Check mate

539 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
539
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1
Actions
Shares
0
Downloads
65
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Check mate

 1. 1. ´É¹ÉÇ 4 lÉä, +ÆEò Gò.119®
 2. 2. ªÉVɨÉÉxÉ ºÉÆ{ÉɇnùEòÉ : ºÉÆ{ÉEÇò : ¦ÉÉ®úiÉÒ ºÉ®ú¨É³ýEò®ú (¨ÉÖ¤É<Ç) Æ ई ११०२, ई , : ºÉÆ{ÉÉnùEò ¨ÉÆb÷³ý : – ४००६०४ 9869674820 ºÉÉäxÉɱÉÒ PÉÉ]õ{ÉÉÆbä÷ ({ÉÖhÉä) ºÉ‡SÉxÉ EòÉEòbä÷ (¨ÉÖ¤É<Ç) Æ ½þÉ +ÆEò ‡´ÉxÉɨÉÖ±ªÉ ‡¨É³ýhªÉɺÉÉ`öÒ º´É{xÉÉ EòÉà±½äþ (xÉɇ„ÉEò) iɺÉäSÉ ºÉÚSÉxÉÉ, +‡¦É|ÉÉªÉ ´É |ɇiɇGòªÉÉƺÉÉ`öÒ „É„ÉÒEòÉÆiÉ ®úhÉ´É®äú (`öÉhÉä) netaksharee@gmail.com (½þCEò +ɇhÉ +‡vÉEòÉ®ú) +EòÉÆiÉÒ±É ºÉ´ÉÇ UôɪÉɇSÉjÉä MÉÖMÉ±É . ¨ÉÉÆb÷hÉÒ ´É ºÉVÉÉ´É]õ ¦ÉÉ®úiÉÒ ºÉ®ú¨É³ýEò®ú ±Éɺ]õ ¤ÉåSÉ ‡b÷ZÉÉ<ÇxºÉ .www.esahity.com www.facebook.com/esahity
 3. 3. “®úÉhÉÒ”(¤ÉÖ‡rù¤É³ýÉSªÉÉ {É]õÉ´É®úÒ±É BEò „ÉÉäEòÉƇiÉEòÉ) 1iÉÖ±ÉÉ EòɳýVÉÉ„ÉÒ PÉä>ðxɨÉÒ „ÉƦɮú ´Éä³ýɺÉÉƇMÉiɱÉÆ ½þÉiÉÆ iÉÖ±ÉÉ äEòÒ iÉÖZÉÒ VÉÉMÉÉ iÉÚ ºÉÉàb÷Ú xÉEòÉäºÉ,EòvÉÒ ºÉÉàb÷±ÉÒSÉ iÉ®ú‡iÉ®ú{ÉÒ VÉÉ>ð xÉEòÉäºÉ, .VÉ®úÒ ‡iÉ®ú{ÉÆ VÉÉhªÉÉSÉÒ ¨ÉÖ¦ÉÉ {ÉhÉ.....‡nù±ÉÒ +ɽäþ iÉÖ±ÉÉ ‡´ÉvÉÉiªÉÉxÉÆ. iÉÖZªÉÉ ½þɺªÉÉiÉÒ±É =x¨ÉÉnù{ÉhÉ +JÉä®ú b÷É´É +ºÉÉ {Éb÷±ÉÉ {É]õÉ´É®ú +ÉàPɳÚýxÉ {Éb÷hªÉÉ{ÉÚ´ÉÔSÉEòÒ ‡iÉ®ú{ªÉÉ ®äú¹ÉäiÉnÚù®ú´É®ú =¦ªÉÉ +ºÉ±É䱪ÉÉ - iÉÖ±ÉÉ Eò³ý±ÉÆSÉ xÉɽþÒ –¤ÉäºÉÉ´ÉvÉ ‡¤É„É{ɱÉÉ BEò IÉÖpù {ªÉÉnÆùPÉɪÉɳý Eò®úhªÉÉSÉÒ |ÉÉhÉÉƇiÉEò =¤É³ý {ÉÖfäø ºÉ®úºÉɴɱÉÆiÉÖ±ÉÉ +ɱÉÒ; <iÉ®ú nùÉäxÉ {ªÉÉtÉÆSªÉÉ VÉÉä®úÉiÉ,+ɇhÉ +‡´ÉSÉÉ®úÉSªÉÉ nÖùnÇù¨É MÉiÉÒxÉä +ɇhÉ iÉÖZªÉÉ +É®úº{ÉÉxÉÒ MɲªÉÉ´É®úiÉÚ vÉÉ´ÉÚxÉ MÉä±ÉÒºÉ iÉÖ¡òÉxÉɺÉÉ®úJÉÒ iªÉÉxÉä ‡¦É®úEòɴɱÉÉiªÉÉ ¨É½ÆþiÉÉSªÉÉ +ºÉÉ´ÉvÉ{ÉhÉÉ´É®ú, BEò ¦ÉÒ¹ÉhÉ nùªÉɽþÒxÉ ¡òɺɺɽþVÉiÉäxÉÆ iªÉÉSÉÒ ½þiªÉÉ Eò¯ûxÉ +É{ɱªÉÉ +ºÉƺEòÞiÉ ¨ÉÚ±ªÉ½þÒxÉ=¦ÉÒ ®úɇ½þ±ÉÒºÉ ºÉɨÉlªÉÉÇSÉÉ.iªÉÉSªÉÉ ‡®úEòɨªÉÉ VÉÉMÉä´É®ú +ÉiÉÉ ‡´É¡ò±É +ɽäþ +¦ÉɇMÉxÉÒ,‡´ÉVɪÉÉSÉÆ ‡´É¹ÉÉ®úÒ ½þɺªÉ iÉÖZÉÆ ºÉÉãnùªÉǽþ´Éä´É®ú {Éä®úÒiÉ... iÉÖZÉÆ ËºÉ½þɺÉxÉ iÉÖZªÉÉ {ÉnùIÉä{ÉÉiÉ MÉÖiɱÉä±ÉÒ Æ. ¨ÉÉZÉÒ +{ÉäIÉɽþÒ. iÉÒxÉ {ªÉÉtÉÆxÉÒ ‡SÉ®úb÷±Éä±ÉÆ iÉÖZÉÆ „É´É {Éb÷hÉÉ®ú +ɽäþ {É®úɦÉÚiÉ{ÉhÉÉxÉÆ iªÉÉ +]õ³ý JÉÉäCªÉɨÉvªÉä iÉÚ ¨ÉÉ®ú±É䱪ÉÉ ‡¤É„É{ÉSªÉÉ „É´ÉÉ´É®ú. ‡´É. ´ÉÉ. ‡„É®ú´ÉÉb÷Eò®ú (EÖòºÉÖ¨ÉÉOÉVÉ)
 4. 4. “Eòì]õ쇱ɺ]” b÷É´ÉÉSªÉÉ „Éä´É]õÒ 2 +É{ɱªÉÉ VÉÒ´ÉxÉ{É]õÉEòbä÷ ´É³ÚýxÉ {ɽþÉiÉÉxÉÉ ¨½þÉiÉÉ-ªÉÉ {ªÉÉtɱÉÉ ‡nùºÉ±ÉÒ +xÉäEò {ªÉÉnùÒ, PÉɪÉɳý ½þÉ´à ÉÚxÉ {Éb÷±Éä±ÉÒ +xÉäEò ½þkÉÒ, =Æ]õ, PÉÉàb÷ä... {É]õÉSªÉÉ ¤Éɽäþ®ú, MÉÉb÷±Éä±Éä, VÉɳý±Éä±Éä, ‡iÉ®úb÷Ò´É®ú ¤ÉÉÆvɱÉä±Éä... ´ÉVÉÒ®ú ¤ÉxÉhªÉɺÉÉ`öÒ...ZÉ{ÉÉ]Úxõ É ¨ÉÉMÉä xÉ {ÉɽþiÉÉ vÉÉ´ÉiÉ ºÉÖ]õ±Éä±ÉÉ iÉÉà, +ÉVÉ ´ÉVÉÒ®ú ZÉɱªÉÉ´É®ú..¦ÉÉxÉ +ɱªÉÉ´É®ú ¨ÉÉMÉä ´É³ÚýxÉ {ɽþÉiÉÉä iÉ®ú.... . .º´ÉiÉ&SªÉÉ ®úÉVÉÉxÉä iÉÖSUô {ªÉÉtÉƺɨÉÉà®ú EòvÉÒSÉ „É®úhÉÉMÉiÉÒ {ÉiEò®ú±Éä±ÉÒ ´ÉVÉÒ®ú ¤ÉxÉhªÉÉSªÉÉ ´Éäb÷É{ÉɪÉÒ, ‡iÉ®ú{ªÉÉ SÉɱÉÒ Eò®úiÉ, „Éä´É]õɱÉÉ {ÉÉä½þÉäSɱÉä±ÉÉ iÉÉà ¨½þÉiÉÉ®úÉ ´ÉVÉÒ®ú ={ɪÉÉàMÉÒ {Éb÷±ÉÉ ¡òHò.... . . . ½þÉ®ú±É䱪ÉÉ MÉÖhÉiÉCiªÉÉiÉ, nùÉxä É MÉÖhÉÉÆSÉÒ ´ÉÉfø Eò®úɪɱÉÉ „ÉÆiÉxÉÚ SÉÆpÉjÉä - xÉɇ„ÉEò ù chandratre.sc@gmail.com
 5. 5. “¤ÉÖ‡rù¤É³ý” 3‡nù´ªÉi´ÉÉSªÉÉ +lÉÉÆMÉ|É´ÉɽþÉxÉä ºiÉƇ¦ÉiɨÉÉZªÉÉiɱªÉÉ+YÉäªÉ Eò³ýEò‡¦ÉzÉ Ë¦ÉiÉÒxÉÒªÉÉ „ÉÖ§É ´Éɳý´ÉÆ]õÉiÉ PÉ®Æú Eäò±ÉÒiÉä´½þÉ{ÉɺÉÖxÉ..... .¨ÉÉZªÉɺɨÉÉä®úSÉÉ .½þÉ iɳý ¤Énù±ÉÚxÉ MÉä±ÉÉ +ɽäþ ºÉMɳÆýSÉ =vɳý±ÉÆ+´ÉEòɄɦÉänùÒ ¨ÉÆjÉÉÆMÉhÉÉºÉ ¨ÉPÉÉSªÉÉ vÉÖ³ýÒiÉ ¨ÉÉVɱªÉɪÉÉ „ÉÖ§É Eò³ý{ÉÉSÉÒ +VÉÉhÉ ¦ÉªÉÉhÉiÉäxÉäxÉiɨɺiÉEò„ÉÒ +É®Æú¦ÉSÉɱÉ... ‡´ÉZɱªÉÉ „ÉÖ§É ‡nù´ªÉÉÆSÉÒ+xÉ {ÉÖfø±ªÉÉ |ÉiªÉäEò ®úÉMÉ ´ÉÉføiÉ MÉä±ÉÒ... Æ+ÉYÉä+ÉvÉÒ ¨ÉÉZÉÒSÉ... ´ÉÉføiÉ SÉɱɱÉÒªÉä„ÉÖrù ºÉ¨ÉÉvÉÒ... EòɽþÒ {Éb÷±ªÉÉ EòɳýÉJÉÉSªÉÉ à. ¦ÉÒiÉÓSÉÒ ´ÉäºÉ. iªÉÉÆSªÉÉ +JÉÆb÷ ¤Éä½þɹä É ºÉɴɱªÉÉiÉ BEòÉ ±ÉÆMÉb÷¬É „ÉÖ§É PÉÉàb¬ÉºÉ½þ ÷ „ÉÉÆiÉ =¦ÉÉ ‡SÉkÉ `äSÉɳý±ÉÉ “®úÉVÉÉ” ö b÷É´É iɺÉÉSÉ `ä´ö ÉÖxÉ ‡xÉPÉiÉÉxÉÉ ¨½þhÉiÉÉà . ½þÉ +ºÉÉ b÷É´É BEò]õ¬ÉxÉä JÉä³Öý xɪÉä ½þ®úiÉÉ ªÉäiÉ xÉɽþÒ........ ºÉ‡SÉxÉ EòÉEòbä÷ - ¨ÉÖƤÉ<Ç s.s.kakde@gmail.com
 6. 6. “¨ÉÉZÉä VÉMÉhÉ䔨ÉÉZÉä VÉMÉhÉä iªÉÉÆSªÉÉ ½þÉiÉÒ ½þÉiÉä VÉä´½þÉÆ ä 4BEòÉ ºÉ®ú³ý ®äú¹ÉäiÉSÉ VÉMÉhÉä, iÉä´½þÉÆxÉɽþÒ ´É³ýhÉ EÖò`ä½þÒ, {ÉÖfäø VÉÉiÉÆSÉ ®ú½þɪÉSÉä öºÉ®ú³ý¨ÉÉMÉÔ +ºÉÉ´Éä, ¨½þhÉɪÉSÉä¤ÉÆb÷JÉÉà®ú ¨ÉxÉ ¨ÉÉZÉä, ¤ÉÆb÷ Eò¯ûxÉ =`öɪÉSÉäEòÉ]õEòÉàxÉÉiÉ ´É³ý ¨½þhÉɪÉSÉä¨ÉÉZÉä VÉMÉhÉä ¨ÉÉZªÉÉ ½þÉiÉÒ +ɱÉä iÉä´½þÉÆ {ÉhÉ ®äú¹ÉÉ ºÉ®ú³ý {Ébä÷xÉɺɮú³ý VÉÉ>ðxÉ EòÉ]õEòÉàxÉÉiÉ ´É³ýhÉä EòÉ]õEòÉäxÉÉiÉ ´É³ýhÉ PÉä<ÇxÉÉEòvÉÒ b÷É´ÉÒEòbä, EòvÉÒ =VÉ´ÉÒEòbä÷ ÷ +Éb÷´ÉÒ ‡iÉb÷´ÉÒ, ‡iÉ®ú{ÉÒ, ´É®ú, JÉɱÉÒ+ºÉä ¤É®äúSÉ SÉÉèEòÉàxÉ Eò®úhÉä Eò„ÉÒ½þÒ ®äú¹ÉÉ VÉÉ´ÉÚ ±ÉÉMɱÉÒiªÉÉ SÉÉèEòÉàxÉÉƨÉvªÉä ‡¡ò®úiÉ ®úɽþhÉä xÉÉMɨÉÉàbÒ ‡¡ò¯û ±ÉÉMɱÉÒ ÷iªÉÉiÉ ®ÆúMɽþÒ ¦É®úhÉä, Eòɳäý...{ÉÉÆfø®äú..!! EòÉªÉ Eò®úÉ´Éä Eò³äýxÉÉ, EòɽþÒSÉ ºÉÖSÉäxÉɺÉÉáMÉ]õ¬É½þÒ Vɨɇ´É±ªÉÉ, BEòÉ ]õ{{ªÉÉ´É®ú VÉÒ´ÉxÉ ªÉä>ðxÉ lÉb÷Eò±ÉäEòɲªÉÉ...{ÉÉÆfø-ªÉÉ... VÉÒ´ÉxÉ{É]õÉiÉ b÷ÉäEòÉ´ÉÚxÉ {Éɇ½þ±Éäb÷É´É ]õÉEò±ÉÉ ¤ÉÖ‡rù¤É³ýÉSÉÉ, SɇEòiÉ ¨ÉÒ ‡´Éκ¨ÉiÉ EòÒ ½þÉä ZÉɱÉä+ɇhÉ iªÉÉ SÉÉèEò‡]õiÉ ®úɽÖþxÉ +½þɽþÉ... ‡EòiÉÒ ºÉÖnù®ú ½äþ ‡SÉjÉ ‡SÉiÉÉ®ú±Éä...!! ÆJÉä³ýiÉ ®úɇ½þ±Éä, ¤ÉÖ‡rù...+ɇhÉ ¤É³ý, ®ÆúMÉ +xÉäEò, ¡Öò±Éä ZÉÉbä, {ÉIÉÒ½þÒ ÷+ºÉäSÉ EòɽþÒºÉä Eò®úÒiÉ ½þÉäiÉä iɳýÒ, ºÉ®úÉ´ä É®ú, xÉnùÒ, ºÉ¨ÉÖpù½þÒ +ÉhÉJÉÒ½þÒ ¤É®äúSÉ EòɽþÒ, ¤É®äúSÉ EòɽþÒ.. ´ÉhÉÇxÉ EòÉªÉ +xÉ ‡EòiÉÒ Eò¯û ¨ÉÒ...! iÉ®úÒ½þÒ ¤É®äúSÉ EòɽþÒ ®úɽÖþxɽþÒ MÉä±Éä, ¤ÉEÖò³ýÒSÉä ®úÉ{É ±ÉÉ´ÉɪÉSÉä ®úɽÚþxÉ MÉä±Éä à ‡´É¨ÉÉxÉ ‡SÉiÉÉ®úªÉSÉä ®úɽÚþxÉ MÉä±Éä º´ÉMÉÉÇºÉ VÉÉ´Éä ¨½þhÉiÉä ‡´É¨ÉÉxÉÉiÉ ¤ÉºÉÚxÉ VÉÉiÉÉxÉÉ ¤ÉEÖò³ýÒSÉÉ ºÉÖ´ÉÉºÉ ¨ÉÉMÉä `ä´ö ÉÚxÉ !! ®úVÉxÉÒ +®úhÉEò±±Éä – {ÉÖhÉä rajani.arankalle@gmail.com
 7. 7. “¤Éä‡SÉ®úÉJÉ” 5 iªÉÉSªÉÉ ¤Éä¦ÉÉxÉ +É´ÉäMÉÉSªÉÉ ´É¹ÉÉÇ´ÉÉiÉÖxÉ +ÉàºÉÆb÷hÉÉ®úÉ {É®ú¨ÉÉàSSÉ iÉÞ{iÉiÉäSÉÉ BEò º´ÉMÉﻃ º{É„ÉÇ, ‡iÉSªÉÉ nù¨É±É䱪ÉÉ …ÉɺÉÉiÉÖxÉ +ÉàPɳÚýxÉ ‡iÉSªÉÉ {ÉÉ{ÉhªÉÉÆ´É®ú ®åúMÉɳýiÉÉxÉÉ ‡iɱÉÉ ¤Éä‡SÉ®úÉJÉ Eò¯ûxÉ MÉä±ÉÉ.... . ‡iÉSªÉÉ EòhÉÉEòhÉÉiÉÖxÉ ‡ZÉ®ú{ÉhÉÉ-ªÉÉ EòºiÉÖ®úÒMÉÆvÉÉxÉÆ +ɇvÉSÉ ‡xɹ|É¦É ZÉɱÉä±ÉÉ iÉÉà,‡iÉSªÉÉ b÷ÉಪÉÉ´É®ú SÉfø±Éä±ÉÉ ¤Éä{É´ÉÉÇ Eòâ¡ò {ÉɽÚxþ É Îºiɇ¨ÉiÉSÉ ZÉɱÉÉ.... . ‡iÉSªÉÉ ½þ®úhªÉɨÉÖ³äý... +ÉVÉ iÉÉà ËVÉEÖòxɽþÒ ½þ®ú±ÉÉ ½þÉäiÉÉ... iªÉÉSªÉÉ ËVÉEòhªÉɨÉÖ³äý... +ÉVÉ iÉÒ ½þ¯ûxɽþÒ ËVÉEò±ÉÒ ½þÉiÉÒ....! ä vÉÖÆnù ®ú´ÉÒ – {ÉÖhÉä dhundravi@gmail.com
 8. 8. “EòɽþÒ JÉ®Æú xÉɽþÒ”“Eò‡´ÉiÉÉ {ÉÉàϺ]õMÉ +ÉVÉ ®úÉjÉÒ 12 ´ÉÉVÉä{ɪÉÈiÉ +ɽäþ.... 6iªÉÉxÉÆiÉ® +ÆEòÉSÉä EòÉ¨É ºÉÖ¯û ½þÉà<DZɔ..SªÉɪɱÉÉ...+ÉiÉÉ?...VɨÉä±É?...½þÉ<Ç±É EòÉ? à.„ɤnùÉÆSÉÉ MÉnùÉ®úɳý.... àªÉ¨ÉEòÉÆSÉÒ VÉɳý{ÉÉà³ý....´É®ú EòɨÉÉSÉÉ PÉÉà³ý....SªÉɪɱÉÉ...+ÉiÉÉ?...VɨÉä±É?...½þÉ<Ç±É EòÉ? à. .+É`ö xÉÉäEò®úÉxÆ ÉÉ EòɨÉÉSÉÒ ‘‡Eò±±ÉÒ’ tɪÉSÉÒ nùèxÉƇnùxÉÒ ZÉɱÉÒªÉä ºÉ´ÉÇ..´É®ú BEÖò±ÉiªÉÉ ºÉɽäþ¤ÉɱÉÉ ]Ú±±ÉÒ tɪÉSÉÒ õ ®úÉVÉSÉSÉÆ ºÉɱÉÉ ä¨ÉMÉ ¡ò®ú¡ò]õiÉ Eò‡´ÉiÉä±ÉÉ ‡nù±±ÉÒ xªÉɪÉSÉÒ MÉÉfø´ÉÉxÉä PÉÉàb¬ÉSÉ {ÉÉÆPɯûxÉ PÉäiɱªÉɺÉÉ®úJÉÆ ÷. IÉhɦÉÆMÉÖ®ú iÉ®ú IÉhɦÉÆMÉÖ®ú...+ºÉÉà..SªÉɪɱÉÉ...+ÉiÉÉ?...VɨÉä±É?...½þÉ<Ç±É EòÉ? à .EòɽþÒ xÉɽþÒ..®úÉVÉSÉÆSÉ ºÉɱÉÉ ä ®úÉVÉSÉSÉÆ ºÉɱÉÉ ä. .ªÉÉ EòÉábiÉ ´Éä³äý„ÉÒ Eòɳäý-{ÉÉÆfø®äú Eò®úiÉ.. ÷ ¨ÉMÉ +ÉVÉ {ÉhÉ Eò¯û EòÒ..+ÉVÉ iÉ®ú ºÉÆvÉÒ {ÉhÉ +ɽäþ´ÉÉ]õ {ÉɽþiªÉÉ ºÉ´ÉǺɨÉÉ´Éä„ÉEò, ¨ÉxɨÉVÉÔ ®úÉhÉÒ±ÉÉ b÷ɴɱÉiÉ .nùÉxä É ºÉ®ú³ý¨ÉÉMÉÔ ‡{ɱ±ÉÉSÉÒ º´É{xÉä EòɽþÒ IÉhÉ ‡´ÉºÉ®úiÉ `ö®ú±ÉSÉ ¨ÉMÉEòvÉÒ SÉÉäSɱÉäSÉÒ ´ÉÉEòb÷Ò xÉVÉ®ú SÉÖEò´ÉɪÉSÉÒ.. SɱÉÉ SɱÉÉ ºÉÖ¯û´ÉÉiÉ Eò¯ûªÉÉ..iÉ®ú EòvÉÒ ]õÉä¨ÉhÉäSÉÒ ..+ɇhÉ ¨ÉMÉ... +®äú®äú !! ¨ÉÖqùªÉÉSÉ iÉ®ú ‡´ÉSÉÉ®ú±ÉSÉÆ xÉɽþÒ..!!. .=MÉÉSÉSÉ nùÉxä É {ÉɴɱÉä ºÉ®ú³ý SÉɱÉÚxÉ +®äú ¤ÉɤÉÉxÉÉà ‡´É¹ÉªÉ EòÉªÉ +ɽäþ?..+vªÉÉÇiÉ EÖò`äiÉ®úÒ ±É{ÉɪÉSÉÆ..¤ÉºÉɪÉSÉÆ ö .¨ÉxÉ „ÉÉÆiÉ Eò®úɪÉSÉÆ.. SªÉɪɱÉÉ...+ÉiÉÉ?...VɨÉä±É?...EòºÉÆ ½þÉhÉÉ®ú?.. änùÉxä É-SÉÉ®ú „ɤnù ´ÉÉSÉɪÉSÉÆ..‡±É½þɪÉSÉÆ.... iÉxÉ´ÉÒ®ú ‡ºÉ‡qùEòÒ siddiqui.tanveer9@gmail.com
 9. 9. “UôÉ{É EòÉ]õÉ” 7 BEòÉ +b÷ÉhªÉÉSÉÉ b÷É´É iªÉɱÉÉ „ɽþÉhÉäºÉä xÉÉÆ´É ®úÉVÉÉ ´ÉVÉÒ®úÉSÉÒ ºÉÉåMÉä Æ ºÉÉ®úÉ ºÉÉáMÉ]õÒ ¤ÉxÉÉ´É . xÉÉhÉä ‡¦É®ú ‡¦É®ú ½þÉà<Ç VÉÒ´É ‡iÉ®úÒ‡¨É®úÒ ½þÉà<Ç b÷ÉàEäò ªÉä´ÉÉà ´ÉÉ „Éä{É]õÒ ¤É³ýÒ ¤ÉEò®úÒSÉÉ VÉÉ<Ç . JÉä³ý +VÉÉhÉ ‡{ɺÉÉ]õ ±É{ÉÆb÷É´ÉÉSÉÉ ®úÉxÉÉiÉ EòɪɨÉSÉä ½þ®ú´É±ÉÉà ¨ÉÉhɺÉÉÆSªÉÉ VÉÆMɱÉÉiÉ . ¨ÉxÉ ºÉÉ<Ç ºÉÖ^õªÉÉä ¨½þhÉä VÉÒ´ÉPÉähÉä ¤ÉɳýPÉähÉä ±ÉMÉÉà®úÒSªÉÉ SÉåb÷ÚºÉÉ`öÒ ºÉÖzÉ ¤ÉÉà]õÉÆSÉä iÉÖ]õhÉä ºÉÖ‡xÉ±É ºÉɨÉÆiÉ - `öÉhÉänaamagumjaayegaa@gmail.com
 10. 10. “¤ÉÖrùҤɳý” 8 ‘ºÉ¡äònù-EòɲªÉÉ SÉÉèEò]õÒiÉ iÉÚ BEò-BEò {ÉÉ>ð±É {ÉÖfäø VÉÉ’ EÖòhÉÒ ¨½þhÉɱÉä ½ÖþEÚò¨É iªÉÉSÉÉ ¨ÉÉxÉÖxÉ ¨ÉÒ½þÒ b÷ÉಪÉÉÆ´É®úiÉÒ ZÉÉ{Éb÷ ¤ÉÉÆvÉÖxÉ {ÉÖfäø ‡xÉPÉɱÉäEÖòhÉÒ ¨ÉÖºÉÆb÷Ò {ÉÖfäø ¨ÉÉ®ú±ÉÒ SÉÉ±É SÉɱÉÖxÉÒ ‡iÉ®úEòÒ, nÖùb÷EòÒ, ¦É±ÉiÉÒ ºÉ±ÉiÉÒEÖòhÉÒ +SÉÉxÉEò ‡xÉªÉ¨É iÉÉàb±Éä, ´ÉSÉxÉ ¨ÉÉàb÷±Éä, ¨ÉÉMÉÇ ºÉÉàb±Éä, SÉfø±Éä ´É®úiÉÒ ÷ ÷EÖòhÉÒ EÖòhÉɱÉÉ EÖò`äö ‡nù±Éä „É½þ, EÖòhÉÒ EÖòhÉÉSÉÒ PÉ®äú ½þb÷{ɱÉÒ EÖòhªÉÉ {É]õÉ´É®úEòvÉÒ xÉ ZÉÉ{Éb÷ nÚù®ú Eò¯ûxÉ ¨ÉÒ ±ÉIÉ PÉÉiɱÉä, EòÉfø±Éä xÉ ´ÉÉ EòvÉÒ +´ÉÉIÉ®ú ¨ÉÖEòÉ]õ ¨ÉÉZÉÒ SÉÉ±É SÉɱɱÉä, BEò BEò {ÉÉ>ð±É ]õÉEò±Éä VÉ{ÉÖxÉ º´ÉiÉ&±ÉÉEÖòhÉÒ EòÉiÉb÷Ò¤ÉSÉÉ´É ¨½þhÉiÉÒ, EÖòhÉÒ ¨½þhÉä º´ÉÉlÉÔ, ¨ÉÒ {É´ÉÉÇ Eò¯û Eò„ÉɱÉÉ ? ‡EòiÉÒ ‡´ÉSÉÉ®úÒ, ‡EòiÉÒ ºÉƪɨÉÒ, κlÉiÉ|ÉYÉ ¨ÉÒ, MÉÖ±ÉɨÉÒiɽþÒ ‡xÉ´ÉÉÆiÉ ½þÉiÉä ä PÉbÚ÷xÉ MÉä±ÉÒ ¨É½þɦÉÉ®úiÉä, +vɨÉǪÉÖräù ‡EòiÉÒ iÉ®úÒ ºiɤvÉ, „ÉÉÆiÉ ½þÉiÉä ä ‡SÉbÚ÷xÉ ºÉÉ®äú ºÉâxªÉ =vɳý±Éä, EÖòhÉÒ EÖòhÉÉSÉä „ÉºjÉ +Éàfø±Éä, EÖòhÉÒ ËZÉMɱÉä +JÉä®úSÉÉ iÉÉà ‡xÉhÉÉǪÉEò IÉhÉ, ¤ÉäºÉÉ´ÉvÉ ®úÉVÉɱÉÉ =b÷´ÉÖxÉ ¨ÉÒSÉ ËVÉEò±Éä ! GòÉƇiÉ ºÉbä÷Eò®ú – xÉÉMÉ{ÉÖ®ú krantisadekar@gmail.com
 11. 11. “MÉÉà¹]õ” ±É½þÉxÉ{ÉhÉÒ BàEò±ÉÒ +ºÉä±ÉSÉ ºÉÉ-ªÉÉÆxÉÒ 9 ˺ɽþÉSÉÒ xÉÒ =Ænù®úÉSÉÒ MÉÉä¹]õ... JÉÉä]õÒ ´ÉÉ]õiÉ +ºÉä±É +ÉVÉ....{ÉhÉ iÉÖ¨½þÒ EòvÉÒ ¤ÉÖ‡rù¤É³ý JÉä³ý±ÉÉªÉ ? ¨ÉÉiÉ Eò®úɪɱÉÉ EòɽþÒSÉ xÉɽþÒ ‡„ɱ±Eò =Ænù®úÉSÉä EòɽþÒ {ªÉÉnäù +ɽäiÉ ¡òHò.. þ ¤ÉÉEòÒ ºÉ¤É Jɱ±ÉɺÉ... {ÉhÉ ´ÉÉ]õ EòÉføiÉ EòÉføiÉ ºÉÉ{Éb÷±ÉÉSÉ „Éä´É]õ iÉ®ú... iÉ®ú... +É{ɱªÉÉ ¨ÉxÉÉ´É®ú „Éä´É]õSÉÆ PÉ®ú... +É{ÉhÉSÉ `ö®ú´ÉhÉÉ®ú EòÉàhÉ =`öhÉÉ®ú.... BEò VÉÒ´É ¤Énù±ÉÒ Eò¯ûxÉ ËVÉEòiÉɽþÒ ªÉä>ð „ÉEòiÉÉà b÷É´É {ªÉÉnùÒ {ªÉÉnùÒ +ºÉiÉä ´ÉVÉÒ®ú ´ÉVÉÒ®ú !! iÉ®úÒ{ÉhÉ ‡iɱÉɽþÒ +ºÉiÉäSÉ SÉÉ±É iÉÒSÉ +ºÉiÉä føɱÉ... ¤Éb÷¬É¤Éb÷¬ÉÆSÉÒ... ¨½þhÉÚxÉSÉ ½þÒ MÉÉà¹]õ +ÉVɽþÒ +É{ÉhÉ ºÉÉÆMÉiÉ +ºÉiÉÉà +É{ɱªÉÉ ¨ÉÖ±ÉÉÆxÉÉ JÉÉà]õÒ ´ÉÉ]õiÉÉxÉÉ UôÉä]õÒ ´ÉÉ]õiÉÉxÉÉ...!! MÉVÉÉxÉxÉ ¨ÉÖ³ýä
 12. 12. ºÉ½þVÉSÉÒ ºÉÖ¯û Eäò±ÉÉ JÉà³ý ¨½þhÉÚxÉÒEòÉ +Éàfø±ÉÉ MÉä±ÉÉà ®úÒiÉ ¨½þhÉÚxÉÒ 10¨ÉMÉ b÷É´ÉÉºÉ |ɇiÉb÷É´É ¨ÉÉZÉɽþ҄ɽþ EòÉ]õ„ɽþ ËZÉMÉ xÉÖºÉiÉÒEò³ý±ÉäSÉ xÉɽþÒ EòvÉÒ EòºÉä xÉÉSÉ´ÉÒ iÉÉà ºÉÖjÉvÉÉ®ú {Éb÷tÉ+Éb÷ JÉ®úÉVÉÒ´ÉxÉSÉ ½þÉ>ðxÉ MÉä±Éä ºÉÉ®úÒ{ÉÉ]õ à ¤ÉºÉ±ÉÉ +ɽäþ ¨ÉÉÆbÚx÷ É {É]õ nÖ‡xɪÉäSÉÉ ù JÉä³ý´ÉÚxÉ MÉÖMÉ´ÉÚxÉ Eò®úÒºÉÒ SÉäEò¨Éà]õ, Eò®úÒºÉÒ SÉäEò¨Éà]õ ÆVÉÉiÉÉ ªÉäiÉÉ xÉb÷iÉÉiÉ =Æ]õ PÉÉàb÷ä {ªÉÉnùÒ{ÉnùÉà{ÉnùÒ ¤Énù±ÉiÉÉiÉ <lÉä SÉɱÉÒ =¨ÉMɱÉä ¨ÉMÉ ´ªÉlÉÇ ½äþ ±ÉføhÉä PÉb÷iÉ ½þÉiÉä +ÉVÉ´É®ú iÉä §É¨É xÉÖºÉiÉä äVÉÉä iÉÉä ¡òºÉ´ÉÒ VªÉɱÉÉ iªÉɱÉɽþ®ú BEò ¨½þhÉä ¨ÉÒSÉ „ɽþ ‡nù±ÉÉ ‡VÉSªÉÉ Eò‡®úiÉÉ ¨½þhÉÚxÉÒ ±ÉÉ´ÉÒ±ÉÉ nùÉ´É {ÉÉà®úEòÉ ]õÉEÚòxÉ =`ö±ÉÒ ¨É±ÉÉ ¨ÉÉZÉÉ b÷É´ÉEÖòhÉÉ ´ÉÉ]äõ SÉÉ±É ¨ÉÉZÉÒ Bà]õÒSÉÒ=vɳýiÉ VÉÉ<Ç iªÉÉºÉ ´ÉÉ]õ VÉÉä +Éb÷´ÉÒ =vɳý±ÉÉ ¨ÉMÉ ¨ÉÒ +vÉÖ®úÉ iÉÉà b÷É´É +xÉ xÉ´Éä ¨ÉÉMÉÇ JÉÖ±Éä ‡½þ®ú´ªÉÉ {ÉɪÉPÉb÷ÒSÉäiÉ®ú EòɽþÒ iÉÉä-ªÉÉiÉ ‡iÉ®úEäò ‡¦Éb÷iÉҨɺiÉ´ÉÉ±É iÉÒ ‡SÉiÉb÷iÉ Ë½þbiÉÉà ÷ SÉÉâEò]õ xÉÉ =®ú±ÉÒ xÉÉ ‡xÉªÉ¨É ®úɽþÒ±Éä JÉä³ý JÉä³ýÉiÉSÉ MÉÖføɳýÒ±ÉÉ ÆiÉ®ú EòÉàhÉÒ ºÉnèù´É PÉÖºÉiÉÉä º´Éè®ú VÉÒ´ÉxÉÒ ¨ÉÖHò …ÉÉºÉ ¦É®úÒ±ÉÉ´ÉÉ]ä±É iɺÉä ´ÉÉ]ä±É ‡iÉEòbä÷ ‡¡ò®úÉ´Éä õ õ ¤ÉÖrùҤɳý +ºÉä EòÉàb÷ä =Eò±ÉɪÉÉJÉ®äú iÉ®ú EòÉähÉÉSªÉÉ ½þÉiÉÉiÉ EòɽþÒSÉ xɺÉiÉä xÉÉ EòÒ EòÉàb¬ÉiÉÚxÉÒ EòÉàb÷ä ‡´ÉhÉɪɱÉÉ ÷EòÉ®úhÉ +É{ÉhÉ ºÉÉ®äúSÉ +ɽþÉiÉ {ªÉÉnäù ä {ªÉÉnäù {ªÉÉnäù ºÉÉvÉä±É ¤ÉÖrùÒ ¦Éänù ºÉÖjÉvÉÉ®ú ½þÒ ½þÉ<Ç±É SÉäEò¨Éä]õ, ½þÉ<Ç±É SÉäEò¨Éä]õ à à ¨ÉÆMÉä„É ¨ÉäføÒ – iɳäýMÉÉÆ´É nùɦÉÉbä÷ mangeshmedhi2@gmail.com
 13. 13. “iÉÖZÉ ËVÉEòhÉ” 11 „ÉÖ§É º´É{xÉ EòɳýÉJªÉÉ ®úÉjÉÒ ä½þ±ÉCªÉÉ {ÉɴɱÉÉÆxÉÒ SÉɱÉÚ ±ÉÉMÉiÉÉiÉ iÉÚ ‡VÉlɱªÉÉ ‡iÉlÉä...‡iÉlÉäSÉ ®úɽÚþxÉ ºÉÉ®äú SÉÖ®úMɳÚýxÉ ]õÉEòiÉÉàºÉ. ¨ÉÒ ½þÒ ‡´ÉSÉÉ®ú Eò¯ûxÉ lÉEò±Éä±ÉÒ |É´ÉɽþÉiÉ ´ÉɽþiÉ VÉÉiÉ VÉÉiÉ JÉÖ{É EòɽþÒ ¨ÉÉMÉä ºÉÉàb÷ÚxÉ +ɱÉä±ÉÒ . . xÉä]õCªÉÉ SÉɱÉÒ Eò¯ûxÉiÉÚ =vɳÚýxÉ ]õÉEò±Éä±ÉÉ EòɱÉSÉÉ b÷É´É ¨ÉÒ EòºÉɤɺÉÉ ºÉÉ´É®ú±ÉɪÉ. ºÉɴɱªÉÉƺÉÉä¤ÉiÉ JÉä³ýiÉ JÉä³ýiÉ `äSÉɳý±É䱪ÉÉ ¨ÉÉZªÉÉ ¨ÉxÉɱÉÉ ö {ÉÖx½þÉ +Éàfø iÉÖZªÉÉ MÉiÉÒSÉÒ.... ‡EòiªÉäEò ®úÉjÉÒ +„ÉÉSÉ EòÉfø±ªÉÉiÉ ¨ÉÒ ¨ÉÚEò{ÉhÉä iÉÚ±ÉÉ ËVÉEòiÉÉxÉÉ {ÉɽþiÉ....SÉèiÉɱÉÒ ¨½þÉ{ºÉäEò®ú - ¨ÉÖƤÉ<Ç chaitu.sach@gmail.com
 14. 14. “„ÉÉàb÷¹ÉÒ” {É]õÉ´É®ú BEò ®úÉhÉÒ.. +ɇhÉ ºÉäxÉÉ 12 ‡iÉSªÉÉ +ÉVÉÖ¤ÉÉVÉÖ±ÉÉ ºÉMɳýÒ {ªÉÉnùÒ +É`ö PÉ®úÉiɱÉÒ ‡iÉSÉÒ ¦ÉÚ¨ÉÒ Æ ¤ÉÉEòÒ ºÉMɳýÒ ¡ÖòEò]õ +ɤÉÉnùÒ ¨ÉÖEÖò]õÉSÉä EòÉ]ä..lÉÉƤɴɱÉ䱪ÉÉ SÉɱÉÒ õ +VÉ¤É EòÉ®ú¦ÉÉ®ú EòɪÉnäù-‡xɪɨÉÉÆSÉÉ EòɲªÉÉ {ÉÉÆfø-ªÉÉiÉ ‡´É¦ÉÉMɱÉä±ÉÉ …ÉÉºÉ ºÉÖrùÉ <lÉä Eò±É¨ÉÉÆSÉÉ <¹ÉæSÉÒ iÉ®úÒ½þÒ nùÉnù tÉ´ÉÒ SÉäEò¨Éä]õ ½þÉà<ǺiÉÉà´É®ú ±ÉfÚø {ÉɽþiÉÉiÉ ºÉäxÉäSÉÒ ‡xɹ`öÉ EòÒ {ÉɤÉÆnùÒ ®úÉhÉÒSÉÒ „Éä´É]õÒ½þÒ EòÉábɳý Eò¯ûxÉ ®úɽþiÉÉiÉ ÷ ‡EòiÉÒ½þÒ +b÷Eò´ÉÚxÉ `ä´ö ɱÉÒ ‡iɱÉÉ ´ÁɪÉSÉÆ iÉäSÉ iÉ®úÒ½þÒ ½þÉäiÉÆ EÖò`ö±ÉÉiÉ®úÒ ªÉäiÉÉàSÉ BEò EòɳýVÉÉ´É®ú ´ÉÉ®ú +xÉ {ÉÉ>ð±É ¦É±ÉiÉÒEòbäSÉ VÉÉiÉÆ ÷ „ɽþ ¤ÉºÉiÉÉ ºÉÉ-ªÉÉ ‡xɪɨÉÉÆxÉÉ „Éä´É]õÒ +ºÉƽþÒ ½þÉ<DZÉSÉ ½þÉ<Ç±É à à EòÉàhÉÒiÉ®úÒ ‡„É{ÉÉ<Ç ®úÉVÉˤÉb÷É ‡iÉSÉɽþÒ VÉÒ´É PÉä>ðxÉSÉ VÉÉ<DZɺÉ˽þiÉÉ ‡½þº´ÉxÉEò®ú - +Éè®ÆúMÉɤÉÉnù samhita.hiswankar@gmail.com
 15. 15. “ºÉÉ®úÒ{ÉÉ]õ” 13ºÉÉà³ýÉ „ÉÆÞMÉÉ®ú Eò¯ûxÉ,½þ±ÉCªÉÉSÉ {ÉɴɱÉÉxÉÆ ¨ÉÉ{É +Éà±ÉÉÆb÷ÚxÉ,SÉÉèºÉ¹`ö nùɱÉxÉÉiÉ |É´Éä„É Eäò±ÉÉ.¨ÉxÉ lÉ®úÉ®ú±ÉÆ !…ÉäiÉÉƤɮúÉ EòÒ EòÞ¹hÉÉ ? ¨ÉÒ EòÉàhÉ ?ºÉ¨ÉÉà®ú ‡nùºÉiÉªÉ iÉä ºÉiªÉ EòÒ +ɦÉÉºÉ ?BEò +É´ÉÉVÉ nÖù¨ÉnÖù¨É±ÉÉ.... ±Éfø !ËVÉEòɪÉSÉä +ºÉä±É iÉ®úÒ ´ÉÉ xɺÉä±É iÉ®úÒ...±Éfø !EòÉ ±ÉfÚø ? Eò„ÉɺÉÉ`öÒ ? EòÉàhÉɺÉÉ`öÒ ? ‡„É±É ®úÉJÉÚxÉ ´ÉÉ®ú Eäò±Éä¨ÉxÉÉiÉ ‡´ÉSÉÉ®úÉSÉä +Éfäø ´Éäfäø, Æ EòvÉÒ EòvÉÒ ºÉ®ú³ý SÉɱÉxÉ´ÉJÉÒ ¨ÉÒ, {ÉÉ>ð±É {Éb÷±Éä xÉEò³ýiÉ {ÉÖfäø. iÉ®ú EòvÉÒ +…Éɯûfø ´ÉÉ]õSÉɱÉBEòSÉ MÉnùÉ®úɳý ºÉÖ¯û ZÉɱÉÉ à EòvÉÒ MÉVÉMÉɇ¨ÉxÉÒ½þ±±ÉÉ ½þ±±ÉÉ MɱÉEòÉ ZÉɱÉÉ iÉ®ú EòvÉÒ +xÉÖMÉɇ¨ÉxÉÒ¨ÉÉMÉä ´É³ÖýxÉ {Éɇ½þ±Éä, ºÉ{ÉɺÉ{É ´ÉÉ®ú,ºÉÉ®äú nù®ú´ÉÉVÉä ¤ÉÆnù ! ¨É®úhÉɱÉɽþÒ +ÉxÉÆnùÉSÉÒ ‡EòxÉÉ®ú !‡SÉkÉ ¦ÉÉxÉÉ´É®ú.... ¨ÉxÉÉiÉ ºÉ±ÉhÉÉ®úÉ VÉÖxÉÉ PÉÉ´É,¨ÉÒ ºÉiªÉ +ºÉiªÉÉSªÉÉ {É]õÉ´É®ú BEò SÉÉ±É ½þÉ®ú±ªÉÉ´É®ú½þÒ, ËVÉEò±ªÉÉSÉÉ +É´É !VÉÖxÉÉSÉ b÷É´É xÉ´ªÉÉxÉä ºÉÖ¯û+ÎMxÉ´Éä‡nù ´É®úSÉÉ ¨ÉÆjÉ PÉÉà¹É ‡xÉxÉÉnÖù ±ÉÉMɱÉÉ, ZÉÖÆVÉiÉ MÉä±Éä, ±ÉføiÉ MÉä±Éä ºÉÉ®äú ºÉÆ{É´ÉÚxÉ, VÉÖxªÉÉ „ɱªÉÉSÉä nù¨ÉxÉ Eäò±Éä...!“EòɪÉæ¹ÉÖ ¨ÉƇjÉ Eò®úhÉä„ÉÖ nùɺÉÒ...”„ÉÆÞMÉÉ®úÉSÉä „ÉºjÉ Eäò±Éä, ¨ÉÖHòÉ {ÉÉ`öEò „ɨÉÉÇ – ˺ÉMÉÉ{ÉÚ®ú ds_mukta@yahoo.co.in
 16. 16. “b÷É´É” 14+ÉhɱªÉÉ ºÉÉãMÉ]õ¬É iªÉÉxÉÆ{É]õ ½þÒ PÉÉiɱÉÉ VÉ®úÉ xÉä]õÉxÉÆEäò±ÉÒ ¨ÉÉÆb÷ɨÉÉÆb÷ b÷É´ÉÉSÉұɽþ®ú iªÉɱÉÉ +ɱÉÒ JÉä³ýɪÉSÉÒ....!EòÉàhÉ ‡¨É³äý±É |ɇiɺ{ÉvÉÔ ? ½þºÉ±Éä ¨ÉÒ....¨ÉÒSÉ ºÉ¨ÉÉà®ú ‡nùºÉ±Éä ¤ÉÉ{Éb÷Ò ¨ÉxÉÉiÉ ¨ÉÉZªÉÉb÷É´É ½þÒ ¨ÉÉÆb÷±ÉÉ JÉÖ¤ÉÒxÉÆ EòºÉÆ ºÉÉÆMÉÚ +ÉiÉÉ iªÉɱÉÉ ?¨É±ÉÉ ¨½þhÉɱÉÉ JÉä³ý ºÉ¤ÉÖ®úÒxÉÆ....! “iÉÚ iÉ®ú ®úÉVÉÉ b÷É´ÉSÉ ËVÉEò±ÉɺɔSÉɱÉ....iªÉÉSÉÒ xÉä½þ¨ÉÒSÉ ´ÉÉEòb÷Ò¨ÉÒ ½þÒ xÉ´½þiÉä.. EòSSÉÒ ‡JɱÉÉb÷Ò “¨ÉÒ iÉ®ú, ËVÉEò±Éä JÉä³ý ºÉÉ®úÉ....!iÉÉà JÉä³ýiÉSÉ ®úɇ½þ±ÉÉ ½þ®úhªÉÉiÉSÉ ºÉÖJÉ +ºÉiÉÆ....‘JÉä³ý’.... {ÉɽÚþxÉ iÉÖ±ÉÉ ËVÉEòiÉÉxÉÉ......¨ÉÉjÉ ¨ÉÉZÉÉSÉ ZÉɱÉÉ....! “b÷É´É”....+ºÉÉSÉ ½þÉ,‘b÷É´É’ iÉÉà ½þ®úhÉÉ®ú EòºÉÉ ? JÉä³ýɪÉSÉÉ +ºÉiÉÉàiªÉÉxÉÆ iÉÉä ºÉ½þVÉ ËVÉEò±ÉÉ JÉä³ýÉiɱÉÉ +ºÉÉä, ´ÉÉ VÉÒ´ÉxÉÉiɱÉÉ....xÉ´½äþ iªÉÉSªÉÉ ËVÉEòhªÉɺÉÉ`öÒ {ÉnùÉà{ÉnùÒ ¨ÉÒ ½þ®úɪÉSÉÆ +ºÉiÉÆ,¨ÉÒSÉ....b÷É´É ½þÉiÉSÉÉ ºÉÉàb±ÉÉ....! ÷ iÉÖZªÉÉ ËVÉEòhªÉɺÉÉ`öÒ +ɇhÉ ¨ÉÉZªÉÉ iªÉÉ...|É„ÉƺÉäSÉÒ ½þÉ´É iªÉɱÉÉMÉä±ÉÉ ºÉÉÆMÉiÉ VÉMÉɱÉÉ.... ‘+¤ÉÉà±É-|Éä¨ÉɺÉÉ`öÒ’.....!¨½þhÉä b÷É´É ËVÉEò±Éɽþ®ú´É±ÉÆ +ÉVɽþÒ ‡iɱÉÉ ¨É‡xɹÉÉ xÉÉ<ÇEò (¨ÉÉ>ð) – {ÉÖhÉä nkmanisha@yahoo.com nmani15@gmail.com
 17. 17. “SÉäEò¨Éä]”õ 15¨ÉÒ ºÉ®ú³ý{ÉhÉÉxÉä ºÉÉvÉÉSÉ |ɺiÉÉ´É ¨ÉÉÆb÷±ÉÉ+ɇhÉ iÉÚ xÉä½þ¨ÉÒSªÉÉ ¤Éä¨ÉÖ´ÉÇiÉJÉÉä®ú{ÉhÉäEòÉhÉÉb÷Éà³ýÉ Eò¯ûxÉ ‡xÉPÉÚxÉ MÉä±ÉɺɺɨÉVɱÉɺÉ, ËVÉEò±ÉÒºÉ JÉä³ýÒ“ªÉä<Ç±É ZÉCEòiÉ ¨ÉÉMÉä ¨ÉÉMÉä...”¨ÉÒ ¡òHò ½þºÉ±Éä, º´ÉiÉ&„ÉÒSÉ UôÉà]õ¬É UôÉä]õ¬É MÉÉà¹]õÓiÉ +ºÉiÉä ®äúiÉÚ ¤É䇡òEòÒ®ú{ÉhÉä ¡äòEò±ÉÒºÉ Eò‡´ÉiÉÉ, VÉÒ´ÉxÉÉiɱÉÒ ºÉMɳýÒ Mɨ¨iÉ...¨ÉÒ “UôÉxÉ +ɽäþ” ¨½þ]õ±ÉÆ, xÉɽþÒ =¨ÉMɱÉä iÉÖ±ÉÉ EòvÉÒSÉ !¦É®ú¦É¯ûxÉ ºiÉÖiÉÒSÉä ®úEòÉxÉä ‡±É½þÒ±Éä.... ºÉiÉiÉ +^õɽþɺÉ....º{ÉvÉæSÉÉ, º´ÉiÉ&±ÉÉ ‡ºÉrùºÉ¨ÉVɱÉɺÉ, ¦ÉֱɱÉÒ.... Eò®úhªÉÉSÉÉ....“VÉÉ<Ç±É EÖò`ä? MÉÉ`ö ¨ÉÉZªÉÉ„ÉÒ +ɽäþ” ö¨ÉÒ {ÉÖx½þÉ....½þºÉ±ÉäSÉ ¡òHò. näùiÉ ®úɇ½þ±ÉÉºÉ „ɽþ...... ¨ÉÉZªÉÉ ºÉÉvªÉÉ EòÞiÉÓxÉÉ EòÉ]õ„ɽþ ¨ÉÉxÉiÉ....iÉÚ iÉ®ú ¨ÉɽþÒ®ú ¤ÉÖ‡rù¤É³ýÉiÉ +ɇhÉ ‡xÉPÉÚxÉSÉ MÉä±ÉɺÉ...b÷É´ÉÉiÉÚxÉ, +ɪÉÖ¹ªÉÉiÉÚxÉMÉ´ÉÉÇiÉ ‡nùºÉ±ÉäSÉ xÉɽþÒ iÉÖ±ÉÉ ½þÉSÉ iÉÖZÉÉ SÉäEò-¨Éä]õ ½þÉiÉÉ, EòÒ “iªÉÉ” SÉÉ ? .... äUôÉà]äºÉä ¨ÉÉZÉä {ªÉÉnäù..... õ ¨ÉÉZªÉÉ ½þºÉhªÉÉ´É®úSÉÉ ??®úÉhÉÒSÉÉ ´ÉävÉ PÉäiÉ “SÉäEò” ¨½þhÉɱÉɺÉ, ¨ÉÒ iÉ®úÒ½þÒ xÉɽþÒ ºÉÉäb±ÉÉªÉ ¤ÉPÉ b÷É´É.... ÷<´É±ÉºÉÆ ¨ÉÉZÉÆ {ªÉÉnù {ÉÖfäø ºÉ®úºÉɴɱÉÆ....”SÉäEò-¨Éä]õ” ½äþ ¨ÉÉZÉÆ b÷ÉಪÉÉiÉ {ÉÉhÉÒ ªÉä<ǺiÉÉà´É®ú JɳýɳýiÉÆiÉÚ xÉɽþÒ ½þºÉ±ÉɺÉ....xÉɽþÒSÉ ½þºÉ±ÉɺÉ. ½þɺªÉ..... SÉäEò-¨Éä]õ.....+ƇiÉ¨É !! |ɦÉÉ |ɦÉÖnùºÉÉ<Ç – SÉäzÉ<Ç ä prabhapd@gmail.com
 18. 18. “b÷É´É SÉɱÉÖSÉ ®ú½þɪɱÉÉ ½þ´ÉÉ” 16 iÉÒ xÉÒ ¨ÉÒ.... ¤ÉÖ‡rù¤É³ýÉSÉÉ b÷É´É JÉä³ýiÉÉxÉÉ ¨ÉÒ SÉäEò-¨Éä]õ ‡nù±ÉÉ ½þºÉ±ÉÉà JÉÖ¹ÉÒiÉ ‡¨É„ÉÒiɱªÉÉ ‡¨É„ÉÒiÉ iÉÒ ¨½þhÉɱÉÒ +ºÉÉ ºÉÆ{É´ÉÚ xɪÉä b÷É´É ®úÉVÉÉ b÷É´É SÉɱÉÖSÉ ®ú½þɪɱÉÉ ½þ´ÉÉ SÉɱÉÖ ®ú½þɪɱÉÉ ½þ´ÉÉ+ɇhÉ „ÉÉÆiÉ{ÉhÉä ¨Éä±É䱪ÉÉ ®úÉVÉÉSÉÉ ¨ÉÖbnùÉ =SɱÉÚxÉ ÷ ‡iÉxÉä {ÉÖx½þÉ {É]õÉ´É®ú =¦ÉÉ Eäò±ÉÉ +½Æþ ¥ÉÀÉκ¨É
 19. 19. “±Éä]õ®ú £òÉì¨É ¤Éì]õ±É‡¡ò±b÷” <Eòbä÷ ºÉMɳÆý ‡`öEò SÉɱ±ÉªÉÆ EòºÉÆªÉ ‡Eò.. +MÉnùÒ <¨ÉÉxÉä <iɤÉÉ®äú BEòSÉ ®úɽÖþ näù vªÉÉxÉÒ ‡Eò, iªÉÉÆSªÉÉ ‘SÉɱÉÒ’‡®úiÉÒ ´ÉäMɲªÉÉ +xÉ ´ÉäMɲªÉÉ +É{ɱªÉÉ... 17 BEòÉSÉ º´É{xÉÉiÉ +b÷EÖò xÉEòÉà EòvÉÒ vÉ´É±É +É{ɱªÉÉ ºÉÉäb÷±ªÉÉ ‘PÉ®úÉú’Eòbä÷ EòvÉÒ EòÉiɳý +b÷ÒSÉ {ÉɴɱÉÒ ¨ÉÉPÉÉ®úÒ ‡¡ò®úhÉÆ-‡xɪɨɤÉÉÁ +ºÉÉ ‡¡ò®úiÉ VÉÉ.. (‡xÉPÉiÉÉÆxÉÉ JÉÖ‡]õ´É®úSÉä Eò{Ébä÷ Æ +xÉ nä´ù ÉɱÉÉ EòºÉÆ EòÉªÉ¨É nä´ù ½þÉ-ªÉÉiÉ `ä´ö ɱÉÆ EÖòÆ Eò´ÉÉSÉä Eò®Æúbä÷ iÉ®ú ‡{Éiɳý EòɳÆý {Éb÷iÉÆ MÉÉ`öÉäb÷¬ÉiÉ ¤ÉÉÆvÉÖxÉ ºÉÉäb÷ɪÉSÉÆ PÉ®ú) +ɇhÉ EòÉªÉ¨É iÉɨ½þhÉÉiɱªÉÉ {ÉÉhªÉÉ´É®ú `ä´ö ɱÉÆ ¨ÉÉ¡ò – iªÉÉÆSªÉÉ ‡iÉ®ú{ªÉÉ SÉɱÉÒ - ¨ÉÉ¡ò iÉ®ú „Éä´Éɳý vÉ®úiÉÆ Eò¤ÉÖ±É – iªÉÉÆSªÉÉ =±É]õ¬É SÉɱÉÒ – Eò¤ÉÖ±É ¨½þhÉÚxÉ ¨ÉÉxªÉ – iªÉÉÆSÉÒ PÉ®ú¤Énù±ÉÒ½þÒ - ¨ÉÉxªÉ BEòÉSÉ º´É{xÉÉiÉ +b÷EÖò xÉEòÉä ¨ÉÆVÉÚ®ú – iªÉÉÆSÉÒ +b÷ÒVÉ {ÉɴɱÉÒ - ¨ÉÆVÉÚ®ú EòvÉÒ vÉ´É±É EòvÉÒ EòÉiɳý {ÉhÉ BEò `ä´ö É vªÉÉxÉÒ +ºÉÉ ‡¡ò®úiÉ VÉÉ.. ‘iÉä’ ¤É®Æú <Eòbä÷ <¨ÉÉxÉä <iɤÉÉ®äú SÉɱ±ÉªÉÆ ‡`öEò EòÉàhÉiªÉɽþÒ Eò¨ÉÉÇSªÉÉ ]õÉäEòɱÉÉ {ÉÉä½þSÉÖxɽþÒ {ÉhÉ BEò `ä´ö É vªÉÉxÉÒ ®úɽþiÉÉiÉ – ‘iÉäSÉ’ BEòÉSÉ ±ÉÉEòb÷ÉiÉÖxÉ ¤ÉxɱÉä±ÉÉà +ºÉiÉÉä ®äú ºÉMɳäýSÉ +É{ÉhÉ +xÉ +É{ɱÉÒ Eò¨ÉÇ ]õÉàEòÉ´É®ú {ÉÉäSɱÉÒ EòÒ ¡òHò ‘iªÉÉÆSªÉÉ’´É®ú ®ÆúvÉÉ Eò¨ÉÒ +É{ɱÉƽþÒ ºÉMɲ³Æý.... ¨½þhÉÚxÉ iªÉÉÆSªÉÉ ‘=ÆSªÉÉ’ VÉɺiÉ +xÉ ®ÆúvÉÉ +É{ɱªÉÉ´É®ú VÉɺiÉ ¨ÉÉ¡ò, ¨½þhÉÚxÉ +É{ÉhÉ Eò¨ÉÒ Eò¤ÉÖ±É, EòɳýVÉÒ xÉEòÉä, ‡`öEòSÉ +ɽäþ ¨½þhÉÉ <Eòbä÷ ¨ÉÉxªÉ, {ÉhÉ `ä´ö É vªÉÉxÉÒ ¨ÉÆVÉÖ®ú IÉÖpùÉMÉiÉ ºÉä´ÉÉ, ¨½þhÉÚxÉ IɇjɪÉÉMÉiÉ ªÉÖrù, BEòÉSÉ º´É{xÉÉiÉ +b÷EÖò xÉEòÉà ºÉÆxªÉÉ„ÉÉMÉiÉ iªÉÉMÉ EòvÉÒ vÉ´É±É ½äþ +É{ɱªÉÉ iÉÉ{ɱªÉÉ ]õEÖò-ªÉÉ´É®ú ‡±É½Öxþ É `ä´ö ɱÉÆªÉ EòvÉÒ EòÉiɳý {É®ú¨Éä„ÉÉxÉä +ºÉÉ ‡¡ò®úiÉ VÉÉ.... |ÉÉVÉHò nä„ɨÉÖJÉ – xÉɇ„ÉEò ù deshmukh.praj@gmail.com
 20. 20. नेटाक्षरीचा हा अंक तुम्हाला कसा वाटला ? एकणच हा उपक्रम तुम्हाला आवडला का ? मग तुम्हाला ई ूसाहहत्य प्रहतष्ठानबद्दल जाणू न घ्यायला नक्कीच आवडेल.२००८ मध्ये स्थापन झाले ल्या ई साहहत्य प्रहतष्ठानने आजवर आपल्या वाचकाना जवळ जवळ दोनशे ंदजेदार मराठी ई पु स्तक / ई हनयतकाहलक हवनामू ल्य हदली आहेत. मोरया, मीरा, कष्णा, गु रुदेव े े ृरववद्रनाथ, स्वा. हववे कानंद, ववदा करं हदकर, ना धों महानोर, ग्रेस , नारायण सुवे , लोकमान्य हटळक,छत्रपती हशवाजी महाराज असे एकाहू न एक सरस हवषय आम्ही घेतले . सुमारे चारशे नवीनसाहहत्त्यकाना या व्यासपीठावरून सादर कले . आमचा प्रत्येक अंक, आमचे प्रत्येक पु स्तक ई मेलच्या ं ेमाध्यमातून साधारणतः सव्वालाख मराठी वाचकापयंत जातो. जगभरात पसरले ल्या पण मनाने ंमहाराष्रातच असणाया प्रत्येक वाचकापयंत जाण्याचा आमचा प्रयत्न आहे. आम्ही इंटरनेटवर मराठीभाषेतील साहहत्य लोकहप्रय करण्याची चळवळ हहहररीने पु ढे नेली. प्रेम आहण सौंदयाबरोबरच हवद्याथीआहण शेतकयांच्या आत्महत्या, दहशतवाद, प्रे मभंगातून येणारी हनराशा, बालमजूर अशा ज्वलं तहवषयावरचं साहहत्य माडलं . हवनोदाला वाहहले लं ई श्टाप देऊन हसवलं . लहान मु लं ासाठी बालनेटाक्षरीची ं ंहनर्ममती कली. शास्त्रीय संगीताची समज तरुणात वाढण्यासाठी संगीत कानसेनचे ई वगग चालवले . नव्या े ंकवींसाठी एक भक्कम व्यासपीठ म्हणजे नेटाक्षरी चालवले . नवीन साहहत्त्यकाचा शोध घेण्यासाठी अक्षर ंअंकरची मोहीम चालवली. तर महाराष्रातल्या हकल्ल्याची माहहती देणाया पु त्स्तकाच्या “दगग दगगट भारी” ु ं ं ु ुया माहलकद्वारे महाराष्रातल्याच नव्हे तर जगभरातल्या मराठी मंडळींना मराठमोळ्या इहतहासाची ेउभारी हदली. लवकरच आमचा ई-यत्ता हा ज्ञानवे ध घेणारा उपक्रम सुरू होईल. मराठीचं वै भव जे ज्ञानदेवतुकाराम. अशा संतंाच्या पु त्स्तकाची एक माहलका आपल्या भॆटीला येते आहे. कवळ कहवताच नव्हे तर ं ेकथा कादंबया आहण गंभीर हवषयावरची पु स्तकही आपल्याला इथे हमळतील. तर तरुणामध्ये नव्या ं े ंजगाला सामोरं जाण्याची वहमत जागवणारं “उनाड” आपल्या भॆटीला आलं . तुम्हाला हे ई अंक आवडलेतर आपल्या हमत्राना फ़ॉवग डग करा. तुमचे अहभप्राय कळवत रहा. ं ´É®úÒ±É ºÉ´ÉÇ <Ç-{ÉÖºiÉEäò ‡´ÉxÉɨÉÖ±ªÉ ‡¨É³ýhªÉɺÉÉ`öÒ ºÉÖSÉxÉÉ, +‡¦É|ÉÉªÉ ËEò´ÉÉ º´ÉiÉ&SÉä ºÉɇ½þiªÉ {ÉÉ`ö‡´ÉhªÉÉEò‡®úiÉÉ ºÉÆ{ÉEÇò : esahity@gmail.com xÉä]õÉIÉ®úÒSÉä +ÆEò ‡xɪɨÉÒiÉ ‡¨É³ýhªÉɺÉÉ`öÒ ºÉÖSÉxÉÉ, +‡¦É|ÉÉªÉ ËEò´ÉÉ º´ÉiÉ&SÉä ºÉɇ½þiªÉ {ÉÉ`ö‡´ÉhªÉÉEò‡®úiÉÉ ºÉÆ{ÉEÇò : netaksharee@gmail.com
 21. 21. ºÉ´ÉÇ |ÉEò„ÉxÉä ªÉälÉä ={±É¤vÉ: तुम्हाला कसा वाटला ? एकणच हा उपक्रम तुम्हाला आवडला का ? मग तुम्हाला ई नेटाक्षरीचा हा अंक ू www.esahity.com ® साहहत्य प्रहतष्ठानबद्दल जाणू न घ्यायला नक्कीच आवडेल. ¡äòºÉ¤ÉÖEò ¡òìxÉ {ÉäVÉ : www.facebook.com/esahity २००८ मध्ये स्थापन झाले ल्या ई साहहत्य प्रहतष्ठानने आजवर आपल्या वाचकाना जवळ जवळ दोनशे ं <Ç-ºÉɇ½þiªÉ |ɇiɹ`öÉxÉSªÉÉ ¡äòºÉ¤ÉÖEदजेद±É OÉÖ{ºÉ : ई पु स्तक / ई हनयतकाहलक हवनामू ल्य हदली आहेत. मोरया, मीरा, कष्णा, गु रुदेव ò´É®úÒ ार मराठी े े ृ www.facebook.com/groups/kavyanjali.esahity रववद्रनाथ, स्वा. हववे कानंद, ववदा करं हदकर, ना धों महानोर, ग्रेस , नारायण सुवे , लोकमान्य हटळक, www.facebook.com/groups/kaavya.marathi 200 |ÉEòÉ„ÉxÉÉÆSÉÉ छत्रपती हशवाजी महाराज असे एकाहू न एक सरस हवषय आम्ही घेतले . सुमारे चारशे नवीन ¡äòºÉ¤ÉÖCसाहहत्त्यकाना या ªÉälÉä Eò‡´ÉiÉÉ näùhÉä : सादर कले . आमचा प्रत्येक अंक, आमचे प्रत्येक पु स्तक ई+ÉiÉÉ BEòÉ ´É®ú xÉä]õÉIÉ®úÒºÉÉ`öÒ व्यासपीठावरून ं े +¨ÉÖ±ªÉ ºÉÆOɽþ मेलच्या www.facebook.com/groups/yadny माध्यमातून साधारणतः सव्वालाख मराठी वाचकापयंत जातो. जगभरात पसरले ल्या पण मनाने ं ½þÉ +ÆEò महाराष्रातच असणाया Ò , क वाचकापयंत जाण्याचा आमचा प्रयत्न आहे. CD ¨ÉvªÉä ={ɱɤvÉ...... ‡´ÉxÉɨÉÚ±ªÉ ‡¨É³ýhªÉɺÉÉ`ö प्रत्ये आम्ही इंटरनेटवर मराठी +É{ɱÉä ºÉɇ½þiªÉ {ÉÉ`ö‡´ÉhªÉɺÉÉ`öÒ, ºÉÚSÉxÉÉ,भाषेतील साहहत्य लोकहप्रय, करण्याची चळवळ हहहररीने पु ढे नेली. प्रेम आहण सौंदयाबरोबरच हवद्याथी +‡¦É|ÉɪÉ, |ɇiɇGòªÉÉƺÉÉ`öÒ netaksharee@gmail.com आहण शेतकयांच्या आत्महत्या, दहशतवाद, प्रे मभंगातून येणारी हनराशा, बालमजूर अशा ज्वलं त <Ç-ºÉɇ½þहवषयावरचं साहहत्य |ÉEòÉ„ÉxÉä ‡´ÉxÉɨÉÚ±ªÉ ‡¨É³ýलªÉɺÉÉ`öÒ :देऊन हसवलं . लहान मु लं ासाठी बालनेटाक्षरीची iªÉ |ɇiɹ`öÉxÉSÉÒ ºÉ´ÉÇ माडलं . हवनोदाला वाहहले h ं ई श्टाप ं ं हनर्ममती कली. शास्त्रीय संगीताची समज तरुणात वाढण्यासाठी संगीत कानसेनचे ई वगग चालवले . नव्या esahity@gmail.com े ं कवींसाठी एक भक्कम व्यासपीठ म्हणजे नेटाक्षरी चालवले . नवीन साहहत्त्यकाचा शोध घेण्यासाठी अक्षर ं अंकरची मोहीम चालवली. तर महाराष्रातल्या हकल्ल्याची माहहती देणाया पु त्स्तकाच्या “दगग दगगट भारी” ु ं ं ु ु या माहलकद्वारे महाराष्रातल्याच नव्हे तर जगभरातल्या मराठी मंडळींना मराठमोळ्या इहतहासाची े उभारी हदली. लवकरच आमचा ई-यत्ता हा ज्ञानवे ध घेणारा उपक्रम सुरू होईल. मराठीचं वै भव जे ज्ञानदेव तुकाराम. अशा संतंाच्या पु त्स्तकाची एक माहलका आपल्या भॆटीला येते आहे. कवळ कहवताच नव्हे तर ं े कथा कादंबया आहण गंभीर हवषयावरची पु स्तकही आपल्याला इथे हमळतील. तर तरुणामध्ये नव्या ं े ं जगाला सामोरं जाण्याची वहमत जागवणारं “उनाड” आपल्या भॆटीला आलं . तुम्हाला हे ई अंक आवडले तर आपल्या हमत्राना फ़ॉवग डग करा. तुमचे अहभप्राय कळवत रहा. ं ´É®úÒ±É ºÉ´ÉÇ <Ç-{ÉÖºiÉEäò ‡´ÉxÉɨÉÖ±ªÉ ‡¨É³ýhªÉɺÉÉ`öÒ ºÉÖSÉxÉÉ, +‡¦É|ÉÉªÉ ËEò´ÉÉ º´ÉiÉ&SÉä ºÉɇ½þiªÉ {ÉÉ`ö‡´ÉhªÉÉEò‡®úiÉÉ ºÉÆ{ÉEÇò : esahity@gmail.com<Ç-ºÉɇ½þiªÉ |ɇiɹ`öÉxÉSÉä xÉ´ÉÒxÉ iÉÉVÉÆ EòÉä®úEò®úEò®úÒiÉ<Ç-{ÉÖºiÉEò “®úÉä¤ÉÉà” ´ÉÉSɱÉiÉÆ ÒEòÉ? Eò ‡xɪɨÉÒiÉ ‡¨É³ýhªÉɺÉÉ`öÒ xÉä]õÉIÉ®ú SÉä +Æ ºÉÖSÉxÉÉ, +‡¦É|ÉÉªÉ ËEò´ÉÉ º´ÉiÉ&SÉä ºÉɇ½þiªÉ {ÉÉ`ö‡´ÉhªÉÉEò‡®úiÉÉ ºÉÆ{ÉEÇò :xÉä]õÉIÉ®úÒSÉÉ ÁÉ +É`ö´Éb÷¬ÉSÉÉ +ÆEò“‡IÉiÉÒVÉÉSªÉÉ {ÉÉ®ú” ‡¨É³ýɱÉÉ EòÉ? netaksharee@gmail.com±É´ÉEò®úSÉÆ ªÉäiÉ +ɽäþ.........“´ÉÉ]õÉ +ɇhÉ ´É³ýhÉä” <Ç-{ÉÖºiÉEò

×