 139 Q-teams 90 q-teams responded (65%) Gemeente (46%) Provincie (12%) Rijk (2%) Regio (2%) Waterschap (1%) Publiek-private samenwerking (17%) Private partij (3%) Samenwerking gemeenten (4%) Samenwerking provincie/gemeente (7%) Samenwerking rijk/provincie/gemeente (6%) totaal 90 teams EK ke onder- nlijst aan het den rst, enteel icht. . In de tsteams nr RESPONS RUIMTELIJKE KWALITEITSTEAMS Vragenlijsten door kwaliteitsteam ingevuld Vragenlijsten door kwaliteitsteam niet ingevuld OPDRACHTGEVERS
 18. 18. 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 100 140 40 80 60 20 0 120
 19. 19. 21 1955, planologische commissie IJsselmeerpolders The Dutch have a long history in this area…
 20. 20. 22 1955, planologische commissie IJsselmeerpolders The Dutch have a long history in this area…
 21. 21. Commissioners 80% of the 90 responding q-teams had a governmental commissioner, on local, provincial or national scale. The other 20% were public-private partnerships or semi-public organisations. Opdrachtgevers op de kaart Er tekenen zich concentratiegebieden af met veel gemeentelijke en publiek-private samenwerkings- verbanden als opdrachtgever. We zien concentra- ties in Twente, bij Zwolle, rond Amsterdam en de Haarlemmermeer, in Groningen en in Zeeland. Opgaven OPDRACHTGEVER Provincie Het Rijk Gemeente Regio Samenwerking gemeenten Samenwerking provincie/ gemeente Private partij Samenwerking rijk/ provincie/ gemeente Waterschap Publiek-private samenwerking 5 OPDRACHTGEVER het Rijk (2%) gemeente (46%) regio (2%) publiek-private samenwerking (17%) samenwerking gemeenten (4%) private partij (3%) waterschap (1%) totaal 90 teams samenwerking provincie/ gemeente (7%) samenwerking Rijk/ provincie/ gemeente (6%) provincie (12%) AVEN drachtgever e opdrachtgevers s. Hiervan vormen Rond de 50% ticipeerd in het te of samenwer- gever. Bijna alle van een of meer waterstaat en de oed) is (mede-) s in het onderzoek, d opdrachtgever- nte. Meer dan de helft van de ruimtelijke kwaliteits- teams adviseert over opgaven van voornamelijk stedelijke aard (52%). Hieronder vallen opgaven gericht op centrum- en binnenstedelijke ontwik- kelingen, woongebieden, bedrijventerreinen, en stedelijke vernieuwing. Meer dan een derde van de ruimtelijke kwaliteitsteams adviseert over op- gaven met een meer landschappelijke aard (37%). Het betreft de ruimtelijke kwaliteitsteams die zijn gericht op gebiedsopgaven, regionale opgaven of landschappelijke opgaven. De watergerelateerde opgaven (oa. waterveiligheid, waterwerken), waarover meerdere teams (oa. Kwaliteitsteam Ruimte voor de Rivier, Kwaliteitsteam Afsluitdijk en Kwaliteitsteam Wetterskip Fryslân (Waterschap Friesland)) zich buigen zijn in deze indeling van meer landschappelijke aard. Het is niet duidelijk of de opgaven gericht op infrastructuur en ‘di- verse onderwerpen’ (11% van de teams), stedelijk of juist landschappelijk van aard zijn. OPGAVE centrum/binnenstedelijke gebiedsontwikkeling (12%) bedrijventerrein (10%) woongebied (28%)landschappelijk (10%) regio/gebied (27%) infrastructuur (6%) diversen (6%) stedelijke vernieuwing woonbuurten (2%) totaal 90 teams
 22. 22. Team members • four to five per team (average) • 50% spatial designers • 50% other disciplines • Some q-teams one or more laymen disciplines als leden die in meerdere teams zitten) kunnen we aannemen dat 50 tot 60% van de leden een ontwerpende disciplines vertegenwoor- digd. Op het totaal van circa 620 zijn er circa 310 tot 370 leden met een ontwerpende discipline. Het schema laat zien dat in de meeste teams uit het onderzoek de disciplines stedenbouw, architectuur en landschapsarchitectuur stevig zijn vertegenwoordigd. In percentages: In 91% van de teams is de ste- denbouw vertegenwoordigd. In rond de 70% van de teams is de landschapsarchitectuur vertegen- woordigd, in 77% de architectuur, in 37% een openbare ruimte ontwerper. In ruim 48% van de teams is welstand vertegenwoordigd. Daarnaast zijn er relatief veel aanvullende (niet ontwerpende) disciplines vertegenwoordigd. Cul- tuurhistorici zijn aanwezig in 34% van alle teams. In 14% van de teams zit een planeconoom. We zien dat in 11 tot ruim 19% van de teams experts zitting hebben op het gebied van infrastructuur, wonen, ecologie en waterhuishouding. 2% van de teams beschikt over een expert op het gebied van recreatie en toerisme. In een deel van de teams zijn projectleiders aanwezig, soms een deskun- dige op het gebied van ruimtelijke ordening, plantoetsing en vergunningen, slechts sporadisch een opdrachtgever of wethouder. Tevens valt op dat er geen burgerleden zijn en dat slechts in één team deskundigen uit maatschappelijke organisa- ties zijn opgenomen. Ongeveer een derde van de teams heeft een van zijn leden als secretaris benoemd (32%). GROOTTE 5 leden (20%) 2 leden (7%) 6 of meer leden (33%) 4 leden (17%) 3 leden (11%) 1 lid (2%) niet aangegeven (10%) totaal 90 teams DISCIPLINES IN RUIMTELIJKE KWALITEITSTEAMS totaal 90 teams, teams zijn multidisciplinair 0 30 60 90 landschap (68%) stedenbouw (91%) architectuur (77%) cultuurhistorie (34%) openbare ruimte (37%) wonen, volkshuisvesting, samenleving (13%) milieu, duurzaamheid/ ecologie / natuur (19%) (plan)economie, financiën (14%) infrastructuur (17%) waterhuishouding (11%) welstand (48%) recreatie/toerisme (2%) secretaris (lid vh team) (32%) projectleider (lid vh team) (27%) overig/ ruimtelijke kwaliteit (7%) RO/ plantoetser/ vergunningen (8%) bestuurskundige (1%) opdrachtgever (2%) vertegenwoordigers maatschappelijke organisaties (1%) DISCIPLINES IN RUIMTELIJKE KWALITEITSTEAMS totaal 90 teams, teams zijn multidisciplinair 0 30 60 90 landschap (68%) stedenbouw (91%) architectuur (77%) cultuurhistorie (34%) openbare ruimte (37%) wonen, volkshuisvesting, samenleving (13%) milieu, duurzaamheid/ ecologie / natuur (19%) (plan)economie, financiën (14%) infrastructuur (17%) waterhuishouding (11%) welstand (48%) recreatie/toerisme (2%) secretaris (lid vh team) (32%) projectleider (lid vh team) (27%) overig/ ruimtelijke kwaliteit (7%) RO/ plantoetser/ vergunningen (8%) bestuurskundige (1%) opdrachtgever (2%) vertegenwoordigers maatschappelijke organisaties (1%) ijdende opgaven en opdrachtgevers de ruimtelijke delijke opgaven, publiek-private een private partij Deze teams zijn eneriek te typeren ). ever van een team. Dit zijn matische teams uimtelijke gen (provincie pen van allure / xen (Noord Bra- , adviescommissie Holland). Ook dit nfrastructu- rs gezamenlijk combinaties van menwerking tus- of om samenwer- fieke teams. ele ruimtelijke m advies te geven grootschalige objecten. Hier e het opdracht- t kwaliteitsteam Veenhuizen, de ecifiek. AARD TE BEHANDELEN PLANNEN Niet aangegeven Overig Programmatisch Ontwerpkaders Concrete ontwerpen (formele) beleidsplannen GROOTTE 2 leden 1 lid 3 leden 4 leden 5 leden > 6 leden Niet aangegeven
 23. 23. Spatial assignments • 52% urban developments • 37% advised on the regional scale • 11% various subjects or themes egebieden af met veel rivate samenwerkings- er. We zien concentra- ond Amsterdam en de gen en in Zeeland. OPDRACHTGEVER Provincie Het Rijk Gemeente Regio Samenwerking gemeenten Samenwerking provincie/ gemeente Private partij Samenwerking rijk/ provincie/ gemeente Waterschap Publiek-private samenwerking OPGAVE Centrum/binnenstedellijke gebiedsontwikkeling Bedrijventerrein Woongebied Landschappelijk Regio/gebied Infrastructuur Diversen Stedelijke vernieuwing woonbuurt 5 Meer dan de helft van de ruimtelijke kwaliteits- teams adviseert over opgaven van voornamelijk stedelijke aard (52%). Hieronder vallen opgaven gericht op centrum- en binnenstedelijke ontwik- kelingen, woongebieden, bedrijventerreinen, en stedelijke vernieuwing. Meer dan een derde van de ruimtelijke kwaliteitsteams adviseert over op- gaven met een meer landschappelijke aard (37%). Het betreft de ruimtelijke kwaliteitsteams die zijn gericht op gebiedsopgaven, regionale opgaven of landschappelijke opgaven. De watergerelateerde opgaven (oa. waterveiligheid, waterwerken), waarover meerdere teams (oa. Kwaliteitsteam Ruimte voor de Rivier, Kwaliteitsteam Afsluitdijk en Kwaliteitsteam Wetterskip Fryslân (Waterschap Friesland)) zich buigen zijn in deze indeling van meer landschappelijke aard. Het is niet duidelijk of de opgaven gericht op infrastructuur en ‘di- verse onderwerpen’ (11% van de teams), stedelijk of juist landschappelijk van aard zijn. OPGAVE centrum/binnenstedelijke gebiedsontwikkeling (12%) bedrijventerrein (10%) woongebied (28%)landschappelijk (10%) regio/gebied (27%) infrastructuur (6%) diversen (6%) stedelijke vernieuwing woonbuurten (2%) totaal 90 teams
 24. 24. Specific? linked to specific development or transformation processes. Team City Ring Road Utrecht: specifiek team (photo: Christiaan Krouwels)
 25. 25. …or generic? Aimed at the spatial quality of a larger area, involved in everything that happens, whether planned or spontaneous. Team Province of Fryslân: generic team (photo: Sandra van Assen)
 26. 26. Role: reactive or proactive? Team: Ervenconsulenten Het Oversticht Overijssel: pro-actief (photo: Sandra van Assen)
 27. 27. Composition: Focused on visual quality, spatial coherence or spatial environment? Spatial quality control committee Den Helder: ontwerp en beeldkwaliteit + ruimtelijke inpassing (photo: Christiaan Krouwels)
 28. 28. Brabants Expertisecentrum Ruimtelijke Kwaliteit (BERK): internal team (photo: Christiaan Krouwels) Degree of independence: external, internal or mixed?
 29. 29. College van Rijksadviseurs (CRA): zichtbaar en openbaar (photo: Christiaan Krouwels) Degree of disclosure closed, semi-closed or disclosed character ?
 30. 30. Team Wetterskip Fryslân: works withpilots (photo: Christiaan Krouwels) Degree of regulation Regulated, semi-regulated or unregulated?
 31. 31. CRK Bussum: connecting with the community (photo: Chiel van Diest) Authority Professional knowledge, power of persuasion or procedural?
 32. 32. Q-FACTOR RESEARCH PROGRAM -factorRuimtelijke kwaliteitsteams in Nederland Q Ruimtelijke kwaliteitsteams in NederlandQ-factor Sandra van Assen en José van Campen Sandra van Assen en José van Campen blauwdruk The impact of spatial quality advisory practices
 33. 33. Q-factor program 1. Collaboration in 2 parallel PhD’s 2. Other academic research (like AARO) 3. Practice: existing networks Mooiwaarts, Architectuur Lokaal, Federatie Ruimtelijke Kwaliteit, Academies van Bouwkunst, Lectoraat FUR (AARO), Welstandsorganisaties in NL, q-teams in heel NL,.. 4. International comparison
 34. 34. What is the influence of spatial quality advice teams in the Netherlands since 1990 from the perspective of spatial planning and design? Organization of the PhD researches 1) … influence on spatial design object and process? 2) … influence of teamwork? 3) … the innovation potential? Shared research questions: (1) What are the characteristics? (2) How to assess their impact? Perspective Spatial design (Sandra) 1) …legality and legitimacy? 2) …the contribution of knowledge ? 3) …the influence on actions and decisions of actors Perspective Spatial planning (José)
 35. 35. Organization of collaboration The team… (in development) JOSE VAN CAMPEN PLANNER WRITER PHD PLANNING SANDRA VAN ASSEN URBAN DESIGNER ARCHITECT PHD DESIGN WIl ZONNEVELD PROFESSOR DEPARTMENT OF URBANISM SUPERVISOR PLANNING EGBERT STOLK POSTDOCTORAL RESEARCH FELLOW FORMER DAILY SUPERVISOR DESIGN ? NEW DAILY SUPERVISOR PLANNING ? NEW DAILY SUPERVISOR DESIGN
 36. 36. CHRIS ZUIDEMA RUG PLANNING TERRY VAN DIJK RUG PLANNING EGBERT STOLK UTS DESIGN DIRK SIJMONS EMERITUS HOOGLERAAR EXPERT DESIGN JOSE VAN CAMPEN PLANNER WRITER PHD PLANNING SANDRA VAN ASSEN URBAN DESIGNER ARCHITECT PHD DESIGN WIL ZONNEVELD PROFESSOR DEPARTMENT OF URBANISM SUPERVISOR PLANNING ? NEW DAILY SUPERVISOR PLANNING ? NEW DAILY SUPERVISOR DESIGN JEF DIRECTOR MUHREN MOOI NOORD HOLLAND SPATIAL QUALITY MACHIEL VAN DORST TU AARO CILLY JANSEN DIRECTOR ARCHITECTUUR LOKAAL SPATIAL QUALITY WYTZE PATIJN EMERITUS HOOGLERAAR EXPERT DESIGN FLIP TEN CATE DIRECTOR FEDERATIE RUIMTELIJEK KWALITEIT OOK OMGEVINGSWET SPATIAL QUALITY Organization of collaboration Team & network Team Network ERIC LUITEN SPOORBOUW- MEESTER CHAIRMAN AMSTERDAM C. WELSTAND & MONUMENTEN DESIGN CO VERDAAS PROFESSOR DEPARTMENT OF MANAGEMENT IN THE BUILT ENVIRONMENT ENVIRONMENTAL & PLANNING ACT
 37. 37. • Survey Mixed method research: Qualitative: Quantitative: • Case study • Document analysis • In depth interviews key persons • Observations • Focus groups Atlas Interpretation of perception of team members and clients
 38. 38. FIRST STEP PhD’S: CHARACTERISTICS AND ASSESSMENT OF IMPACT -factorRuimtelijke kwaliteitsteams in Nederland Q Ruimtelijke kwaliteitsteams in NederlandQ-factor Sandra van Assen en José van Campen Sandra van Assen en José van Campen blauwdruk The impact of spatial quality advisory practices
 39. 39. First paper Conference paper AESOP june 2018 Paper 1: objectives: • present Dutch practice • probe theoretical approach, • scan international context • propose research agenda Questions: (1) What are the characteristics of the Dutch spatial quality advisory practices? (2) How to assess their impact?
 40. 40. Characteristics (fig. 1) No two q-teams are exactly alike. A team profile must be clear and consistent, which does not mean static SPATIAL QUALITY FOCUS coherence MAIN CHARACTERISTICS DEGREEOF INDEPENDENCE DEGREEOF DISCLOSURE DEGREEOF REGULATION PROFESSIONAL WEIGHT ROLE SPECIFIC GENERIC OR TYPOLOGY
 41. 41. Characteristics (fig. 2) Spectrum of dialogue. The less-statutory position allows the q-teams to have: an open dialogue and co-creative arrangements with actors involved. COLLABORATIVE DIALOGUE CONTROL DIALOGUE INTERPRETIVE DIALOGUE
 42. 42. Assessing the impact (fig. 3) OUTCOMEINPUT OUTPUTTHROUGHPUT Q-TEAM THROUGHPUT FEEDBACK • Both performance and conformance (Faludi, 1973, 1987, 2000; Faludi & Altes, 1994) • Performance: generating valid arguments for decisions on spatial quality and improve the quality of these decisions. • Conformance: generating valid arguments for design choices concerning the design object and improve the quality of the design. • Taking into account the whole advisory process
 43. 43. Assessing the impact ‘Q-factor’ (fig. 4) CONTEXT COMMISSION CREATIVITY of DESIGN The balance between the 3 C’s determines the impact of a q-team. The balance between commission, context and creativity of design, what we call ‘the Q-factor’.
 44. 44. Scan international context Are the characteristics of spatial quality advisory practices and impact indicators recognizable and transferable to other countries? Aesthetic control committees Spatial quality teams
 45. 45. Research agenda 1. Further development of a theoretical framework 2. Further research q-teams (mixed method) 3. The public value of q-teams 4. The role of expertise 5. Spatial quality advisory practices as a bridge between planning and design 6. International comparison
 46. 46. FURTHER PHD RESEARCH PLANS: SANDRA -factorRuimtelijke kwaliteitsteams in Nederland Q Ruimtelijke kwaliteitsteams in NederlandQ-factor Sandra van Assen en José van Campen Sandra van Assen en José van Campen blauwdruk The impact of spatial quality advisory practices
 47. 47. 1) … influence on spatial design object and process? 2) … influence of teamwork? 3) … the innovation potential? • In-depth interviews • Document analyses • Participant observation • In-depth interviews • Discourse analyses • Experiment? Research questions Exploration of methods Sub questions + methodology Sandra
 48. 48. 1. Design performance (Lawson) 2. Design review / Design governance / Aesthetic control (Punter, Nelissen, Carmona, Scheer, Gjerde) 3. Expertise (Dorst & Lawson) 4. Design rationality / Design thinking (Schön, Schön & Rein, Cross) 5. Teamwork, teamperformance (Paul & Nijstad, Wenger et al) 6. Innovation / team innovation (pm) Towards a theoretical framework some starting points….
 49. 49. FURTHER PHD RESEARCH PLANS: JOSÉ -factorRuimtelijke kwaliteitsteams in Nederland Q Ruimtelijke kwaliteitsteams in NederlandQ-factor Sandra van Assen en José van Campen Sandra van Assen en José van Campen blauwdruk The impact of spatial quality advisory practices
 50. 50. Sub questions + methodology José Case study • In-depth interviews • Document analyses • Observations • Historical analysis • Focusgroups 1) …legality and legitimacy? 2) …the contribution of knowledge ? 3) …the influence on actions and decisions of actors Exploration of methods Research questions
 51. 51. Towards a theoretical framework some starting points…. 1. Planning performance theory (Faludi) 2. Public value (Mark Moore) 3. Fuzzy legality (Cohn, Balz, De Somer) 4. Professionalism and knowledge (Noordegraaf, Arts) 5. Decision-making theory (Faludi, Friend&Jessop)
 52. 52. 2018 Theoretical framework (first scan) PAPER 1 Theoretical framework Research design Survey update (quantitative) 2019 Survey out (quantitative) Selection of cases Document study First observations (passive, building rapport) First in-depth interviews Work on PAPERS 2, 3, 4 2020 Processing all quant. data (survey) Further detailed observations (moderate) Further in-depth interviews Work on PAPERS 2, 3, 4 2021 Analysis all quant. data (Atlas) Discourse analysis all qual. data Focusgroups Work on PAPERS 2, 3, 4 2022 Survey update PAPER 5 2023 ??? concept… Planning:
 53. 53. Spatial quality advisory practices as a bridge between planning and design; a wide spectrum of plannerly and designerly ways of thinking and their interaction. Bringing together planning and design
 54. 54. The impact of spatial quality advisory practices -factorRuimtelijke kwaliteitsteams in Nederland Q Ruimtelijke kwaliteitsteams in NederlandQ-factor Sandra van Assen en José van Campen Sandra van Assen en José van Campen blauwdruk Urban and regional development Lunch Seminar Urbanism José van Campen en Sandra van Assen 16.05.2018

×