Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

of

Participación política e social das mulleres. Ámbito laboral Slide 1 Participación política e social das mulleres. Ámbito laboral Slide 2 Participación política e social das mulleres. Ámbito laboral Slide 3

YouTube videos are no longer supported on SlideShare

View original on YouTube

Participación política e social das mulleres. Ámbito laboral Slide 5 Participación política e social das mulleres. Ámbito laboral Slide 6

YouTube videos are no longer supported on SlideShare

View original on YouTube

Participación política e social das mulleres. Ámbito laboral Slide 8 Participación política e social das mulleres. Ámbito laboral Slide 9 Participación política e social das mulleres. Ámbito laboral Slide 10 Participación política e social das mulleres. Ámbito laboral Slide 11 Participación política e social das mulleres. Ámbito laboral Slide 12

YouTube videos are no longer supported on SlideShare

View original on YouTube

Participación política e social das mulleres. Ámbito laboral Slide 14 Participación política e social das mulleres. Ámbito laboral Slide 15 Participación política e social das mulleres. Ámbito laboral Slide 16

YouTube videos are no longer supported on SlideShare

View original on YouTube

Participación política e social das mulleres. Ámbito laboral Slide 18 Participación política e social das mulleres. Ámbito laboral Slide 19 Participación política e social das mulleres. Ámbito laboral Slide 20 Participación política e social das mulleres. Ámbito laboral Slide 21 Participación política e social das mulleres. Ámbito laboral Slide 22 Participación política e social das mulleres. Ámbito laboral Slide 23 Participación política e social das mulleres. Ámbito laboral Slide 24 Participación política e social das mulleres. Ámbito laboral Slide 25 Participación política e social das mulleres. Ámbito laboral Slide 26 Participación política e social das mulleres. Ámbito laboral Slide 27 Participación política e social das mulleres. Ámbito laboral Slide 28 Participación política e social das mulleres. Ámbito laboral Slide 29 Participación política e social das mulleres. Ámbito laboral Slide 30 Participación política e social das mulleres. Ámbito laboral Slide 31 Participación política e social das mulleres. Ámbito laboral Slide 32 Participación política e social das mulleres. Ámbito laboral Slide 33 Participación política e social das mulleres. Ámbito laboral Slide 34 Participación política e social das mulleres. Ámbito laboral Slide 35 Participación política e social das mulleres. Ámbito laboral Slide 36 Participación política e social das mulleres. Ámbito laboral Slide 37 Participación política e social das mulleres. Ámbito laboral Slide 38 Participación política e social das mulleres. Ámbito laboral Slide 39 Participación política e social das mulleres. Ámbito laboral Slide 40

YouTube videos are no longer supported on SlideShare

View original on YouTube

Participación política e social das mulleres. Ámbito laboral Slide 42 Participación política e social das mulleres. Ámbito laboral Slide 43 Participación política e social das mulleres. Ámbito laboral Slide 44 Participación política e social das mulleres. Ámbito laboral Slide 45 Participación política e social das mulleres. Ámbito laboral Slide 46 Participación política e social das mulleres. Ámbito laboral Slide 47 Participación política e social das mulleres. Ámbito laboral Slide 48 Participación política e social das mulleres. Ámbito laboral Slide 49 Participación política e social das mulleres. Ámbito laboral Slide 50 Participación política e social das mulleres. Ámbito laboral Slide 51 Participación política e social das mulleres. Ámbito laboral Slide 52 Participación política e social das mulleres. Ámbito laboral Slide 53 Participación política e social das mulleres. Ámbito laboral Slide 54

YouTube videos are no longer supported on SlideShare

View original on YouTube

Participación política e social das mulleres. Ámbito laboral Slide 56 Participación política e social das mulleres. Ámbito laboral Slide 57 Participación política e social das mulleres. Ámbito laboral Slide 58 Participación política e social das mulleres. Ámbito laboral Slide 59 Participación política e social das mulleres. Ámbito laboral Slide 60 Participación política e social das mulleres. Ámbito laboral Slide 61 Participación política e social das mulleres. Ámbito laboral Slide 62 Participación política e social das mulleres. Ámbito laboral Slide 63 Participación política e social das mulleres. Ámbito laboral Slide 64
Upcoming SlideShare
Lelki gyogy homp_val_01
Next
Download to read offline and view in fullscreen.

0

Share

Download to read offline

Participación política e social das mulleres. Ámbito laboral

Download to read offline

Situación laboral das mulleres no Estado español, con especial incidencia no sector da administración pública, para o primeiro trimestre de 2016. Definición dos principais conceptos

Related Books

Free with a 30 day trial from Scribd

See all
 • Be the first to like this

Participación política e social das mulleres. Ámbito laboral

 1. 1. Igualdade e xénero Conceptos básicos Mar F. Cendón Módulo de igualdade de oportunidades para persoal da Deputación de Pontevedra. Pontevedra, maio de 2016.
 2. 2. Participación política e social das mulleres Igualdade de oportunidades? Aconstruciónsocialdadesigualdade
 3. 3. O mercado laboral Aconstruciónsocialdadesigualdade
 4. 4. Aconstruciónsocialdadesigualdade
 5. 5. Aconstruciónsocialdadesigualdade
 6. 6. A «mística da feminidade»
 7. 7. A muller durante a Ditadura Anxo do fogar e «templo da raza» Gardiá da familia e dos valores nacionalcatólicos: nenos, fogar, igrexa. Aconstruciónsocialdadesigualdade
 8. 8. Primeiros «pasos»… 1961: Lei sobre dereitos políticos, profesionais e de traballo da muller 1975: Reforma do Código Civil 1978: Constitución Aconstruciónsocialdadesigualdade
 9. 9. Artigo 35.1 da Constitución española Todos os españois teñen o deber de traballar e o dereito ao traballo, á libre elección de profesión ou oficio, á promoción a través do traballo e a unha remuneración suficiente para satisfacer as súas necesidades e as da súa familia, sen que en ningún caso poida facerse discriminación por razón de sexo. Aconstruciónsocialdadesigualdade
 10. 10. Artigo 17.1 da Lei do Estauto dos traballadores Entenderanse nulos e sen efecto os preceptos regulamentarios, as cláusulas dos convenios colectivos, os pactos individuais e as decisións unilaterais do empresario que contellan discriminacións directas ou indirectas desfavorables por razón de idade ou discapacidade ou favorables ou adversas no emprego, así como en materia de retribucións, xornada e demais condicións de traballo por circunstancias de sexo, orixe, incluído o racial ou étnico, estado civil, condición social, relixión ou conviccións, ideas políticas, orientación sexual, adhesión ou non a sindicatos e aos seus acordos, vínculos de parentesco con outros traballadores na empresa e lingua dentro do Estado español. Aconstruciónsocialdadesigualdade
 11. 11. Mulleres Homes Taxa de actividade (persoas integradas no mercado de traballo) 53,64 % 65,25 % Taxa de ocupación (poboación ocupada como proporción da que está en idade de traballar) 8.182,2 miles de persoas 9.847,4 miles de persoas Taxa de paro (poboación que carece de emprego) 2.413,5 miles de persoas 2.378 miles de persoas Poboación inactiva maior de 16 anos 9.158,7 miles de persoas 6.512,1 mile s de persoas Aconstruciónsocialdadesigualdade Elaboración propia cos datos da EPA 1T/2016
 12. 12. Mulleres Homes Poboación 1.393 miles de persoas 1.304,8 miles de persoas Poboación activa 598,2 miles de persoas 650,8 miles de persoas Poboación ocupada 484,9 miles de persoas 536,2 miles de persoas Poboación parada 113,3miles de persoas 114,6 miles de persoas Poboación inactiva 627,5 miles de persoas 474,7 miles de persoas Aconstruciónsocialdadesigualdade Elaboración propia cos datos da EPA 1T/2016 para Galicia
 13. 13. A incorporación das mulleres ao mercado laboral, a súa permanencia no emprego e as súas condicións de traballo están lonxe de darse en condicións de igualdade con respecto á dos homes. A taxa de actividade das mulleres incrementouse nos últimos anos, reducíndose de forma progresiva a diferenza coa taxa de actividade dos homes. Reducíuse tamén a diferenza entre a taxa de emprego de mulleres e homes, pero a causa do paro, xa que as mulleres non viron crecer a súa taxa de emprego e foi a dos homes a que descendeu de forma importante. A taxa de paro aumentou de forma considerable para mulleres e homes nos últimos anos, pero a diferenza entre ambas reduciuse notablemente debido ao maior incremento da taxa de paro dos homes. Aconstruciónsocialdadesigualdade
 14. 14. Outro dato importante a considerar, en relación ao mercado de traballo, é que, se tomamos os datos da Enquisa de Poboación Activa do INE as mulleres teñen arredor do 75 % dos contratos con xornada a tempo parcial. Hai que subliñar tamén, para facer unha análise da situación das mulleres, a situación daquelas nas que concurren outros factores adicionais ao sexo que poden conducir a situacións de discriminación e potenciar a ausencia dunha igualdade de oportunidades efectiva no mercado de traballo; se atendemos á discriminación múltiple ponse de relevo a conexión entre o sexo e factores como a discapacidade, a orixe racial ou étnica, a idade, o estatus socioneconómico, a orientación sexual etc. A análise destes datos é complexa porque é contrario ao ordenamento xurídico recoller datos sobre varios destes factores. Aconstruciónsocialdadesigualdade
 15. 15. Hai que facer referencia tamén á segregación horizontal por actividades e á vertical por ocupacións, fenómenos que acaban por determinar, en gran medida, as condicións do emprego (salarios, temporalidade, progreso profesional etc.) A pesar dos avances as mulleres e os homes aínda tenden a traballar en diferentes tipos de traballo e adoitan a concentrarse en diferentes sectores de actividade. Por outra banda, dentro do mesmo sector e/ou empresa, as mulleres desempeñan ocupacións de menor valor e peor remuneración. Aconstruciónsocialdadesigualdade
 16. 16. Tamén hai que destacar a elevada feminización de sectores como o das actividades sanitarias e os servizos sociais, onde arredor do 78 % das persoas ocupadas son mulleres, ou como a educación, onde as mulleres representan en torno ao 68 % do total de persoas ocupadas. Son actividades do sector servicios que posibilitaron, en gran medida, a incorporación das mulleres ao mercado laboral. Moitas destas ocupacións están vinculadas aos roles tradicionales de coidado e atención. Mentres, en sectores como o da construción, os homes son máis do 90 % das persoas ocupadas e na industria manufactureira arredor do 75 %. Aconstruciónsocialdadesigualdade
 17. 17. A Unión Europea di... Un modo de mellorar a competitividade de Europa é lograr un mellor equilibrio entre homes e mulleres en postos de toma de decisións económicas. Os estudos demostran que a diversidade de xénero é rendible e que as empresas con maior porcentaxe de mulleres nos consellos de administración obteñen mellores resultados que aquelas con consellos exclusivamente masculinos». Aconstruciónsocialdadesigualdade
 18. 18. Estratexia 2020 Precisaranse políticas que promovan a igualdade entre sexos co fin de incrementar a participación da poboación laboral, contribuíndo así ao crecemento e á cohesión social». Obxectivo: 75 % Detrás dun gran home sempre hai unha gran muller Aconstruciónsocialdadesigualdade
 19. 19. Instrumentos: • Programa comunitario para o emprego e a solidaridade social Progress (2007-2013). • Instrumento de microfinanciación Progress (IEMP) • EURES: a rede europea para o emprego e a mobilidade das persoas traballadoras • EUROPASS: servizo da mobilidade da cidadanía • Programas para a aprendizaxe mutua no ámbito do emprego. • Observatorio europeo do emprego (OEE) • Comité de emprego. Aconstruciónsocialdadesigualdade
 20. 20. Cres que a participación de mulleres e homes no mercado laboral é similar en canto a acceso a postos de responsabilidade, sectores de actividade, duración da xornada, temporalidade da contratación, retribución etc? Aconstruciónsocialdadesigualdade
 21. 21. Segregación vertical Desigual proporción de mulleres e homes na escala xerárquica de todos os sectores de emprego. Fai referencia a certas características nas xerarquías das persoas, dos postos e das tarefas nos centros de traballo que dificultan o acceso das mulleres a postos con maior responsabilidade e mellor remunerados. A segregación vertical provoca unha concentración de mulleres e homes en niveis específicos de responsabilidade. Aconstruciónsocialdadesigualdade
 22. 22. Algúns datos Segundo os datos do Instituto Nacional de Estatística, no curso 2009-2010 un total de 198.438 persoas completaron os seus estudos universitarios. Destas, 118.952 eran mulleres, o que supuña o 59,9 % do total. Destacar que o 51,6 % das persoas que remataron os estudos fixérono con 24 anos ou menos (no caso das mulleres o 57,9 % do total). Fonte: INE Aconstruciónsocialdadesigualdade
 23. 23. Aconstruciónsocialdadesigualdade Taxa de Paro Homes Mulleres 20-24 anos 41,53 % 45,23 % 25-29 anos 27,74 % 29,08 % 30-35 anos 18,54 % 22,39 % 35-39 anos 15,62 % 21,00 % 40-44 anos 15,02 % 20,09 % 45-49 anos 16,86 % 20,81 % 50-54 anos 16,88 % 19,70 % 55-59 anos 18,70 % 18,45 % 60-64 anos 15,81 % 16,85 % Elaboración propia cos datos da EPA 1T/2016
 24. 24. Segregación horizontal As mulleres concentrámonos en certos sectores de actividade e en certas ocupacións e os homes noutras distintas. Esta división ten un valor social desigual e ten unha relación directa cos roles e estereotipos de xénero. Aconstruciónsocialdadesigualdade
 25. 25. Homes Mulleres Agricultura 7,2 % 4,2 % Industria 19,0 % 8,2 % Construción 11,9 % 1,1 % Servizos 52,7 % 75,2 % Paradas que buscan o primeiro emprego ou deixaron o último hai máis de un ano 9,1 % 11,2 % Elaboración propia cos datos da EPA para Galicia 1T/2016 Aconstruciónsocialdadesigualdade
 26. 26. Algúns datos Segundo os resultados da Estatística da Ensinanza Universitaria no Estado español, durante o curso 2009-2010, só o 28,68 % do alumnado matriculado en estudos universitarios da área técnica foron mulleres, fronte ao 76,63 % que o fixeron en ciencias da saúde. Fonte: Instituto da Muller Aconstruciónsocialdadesigualdade
 27. 27. Aconstruciónsocialdadesigualdade Fonte: SIU
 28. 28. Fonte: Unidade de Igualdade da Universidade de Vigo. Datos por ámbito e sexo para o curso 2013- 2014 Aconstruciónsocialdadesigualdade
 29. 29. Fonte: Unidade de Igualdade da Universidade de Vigo. Evolución da porcentaxe de mulleres por titulación no ámbito tecnolóxico Aconstruciónsocialdadesigualdade
 30. 30. Aconstruciónsocialdadesigualdade Fonte: SIU
 31. 31. Fonte: Unidade de Igualdade da Universidade de Vigo. Evolución da porcentaxe de mulleres en máster por ámbito e ano académico Aconstruciónsocialdadesigualdade
 32. 32. Algúns datos No ano 2009, despois de 4 anos de existencia, impartíronse 2.266 Programas Oficiais de Posgrao nos que había 83.700 persoas matriculadas. Finalizaron estes programas, no ano 2010, 36.325, das que o 56,6 % eran mulleres. Fonte: INE. Aconstruciónsocialdadesigualdade
 33. 33. Fonte: Unidade de Igualdade da Universidade de Vigo. Premios Fin de Carreira Xunta de Galicia Aconstruciónsocialdadesigualdade
 34. 34. Fonte: Unidade de Igualdade da Universidade de Vigo. Premios Fin de Carreira e Extraordinarios de Grado da UVigo Aconstruciónsocialdadesigualdade
 35. 35. O«teito de cristal» Concepto metafórico que xorde na década de 1970. Barreira intanxible que moitas mulleres se atopan ao ascender no ámbito laboral. Está conformada polos prexuizos e estereótipos de xénero organizativos e polos límites autoimpostos («teito de cemento»). Aconstruciónsocialdadesigualdade
 36. 36. Algúns exemplos: «as mulleres temen ocupar posicións de poder» «ás mulleres non lles interesa ocupar postos de responsabilidade» «as mulleres non poden enfrontar situacións difíciles que requiran autoridade e poder» Aconstruciónsocialdadesigualdade
 37. 37. O «muro ou parede de cristal» Representa as áreas (dentro dunha empresa, actividade ou profesión) reservadas ou exclusivas para o xénero masculino das que as mulleres quedamos excluídas. Aconstruciónsocialdadesigualdade
 38. 38. Que elementos forman esa «barreira»? Factor cultural: presupoñémonos autoimposicións e unha tendencia a aceptar e conformarnos con «algúns logros» Tradición da actividade («parede ou muro de cristal») Rol familiar asignado Aconstruciónsocialdadesigualdade
 39. 39. 39 Nivel de estudos Mulleres Homes Analfabeta 471,8 miles persoas 222,5 miles persoas Estudos primarios incompletos 1.437,8 miles persoas 1.047 miles persoas Educación primaria 3.037,3 miles persoas 2.528,1 miles persoas 1.ª etapa de educación secundaria e similares 5.186,9 miles persoas 5.892,4 miles persoas 2.ª etapa de educación secundaria con orientación xeral 2.518,7 miles de persoas 2.575,9 miles de persoas 2.ª etapa de educación secundaria con orientación profesional 1.459,5 miles de persoas 1.415,5 miles de persoas Educación superior 5.642,4 miles de persoas 5.055,7 miles de persoas Elaboración propia cos datos da EPA 1T/2016 Aconstruciónsocialdadesigualdade
 40. 40. 40 Nivel de estudos Total* Homes Mulleres Analfabeta 0,7 0,3 0,5 Primarios incompletos 3,9 2,0 1,8 Primaria 15,9 9,3 6,6 Primeira etapa de educación secundaria ou similar 89,5 51,0 38,6 Segunda etapa de secundaria con orientación xeral 25,7 13,0 12,7 Segunda etapa de secundaria con orientación profesional 22,9 11,1 11,8 Educación superior 64,1 24,7 39,4 Elaboración propia cos datos da EPA para Galicia 4T/2015 Aconstruciónsocialdadesigualdade
 41. 41. O «chan pegañento» Forzas que manteñen as mulleres na base da pirámide económica. Son as responsabilidades e cargas afectivas e emocionais que no ámbito doméstico recaen sobre as mulleres, atrapándoas cos lazos de seda dos afectos que dificultan ou impiden a súa saida e realización personal alén do ámbito familiar. Aconstruciónsocialdadesigualdade
 42. 42. O«gueto de veludo» Sectores profesionais e laborais que se feminizan o que inmediatamente conleva unha redución salarial, empeoramento das condicións laborais e dificultades de ascenso. Aconstruciónsocialdadesigualdade
 43. 43. Homes Mulleres Funcionariado 314.718 121.369 Personal Laboral 54.315 35.508 Outro persoal 3.071 7.518 Aconstruciónsocialdadesigualdade Elaboración propia cos datos do BEP, xaneiro de 2015
 44. 44. Homes Mulleres Administración Seguridade Social 10.598 17.069 Axencia estatal de administración tributaria 12.042 313.696 Centros penitenciarios 17.157 6.630 Docencia non universitaria 1.810 4.984 Ministerios e OO. AA. 52.523 59.291 Patrimonio nacional 842 498 Aconstruciónsocialdadesigualdade Elaboración propia cos datos do BEP, xaneiro de 2015
 45. 45. Homes Mulleres Axencias estatais 6.928 6.518 Institucións Sanitarias S.S./Defensa 851 2.394 Garda Civil 71.515 5.080 Policia Nacional 57.758 8.761 Forzas Armadas 106.695 15.153 Maxistradas e Xuizas 3.027 3.795 Fiscais 1.110 1.968 Outro persoal 4.667 10.292 Entidades públicas empresariais e O.P. con réxime específico 23.581 8.266 Aconstruciónsocialdadesigualdade Elaboración propia cos datos do BEP, xaneiro de 2015
 46. 46. C.A. Homes Mulleres Administración Xeral 378.621 841.896 Consellerías e os seus OO.AA. 92.959 121.063 Docencia non universitaria 158.896 372.134 Institucións sanitarias S.N.S. 126.766 348.699 Administración de Xustiza 10.591 26.817 Forzas de Seguridade 21.459 4.642 Aconstruciónsocialdadesigualdade Elaboración propia cos datos do BEP, xaneiro de 2015
 47. 47. Administración local. Homes Mulleres Concellos 284.172 233.666 Deputacións/Ca bildos/Consellos Insulares 27.623 31.703 Aconstruciónsocialdadesigualdade Elaboración propia cos datos do BEP, xaneiro de 2015
 48. 48. Universidades Homes Mulleres PDI 57.413 37.970 PAS 21.408 30.324 Aconstruciónsocialdadesigualdade Elaboración propia cos datos do BEP, xaneiro de 2015
 49. 49. Homes Mulleres TOTAL das Administracións Públicas 1.173.391 1.371.413 Aconstruciónsocialdadesigualdade Elaboración propia cos datos do BEP, xaneiro de 2015
 50. 50. Pontevedra Homes Mulleres Administración Pública Estatal 6.850 2.689 Adm. CC. AA. 7.553 18.599 Adm. Local 4.979 3.673 Universidades 934 825 TOTAL 20.316 25.786 Aconstruciónsocialdadesigualdade Elaboración propia cos datos do BEP, xaneiro de 2015
 51. 51. Pontevedra Homes Mulleres Funcionariado de carreira 6.850 2.689 Persoal laboral 7.553 18.599 Outros 4.979 3.673 Aconstruciónsocialdadesigualdade Elaboración propia cos datos do BEP, xaneiro de 2015
 52. 52. 52 1) A maioría dos novos contratos son temporais. 2) Aumenta o número de contratos a tempo parcial. 3) A remuneración dos novos traballos é máis reducida. 4) Todos os novos contratos dispoñen de menos dereitos laborais e de menor intensidade que os anteriores a 2010 5) Os novos empregos son maioritariamente nos sectores «típicos» da economía española: os de baixo valor engadido. Aconstruciónsocialdadesigualdade
 53. 53. Que é a fenda salarial? Sabes, aproximadamente, cal é na actualidade? A que cres que pode estar debida? Cres que, no teu ámbito concreto de traballo existe? Por que? Aconstruciónsocialdadesigualdade
 54. 54. Aconstruciónsocialdadesigualdade
 55. 55. A fenda salarial fai referencia á distancia na retribución media (salario máis complementos) de mulleres e homes. Parte desas diferencias salariais poden estar fundamentadas en factores de tipo persoal (nivel de formación, experiencia laboral, antigüidade etc.), do posto de traballo (funcións realizadas, nivel de responsabilidade, tipo de contrato ou xornada etc.) e/ou da empresa para a que se traballa (tamaño, tipo de actividade etc.). Unha vez considerados estes factores, a fenda é a parte desas diferenza que non queda xustificada po unha distinta achega de valor no desempeño dun traballo igual ou de igual valor, e que só pode ser explicada en función do sexo da persoa que o realiza. Segundo os datos recollidos nos últimos anos, con avances e retrocesos, a fenda é un fenómeno persistente. Aconstruciónsocialdadesigualdade
 56. 56. Traballarenespazosdeigualdade E na administración pública, como definirías, desde a perspectiva de xénero, a situación de homes e mulleres neste ámbito? Cres que existe unha situación de igualdade? Por que? Cales consideras que son os sectores máis igualitarios? E os menos? Por que? Que implicacións ten isto?
 57. 57. Agora que coñeces os conceptos identifica, no teu ámbito de traballo concreto situacións e exemplos -diferentes dos citados na clase- de: - Androcentrismo - Machismo - Segregación horizontal - Segregación vertical - Teito de cristal Aconstruciónsocialdadesigualdade

Situación laboral das mulleres no Estado español, con especial incidencia no sector da administración pública, para o primeiro trimestre de 2016. Definición dos principais conceptos

Views

Total views

297

On Slideshare

0

From embeds

0

Number of embeds

3

Actions

Downloads

2

Shares

0

Comments

0

Likes

0

×