Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Page 1 of 52
Page 2 of 52वोभलाय प्रात्स्मयणप्रायंबी वलनंवत करु गणऩती वलद्यादमावागया । असानत्व शयोवन फवु दद भवत दे आयाध्य भोयेश्वया ॥  ...
Page 3 of 52२)उठा उठा शो बावलकजन , गंगभाजी कया स्नान । वलश्वनाथा े घ्या दळणन , वत्रवलधताऩ वनलतीर ॥१॥           ...
Page 4 of 52     ुकवरभरदशन गरुफोधावलण । बलभ्रभऩट पाटे ना ॥६॥बजन - श्रीकृ ष् ैतन्यप्रब ु वनत्यानंदा । शयेयाभ शयेकृष् य...
Page 5 of 52९)        ुळेलट गोड कयी । गरुयामा ॥धृ०॥ऩं वलऴमी आवक् शोउवन । फनरो भी अवल ायी ॥१॥           ...
Page 6 of 52वलसाऩना - शे वलश्वजनका , वलश्वंबया , वलश्वऩारका , वलश्वेश्वया ! भाझ्मा भना ी ं रता दूय कय . शे वलणव्याऩी , वलण...
Page 7 of 52              ु ुएक एक वलव त्र भावणक जोवडरे भगटालयी ।     ुत्यावी देखवन रोऩरा ळळी ावररा गगन...
Page 8 of 52 ुे ु ुअणयणऩाववन वलवश्व कृ ष् वं रा । बक्काभकल्पतरु दाव भनी यावशरा ॥५॥           ुबजन - ळांत वकती ...
Page 9 of 52६)                         ुआरुढ , वत्पदारुढ , तभोभम भूढ जगी जन बयरा , त्या भक् कयामा ...
Page 10 of 52शी कृ ष्वता ी , वलनंवत ऐकुवन घ्यावज ॥३॥     ु               ु          ुबजन - ॐ ...
Page 11 of 52 ु  ुतजला वनमा अन्य दैलते कधी न नलवाली ।दमाऱा , कधी न नलवाली ॥२॥भी भाझे शी द्वैतफवु द्ध स्वप्नी न लवाली ।दमा...
Page 12 of 52ॐ ैतन्यं ळाश्वतं ळांत ं व्योभातीतं वनयंजनभ ।              ु      ु     ुनादवफंदकरातीतं...
Page 13 of 52भंगऱलाय प्रात्स्मयण       े                 ुउठा उठा शो लेगवी , रा जाऊ ऩढंयीवी । बेटो...
Page 14 of 52           ुतू भाम भी रेकरु । वदगरुभाते ॥धृ०॥                ुफलृ जन्म घेउवन श्रभरो ...
Page 15 of 52ळेलट गोड कयी ०। ते वलसाऩनाभंगऱलाय वामंस्मयणश्रीगणऩते वलघ्ननाळना । भंगरभूरुते , भूऴकलाशना ॥१॥         ...
Page 16 of 52   ुतेली गरुबजनी यत शोई ॥१॥ ंु           ुभगी ा अवे वशज स्वबाल । गऱावाठी घेत े धाल ।   ुआवणक ...
Page 17 of 52 ुगरुफोधाच्या श्रलणभनने । त्यागी अवबभानवंग ॥४॥कवरभरदशनकृ ऩाभृत वेलवु न । आत्मस्वरुऩी यंवगयंग ॥५॥बजन - उऩेंद्र...
Page 18 of 52ऴडवलकाय ळभलवु न ऩाऩ ताऩ शये , भाते ॥१॥वकुभाय ऩदालयी ऩष्प वलाववक ऩशाता व त्त वलये , भाते । ु       ु  ...
Page 19 of 52लाग्लादा े उलूक वनघती भौना े ढोरी ।वलकल्प अटली वाशी ोयी वांवडमरी ॥३॥वलयागयश्भी जलऱी धवयता व त्तयवलकांत ।आत्मा...
Page 20 of 52ळंख क्र गदा ऩद्म कं ठभार वोमी ॥१॥     ुतात भात वत न भ्रात आऩनू न कोमी ।छांडदमी कुरकी कान क्या कयेगा कोमी ...
Page 21 of 52कीवतण तझी ऐकुवन दमाऱा । ळयण भी आरो तल ऩदकभरा ॥१॥    ुभाम फाऩ वभत्र फंध ु बवगनी । तजवलण भजरा नाशीत कोणी ॥२॥...
Page 22 of 52 ुफधलाय वामंस्मयण     ुबजन - वदगरुनाथे भाझे आई ०।ववंगवत वदा , देई भोयमा । फलृत किरो , कुवंगतीत मा ॥१॥ ुया...
Page 23 of 52तू नाथ जगा ा शोवी तल यण न वोडी आता ॥७॥      ुदशा वशां ा गराभ फनरो ।म्हणवु न तल यण वलस्मयरो ।अऩयाधी थोय ...
Page 24 of 52       ुकृ ऩा कयोवन ऩयली काभना ॥५॥बजन - उऩेंद्रा ०।शोवळर पायव भोठा ये । तयी शोईर पायव तोटा ये ।    ु...
Page 25 of 52नाभा म्हणे वनक्की , वाऩडरी वोम । न वलवंफ े ऩाम , खे या े ॥६॥     ुबजन - वदगरुभाम दाखवल ऩाम ०।    ुअजी...
Page 26 of 52बक् बोऱा म्हणलवु न ॥९॥     ु       ुभीयाफाई तझेवाठी । दूध -तऩे बरुवन लाटी ।तझे रालालमा ओठी । रष रा...
Page 27 of 52घटबीतय देल दीदाय लृला तफ , फाशयवे भन रुठ गमा ॥२॥कोमी जील कशे कोमी ईळ कशे कोमी , गालत र्ब्ह्मवनयं जनको ।जफ अंद...
Page 28 of 52फने वफ वभत्र भतरफके झ ूट रोकनकी मायी शै ॥३॥       ुकयो जगदीळका वभयन बयोवा याखके भनभे ।लो र्ब्ह्मानंद शै...
Page 29 of 52वदधरे वखवाम्राज्यऩदावी । लण णु म्या कामी । भाते ॥३॥    ु ु            ुतज वलस्मयता अंगी ढे भद ...
Page 30 of 52     ु यणावफना भझ े कछु नशी बाले । झ ूट भामा वफ वऩननकी ॥१॥                 ुबलवागय वफ व...
Nityopasanakram
Nityopasanakram
Nityopasanakram
Nityopasanakram
Nityopasanakram
Nityopasanakram
Nityopasanakram
Nityopasanakram
Nityopasanakram
Nityopasanakram
Nityopasanakram
Nityopasanakram
Nityopasanakram
Nityopasanakram
Nityopasanakram
Nityopasanakram
Nityopasanakram
Nityopasanakram
Nityopasanakram
Nityopasanakram
Nityopasanakram
Nityopasanakram
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Nityopasanakram

4,567 views

Published on

 • Login to see the comments

 • Be the first to like this

Nityopasanakram

 1. 1. Page 1 of 52
 2. 2. Page 2 of 52वोभलाय प्रात्स्मयणप्रायंबी वलनंवत करु गणऩती वलद्यादमावागया । असानत्व शयोवन फवु दद भवत दे आयाध्य भोयेश्वया ॥ ुव ता क्लेळ दवयद्र द्ख अलघे देळांतया ऩाठली । शेयंफा गणनामका गजभखा बक्ां फलृ तोऴली ॥१॥ ंनेत्री दोन वशये प्रकाळ ऩवये अत्यंत ते वावजये । भाथा ळेंदूय ऩाझये लवय फये दूलाांकुया े तये ॥ ु ु ं ु ुभाझे व त्त वलये भनोयथ ऩये देखोवन व ता शये । गोवालीवत लावदेल कवल ये त्या भोयमारा स्मये ॥२॥ ू ण ुॐ ऩूणभद् ऩूणवण भदं ऩूणाणत्पणभदच्यते । ऩूणस्य ऩूणभादाम ऩूणभलालवळष्यते । ॐ ळांवत् ळांवत् ळांवत् ॥ ण ण ण ण े ु ु ु ु ु ुगरुर्ब्णह्मा गरुवलणष्् गरुदेलो भशेश्वय् । गरु् वाषात्पयर्ब्ह्म तस्म ै श्रीगरुले नभ् ॥ ुर्ब्ह्मानंदं ऩयभवखदं के लरं सानभूवतणभ । द्वं द्वातीतं गगनवदृळं तत्त्वभस्यावदरक्ष्यभ । ु ुएकं वनत्यं वलभरभ रं वलणधीवावषबूत ं । बालातीतं वत्रगणयवशतं वदगरुं तं नभावभ ॥तल बवक्रागी तन ु शी वझजू दे ।तल यणकभरी भन शे वनजू दे ॥तल बजनी ठे ली शी ला ा वयझामा । ु ुनभस्काय भाझा तरा गरुयामा ॥१॥१)धन्य श्रीशवयभंवदय । आभ ु े धन्य श्रीशवयभंवदय ॥धृ॥ ुवलणतोभखी एकव ारे । शवयनाभा ा गजय ॥१॥बूरोकी ा स्वगण अवे शा । द्ख नवे वतऱबय ॥२॥फद्धजीलां े वत्रताऩ वनललवु न । देई वदैल आधाय ॥३॥ ु ुभभषूत े वनजफोध देई । व्हालमा बलनदीऩाय ॥४॥ ुवाधका वरब वाधन दाली । दे ळांवत वत्वय ॥५॥ळयणागतांवी र्ब्ह्मोऩदेळ े । जाणवलते अभय ॥६॥ ु ुज्याऩाववन भी वखी जाशरे । अवो वलजम वनयं तय ॥७॥ ुबजन - गरुयामा भजलयी कयी करुणा । तजवलण ळयण भी जाऊ कुणा ॥ ु
 3. 3. Page 3 of 52२)उठा उठा शो बावलकजन , गंगभाजी कया स्नान । वलश्वनाथा े घ्या दळणन , वत्रवलधताऩ वनलतीर ॥१॥ ेस्मयता वदावळल भामफाऩ , जाम व त्ता ा वंताऩ । आनंद शोम अभूऩ , वलघ्नवंकटे शयतीर ॥२॥ ंुकृ ष्ा , लेण्मा , तगा , नभणदा , बीभा , ताऩी , ळयमू , गोदा । मेती वळलदळणना वदा , त्या ऩालन कयतीर ॥३॥ ु ुबोगा , मभना , वयस्वती , घटप्रबा , नेत्रालती । वांफदळणनावी मेती , तम्हा वशज बेटतीर ॥४॥ ुऩाशोवन भाध्यान्हवभम , स्नाना मे गरु दत्तात्रम । शऴे डोरे गंगाभाम , कवरभर दूय शोम म्हणवु न ॥५॥ ु ु ुबजन - गरुलया वदगरुलया , मेउंद े करुणा तरा ये भामफाऩ ॥३) ु ु ुशवयबजना वलस्मयरो ये । देशवखा अनवयरो ये । धनवतदाया भोवशत शोउवन । अवल ाये फलृ यडरो ये ॥१॥ ु ु ुवत्रवलधताऩे ऩोऱरो ये । वऩथ न वभऱता गऱरो ये । फलृ जन्मी े ऩण्म पऱरे । वदगरु यणी रोऱरो ये ॥२॥ ु ुप्रेभाभृत े वबजरो ये । दैली गणांनी वजरो ये । कनलाऱु वदगरुभामकृ ऩेन े । आनंदवेलनी धजरो ये ॥३॥ ु ु ुगरुऩदा ी जोड ये । ऩयली जीली े कोड ये । कवरभरदशनवदगरुस्मयणे । ळेलट झारा गोड ये ॥४॥ ु ुबजन - भजरा उददवय वदगरुनाथा श्रीगरुनाथा , तू भामफाऩ दीनां ा ॥४) ंुतू दमाऱु दीन शौ तू दानी भै वबकायी । शौ प्रववदद ऩातकी तू ऩाऩऩजशायी ॥१॥नाथ तू अनाथ को अनाथ कौन भोवो । भो वभान आयत नशी आयत शय तो वो ॥२॥ े ुर्ब्ह्म तू शौ जील लॄं ठाकू य शौ यो । तात भात गरु वखा तू वफ वलवध वशत भेयो ॥३॥ ुतोवश भोवश नातो अनेक भावनरे जो बाले । जो त्यो तरवी कृ ऩार यण ळयण ऩाले ॥४॥ ु ु ुबजन - जगदीळा , जम जम ऩयाणऩरुऴा । वदगरु धाल फा ॥५) ुबेटेना गरु बेटेना । वखी ।धृ०। ुतनधनगृशदायावतवलऴमी । भन कदावऩ वलटे ना ॥१॥वत्रवलधताऩे ऩोऱरो बायी । रोटता काऱ रोटे ना ॥२॥ ुभागण वदवेना ैन ऩडेना । आळाऩाळ तटेना ॥३॥काम करु भी कोणा वांग ू । द्ख ऩोटी वाठे ना ॥४॥फोध वभऱे ना द्ख टऱे ना । घोय बलांफवु ध आटे ना ॥५॥
 4. 4. Page 4 of 52 ुकवरभरदशन गरुफोधावलण । बलभ्रभऩट पाटे ना ॥६॥बजन - श्रीकृ ष् ैतन्यप्रब ु वनत्यानंदा । शयेयाभ शयेकृष् याधेगोवलंदा ॥६) ु ुवंतभांदी जाउवन वभऱू । वगण अगण शवयभम जे झारे , त्यांच्या ऩामी रोऱू ।धृ०। ुशवयबक्ी े तेज पाकते , अंगी व तवख - कऱा भकते । त्या ऩालृवन वनजळांवत राजते , त्यांच्या ऩामी रोऱू ॥१॥ ु ुवजकडे जाई त्यां ी दृवि , वतकडे शोई कृ ऩाभृतलृवि । ज्यांच्या ल ने तिी ऩिी , त्यांच्या ऩामी रोऱू ॥२॥ळांवतभंवदयी वदा क्रीडती , असजनांवी ते जागवलती नाशी भाना ी ज्या प्रीवत , त्यांच्या ऩामी रोऱू ॥३॥ ुऐवे जे ते वाधवंत , अखंड प्रेभ भूवतणभंत । दीनां े वशतकायी आप्त , त्यांच्या ऩामी रोऱू ॥४॥ ुयामा यंकालयी वभ प्रेभ , शाव ज्यां ा प्रेभोद्यभ । कृ ष्दावा े वखधाभ , त्यांच्या ऩामी रोऱू ॥५॥ ु ु ुबजन - तभवफन गरुजी भै वनयाधाय । अनाथ को भझ े देलोजी आधाय ॥७) ुगरुवफन कौन फताले फाट । फडा वफकट मभघाट ॥१॥भ्रांवत की फाडी नवदमां वफ भो । अशंकायकी राट ॥२॥भदभत्सयकी धाय फयवत । भामाऩलन घनदाट ॥३॥काभक्रोध दो ऩफणत ठाडे । रोब ोय वंगात ॥४॥ ु ुकशत कफीय वन भेये गवनमा क्यौं कयना फोबाट ॥५॥बजन - वविदानंद कृ ष् वविदानंद ॥८)श्रीवंतांव मा भाथा , यणालयी भाझा । देशी बाल दजा , नाशी नाशी ॥१॥नाभा े व तन , कवयती वलण काऱ । ते भाझे के लऱ , भामफाऩ ॥२॥ ं ुभामफाऩ म्हणो , तयी रावजयलाणे । कवलरे ऩेण े , वंतजनी ॥३॥ज्या ज्या जन्मा माले , भामफाऩे दोन्ही । ऩवय वंत वनलाणणी , वभऱती ना ॥४॥मेव देशी डोऱां , वंतांवी देवखरे । एकाजनादणनी लंवदरे , यण त्यां े ॥५॥बजन - रा रा ये वलण वभऱोवन श्रीशवयभंवदयी जाऊ , तेथ े शवयनाभ घेऊ । भाऱ शवयगऱां लालॄ ॥
 5. 5. Page 5 of 52९) ुळेलट गोड कयी । गरुयामा ॥धृ०॥ऩं वलऴमी आवक् शोउवन । फनरो भी अवल ायी ॥१॥ ुअनन्यबवक् दान देउवन । कयी भज ववल ायी ॥२॥तलऩदकभराभोद वेलवु न । याशीन वनयं तयी ॥३॥कवरभरदशना ऩदयी घे दीना । तूव भाझा कै लायी ॥४॥बजन - भशायाज ववददारुढ भाउरी ॥आयती -१ ) काकड आयती भाझ्मा प्रेभऱ ववददा ओलाऱू । अनन्यबाले ळयण जाउवन आसेवी ऩाऱू ॥धृ०॥ ुतजवलण कोणी न लारी म्हणवु न तत्पामी रोऱू । गरु यणाच्या फऱकट ध्यावे वलघ्नाते टाऱू ॥१॥ ु ु ु ंुओर नाशी ते पोर फोरणे षणोषणी गाऱू । गरुगण वदय गीत वदोवदत ह्रदमात घोऱू ॥२॥वदबाल वदबवक् ा अवय द्वंग लगऱू । वदा गरुबजनी यत शोउवन वनंदास्तवु त वगऱू ॥३॥ ु ुअशवन णळी गरुफोधश्रलणे द्वैतबाल कोऱू । कवरभरदशनकृ ऩाभृत वऩउवन वनजानंद े डोलू ॥४॥२) ुओलाऱू आयती भाता करालती । ऩशाता तझी भूवतण भनकाभनाऩूवतण ॥धृ०॥ ुबाले लंवदता तल वदव्य ऩाउरे । वंवायाऩाववन भाझे भन बंगरे ॥ ुतझ्मा बजनी वनत व त्त यं गरे । झारी ह्रत्ताऩा ी ऩूण ण ळांवत ॥१॥ ु ुगौयलणण तनलवय ळोबे ळभ्र अंफय । दळणनभात्रे राबे आनंद थोय ॥ ुबाऴणे वकर वंळम जाती दूय । वलळाराष भज दे गणलंती ॥२॥ ुघारीन रोटांगण , लंदीन यण , डोळमांनी ऩाशीन रुऩ तझ े ।प्रेभ े आवरं गीन , आनंद े ऩूजीन , बाले ओलाऱीन म्हणे नाभा ॥१॥त्वभेल भाता ु वऩता त्वभेल , त्वभेल फंध् वखा त्वभेल ।त्वभेल वलद्या द्रवलणं त्वभेल , त्वभेल वलां भभ देलदेल ॥२॥ ुकामेन ला ा भनवेंवद्रमलाण फदद्यात्मना ला प्रकृ वतस्वबालात । ैकयोवभ मद्यत वकरं ऩयस्म ै नायामणामेवत वभऩ णमावभ ॥३॥नभोऽस्त ु अनंताम , वशस्त्रभूतम े , वशस्त्रऩादाषवळयोरुफाशले , वशस्त्रनाम्ने ऩरुऴाम ळाश्वते , वशस्त्रकोटीमगधायणे नभ् ॥ ण ु ु
 6. 6. Page 6 of 52वलसाऩना - शे वलश्वजनका , वलश्वंबया , वलश्वऩारका , वलश्वेश्वया ! भाझ्मा भना ी ं रता दूय कय . शे वलणव्याऩी , वलणवाषी , ु णुवलोत्तभा वलणसा ! तरा ओऱखण्मा े भरा सान दे . शे प्रेभवागया , प्रेभानंदा , प्रेभभूत े , प्रेभरुऩा ! भाझे दगण नाशीवे करुन ु ुळददप्रेभाने ह्रदम बरु दे . शे सानेळा , सानभूत े , सानांजना , सानज्योवत ! तझ्मा यणी भाझी श्रददा बवक् दृढ कय . शेभामातीत , भामफाऩा , भामा ारका , भामाभोशशयणा ! वभदृवि आवण अढऱ ळांवत भरा दे . शे कभरनमना , कभराकांता ु ु, कभरानाथा , कभराधीळा ! भाझ्मा नेत्रांना वलण स्थालयजंगभात तझ े दळणन घडू दे . भाझे कान तझे कीतणन श्रलण करु देत ु ु. शे ऩवततऩालना , ऩयभेळा , ऩयभानंदा , ऩयभवप्रमा भाझ्मा शस्ताने तझी ऩूजा घडू दे . तझ्माबोलती भाझे ऩाम प्रदवषणा घालू ु ु ु ु ु ुदेत . शे गरुनाथा , गरुभूत े , गरुयाजा , गरुदेला ! भाझे भन वनयं तय तझ े ध्यान करु दे . तझ्मा यणकभरी भरा अखंड थायादे .वोभलाय वामंस्मयण ुबजन - वदगरुनाथे भाझे आई । भजरा ठाल द्याला ऩामी ॥१)श्रीवळलगौयीवप्रमनंदना । ऩूण ण कयीं भनकाभना ॥धृ०॥ ौदेशाच्या ौयं गी फवलवु न । ऩूवजन तज वलघ्नवलनाळना ॥१॥ ु ुअनन्यबवक्जरे स्नान घालुवन । यणी लाशीन वभना ॥२॥लावनाळेंदूय अंगा रालीन । धूऩ अशंबालना ॥३॥ ुयजोगणात्मक रार ऩीतांफय । नेववलन भूऴकलाशना ॥४॥ ु ुऩं वलऴम ह्या दूलाण तज म्या । अवऩ णन वयनयलंदना ॥५॥ णनंदादीऩ अखंड ध्याना ा । कऩूय वभूऱ दबाणलना ॥६॥ ुवप्रेभा ा भोदक बषी । वत्ववय कवरभरदशना ॥७॥बजन - ऩालणतीच्या नंदना भोयमा , गजानना गजलदना ॥२) ंु ुवदये गणभंवदये करुणाकये कभरोदबले ।ववदद ायणऩूवजते जनलंवदते भशालैष्ले । ुत्रावश लो भज , त्रावश लो भज ऩावश लो भशारषभी ।शेभफालन यत्नकोंदन ते ववंशावन आवनी ॥१॥
 7. 7. Page 7 of 52 ु ुएक एक वलव त्र भावणक जोवडरे भगटालयी । ुत्यावी देखवन रोऩरा ळळी ावररा गगनोदयी ।कं ु डरे श्रलणी यवलळळी - भंडरावश लतऱे । ुण ुफोरता वयनामकालयी शारताती ं ऱे ॥२॥कं की कु भंडरालयी शाय ऩक रुऱती । ु ं ंऩावयजातक ळेलती फटभोगया आवण भारती ।वऩलऱा ऩट तो कवटतवट लेविरा फयले ऩयी ।वौदावभवनलृवन तेज अवधक ळोबते उदयालयी ॥३॥ ुकाभकालयी भन्मथेश्वय वविरे त ैळां वनर्मा । ुगजणवत ऩदऩंकजे वकती नूऩये आवण घागर्मा । ं णइंद्र द्र भशें द्र नायद ऩादऩंकज अव ती । ुकं ु कुभागरु कस्तयी प्रीवत आदये तज व णती ॥४॥ ु ुवनजणये तज ऩूवजरे फलृ ळोबवी कभरावनी ।वकती शो तज लण ुण भी भज ऩाल गे कुरस्वावभनी । ुकोवट तेशतीव देलता वश घेउवन वलंझण कयी । ु ाभये व यऩल्लले तज ढावऱती ऩयभेश्वयी ॥५॥ ुनाभाभृत दे वनयंतय मा काप्रवत वगवयवते । ुजोडुवन कय वलनवलतो तज ऩाल गे लयदेलते । ु ुवंकटी तजला वन भज कोण यवषर अंवफके । ुगोवालीनंदन प्रावथ णतो तज ऩाल गे जगदंवफके ॥६॥ ु ु ु ं ुबजन - आनंद े गरुभाम । वनजानंद े गरुभाम । वविदानंद े गरुभाम । ऩूणाणनद े गरुभाम ॥३)वंतदळणन े भशाराब जाशरा । ह्रदमगृशी आनंदकं द ऩावशरा ॥धृ०॥भी भाझे म्हणवु न भ्रभे वपयत शोतो बायी । दैलमोगे ऩातरो वंतभशाद्वायी ॥१॥वाऩडुवन शोतो गौडफंगार जारी । वदम वंतभामफाऩे भोकऱीक के री ॥२॥फलृत जन्मावजणत बाग्म उदमा आरे । वंतकृ ऩे आवज भाझे वनजरुऩ वभजरे ॥३॥ ुभ्रभय वलावावव लुब्ध भवषका भधावव । तेव व त्त गोवलमेरे आत्मह्रऴीके ळी ॥४॥
 8. 8. Page 8 of 52 ुे ु ुअणयणऩाववन वलवश्व कृ ष् वं रा । बक्काभकल्पतरु दाव भनी यावशरा ॥५॥ ुबजन - ळांत वकती शा वदगरुभूवतण । ऩाशता भालऱे द्वैतभ्रांवत ॥४) ुगरुने अभर वऩरामाजी । भझकु गयक वरामाजी ॥धृ०॥ ु ु ुआगभ वनगभकी फट्टी गवशया गरुफ नका ऩानी । भनकं ु डीभे खूफ घोंटकय आत्मग्मानवे छानी ॥१॥ ु ुन ैन अगो य भद्रा ढकय उरटा भशर देखो । व्हांके अंदय भूयत फठी रुऩ नशी ला येखो ॥२॥ ै ु ु ु ु ुवनयं जन यघनाथगरुने एकवश फात वनाई । भेया शया भझ े फतामा आऩोआऩ बराई ॥३॥ ेबजन - वीतायाभ जम जम याभ । शयेयाभ , याभ , याभ , याभ ॥५)ॐ नभ् वळलाम ॐ नभ् वळलाम ॐ नभ् वळलाम लद , लद , लद ये । ुऩालळी वविदानंदऩद ये । भनजा ॥धृ०॥रष ौर्मांळी मोनी वपयता ।अलव त नयतन ु आरी शाता ।ऩनयवऩ न वभऱे शी जाणवु न ताता । ु ुगरुवी लयी शोउवन वदगद ये ॥१॥ ुवलऴम वलऴाऩवय लाटता तज । ुगरुऩदी अनन्य शोळी वशज । ु ुगरुकृ ऩेन े कऱता वनजगज ।तयवळर बलवागय द्खद ये ॥२॥ ुलेदळास्त्रे ऩयाणावदक ।आवणक वंत वनकावदक । ुगरुवलण गवत नाशी म्हणती वकवऱक । ुगरुल ने रुविणी वालध ये ॥३॥ ंबजन - उऩेंद्रा बक् कोय द्रा । वत्ववय धाल फा ॥
 9. 9. Page 9 of 52६) ुआरुढ , वत्पदारुढ , तभोभम भूढ जगी जन बयरा , त्या भक् कयामा , वांफव जऊ अलतयरा ॥धृ०॥ ुजवय योड आकृ वत गोड , ऩाशता कोड , ऩयवत नेत्रां े । तदबाऴण लाटे वाय र्ब्ह्मवूत्रा े ॥ ुभवन ळांवत , भखालवय कांवत , घारली भ्रांवत प्रणत रोकां ी ।मा अल्पभखे भी स्तवु त करु के ली त्यां ी । ार । ुकुणी म्हणती जातीने लाणी , त्याजरा ।कुणी म्हणती कोविकुरलंळी जन्मरा ।ऩवय अवधक वद्वजालृवन लाटे तो भंरा ।वभदृवि , वदावंतवु ि , अवो तो कोवि , वलप्र की लाणी ।तो लंद्यव भजरा , व द्रत्नां ी खाणी ॥१॥फलृ वदलव अवा वशलाव , कयामा नलव व त्त कयी भाझे । ुतो मोग आवणरा वशजव वदगरुयाजे । ुवंगवत ज्याव वदगवत , देउवन भवत , ळद्ध कयी खावी ।तो यालृवन मेथ े , लृफऱी ी कयी काळी ार ।अवतीर ळेकडो सानी , भवशलयी । ुभक्व झारे स्वसाने ते जवय ।उऩकायी क्वव तव अवतीर माऩवय ।वळळऩयी खेऱ कुवण कयी , लदत लैखयी , वऩळाऩवय कोणी । ुकुवण फववत भक्याऩवय , स्तंबवन आऩरी लाणी ॥२॥ ु ु ुशी भाम दबवत गाम , लंवदता ऩाम , सानऩम देई । ुगण अंग जावतकुऱ काऱलेऱ न ऩाशी ।जन बयवत ऐकुवन कीवतण , ऩशामा भूवतण यथालवय ज्या ी ।दयलऴी बये ती जत्रा कळी भौजे ी । ु ार । प्राथ णना जनांनो तम्ही आईका ।शा कल्पतरु तम्हारा राबरा पुका । ुशी वंवध लामा जाऊ देऊ नका । ुजा ळयण , धया तियण , व्हालमा तयण , बलांफवधभावज ।
 10. 10. Page 10 of 52शी कृ ष्वता ी , वलनंवत ऐकुवन घ्यावज ॥३॥ ु ु ुबजन - ॐ नभ्वळलाम , तयणोऩाम , वरब उऩाम , तायकभंत्र गरुं ा ॥७) ु ु ुभै गराभ भै गराभ भै गराभ तेया । तू वाशेफ भेया विा नाभ रेऊं तेया ॥धृ०॥ णु ुरुऩ नशी यंग नशी नशी फयन छामा वनवलणकाय वनगन तू एक यघयामा ॥१॥ ुएक योटी दे रं गोटी द्वाय तेया ऩालूं । काभ क्रोध छोडकय शवयगण गाऊं ॥२॥ े े ेभेशयफान भेशयफान भेशय कयो भेयी । दाव कफीय यण खडा नजय देख तेयी ॥३॥बजन - फेऱगांल ळशयी अनगोऱभाऱी श्रीशवयभंवदयात तेथ े शवय प्रत्यष नांदतो काम वांग ू भात ॥१॥ ुशवयनाभा ा गजय शोतो तेथ े वदनयात । फंधबवगनी वलण वभऱोवन अभोघ राब घेत ॥२॥आभ ु ा शवय कृ ऩादृिीने आम्हाकडे ऩशात । ऩाऩ ताऩ द्ख वंकटे शवयरा वबउवन ऩऱत ॥३॥८) ु ुभाझी देलऩूजा देलऩूजा । ऩाम तझे गरुयाजा ॥१॥ ुगरु यणा ी भाती । ती भाझी बागीयथी ॥२॥गरु यणा ा वफंद । तोव भाझा षीयववंध ु ॥३॥ ु ुगरु यणा े ध्यान । तेव भाझे वंध्या - स्नान ॥४॥ ु ुवळलवदन के ववयऩामी । वदगरुला वन दैलत नाशी ॥५॥ ु ुबजन - वदगरुभाम दाखवल ऩाम । तजवलण गभेना करु भी काम ॥ ुअजी - गरुयामा तल यणदाव भी अजी ऐकाली । दमाऱा , अजी ऐकाली ॥धृ०॥भी अनाथ भज वनाथ करुवन रिा यषाली ।दमाऱा , उऩेषा नवाली । ार ।तलऩदकभरी अनन्यबवक् वतत दृढवाली ।दमाऱा , वतत दृढवाली ॥१॥ ुवलऴमवखा ी इच्छा कदावऩ न भरा स्पळाणली ।दमाऱा , न भरा स्पळाणली ।तल वदव्य सान फोधाभृती भभ भवत घऴाणली ।दमाऱा , भभ भवत घऴाणली । ार ।
 11. 11. Page 11 of 52 ु ुतजला वनमा अन्य दैलते कधी न नलवाली ।दमाऱा , कधी न नलवाली ॥२॥भी भाझे शी द्वैतफवु द्ध स्वप्नी न लवाली ।दमाऱा , स्वप्नी न लवाली । ुस्वस्वरुऩा ा अनबल देउवन भ्रांवत वनयवाली ।दमाऱा , भ्रांवत वनयवाली । ार ।कवरभरदशना ऩयभऩालना तल कृ ऩा ऐवाली ।दमाऱा , तल कृ ऩा ऐवाली ॥३॥बजन - जम जम ऩांडुयंग शवय ॥आयती -१ ) आयती अनंता जम जम । आयती अनंता ॥धृ०॥ ुअनंत तल रुऩ , अनंत तल गण । वलवधशवयशयताता ॥१॥अनंत तल नाभ , अनंत तल प्रेभ । तूव कताणशताण ॥२॥अनंत तल ऩद , अनंत तल कय । तावयवी तू बक्ां ॥३॥अनंत श्रलण , अनंत नमन । काऱा ा शंता ॥४॥ ु णु ुकवरभरदशना , वगणवनगणा । तूव गरुवभथाण ॥५॥२) ुआयती गरुभाई । भस्तक ठे वलते ऩामी ॥धृ०॥ ुकवरमगी अलतयोनी । श्रीशवयभंवदयात ।करालती मा नाभे । प्रगटरीव आई ॥१॥ ुगौयलणण कामा । वशास्यलदन । ळांत भूवतण ऩाशता ।भन तल्लीन शोई ॥२॥ तवु लणध बक् मेती । त्यालवय वभान प्रीवत । ुअसान वनयववनमा । देवी आनंद आई ॥३॥ ुबलताऩ वनलायोनी । वखवलवी वकरा ।म्हणवु न दीन वलजमा । ळयण आरी अवे ऩामी ॥४॥घारीन रोटांगण म्हणाले - ऩान १५
 12. 12. Page 12 of 52ॐ ैतन्यं ळाश्वतं ळांत ं व्योभातीतं वनयंजनभ । ु ु ुनादवफंदकरातीतं तस्म ै श्रीगरुले नभ् । गयले नभ् । गयले नभ् ॥ ु ुगरुऩादकािक - दमालंत कृ ऩालंत वदगरुयामा ।अनन्यबाले ळयण आरो भी ऩामा । ुबलभ्रभातवन काढी त्वये मा दीनावी । ुनभस्काय कवयतो तझ्मा ऩादकांवी ॥१॥अनंत अऩयाधी भी वत्य आशे । ुम्हणोवन तझा दाव शोऊ इवच्छताशे ।तजवलण शे द्ख वांग ू कुणावी ॥न०२॥ ुभवतशीन ऩयदेळी भी एक आशे । ुतजवलण जगी कोणी प्रेभ े न ऩाशे ।जननी जनक इि फंध ु तू भजवी ॥न०३॥जगत्पवाया वदवो वलण लाल ।अखंवडत तल ऩामी भज देई ठाल ।वलऴाऩवय वलऴम लाटो भनावी ॥न०४॥तल आसेवी ऩाऱीर जो एकबाले ।तमावी तू बेट देवी स्वबाले । ुम्हणोवन अनन्यळयण आरो भी तजवी ॥न०५॥वकती वदलव गाऊ शे वंवायगाणे । ु ुतजवलण कोण शे कवलर ऩेण े ।नको दूय रोटू यणी थाया दे भजवी ॥न०६॥ ुवलणाणवी वोडुवन कांवत न याशी । ु ुवभनावी न वोडी वलाव ऩाशी । ु ेत ैवा भी याशीन वनयंतय तझ्मा वेलवी ॥न०७॥करालंत बगलंत अनंत वेला । ुभनकाभना ऩयवल दे अखंड तल बवक्भेला ।कृ ऩा कयोवन भज ठे ली स्वदेळी ॥न०८॥
 13. 13. Page 13 of 52भंगऱलाय प्रात्स्मयण े ुउठा उठा शो लेगवी , रा जाऊ ऩढंयीवी । बेटो वलठ्ठरयखभाईवी , वत्रवलधताऩ शयतीर ॥१॥ ंु द्रबागे , करु स्नान , घेऊ ऩडवरका े दळणन । तेथ े बेटती वंतजन , तेण े भन वनलेर ॥२॥ ं ु ंुगंगा , मभना , वयस्वती , कृ ष्ा , लेण्मा , बागीयथी । तगबद्रा , बोगालती मेती श्रीऩवतदळणना ॥३॥ताऩी , नभणदा , कालेयी , ऩं गंगा , गोदालयी । स्नाने के वरमा फोशयी , भशादोऴ शयतीर ॥४॥याभानंदा े भाशेय , षेत्र नाभ ऩंढयऩूय । भातावऩता वलश्वंबय , ऩ ैर ऩाय तयतीर ॥५॥ ु ुबजन - गरुलया वदगरुलया ०। ुप्रायंबीऩावून बजन - गरुयामा भजलयी ०। ऩमांत म्हणाले . ऩान ११ ल १२ ुदे प्रेभयवगोडी । वदगरुभाते ॥धृ०॥कृ ऩाकटाषे ऩालृवन भजकडे । अशंभभता तोडी ॥१॥भाम -फाऩ -फंध ु वलणवश तूव । तल यण न वोडी ॥२॥वस्थय यांतयी रुऩ दाउवन । द्वैतबाल भोडी ॥३॥वलळारावष तू अंतयवाषी । तल ऩदी भन ओढी ॥४॥बजन - भजरा उद्धवय ०।प्रब ु तेनो कै वो खेर य ामो । भै तो देख देख वलवभामो ॥धृ०॥ ंु ंु ु ुदेलरुऩ शो स्वगणरोकभे अभृतऩान कयामो । वदय वदय अऩवय गामन वन वन भन शयकामो ॥१॥भनज ळयीय धाय धयणीऩय अन्न ळाक पर खामो । ऩळ ु ऩषी भृगरुऩ फनकय फनजंगर वल यामो ॥२॥ ुजर य शोकय नवदमा वागय वयोलय व ैय कयामो । दानल नाग ऩतार रोकभे यभण वकमो भन बामो ॥३॥आऩवश नाना बोजन फनकय आऩवश बोग रगामो । र्ब्ह्मानंद वकर जगभाशी घट घट फी वभामो ॥४॥बजन - जगदीळा ०। ुतू भाझी भाउरी , भी लो तझा तान्हा । ऩाजी प्रेभऩान्हा , ऩांडुयंग े ॥१॥ ुतू भाझी गाउरी , भी तझ े लावरु । नको ऩान्हा ोरु ऩांडुयंग े ॥२॥ ुतू भाझी ऩवषणी , भी तझे अंडज । ाया घारी भज , ऩांडुयंग े ॥३॥ ुतू भाझी शवयणी , भी तझ े ऩाडव । तोडी बलऩाळ , ऩांडुयंग े ॥४॥ ुनाभा म्हणे शोवी , बक्ी ा लल्लब । भागे ऩढे उबा , वांबाऱीवी ॥५॥बजन - श्रीकृ ष् ैतन्यप्रब ु वनत्यानंदा ०।
 14. 14. Page 14 of 52 ुतू भाम भी रेकरु । वदगरुभाते ॥धृ०॥ ुफलृ जन्म घेउवन श्रभरो दभरो । अजवन भी वकती वपरु ॥१॥मा बलनदीतवु न ऩाय कयामा । तूव भाझा तारु ॥२॥ ुअनन्यबाले भी तज ळयण आरो । ने भज ऩ ैर ऩारु ॥३॥भाम -फाऩ -फंध ु वलण अववत ऩवय । कोणी न द्खशरु ॥४॥शीन दीन भी दमाववंध ु तू तजवलण भी वनयाधारु ॥५॥ ुआशे भी वत्य अनंत अऩयाधी । एक लेऱ दे ऩदी थारु ॥६॥कनलाऱु प्रेभऱु ऩयभ कृ ऩाऱु तू । बक्ां कल्पतरु ॥७॥ ंुवलायंब वलाणधाय तू । वलाांगवदय ॥८॥अरष अनाभ अरुऩ अषम तू । दावांवी करुणाकरु ॥९॥ ुअज अभय अ र अनऩभेम तू । ऩयर्ब्ह्म ऩयात्परु ॥१०॥तू ववद्धारुढ भी करालती । तू स्वाभी भी ाकरु ॥११॥ ु ुबजन - तभवफन गरुजी ०।दीनन द्खशयन देल वंतन वशतकायी ॥धृ०॥अजाभीर गीध व्याध इनको वंग कौन वाद । ऩंछीको ऩढाऩढात गवणकावी तायी ॥१॥तंदर देत वय जात वागऩात वो अघात वगनत नशी झ ूटे ऩर काटे वभटे खायी ॥२॥ ु ुध्रलके वळय छत्र धयत प्रल्हादको उबायरेत । बक्शेत फांध्यो वेत रं काऩय जायी ॥३॥ ुगजको जफ ग्राश ग्रस्यो द्ळावन ीय खस्यो । वबाफी कृ ष् कृ ष् द्रौऩदी ऩकायी ॥४॥इतने शवय आम गमो फ नको आरुढ बमो । वूयदाव द्वाये ठाडो आंधयो वबकायी ॥५॥बजन - वविदानंद कृ ष् ०। ुआठलू वकती उऩकाय गरुयामा ॥धृ०॥ ुयशाटगाडग्मा ऩवय बलभ्रभणी । कवलरी मेयझाय ॥१॥इंद्रजारलत दृष्य दाउवन । भ्रभऩट के रा दूय ॥२॥ ुप्रेभयवा ा ऩान्हा ऩाजवन । दूय के री लृयलृय ॥३॥दशावशाते भारुवन फोधे । वदधरा यणी थाय ॥४॥ ुकवरभरशयणा वबक्यभणा । वनवज वनजवलरे वस्थय ॥५॥बजन - रा रा ये वलण वभऱोवन ०।
 15. 15. Page 15 of 52ळेलट गोड कयी ०। ते वलसाऩनाभंगऱलाय वामंस्मयणश्रीगणऩते वलघ्ननाळना । भंगरभूरुते , भूऴकलाशना ॥१॥ ुवतवभय नावळवी , वनजसाना देउवन । यवषवी वदा , वबक्ां रागोनी ॥२॥खड्ग दे भरा , प्रेभरुऩी शे । भावयन ऴविऩ ु , दि दैत्य शे ॥३॥फारकाऩवय , जलऱी घे भज । ईळ जगा ा तू , भी तल ऩदयज ॥४॥ ुभनोशय तझी , भूवतण ऩशालमा । रागी वदव्य दृवि , देई भोयमा ॥५॥ ु ुऩयवल शेतरा , करुवन करुणा । यभवल बजनी , कवरभरदशना ॥६॥बजन - ऩालणतीच्या नंदना ०। णु ुअनावद वनगण प्रगटरी बलानी । भोशभवशऴावयभदणना रागोनी ।वत्रवलधताऩां ी कयालमा झाडणी । बक्ांरागोनी ऩालवव वनलाणणी ॥१॥आई ा जोगला , जोगला भागेन । द्वैत वांडुवन भाऱ भी घारीन ।शाती फोधा ा झेंडा भी झेरीन । देशयवशत लायीवी जाईन ॥धृ०॥ ुनलवलध बक्ी े करुवन नलयात्र । करुवन ऩोटी भागेन सानऩत्र ।जाणवु न वदबाल अंतयी ा वभत्र । दधय वंवाय वोडीन कुऩात्र ॥२॥ णऩूण ण फोधा ी घेईन ऩयडी । आळातृष् े ी पोडीन नयडी ।भनवलकाय कयीन कुयलंडी । अभृतयवा ी बयीन भी दयडी ॥३॥आता वाजणी झारे भी वन्वंग । वलकल्पनलर्मा ा तोवडमेरा वंग । ुकाभ क्रोध शे धावडमेरे भांग । झारा भोकऱा भायग वयं ग ॥४॥ ुआई ा जोगला भागवन ठे वलरा । जाउवन भशाद्वायी नलव म्या पे वडरा । ुएकाजनादणनी एकऩणे देवखरा । जन्मभयणा ा पे या कवलरा ॥५॥ ुबजन - आनंद े गरुभाम ०। ुवदगरुऩदी ळयण जाई । नीयवरवखत वंवायव त्र शे ।ऩाशता ऩाशता जाईर वलणवश ॥धृ०॥ ंनाग घावर वभठी दनावी । भ्रभय धाले कभराऩाळी ।
 16. 16. Page 16 of 52 ुतेली गरुबजनी यत शोई ॥१॥ ंु ुभगी ा अवे वशज स्वबाल । गऱावाठी घेत े धाल । ुआवणक तज म्या वांग ू काई ॥२॥ ुआलडीने वेली भवषका भध । भ्रभय वलावा शोई लुब्ध । ुतेली अनन्य गरु े ऩामी ॥३॥कीटक धवयता भ्रभयाध्याव । वत्वय ऩाले भ्रभयऩणाव । ु णऩात्र शोवी गरुकृ ऩेव । नयजन्मा े वाथक शोई ॥५॥ ु ु ु ुगरुऩद भनजा तीथ णव काळी । गरुऩदवलभखा गवत नवे ी । ु ुगरुला वन जगी दैलत नाशी ॥६॥कवरभरदशनकृ ऩाभृत वेलवु न । घोय बलांफवध ऩाय तयोनी । ुर्ब्ह्मानंद डुरत याशी ॥७॥बजन - ळांत वकती शी ०।नजयोंवे देख प्याये । मश क्या वदखा यशा शै ।वफ ीज वफ जगाभो । ईश्वय वभा यशा शै ॥धृ०॥ ुप्रबने जफी वफ ाया । जगका लृला ऩवाया । ु ौदेबलन वनमाया । भनवे फना यशा शै ॥१॥कशी नय फना शै नायी । कशी देल दैत्य बायी । ुऩळऩषीरुऩधायी । फन फनके आ यशा शै ॥२॥बूवभ लशी अगन शै । वूयज लशी गगन शै । णुऩानी लशी ऩलन शै । वनगण दणा यशा शै ॥३॥तज बेदबाल भनभे । फनभे लशी शै तनभे ।र्ब्ह्मानंद जो स्वऩनभे । य ना य ा यशा शै ॥४॥बजन - वीतायाभ जम जम याभ ०। ुधयी गरु यण अबंग , भना तू ॥धृ०॥अवखर ऩवाया वलपर अवे शा । नकऱत ऩालेर बंग ॥१॥ ुआवनी ळमनी बोजनी गभनी । गरुबजनी यशा दंग ॥२॥ ुबाल बवक् दृढतय शोता । गरु वांग े अंतयंग ॥३॥
 17. 17. Page 17 of 52 ुगरुफोधाच्या श्रलणभनने । त्यागी अवबभानवंग ॥४॥कवरभरदशनकृ ऩाभृत वेलवु न । आत्मस्वरुऩी यंवगयंग ॥५॥बजन - उऩेंद्रा ०। ु ु ुशोईन भी वखी शोईन भी वखी । म्हणता ग फाई झारे भी वखी ॥धृ०॥ ु ुकामा ला ा भन अवऩ णता गरुऩदी । गरुने ग फाई फोध के रा की ॥१॥कोण भी कै ा आरो कळारा । जाणाय कोठे वल ाय कय की ॥२॥देश भी नव्हे ऐवे कऱता ग फाई । देशवंफवं धमां ा वल ाय वलयरा की ॥३॥ ुफार तरुण लृद्ध नयनायी नव्हे भी । वनत्य वत्य भक् आत्मा अवे की ॥४॥ ुगरुववद्धकृ ऩे कवरभर शयता । वनजबजनानंदी यभरी की ॥५॥बजन - ॐ नभ्वळलाम , तयणोऩाम ०।लोशी याभ ऩछानो जी । भेया कशेना भानो जी ॥धृ०॥ऩयनायीकू ऴंढ फना शै । ऩयवनंदाकू फवशया ।ऩयधन देखत अंधा लृला । जफ आऩका जग वाया ॥१॥वदा यशत उदावी वनंदा । स्तवु त न जाने कोई ।ए धेन ु ए फाघ न जाने । वफ आत्मा शै बाई ॥२॥बेद नशी अबेद लृला भन । याभ बमा जग वाया ।कशत कफीय वन बाई वाध ु । जगभो यशकय न्याया ॥३॥ ुबजन - फेऱगांल ळशयी अनगोऱभाऱी ०। ु ु ंुगरुलया तज नभस्काया । धीया , उदाया , वदया , श्रीधया ॥धृ०॥जननभयणबम शयण कयोवन । प्रेभाभृत े तृप्त के रे स्वाभीईळा , जगदीळा , ऩयभेळा , यभेळा ॥१॥ ुअनंत रुऩी अनंत नाभी । नटरावी तू वदगरुस्वाभी ।करालंता , बगलंता , श्रीकांता , अनंता ॥२॥ ुबजन - वदगरुभाम दाखवल ऩाम ०।आयती - १ )जम जम जम ॐ काये , भाते । आयती ओलाऱीतो करुणावागये , भाते ॥धृ०॥ ै ु ु ंुनलयत्नांवकत ववंशावनी फववन वदगरु वदये , भाते ।
 18. 18. Page 18 of 52ऴडवलकाय ळभलवु न ऩाऩ ताऩ शये , भाते ॥१॥वकुभाय ऩदालयी ऩष्प वलाववक ऩशाता व त्त वलये , भाते । ु ु ु ुवशास्यलदन ऩशाता , बलद्ख वलवये , भाते ॥२॥ ुतल फोधाभृतऩाने बेदाबेद काशी नये , भाते । ु ुअगम्य भवशभा तझा , वयलयां अगो ये , भाते ॥३॥तल नाभाभृत वेलन कवयता अतृवप्त वये , भाते ।तल प्रेभाभृत वभऱता , देशबान वलवये , भाते ॥४॥ ुबवक्वलण तल राघल कोणा न कऱे वदगणभंवदये , भाते । ुकवरभरदशन कयोवन , वखवलवव अबमकये , भाते ॥५॥ ुफधलाय प्रात्स्मयण ुप्रायंबीऩावून बजन - गरुयामा भजलयी ०।उवठ ये गोऩाऱा , उघडी स्वरुऩरो ना ।वयरी अवलद्यायाती उदमो झारा यवलवकयणा । णुइंवद्रमगोधने नेई वनगणकानना । ु ुवटरी भानवलत्से तजवलण नाकऱती कोणा ॥धृ०॥प्रफोध ऩशाट झारी वयरे वतवभयतभयज । ु ुगरुकृ ऩे ा अरुण दाली वयं गवभ तेज ।आत्मा वदनकय ऩाठी प्रगटे तात्कावऱक वशज ।वजल द्रा े भंडऱ तेण े झारे वनस्तेज ॥१॥ ंदृष्याबाव ांदवणमा अवते ठाई रोऩवरमा । ु ुवरं गदेशकभऱी े भधकय वटरे आऩवमा ।फवु द्धफोध क्रलाके वभनरी आऩवणमा ।देशफवद्धकुभवु दनी वकोवन गेरीवे वलरमा ॥२॥ ु ुमोगवलद्येच्या ऩंथ े वाधकलृद े ावरमरी । ंउऩवनऴदबागाथ ण ळब्द के रा कोवकऱी
 19. 19. Page 19 of 52लाग्लादा े उलूक वनघती भौना े ढोरी ।वलकल्प अटली वाशी ोयी वांवडमरी ॥३॥वलयागयश्भी जलऱी धवयता व त्तयवलकांत ।आत्मालन्ही प्रगटे वलऴमलन जाऱीत । े ुतृष्च्या श्वाऩदालयी प्रऱम अदबत ।वलश्व शे रवटके भूढा भृगजऱलत ॥४॥ ुजायव्यवनी जील शा झारा उदभी ववल ाय ।लावानाकं ु वटणी ा वशजे खटरा व्याऩाय । ंु ुरीरावलश्वंबयस्वाभी उवठरा वत्वय । ारे भक्ेश्वय वंग े धरुवनमा कय ॥५॥ ु ुबजन - गरुलया वदगरुलया ०। ुबक्ी ी आलड बायी । प्रबरा ।काि तंत ु भे धात ु । लाद्ये नकोत कयी ॥धृ०॥बक्ां अखंडानंदी यभलवु न । ळेलट गोड कयी ।फऱीयाजाच्या बवक्कवयता । द्वायी उबा वनयंतयी ॥१॥प्रल्हादाच्या बालाथाणवी । स्तंबी प्रगटरा शवय ।गजेंद्राच्या बवक्वाठी । कं जपुराते लयी ॥२॥वबवल्लणीच्या प्रेभावाठी । फोये वेवलत शवय । ु ु ुलृजमलतीस्तल भथयाऩयी । खेऱे दवडमाभाजायी ॥३॥गोऩाऱां ा बाल जाणवु न । खाई वळऱी बाकयी ।वलदयघयाळी स्वमे जाउवन । कण्मा बवष श्रीशवय ॥४॥द्रौऩदीच्या बवक्वाठी । बाजीऩान वेवल शवय । ुवदाम्या े भूठबय ऩोशे । भटभट बवष स्वकयी ॥५॥ णुअजनाच्या बवक्वाठी । यथी वायथ्य कयी । ु ुरुविणीच्या एका तरवीदराने । तऱीरा वगवयधायी ॥६॥बजन - भजरा उद्धवय ०।भेये तो वगवयधय गोऩार दूवया न कोमी ॥धृ०॥ ु ुजाके वळय भोयभगट भेयो ऩवत वोमी ।
 20. 20. Page 20 of 52ळंख क्र गदा ऩद्म कं ठभार वोमी ॥१॥ ुतात भात वत न भ्रात आऩनू न कोमी ।छांडदमी कुरकी कान क्या कयेगा कोमी ॥२॥वंतनवंग फ ैठ फठ रोकराज खोमी । ैअफ तो फात पै र गमी जाने वफ कोमी ॥३॥ ूआंवअन जर ववं ववं प्रेभफेर फोई ।भीया प्रब ु रगन रगी शोने शोवो शोमी ॥४॥बजन - जगदीळा ०।मळोदानंद फारभकं ु द श्रीशवय कवयतो वदा खोड्या ॥धृ०॥ ुऩेंद्या भाध्या वौंगड्यावले दडु दडु ढतो भाड्या ।कदंफाच्या झाडालयती ठे ली गोऩींच्या वाड्या ॥१॥मभनेतीयी धेन ु ावयता गोऩभेऱी खेऱे गोट्या । ु ुदशी दूध रोणी रऩवन खाई ऩेंद्या ा राडका वकट्या ॥२॥ ुकावरमा ा गलण शयामा मभन ेत भायी उड्या । ुकं वभाभावी नकऱत तोवडल्या लवदेलदेलकीच्या फेड्या ॥३॥ ुशऱु व जाउवन ऩांडलाघयी स्वशस्ते धतल्या घोड्या । ुदलाणवभवनस्तल गोऩी धावडल्या देउवन अन्नाच्या ऩाट्या ॥४॥ ु ुवखफाईस्तल ऩंढयऩय ा झारा लाटाड्यागोयोफागृशी भाती तडलवु न दावल जण ु भाटाड्या ॥५॥ ु ु ुफोधल्या घयी वगीवभमी धान्याच्या फांधी भड्या ।तक्यावंग े दकानी फववन फांधवु न देई ऩड्या ॥६॥ ु ै ु ुदाभाजीस्तल फेदयी जाउवन नाभ वांग े वलठ्या ।नाभदेलाच्या कीतणनवभमी झारा टाऱकुट्या ॥७॥आलडाफाई ा धांला ऐकुवन राटे वयळी दे कुड्या । ुरुविणीवी फलृ मक्ीने वनजबक्ांच्या वांगतो गोठ्या ॥८॥बजन - श्रीकृ ष् ैतन्यप्रब ु वनत्यानंदा ०। ु ुप्रबया मा तायी मा बलाऩाववन ॥धृ०॥
 21. 21. Page 21 of 52कीवतण तझी ऐकुवन दमाऱा । ळयण भी आरो तल ऩदकभरा ॥१॥ ुभाम फाऩ वभत्र फंध ु बवगनी । तजवलण भजरा नाशीत कोणी ॥२॥ ु ु ु ुअनताऩे ध्रल स्मयता तजवी । ळांतवलरे त्या त्वा ह्र्ऴीके ळी ॥३॥प्रल्हादफाऱा वऩतमे छवऱता । स्तंवब प्रगटरावी तू अनंता ॥४॥कृ ष्ा धाल ऐवे म्हणता । कृ ष्ा यवषरी त्वा बगलंता ॥५॥ऩाऩी अजावभऱ अंती स्मयता । त्या उद्धवयरे कभराकांता ॥६॥ ंु ुरुविणीयभणा ऩडरीकलयदा । यषी यषी आऩल्या वफवयदा ॥७॥ ु ुबजन - तभवफन गरुजी ०। ुभोशन आलनकी कोई कीजो ये । आलनकी भन बालनकी ॥ध्र०॥आऩ न आले ऩवतमा न बेज े । मे फात रर ालनकी ॥१॥वफन दयळन व्याकुर बमी वजनी । ज ैवी वफजवरमां श्रालणकी ॥२॥ ुक्या करुं ळवक् नशी भझ े वजनी । ऩांख शोले तो उड जालनकी ॥३॥भीया कशे प्रब ु वगवयधय नागय । इच्छा रगी शवय फतरालनकी ॥४॥बजन - वविदानंद कृ ष् ०। ु ुवदगरु े ऩामी , देशावी अवऩ णता । तात्काऱ भक्ता , मेत े शातां ॥१॥ ुनावळलंत देता , र्ब्ह्म मेईर शातां । ऐवी ज्या ी कथा , ऩयाणात ॥२॥ ुभामा देउवनमा , र्ब्ह्म घ्याले शाती । ऐळा गरुप्रती , का न बजा ॥३॥ ु ुतका म्हणे गरु , ऩामी राब आशे । भोष तोव ऩाशे , दाव शोम ॥४॥बजन - रा रा ये वलण वभऱोवन ०।ळेलट गोड कयी ०। ते वलसाऩना –
 22. 22. Page 22 of 52 ुफधलाय वामंस्मयण ुबजन - वदगरुनाथे भाझे आई ०।ववंगवत वदा , देई भोयमा । फलृत किरो , कुवंगतीत मा ॥१॥ ुयाग द्वेऴ शे , पाय गांवजती । फयी नव्हे भरा , मां ी वंगवत ॥२॥गोड लाटरे , वलऴम वेवलता । ऩाक वलऴा ा , तो नको आता ॥३॥रक्ष्मीगणेळा , भवु क् दे भरा । उबमकये कृ ष्दाव नवभ तरा ॥४॥ ुबजन - ऩालणतीच्या नंदना ०। ुवकती प्रेभऱ तू गरुभाम भाम भाम ॥धृ०॥घेउवन भावमक । देळी स्थावमक । बाले लंवदता ऩाम ऩाम ऩाम ॥१॥दाभ न घेता । वनजधाभ दावलवी । लणणन करु भी काम काम काम ॥२॥ ुअनन्यबाले तजवी बजता । कवरभर दूय जाम जाम जाम ॥३॥ ुबजन - आनंद े गरुभाम ०। ु ुगरुयामा ये दाली यण भज आता । तजवलण जगी कोण त्राता ॥धृ०॥वपरुवन ौर्मांळी रष मोनी । दभरो श्रभरो फलृ स्वाभी । ुवख न वभऱे षणबवय व त्ता ॥१॥ ंुखेऱी गतरो फाऱऩणी । तरुणऩणी झारो काभी ।ळवयया आरी वनफणरता ॥२॥वलऴमी वकऱव उऩजेना । भन काशी के ल्या आलयेना । ंयात्रंवदन जाऱी व ता ॥३॥वंऩवत्त अवता वाये । धालती वखेवोमये ।ना तयी नवे कोणा लाताण ॥४॥ ंुव्रतनेभतऩावद कयामा गतवु न यावशरो वलऴमां ।नेणवु न आऩल्या स्ववशता ॥५॥ ु ुनको नको ऩनयालृवत्त । भज लाटे शी थोय आऩवत्त ।ऩदकभऱी ठे वलतो भाथा ॥६॥भी शीन दीन ऩयदेळी ।
 23. 23. Page 23 of 52तू नाथ जगा ा शोवी तल यण न वोडी आता ॥७॥ ुदशा वशां ा गराभ फनरो ।म्हणवु न तल यण वलस्मयरो ।अऩयाधी थोय भी ताता ॥८॥कवरभर दशन कयामा । तूव एक वभथ ण वखमा ।स्वरुऩानंद बोगली आता ॥९॥बजन - ळांत वकती शी ०।शे गोवलंद याखो ळयण अफ तो जीलन शाये ॥धृ०॥ ुनीय ऩीलन शेत गमो ववंधके वकनाये ।ववंध ु फी फवत ग्राश यण धयी ऩ ाये ॥१॥ ु ायप्रशय मद्ध बमो रे गमे भजा ये । ुनाक , कान डुफन रगे कृ ष्को ऩकाये ॥२॥ ुद्वायकावे खफय वनके गरुड ढी ऩधाये ।ग्राशको शवय भायके गजयाजको उबाये ॥३॥वूयदाव भगन देख नंदको दराये ।भेयो तेयो वल ाय शै मभयाज के द्वाये ॥४॥बजन - वीतायाभ जम जम याभ ०।अये भामफाऩा दीनदमाऱा । तल बजना ा भज राली ाऱा ॥धृ०॥वशस्त्र अऩयाधी भी वत्य जाण । ुऩवय देला तजवलण षभा कयी कोण ॥१॥इि वभत्र मेती देखवु न दाभा ।ऩवय वंकटी कोणी न मेती काभा ॥२॥शो का दया ायी वलऴमी आवक् । ुकृ ऩा कयोवन त्या कवयवी तू भक् ॥३॥ ुतज म्हणवत कनलाऱु ऩयभकृ ऩाऱु । का ?तय कवयवी तू बक्ां ा वांबाऱु ॥४॥कवरभरदशना ऩदयी घे दीना ।
 24. 24. Page 24 of 52 ुकृ ऩा कयोवन ऩयली काभना ॥५॥बजन - उऩेंद्रा ०।शोवळर पायव भोठा ये । तयी शोईर पायव तोटा ये । ुशोवळर गरु ा फेटा ये । तयी शोवळर पायव छोटा ये ॥१॥याशवळर नभणद े ा गोटा ये ।तयी मभव भायीर वोटा ये कऱे र भोशव खोटा ये । ुतयी कऱे र वदगरु भोठा ये ॥२॥देवळर वलऴमां पाटा ये । तयी जाईर जन्मा ा काटा ये । ु ुवदगरु जयी ऩावठयाखा ये । तयी शोवळर ऩण्मा ा वाठा ये ॥३॥स्मयवळर रुविणीलरु ये । तयी तयवळर बलवागरु ये । ुशोवळर जगती थोरु ये । शे वांग े एक वदगरु ये ॥४॥बजन - ॐ नभ्वळलाम , तयणोऩाम ०। ु ुश्रीकृ ष् कशे वनयधाया । वन अयजन फ न शभाया ॥धृ॥ ुमश जील वदा अवलनाळी । वखरुऩ स्वमंऩयकाळी । े ुजड देशको तनशाया ॥व०॥१॥ ुवजभ लस्त्र ऩयान उतायी । ऩशने नलीन नयनायी । ुवतभ जील ळयीय दफाया ॥व०॥२॥भवणका वजभ दोय अधाये । वतभ वफ जग भोय वशाये । ुभभ अंळ जील मे वाया ॥व०॥३॥मश नश्वय तन वस्थय नशी । क्या वो कये भनलाशी । ु ुर्ब्ह्मानंद शै रुऩ तम्हाया ॥व०॥४॥बजन - फेऱगांल ळशयी अनगोऱभाऱी ०। ुवदगरुवावयखा , वोमया वजलरग । तोवडरा उद्वेग , वंवाया ा ॥१॥ ुकाम उतयाई , शोऊ कलण्मा गणे । जन्मा नाशी मेण े , ऐवे के रे ॥२॥ ु ुभाझे वख भज , दाखवलरे डोऱां । वदधरी प्रेभकऱा , नाभभद्रा ॥३॥डोवऱमां ा डोऱा , उघवडरा जेण े । स्वानंदा े रेण े , रेलवलरे ॥४॥फलृत जन्मी े , पे वडरे वाकडे । कै लल्य योकडे , दाखवलरे ॥५॥
 25. 25. Page 25 of 52नाभा म्हणे वनक्की , वाऩडरी वोम । न वलवंफ े ऩाम , खे या े ॥६॥ ुबजन - वदगरुभाम दाखवल ऩाम ०। ुअजी ते गरुऩादकािक ुगरुलाय प्रात्स्मयण ुप्रायंबीऩावून बजन - गरुयामा भजलयी ०। ुउवठ उवठ फा ऩरुऴोत्तभा । बक्काभकल्पद्रुभा । ुआत्मायाभा वनजवखधाभा । भेघश्माभा श्रीकृ ष्ा ॥१॥बक्भंडऱी भशाद्वायी । उबी वतित श्रीशवय । ु ुजोडोवनमा दोन्ही कयी । तज भयावय ऩशालमा ॥२॥ ुवंत वनकावदक नायद । व्याव लाविक ध्रल प्रल्हाद । ुऩाथ ण ऩयाळय रुिांगद । शनभान अंगद फऱीयाजा ॥३॥झारा प्रात्काऱ ऩूण ण । कयी ऩं ांग श्रलण । ुआरा भदगरबट र्ब्ाह्मण । आळीलण न घे त्या े ॥४॥ ुतझा नाभदेल वळंऩी । घेउवन आरा अंगी -टोऩी ।आता जाऊ नको फा झोऩी ।दळणन देई वनजबक्ां ॥५॥नानाऩयी े अरं काय । घेउवन आरा नयशवय वोनाय । ुआरा योवशदाव ांबाय । जोडा घेउवन तजरागी ॥६॥ ु ु ुवगंध वभने ऩष्पांजरी । घेउवन आरा वालंताभाऱी ।म्हणे श्रीशवयऩदकभऱी । अनन्यबाले वभऩू ण ॥७॥कान्हुऩात्रा नृत्य कयी । टाऱछंद े वाषात्कायी ।वेना न्हाली दऩ णण कयी । घेउवन उबा यावशरा ॥८॥ ुवरं फय लृयडा घेउवन आरा । तो शा भाणकोजी फोधरा ।दळणन द्याले फा त्याजरा ।
 26. 26. Page 26 of 52बक् बोऱा म्हणलवु न ॥९॥ ु ुभीयाफाई तझेवाठी । दूध -तऩे बरुवन लाटी ।तझे रालालमा ओठी । रष रालवु न फवरी ॥१०॥ ु ै ुनाभदेला ी जनी दावी । घेउवन आरी तेरतऩावी । ुतज न्हाऊ घारण्मावी । उबी ठे री भशाद्वायी ॥११॥ ुगूऱ -खोफये बरुवन गोणी । घेउवन आरा तकमा लाणी ।लह्या यावखल्या कोयड्या ऩाणी । वबजो वदल्या नाशी त्वा ॥१२॥आरा ोखाभेऱा भशाय । स्वाभी कयीतवे जोशाय ।त्या ा कयोवनमा उद्धाय वंतभेऱी स्थावऩमरा ॥१३॥शवयबजनावलण लामा गेरे । ते नयदेशी फर झारे । ैगोर्माकं ु बाये आवणरे । खेऱालमा तजरागी ॥१४॥ ु ंगरुडऩायी शवययंगणी । टाऱभृदगा ा ध्ववन ।भशाद्वायी शवयकीतणनी । तवल्लन कान्हा शवयदाव ॥१५॥वनजानंद े यंग े ऩूण ण वलणवश कभे कृ ष्ाऩ णण ।श्रीयंगा वनजतन ु अऩ णण । यणवेला कयीतवे ॥१६॥ ु ुबजन - गरुलया वदगरुलया ०। ु ुवदा भाझे डोऱां , वदवो तझी भूवतण । शी भाझी आवतण , गरुयामा ॥१॥ ु ु ुवदा भाझे भखी , लवो तझे नाभ । ारलाला नेभ , गरु० ॥२॥ ु ु ुवदा भाझे कानी , तझे गणगान । नको त्यालृवन आन , गरु० ॥३॥ ु ुवदा भाझे शस्ते , घडो तझी ऩूजा । नको बाल दजा , गरु० ॥४॥ ु ुवदा भाझे भन , याशो तझे ध्यानी तू भाझा धनी , गरु० ॥५॥ ुकवरभरदशना , वत्यसानानंता । कृ ऩा कयी आता , गरु० ॥६॥बजन - भजरा उद्धवय ०।ऩूयण प्रेभ रगा वदरभे जफ । नेभका फंधन छूट गमा ॥धृ०॥कोमी ऩंवडतरोक फतालत शै , वभझालत शै जगयीत नको ।जफ प्रीतभवे दृढ प्रीत बमी तफ , यीतका फंधन छूट गमा ॥१॥कोमी तीयथ ऩयवन जालत शै , कोमी भंवदयभे वनत दयवनको ।
 27. 27. Page 27 of 52घटबीतय देल दीदाय लृला तफ , फाशयवे भन रुठ गमा ॥२॥कोमी जील कशे कोमी ईळ कशे कोमी , गालत र्ब्ह्मवनयं जनको ।जफ अंदय फाशय एक लृला तफ , द्वैतका ऩडदा पू ट गमा ॥३॥वोशी एक अनेक स्वरुऩ फना ऩवयऩूयण शै जरभे थरभे । ुर्ब्ह्मानंद कये गरुदेल दमा बलवागयका बम ऊठ गमा ॥४॥बजन - जगदीळा ०।दत्त वनयं जन गा वदोवदत ॥धृ०॥ ु ुवत्यवखा ी दृढ इच्छा तयी । दृष्या बरवी का गा ॥१॥काभक्रोधावद घोय अवय शे । भागी कवयवत फलृ दंगा ॥२॥दत्ता वलवरुवन घावरवी वकती तू जन्मभयणवऩंगा ॥३॥दत्तबजनानंदी यभता । ऩालवव बलबंगा ॥४॥ ु ुकवरभरदशन गरुऩदकभरी । मभना वयस्वती गंगा ॥५॥बजन - श्रीकृ ष् ैतन्यप्रब ु वनत्यानंदा ०। ुश्रीगरु दत्तात्रम अलधूत । भायी वोटा जाई बूत ॥धृ०॥गौयलणण वलळार नमन , तीन वळये वशा शात । ंुरुद्राषभाऱा कं ठी वलयाजे , वले श्वान बकत ॥१॥खाके झोऱी बगली छाटी , अंगालयी ळोबत ।दंड कभंडलु धयी शाती , वलाांगी वलबूत ॥२॥काळी स्नान कयी कयलीयी बोजन , ळमन कयी भाउरीत ।कवरभर दूय कयोवन बक्ां , अखंड आनंद देत ॥३॥ ु ुबजन - तभवफन गरुजी ०। ेवंदळा आ गमा मभका रनकी कय तमायी शै ॥धृ॥फार वळय के लृमे धोरे वऩेदी आंखऩय छाई । ुश्रलणवे वन ऩडे उं ा दात वशरनाबी जायी शै ॥१॥कभय वफ शो गमी कुफडी रे रकडी वशाये शै ।गमी वफी देशकी ताकद रगी तनभे वफभायी शै ॥२॥ ुछुटी वफ प्रीत वऩवयमाकी ऩत्र वफ शो गमे न्याये ।
 28. 28. Page 28 of 52फने वफ वभत्र भतरफके झ ूट रोकनकी मायी शै ॥३॥ ुकयो जगदीळका वभयन बयोवा याखके भनभे ।लो र्ब्ह्मानंद शै तेया एकवश वशामकायी शै ॥४॥बजन - वविदानंद कृ ष् ०। ुजाणो वदगरुऩाम आम्ही ॥धृ०॥ ुगरु यणावलण मा बलवागयी । नाशी तयणोऩाम ॥१॥कभण धभण व्रत तीथे नेणो । न जाणो अन्य उऩाम ॥२॥ ुअभृत त्यजवन कांजी वऩणे । कोण कयीर व्यलवाम ॥३॥ववद्धारुढऩदी वळय नभवलता । कवरभर दूय जाम ॥४॥बजन - रा रा ये वलण वभऱोवन ०।ळेलट गोड कयी ०। ते वलसाऩना - ऩान १५ ल १६ ुगरुलाय वामंस्मयण ुबजन - वदगरुनाथे भाझे आई ०।भज भोयमा ा फलृत रागरा छं द फाम ॥धृ०॥एक घडी ऩऱ वलवरु ऩडेना । नलर भी आता वांग ु काम ॥१॥अवता वंवायी वशज उदाव । राधरा भोयमा ा ऩाम ॥२॥ ुगोवालीनंदन स्वाभी ऩयात्पय । वखभम वलाांठाम ॥३॥बजन - ऩालणतीच्या नंदना ०। ुश्रीगरुकृ ऩाअंफ े जम जम जम जगदंफ आई ॥धृ०॥ णुतनभनधन शे अऩवन यणी । ळयण भी आरो दीन शोउवन । ुनाभ तझे भभ लदनी देउवन । ठे ली ऩामी । भाते ॥१॥ ु ुनाभ तझे कयी ऩवततां ऩालन । कवरमगी नाशी त्या वभान ।न कवयता व्रत तीथे दान । भोष देई । भाते ॥२॥ ुआजलवय यवषरे फलृ बक्ांवी नाववन त्यांच्या ऩाऩयाळी ।
 29. 29. Page 29 of 52वदधरे वखवाम्राज्यऩदावी । लण णु म्या कामी । भाते ॥३॥ ु ु ुतज वलस्मयता अंगी ढे भद । तजरा स्मयता वदा वालध ।दावी करा तल ऩदायवलंद । वनत्य ध्याई भाते ॥४॥ ुबजन - आनंद े गरुभाम ०। ु ुवखमे ऩाशी गरुला वन दैलत नाशी ॥धृ०॥ ु ुगरु काळण याभेश्वय । गरु गोकणण ऩंढयऩूय । ु ु ुगरु तीथाण े भाशेय । गरु ते ग फाई ॥गरु०॥१॥ ु ुगरु प्रेभा ा ऩाझय । गरु वनजळांती े घय । ु ुगरु ऩयर्ब्ह्मवागय ॥गरु०॥२॥ ु ुगरु बक्ी ी भाउरी । गरु साना ी वाउरी । ु ु ु ुगरुऩाववन भवक् वभऱारी ॥गरु०॥३॥ ु ुगरु लवळष्ठ श्रीयाभा े । गरु मासलल्क्य जनकयामा े । ु ुगरु वांदीऩन श्रीकृ ष्ा े ॥गरु॥४॥ ु ुगरु आवदनाथ भवच्छं द्रा े । गरु भवच्छं दय गोयखा े । ु ुगरु जावरं दय भैनालती े ॥गरु०॥५॥ ु ुगरु नागनाथ फवशयं बटा े । गरु गवशनीनाथ वनलृत्ती े । ु ुगरु वनलृवत्त सानेळा े गरु०॥६॥ ु ुगरु सानेश्वय वलवोफायामा े । गरु वलवोफायाम नाभदेला े । ु ुगरु नाभदेल जनाफाई े ॥गरु०॥७॥ ु ुगरु नायामण वलधी े । गरु र्ब्ह्मदेल अत्री े । ु ुगरु अवत्रभवु न दत्तात्रमा े गरु०॥८॥ ु ुगरु दत्तात्रम जनादणना े । गरु जनादणन एकनाथा े । ु ुगरु यभालल्लबदाव आलडाफाई े ॥गरु०॥९॥ ु ुगरु वलभरानंद ळांताई े । गरु गजदंड ववद्धारुढा े । ु ुगरु ववद्धारुढ करालती े ॥गरु०॥१०॥बजन - ळांत वकती शी ०। ुभोयी रागी रटक गरु यणनकी ॥धृ०॥
 30. 30. Page 30 of 52 ु यणावफना भझ े कछु नशी बाले । झ ूट भामा वफ वऩननकी ॥१॥ ुबलवागय वफ वूक गमा शै । वपवकय नशी भझ े तयननकी ॥२॥भीयाके प्रब ु वगवयधय नागय । उरट बमी भोये नमननकी ॥३॥बजन - वीतायाभ जम जम याभ ०।शा ऩयभ वनातन वलश्व बरुवन उयरा । ुगरुदत्तयाज शा ऋवऴकुरात अलतयरा ॥धृ०॥ ुवस्मतयम्यलदन काऴामलवनधायी । ऩीमूऴमक् कवय यत्नजवडत झायी । ुवनजबक्त्राण कायणी ळूर धवयरा ॥गरु०॥१॥फांवधरा कोऩ भयडुवन जटा भकुटी । ु ुघातरी दमालनभारा वदव्य कं ठी ।कयधृत डभरुतवु न उऩजवत सानकरा ॥२॥भृग भण ऩांघयी ळंख क्र शाती ।श्रवु त श्वानरुऩ शोउवन ऩढे ऩऱती । ुबूधन ु कवरबमे ावटत यणारा ॥३॥ ेकवय स्वजन उऩावध बस्मरेऩ अंगा ।झोऱीत बयी तिन्मभयणवऩंगा ।नायामण ह्रदमी यंग बरुवन गेरा ॥४॥बजन - उऩेंद्रा ०। ुजा ळयण गरुरा बल तयळीर ॥धृ०॥अवस्थभांवभम तन ु भी वभजवन । वकती आयळात तू ऩशाळीर ॥१॥ ुखाणे ऩीणे वनजणे मातव । व्यथ ण लेऱ तू घारळीर ॥२॥वलऴम वलरावी वदनवनळी यभवी । ऩवय ळेलटी तू पवळीर ॥३॥ ु ुऩनयवऩ जनन ऩनयवऩ भयण । वकती पे ये तू वपयळीर ॥४॥ ुअंतकाऱी तज कोणी न लारी । शे कऱता द्ख ऩालळीर ॥५॥ ुवनत्यावनत्यवल ाय न कवयता । ळेलटी अनताऩे यडळीर ॥६॥शवयनाभाभृत वेवलवव जवय तू । द्ख वभूऱ शयळीर ॥७॥वंतल नी दरणष कवयवव जयी । शाम शाम भग कयळीर ॥८॥

×