………………………………………………………………………………………        ए  ओळिर्ष : १ले, ऄंक : सहािा             मार्ष २०१२   पाने...
………………………………………………………………………………………                 ए      ओळ      ऄनुक्मवणका :       किी/ ...
………………………………………………………………………………………              ए  ओळ             “मराठीकविता”समहाविषयीथोडेसे ....
………………………………………………………………………………………                  ए    ओळ              "वलहा ओळीिरून कव...
………………………………………………………………………………………                ए  ओळअभाळापरी ऄफाट होते           ख      ...
………………………………………………………………………………………              ए   ओळकवितेर्ी एकर् ओळ                   ...
………………………………………………………………………………………           ए    ओळऄस्िस्थ अयुष्य ऄन्           व        ...
………………………………………………………………………………………             ए     ओळवतला पाहून कविता               अता हल...
………………………………………………………………………………………           ए   ओळवमळे ना वमळे ना               कु ठे र् नाही व...
………………………………………………………………………………………               ए  ओळकवितेर्ी एक ओळ बािरी,               भी...
………………………………………………………………………………………                ए  ओळकविमनार्ा झळाळ                   ...
………………………………………………………………………………………             ए  ओळकशी पडली भूल                    क   ...
………………………………………………………………………………………                ए   ओळविशाल सावहत्यससधूत               क...
………………………………………………………………………………………                ए    ओळकवितेर्ी एक ओळ                ...
………………………………………………………………………………………                   ए   ओळहळिीशी कवितेर्ी एक ओळ           ...
………………………………………………………………………………………              ए   ओळअभाळ भाजत्या सुयाषला                ...
………………………………………………………………………………………                ए    ओळकवितेर्ी एक ओळ                 ...
………………………………………………………………………………………          ए    ओळवतने डोळ्याखाली ऄख्खा कृ ष्णडोह रे खला   ऄलगद वतने पांघर...
………………………………………………………………………………………                  ए   ओळऄस्ताव्यस्त पहाटेला      काशी कथा लाचल...
………………………………………………………………………………………               ए    ओळआिलीशी र्ांदणी धुक्यामधे दफरली      सांजेला...
………………………………………………………………………………………            ए   ओळडांबलीय ऄंधार कोठडीत             उ     ...
………………………………………………………………………………………        ए  ओळकवितेर्ी एक ओळ               कवितेर्ी एक ओळमातृत्िाने...
………………………………………………………………………………………                 ए   ओळकवितेर्ी एक ओळ           वुांदय यचन...
………………………………………………………………………………………              ए   ओळकवितेर्ी एक ओळ िाऱ्याने पांघरली           ...
kavitavishwa-kavitechi-ek-ol-26mar2012-कविताविश्व-कवितेची-एक-ओळ
kavitavishwa-kavitechi-ek-ol-26mar2012-कविताविश्व-कवितेची-एक-ओळ
kavitavishwa-kavitechi-ek-ol-26mar2012-कविताविश्व-कवितेची-एक-ओळ
kavitavishwa-kavitechi-ek-ol-26mar2012-कविताविश्व-कवितेची-एक-ओळ
kavitavishwa-kavitechi-ek-ol-26mar2012-कविताविश्व-कवितेची-एक-ओळ
kavitavishwa-kavitechi-ek-ol-26mar2012-कविताविश्व-कवितेची-एक-ओळ
kavitavishwa-kavitechi-ek-ol-26mar2012-कविताविश्व-कवितेची-एक-ओळ
kavitavishwa-kavitechi-ek-ol-26mar2012-कविताविश्व-कवितेची-एक-ओळ
kavitavishwa-kavitechi-ek-ol-26mar2012-कविताविश्व-कवितेची-एक-ओळ
kavitavishwa-kavitechi-ek-ol-26mar2012-कविताविश्व-कवितेची-एक-ओळ
kavitavishwa-kavitechi-ek-ol-26mar2012-कविताविश्व-कवितेची-एक-ओळ
kavitavishwa-kavitechi-ek-ol-26mar2012-कविताविश्व-कवितेची-एक-ओळ
kavitavishwa-kavitechi-ek-ol-26mar2012-कविताविश्व-कवितेची-एक-ओळ
kavitavishwa-kavitechi-ek-ol-26mar2012-कविताविश्व-कवितेची-एक-ओळ
kavitavishwa-kavitechi-ek-ol-26mar2012-कविताविश्व-कवितेची-एक-ओळ
kavitavishwa-kavitechi-ek-ol-26mar2012-कविताविश्व-कवितेची-एक-ओळ
kavitavishwa-kavitechi-ek-ol-26mar2012-कविताविश्व-कवितेची-एक-ओळ
kavitavishwa-kavitechi-ek-ol-26mar2012-कविताविश्व-कवितेची-एक-ओळ
kavitavishwa-kavitechi-ek-ol-26mar2012-कविताविश्व-कवितेची-एक-ओळ
kavitavishwa-kavitechi-ek-ol-26mar2012-कविताविश्व-कवितेची-एक-ओळ
kavitavishwa-kavitechi-ek-ol-26mar2012-कविताविश्व-कवितेची-एक-ओळ
kavitavishwa-kavitechi-ek-ol-26mar2012-कविताविश्व-कवितेची-एक-ओळ
kavitavishwa-kavitechi-ek-ol-26mar2012-कविताविश्व-कवितेची-एक-ओळ
kavitavishwa-kavitechi-ek-ol-26mar2012-कविताविश्व-कवितेची-एक-ओळ
kavitavishwa-kavitechi-ek-ol-26mar2012-कविताविश्व-कवितेची-एक-ओळ
kavitavishwa-kavitechi-ek-ol-26mar2012-कविताविश्व-कवितेची-एक-ओळ
kavitavishwa-kavitechi-ek-ol-26mar2012-कविताविश्व-कवितेची-एक-ओळ
kavitavishwa-kavitechi-ek-ol-26mar2012-कविताविश्व-कवितेची-एक-ओळ
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

kavitavishwa-kavitechi-ek-ol-26mar2012-कविताविश्व-कवितेची-एक-ओळ

472 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
472
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
7
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

kavitavishwa-kavitechi-ek-ol-26mar2012-कविताविश्व-कवितेची-एक-ओळ

 1. 1. ……………………………………………………………………………………… ए ओळिर्ष : १ले, ऄंक : सहािा मार्ष २०१२ पाने : ५२ पुस्तकार्े नाि : कविताविश्व, ए ओळ प्रकाशनददनांक : २५ मार्ष २०११ प्रकाशक : मराठी कविता समूह सजािट : अटषिर्लडष वडझाइनसष, औरं गाबाद. अवण सोनम पराडकर संपादक मंडळ:  तुर्ार जोशी,नागपूर (९८२२२२०३६५)  सारं ग भणगे, पुणे (९८२३०२३३५५)  रणवजत पराडकर,मुंबइ (८१०८६८४९३३)  नीरज अडे, नांदड ( ९८९००९६१६६) े  ऄनुजा मुळे, पुणे ( ९४२०३२२९८६)  डॉ. ऄशोक कु लकणी, पुणे (९४२२७०१६५०)  रमेश ठोंबरे , औरं गाबाद (९८२३१९५८८९)  सोनम पराडकर,औरं गाबाद (८९२८०४४४५८)  क्ांवत साडेकर, नागपूर (९४२०८५७१४४)  के तन बारापात्रे, नागपूर (९९७०४०९३००)मराठी कविता समूह ____________________________________________________________2
 2. 2. ……………………………………………………………………………………… ए ओळ ऄनुक्मवणका : किी/ कवियत्री - पान क्मांक किी/ कवियत्री - पान क्मांक १] लननता तेंडूरकय-बफलरकय ६ २३] M. ३१ २] याजील भावरूऱकय ७ २४] ळ - ३२ ३] भशें द्र काांफऱे . ८ २५] ३३ ४] यवऩ.... [यणजजत ऩयाडकय] ९ २६] ळ ळ ३४ ५] वलनम काऱीकय १० २७] ३५ ६] श्रीधय जशागगयदाय ११ २८] ३६ ७] याजील भावरूऱकय १२ २९] ३७ ८] डॉ ऩयभेश्लय १३ ३०] ३८ ९] ळांकय ऩाटीर १४ ३१] ३९ १०] चेतन १५ ३२] ४० ११] वुरुगच १६ ३३] ४१ १२] प्राजक्त १७ ३४] ४२ १३] वौ कल्ऩी जोळी १८ ३५] ( - ) ४३ १४] ( ) १९ ३६] ४४ १५] २१ ३७] , ४५ १६] ळ २२ ३८] ४६ १७] . २३ ३९] ४७ १८] २५ ४०] ४८ १९] ळ २६ ४१] ४९ २०] २७ ४२] ५० २१] २८ ४३] ळ ५१ २२] २९ ४४] ५२मराठी कविता समूह ____________________________________________________________3
 3. 3. ……………………………………………………………………………………… ए ओळ “मराठीकविता”समहाविषयीथोडेसे ... ू‘मराठी कविता समूह’ - एक ऄसा ऑकुष ट ि फे सबुक समूह ज्याने ऄनेकांना वलवहतंके लं, निकिींच्या कवितांना हक्कार्ं व्यासपीठ वमळिून ददलं. या समूहार्े अजच्या घडीला ४६हजाराहून जास्त सभासद अहेत, जे भारताच्यार् नव्हे तर जगाच्या कानाकोपऱ्यात सिषदर ूपसरलेले अहेत. आथे २४ तास, ३६५ ददिस ऄखंड काव्यमहायज्ञ सुरू ऄसतो. काव्यलेखन,िार्न अवण रसग्रहण ऄसा वतहेरी रसास्िादजगभरातून सुरू ऄसतो.सिष ियोगटातील मराठी किींर्ी ऑनलाइन मैफल येथे वनरं तर सुरू ऄसते, त्यार्बरोबर समूहअता ऄनेक शहरांमधून काव्यमेळािेही अयोवजत करत अहे. पुणे, मुंबइ, ठाणे, औरं गाबाद,नावशक, नागपूर इ. शहरांमध्ये झालेर्लया समूहाच्या काव्यामेळाव्यांस ऄनेक रवसक ि किींर्ीईपवस्थती लाभली.याबरोबरर् समूहािर काव्यलेखनास िावहलेले ऄनेक ईपक्म वनयवमत सुरु ऄसतात.ओळीिरून कविता, कविता एक - ऄनुिाद ऄनेक, प्रसंगािरून गीत, ऄशी जगािी गजल,काव्य छंदऄशा ईपक्मांतून वलवहणाऱ्यांर्ी संख्याही ददिसेंददिस िाढत अहे. ह्या ईपक्मांमुळेसुनीत, ओिी सारखे विस्मरणात र्ाललेले काव्यप्रकार पुन्हा एकदा हाताळले जातात. ऄनिटिृत्ांतील रर्ना वलवहण्यार्े यशस्िी प्रयत्न के ले जातात अवण फु लणाऱ्या प्रवतभेला निनिे ऄंकुरफु टतात..!समूहार्ा विस्तार िाढत िाढत अज समूहानेवविटर ि यु-ट्युबिरही अपले ऄवस्तत्ि वनमाषणके ले अहे.ऑकुष टवशिाय आं टरनेट िापरणा-या प्रत्येक किी अवण काव्यरवसकापयंत समूहािरील किींच्याकविता पोहोर्ाव्यात यासाठीर् ‘मराठी कविता’ समूह, "कविता विश्व" या इ-पुस्तकाद्वारेअपर्लयाला वनयवमत भेटणार अहे.http://www.marathi-kavita.com/मराठी कविता समूह ____________________________________________________________4
 4. 4. ……………………………………………………………………………………… ए ओळ "वलहा ओळीिरून कविता" विर्यी थोडेस… ेअयुष्याला कलाटणी वमळते ती कसर्लयातरी प्रेरणेने. तसंर् काहीसं कवितेर्. मनात कधी कधी खूप अभाळ ंदाटून येत. पण बरसत नाही.. ऄश्या िेळी कामी येतो तो कु ठर्लयाश्या ओळींर्ा एक ट्रिगर..! ह्यार् धरतीिर ंऄनेक निकिींना प्रेरणा वमळािी अवण ताज्या दमाच्या लेखण्या वलवहत्या व्हाव्या ह्यासाठी "मराठी कवितासमूहा"ने र्ालू के लेला एक सुपरवहट ईपक्म म्हणजे "वलहा ओळीिर कविता"!!माती सारखीर् ऄसली तरीही वशर्लपकार वतला घेउन िेगिेगळ्या मूती तयार करतात, तसेर् काही शब्द सारखेऄसले तरीही किीच्या मनातून जेव्हा ते पाझरतात तेव्हा त्यांच्यामध्ये वमसळते त्या त्या किीच्याऄनुभि विश्वार्ी झळाळी. मग तयार होतात त्यार् शब्दांना िापरून पण स्ितःर्े एक विशेर् ऄवस्तत्ि, र्ट्ररत्रऄसणाऱ्या अशयघन कविता.जसे प्रत्येक िाद्याला झंकारर्लयािर ते िाद्य अपर्लयार् विवशष्ट नादात िाजायला लागते तसेर् वलहा ओळीिरकविता’ ईपक्मात ददलेली ओळ किीच्या ऄंतमषनात एक नाद वनमाषण करते पण जे शब्दसंगीत जन्माला येते तेत्या त्या किीर्े ऄसते. वनवमत् म्हणून अलेली ती एक ओळ, एक निी कविता देउन जाते, निी कविता नव्हेएक निा अनंद देउन जाते.अता अता कविता वलहू लागलेर्लया सृजकांना ती ओळ पुन्हा निे वलवहण्यार्ी प्रेरणा देते तर वसद्धहस्त कविताकरणाऱ्या किींना ती ओळ कोणत्यातरी राहून गेलेर्लया ऄनावमक भािनेला शब्दबद्ध करण्यार्े वनवमत् देत. ेएकार् ओळीिर ऄनेक किी कविता वलहू लागले की तीर् एक ओळ ऄनेक किींना भािवनक पातळीिर सुद्धाएकत्र अणते. कवितेच्या प्रिासात र्ार शब्द एकत्र र्ालायला वमळार्लयार्ा अनंद अवण कविता पालखीलाअपला पण एकदा हात लागर्लयार्े समाधान या ओळी मुळे प्राप्त होते. ऄश्या वलहा ओळीिर कविताईपक्माच्या वनवमत्ाने तयार झालेर्लया ऄनेक ऄनावमक भािनांच्या छटा, ऄनेक ऄंतमषनातील सूप्त कर्लपनांर्ीऄलौदकक शब्दवर्त्रे अपर्लयाला या कविताविश्व च्या या ऄंकात िार्ायला वमळतील. जतनकरून ठे िायला वमळतील.तुम्हालाही हे इ-पुस्तक नक्की अिडेल ऄशी अशा बाळगतो."मराठी कविता समूह" संर्ालक मंडळमराठी कविता समूह ____________________________________________________________5
 5. 5. ……………………………………………………………………………………… ए ओळअभाळापरी ऄफाट होते ख ‎ ूऩच खाव लर्णिरा आशे व कवलतेच्मा एका ओऱीचा भहशभा. जऱी-स्थऱी-काष्ठी-ऩाऴाणीसागरापरी ऄथांग होते अलघां वलश्ल व्माऩन उयते कवलता. अवां ूआंद्रधनुर्ी बाहू पसरूनी म्शणतात, की प्रत्मेक व्मक्तीत एक रशान भूर दडरेरां अवतां, तवाच कवलऩण दडरेरा अवतोदहा ददशांना किेत घेते प्रत्मेकाच्मा भनात. काशी व्मक्त शोतात, काशीकवितेर्ी एक ओळ ऄशी अव्मक्त याशूनशी आऩरां कवलभन जऩतर्रार्राला व्यापून ईरते.... यशातात. ननवगि, भानली बालबालना, बरे-फुये वलचाय-वलकाय-वलखाय वगऱां काशी प्रकट कयते कवलतेची एक ओऱ. तीनरोक, चायधाभ, ऩांचभशाबुत, वशाऋत, वप्तवूय, अष्टअांगे, नलयव, े ूकधी र्ांदणे झेलून घेते नलयां ग, दशाहदळा वाऱ्मावाऱ्माांना व्माऩन उयते ूकधी कोिळी पहाट होते कवलतेची एक ओऱ.कधी ओलेत्या शब्दांमधुनी वांजीलनी भयाठे त्माांच्मा एका कवलतेत म्शणतात की मा स्लयवांदय जीलनभांहदयातरे शळरारेख ुधुंद बािरा प्रणय पेरते म्शणजे कवलता! तुझ्मा यचनेच्मा अखेयच्माकवितेर्ी एक ओळ ऄशी कडव्मात भरा शीच बालना आढऱून आरी.कणाकणाला फु लिीत जाते..... अनतळम वुयेख आशे यचना तुझी. ओऱीचा ऩूणि वायाांळ उतयरा आशे तुझ्मा यचनेत. भनाऩावून आलडरी तुझी शी यचना. :)मौनातून ती सिष बोलते ~ क्ाांतीऄलगत मनीर्े भाि जाणतेकधी जळते कधी जाळतेशृंगारतून कधी लाजतेकवितेर्ी एक ओळ ऄशीनउ रसांतून ईमलून येते....मूर्लयांर्े ती बीज रुजितेसंस्कारांर्े ससर्न करतेशब्दरूपी या मातीमधुनीनव्या ईद्यार्े वशर्लप घडवितेकवितेर्ी एक ओळ ऄशीवपढ्यावपढ्यातून वझरपत जाते... िवनतामराठी कविता समूह ____________________________________________________________6
 6. 6. ……………………………………………………………………………………… ए ओळकवितेर्ी एकर् ओळ ज ‎ गण्माचा तोर वालयणायी कवलतेची एक ओऱजगण्यार्ा सािरते तोल शी कल्ऩनाच खूऩ भस्त! ककती ककती कामनात्यामंधर्लया गुंत्यालाही काम घडलते कवलतेची एक ओऱ! अगदीसोडिते ऄन् अणते ओल एकणएक ळब्द चऩखर, वभऩिक आर्ण ू ओऱीरा ऩूणि न्माम दे णाया आशे. अनतळमनव्या युगार्ा देते कौल उत्तभ यचना.कधी िरिर कधी गंभीर खोलनार्त िाजत गाजत येते ननयाळरेल्मा दे ते स्पती ू व्मावांगी लाढलते कीतीअयुष्यार्ा बनते डौल शे खूऩ आलडरां. इथे भरा फा. ब. फोयकयाांच्मावनराशलेर्लया देते स्फू ती जस्भते जमाांची चैतन्मपरे ुव्यासंगी िाढिते कीती ळब्द जमाांचे नलदीऩकऱेकवितेच्या एका ओळीतून कृतीत जमाांच्मा बवलष्म उजऱेडोळे ईभारती साक्षात मूती प्रेभवललेकी जे खरती ु तेथे कय भाझे जऱती ु मा ओऱी आठलल्मा.नाविन्यार्े लािण्यार्े वुांदय यचना.बोलून बोल वपटते ढोलजगण्यार्े दाखिते मोल ~ क्ाांतीकवितेर्ी ही एकर् ओळ !राजीि मासरूळकरमराठी कविता समूह ____________________________________________________________7
 7. 7. ……………………………………………………………………………………… ए ओळऄस्िस्थ अयुष्य ऄन् व ‎ ध्माच जगणां शे एक जीलघेणी स्ऩधाि शोऊनवजिार्ी या तळमळ फवरम ऩण त्मातनशी आऩरे छां द शे ूडोळ्यातुनही रे दुःख लाऱलांटातल्मा ओअॎवीववायखे अवतात जेिाहू लागे घळघळ जगणां वुकय कयतात शे च तभच्मा कवलतेतल्मा ुदेइ ददलासा वनखळ प्रत्मेक ओऱीतन ठवत जातां. ..अगदी अचक ू ूकवितेर्ी एक ओळ.. भाांडरां आशे तुम्शी. धालधालुनी थकता ठवठवताांना लऱ...घुसमटलेलं वजणं शोई काहशरी काहशरी..सार्लेली मरगळ अळी वोवताांना झऱ ...अनंदाच्या झ-यार्ीही दे ई रढामाचां फऱ.. कवलतेची एक ओऱ...अटलेली खळखळ... ह्मा ओऱी खूऩ बालल्मा ....आर्ण भनाऩावन ूकरी अयुष्य िेर्लहाळ.. ऩटल्मा ....यचना वुयेख ...कवितेर्ी एक ओळ... ~ अनुजा भुऱेधािधािुनी थकताठसठसतांना िळ...होइ कावहली कावहली..ऄशी सोसतांना झळ...देइ लढायार्ं बळं ..कवितेर्ी एक ओळ...महेंद्र कांबळे .मराठी कविता समूह ____________________________________________________________8
 8. 8. ……………………………………………………………………………………… ए ओळवतला पाहून कविता अता हलके हलकेवलवहताना झाला घोळ येते दुरून ईडू नवतच्या बटेिर झुले कवितेर्ी एक ओळकवितेर्ी एक ओळ येते डोळ्यात भरूनकशी मला ती वमळािी एक थेंब दुराव्यार्ाबट थांबता थांबेना एक वतच्या नकारार्ामाझी कविता ऄडली एक ऄधुऱ्याश्या माझ्याकाही म्हणता सुर्ेना वनरागस कवितेर्ा...क्षण एक रें गाळली ....रसप....बट वतच्या गालािरीमाझी नजर गोठलीऄशी वतर्ी जादुगरी नेशभीप्रभाणे नेटकी यचना यणजीत... लाचामराशी रमीत आर्ण ळब्द वाधे अवरे तयीर्ाफे कळीस लावडक वुांदय भाांडणीभुऱे कवलता छान लाटते. ऩूणिबट वतने लपेटली लाचत अवताना एखादा ड्रीभशवक्लेन्व फघतोममाझा जीि कासािीस अवां लाटतां आर्ण जो anticlimax घेतरामकविताही बहकली त्माभुऱे यचना जास्त उठालदाय झारी आशे. प्रेभातरे तवेच वलयशातरे दोन्शी बाल कलऱ ेददला सोडू न मी नाद चायचाय ओऱीत कवलता भस्त भाांडून जाते...कवितेस वलवहण्यार्ा गराफाचां पर ु ू शातात घेऊन त्माचा कोभरकवितेर्ी एक ओळ स्ऩळि अनबलत अवतानाच अचानक काटा ुबटेिर माळण्यार्ा फोचाला तवां काशीवां पीशरांग तुझी कवलता दे ते .... आता थोडे कान खेचते, ऩहशल्मा ओऱीत घोऱ ळब्द जया अप्रस्तुत लाटतो म्शणजे भरा आलडरा नाशी तो कवलतेच्मा भऱच्मा भादि लतेरा ककां गचत धक्का ू दे तो ... फाकी वुयेख नीटनेटकी यचना ~ अनुजा भुऱेमराठी कविता समूह ____________________________________________________________9
 9. 9. ……………………………………………………………………………………… ए ओळवमळे ना वमळे ना कु ठे र् नाही वमळणारए मना शोध ना शोधून नाही सापडणारसशपर्लयात,तळाशी तुझ्या ऄशीर् नाही गिसणारवनळ्यात,नभाशी तुझ्या कवितेर्ी एक ओळ …कप्पप्पयाकप्पप्पयात तुझ्याकवितेर्ी एक ओळ … छेडता मनार्ी तार करे ल हृदय एर्लगारडोंगर माथ्यािरी नव्या कर्लपनेलार् वमळणारकडे -कपारीतुनी कवितेर्ी एक ओळ. …िाऱ्याच्या झोक्यािारीवनझषर झऱ्यातुनी _विनय काळीकर –पानाफु लातूनवह न वमळेकवितेर्ी एक ओळ … प्र ‎ मत्न चाांगरा आशे ....कल्ऩनाशी चाांगरीविर्ार माहेरिावशणीला भाांडरी आशे ...तभची कवलता शा खऱ्मा ु भनातून उतयणाऱ्मा कवलतेचा ळोधप्रलाविादळातील घायाळ तरुला आशे ...लाऩयरेरी रुऩक ऩण उत्कृष्ट ांविरहात दफरणाऱ्या धरे ला आशे त...कवितेर्ी एक ओळ … कवलतेभागची बालना प्राभार्णक आशे . ती ऩोशोचवलण्मात तम्शी मळस्ली ठयरा ु आशात. ~ अनजा भुऱे ुमराठी कविता समूह ____________________________________________________________10
 10. 10. ……………………………………………………………………………………… ए ओळकवितेर्ी एक ओळ बािरी, भीक मागते हात कोिळेकु ठे ही रुजते, कु ठे ही हसते! रस्त्यािरती, मन र्ुटपुटते; दंग, हत्या, पेपरातुनी ेबार्लकनीच्या कुं डी मधले िार्त ऄसता, मन पुटपुटते;फू ल बनुनी कधी ईमलते; कवितेर्ी एक ओळ मनस्िीवखडकी मधले नभ र्ौकोनी कु ठे ही ददसते, कु ठे ही ऄसते !र्ांदिताना, वतथे ईमगते;कवितेर्ी एक ओळ बािरी, भेट ऄर्ानक: "दकती िर्ांनी?कु ठे ही रमते, कु ठे ही जमते! ऄसतोस कु ठे ? अहे कां स्मरते? कशा र्ालर्लया तुझ्या कविता?कधी बटेच्या सहदोळ्यािर ह्यांना नेहमी सांगत ऄसते"झुलता झुलता ऄलगद पडते, कवितेर्ी एक ओळ पुराणीगालािरती खुलता खुलता खुदकन हसते, मनात सलते!!लाजत लाजत खळीत दडते.कवितेर्ी एक ओळ सािळी, कवितेर्ी एक ओळ पोरकीऄशी हरखते, ऄशी मुरकते ! ऄथाष मुकते, िहीत सुकते !!कू मष गतीच्या रांगेमध्ये - श्रीधर जहावगरदारिीज गतीने मनी र्मकते,रे टारे टीत लोकल मधर्लया एक अनबली दजेदाय शरखाणाची अनुबूती तुभची कवलता दे त. ु ेगुंजन ऄर्ललड कानी करते, ...अगदी मोग्म भाांडरां आशे तुम्शी वशज वयत्मा आमुष्मातकवितेर्ी एक ओळ बािरी, कवलतेची एखादी ओऱ गऱाबेट घेतल्माप्रभाणे वशजयीत्मा बेटूनकु ठे ही रुजते, कु ठे ही ठसते! जाते भयगऱरेल्मा भनालय एक ऩाण्माचा शळफका भारून जाते ....कधी आऩल्मा वोफतीने आऩरच द:ख जगते ...कधी शुयशुयती ुबाजारी ती शृंगाराच्या आठलण फनते .....शे वगऱां वगऱां तभच्मा कवलतेतून खूऩ वुयेख ुके विलिाणी पदी वथरकते; उतयरांम ...अजारी िृद्धांच्या नयनी ....दै नांहदन याभयगाड्मात जळी एक कवलतेची ओऱ बेटून भस्त लाटून जाते, तळी तभची यचना ताजी टलटलीत आशे . ुकातर, एकाकी थरथरतेकवितेर्ी एक ओळ कािरी, ~ अनजा भुऱे ुकधी सरकते,कधी थबकते!मराठी कविता समूह ____________________________________________________________11
 11. 11. ……………………………………………………………………………………… ए ओळकविमनार्ा झळाळ तु ‎ भच्मा दवऱ्मा कवलतेची वुरुलातच एकदभ ुकवितेर्ी एक ओळ ! दभदाय आशे . खयच, ऩहशरी ओऱ वुचताच खद्द कलीरा झऱाऱून गेल्मावायख शोत. तो ुतन मन होइ लीन झऱाऱ ळेलटऩमंत हटकलन ठे लण शे ूऄसो राि ऄसो दीन कलीऩढचे खये आव्शान!. ुजाइ हृदयी सरळकवितेर्ी एक ओळ भानली आमष्मातीर लेगलेगळ्मा ु ऩरयजस्थती- लाध्मिक्म,क्ाांती,प्रीती- जजथेजेव्हा मन वनराशते कवलतेची एक ओऱ आधाय ठयते, छानिृद्ध शरीर झुकते वलऴद कल्मात. वलिच कडली ओऱीरा ेदेते जगण्यार्े बळ न्माम दे णायी. वाधेऩणा शे तभच्मा कवलतेचे ुकवितेर्ी एक ओळ लैशळष््म. "प्रीतपराांची ओँ जऱ" शी ओऱ ु भरा वलळेऴ आलडरी.करी शासनर् छळ ~ श्रीधय जशागगयदायदेशा लागे पानगळदेइ क्ांतीला ती हाळकवितेर्ी एक ओळधुंद ओठािर गानखऱ्या अनंदार्ी खाण ँप्रीतफु लांर्ी ओजळकवितेर्ी एक ओळ !कवितेर्ी एक ओळ !- राजीि मासरूळकरमराठी कविता समूह ____________________________________________________________12
 12. 12. ……………………………………………………………………………………… ए ओळकशी पडली भूल क ‎ वलतेच्मा एका ओऱीलयची शी तभची ुनाही लागली र्ाहूल आगऱी कवलता.. काव्मोचीत अनबल तय ुशब्द झाले मुके मुके शभऱाराम, तो व्मक्त कयण्माची तगभग वुरू झारेरी, ऩण भनालय ऩडरेरीकु ठे िाजेना पाउल.... अनबलाची बूर इतकी गडद की एयली ु वशज वाऩडणाये ळब्द, वाधी चाशूरशी रागू दे त नाशीत. ऩोटनतडकीने करेरी ळब्द- े दे लाची आजिलां लामा जाताना ऩाशून आरेरीलाख विनिण्या के र्लया अगनतकता तम्शी पायच वाध्मा आर्ण ुदकती अजषिेही के ली यवाऱ ळब्दात भाांडरीत. शे ह्मा कवलतेचांशब्दांनी परी माझ्या फरस्थान. कठरा अनबल वलऴद कयण्माची ु ुजाणीिही नाही ददली इतकी धडऩड चाररेरी आशे शा प्रश्न भनात उबा याशतो. ऩण ते कऱते तय ह्मा कवलतेची यचना कयामची गयजच नवती! ...व्यक्त झार्लयाविना ऄसे एक ताांबिक फाफ: ळेलटच्मा कडव्मातीरमज राहिेना जरा नतवयी ओऱ जया फदररीत तय रमशब्दांनी परी माझे तटणाय नाशी, अव भरा लाटत.. ुऐकले ना जरा जरा ~ श्रीधय जशागगयदायमज पामरािरी कातुम्ही अणली ही िेळतुम्हािीण पुरी न होइकवितेर्ी एक ओळडॉ परमेश्वरमराठी कविता समूह ____________________________________________________________13
 13. 13. ……………………………………………………………………………………… ए ओळविशाल सावहत्यससधूत कधी देते कु णास प्रेरणाविलीन होणाऱ्या काव्यसट्ररतेर्ी कधी होउन दकरण अशेर्ाशाखा, एक छोटासा ओहोळ करी दूर मनार्ा झाकोळकवितेर्ी एक ओळ कवितेर्ी एक ओळऄनंत ब्रम्हांडातील पृथ्िीिरील करते कधी मोठा घोळऄवतविशाल प्रदेशातील एका माजिते हलकर्ललोळ अवणछोट्याशा गािातील बोळ ईठिते अग्या मोहोळकवितेर्ी एक ओळ कवितेर्ी एक ओळकधी डोळे खोलणारातर कधी डोळे ददपिणारा शंकर पाटीलप्रर्ंड विजेर्ा लोळकवितेर्ी एक ओळ क ‎ वलता वलश्लव्माऩी अवते शे अनेक बाऴातल्मा भशान काव्मातून आऩण अनुबलरेरे आशे. आऩल्मा कवलतेतरी ऩहशरी दोन कडली शे स्ऩष्टऩणे वाांगून जातात. कवलतेच्मा एका ओऱीचे ह्मा वाऱ्मादुखािलेर्लया हृदयाच्या डोळ्यातून ऩवाऱ्मात अवरेरे छोटे ऩण भशत्लाचे स्थान आऩण छान शरहशरेत.टपकणारा ऄश्रूर्ा एक ओघळ आळमाचा आलाका, मभकाांची जुऱलणी, स्तुत्म. कधीकधी मभक ओढूनमनार्ं वहरिं पान कु रतडणारा टोळ आणल्माप्रभाणे लाटरे भरा उदा. नतवये कडले. वयालाने मभक अगधक ओघलते शोतीरच. "प्रचांड वलजेचा रोऱ" ,"भनाचां हशयलां ऩानकवितेर्ी एक ओळ कयतडणाया टोऱ", शी रूऩक वलळेऴ आलडरी भरा. भनाच्मा ु े बालवलश्लात, तवेच व्मक्त झाल्मालय फाशे यच्मा जगात एक ओऱ काम ऩरयणाभ वाधते शे ककती छान वाांगगतरेत! कवलता जया जमादा गद्म झारीमे अवशी लाटर. ..आळमाव धक्का न रालता अनालश्मक ळब्द (आर्ण, तय, मावायखे) काढता आरे तय ऩशा, अगधक ओघलती शोईर अवे लाटते. आऩल्मा उत्स्पति कवलताांवाठी भनाऩावन ळबेच्छा... ू ू ु ~ श्रीधय जशागगयदायमराठी कविता समूह ____________________________________________________________14
 14. 14. ……………………………………………………………………………………… ए ओळकवितेर्ी एक ओळ कवितेर्ी एक ओळईं र् अभाळात नेते कोदकळाला शब्द देतेकवितेर्ी एक ओळ कवितेर्ी एक ओळपाखरांर्े गाणे देते मृगजळां ऄथष देतेकवितेर्ी एक ओळ कवितेर्ी एक ओळखोल खोल ईतरते दुःखाला तारण होतेकवितेर्ी एक ओळ कवितेर्ी एक ओळथेंब थेंब ओघळते जगाया कारण होतेकवितेर्ी एक ओळ -र्ेतन...कधी कधी नशा होतेकवितेर्ी एक ओळकधी टाळी, हशा होते अष्टाषयीतरी शी यचना खऩ रमफद्ध, वयऱ आर्ण अथिऩूणि म्शणनच ू ूकवितेर्ी एक ओळ खूऩ आलडरी. कवलता जजथे जजथेअवते (ऩण ती नवते कठे ?) त्मा वलि ुहळु िार कळ देते जागा तुम्शी ओऱीओऱीतून दाखलन हदल्मात आर्ण कवलता वलि ूकवितेर्ी एक ओळ चयाचय, बिकाऱ, व्माऩन अवते शे शी वलऴद करेत. यशवकाांच्मा भनाचा ू ेपंखांमध्ये बळ देते ठाल घेताना ती कळी ळब्दाळब्दागर्णक - थेंफथेंफ ओघऱते आर्णआऩल्मा अथाितून खोरखोर उतयते; भैकपरीत कधी नळा तय कधी शळा अवा प्रनतवाद आर्ण भनात एक पर शोऊन उभररेरी ओऱ दोन भनाांना ूकवितेर्ी एक ओळ जोडणाया ऩूर शोऊ ळकते शे छानच वाांगगतरत. कवलतेची एक ओऱ शेमनातलं फू ल होते ऩारुऩद शयएक ओऱीऐलजी दोन ओऱीांनांतय आरे अवते तय कवलताकवितेर्ी एक ओळ अगधक प्रबाली आर्ण प्रलाशी झारी नवती का? भी ती तळी लाचरीदोघांतला पूल होते आर्ण भरा ती अगधक बालरी. खऩच छान यचना.. अशबनांदन! ूकवितेर्ी एक ओळ ~ श्रीधय जशागगयदायमागे दूरदूर नेतेकवितेर्ी एक ओळकधी हुरहूर होतेकवितेर्ी एक ओळर्ांदण्यांत हरितेकवितेर्ी एक ओळसांजिेळी अठितेमराठी कविता समूह ____________________________________________________________15
 15. 15. ……………………………………………………………………………………… ए ओळहळिीशी कवितेर्ी एक ओळ हातातले हात, र्ांदण्यांर्े तळेईच्चारताना झाकलेला अतला कर्ललोळ मंतरलेर्लया मनांर्े अभाळ वनळे वनळेशब्द येइना ओठािर, डोळ्यांनार् ओहोळ स्िप्ांच्या ऄत्रार्ी कु पी जशी गोलहळिीशी, कवितेर्ी एक ओळ.................१ हळिीशी, कवितेर्ी एक ओळ.................६कु ठू नशी येते कळतर् नाही सैर भैर होतनाही हिी हिी िाटेिळिािी काही तर िळतर् नाही नको नको म्हणताना मन भर दाटेनुसतीर् घालमेल, नुसतार् घोळ पुसुन टाकू म्हणताना रुजे खोल खोलहळिीशी, कवितेर्ी एक ओळ.................२ हळिीशी, कवितेर्ी एक ओळ................७शब्दांर्े िेढे फे र धरून नार्तात सुरुवर्पुसटसे र्ेहरे जिळ भासतातकानािर ऄलगद कु ठलेसे बोल श ‎ ी कवलता लाचताना वप्रम व्मक्तीच्मा चाशुरीने शोणायी "वैयबय" अलस्था कवलताबय जाणलरी आर्ण काां जाणलू नमे? कवलतेची ओऱहळिीशी, कवितेर्ी एक ओळ...................३ अवतेच कलीभनाची वप्रमा.. त्मातून आऩल्मारा चाशूर रालणायी शी ओऱ तय "शऱली ओऱ"... त्माभुऱे नतरा जऩण, वांबाऱण म्शणजेथरथरत्या हातातून वनखळती लेखणी भोठ्मा शभनतलायीने "कठूनळी" "चाांदण्माच्मा तळ्माळी" बेटीरा ुथेंब भर शाइर्ी के िढी ही अखणी? आरेरी शी ओऱ रुवून, यागालून गेरी तय शी बीती ... ह्माभुऱे तय ळब्द ओठालय मामरा घाफयत नाशी ना? खयच, एकदा आळमाची शीहरिलेले गिसते काही ऄनमोल! लाट धयरी की तभची कवलता अषयळ: "अत्तयाची कऩी" फनून ु ुहळिीशी, कवितेर्ी एक ओळ..................४ भनबय दाटून याशते... खूऩ वुांदयऩणे, प्राजक्ताच्मा लेचरेल्मा पराांना ु शाताच्मा तऱव्मालय वाांबाऱत दे लघयात आणालां, तळी यचरीत शी कवलता. "थेंफबय ळाईची कभार"! प्रत्मेक कडव्मातरी बालनाएकदा दोनदा, दकत्येकदा गािी? लेगऱी.. वुांदय.. कठे कठे रम वुटल्मावायखी लाटते, कायण "ककत्मेकदा" ु ुप्रत्येक िेळी अतून यािी "उच्चायताना" कठीण ळब्द मोजरेगेरेत, भरा ते एकदय जमा ांप्रत्येकर् िेळी सािरािा तोल शऱलेऩणाने कवलता यचरी गेरी नतरा भायक लाटरे. एक प्रश्न...हळिीशी, कवितेर्ी एक ओळ.................५ ळेलटल्मा कडव्मात शोत नाशी म्शणामचे आशे की शोतानाशी? अथिऩारट शोतो म्शणन स्ऩष्ट कयाले... ऩढीर रेखनाव ळबेच्छा!! ू ु ु ~ श्रीधय जशागगयदायमराठी कविता समूह ____________________________________________________________16
 16. 16. ……………………………………………………………………………………… ए ओळअभाळ भाजत्या सुयाषला श ‎ ाती आरेरा कनलाव वशज यां गलता मेतो, ॎवनतळ वनळ्याशा दयाषला भाथ्मालयचे आकाळ शाताने कवे यां गलाले? तभची ु कवलता भाझ्मावभोय शा प्रश्न घेऊन उबीवपसाट सपजार िा-याला अवल्मावायखी लाटतेम! तयी प्रमत्न कयतोम. घट्ट ळब्दात गशन अनबती व्मक्त कयण्माच्मा ु ूडोळाथेंब पा-याला तुभच्मा प्रनतबेरा वराभ! एक ळब्द जास्तीचा नाशी.. स्लल्ऩवा वलयाभशी नाशी जमाभुऱे आतजोखड जखम त्रासाला डोकालन अदभाव घ्माला.. ूईं बरठे र् जार्ाला काशी ळब्दफांध खूऩ आलडरे (जोखड जखभ िाव). काशी वभजामरा अलघड लाटरे (डोऱाथेंफ ऩाम, रुद्रवालळ्मा वऩयारा, दे शफालळ्माथरसुरकु तर्लया गालाला ऩोयारा ). एक ओऱ कवलतेचीकळी, मि - ति-निथर ऄिखळ फु लाला वलिि शऱली पकय ठयते शे अनेक प्रनतभातून ांु वुयेख वूगचत करेत. ळेलटच्मा कडव्मात, ेलाल गोब-या गालाला वातत्माने मेणाऱ्मा "आरा" ह्मा स्लयमभकारा फगर काां हदरीत? ह्मातून काशी वूगचत कयामचेदंग विठु च्या टाळाला आशे का?ईन्हं सांडर्लया कौलाला ~ श्रीधय जशागगयदायभेग र्ालर्लया पाउलालारुद्र सािळ्या वपरालादेह बािळ्या पोरालाएक फुं कर हळिीशीएक ओळ कवितेर्ी- प्राजक्तमराठी कविता समूह ____________________________________________________________17
 17. 17. ……………………………………………………………………………………… ए ओळकवितेर्ी एक ओळ कवितेर्ी एक ओळबाहेर काढते मळमळ बणिते दुसरी ओळकधीतरी कु णासाठी ओळीिर ओळी घेतऄसलेली जळफ़ळ करीत नेते शब्दछळकवितेर्ी एक ओळ कवितेर्ी एक ओळजाळत जाते खोलिर यज्ञार्ी्र् कळकळके व्हातरी कशासाठी मागषस्थ साधकांर्ीपळत नेते दूरिर ज्ञानददप र्ळिळकवितेर्ी एक ओळ सौ कर्लपी जोशीईसिते पळ पळसांडता कु णासाठीअतून पक्षी पळापळ कवलतेची ऩण एक गम्भत आशे..ती जणू ओरी भातीच! रशान भर ूकवितेर्ी एक ओळ शाती ऩडरेल्मा भातीतून कधी एक आकाय तय दवऱ्माषणी दवया ु ुलािते म्हातारर्ळ आकाय घडलत जाते, तवे कडव्माकडव्मातन तम्शी लेगलेगऱे बालाकाय ू ुईछृ ंखल शब्दांर्ी घडलरेत. शे आलडरे. वुरुलातच भनातीर कणाफद्दरचा याग, जऱपऱ ुती विनाशी िळिळ काढामरा कवलतेची ओऱ उऩमोगी मेते शे वाांगगतरेत.. शी भऱभऱ शी "जऱपऱ" कळाभऱे शे कवलतेत कठे च कऱत नवल्माने लाचकारा ु ुकवितेर्ी एक ओळ वशानुबूती दाखलण कठीण जाईर. भाि त्माऐलजी कवलतेची वुयलात,अधारार्ी नाळ जोड भन जोडणाऱ्मा कवलताओऱीने झारी अवती तय भरा अगधकऄंधाराच्या घुसमटीत आलडरी अवती.. कवलता लाचकावाठी अवेर तय त्माच्माळी वुरुलातीराच वांलाद जुऱामरा शला अवे भरा तयी लाटते. ऩाचव्माफ़ु टलेला ऄंत:फ़ोड कडव्मात तुम्शी शरहशरेरी आधायाची नाऱजोड खूऩ काशी वाांगून जाते... खय तय त्मा चायी ओऱी भरा तुभच्मा ह्मा यचनेचा गाबा लाटतात. आर्ण ळेलटचे कडले, तुभच्मा यचनेरा इजच्छत उां चीलय नेत! े ~ श्रीधय जशागगयदायमराठी कविता समूह ____________________________________________________________18
 18. 18. ……………………………………………………………………………………… ए ओळवतने डोळ्याखाली ऄख्खा कृ ष्णडोह रे खला ऄलगद वतने पांघरलाअवण र्ुकार ऄर्ललद बटीने सूयषकेशरी झळाळकपाळी एक कवशदा काढला तसा तलम तलम पदरातूनसांडत गेली मग सांडला सौंदयष सडानजरेतून वतच्या.. कमरे च्या िळणािळणातूनतरल ईलगडली.. बांधला सोनसळी शृंगारकवितेर्ी एक ओळ !. हातांच्या कदषळीतून खाली कं कणांर्े र्ार िार घरं गळू न त्यािरून दकणदकणलीभुिइच्या द्वंद्वात कवितेर्ी एक ओळ !!र्ंद्र ईतरला तोऱ्यातनाकामध्ये र्मकू न गेली सूर लाख दकणदकणतेर्ांदणमाया क्षणात वतने पायी घातलेओठांच्या के शरकाडीिर जणू काही नीरजासहलके र् दफरिला गुलाब जरा भ्रमराने िेढलेकाट्यातून मग शहारली ती लगबग र्ालताकवितेर्ी एक ओळ ! नुपूर गळ्यातून साकारली कवितेर्ी एक ओळ !!भर ददिसा दाटून अलेवतने के स मोकळे के ले िेळ झाली िादळार्ीकानामागून.. खाली थरारला सांज साजमघाच्यार् बटीला क्षणात सूर विरलेहलके र् ददला रुकारमग बांधून टाकलं रात्रीला वतने पांघरलेर्लया सूयषझळाळीलागोलगोल राणीत..! ग्रहणाने ग्रासलेअवण खोिलेर्लया मोगरकळीतून मोगरा पायाखाली वर्रडू नटपटपून दरिळली..... अवण भुिइर्ा र्ंद्र काळिंडूनकवितेर्ी एक ओळ !! के सातर्लया बटाबटांना िासना स्पशूषन के शरकाडी कोिळीक विस्कटून विस्कटूनमराठी कविता समूह ____________________________________________________________19
 19. 19. ……………………………………………………………………………………… ए ओळऄस्ताव्यस्त पहाटेला काशी कथा लाचल्मालय काव्महश लाचल्माचा आनांद शभऱतो... अथिगबि, आळमघन,ती लपेटून घेते आरांकारयक बाऴा आर्ण प्रतीक आर्ण रुऩकाांभऱे. तुभची कवलता लाचताना े ु उत्कठालधिकऩणे उरगडणायी कथा लाचल्माचा आनांद शभऱारा. ांईधार ईरली लाज तुभच बाऴेलयच प्रबत्ल (भाझ्मावाठी) शे ला लाटण्मावायख, नतच्मालय चढलरेरे ुर्ंद्र झाकर्लया रे शामातून अरांकाय, कवलतेतीर नानमकच्मा ळगायावायखेच कवलतेरा वजलून जातात... अख्खी े ांृ कवलताच अळी नखशळखाांत वजरेरी, त्माभुऱे लेगऱे दाखरे दे त नाशी. ह्मा वभस्तखसखस वपकते श्रुांगायप्रलावात जमाप्रकाये "कवलतेची ओऱ" नानमकफयोफय लालयरी (की फालयरी?) ेकोयाष करकरीत नोटांर्ी आशे , त्मारा तोड नाशी. ती वाांडते उरगडते. ओठाांलय गराफ कपयताना, ऩुढे जे ुखळखळणायाष ऄथाषत विरत जाते लाढून ठे लरांम त्मा जाणीलेने ती चक्क का्मातून ळशायते .. आर्ण इथेचपैंजण नादाने खुळािलेली लाचकाच्मा भनातहश एक ळशाया उठतो. ( शा भधेच काटा कठून आरा? ) बय ु हदलवा दाटून आल्मालयशी, शी कवलतेची ओऱ धभि ननबालल्मावायखी दयलऱते,मोगयाषने िेडािलेली घयां गऱते ककणककणते ... फशोत खफ! भ्रभयाांच्मा वलऱख्मात वाऩडरेरी शी कभरा.. ूकमरे च्या ऄधीर िळणािर इथऩमंत ह्मा ओऱीने एक वुांदय रम हटकलून ठे लरी.... ऩुढे शी रम ऩूणऩणे ि वलस्कटते... कायण लादऱ, कायण वगऱच वलस्कटरेर! कठरी रम हटकन यशाणाय ु ूवस्थरािलेली .... त्माऩढे? आर्ण भरा शे पाय आलडरे. ह्मा कवलतेरा ह्माभऱे एक दृश्म-श्राव्म ु ुकवितेर्ी एक ओळ ...!! ऩरयभाण राबल्मावायख लाटर. अथि- व्मलशाय झाल्मालय नानमका उधाय उयरी राज रऩेटून घेते नतथे शी रम ऩयत वाऩडते. कायण नतरा ह्मा चक्ाच्मा दवऱ्मा ु आलतािव वाभोये जामचे अवते... कवलता लाचन वांऩल्मालयशी ती याख उयल्मा ूराख ईरर्लया सुगंधासारखी वुगांधा वायखी भनात शबयशबयत याशतेच... अनुजा, एक यशवक म्शणन वराभ! ूमग वभरवभरत राहते ~ श्रीधय जशागगयदायईदास डोळ्यातून ओथंबलेलीकवितेर्ी एक ओळ ..!!- ऄनुजा (स्िप्जा)मराठी कविता समूह ____________________________________________________________20
 20. 20. ……………………………………………………………………………………… ए ओळआिलीशी र्ांदणी धुक्यामधे दफरली सांजेला पाहुणी परतून र्ाललीदवहिर झेलत वझरवमर झरली डोळाभर माया असिांत दाटलीरानभरी िाऱ्यानं लुकलुक ताऱ्यानं मागे मागे िळे , जीि तळमळेर्ांदणीर्ी परडी फु लांनी भरली गळा वमठी पडली न् माय गवहिरलीर्ांदणी लेकीच्या रुपात विरली कवितेर्ी एक ओळ काळजात झरलीकवितेर्ी एक ओळ काळजात झरली क्ांवतछु नछु न तोरड्ांनी ऄंगणभर नार्ली भ ‎ याठी बाऴेतरे इटुकरे-वऩटुकरे नादभम ळब्दझुळझुळ झुळूक खुद्कन हासली ककती वुांदय ऩेयरेत ह्मा कवलतेत... र्झयशभय, रकरुक, छनछन, दडूदडू, वयवय, रुणझण ... नाद- ु ु ु ु ु ुर्ंद्रकोर ट्रटकली, पािलांत वबजली गचि उब कयण्माची शी ककभमा शळकण्मावायखी.बघतंय का कु णीतरी? र्मकु न लाजली ( अथाित त्मावाठी कान तमाय अवामरा शलेतच)लाजली न् अइच्या पदरात वशरली . रेकी फद्दरची शी कवलता..नतरा लाढताना फघताना कळी एक एक ओऱ आईच्माकवितेर्ी एक ओळ काळजात झरली काऱजात झयत जाते, नतच इलरेऩण – चाांदणीळी खेऱणाय, त्माची ऩरयणीती आईच्मा नजये तून - चाांदणी रेकीच्मा रुऩात वलयरी , ननधािस्तकलाबतू झालर झग्याला लािली खेऱता खेऱता नतच्मा भनात शळयरेरवमरित दुडूदडू घरभर धािली ु राजये ऩण आर्ण इथे ऩयत झयरेरी एक ओऱ...गरगर वगरकी सभगरीसारखी आर्ण भग नतच लमात मेणां, रगीन रागण आर्ण नतरा ननयोऩ दे ण... आर्ण दयलेऱी एकाधरायला बघते अपलीर् सािली कवलतेच्मा ओऱीच झयण..क्मा फात.. ऩयक्माचीगाभुळ्या दुपारी झड सरसरली वालरी शा लाक्प्रमोग ककती चऩखर.. खूऩकवितेर्ी एक ओळ काळजात झरली आलडरा... एकच... ह्मा प्रत्मेक ओऱीची, आईच्मा काऱजात झयताना यां गछटा लेगऱी अवणाय.. तेयांग-गचिशी आम्शारा हदवरां अवत तय? (परक्यार्ी सािली माहेरी िाढली "तम्शारा नाशी वभजामचां आईच भन" ह्मारा ुज्यार्ी होती त्यानं पालखी धाडली उत्तय दे ता आर अवत.. )रुणुझुणू मासोळी, गळा पोत काळी ~ श्रीधय जशागगयदायमोहऱ्या ओिाळु न ऄलाबला काढलीखणानारळानं ओटी वतर्ी भरलीकवितेर्ी एक ओळ काळजात झरलीमराठी कविता समूह ____________________________________________________________21
 21. 21. ……………………………………………………………………………………… ए ओळडांबलीय ऄंधार कोठडीत उ ‎ ऩक्भात वादय करेरी शी आऩरी दवयी े ुबोथटर्लयात संिेदना कवलता. ऩहशल्मा कवलतेतरी आश्लावक ओऱमनािर पांघरलय वर्लखत... ह्मा कवलतेत शतफर झारेरी... ककां फशुना वभजून उभजून "अांधाय कोठडीत डाांफरेरी" ... शीसहा िर्ीय मुलीिर बलात्कार.. कवलतेची ओऱ वाभान्म भाणवाचा आतराकाळजात कालित नाही आलाज म्शणून आऩल्मारा अशबप्रेत अवालाप्रवतष्ठेसाठी मुलीर्ा खुन.. अव भरा वायख लाटत याहशरां. आवऩाव घटना अळा घडताशे त...वांलेदना गोठलन टाकणाऱ्मा... ूकाहीर् िाटत नाही.. भाणवातरां ऩळुऩण ऩयाकोटीरा ऩोशचरेर, भािभुकेजून फोडलेला टाहो शयएक आऩल्मातच भग्न... वभजन उभजन ू ूजात नाही वर्रत काळजं.. घेतरेरी "शयकाम्माची" बूशभका, ह्मा वाऱ्मा भनपुंडाइ पाहून देतो.. वलऴण्ण कयणाऱ्मा लातालयणात आऩण काशीच कयत नाशी ह्मा अऩयाधी बालनेरा वभजालणायीस्ितःला वशखंडी समज... "शळखांडीवभज".... आता कृतीच नाशी तयदुस-यार् यश पाहुन वलचायशी शळखांडी झारेत... आर्ण शीच ह्मा वभाजाची ळोकाांनतका.. एकच आळा:जळफळाट जळफळाट होतो...सरस काम नकोर्... कधीतयी लाटर शोतां.. शी कवलतेची एक ओऱ..साहेबांर्ा हरकाम्या होण्यात धन्यता मानतो.. अांधाय जाऱत वटेर.. ुमशगुल अहे स्ितःत.. अन ् अांधायल्मा आमुष्मातददमाखात वमरितोय डबक्यातला कू पमंडूक ताज.. तेजोभमी ताांफड पटे र.. ु ांऄवधक लक्ष कोसर्लयार्े धागे मजबूत करण्यात... कवलतेचा ळेलट "ऩण ती तय डाांफरीम अांधाय कोठडीत , कवलतेची एक ओऱ... ..." ह्मा ऩहशल्मापण कधीतरी िाटल होतं.. ओऱी शरशून झारा अवता तय कवलतेबयही कवितेर्ी एक ओळ.. ऩवयरेरी शतफर शताऴता अधोये र्खत झारीऄंधार जाळत सुटेल.. अवती अव भरा लाटत.ऄन् ऄंधारर्लया अयुष्यात ~ श्रीधय जशागगयदायतेजोमयी तांबड फु टेल..महेंद्र कांबळे .मराठी कविता समूह ____________________________________________________________22
 22. 22. ……………………………………………………………………………………… ए ओळकवितेर्ी एक ओळ कवितेर्ी एक ओळमातृत्िाने फु लणारी, ऄंगाइ गीत गाणारी,निजीिाच्या जन्मासिे रात्र रात्र जागुनीकाव्य होउन प्रसिणारी बाळास सुखात नीजिणारी.कवितेर्ी एक ओळ कवितेर्ी एक ओळिात्सर्लयातून िाहणारी, अत्मविश्वास ईं र्ािणारीहंबरणाऱ्या गाइसम हरूनही सजकण्यासिासरास र्ाटणारी . पुन्हा प्रिृत् करणारी.कवितेर्ी एक ओळ कवितेर्ी एक ओळअइर्ा पदर पांघरणारी, भरभरून अशीिाषद देणारी मुलाच्या यशातर्साती स्िगष मानुनी, सारे जग सजकणारी.कु शीत ऄलगद वशरणारी. कवितेर्ी एक ओळकवितेर्ी एक ओळ कन्या दान करणारी,अधार बोटार्ा घेणारी, फु लासम जपून ओंजळीत,सुकुमार पािलांर्े दुसऱ्या हाती सोपिणारी.ठसे मनी ईमटिणारी. कवितेर्ी एक ओळकवितेर्ी एक ओळ काळजास पार्ाण करणारीिरण भातातून दरिळणारी, पंखात बळ देउनीवर्उ काउच्या घासाने वपलास ईं र् ईडविणारी.बाळमुखी भरिणारी.मराठी कविता समूह ____________________________________________________________23
 23. 23. ……………………………………………………………………………………… ए ओळकवितेर्ी एक ओळ वुांदय यचना.. भातत्लाच्मा अनुबूती ऩावून वुरु शोणायी ृघरटे ओसाड करणारी कवलतेची एक ओऱ त्मा नव्मा जीलाच्मा फयोफयीने एकक ेओलािलेर्लया मनातुनी ऩामयी चढत ऩुढे जाते. लात्वल्म, प्रेभ, भामा, आधाय, आर्ण अखेयीव अगनतकता अळा एकका भुक्काभारा गाठत वऩरां ेऄश्रुधारा झरणारी. स्लमांऩणि शोऊन घय्मातन उडून गेरी, की एकाकी ू ू याशणाऱ्मा भात्मावऩत्माांची बालना खूऩ वुांदय यीतीने व्मक्त करी आशे व. ेकवितेर्ी एक ओळएकटेपणा जाणिणारी कवलतेची एक ओऱआतरांना अधार देउनी लयण बातातून दयलऱणायी,स्ित: वनराधार होणारी. गचलूकालूच्मा घावाने फाळ्भखी बयलणायी. ु मा ओऱी खूऩ आलडल्मा.सौ.पर्ललिी ठाकरे भारस्कर ळेलटच्मा दोन कडव्माांनी गहदभाांच्मा एकटी गचिऩटातल्मा चर वोडून शा दे ळ ऩक्षषणी मा गाण्माची आठलण करून हदरी. भोडून ऩडरी घयटी कोटी कळी याशळीर इथे एकटी इथे न नाांदे कोणी जजलरग, नवे आप्तशी कोणी चर वोडून शा दे ळ ऩक्षषणी अनतळम तयर, वुयेख यचना! ~ क्ाांतीमराठी कविता समूह ____________________________________________________________24
 24. 24. ……………………………………………………………………………………… ए ओळकवितेर्ी एक ओळ िाऱ्याने पांघरली अनतळम वुांदय कल्ऩनाांनी नटरेरी आऩरीदूर कु णी तीर् ओळ छातीशी थोपटली कवलतेची एक ओऱ खूऩ बालरी. तयर, ख्माऱ, शऱुलाय बालऩूणि यचनेत कवलतेच्मागार गार या हिेत कु ठली र्ाहूल घेत ओऱीने करेरा स्लाबावलक, वाजत्लक ळांगाय ऩणि े ृ ूकवितेर्ी एक ओळ मंद मंद सळसळली कवलतेरा लेगळ्माच वुांदय लाटे लय घेऊन जातोम.... खयच लाऱ्माने ऩाांघयरेरी यचना आशे शी, उडत्मा चारीतल्मा भोशक गीतावायखी.घेउन ऄंदाज तुझे सोबत अिाज तुझेया खट्याळ कवितेर्ी एक ओळ कु जबुजली लाया गाई गाणे प्रीती चे तयाणे धांद आज लेरी, धांद पर ऩाने ....शे गीत ु ु ूओलेती लाज तुझी नजर झुके अज तुझी आठलरे.कवितेर्ी एक ओळ सर्ब सर्ब थरथरली भांद भांद वऱवऱरी, गचांफ गचांफ थयथयरी माये वमठीमधे खुशाल.. वनजलेले भोिताल ळब्दाांनी अनतळम नादभधय लातालयण ननशभिती ु करी आशे. खूऩ वुांदय यचना आशे शी आर्ण ेकवितेर्ी एक ओळ मी हळू र् मालिली ओऱीरा ऩूणि न्माम दे णायी. ~ क्ाांतीथरथरत्या ऄधरांिर ऄन गोऱ्या ऄंगािरकवितेर्ी एक ओळ ओठांनी गुणगुणलीरं गपंर्मी सरली पण मनामधे ईरलीश्वास तुझे पांघरून माझी कविता वनजलीऄज्ञात..मराठी कविता समूह ____________________________________________________________25

×