Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Kpi závěrečný úkol

520 views

Published on

  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Kpi závěrečný úkol

  1. 1. Marcela Rymešová UČO: 416139 Sociální pedagogika a poradenství Imatrikulační ročník: 2012/2013 Počet znaků: 5 171Narcistická porucha osobnosti
  2. 2. Argumentace: Námět narcistická porucha osobnosti jsem si zvolila z důvodu nedávné četbyknihy Narcismus – vnitřní žalář od Heinze Petera Röhra, na jejímž základě jsem zpracovávalaodbornou recenzi do předmětu Psychohygiena. Část této recenze jsem využila a poznatkyzískané při čtení knihy jsem se rozhodla využít i u psaní tohoto článku. Téma narcismu mipřijde zajímavé především proto, že lidé trpící touto poruchou působí zdánlivě v pořádku.Anotace: Článek se zabývá narcistickou poruchou osobnosti, příčinami jejího vzniku,průběhem, diagnostickými kritérii a léčbou, která je prováděna různými formami terapie.Speciální pozornost je věnovaná pojetí narcismu německého psychoterapeuta H. P. Röhra,který o této poruše napsal knihu Narcismus – vnitřní žalář. Východiskem je mu pohádka odbratří Grimmů Železná kamna.Klíčové pojmy: narcismus, terapie, H. P. Röhr, porucha osobnosti, diagnostika
  3. 3. Narcistická porucha osobnosti Narcistická porucha osobnosti se řadí mezi rané vývojové poruchy osobnosti. Docházík ní v případě, že situace a průběh raného vývoje dítěte byl nějakým způsobem abnormální ajedinec byl nucen projevit více soběstačnosti než běžně projevují jeho vrstevníci.V dospělosti potom narcis odmítá jakoukoliv cizí pomoc, usiluje o vlastní dokonalost,povyšuje se nad ostatní a vyžaduje neustálý obdiv svých úspěchů. Ačkoliv první dojemz těchto jedinců může být, že se jen příliš milují, ve skutečnosti se neustále porovnávajís ostatními, jsou sužování neustálým strachem a trpí pocity méněcennosti. Velmi špatně snášíkritiku, buď na ni reagují agresivně nebo nereagují vůbec. Diagnostická kritéria narcistické poruchy osobnosti vymezuje například DSM-III-R(Diagnostický a statistický manuál Americké psychiatrické asociace, verze 3). Postiženývyužívá mezilidských vztahů k dosažení svých vlastních cílů, sebe a své problémy považujeza jedinečné a očekává také speciální zacházení a přednostní jednání, neustále vyžadujepozornost, vnitřně je sužován pocity zlosti a závisti, není schopen se dostatečně vcítit atd. Naproti výše popsanému patologickému narcismu můžeme rozeznávat i zdravýnarcismus, které můžeme chápat jako pozitivní vnímání sama sebe – svých silných i slabýchstránek. Neusilují o dokonalosti ani o převahu nad ostatními. Při patologickém narcismu dochází k rozštěpení osobnosti na grandiózní Selbst askutečné Selbst. Skutečné Selbst je potlačováno. Naproti tomu grandiózní Selbst, kterévzniklo v dětství jako způsob obrany proti realitě, je vystaveno na povrchu. Existencegrandiózního Selbst způsobuje, že si postižený jedinec není vědom vlastní hodnoty, a proto jezávislý na jejím dokazování od svého okolí. Interpersonální vztahy narcistických osobností se utvářejí ve třech základníchrovinách, jsou to: interpersonální vztahy utvářené grandiózním Selbst, interpersonální vztahyutvářené skutečným já (typická závist a agresivita vůči druhým) a interpersonální vztahyutvářené nezralým superegem (využívání druhých apod.). Při léčbě narcistické poruchy osobnosti se nejčastěji setkáme s psychoanalytickýmiterapiemi a také skupinovými psychoterapiemi. Využívá se i kognitivně – behaviorálníterapie. Zapojení do terapie bývá komplikované, protože jedinec s narcistickou poruchoušpatně snáší kritiku a konfrontace a vyžaduje speciální pravidla a podmínky. Je zde vysokériziko předčasného ukončení procesu terapie. Po ukončení terapie by měl být postiženýschopen vést uspokojivé interpersonální vztahy, nepotlačovat a pozitivně se vyrovnávat sesvými emocemi.
  4. 4. Pojetí narcismu Heinze P. Röhra Heinz Peter Röhr se zabývá narcistickou poruchou osobnosti především ve svém knizeNarcismus – vnitřní žalář. Východiskem je mu zde pohádka od bratří Grimmů Železnákamna, kterou dopodrobna rozebírá a vysvětluje na ní důležité součásti narcistické poruchy,čímž nám ukazuje, že pohádky nejsou jen naivní příběhy pro děti, ale je v nich skrytý význama ponaučení. Původ narcistické poruchy vidí v neuspokojení některých základních potřeb,nedostatečné pozornosti a náklonnosti, které mají v raném dětství poskytovat rodiče,především matka, která je označovaná za hlavního původce narcismu. V případě že matka nasvé dítě reaguje negativně nebo na ně nereaguje vůbec, stáhne se dítě do sebe a řídí sezásadou Nikoho nepotřebuji. Lidé s narcistickou poruchou osobnosti se v dětství podřizovalipotřebám matky, nedostalo se jim tedy dostatečné množství lásky a tím pádem si ani oninedokázali najít cestu ke skutečné sebelásce. V pozdějších letech se u těchto jedinců častoprojevuje přehnaná potřeba sebeprosazení, sklony k perfekcionismu, nadměrné oceňovánísebe sama a podobné hodnocení vyžadují i od okolí, které často chápou pouze jako nástrojepro vlastní cíle. Ve skutečnosti tito lidé vnitřně trpí, jsou nejistí, úzkostní a depresivní. Často trpírůznými závislostmi, které jim zprostředkovávají rychlý útěk od reality. Jedním z jejichnejvětších problémů je, že znovu a znovu se pokouší hledat lásku, kterou v dětství postrádali azároveň trpí představou, že musí udělat co nejvíce, aby si ji zasloužili. „Proto hledá někoho,kdo je závislý, kdo se cítí malý a podřízený. Jen tak se může cítit jistý, neboť za velkolepoufasádou je sám strašlivě malý a zranitelný.“ (H. P. Röhr, Narcismus – vnitřní žalář, 2001, str.49) Ve své knize Narcismus – vnitřní žalář Röhr také rozvíjí myšlenku, že narcistickáporucha osobnosti má jiné projevy u každého z pohlaví. Ženy trpící narcismem jsou přílišzaměřené na uspokojování potřeb druhých, nechávají se využívat a bývají nesamostatné, častose stává, že nahrazují jednomu ze svých rodičů partnera. Nacházejí se v tzv. zlaté kleci – otecženy s narcismem se odmítá vzdát lásky své dcery a za každou cenu si ji snaží udržet u sebe.Dcera se stává na něm stává závislou a sama mnohdy nemá snahu se osamostatnit. Röhr je přesvědčen, že léčba je možná, přesto jsou její výsledky nejisté a projevynarcismu se často znovu vracejí. Pracovat s lidmi s narcistickou poruchou je složité, většinousi svůj problém nepřipouští a odmítají jakoukoliv spolupráci, protože by se tím sesadili ze svénadřazené pozice. Nejvhodnějším a nejúčinnějším prostředkem pomoci osobám s narcistickouporuchou jsou terapeutické skupiny. „Terapie končí, jakmile pacient dokáže udržovat
  5. 5. uspokojivé mezilidské vztahy. K tomu je nezbytné, aby již nemusel odmítat pocity jako hněv,zlost, závist, nenávist, vinu, bezmoc, zoufalství, smutek, bolest a úzkost.“ (H. P. Röhr,Narcismus – vnitřní žalář, 2001, str. 156)
  6. 6. Zdroje a jejich hodnocení:• RÖHR, Heinz-Peter. Narcismus - vnitřní žalář: vznik poruchy, průběh a možnosti jejího překonání. Vyd. 1. Překlad Petr Patočka. Praha: Portál, 2001, 158 s. Spektrum (Portál). ISBN 80-717-8450-8. Hodnocení zdroje: Kniha se mi zdálo vhodným zdrojem, protože jde o monografii zaměřenou přímo na narcistickou poruchu osobnosti. Autor v ní vymezuje vznik, průběh i možnosti překování této poruchy. Jedná se o zdroj redigovaný a recenzovaný. Výklad narcismu podává nezaujatě, dostatečně do hloubky a aktuálně.• HOUBOVÁ, Petra — PRAŠKO, Ján — PREISS, Marek — HERMAN, Erik. Narcistická porucha osobnosti - diagnostika a léčba. Psychiatrie pro praxi, 2005, Roč. 6, č. 1, s. 18- 25. ISSN: 1213-0508. Dostupné z: www.solen.sk/index.php?page=pdf_view&pdf_id=1736&magazine_id=2 Hodnocení zdroje: Zdroj považuji za dostatečně kvalitní, protože jsou uvedeni autoři daného článku i instituce, ve které se pohybují. Autoři mají dostatečnou erudovanost ve vztahu k popisovanému tématu. Článek je z roku 2005 tím pádem již nemusí být zcela aktuální. Prezentované informace se zdají přesné, objektivní a přiměřené.• REKTOR, Tomáš. Atentát na krále Narcise. In: Psychologie.cz: Wellness pro vaši duši [online]. Dostupné z: http://psychologie.cz/atentat-na-krale-narcise/ Hodnocení zdroje: U článku není uveden rok vydání, nedá se tedy spoléhat na jeho aktuálnost. Není známa ani poslední aktualizace www stránky. Autor článku je uveden a oplývá i dostatečnou kvalifikací v oboru. Uvedené informace jsou objektivní a přesné.

×