Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

El fenomen urbà i les xarxes urbanes

1,958 views

Published on

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

El fenomen urbà i les xarxes urbanes

 1. 1. Què és una ciutat? <ul><li>Google earth: les ciutats des de dalt. </li></ul><ul><li>http://www.citymayors.com/statistics/largest-cities-mayors-1.html </li></ul><ul><li>Les ciutats més poblades del món. </li></ul><ul><li>Fotos de ciutats. </li></ul>
 2. 8. <ul><li>Quines funcions caracteritzen Martorell? </li></ul><ul><ul><li>Residencial </li></ul></ul><ul><ul><li>Comercial </li></ul></ul><ul><ul><li>Industrial </li></ul></ul><ul><ul><li>Militar </li></ul></ul><ul><ul><li>Política i administrativa </li></ul></ul><ul><ul><li>Cultural </li></ul></ul><ul><ul><li>Lúdica i turística </li></ul></ul><ul><li>Salou, Còrdova, Bilbao, Ferrol, Eivissa, ... </li></ul>
 3. 9. Casos actuals de corrupció urbanística <ul><li>http://es.wikipedia.org/wiki/Corrupci%C3%B3n_urban%C3%ADstica_en_Espa%C3%B1a </li></ul>
 4. 10. Pla urbanístic i usos del sòl, p. 239.
 5. 11. Models de ciutat <ul><li>Ciutat jardí </li></ul><ul><li>Ciutat funcional </li></ul>
 6. 12. Conceptes claus <ul><li>Densitat </li></ul><ul><li>ciutat </li></ul><ul><li>Valor d'ús </li></ul><ul><li>Valor de canvi </li></ul><ul><li>Pla urbanístic </li></ul><ul><li>Especulació immobiliària </li></ul><ul><li>Ciutat jardí </li></ul><ul><li>Ciutat funcional </li></ul><ul><li>Plànols: radiocèntric, ortogonal i irregular. </li></ul><ul><li>gentrificació </li></ul>
 7. 13. Mapa de la p.252 <ul><li>Jerarquies urbanes a Espanya: </li></ul><ul><ul><li>Dues grans àrees metropolitanes: </li></ul></ul><ul><ul><li>Àrees metropolitanes de gran dinamisme: </li></ul></ul>
 8. 14. Les xarxes urbanes
 9. 15. Problemes ambientals de les xarxes
 10. 16. Jerarquia urbana d’Espanya <ul><li>Lloc central + hinterland (àrea d’influència)‏ </li></ul><ul><li>Model espanyol: mapa p.261: completar: </li></ul><ul><ul><li>Metròpolis globals nacionals: </li></ul></ul><ul><ul><li>Metròpolis regionals: </li></ul></ul><ul><ul><li>Metròpolis subregionals o de segon ordre: </li></ul></ul><ul><ul><li>Ciutats mitjanes: </li></ul></ul><ul><ul><li>Ciutats petites: </li></ul></ul><ul><li>Eixos urbans: 5: </li></ul>
 11. 17. Transformacions en la morfologia de les ciutats <ul><li>Desequilibris i disfuncions. </li></ul><ul><li>Polarització social  la ciutat dual. </li></ul><ul><ul><li>Segregació i Guetització </li></ul></ul><ul><ul><li>Sobrecentralitat: grans empreses i institucions + centres històrics + centres de comunicacions i infraestructures  centre de BCN. </li></ul></ul><ul><ul><li>Comunitats tancades: exclusives. </li></ul></ul><ul><ul><li>Ennobliment o gentrificació  mobbing immobiliari. </li></ul></ul><ul><ul><li>Extraradis  atur, marginalitat, … </li></ul></ul>
 12. 18. 5 imatges de la mateixa ciutat
 13. 20. El model en auge de la ciutat difusa <ul><li>+ espai ocupat </li></ul><ul><li>Mobilitat individual </li></ul><ul><li>Cotxe privat </li></ul><ul><li>Empremta ecològica molt elevada. </li></ul>
 14. 21. La ciutat i l’illa de calor <ul><li>P. 264 </li></ul>
 15. 22. Els residus urbans <ul><li>A Espanya el 2008: 548 Kg de residus per habitant. </li></ul><ul><li>Causes de l’augment: </li></ul><ul><ul><li>Increment de la població urbana </li></ul></ul><ul><ul><li>Model de vida consumista </li></ul></ul><ul><li>Les tres R: </li></ul><ul><ul><li>Reduir </li></ul></ul><ul><ul><li>Reutilitzar </li></ul></ul><ul><ul><li>Reciclar  recollida selectiva. </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Incineradores </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Plantes de compostatge i biogàs. </li></ul></ul></ul>
 16. 23. <ul><li>Exercici 1 p. 272 </li></ul>
 17. 24. Repàs de la història de la ciutat <ul><li>Ciutat preindustrial </li></ul><ul><ul><li>Romana </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Calçades </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Centralitat per legions i centres de poder (TGN)‏ </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>Medieval </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Cristiana: punts de trobada. </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Musulmana: cultura de l’oasi, del comerç i de les ciutats. </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>Moderna </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Felip II: Madrid. </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Mapa p. 255. </li></ul></ul></ul>
 18. 25. <ul><li>Ciutat industrial: </li></ul><ul><ul><li>Eixamples i avingudes per arribada massiva d’immigrants rurals. </li></ul></ul><ul><ul><li>Barris obrers i barris burgesos. </li></ul></ul><ul><ul><li>Segle XX: increment exponencial del creixement de les ciutats: desequilibris espacials: </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Densificar ciutats velles i eixamples (subdividint habitatges)‏ </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Creixement desordenat de la perifèria: </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>Aluminosis </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>Barraques </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>Ciutats properes: conurbacions  ``arees metropolitanes. </li></ul></ul></ul></ul>
 19. 26. La ciutat postindustrial <ul><li>Espanya té 20 àrees metropolitanes </li></ul><ul><li>Conurbacions </li></ul><ul><li>Ciutats globals </li></ul><ul><ul><li>Cooperació amb altres ciutats  xarxes i lobbies de ciutats. </li></ul></ul><ul><ul><li>Competència  infraestructures i telecomunicacions (T4 i T1, AVE), bona imatge internacional (esdeveniments: 92, logotips, …)‏ </li></ul></ul><ul><ul><li>http://www.viscabarcelona.cat/ </li></ul></ul>
 20. 27. Catalunya: xarxa urbana: <ul><li>BCN + les dues corones: </li></ul>
 21. 29. <ul><li>2. Ciutats fora de l’àrea metropolitana de BCN: </li></ul><ul><li>- capitals de província </li></ul><ul><li>- capitals comarcals </li></ul><ul><li>- ciutats petites costaneres o de la zona pirinenca (Palafrugell, Puigcerdà)‏ </li></ul><ul><li>Exercici 5, p. 273. </li></ul>

×