Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

A situación de mulleres e homes na u vigo

303 views

Published on

Análise dos datos de mulleres e homes nos diferentes sectores da comunidade universitaria da Universidade de Vigo e políticas de igualdade

Published in: Education
 • Login to see the comments

 • Be the first to like this

A situación de mulleres e homes na u vigo

 1. 1. A construción de xénero. Formas de violencia invisibilizadas na vida persoal e profesional Mar F. Cendó n
 2. 2. A situación de mulleres e homes na Universidade de Vigo Análise dos datos e políticas de igualdade Mar F. Cendó n
 3. 3. 3 Nivel de estudos Total* Homes Mulleres Analfabeta 0,7 0,3 0,5 Primarios incompletos 3,9 2,0 1,8 Primaria 15,9 9,3 6,6 Primeira etapa de educació n secundaria ou similar 89,5 51,0 38,6 Segunda etapa de secundaria con orientació n xeral 25,7 13,0 12,7 Segunda etapa de secundaria con orientació n profesional 22,9 11,1 11,8 Educació n superior 64,1  24,7 39,4 Elaboració n propia cos datos da EPA para Galicia 4T/2015 A construción de xénero. Formas de  violencia invisibilizadas
 4. 4. 4 1) A maioría dos novos contratos son temporais. 2) Aumenta o número de contratos a tempo parcial. 3) A remuneració n dos novos traballos é máis reducida. 4) Todos os novos contratos dispoñ en de menos dereitos laborais e de menor intensidade que os anteriores a 2010 5) Os novos empregos son maioritariamente nos sectores «típicos»da economía españ ola: os de baixo valor engadido. A construción de xénero. Formas de  violencia invisibilizadas
 5. 5. Que é a fenda salarial? Sabes, aproximadamente, cal é na actualidade? A que cres que pode estar debida? Cres que, no teu ámbito concreto de traballo existe? Por que? A construción de xénero. Formas de  violencia invisibilizadas
 6. 6. A construción de xénero. Formas de  violencia invisibilizadas
 7. 7. E nas universidades, como definirías, desde a perspectiva de xénero, a situació n de homes e mulleres no ámbito universitario? Cres que existe unha situació n de igualdade? Por que? Cales consideras que son os sectores máis igualitarios? E os menos? Por que? A construción de xénero. Formas de  violencia invisibilizadas
 8. 8. As mulleres nas universidades do Estado español 54,3 % de alumnas 57,6 % das tituladas Nota media do expediente académico das egresadas de Grao e 1º e 2º ciclo: 7,04 (a masculina: 6,83). Nota media do expediente académico das egresadas en mestrados: 8,21 (a masculina: 8,09) 49,48 % das teses lidas. 40 % de profesoras 20 % de catedráticas 1 rectora de 50 centros públicos e 7 nas universidades privadas. Datos do MEC Curso 2013/2014 A construción de xénero. Formas de  violencia invisibilizadas
 9. 9. Universidade de Santiago de Compostela Órganos de goberno ♂ ♀ Reitoría 1 0 Secretaría Xeral 0 1 Xerencia 1 0 Vicerreitorías 5 4 Claustro 177 (60,20 %) 117 (39,79 %) Consello de goberno 35 (64,81 %) 19 (35,18 %) Elaboració n propia. Datos da páxina web da USC (febreiro de 2016) A construción de xénero. Formas de  violencia invisibilizadas
 10. 10. Universidade da Coruña Órganos de goberno ♂ ♀ Reitoría 1 0 Secretaría Xeral 1 0 Xerencia 1 0 Vicerreitorías 3 4 Claustro 153 (56,04 %) 120 (43,95 %) Consello de goberno 28 (52,83 %) 25 (47,16 %) Elaboració n propia. Datos da páxina web da UdC (febreiro de 2016) A construción de xénero. Formas de  violencia invisibilizadas
 11. 11. Universidade de Vigo PAS ♂ ♀ Reitoría 1 0 Secretaría Xeral 0 1 Xerencia 1 0 Vicerreitorías 4 3 Claustro 134 (63,20 %) 78 (36,79 %) Consello de goberno 40 (72,72 %) 15 (27,27 %) Elaboració n propia. Datos da páxina web da UVigo (febreiro de 2016) A construción de xénero. Formas de  violencia invisibilizadas
 12. 12. Universidade de Vigo Xuntas de centro ♀ Facultades 50, 15 % Escolas 30, 88 % Elaboració n propia. Datos do informe Participació n feminina nos ó rganos de goberno dos centros e departamentos da Universidade de Vigo (2014) A construción de xénero. Formas de  violencia invisibilizadas
 13. 13. Universidade de Vigo Elaboració n propia. Datos do informe Participació n feminina nos ó rganos de goberno dos centros e departamentos da Universidade de Vigo (2014) Consellos de departmento ♀ Á. científico 48, 41% Á. tecnoló xico 26, 08 % Á. xco-social 47,60 % Humanístico 55,08 % A construción de xénero. Formas de  violencia invisibilizadas
 14. 14. Universidade de Vigo Decanatos de direcció ns de centro ♀ Campus de Vigo 50 % Campus de Ourense 50 % Campus de Pontevedra 40 % Elaboració n propia. Datos do informe Participació n feminina nos ó rganos de goberno dos centros e departamentos da Universidade de Vigo (2014) A construción de xénero. Formas de  violencia invisibilizadas
 15. 15. Universidade de Vigo Vicedecanatos e subdirecció ns de centro ♀ Campus de Vigo 53,84 % Campus de Ourense 62,50 % Campus de Pontevedra 38,46 % Elaboració n propia. Datos do informe Participació n feminina nos ó rganos de goberno dos centros e departamentos da Universidade de Vigo (2014) A construción de xénero. Formas de  violencia invisibilizadas
 16. 16. Universidade de Vigo Secretarías de centro ♀ Campus de Vigo 50,00 % Campus de Ourense 66,66 % Campus de Pontevedra 40, 00 % Elaboració n propia. Datos do informe Participació n feminina nos ó rganos de goberno dos centros e departamentos da Universidade de Vigo (2014) A construción de xénero. Formas de  violencia invisibilizadas
 17. 17. Universidade de Vigo Direcció ns de departamento ♀ Á. científico 27,27 % Á. tecnoló xico 7,14 % Á. xurídico-social 38,46% Á. humanístico 33,33 % Elaboració n propia. Datos do informe Participació n feminina nos ó rganos de goberno dos centros e departamentos da Universidade de Vigo (2014) A construción de xénero. Formas de  violencia invisibilizadas
 18. 18. Universidade de Vigo Secretarías de departamento ♀ Á. científico 54,54 % Á. tecnoló xico 42,85 % Á. xurídico-social 53, 84 % Á. humanístico 66,66 % Elaboració n propia. Datos do informe Participació n feminina nos ó rganos de goberno dos centros e departamentos da Universidade de Vigo (2014) A construción de xénero. Formas de  violencia invisibilizadas
 19. 19. PAS funcionario.Participació n de mulleres e homes nos ó rganos de representacion do PAS e do PDI (31/12/2014) Aconstrucióndexénero.Formasde violenciainvisibilizadas
 20. 20. PASfuncionario.Participacióndemulleresehomesnosórganosde representacióndoPASedoPDI(31/12/2014) Aconstrucióndexénero.Formasde violenciainvisibilizadas
 21. 21. PASfuncionario.Participacióndemulleresehomesnosórganosde representacióndoPASedoPDI(31/12/2014) Aconstrucióndexénero.Formasde violenciainvisibilizadas
 22. 22. Participació n de mulleres e homes nos ó rganos de representació n do PAS e do PDI (31/12/2014) Aconstrucióndexénero.Formasde violenciainvisibilizadas
 23. 23. Universidade de Vigo Alumnado Evolució n do alumnado ♀ 2009-2010 52,60 % 2010-2011 52,00 % 2011-2012 51,60% 2012-2013 51,30 % 2013-2014 50,70 % Elaboració n propia. Fonte: Informe de datos da composició n de mulleres e homes da Universidade de Vigo (2014) Aconstrucióndexénero.Formasde violenciainvisibilizadas
 24. 24. Universidade de Vigo Alumnado Alumnado por ámbito 2013/2014 ♀ Artes e Humanidades 71,70 % Ciencias 58,80 % Ciencias Sociais e Xurídicas 62,20% Tecnoloxía 23,80 % Ciencias da Saúde 76,20 % Elaboració n propia. Fonte: Informe de datos da composició n de mulleres e homes da Universidade de Vigo (2014) Aconstrucióndexénero.Formasde violenciainvisibilizadas
 25. 25. Universidade de Vigo Alumnado Alumnado doutoramento 2013/2014 ♀ Artes e Humanidades 64,30 % Ciencias 54,60 % Ciencias Sociais e Xurídicas 54,20 % Tecnoloxía 27,70 % Elaboració n propia. Fonte: Informe de datos da composició n de mulleres e homes da Universidade de Vigo (2014) Aconstrucióndexénero.Formasde violenciainvisibilizadas
 26. 26. Universidade de Vigo Alumnado Teses lidas 2013 ♀ ♂ Artes e Humanidades 5 1 Ciencias 39 27 Ciencias Sociais e Xurídicas 19 18 Tecnoloxía 10 23 Elaboració n propia. Fonte: Informe de datos da composició n de mulleres e homes da Universidade de Vigo (2014) Aconstrucióndexénero.Formasde violenciainvisibilizadas
 27. 27. Universidade de Vigo Alumnado Premios Fin de carreira Xunta de Galicia ♀ ♂ 2009-2010 8 10 2010-2011 16 5 2011-2012 6 6 2012-2013 5 13 Elaboració n propia. Fonte: Informe de datos da composició n de mulleres e homes da Universidade de Vigo (2014) Aconstrucióndexénero.Formasde violenciainvisibilizadas
 28. 28. Universidade de Vigo Alumnado Premios Fin de carreira e premios extraordinarios de grao ♀ ♂ 2009-2010 25 19 2010-2011 36 17 2011-2012 32 17 2012-2013 25 21 2013-2014 39 17 Elaboració n propia. Fonte: Informe de datos da composició n de mulleres e homes da Universidade de Vigo (2014) Aconstrucióndexénero.Formasde violenciainvisibilizadas
 29. 29. Universidade de Vigo Alumnado Programa de maiores ♀ 2009-2010 61,9 % 2010-2011 62,4% 2011-2012 62,9% 2012-2013 63,2 % 2013-2014 62,4 % Elaboració n propia. Fonte: Informe de datos da composició n de mulleres e homes da Universidade de Vigo (2014) Aconstrucióndexénero.Formasde violenciainvisibilizadas
 30. 30. Universidade de Vigo PDI PDI por tipo ♀ Funcionarias 35,8 % Laborais 47,3% Elaboració n propia. Fonte: Informe de datos da composició n de mulleres e homes da Universidade de Vigo (2014) Aconstrucióndexénero.Formasde violenciainvisibilizadas
 31. 31. Universidade de Vigo PDI ♀ 2009 36,8 % 2010 37,5 % 2011 38,1 % 2012 38,9 % 2013 40,3 % 2014 40,7 % Elaboració n propia. Fonte: Informe de datos da composició n de mulleres e homes da Universidade de Vigo (2014) Aconstrucióndexénero.Formasde violenciainvisibilizadas
 32. 32. Universidade de Vigo PDI ♀ 2009 36,8 % 2010 37,5 % 2011 38,1 % 2012 38,9 % 2013 40,3 % 2014 40,7 % Elaboració n propia. Fonte: Informe de datos da composició n de mulleres e homes da Universidade de Vigo (2014) Aconstrucióndexénero.Formasde violenciainvisibilizadas
 33. 33. Universidade de Vigo. PDI ♀ ♂ CU 37 103 TU 226 359 CEU 9 16 TEU 28 52 TEU laboral 3 4 Contratado/a doutor/a 131 117 Axudante 4 4 Axudante doutor/a 21 19 Asociada/o 84 150 Emérita/o 1 2 Lector/a 1 3 Interina/o 38 19 Visitante 3 0 TOTAL 586 854 Elaboració n propia. Fonte: Informe de datos da composició n de mulleres e homes da Universidade de Vigo (2014) Aconstrucióndexénero.Formasde violenciainvisibilizadas
 34. 34. Universidade de Vigo PDI ♀ Artes e Humanidades 51 % Ciencias 41 % Ciencias Sociais e Xurídicas 47 % Tecnoloxía 23 % Ciencias da Saúde 57 % Elaboració n propia. Fonte: Informe de datos da composició n de mulleres e homes da Universidade de Vigo (2014) Aconstrucióndexénero.Formasde violenciainvisibilizadas
 35. 35. Fonte: Informe análise das traxectorias profesionais de mulleres na Universidade de Vigo. Data: 31/12/2013 Aconstrucióndexénero.Formasde violenciainvisibilizadas
 36. 36. Fonte: Informe análise das traxectorias profesionais de mulleres na Universidade de Vigo. Data: 31/12/2013 Aconstrucióndexénero.Formasde violenciainvisibilizadas
 37. 37. Fonte: Informe análise das traxectorias profesionais de mulleres na Universidade de Vigo. Data: 31/12/2013 Aconstrucióndexénero.Formasde violenciainvisibilizadas
 38. 38. Fonte: Informe análise das traxectorias profesionais de mulleres na Universidade de Vigo. Data: 31/12/2013 Aconstrucióndexénero.Formasde violenciainvisibilizadas
 39. 39. Universidade de Vigo PDI IP ♀ Humanístico 53,1 % Científico 36,3 % Xurídico-Social 46,1 % Tecnoló xico 15,4% Elaboració n propia. Fonte: Informe de datos da composició n de mulleres e homes da Universidade de Vigo (2014) Aconstrucióndexénero.Formasde violenciainvisibilizadas
 40. 40. Informe análise das traxectorias profesionais de mulleres na Universidade de Vigo (2015) 20 entrevistas a mulleres do PDI da UVigo Idade: 37-59 anos. Expectativas familiares na súa escolla de estudos. Escasez de mentoría feminina. Sinalan, explícita ou implicitamente, que as cargas familiares e a presió n familiar e persoal que sentiron ao respecto en momentos clave da súa carreira foi moi intensa. Denuncia dificultades de conciliació n especialmente duras para as que viñ eron de fó ra de Galicia. Cualifican a realizació n de estadías como unha situació n conflitiva. As mulleres que investigan en xénero teñ en máis difícil conseguir financiamento, publicar ou mesmo conseguir acreditació ns na ANECA. Síndrome da «abella raiñ a». Aconstrucióndexénero.Formasde violenciainvisibilizadas
 41. 41. Universidade de Vigo PAS PAS por tipo ♀ Funcionarias 40,4 % Laborais 78,3 % Eventuais e altos cargos 25,0 % Elaboració n propia. Fonte: Informe de datos da composició n de mulleres e homes da Universidade de Vigo (2014) Aconstrucióndexénero.Formasde violenciainvisibilizadas
 42. 42. Universidade de Vigo PAS PAS laboral ♀ Grupo I 50,8 % Grupo II 61,5 % Grupo III 36,7 % Grupo IV 37,1 % Elaboració n propia. Fonte: Informe de datos da composició n de mulleres e homes da Universidade de Vigo (2014) Aconstrucióndexénero.Formasde violenciainvisibilizadas
 43. 43. Universidade de Vigo PAS PAS funcionario ♀ Grupo A1 40,0 % Grupo A2 75,0 % Grupo C1 78,7 % Grupo C2 84,0 % Grupo E 0,0 % Elaboració n propia. Fonte: Informe de datos da composició n de mulleres e homes da Universidade de Vigo (2014) Aconstrucióndexénero.Formasde violenciainvisibilizadas
 44. 44. Universidade de Vigo Conciliación PAS ♀ PDI ♀ Excedencia por coidado de crianzas 3/3 0/0 Excedencia voluntaria por agrupació n familiar 0/0 1/1 Permiso de paternidade 1/10 1/21 Permiso por parto 7/7 21/21 Redució n de xornada 37/50 1/4 Elaboració n propia. Fonte: Informe de datos da composició n de mulleres e homes da Universidade de Vigo (2014) Aconstrucióndexénero.Formasde violenciainvisibilizadas
 45. 45. Universidade de Vigo Formación en igualdade. PDI ♀ ♂ 2011 14 0 2012 6 0 2013 21 4 2014 18 4 Total 59 8 Elaboració n propia. Fonte: Informe de datos da composició n de mulleres e homes da Universidade de Vigo (2014) Aconstrucióndexénero.Formasde violenciainvisibilizadas
 46. 46. Universidade de Vigo Formación en igualdade. PAS ♀ ♂ 2011 177 52 2012 157 109 2013 13 2 2014 13 3 Total 360 166 Elaboració n propia. Fonte: Informe de datos da composició n de mulleres e homes da Universidade de Vigo (2014) Aconstrucióndexénero.Formasde violenciainvisibilizadas
 47. 47. Tendo en conta os datos que acabamos de analizar describe, empregando os termos cos que traballamos estes días na clase a situació n de mulleres e homes na Universidade de Vigo. Aconstrucióndexénero.Formasde violenciainvisibilizadas
 48. 48. Que medidas consideras necesarias para avanzar nun desenvolvemento profesional igualitario na Universidade de Vigo? Que coñ eces sobre as políticas de igualdade da Universidade de Vigo? Nomea dous organismos ou servizos que teñ an como obxectivo avanzar na igualdade de oportunidades na UVigo. Sabes se existe algún documento programático onde se marquen as politicas de igualdade da Universidade? Cita unha acció n en prol da igualdade de oportunidades centrada en cada un dos sectores da comunidade universitaria (PDI, PAS e alumnado) levada a cabo nos últimos cinco anos. Aconstrucióndexénero.Formasde violenciainvisibilizadas
 49. 49. Políticas de igualdade nas universidades No ámbito da universidade, a creació n de organismos encargados de velar pola igualdade é un fenó meno relativamente recente. As primeiras unidades créanse en torno ao ano 2004 (Oficina para la Igualdad de género da Universidad Complutense de Madrid ou a Oficina de igualdad da Universidad de Extremadura). Outras universidades contaban con anterioridade con organismos diferentes destinados ao estudo en materia de igualdade que promovían estes principios como é o caso do Seminario Interdisciplinar de estudios de género da Universidad Miguel Hernández (2001), o Seminari Interdisciplinar d’ Estudis de la Dona de Lleida (1990) ou o Centro de Estudios de la Mujer de la Universidad de Salamanca (2002) entre outros. En 2007 aprobouse a Lei orgánica 4/2007, de 13 abril, que modifica a Lei orgánica 6/2001 de 21 de diciembre, de universidades (LOMLOU), que establece a obrigatoriedade de creació n de unidades ou estruturas para garantir o principio de igualdade nas universidades. Aconstrucióndexénero.Formasde violenciainvisibilizadas
 50. 50. Unidades de igualdade De acordo coa LOMLOU, as unidades de igualdade terán asignadas as funció ns relacionadas co principio de igualdade. No entanto, esta Lei non establece unha relació n explícita de funció ns polo que queda en mans dos Consellos de Goberno das universidades determinar os obxectivos e tarefas asignadas. En xeral, pode dicirse, que as unidades de igualdade das universidades españ olas teñ en asignadas as seguintes funció ns: 1.A realizació n de estatísticas ou informes sobre a situació n de mulleres e homes na universidade 2. A elaboració n de plans de igualdade 3. Promoció n, coordinació n e execució n de acció ns destinadas ádifusió n do coñ ecemento en materia de xénero e igualdade. Aconstrucióndexénero.Formasde violenciainvisibilizadas
 51. 51. RUIGEU A Rede de Unidades de Igualdade para a Excelencia Universitaria, estáformada por todas as oficinas, unidades, e observatorios de igualdade das universidades españ olas. Constitúese, no 2009, como unha necesidade explicitada no III Encontro de Oficinas e Unidades de Igualdade das universidades españ olas. Obxectivos: • Compartir experiencias, actividades, solució ns e recursos • Informarse, asesorarse e darse apoio mutuo • Xerar políticas e acció ns comúns para superar as eivas que dificultan ou impiden a consecució n da igualdade entre mulleres e homes • Visibilizar a defensa da igualdade de oportunidades entre mulleres e homes nas universidades • Establecer vínculos con entidades públicas e privadas, locais, autonó micas, estatais e internacionais comprometidas coa igualdade de oportunidades entre mulleres e homes e a non discriminació n por razó n de sexo. Aconstrucióndexénero.Formasde violenciainvisibilizadas
 52. 52. A Unidade de igualdade da UVigo O Decreto 7/2010, do 14 de xaneiro, polo que se aproban os estatutos da Universidade de Vigo establecen no seu artigo 6 que «A Universidade de Vigo, seguindo os principios e normas internacionais, comunitarias e internas, comprométese a promover a igualdade de oportunidades entre homes e mulleres nas súas normas» A igualdade de xénero xa se incluía como unha das metas do Plan estratéxico da Universidade de Vigo (2008-2012), en concreto a 6 que fixa como liñ a estratéxica «desenvolver unha política propia en materia de igualdade». Anterior áobriga por lei créase a Área de Igualdade no ano 2006 e na sesió n de Consello de Goberno do 18 de xaneiro de 2011 aprobouse o cambio de denominació n da área por Unidade de Igualdade para adaptala ao establecido na disposició n adicional décimo segunda da Lei 4/2007 de modificació n da Lei orgánica de Universidades. Recursos da Unidade de Igualdade: directora. Aconstrucióndexénero.Formasde violenciainvisibilizadas
 53. 53. Comisión de Igualdade Aprobada por Consello de Goberno de 13 de xuñ o de 2011 Órgano colexiado encargado de apoiar e asesorar a todos os ó rganos de goberno e de representació n da Uvigo en materia de igualdade. Funció ns: • Realizar as propostas de plans, programas ou actuació ns que realice a Uvigo en materia de igualdade. • Participar na elaboració n dos plans de igualdade da Uvigo, que lle remitirán, para que se aproben, ao Consello de Goberno. • Realizar o seguimento de todos os plans e actuació ns en materia de igualdade. • Impulsar a execució n dos plans de igualdade, avaliar a súa aplicació n e propoñ er acció ns de mellora. • Calquera outra que lle sexa encomendada polos ó rganos de goberno e representació n da Uvigo. Aconstrucióndexénero.Formasde violenciainvisibilizadas
 54. 54. Comisión de Igualdade Composició n: • Xosé Manuel Buxán Bran (PDI) • Coral del Río Otero (PDI) • María José Ríos Santomé (Xunta de Persoal Funcionario) • Luís Pérez Gó mez (comités de empresa de Pontevedra e Ourense) • Manuela Raposo Rivas (Xuna de PDI funcionario) • Xosé Mahou Lago (comités de empresa de Pontevedra e Ourense-PDI laboral) • Brais Fortes Novoa (alumnado) • Mó nica Vázquez Blanco (Consello Social) Aconstrucióndexénero.Formasde violenciainvisibilizadas
 55. 55. 55 Enlaces de igualdade nos centros da Universidade de Vigo  Enlaces de igualdade Campus de Vigo (cidade) • Escola de Enxeñ aría Industria: Non ten nomeado Enlace de igualdade • Eu de Estudos Empresariais: Consuelo Currás Valle Centros adscritos • EU de Enfermaría (Meixoeiro): Teresa Álvarez Rodríguez • EU de Enferamaría (Povisa): Esperanza María Giráldez Miranda • EU DE Maxisterio "Maria Sedes Sapientiae“: José Luis Saa Guimeráns • Escuela de Negocios Afundació n: Carmen Sanmartín Campos Campus de Vigo (Lagoas, Marcosende) • ETS de Enxeñ aría de Minas: Teresa Rivas Brea • Escola de Enxeñ aría de Telecomunicació n: Loreto Rodríguez Pardo • Escola de Enxeñ aría Industrial: Non ten nomeado Enlace de igualdade • Facultade de Bioloxía: Mercedes Gallardo Medina • Facultade de Ciencias do Mar: Amelia Coello Casado • Facultade de Química: Alejandro Fernández Novoa • Facultade de Ciencias Econó micas e Empresariais: Rocío Rodríguez Daponte • Facultade de Ciencias Xurídicas e do Traballo: Pilar Allegue Aguete • Facultade de Filoloxía e Tradució n: Teresa Bermúdez Montes A construción de xénero. Formas de  violencia invisibilizadas
 56. 56. Campus de Ourense • Escola Superior de Enxeñ aría Informática: Arturo José Méndez • Facultade de Ciencias: Julia Carballo Rodríguez • Facultade de Ciencias da Educació n: María del Carmen Ricoy Lorenzo • Facultade de Ciencias de Empresariais e Turismo: Elena Rivó Ló pez • Facultade de Dereito: Marta Fernández Prieto • Facultade de Historia: Susana Reboreda Morillo • Centro adscrito • Escola Universitaria de Enfermaría: Estrella Portela Atrio A construción de xénero. Formas de  violencia invisibilizadas
 57. 57. Campus de Pontevedra • Escola de Enxeñ aría Forestal: Ángeles Cancela Carral • Facultade de Fisioterapia: José Manuel Pazos Rosales • Facultade de Belas Artes: Silvia García González • Facultade de Ciencias da Educació n e do Deporte: María de los Ángeles Fernández Villarino • Facultade de Ciencias Sociais e da Comunicació n: Beatriz Legerén Lago Centros adscritos • Escola Universitaria de Enfermaría: María Dora Romero Insua • Centro Universitario da Defensa (Marín): Santiago Urréjola Madriñ án A construción de xénero. Formas de  violencia invisibilizadas
 58. 58. Informe diagnose A consideració n de que un fenó meno social constitúe un «problema»que debe ser incluído na axenda pública e política é o paso previo para a intervenció n dos poderes públicos. Deste modo, a elaboració n de investigació nses sobre a situació n das mulleres e os homes nos distintos sectores que integran a comunidade universitaria, profesorado, alumnado e persoal de administració n e servizos, supó n un importante estímulo para a adopció n de medidas nesta materia. A construción de xénero. Formas de  violencia invisibilizadas
 59. 59. I Plan de igualdade entre mulleres e homes da Universidade de Vigo 2012/14 Aprobado, por Consello de Goberno, o 12 de novembro de 2012. 4 eixes de actuació n • Compromiso da Universidade de Vigo coa igualdade de xénero • A cultura da igualdade na Universidade de Vigo • Docencia, investigació n e transferencia de coñ ecemento con perspectiva de xénero • Relació ns sociais e condició ns de traballo nun contorno de igualdade. A dotació n presupuestaria para a execució n do Plan foi de 84.000 euros en 2012, 85.000 para 2013 e a mesma cantidade para o ano 2014. A construción de xénero. Formas de  violencia invisibilizadas
 60. 60. Avaliación do I Plan de igualdade entre mulleres e homes da Universidade de Vigo 2012/14 O 75,31 % do I plan de igualdade de mulleres e homes da Universidade de Vigo (20122014) foi realizado ou estáen proceso de realizació n o que manifesta que a aprobació n do Plan foi un instrumento eficaz para tomar iniciativas en políticas de igualdade que doutro xeito é moi probable que non se adoptasen. • Pouca implicació n doutros ó rganos e servizos. • Falta de persoal da Unidade de Igualdade. • A formació n como unha ferramenta rendible. • Reticencias a cambios profundos. Neste momento, recollendo as suxestió ns de mellora realizadas na Avaliació n e cos datos recollidos no último Informe, elaborouse o II Plan de Igualdade que xa foi aprobado pola Comisió n de Igualdade e estáen proceso de presentarse no Consello de Goberno. A construción de xénero. Formas de  violencia invisibilizadas
 61. 61. Coidado de crianzas - Axudas áconciliació n - Escolas infantiles - Campus Camp - Ludotecas - Bibliotecas públicas - Museos con actividades para crianzas - Ámbito xuvenil - Residencias de tempo libre Coidado de persoas maiores - Centros de día con prazas públicas - Servizos de apio ao fogar - Servizo Xantar sobre rodas - Teleasistencia domiciliaria - Programa MIAVIZOR - Programa Acompañ ote - Programa de Respiro familiar Residencias públicas de maiores Bancos de tempo CIM Guía de recursos e medidas de apoio á conciliación (2013) A construción de xénero. Formas de  violencia invisibilizadas
 62. 62. Protocolo Poderádenunciar os feitos ante a CAS, por escrito ou verbalmente, no prazo de tres meses, a persoa acosada ou unha terceira que teñ a coñ ecemento da situació n. Comisión contra o Acoso Sexual - Ana Isabel González Penín, directora da Unidade de Igualdade. - Esther María Pillado González, representante da reitoría. - María Lameiras Fernández, representante do PDI. - Luis Pérez Gó mez, representante do PAS. - Alexandre Louzao Carreira, representante do alumnado. - Emilio Martínez Rivas, representante da Xerencia. A construción de xénero. Formas de  violencia invisibilizadas
 63. 63. Especialistas en xénero e grupos de investigación con liñas de traballo en xénero No ano 2000 nace a Cátedra Caixanova de Estudos Feministas da Universidade de Vigo. Equipos de investigació n 15 Ámbitos de coñ ecemento: Xurídico e Humanístico-Social Especialistas en xé nero 52 Ámbitos de coñ ecemento: Xurídico e Humanístico-Social Cluster de xé nero A construción de xénero. Formas de  violencia invisibilizadas
 64. 64. Estudos de xénero na Universidade de Vigo Alumnado Máster en Xénero, Educació n, Políticas de Igualdade e Liderado POP de Estudos de Xénero (2006-2010) Non foi posible, polo momento, elaborar un censo das materias con contidos en estudos de xénero, teoría feminista e igualdade de oportunidades que se ofertan na Universidade de Vigo. Outras convocatorias Curso de formació n en xénero e violencia de xénero. ReXenérate (Vigo) Obradoiro de extensió n universitaria. O que non se nomea, non existe? Comunicació n e radio con perspectiva de xénero (Pontevedra) A construción de xénero. Formas de  violencia invisibilizadas
 65. 65. Formación en igualdade da Universidade de Vigo PDI Presenza das mulleres na historia do coñ ecemento Có mo incorporar a perspectiva de xénero nas guías docentes Formació n en linguaxe inclusiva para o PDI Claves para unha docencia sen nesgos de xénero Estratexias para liderar en feminino: igualdade na toma de decisió ns. Diversificar liderados para transformar a autoridade en confianza (PAS e PDI) Traballar en espazos de igualdade A construció n de xénero formas de violencia invisibilizadas na vida persoal e profesional A construción de xénero. Formas de  violencia invisibilizadas
 66. 66. Formación en igualdade da Universidade de Vigo PAS Acció ns formativas en linguaxe inclusiva Políticas públicas de igualdade de oportunidades entre homes e mulleres e promoció n profesional (Vigo, Ourense e Pontevedra) Conceptos básicos en torno áigualdade de oportunidades entre mulleres e homes (Vigo e Ourense) Traballar en espazos de igualdade (Vigo e Ourense) Estratexias para liderar en feminino: igualdade na toma de decisió ns. Diversificar liderados para transformar a autoridade en confianza (PAS e PDI) A construció n de xénero formas de violencia invisibilizadas na vida persoal e profesional (PAS e PDI) A construción de xénero. Formas de  violencia invisibilizadas
 67. 67. Premio Uviguala Premio ao compromiso coa igualdade de xénero Servizo de deportes da Uvigo Purificació n Mayobre e Beatriz Suárez Briones María Teresa Diaz, Raquel Iglesias e David Basalo Asociació n Universitaria de Ciencias da Educació n AUCE Representantes de Auce na entrega de premio Uviguala (8/03/2016) A construción de xénero. Formas de  violencia invisibilizadas
 68. 68. Premio de creación de materiais e recursos docentes con perspectiva de xénero Antonia Ferrín Moreiras Obxectivo: incentivar a elaboració n de material e recursos para a docencia universitaria en igualdade e/ou con perspectiva de xénero por parte do profesorado da Universidade de Vigo. Cuarta edició n. Dotació n: Primeiro premio: 3000 euros Accésit: 1500 euros A construción de xénero. Formas de  violencia invisibilizadas
 69. 69. Premio Egeria á inclusión da perspectiva de xénero nos TFG e de máster da Universidade de Vigo Obxectivo: recoñ ecer, publicitar e premiar os mellores traballos de fin de grao e de máster que inclúan a perspectiva de xénero realizados por alumnado da Universidade de Vigo. Dúas edició ns. Dotació n: Máster Primeiro premio: 1200 euros Accésit: 800 euros TFG Primeiro premio: 1000 euros Accésit: 600 euros A construción de xénero. Formas de  violencia invisibilizadas
 70. 70. Cales das acció ns realizadas ou dos instrumentos cos que contamos na Universidade de Vigo coñ ecías? Cales non? Sorprendeute algunha das medidas? Por que? Hai algunha das ferramentas que acabamos de describir que te pareza innecesaria? Por que? Que botas en falta nas políticas de igualdade da Universidade? Tes algunha outra suxestió n que facer ou algo que consideres que debería estar presente para desenvolverse no pró ximo plan de igualdade? A construción de xénero. Formas de  violencia invisibilizadas
 71. 71. Unha vez rematado este tema tes unha visió n máis ampla da situació n da Universidade de Vigo desde a perspectiva de xénero. Fai un breve balance, incorporando os conceptos e os datos vistos nestes dous primeiros temas, dos puntos débiles, as eivas e as suxestió ns de mellora da situació n da igualdade na Universidade de Vigo. A construción de xénero. Formas de  violencia invisibilizadas

×