Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Participación política e social 2

Segunda parte da presentación teórica da participación sociopolítica das mulleres no Estado español: o ámbito do traballo e o uso diferencial do tempo

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Participación política e social 2

 1. 1. Igualdade e xénero Conceptos básicos Mar F. Cendón Módulo de igualdade de oportunidades para persoal da Deputación de Pontevedra. Pontevedra, maio de 2016.
 2. 2. Participación política e social das mulleres Igualdade de oportunidades? Aconstruciónsocialdadesigualdade
 3. 3. Traballarenespazosdeigualdade E na administración pública, como definirías, desde a perspectiva de xénero, a situación de homes e mulleres neste ámbito? Cres que existe unha situación de igualdade? Por que? Cales consideras que son os sectores máis igualitarios? E os menos? Por que? Que implicacións ten isto?
 4. 4. Agora que coñeces os conceptos define, coas túas propias palabras ou a través dalgún exemplo, os seguintes conceptos: - Androcentrismo - Machismo - Segregación horizontal - Segregación vertical - Sectores feminizados - Teito de cristal - Chan pegañento - Fenda salarial Aconstruciónsocialdadesigualdade
 5. 5. Androcentrismo É a visión do mundo que sitúa ao home branco heterosexual e sen diversidade como centro de todas as cousas. Esta concepción da realidade parte da idea de que a mirada masculina é a única posible e universal, polo que se xeneraliza para toda a humanidade, sexan homes ou mulleres. O androcentrismo conleva a invisibilidade das mulleres e do seu mundo, a negación dunha mirada feminina e a ocultación das achegas realizadas polas mulleres. Aconstruciónsocialdadesigualdade
 6. 6. Machismo «É unha actitude de prepotencia con respecto as mulleres. O sexismo non é tan evidente. É un comportamento individual ou colectivo que despreza a un sexo en virtude da súa bioloxía, perpetúa a dominación dos homes e a subordinación das mulleres» Eulalia Pérez Sedeño. Aconstruciónsocialdadesigualdade
 7. 7. Feminismo É un movimento social e político que se inicia formalmente a finais do século XVIII -sen adoptar aínda esta denominación- e que supón a toma de conciencia das mulleres como grupo ou colectivo humano, da opresión, dominación, e explotación de que foron e son obxecto por parte do colectivo de homes no seno do patriarcado baixo as súas distintas fases históricas de modelo de produción, o cal as move á acción para a liberación do seu sexo con todas as transformacións da sociedade que isto requira. Aconstruciónsocialdadesigualdade
 8. 8. Segregación horizontal Concentración do número de mulleres e/ou de homes en sectores e empregos específicos. É o que coñecemos por «traballos típicamente femininos» (secretarias, enfermeiras, mestras…etc) e «traballos tipicamente masculinos» (mecánicos, condutores, albaneis, enxeñeiros…etc). Esta división ten un valor social desigual. Aconstruciónsocialdadesigualdade
 9. 9. Segregación vertical Desigual proporción de mulleres e homes na escala xerárquica de todos os sectores de emprego. Aconstruciónsocialdadesigualdade
 10. 10. Sectores feminizados Aqueles nos que a porcentaxe de mulleres supera nun 15 % á porcentaxe de mulleres no emprego total. • Servizos de proximidade. • Administración pública. • Sanidade. • Educación. • Servizos. Aconstruciónsocialdadesigualdade
 11. 11. Aconstruciónsocialdadesigualdade
 12. 12. Aconstruciónsocialdadesigualdade Teito de cristal Barreira invisible que resulta dun complexo entramado de estruturas nas organizacións xestionadas polos homes, que impide veladamente ás mulleres o acceso a postos de responsabilidade. Fai referencia ás dificultades que a miúdo atopan as mulleres, polo xeral no mercado laboral, para desenvolver plenamente as súas capacidades, dificultades vinculadas a estereotipos e prexuízos acerca dos roles de xénero. Refírese ás formas de discriminación indirecta que obstaculizan a promoción das mujeres.
 13. 13. Discriminación por razón de sexo (ou directa) A situación en que se atopa unha persoa que sexa, fose ou puidese se tratada, en atención ao seu sexo, de xeito menos favorable que outra en situación comparable. [Artigo 6.1 da LOIEHM]. 13 Aconstruciónsocialdadesigualdade
 14. 14. Discriminación por razón de xénero (ou indirecta) Situación en que unha disposición, criterio ou práctica aparentemente neutros pon a persoas dun sexo en desvantaxe particular con respecto a persoas do outro, salvo que a devandita disposición, criterio ou práctica se poidan xustificar obxectivamente en atención a unha finalidade lexítima e que os medios para alcanzar esta finalidade sexan necesario e axeitados. [Artigo 6.2 da LOIEHM]. Aconstruciónsocialdadesigualdade
 15. 15. 15 A proposta aprobouse por dezaoito votos a favor, un en contra e unha abstención. Aconstruciónsocialdadesigualdade
 16. 16. Chan pegañento Traballo maternal, traballo conxugal e traballo doméstico que se converten nun «adhesivo» para as mulleres, dificultando a súa carreira laboral. O enfrontamento, a rebelión e a ruptura non sempre son posibles e crean situacións emocionais e familiares conflitivas. 16 Yang Liu: Man Meets Woman; Multitasking Aconstruciónsocialdadesigualdade
 17. 17. Fenda de xénero É a diferenza entre as taxas masculina e feminina na categoría dunha variable producida pola desigualdade de xénero. As máis coñecidas son a salaria e a dixital. Fenda dixital Diferenza no acceso e no uso das tecnoloxías da información. Fálase de 1ª fenda dixital cando se trata do acceso, 2ª fenda dixital cando se analiza o uso e a intensidade das TIC e de 3ª fenda dixital cando nos referimos a aspectos máis cualitativos como son o uso diferencial de servizos avanzados. Aconstruciónsocialdadesigualdade
 18. 18. Fenda salarial: Diferenza relativa que existe na medida dos ingresos brutos por hora, de mulleres e homes, en todos os sectores da economía. Está causada por diferentes motivos como a discriminación directa, a infravaloración do traballo das mulleres, a segregación no mercado laboral, os tipos de xornada e de contrato diferenciados, os complementos salariais etc. Aconstruciónsocialdadesigualdade
 19. 19. En resumo: As mulleres desde o inicio dos tempos traballamos dentro e fóra do fogar (realidade invisibilizada). As mulleres estamos integradas no mercado laboral pero seguimos mantendo o rol de coidadoras. A situación das mulleres non resulta equitativa dentro do mercado laboral. Existe unha triple axenda das mulleres: vida laboral, vida familiar e vida social/persoal. Conciliáción con «M» de muller. Aconstruciónsocialdadesigualdade
 20. 20. Aconstruciónsocialdadesigualdade
 21. 21. Por que sucede? Aconstruciónsocialdadesigualdade
 22. 22. Axentes implicados: Aconstruciónsocialdadesigualdade
 23. 23. Conciliación A expresión conciliación da vida laboral e familiar fai referencia á necesidade de facer compatible o traballo remunerado co traballo doméstico e as responsabilidades familiares. + dispoñibilidade de tempo libre para o desenvolvemento persoal individual polo que o correcto sería falar de conciliación da vida persoal, familiar e laboral. Aconstruciónsocialdadesigualdade
 24. 24. Estratexias máis rendibles O traballo a tempo parcial, a axuda da rede familiar, a axuda doméstica remunerada, o reparto de responsabilidades entre as persoas que habitan o fogar, vivir cerca do traballo ou do colexio das fillas e fillos, o horario de traballo e os servizos que ofrecen os centros escolares. (Fonte: Enquisa de usos do tempo) Aconstruciónsocialdadesigualdade
 25. 25. Pensemos e cuantifiquemos • Fai unha táboa na que identifiques as principais tarefas que hai que levar a cabo para o desenvolvemento diario da túa casa. • Indica quen realiza cada tarefa no teu núcleo familiar e canto tempo, aproximadamente, implica esa tarefa diaria ou semanalmente. • A continuación outorgalle un valor monetario digno e xusto en función da tarefa. Aconstruciónsocialdadesigualdade
 26. 26. Fonte: INE Enquisa de emprego do tempo, 2009-2010 (últimos datos publicados). Aconstruciónsocialdadesigualdade
 27. 27. Algúns datos: De xaneiro a xuño de 2009, a nivel estatal, a Seguridade Social xestionou 172.709 prestacións de maternidade. Deste total, 169.942 gozáronos integramente as nais e 2.767 foron compartidas. • Salvo as primeiras seis semanas, o pai ou outra proxenitora poden facer uso de parte ou de todo o permiso sempre que traballen as dúas persoas. Pódese gozar de forma simultánea ou sucesiva pero sempre de xeito ininterrumpido. Aconstruciónsocialdadesigualdade Nos casos de adopción e acollemento, o permiso distribuirase a opción das persoas interesadas sen exceder as 16 semanas. Durante ese período cobrarán o 100% da súa base reguladora por continxencias comúns (adoita ser o 100 /% do salario).
 28. 28. Algúns datos: Durante o primeiro semestre de 2009 un total de 135.432 pais gozaron do permiso de paternidade de 15 días que establece a LOIEMH. Aconstruciónsocialdadesigualdade
 29. 29. Empresas e conciliación •Novartis •Sanitas •HP •IBM •Caja Madrid •Bayer Cultura do cumprimento por obxectivos (resultados) e non cumprimento presencial. Medidas como almorzos de traballo, enquisas periódicas de clima laboral, plans de conciliación interactivos e participados polo persoal. Aconstruciónsocialdadesigualdade
 30. 30. Corresponsabilidade É a distribución equilibrada no seno do fogar das tarefas domésticas, o coidado das persoas dependentes, os espazos de educación e traballo, permitindo a todas as persoas que comparten ese núcleo o libre e pleno desenvolvemento de opcións e intereses, mellorando a saúde física e psíquica das mulleres e contribuíndo a alcanzar unha situación de igualdade real e efectiva entre ambos sexos. Aconstruciónsocialdadesigualdade
 31. 31. O reparto de tarefas no espazo doméstico é unha das estratexias fundamentais para reequilibrar a participación de homes e mulleres na esfera do privado e o público. É necesario un cambio de mentalidade de mulleres e homes e unha implicación directa e profunda dos homes, xa que sen a súa participación responsable, non existe reparto equitativo de responsabilidades e tarefas. Ilustración de Marcio Abreu Aconstruciónsocialdadesigualdade
 32. 32. A nosa forma de ocupar o tempo está condicionada por diversos factores culturais, sociais e económicos. • As necesidades de cada muller son distintas en relación á xestión do tempo persoal, pero existe unha problemática común a todas as mulleres ao redor de como organizamos o noso tempo e a valoración que temos do mesmo. Xestión do tempo Aconstruciónsocialdadesigualdade
 33. 33. Pirámide de Maslow (A Theory of Human Motivation, 1943) Aconstruciónsocialdadesigualdade
 34. 34. SER TER FACER ESTAR Subsistencia Protección Afecto Entendemento Participación Ocio Creación Identidade Liberdade Teoría das necesidades humanas de Manfred Max Neef As necesidades interrelacionanse e interactúan entre si nun movemento incesante Aconstruciónsocialdadesigualdade
 35. 35. En resumo... • As necesidades humanas son de bens e servizos pero tamén de afectos e relacións xurdindo un conflito entre a dimensión obxectiva que satisfacemos na esfera pública e a dimensión subxectiva vinculada a aspectos afectivo- emocionais, moitos deles imposibles de mercantilizar Aconstruciónsocialdadesigualdade
 36. 36. Xestión do tempo: tempo e xénero A falta de tempo preséntase como un obstáculo para a realización persoal que está nesgado polo xénero. O tempo requirido para a atención e control das responsabilidades familiares non está integrado nin computado nas estruturas socio-laborais. É un tempo «invisible», normalmente considerado tempo de ocio ou persoal. Aconstruciónsocialdadesigualdade
 37. 37. Implicacións • Polo xeral, as mulleres gozamos de menor tempo de ocio, menor tempo dedicado a nós, menos tempo para a formación e un maior desgaste físico e psíquico pola escasa compensación persoal. Aconstruciónsocialdadesigualdade
 38. 38. Obxectivos do uso social do tempo con perspectiva de xénero Eurodiputada Licia Ronzulli 1. Educar a nenas e nenos, persoas novas e adultas para que comportan, en condicións de igualdade, as responsablidades e tarefas do ámbito doméstico cambiando roles e estereotipos de xénero. 2. Capacitar os homes en tarefas domésticas e de coidados. 3. Visibilizar as achegas do traballo que se realiza no ámbito doméstico. Aconstruciónsocialdadesigualdade
 39. 39. 4. Potenciar unha conciliación corresponsable entre a vida persoal, familiar e laboral de mulleres e homes. 5. Adecuar e crear servizos públicos socio-comunitarios co fin de facilitar a conciliación. 6. Deseñar, organizar e xestionar o noso entorno (cidade, vila, barrio, aldea) para mellorar a accesibilidade e o goce Aconstruciónsocialdadesigualdade
 40. 40. Algunas chaves para facelo de xeito individual • Eficacia: priorizar tarefas, ordenalas sacarlles o máximo partido e xestionar os nosos propios ladróns de tempo. • Estrés: Identificar, previr e xestionar. Conciliación e corresponsablidade Proactividade: non ir a remolque do tempo (PPP) • Crear e potenciasr espazos onde o tempo se xestione de xeito flexible. Aconstruciónsocialdadesigualdade
 41. 41. Analizar a influencia do rol de xénero na ocupación do tempo. Ser consicientes dos efectos dunha inadecuada administración do tempo. Evidenciar o grao de satisfacción persoal na ocupación do tempo. Elaborar unha planificación factible e satisfactoria do tempo propio. E para facelo como mulleres? Aconstruciónsocialdadesigualdade
 42. 42. Pensar o mundo desde a sostenibilidade O sostemento da vida no centro dos problemas económicos. Ampliar o concepto de economía. Recoñecer o xénero como unha estrutura que organiza o sistema económico. A crise é estrutural. Alonxar os coidados da lóxica do capital. Simplificar o discurso económico Veredes o día que fagamos unha folga xeral... Aconstruciónsocialdadesigualdade

×