Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
LLiinneeaammiieennttoo
ppllaattaaffoorrmmaa oonn--llii
……ddee rreeaalliizzaacciióó
ssuuppeerr//hhiippeerrmmeerr
-- PP ee r...
*compr@@@@son-line- p r e s e n t a c i ó n -
PPPP R O Y E C T OR O Y E C T OR O Y E C T OR O Y E C T O
… . S U S
P R O Y ...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

LAScompr@son line (portada & avance)

166 views

Published on

Published in: Retail
  • Be the first to comment

LAScompr@son line (portada & avance)

  1. 1. LLiinneeaammiieennttoo ppllaattaaffoorrmmaa oonn--llii ……ddee rreeaalliizzaacciióó ssuuppeerr//hhiippeerrmmeerr -- PP ee rr ss oo nn aa ss -- …… aaqquueellllooss qquuiieenn ccaappaacciiddaaddeess ddiiff ACCESIBILIDADACCESIBILIDAD YY//OO *compr@@@@son-line- p r e s e n t a c i ó n - PPPP R O Y E C T OR O Y E C T OR O Y E C T OR O Y E C T O … . S U S P R O Y E C T OP R O Y E C T OP R O Y E C T OP R O Y E C T O - s í n t e s i s - … L A SL A SL A SL A S - s í n t e s i s - ooss bbáássiiccooss ppaarraa ccrree iinnee ddee ccoommpprraass ddo óónn eenn eessttaabblleecciimmiieenn rrccaaddooss;; ppeerroo ppoorr ppaa ss dd ii ss cc aa pp aa cc ii tt aa eenneess --ssiinn sseerr ddiissccaappaacciittaaddooss-- pp iffeerreenntteess qquuee ccoonnddiicciioonnaa DISPONIBILIDADDISPONIBILIDADCOMODIDADCOMODIDAD && YY//OO eeaarr uunnaa doommééssttiiccaass nnttooss ttiippoo aarrttee ddee…….... aa dd aa ss ppoosseeeenn aann ssuu vviiddaa DISPONIBILIDADDISPONIBILIDAD
  2. 2. *compr@@@@son-line- p r e s e n t a c i ó n - PPPP R O Y E C T OR O Y E C T OR O Y E C T OR O Y E C T O … . S U S P R O Y E C T OP R O Y E C T OP R O Y E C T OP R O Y E C T O - s í n t e s i s - … L A SL A SL A SL A S - s í n t e s i s - ….&…. ….&…. LALALALA ELELELEL LALALALA

×