Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Prawne aspekty prowadzenia e-sklepu

4,645 views

Published on

Prezentacja z dnia 15 grudnia 2011 r. w ramach Akademii Skutecznego E-biznesu

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Prawne aspekty prowadzenia e-sklepu

 1. 1. Prawne aspekty prowadzenia e-sklepu Akademia Skutecznego E-biznesu Marcin Błaszyk, Krzysztof Jarosiński SLC s.c. Poznań, 15.12.2011
 2. 2. 1. Przedmiot prezentacji• Umowy zawierane na odległość• Obowiązki informacyjne – regulamin sklepu internetowego• Klauzule niedozwolone• Pytania i odpowiedzi
 3. 3. 2. Zawieranie umów drogą elektronicznąUmowy zawierane na odległość: • bez jednoczesnej obecności obu stron, • przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość, np. poczty elektronicznej lub innych środków komunikacji elektronicznej, • kontrahentem konsumenta jest przedsiębiorca, który tak zorganizował swoją działalność;
 4. 4. 3. Zawieranie umów drogą elektronicznąUmowy zawierane na odległość: • konsument ma prawo odstąpić od takiej umowy w terminie 10 dni, – od dnia wydania rzeczy, – gdy umowa dotyczy świadczenia usługi - od dnia jej zawarcia; • konsument nie musi podawać przyczyn odstąpienia, • wystarczy, że konsument wyśle w ciągu 10 dni odpowiednie oświadczenie na piśmie;
 5. 5. 4. Zawieranie umów drogą elektronicznąUmowy zawierane na odległość: • Konsument powinien być poinformowany, przy użyciu środka porozumiewania się na odległość, najpóźniej w chwili złożenia mu propozycji zawarcia umowy, o: – (…) [11 punktów z ustawy] • Informacje, o których mowa w ust. 1, powinny być sformułowane jednoznacznie, w sposób zrozumiały i łatwy do odczytania. • Przedsiębiorca jest obowiązany do potwierdzenia konsumentowi na piśmie informacji, najpóźniej w momencie rozpoczęcia spełniania świadczenia.
 6. 6. 4a Minimalna treść regulaminu e-sklepu• oznaczenie przedsiębiorcy,• właściwości towarów (to poza regulaminem)• cena i zasady jej zapłaty,• koszty oraz termin dostawy,• Informacja o prawie do odstąpienia od umowy,• koszty wynikające z korzystania ze środków porozumiewania się na odległość, jeżeli są skalkulowane inaczej, niż standardowo,• termin, w jakim oferta ma charakter wiążący,• miejsce i sposób składania reklamacji,
 7. 7. 5. Zawieranie umów drogą elektronicznąUmowy zawierane na odległość:W razie braku potwierdzenia informacji, o których mowaw art. 9 ust. 1, termin, w którym konsument może odstąpićod umowy, wynosi trzy miesiące i liczy się od dnia wydaniarzeczy, a gdy umowa dotyczy świadczenia usługi - od dnia jejzawarcia. Jeżeli jednak konsument po rozpoczęciu biegu tegoterminu otrzyma potwierdzenie, termin ulega skróceniu dodziesięciu dni od tej daty.
 8. 8. 6. Zawieranie umów drogą elektroniczną• W razie odstąpienia od umowy umowa jest uważana za niezawartą, a konsument jest zwolniony z wszelkich zobowiązań. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie czternastu dni. Jeżeli konsument dokonał jakichkolwiek przedpłat, należą się od nich odsetki ustawowe od daty dokonania przedpłaty.• Konsument ponosi koszty wyłącznie odesłania towaru (por. wyrok ETS z 15.4.2010, C-511/08, a także szereg decyzji Prezesa UOKiK dotyczących tego zagadnienia);
 9. 9. 7. Zawieranie umów drogą elektroniczną• W wypadku odstąpienia od umowy przez konsumenta przedsiębiorca ma obowiązek poświadczyć na piśmie zwrot świadczenia.
 10. 10. 8. Zawieranie umów drogą elektronicznąJeżeli strony nie umówiły się inaczej, prawo odstąpieniaod umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowiw wypadkach (wybrane przypadki):• świadczenia usług rozpoczętego, za zgodą konsumenta, przed upływem terminu, o którym mowa w art. 7 ust. 1,• dotyczących nagrań audialnych i wizualnych oraz zapisanych na informatycznych nośnikach danych po usunięciu przez konsumenta ich oryginalnego opakowania,• świadczeń o właściwościach określonych przez konsumenta w złożonym przez niego zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą,• świadczeń, które z uwagi na ich charakter nie mogą zostać zwrócone lub których przedmiot ulega szybkiemu zepsuciu;
 11. 11. 9. Zawieranie umów drogą elektroniczną• Umowa nie może nakładać na konsumenta obowiązku zapłaty ceny lub wynagrodzenia przed otrzymaniem świadczenia.• Umowa powinna określać miejsce i sposób składania reklamacji, nie powodujące nadmiernych trudności lub kosztów po stronie konsumenta.• Jeżeli strony nie umówiły się inaczej, przedsiębiorca powinien wykonać umowę zawartą na odległość najpóźniej w terminie trzydziestu dni po złożeniu przez konsumenta oświadczenia woli o zawarciu umowy. Jeżeli przedsiębiorca nie może spełnić świadczenia z tego powodu, że przedmiot świadczenia nie jest dostępny, powinien niezwłocznie, najpóźniej jednak w terminie trzydziestu dni od zawarcia umowy, zawiadomić o tym konsumenta i zwrócić całą otrzymaną od niego sumę pieniężną.
 12. 12. 10. Obowiązki usługodawcy wg ustawy o świadczeniu usług drogą elektronicznąŚwiadczenie usług drogą elektroniczną:• wykonanie usługi powinno nastąpić bez jednoczesnej obecności stron,• wykonanie usługi powinno nastąpić przez wysłanie i odbieranie danych za pomocą systemów teleinformatycznych,• usługa powinna być świadczona na indywidualne żądanie strony (usługobiorcy),• nadawanie, odbieranie i transmitowanie danych w ramach usługi świadczonej drogą elektroniczną powinno nastąpić za pośrednictwem sieci telekomunikacyjnej w rozumieniu ustawy - Prawo telekomunikacyjne.
 13. 13. 11. Obowiązki usługodawcy wg. ustawy o świadczeniu usług drogą elektronicznąŚwiadczenie usług drogą elektroniczną:• świadczenie usług drogą elektroniczną – np. zawieranie umów on-line;• zakup rzeczy w sklepie internetowym – to nie jest usługa świadczona drogą elektroniczną;• dostęp do bazy danych on-line, korzystanie ze strony internetowej, usługa VOD – TAK;
 14. 14. 12. Obowiązki usługodawcy wg ustawy o świadczeniu usług drogą elektronicznąRegulamin świadczenia usług drogą elektroniczną(wybrane zagadnienia):• dane ewidencyjne/rejestrowe usługodawcy, plus adresy elektroniczne (obowiązki informacyjne z innych ustaw: KC, SDG, inne),• rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną• warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną,• tryb postępowania reklamacyjnego.
 15. 15. 13. Obowiązki usługodawcy wg ustawy o świadczeniu usług drogą elektronicznąRegulamin świadczenia usług drogą elektroniczną• wzorzec umowny,• regulamin powinien zostać udostępniony przez usługodawcę przed zawarciem umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną,• wymóg nieodpłatnego udostępnienia - w taki sposób, który umożliwia pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie treści regulaminu za pomocą systemu teleinformatycznego, którym posługuje się usługobiorca;
 16. 16. 14. Obowiązki usługodawcy wg ustawy o świadczeniu usług drogą elektronicznąUsługodawca jest obowiązany zapewnić usługobiorcydostęp do aktualnej informacji o:• szczególnych zagrożeniach związanych z korzystaniem z usługi świadczonej drogą elektroniczną, np. możliwość otrzymania tzw. spamu, narażenie na działanie wirusów komputerowych, oprogramowania szpiegującego;• funkcji i celu oprogramowania lub danych niebędących składnikiem treści usługi, wprowadzanych przez usługodawcę do systemu teleinformatycznego, którym posługuje się usługobiorca, np. cookies i inne podobne narzędzia.
 17. 17. 15. Klauzule niedozwoloneDwa tryby kontroli postanowień regulaminów:• postępowanie sądowe w sprawach o uznanie postanowień wzorca umowy za niedozwolone (abstrakcyjna kontrola wzorca),• kontrola incydentalna; z uwagi na inkorporowanie do treści umowy niedozwolonych postanowień umownych w rozumieniu art. 385(1) 1 k.c.
 18. 18. 16. Klauzule niedozwoloneSądowa (abstrakcyjna) kontrola treści wzorca umowy(np. regulaminu):• ma charakter abstrakcyjny, oderwany od treści konkretnej umowy, bez względu na to, czy jakakolwiek umowa na podstawie takiego wzorca została faktycznie zawarta,• legitymowany czynnie jest każdy, kto według oferty zawartej we wzorcu mógłby ze składającym ofertę zawrzeć umowę zawierającą niedozwolone postanowienie umowne, co do zasady konsument,• zwolnienie od kosztów sądowych dla strony wnoszącej o uznanie postanowień umownych za niedozwolone (u.k.s.);
 19. 19. 17. Klauzule niedozwoloneSądowa (abstrakcyjna) kontrola treści wzorca umowy(np. regulaminu):• z żądaniem uznania postanowienia wzorca umowy za niedozwolone można wystąpić również wtedy, gdy pozwany zaniechał jego stosowania, jeżeli od tego zaniechania nie minęło sześć miesięcy;• zaniechanie przez pozwanego, po wytoczeniu powództwa, stosowania zaskarżonego postanowienia wzorca umownego nie ma wpływu na bieg postępowania.
 20. 20. 18. Klauzule niedozwoloneSądowa (abstrakcyjna) kontrola treści wzorca umowy(np. regulaminu) – dlaczego taka dotkliwa:• organizacje konsumenckie „wyspecjalizowane” w poszukiwaniu klauzul niedozwolonych,• koszty publikacji prawomocnego wyroku w Monitorze Sądowym i Gospodarczym,• koszty procesu, plus koszty zastępstwa prawnego;• ok. 2.000 PLN w przypadku jednej klauzuli;
 21. 21. 19. Klauzule niedozwoloneSądowa (incydentalna) kontrola treści wzorca umowy• klauzule abuzywne• Sprawa sądowa dotyczy konkretnej umowy
 22. 22. 20. Praktyki naruszające zbiorowe interesy konsumentów• stosowanie klauzul niedozwolonych• naruszanie obowiązku udzielania konsumentom rzetelnej, prawdziwej i pełnej informacji• nieuczciwe praktyki rynkowe lub czyny nieuczciwej konkurencji• kara pieniężna w wysokości do 10 % przychodu osiągniętego w roku rozliczeniowym poprzedzającym rok nałożenia kary
 23. 23. 21. Pytania i odpowiedziPytania z Państwa strony?
 24. 24. Zakończenie Kontakt z nami: Email: biuro@slc.poznan.plBlog: http://blaszyk-jarosinski.pl WWW: http://slc.poznan.pl

×