Successfully reported this slideshow.

Ud 3 societat industrial

1,591 views

Published on

Published in: Sports, Business
 • Està molt bé per introduir el tema a classe d'història!
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here
 • Be the first to like this

Ud 3 societat industrial

 1. 1. La societat industrial L’època de les revolucions en tots els aspectes: - política perquè s’acaba amb l’absolutisme, - societat perquè s’acaba la societat estamental, - Economia perquè s’inicia la industrialització.
 2. 2. Definició de Revolució industrial  Fes una definició a partir de la lectura de la p. 75.  Transformació social i econòmica.  Procès lent o ràpid?  Principal canvi? Del ritme de vida del camp a les ciutats. http://www.youtube.com/watch? v=c8LxscnmdNY&feature=related
 3. 3. Conjunt de canvis que deriven en la revolució industrial: CATALUNYA Fases Revolució en el transport Revolució tecnològica Revolució comercial Revolució agrícola Revolució Demogràfica
 4. 4. LA DEMOGRAFIA 1. Què va passar amb la població mundial a partir de 1750? 2. Quines causes podrien explicar aquest fenomen? Recorda per quines causes no augmentava a l’Antic Règim. 3. De quina manera va repercutir en la Revolució industrial?
 5. 5. Al segle XVIII el creixement era moderat per: 1. Les males collites significaven fams i caresties. 2. Manca d’higiene. 3. Malalties infeccioses: pesta bubònica, verola, tifus, dissenteria. 4. Pocs coneixements mèdics.
 6. 6. Completa l’exercici 3 de la p. 91 a partir de la pàgina 78.  Afegeix a l’exercici les conseqüències que va portar: 1. 2. Taula de la p.79.
 7. 7. Revolució Demogràfica  model de transició:  Tm baixa, Tn alta = creixement de la població.  Causes de la disminució de la Tm:  augment de la producció d’aliments  població més ben alimentada  més resistent a les malalties.  Progrés de la higiene: clavegueres, parts.  Progrés de la medicina  vacunes (verola), pasteurització.  Conseqüències:  èxode rural i procés d’urbanització.  Migracions internacionals: taula p. 79  comerç internacional
 8. 8. Revolució agrícola  Augment de la producció per l’augment de la productivitat:  privatització del sòl: tancament de les terres i propietat privada.  noves tècniques: noves arades, sembra mecànica (llavors escampades regularment, llavors dins del solc  no menjar per als ocells, més rapidesa).  nous mètodes de conreu: supressió del guaret, implantació del sistema Norfolk  expansió de la ramaderia.  Nous conreus: patata (Irlanda) i blat de moro.  Conseqüències: més producció amb menys temps i diversificació de la dieta  creixement demogràfic. Ex 7, p. 34
 9. 9. Revolució del comerç: domestic system  Manufactures elaborades a casa. Catalunya:  Indianes, aiguardent i avellanes: comerç d’ultramar  comerç triangular.  Pagesos paraires  manufactures fora de la ciutat per evitar el control gremial. Ex. 8, p. 34.
 10. 10. Revolució tecnològica  Innovació tecnològica posterior que les anteriors, es fa per necessitat.  Conseqüències:  Augment de la productivitat.  Disminució dels costos de producció.  Primera indústria en mecanitzar-se: el cotó.  La màquina de vapor.  Després la siderúrugica:  Per la construcció de maquinària per al tèxtil.  Desenvolupament a partir del descobriment del carbó de coc.
 11. 11. Evolució de la maquinària del tèxtil.  Llançadora volant, 1733
 12. 12. Filadora Spinning Jenny, 1764
 13. 13. Filadora Water- Frame, energia hidràulica, 1769.
 14. 14. Mule Jenny, 1779.
 15. 15. Teler mecànic, 1785, per vapor.
 16. 16. La màquina de vapor, Watt, 1769.
 17. 17. http://www.animatedengines.co m/watt.shtml
 18. 18. Revolució en el transport  Des de mitjans XVIII: millora de camins, canals i ports per al comerç.  Revolució amb la introducció del vapor en transport terrestre i marítim:  ferrocarril: primer a les mines, després amb la locomotora 1829: màquina de vapor arrossegava vagonetes.  Primer: Manchester i Liverpool 1830 i a Espanya: Barcelona i Mataró 1848.  Vaixells de vapor: bucs de ferro. Als Estats Units 1807, a partir 1847 travessia de l’Atlàntic en 15 dies. Ex 2, p. 90.
 19. 19.  http://es.wikipedia.org/wiki/Archivo:Walscha erts_motion.gif
 20. 20. Conseqüències  desenvolupament de la indústria siderúrgica: màquines de vapor, locomotores i bucs de ferro.  Avantatges dels nous transports: reducció de la durada dels trajectes, seguretat dels viatges, disminució dels costos de transport de les mercaderies.  Increment del comerç:  Local i regional: apropa consumidors i productors  economia de mercat, especialització de regions.  Mundial: increment considerable, teories lliurecanvistes però alguns estats proteccionisme vers Anglaterra.
 21. 21. La primera Revolució Industrial  S’inicia a Gran Bretanya, 1760.  Es basa en el carbó. (la mineria)  Apareix la fàbrica  revolució tecnològica per la màquina de vapor.  Es va centrar en la indústria tèxtil, a mesura que es va desenvolupar la maquinària es va desenvolupar la indústria siderúrgica.
 22. 22. La segona revolució industrial  pas de la preeminència de la Gran Bretanya a noves potències: Alemanya, Estats Units i Japó.  Noves fonts d’energia:  Electricitat: aplicacions: transport, força motriu de les fàbriques, sistemes de comunicació, oci, enllumenat.  Petroli: cotxes 1885, primer vol 1903.  Nous sectors industrials:  Impuls de la metal·lúrgia: acer inoxidable i alumini.  Indústria de l’automòbil: Ford i el cotxe utilitari.  Indústria química: tints, ...  Construcció: gratacels gràcies al formigó armat.
 23. 23. Model T, Ford
 24. 24. Energia hidroelèctrica
 25. 25.  Nova organització industrial:  Taylorisme i fabricació en sèrie  baixen els costos de producció amb el treball en cadena  producció massiva i estandaritzada i baixen els preus dels productes  més gent compra.  Concentració industrial davant de les grans inversions. Mètodes per combatre la competència: monopoli  Càrtel: associació d’empreses per fixar producció i preus. (ex: OPEP)  Trust: fusió d’empreses d’un mateix ram per crear-ne una de nova.  Hòlding: grup financer per invertir capital. Unions i fusions d’empreses.  Els bancs: capital a les empreses (préstecs) i estalviadors.  Societats anònimes: capital necessari de l’empresa fraccionat en parts = accions.
 26. 26. Països productors de petroli (2006) Font: “The World’s Top Oil Producers, 2006” a Middle East Issues. 6 de setembre de 2007.
 27. 27. Exemple de trust: sistemes analògics de TV
 28. 28. Fitxa- resum  I ex 1, p.90.
 29. 29. La societat de classes Definicions:  Burgesia  Proletariat “El treballador esdevé obrer quan ven la seva força de treball a un altre anomenat patró, o capitalista, que posseeix els mitjans de producció i el capital necessari per produir.” K. Marx y F. Engels. Manifest Comunista
 30. 30. Explotació Els amos de les fàbriques, ansiosos per mantenir en funcionament les màquines dia i nit mentre la indústria fos pròspera, ocupaven homes, dones i nens en jornades de treball de 12 a 16 hores, de dia i de nit. Quan hi havia una fase de depressió econòmica, no dubtaven a desfer-se de la força de treball, perquè tenien sempre una cua de desocupats a la porta de la fàbrica esperant el moment en que decidissin tornar a posar en funcionament les màquines. Quan els patrons volien augmentar la producció, feien treballar més durament els seus treballadors. Quan calia contraure la producció, reduïen la força de treball o contractaven personal per períodes curts amb sous miserables. P. DEANE, La Primera Revolució Industrial, 1953
 31. 31. Els obrers
 32. 32. Activitat de la família obrera: 5 famílies: 1. Els ______: 5 membres: mare blanquejadora, pare fuster, fill de 12 anys blanquejador, filla de 3 i àvia. 2. Els _______: 4: pare, mare, fill de 12 i filla de 10 anys, tots blanquejadors de la mateixa fàbrica. 3. Els ________: 4: pare manyà, mare costurera, 2 fills de 5 i 7 anys. 4. Els _______: mare costurera, fill de 12 blanquejador, filla blanquejadora, gendre teixidor, nèta de 2 anys i àvia. 5. Els _______: barretinaire, sastressa, 4 fills (1,3,5 i 7 anys).
 33. 33. Pobresa i durada de la vida
 34. 34. L’aristocràcia
 35. 35. La burgesia
 36. 36. Va arribar el dia tan desitjat, i després de passar pel mig de dues fileres de servents amb gran lliurea, es va congregar al saló del palau dels Poudor, brillants de llum, perfumats de flors, resplendents d’or, el «tot Barcelona» anònim i heterogeni que omple les festes d’un cert nivell. [...] Allà hi havia la col·lecció completa de nebodes més o menys autèntiques i llunyanes dels títols [alta noblesa], últims brots de grans arbres vinguts a menys pels vicis dels avantpassats, aprofitant les seves relacions amb els poderosos i les despulles dels seus vestits, mil vegades reformats, per atipar-se als «buffets» dels burgesos, mentre amb menyspreu es burlen del seu origen humil i estudien la manera romàntica d’atrapar algun bon enfant [jove] de la classe de fabricants de teixits o filats que les vulgui portar a l’altar, en qui se sacrifiquen voluntàriament virginitats i s’asseguren els aliments. Allà, contingudes en un altre angle del saló per les mirades menyspreadores de les nobles, les fabricants riques, provocant-les amb l’esplendor de les seves riquíssimes i modernes joies, íntimament els envegen els emblemes heràldics amb què senzillament tanquen els escots o nuen artísticament les trenes. C. FORTUNY, En Poudor, 1908
 37. 37. Lectura de la p. 81. El cas de Catalunya, p. 86 i 87. Ex. 9, p. 91.
 38. 38. Catalunya i la revolució industrial Completa:  Revolució Demogràfica: p. 26:  Concepte extret de la gràfica:  Concepte extret del mapa:  Concepte extret de la taula:  Revolució agrícola: p. 27:  Incrementa per:  es converteix en una agricultura de mercat.  Revolució en el transport i en el comerç:  Ferrocarril.  Mapa del ferrocarril
 39. 39.  Exercicis d'avaluació: 1, 2, 3, 4, 6 de la p. 99.  Conceptes claus:  Revolució industrial, colònia industrial, model de transició demogràfica, èxode rural, productivitat, sistema Norfolk o rotació quadriennal, domestic system, indianes, burgesia, proletariat, ludisme, moviment obrer.  Eix cronològic:  Primera revolució industrial: 1750 -1870.  Màquina de vapor, 1769.  Segona Revolució industrial: 1870.

×