Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Eò¨ÉÇ´ÉÒ®úBEò ªÉ¶Éº´ÉÒ ´ÉEòÒ±É iªÉÉÆSªÉÉ +¶ÉÒ±ÉÉÆxÉÉ ºÉ±±ÉÉ näùiÉ +ºÉä. iÉÖ¨ÉSÉÉ ´Éä³ý +ÉÊhÉ {ÉèºÉÉEòÉä]õÉÇSªÉÉ JÉ]õ±ªÉÉƨ...
2                                                ¤É½Öþ°ü{É MÉÉÆvÉÒ    ¶...
Eò¨ÉÇ´ÉÒ®ú                                                 3   iÉä iªÉ...
4                                            ¤É½Öþ°ü{É MÉÉÆvÉÒ   iªÉÉÆSªÉÉ ...
5¤ÉìÊ®úº]õ®úMÉÉÆvÉÒVÉÓxÉÒ 18 ´ªÉÉ ´É¹ÉÔ ¨ÉìÊ]ÅõEòSÉÒ {É®úÒIÉÉ {ÉÉºÉ Eäò±ÉÒ. iªÉÉxÉÆiÉ®ú ±ÉMÉäSÉSÉ iÉä EòɪÉtÉSÉÆʶÉIÉhÉ Pª...
6                                               ¤É½Öþ°ü{É MÉÉÆvÉÒ+ɽäþiÉ. ª...
¤ÉìÊ®úº]õ®ú                                                7    iªÉÉÆSÉ...
8                                                ¤É½Öþ°ü{É MÉÉÆvÉÒ    b...
¤ÉìÊ®úº]õ®ú                                               9|ɨÉÉhÉ{ÉjÉ Ê¨É³...
10                                             ¤É½Öþ°ü{É MÉÉÆvÉÒBEòÉ +¶ÉÒ±Éɱ...
¤ÉìÊ®úº]õ®ú                                                11¨ÉʽþxÉä iÉä º...
12                                               ¤É½Öþ°ü{É MÉÉÆvÉÒiÉÖ¯ÆûMÉÉi...
13˶É{ÉÒnùÊIÉhÉ +ÉÊ£òEäòiÉ MÉÉÆvÉÒVÉÓxÉÉ nùÉäxÉnùÉ ºÉCiÉ ¨ÉVÉÖ®úÒSÉÒ Ê¶ÉIÉÉ ZÉɱÉÒ. EòɽþÒ +É`ö´Ébä÷ iªÉÉÆxÉÉ¡òÉ]õ±É䱪ÉÉ ...
14                                               ¤É½Öþ°ü{É MÉÉÆvÉÒ   iÉä...
˶É{ÉÒ                                              15´ÉÉ]õɪɱÉÉ ½þ´ÉÒ; {ÉhÉ...
16                                                ¤É½Öþ°ü{É MÉÉÆvÉÒvÉÉä¤ÉÒ¤...
vÉÉä¤ÉÒ                                                  17    <lÉä ±É...
18                                             ¤É½Öþ°ü{É MÉÉÆvÉÒ    nùÊIÉh...
19x½þÉ´ÉÒnùÊIÉhÉ +ÉÊ£òEäòiÉ +ɱªÉÉxÉÆiÉ®ú +É`ö´Éb÷¬É¦É®úÉxÉÆ EòɽþÒ EòÉä]õÉÇSªÉÉ EòɨÉɺÉÉ`öÒ iªÉÉÆxÉÉ BEò®úÉjÉ ¨ÉÉä`ö¬É ¶...
20                                               ¤É½Öþ°ü{É MÉÉÆvÉÒ   iÉÉä ...
x½þÉ´ÉÒ                                                21ʨɶÉÉ{ÉhÉ EòÉ{ÉÚ...
22                                                ¤É½Öþ°ü{É MÉÉÆvÉÒ   º...
x½þÉ´ÉÒ                                               23ÊnùºÉ±ÉÒ ÊiÉxÉÆ EòÉ...
24                                              ¤É½Öþ°ü{É MÉÉÆvÉÒ¦ÉÆMÉÒMÉÉÆvÉ...
¦ÉÆMÉÒ                                                  25    MÉÉÆvÉÒ ...
26                                               ¤É½Öþ°ü{É MÉÉÆvÉÒ´ªÉ´ÉºlÉÉ...
¦ÉÆMÉÒ                                                   27    ´ÉÒºÉ ...
28                                               ¤É½Öþ°ü{É MÉÉÆvÉÒ    ±ÉÉ...
¦ÉÆMÉÒ                                                 29   MÉÉÆvÉÒVÉÓ...
30                                               ¤É½Öþ°ü{É MÉÉÆvÉÒ    ¨...
31SÉÉƦÉÉ®ú63 ´ªÉÉ ´É¹ÉÔ MÉÉÆvÉÒVÉÓxÉÉ ªÉä®ú´Éb÷¬ÉSªÉÉ iÉÖ¯ÆûMÉÉiÉ `äö´É±ÉÆ ½þÉäiÉÆ. ¤É®úÉä¤É®ú ´É±±É¦É¦ÉÉ<Ç {É]äõ±É½þÉäiÉ...
bgmarathi
bgmarathi
bgmarathi
bgmarathi
bgmarathi
bgmarathi
bgmarathi
bgmarathi
bgmarathi
bgmarathi
bgmarathi
bgmarathi
bgmarathi
bgmarathi
bgmarathi
bgmarathi
bgmarathi
bgmarathi
bgmarathi
bgmarathi
bgmarathi
bgmarathi
bgmarathi
bgmarathi
bgmarathi
bgmarathi
bgmarathi
bgmarathi
bgmarathi
bgmarathi
bgmarathi
bgmarathi
bgmarathi
bgmarathi
bgmarathi
bgmarathi
bgmarathi
bgmarathi
bgmarathi
bgmarathi
bgmarathi
bgmarathi
bgmarathi
bgmarathi
bgmarathi
bgmarathi
bgmarathi
bgmarathi
bgmarathi
bgmarathi
bgmarathi
bgmarathi
bgmarathi
bgmarathi
bgmarathi
bgmarathi
bgmarathi
bgmarathi
bgmarathi
bgmarathi
bgmarathi
bgmarathi
bgmarathi
bgmarathi
bgmarathi
bgmarathi
bgmarathi
bgmarathi
bgmarathi
bgmarathi
bgmarathi
bgmarathi
bgmarathi
bgmarathi
bgmarathi
bgmarathi
bgmarathi
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

bgmarathi

2,791 views

Published on

 • Login to see the comments

 • Be the first to like this

bgmarathi

 1. 1. Eò¨ÉÇ´ÉÒ®úBEò ªÉ¶Éº´ÉÒ ´ÉEòÒ±É iªÉÉÆSªÉÉ +¶ÉÒ±ÉÉÆxÉÉ ºÉ±±ÉÉ näùiÉ +ºÉä. iÉÖ¨ÉSÉÉ ´Éä³ý +ÉÊhÉ {ÉèºÉÉEòÉä]õÉÇSªÉÉ JÉ]õ±ªÉÉƨÉvªÉä ´ÉɪÉÉ PÉɱɴÉÚ xÉEòÉ. iÉÖ¨ÉSÉÒ ¦ÉÉÆb÷hÉÆ EòÉä]õÉǤÉɽäþ®ú ʨÉ]õ´ÉÉ. iªÉÉÆxÉɨÉÉäEò³ýÉ ´Éä³ý ʨɳýɱÉÉ EòÒ iÉä ˽þnÚù, ¨ÉÖκ±É¨É, ÊLÉ SÉxÉ, {ÉÉ®úºÉÒ, ¤ÉÉèrù vɨÉÉÇʴɹɪÉÒSÉÒ{ÉÖºiÉEÆò ´ÉÉSÉiÉ. ¨ÉÉä`ö¬É Ê´ÉSÉÉ®ú´ÉÆiÉÉÆSÉÒ {ÉÖºiÉEÆò ´ÉÉSÉiÉ. ÁÉ {ÉÖºiÉEòÉÆSªÉÉ ´ÉÉSÉxÉÉiÉÚxÉ +ÉÊhÉËSÉiÉxÉÉiÉÚxÉ iªÉÉÆSÉÒ +¶ÉÒ JÉÉjÉÒ {É]õ±ÉÒ EòÒ, |ÉiªÉäEò ¨ÉÉhɺÉÉxÉÆ ®úÉVÉ EòɽþÒiÉ®úÒ ¶ÉÉ®úÒÊ®úEò Eò¹]õ äEò®úɪɱÉÉ ½þ´ÉäiÉ. xÉÖºÉiÉÆ ¤ÉÉèÊrùEò EòÉ¨É Eò®úhÉÆ {ÉÖ®äúºÉÆ xÉɽþÒ. ºÉÖʶÉÊIÉiÉ, +ʶÉÊIÉiÉ, b÷ÉìC]õ®ú,´ÉEòÒ±É, x½þÉ´ÉÒ, ºÉ¡òÉ<Ç EòɨÉMÉÉ®ú, ºÉ´ÉÉÈxÉÉ iªÉÉÆSªÉÉ EòɨÉɺÉÉ`öÒ ºÉÉ®úJÉÉ {ÉMÉÉ®ú ʨɳýɪɱÉÉ ½þ´ÉÉ. iªÉÉÆxÉÒ ½þ³Úý½þ³Úý iªÉÉÆSÉÒ VÉÒ´ÉxÉ{ÉrùiÉÒ ¤Énù±É±ÉÒ +ÉÊhÉ ºÉ¨ÉÉä®ú ÊnùºÉä±É iªÉÉ EòɨÉɱÉɽþÉiɦÉÉ®ú ±ÉÉ´ÉɪɱÉÉ ºÉÖ¯û´ÉÉiÉ Eäò±ÉÒ. +ɸɨÉÉiÉ +É{ɱÉÆ EÖò]ÖõÆ¤É +ÉÊhÉ Ê¨ÉjÉ{ÉÊ®ú´ÉÉ®ú ªÉÉÆSªÉɤɮúɤɮú äºÉÉvÉÆ ºÉ¨ÉÚ½þVÉÒ´ÉxÉ VÉMÉɪɱÉÉ ºÉÖ¯û´ÉÉiÉ Eäò±ÉÒ. iªÉÉÆSÉä EòɽþÒ ªÉÖ®úÉäÊ{ɪÉxÉ Ê¨ÉjɽþÒ +ɸɨÉÉiÉ®úɽþɪɱÉÉ +ɱÉä. iÉä ºÉ´ÉÇVÉhÉ ¶ÉäiÉEò-ªÉÉƺÉÉ®úJÉä Eò¹]õ¨ÉªÉ +ÉÊhÉ º´ÉiÉÆjÉ VÉÒ´ÉxÉ VÉMɱÉä.VɨÉÒxÉ xÉÉÆMÉ®úɪÉSÉä, ¡ò³ý¤ÉÉMÉÉ ±ÉÉ´ÉɪÉSÉä. {ÉèºÉä näù>ðxÉ xÉÉäEò®ú-¨ÉÉhɺÉÆ xÉä¨É±Éä±ÉÒ xÉ´½þiÉÒ. iªÉɶÉäiÉÉ´É®ú ˽þnÚù-¨ÉֺɱɨÉÉxÉ, ÊLÉ SÉxÉ, {ÉÉ®úºÉÒ, ¥ÉÉÀhÉ, ¶ÉÚpù, EòɨÉMÉÉ®ú, ´ÉEòÒ±É, MÉÉä®äú, EòɳäýºÉ´ÉÇVÉhÉ BEòÉ ¨ÉÉä`ö¬É EÖò]ÖÆõ¤ÉÉSÉä ºÉ¦ÉɺÉnù +ºÉ±ªÉɺÉÉ®úJÉä ®½þÉiÉ +ºÉiÉ. ºÉ´ÉÉÈSÉÒ VÉä´ÉɪÉSÉÒVÉÉMÉÉ BEòSÉ ½þÉäiÉÒ +ÉÊhÉ ÊiÉlÉä iÉä ºÉ¨ÉÉ<ÇEò VÉä´ÉhÉPÉ®úÉiÉ ºÉ´ÉÉȺÉÉ`öÒ Eäò±Éä±ÉÆ BEòÉSÉ|ÉEòÉ®úSÉÆ VÉä´ÉhÉ VÉä´ÉiÉ. iªÉÉÆSÉÆ VÉä´ÉhÉ ºÉÉvÉÆ +ºÉä +ÉÊhÉ Eò{Ébä÷ VÉÉbä÷¦É®úbä÷. |ÉiªÉäEòɱÉɨÉʽþxªÉÉSªÉÉ JÉSÉÉǺÉÉ`öÒ SÉɳýÒºÉ ¯û{ɪÉä ʨɳýiÉ. ½äþ ´ÉEòұɽþÒ +¶ÉÉSÉ |ÉEòÉ®äú ÊiÉlÉä ®ú½þÉiÉ{ÉhÉ iªÉÉÆSÉÒ ¨ÉʽþxªÉÉÆSÉÒ Eò¨ÉÉ<Ç 4000 ¯û{ɪÉä ½þÉäiÉÒ. Eò¹]õ¨ÉªÉ ÊnùxÉGò¨É iÉä EòÉ]äõEòÉä®ú{ÉhÉä{ÉɳýiÉ +ÉÊhÉ ¡òCiÉ ºÉ½þÉ iÉÉºÉ Ê´É¸ÉÉÆiÉÒ PÉäiÉ.
 2. 2. 2 ¤É½Öþ°ü{É MÉÉÆvÉÒ ¶ÉäiÉÉ´É®ú VÉä´½þÉ |ÉlÉ¨É ZÉÉä{Éb÷Ò ¤ÉÉÆvÉhªÉÉSÉÆ EòÉ¨É SÉɱÉÚ ½þÉäiÉÆ iÉä´½þÉ MÉÉÆvÉÒVÉÒSÉ |ÉlÉ¨É iªÉɺÉÉÆMÉÉb÷¬É´É®ú SÉfø±Éä. iÉä´½þÉ iªÉÉÆxÉÒ EòɨÉMÉÉ®úÉSÉÉ VÉÉb÷ɦɮúb÷É ÊxɳýÉ {ÉÉä¹ÉÉJÉ PÉÉiɱÉÉ ½þÉäiÉÉ.iªÉɱÉÉ +xÉäEò ÊJɺÉä ½þÉäiÉä iªÉÉiɱÉä EòɽþÒ ±É½þÉxÉ-¨ÉÉä`ö¬É ÊJɲªÉÉÆxÉÒ +ÉÊhÉ ºGÚÆòxÉÒ ¦É®ú±Éä½þÉäiÉä. BEòÉ ÊJɶÉÉiÉÚxÉ ½þÉiÉÉäb÷Ò b÷ÉäEòÉ´ÉiÉ ½þÉäiÉÒ. Eò¨É®äúSªÉÉ {É^õªÉɱÉÉ BEò UôÉä]õÒ Eò®ú´ÉiÉ+ÉÊhÉ ÊMÉ®úʨÉ]õ ±É]õEòiÉ ½þÉäiÉÆ. Ênù´ÉºÉ Ênù´ÉºÉ iÉä iɳý{ÉiªÉÉ =x½þÉiÉ Eò®ú´ÉiÉÒxÉÆ +ÉÊhɽþÉiÉÉäb÷ÒxÉÆ EòÉ¨É Eò®úiÉ. BEò Ênù´ÉºÉ VÉä´ÉhÉÉxÉÆiÉ®ú iÉä {ÉÖºiÉEòÉÆSÉÒ ¨ÉÉÆb÷hÉÒ Eò®úɪɱÉÉ ¤ÉºÉ±Éä. ºÉ±ÉMÉ ºÉÉiÉ iÉɺÉiªÉÉÆxÉÒ EòÉ¨É Eäò±ÉÆ +ÉÊhÉ lÉä]õ UôiÉɱÉÉ {ÉÉäSÉhÉÉ®úÒ ¨ÉÉÆb÷hÉÒ iɪÉÉ®ú Eäò±ÉÒ. +ɸɨÉÉEòbä÷ªÉähÉÉ®úÉ ®úºiÉÉ JÉ®úÉ¤É ½þÉäiÉÉ {ÉhÉ iÉÉä iɪÉÉ®ú Eò®úɪÉSÉÉ iÉ®ú {ÉèºÉä xÉ´½þiÉä. iªÉÉÆxÉÒ ®úÉäVÉSªÉÉÊ¡ò®úhªÉÉiÉ {É®úiÉ ªÉäiÉÉxÉÉ UôÉä]äõ nùMÉb÷ VɨÉÉ Eò®úɪɱÉÉ ºÉÖ¯û´ÉÉiÉ Eäò±ÉÒ. iªÉÉÆSÉä ºÉÉlÉÒnùÉ®ú½þÒiɺÉÆSÉ Eò®úiÉ +ÉÊhÉ EòɽþÒ EòɳýÉiÉSÉ ®úºiÉÉ ¤ÉxÉ´ÉhªÉɺÉÉ`öÒ ±ÉÉMÉhÉÉ-ªÉÉ nùMÉb÷ÉÆSÉÉ føÒMÉVɨÉÉ ZÉɱÉÉ. +¶ÉÉ|ÉEòÉ®äú iÉä <iÉ®úÉÆxÉÉ EòɨÉɱÉÉ ±ÉÉ´ÉiÉ. +ɸɨÉÉiɱÉÒ ¨ÉÖ±ÉƽþÒ ¤ÉÉMÉEòɨÉÉiÉ,º´ÉªÉÆ{ÉÉEòÉiÉ, ZÉÉb÷ZÉÚb÷ Eò®úhªÉÉiÉ, ºÉÖiÉÉ®úEòÉ¨É +ÉÊhÉ SÉÉƦÉÉ®úEòÉ¨É Eò®úhªÉÉiÉ, UôÉ{ÉJÉÉxªÉÉiÉÊJɳäý VÉÖ³ý´ÉhªÉÉiÉ ¦ÉÉMÉ PÉäiÉ. iÉä ¨½þhÉiÉ EòÒ, +É{ÉhÉ <iÉCªÉÉ Eò`öÒhÉ {ÉÊ®úκlÉiÉÒiÉ EòÉ ªÉä>ðxÉ {ÉÉäSɱÉÉä +ɽþÉäiÉEòÉ®úhÉ +É{ÉhÉ MÉ´ÉÆb÷Ò, SÉÉƦÉÉ®ú, ºÉÖiÉÉ®ú, ±ÉÉä½þÉ®ú, x½þÉ´ÉÒ ªÉÉÆxÉÉ +É{ɱªÉÉ{ÉäIÉÉ Eò¨ÉÒ nùVÉÉÇSÉƨÉÉxɱÉÆ. iªÉÉÆSªÉÉ ´ªÉ´ÉºÉɪÉɤÉqù±É ºÉ½þÉxÉÖ¦ÉÚiÉÒ ®úÉJɱÉÒ xÉɽþÒ. iªÉÉÆSªÉÉ{ÉɺÉÚxÉ EòɽþÒ Ê¶ÉEò±ÉÉäxÉɽþÒ. iªÉÉÆSÉÒ ºÉMɳýÒ ºÉƺEÞòiÉÒ, |ÉÊiɹ`öÉ xɹ]õ Eäò±ÉÒ. EòÉè¶É±ªÉ{ÉÚhÉÇ EòɨÉÉÆxÉÉ +É{ÉhÉ JÉɱÉSªÉÉnùVÉÉÇSÉÆ ¨ÉÉxɱÉÆ +ÉÊhÉ EòÉ®úEÖòxÉÒ±ÉÉ ´É®úSÉÉ nùVÉÉÇ Ênù±ÉÉ +ÉÊhÉ ªÉÉiÉÚxÉ +É{ÉhÉ º´ÉiÉ:SªÉÉMÉÖ±ÉɨÉÊMÉ®úÒ±ÉÉ +ɨÉÆjÉhÉ Ênù±ÉÆ. ½äþ ¤ÉìÊ®úº]õ®ú ®úÉäVÉ {ɽþÉ]äõ VÉÉiªÉÉ´É®ú MÉ´½þÉSÉÆ {ÉÒ`ö nù³ýiÉ +ÉÊhÉ xÉÆiÉ®ú xÉÒ]õxÉä]õEòÉ{ÉÉä¹ÉÉJÉ Eò°üxÉ {ÉÉSÉ ¨Éè±É SÉɱÉiÉ +É{ɱªÉÉ EòSÉä®úÒiÉ VÉÉiÉ. º´ÉiÉ:SÉä EäòºÉ º´ÉiÉ: EòÉ{ÉiÉ.Eò{Éb÷¬ÉÆxÉÉ <ºjÉÒ Eò®úiÉ. iÉä EÖò¹`ö®úÉMªÉÉSªÉÉ VÉJɨÉÉ vÉÚiÉ +ÉÊhÉ ¨ÉÖiÉÉ-ªÉÉ º´ÉSUô Eò®úɪÉSÉÒ½þÒ äiªÉÉÆxÉÉ ±ÉÉVÉ ´ÉÉ]õiÉ xɺÉä. +ɳýºÉ, ¦ÉªÉ +ÉÊhÉ ÊiÉ®úºEòÉ®ú ½äþ ¶É¤nù iªÉÉÆSªÉÉ ¶É¤nùEòÉä¹ÉÉiÉ xÉ´½þiÉä.
 3. 3. Eò¨ÉÇ´ÉÒ®ú 3 iÉä iªÉÉÆSªÉÉ ´ÉÞkÉ{ÉjÉÉƺÉÉ`öÒ ±ÉäJÉ Ê±É½þÒþiÉ, º´ÉiÉ:SÉ ]ÆõEò±ÉäJÉxÉ Eò®úiÉ. º´ÉiÉ:SªÉÉ UôÉ{ÉJÉÉxªÉÉiÉiªÉÉÆSÉä ÊJɳäý VÉÖ³ý´ÉiÉ +ÉÊhÉ MÉ®úVÉ {Éb÷±ÉÒ iÉ®ú º´ÉiÉ: ½þÉiÉÉxÉÆ Uô{ÉÉ<Ç-ªÉÆjÉ Ê¡ò®ú´ÉÚxÉ ¨ÉnùiÉEò®úiÉ. {ÉÖºiÉEòÉÆSÉÒ ¤ÉÉÆvÉhÉÒ Eò®úhªÉÉSÉÒ Eò±ÉÉ iªÉÉÆxÉÉ SÉÉÆMɱÉÒ +´ÉMÉiÉ ½þÉiÉÒ. iªÉÉÆSÉä ºÉÞVÉxɶÉÒ±É ä½þÉiÉ º¡ÚòÌiÉnùɪÉEò ºÉÆ{ÉÉnùEòÒªÉÆ Ê±ÉʽþiÉ, {ÉjÉÆ Ê±É½þÒiÉ +ÉÊhÉ iÉäSÉ ½þÉiÉ SÉ®úJªÉÉ´É®ú ºÉÚiÉEòÉføiÉ, ½þÉiɨÉÉMÉÉ´É®ú EòÉ{Éb÷ Ê´ÉhÉiÉ, xÉ´ÉxÉ´ÉÒxÉ {ÉnùÉlÉÇ iɪÉÉ®ú Eò®úiÉÆ, ʶɴÉhÉEòÉ¨É Eò®úiÉ,¡ò³ýÉSÉÒ ZÉÉbÆ÷ ´ÉÉfø´ÉiÉ, ¦ÉÉVªÉÉ EòÉføiÉ +ÉÊhÉ ½äþSÉ ½þÉiÉ VɨÉÒxÉ JÉÉänùhªÉÉiÉ, Ê´Éʽþ®úÒiÉÚxÉ {ÉÉhÉÒ ÆEòÉføhªÉÉiÉ, ±ÉÉEÚòb÷ iÉÉäb÷hªÉÉiÉ +ÉÊhÉ MÉÉb÷ÒiÉÚxÉ VÉb÷ ¨ÉÉ±É =iÉ®ú´ÉÚxÉ PÉähªÉÉiɽþÒ ¨ÉÉMÉä xɺÉiÉ. iÉÖ¯ÆûMÉÉiÉ +ºÉiÉÉÆxÉÉ iªÉÉÆxÉÉ Eò`öÒhÉ, EòÉä®úb÷Ò VɨÉÒxÉ EÖònù³ýÒxÉÆ JÉÉänùÉ´ÉÒ ±ÉÉMÉä, ËEò´ÉÉPÉÉåMÉb÷ÒSÉä ¡òÉ]õ±Éä±Éä iÉÖEòbä÷ xÉ>ð xÉ>ð iÉÉºÉ Ê¶É´ÉÉ´Éä ±ÉÉMÉiÉ. VÉä´½þÉ iÉä lÉEÚòxÉ VÉÉiÉ iÉä´½þÉ iÉänäù´ÉÉSÉÒ |ÉÉlÉÇxÉÉ Eò®úiÉ EòÒ, ¨É±ÉÉ +ÊvÉEò ¶ÉCiÉÒ näù. +É{ɱªÉɱÉÉ Ênù±Éä±ÉÆ EòÉähÉiÉƽþÒ EòɨÉEò®úɪɱÉÉ +É{ÉhÉ Eò¨ÉÒ {ÉbÚ÷ ½þÒ Eò±{ÉxÉÉSÉ iªÉÉÆxÉÉ ºÉ½þxÉ ½þÉäiÉ xɺÉä.
 4. 4. 4 ¤É½Öþ°ü{É MÉÉÆvÉÒ iªÉÉÆSªÉÉ +MÉnùÒ iɯûhÉ ´ÉªÉÉiÉ iÉä +xÉäEònùÉ 40-40 ¨Éè±É SÉɱÉiÉ VÉÉ>ðxÉ nÖùEòÉxÉÉiÉÚxɺÉɨÉÉxÉ JÉ®äúnùÒ Eò®úiÉ EòÉ®úhÉ iÉäSÉ nÖùEòÉxÉ ºÉ´ÉÉÇiÉ Vɴɳý +ºÉä. BEònùÉ iÉä BEòÉ Ênù´ÉºÉÉiÉ55 ¨Éè±É SÉɱɱÉä. °üMhÉ ´ÉɽÚþxÉ xÉähÉÉ®úÉ º´ÉªÉƺÉä´ÉEò ¨½þhÉÚxÉ iªÉÉÆxÉÒ BEònùÉ VÉJɨÉÒ ºÉèÊxÉEòɱÉɺɱÉMÉ 30 iÉä 40 ¨Éè±É ´ÉɽÚþxÉ xÉä±ÉÆ. ´ÉªÉÉSªÉÉ 78´ªÉÉ ´É¹ÉÔ½þÒ +xÉäEò +É`ö´Ébä÷ iÉä ®úÉäVÉ 18iÉÉºÉ EòÉ¨É Eò®úiÉ. EòvÉÒ EòvÉÒ iÉ®ú ½äþ EòɨÉÉSÉä iÉÉºÉ 21 ½þÉäiÉ. iªÉÉ ´ÉªÉÉiÉ iÉä EòÉähÉiÉä½þÒ¶ÉÉ®úÒÊ®úEò Eò¹]õ Eò°ü ¶ÉEòiÉ xɺÉiÉ {ÉhÉ iÉä ºÉÚiÉEòiÉÉ<Ç Eò®úiÉ +ÉÊhÉ ®úÉäVÉ ºÉEòɳýÒlÉÆb÷ÒiɽþÒ nù´ÉÉxÉÆ Ê¦ÉVɱÉ䱪ÉÉ JÉäbä÷MÉÉ´ÉÉiɱªÉÉ ºÉb÷Eäò´É°üxÉ +xÉ´ÉÉhÉÒ iÉÒxÉ iÉä SÉÉ®ú ¨Éè±ÉSÉɱÉiÉ VÉÉiÉ. iªÉÉÆSªÉÉ EòɨÉÉ´É®úSªÉÉ ªÉÉ ±ÉÉäEòʴɱÉIÉhÉ ¸Éräù¤Éqù±É +ÉÊhÉ IɨÉiÉä¤Éqù±É nùÊIÉhÉ+ÉÊ£òEäòiɱªÉÉ iªÉÉÆSªÉÉ ºÉ½þEòÉ-ªÉÉÆxÉÒ iªÉÉÆxÉÉ "Eò¨ÉÇ´ÉÒ®ú ½þÒ {Énù´ÉÒ Ênù±ÉÒ ½þÉäiÉÒ. Eò¨ÉÇ´ÉÒ®ú ¨ÉÉä½þxÉnùÉºÉ Eò®ú¨ÉSÉÆnù MÉÉÆvÉÓSÉÉ VÉx¨É 2 +ÉìC]õÉä¤É®ú 1869 ªÉÉ ´É¹ÉÔ ZÉɱÉÉ. ❉❉
 5. 5. 5¤ÉìÊ®úº]õ®úMÉÉÆvÉÒVÉÓxÉÒ 18 ´ªÉÉ ´É¹ÉÔ ¨ÉìÊ]ÅõEòSÉÒ {É®úÒIÉÉ {ÉÉºÉ Eäò±ÉÒ. iªÉÉxÉÆiÉ®ú ±ÉMÉäSÉSÉ iÉä EòɪÉtÉSÉÆʶÉIÉhÉ PªÉɪɱÉÉ ±ÉÆb÷xɱÉÉ MÉä±Éä. iªÉÉÆSªÉÉ ¨ÉÉävɤÉÊxɪÉÉ ºÉ¨ÉÉVÉÉiɱÉä {É®únäù¶ÉÒ VÉÉhÉÉ®äú iÉä{Éʽþ±Éä MÉÞ½þºlÉ. "<xÉ®ú ]äõ¨{É±É ¨ÉvªÉä |É´Éä¶É PÉäiɱªÉÉ´É®ú MÉÉÆvÉÒVÉÓSªÉÉ +ºÉÆ ±ÉIÉÉiÉ +ɱÉÆ EòÒEòɪÉtÉSªÉÉ {É®úÒIÉÉ näùhÉÆ ¡òÉ®úSÉ ºÉÉä{ÉÆ +ɽäþ. VÉä¨ÉiÉä¨É nùÉäxÉ ¨ÉʽþxÉä xÉÉä]õºÉ ´ÉÉSÉÚxÉ ÊEòiÉÒiÉ®úÒ±ÉÉäEò {É®úÒIÉÉ {ÉÉºÉ ½þÉäiÉ ½þÉäiÉä. MÉÉÆvÉÒVÉÓxÉÉ xÉÉä]õºÉ ´ÉÉSÉÚxÉ {É®úÒIÉÉ näùhÉÆ EòɽþÒ {É]õ±ÉÆ xÉɽþÒ.iªÉÉÆxÉÉ iÉÒ ¡òºÉ´ÉhÉÚEò ´ÉÉ]õ±ÉÒ. iªÉÉÆxÉÒ {É®úÒIÉä±ÉÉ +ºÉ±Éä±ÉÒ {ÉÖºiÉEÆò ¨ÉÖ³ýÉiÉÚxÉ ´ÉÉSÉɪÉSÉÆ`ö®ú´É±ÉÆ +ÉÊhÉ iªÉɺÉÉ`öÒ ¤É®äúSÉ {ÉèºÉä½þÒ JÉSÉÇ Eäò±Éä. ""EòÉì¨ÉxÉ ±ÉÉìSÉä VÉÉb÷VÉÚb÷ JÉÆb÷ ´ÉÉSÉhªÉɺÉÉ`öÒiªÉÉÆxÉÉ xÉ>ð ¨ÉʽþxÉä EòºÉÚxÉ +¦ªÉÉºÉ Eò®úÉ´ÉÉ ±ÉÉMɱÉÉ. iÉä "±ÉìÊ]õxÉ Ê¶ÉEò±Éä +ÉÊhÉ "®úÉä¨ÉxɱÉÉìSÉÒ ¨ÉÚ³ý {ÉÖºiÉEÆò ´ÉÉSÉÚxÉ EòÉfø±ÉÒ. ¤ÉìÊ®úº]õºÉÇxÉÉ iªÉÉ EòɳýÒ "Êb÷xÉ®ú ¤ÉìÊ®úº]õºÉÇ ¨½þhÉiÉ+ºÉiÉ EòÉ®úhÉ iªÉÉÆxÉÉ iÉÒxÉ ´É¹ÉÉÇiÉ 12 ]õ¨ÉǺÉ Eò®úÉ´ªÉÉ ±ÉÉMÉiÉ +ÉÊhÉ ÊEò¨ÉÉxÉ 72 ¨ÉäVÉ´ÉÉxªÉÉÆxÉÉ={ÉκlÉiÉ ®ú½þÉ´ÉÆ ±ÉÉMÉä. ªÉÉ ¨É½þÉMÉb÷¬É VÉä´ÉhÉÉÆSÉÉ JÉSÉÇ Ê´ÉtÉlªÉÉÈxÉÉSÉ Eò®úÉ´ÉÉ ±ÉÉMÉiÉ +ºÉä. MÉÉÆvÉÒVÉÓxÉÉ +¶ÉÉ ¨Éä³ýÉ´ªÉÉiÉ Ê¨ÉºÉ³ýhªÉÉSÉÒ ºÉ´ÉªÉ xÉ´½þiÉÒ. iªÉÉÆxÉÉ ´ÉÉ]õɪÉSÉÆ EòÒ,¤ÉìÊ®úº]õ®ú ½þÉähªÉɶÉÒ VÉä´ÉhÉÉSÉÉ +ÉÊhÉ ´ÉÉ<xÉ Ê{ÉhªÉÉSÉÉ EòÉªÉ ºÉƤÉÆvÉ +ɽäþ? iÉ®úÒ½þÒ iªÉÉÆxÉÉVÉä´ÉhÉÉÆxÉÉ VÉÉ´ÉÆ ±ÉÉMɱÉÆ. iÉä ¶ÉÉEòɽþÉ®úÒ ½þÉäiÉä +ÉÊhÉ ¨Ét PÉäiÉ xɺÉiÉ. iªÉÉÆxÉÉ ºÉMɳäý {ÉnùÉlÉÇJÉÉiÉÉ ªÉɪÉSÉä xÉɽþÒiÉ +ÉÊhÉ ¨Ét iÉä PªÉɪÉSÉä xÉɽþÒiÉ iªÉɨÉÖ³äý ¤É-ªÉÉSÉ Ê´ÉtÉlªÉÉÈxÉÉ iÉäVÉÉäb÷ÒnùÉ®ú ¨½þhÉÚxÉ ½þ´Éä +ºÉiÉ. ½þÒ VÉä´ÉhÉÆ +ÉÊhÉ ½äþ ´ÉÉSÉxÉ ªÉÉiÉÚxɽþÒ MÉÉÆvÉÒVÉÓSÉÉ ¤ÉÖVÉ®äú{ÉhÉÉ MÉä±ÉÉ xÉɽþÒ. JÉ]õ±ÉÉSÉɱɴÉiÉÉxÉÉ {ÉÖºiÉEòÒ YÉÉxÉ EòºÉÆ ´ÉÉ{É®úÉ´ÉÆ iÉä iªÉÉÆxÉÉ Eò³äýxÉÉ. BEòÉ <ÆOÉVÉÒ ´ÉÊEò±ÉÉxÉÆ iªÉÉÆxÉɨ½þ]õ±ÉÆ EòÒ, ""|ÉɨÉÉÊhÉEò{ÉhÉÉ +ÉÊhÉ ¨Éä½þxÉiÉ ªÉÉ MÉÉä¹]õÒ SÉÉÆMɱÉÉ ´ÉEòÒ±É ½þÉähªÉɺÉÉ`öÒ {ÉÖ®äú¶ÉÉ
 6. 6. 6 ¤É½Öþ°ü{É MÉÉÆvÉÒ+ɽäþiÉ. ªÉÉSÉ MÉÖhÉÉÆ´É®ú {ÉÖ®äúºÉä {ÉèºÉä½þÒ Ê¨É³ý´ÉiÉÉ ªÉäiÉÉiÉ ªÉɨÉÖ³äý MÉÉÆvÉÒVÉÓxÉÉ ½Öþ°ü{É +ɱÉÉ.EòɪÉtÉSÉÉ iÉÒxÉ-SÉiÉÖlÉÉ馃 ¦ÉÉMÉ iÉ®ú ºÉiªÉ PÉ]õxÉÉÆxÉÒ ´ªÉÉ{ɱÉä±ÉÉ +ºÉiÉÉä. JÉ]õ±ªÉÉiÉ ªÉɦÉÉMÉÉEòbä÷ ±ÉIÉ Ênù±ÉÆ EòÒ, ¤ÉÉEòÒSÉÆ EòɪÉnùÉ {ÉɽÚþxÉ PÉäiÉÉä. iªÉÉ Ê¥ÉÊ]õ¶É ´ÉÊEò±ÉÉÆxÉÒ +ºÉƽþÒºÉÉÆÊMÉiɱÉÆ EòÒ iªÉÉÆxÉÒ <ÊiɽþÉºÉ +ÉÊhÉ ºÉɨÉÉxªÉ YÉÉxÉÉSÉÒ {ÉÖºiÉEÆò ´ÉÉSÉÉ´ÉÒiÉ. MÉÉÆvÉÒVÉÓxÉÒ ½þɺɱ±ÉÉ ¨ÉÉxɱÉÉ. <ÆM±ÉÆb÷¨ÉvªÉä lÉÉäb÷É Eòɳý MÉÉÆvÉÒVÉÓxÉÒ º¨ÉÉ]Çõ "<ÆOÉVÉÒ ºÉnÂùMÉÞ½þºlÉ ¤ÉxÉhªÉÉSÉÉ |ɪÉixÉEäò±ÉÉ. iªÉÉÆxÉÒ ªÉÉäMªÉ |ÉEòÉ®äú =SSÉÉ®ú Eò®úhÉÆ, ¦ÉɹÉhÉ Eò®úhÉÆ, xÉÞiªÉ Eò®úhÉÆ, ´½þɪÉÉäʱÉxÉ´ÉÉVÉ´ÉhÉÆ +ÉÊhÉ ºÉÚ]õ¤ÉÚ]õ PÉɱÉhÉÆ ªÉÉSÉÉ ºÉ®úÉ´É Eäò±ÉÉ. ±ÉÆb÷xɨÉvɱªÉÉ ºÉ´ÉÉÇiÉ ¡ìò¶ÉxÉä¤É±ÉnÖùEòÉxÉÉiÉÚxÉ iªÉÉÆxÉÒ ¨É½þÉMÉÉiɱÉÉ ºÉÚ]õ JÉ®äúnùÒ Eäò±ÉÉ +ÉÊhÉ ºÉÉäxªÉÉSÉÒ PÉb÷¬É³ýÉSÉÒ ºÉÉJɳýÒ½þÒPÉäiɱÉÒ. iÉä =ÆSÉ ]õÉä{ªÉÉ +ÉÊhÉ ]õɪɽþÒ ´ÉÉ{É®úɪÉSÉä. iɯûhÉ ÎºjɪÉÉƤɮúÉä¤É®ú iÉä ¨ÉèjÉÒ½þÒ Eò®úɪÉSÉä.½þ³Úý½þ³Úý iªÉÉÆSÉÆ VÉÒ´ÉxÉ +É®úɨÉÉEòbä÷ +ÉÊhÉ SÉèxÉÒEòbä÷ ZÉÖEÚò ±ÉÉMɱÉÆ. EòɽþÒ ¨ÉʽþxªÉÉÆxÉÒiªÉÉÆSªÉÉ ±ÉIÉÉiÉ +ɱÉÆ EòÒ +É{ÉhÉ ¡òÉ®úSÉ ´Éäbä÷{ÉhÉÉ Eò®úiÉ ½þÉäiÉÉä. ªÉÉ ¨É½þÉMÉb÷¬É ºÉ´ÉªÉÓ¨ÉÖ³äýiÉä +É{ɱªÉÉ ¨ÉÉä`ö¬É ¦ÉÉ´ÉÉ´É®ú {Éè¶ÉÉÆSÉÆ +ÉäZÉÆ ]õÉEòiÉ ½þÉäiÉä. iÉä <ÆM±ÉÆb÷±ÉÉ EòɪÉnùÉ Ê¶ÉEòɪɱÉÉ+ɱÉä ½þÉäiÉä, Ê¥ÉÊ]õ¶É ¨ÉÉhɺÉɺÉÉ®úJÉÒ ®úɽþhÉÒ Ê¶ÉEòɪɱÉÉ xÉɽþÒ. iÉɤÉb÷iÉÉä¤É iªÉÉÆxÉÒ +É{ɱÉÒ®úɽþhÉÒ ¤Énù±É±ÉÒ. iªÉÉÆxÉÒ BEò Eò¨ÉÒ ¦ÉÉb÷¬ÉSÉÒ JÉÉä±ÉÒ PÉäiɱÉÒ. º]õÉä´½þ PÉäiɱÉÉ +ÉÊhɺ´ÉiÉ:SÉ º´ÉiÉ:SÉÉ xÉɶiÉÉ, ®úÉjÉÒSÉÆ VÉä´ÉhÉ iɪÉÉ®ú Eò®úɪɱÉÉ ºÉÖ¯û´ÉÉiÉ Eäò±ÉÒ. nÖù{ÉÉ®úSÉÆ VÉä´ÉhÉiÉä º´ÉºiÉ ¶ÉÉEòɽþÉ®úÒ ={ɽþÉ®úMÉÞ½þÉiÉ PªÉɪɱÉÉ ±ÉÉMɱÉä +ÉÊhÉ ´ÉɽþxÉÉÆSÉÉ JÉSÉǽþÒ iªÉÉÆxÉÒ ¤ÉÆnùEäò±ÉÉ. MÉÉÆvÉÓVÉÒ ®úÉäVÉ +É`ö iÉä nù½þÉ ¨Éè±É SÉɱÉiÉ +ºÉiÉ. <ÆM±ÉÆb÷¨ÉvªÉä 32 ¨ÉʽþxÉä ®úÉʽþ±ªÉÉ´É®ú, ªÉÉäMªÉ´Éä³ýÒ iÉä ¤ÉìÊ®úº]õ®ú ZÉɱÉä. nùÉäxÉ Ênù´ÉºÉÉÆxÉÒ iÉä¦ÉÉ®úiÉÉiÉ ¤ÉÉä]õÒxÉÆ {É®úiÉ VÉɪɱÉÉ ÊxÉPÉɱÉä. ¦ÉÉ®úiÉÉiÉ {ÉÉäSɱªÉÉ´É®ú iªÉÉÆxÉÒ ¨ÉÖƤÉ<ÇiÉ ¦ÉÉb÷¬ÉSÉÆ PÉ®ú PÉäiɱÉÆ +ÉÊhÉ º´ÉªÉÆ{ÉÉEòÒ `äö´É±ÉÉ.+ÉiÉÉ iÉä ½þɪÉEòÉä]õÉÇiÉ ÊxɪÉʨÉiÉ{ÉhÉä VÉÉiÉ +ÉÊhÉ JÉ]õ±Éä EòºÉä SÉɱÉiÉÉiÉ iªÉÉSÉÆ ÊxÉ®úÒIÉhÉEò®úiÉ. EòÉä]õÉÇSªÉÉ ´ÉÉSÉxÉɱɪÉÉiÉ iÉä ¤É®úÉSÉ ´Éä³ý ¤ÉºÉiÉ. ¦ÉÉ®úiÉÒªÉ EòɪÉtÉSÉÒ {ÉÖºiÉEÆò iªÉÉÆxÉÒ´ÉÉSɱÉÒ.
 7. 7. ¤ÉìÊ®úº]õ®ú 7 iªÉÉÆSÉÉ {Éʽþ±ÉÉ JÉ]õ±ÉÉ +MÉnùÒ ºÉÉvÉÉ ½þÉäiÉÉ. iªÉÉÆxÉÉ iªÉɺÉÉ`öÒ 30 ¯û{ɪÉä ¡òÒ Ê¨É³ýhÉÉ®ú½þÉäiÉÒ. 22 ´É¹ÉÉÈSÉÉ ½þÉ iÉ°ühÉ +xÉxÉ֦ɴÉÒ ¤ÉìÊ®úº]õ®ú VÉä´½þÉ ¤ÉÉä±ÉɪɱÉÉ =¦ÉÉ ®úÉʽþ±ÉÉ iÉä´½þÉBEònù¨É iªÉÉSÉÆ +´ÉºÉÉxÉ MɳýɱÉÆ. b÷ÉäEÆò ¦ÉhɦÉhÉɪɱÉÉ ±ÉÉMɱÉÆ, iÉÉåb÷ÉiÉÚxÉ ¶É¤nù ¡Öò]äõxÉÉ,±ÉÉÊVÉ®ú´ÉÉhªÉÉ +´ÉºlÉäiÉ iªÉÉÆxÉÉ EòÉä]õÉÇiÉÚxÉ ÊxÉPÉÚxÉ VÉÉ´ÉÆ ±ÉÉMɱÉÆ. xÉÆiÉ®ú iªÉÉÆxÉÒ {ÉÖx½þÉ iªÉÉEòÉä]õÉÇiÉ JÉ]õ±ÉÉ SÉɱɴɱÉÉ xÉɽþÒ. BEòÒEòbä÷ JÉSÉÉÈSÉÉ b÷ÉåMÉ®ú VɨÉiÉ ½þÉäiÉÉ +ÉÊhÉ Eò¨ÉÉ<Ç VɴɳýVɴɳý ¶ÉÚxªÉ! iªÉÉÆxÉÉ nùÉ´ÉäʱÉʽþhÉÆ SÉÉÆMɱÉÆ VɨÉiÉ ½þÉäiÉÆ {ÉhÉ iÉä ¤ÉìÊ®úº]õ®úSÉÆ EòÉ¨É xÉ´½þiÉÆ +ÉÊhÉ iªÉÉiÉÚxÉ {ÉÖ®äúºÉä {ÉèºÉä½þÒʨɳýiÉ xÉ´½þiÉä. ºÉ½þÉ ¨ÉʽþxÉä ½þÉ +xÉÖ¦É´É PÉäiɱªÉÉxÉÆiÉ®ú MÉÉÆvÉÒVÉÒ ®úÉVÉEòÉä]õ±ÉÉ PÉ®úÒ {É®úiÉMÉä±Éä. ÊiÉlÉä ¦ÉÉ>ð ½þÉäiÉÉ +ÉÊhÉ <iÉ®ú EÖò]ÖÆõ¤É½þÒ ½þÉäiÉÆ. iªÉÉÆSªÉÉ ¦ÉÉ´ÉɱÉÉ JÉÉjÉÒ ½þÉäiÉÒ EòÒ, ½þÉ+É{ɱÉÉ <ÆM±ÉÆb÷½ÚþxÉ Ê¶ÉEÚòxÉ +ɱÉä±ÉÉ ¤ÉìÊ®úº]õ®ú ¦ÉÉ>ð ªÉ¶Éº´ÉÒ{ÉhÉä ´ªÉ´ÉºÉÉªÉ Eò®úÒ±É {ÉhÉiªÉÉÆSÉÒ PÉÉä®ú ÊxÉ®úɶÉÉ ZÉɱÉÒ. MÉÉÆvÉÒVÉÓxÉÉ ¡òÉ®úSÉ ´ÉÉ<Ç]õ ´ÉÉ]õ±ÉÆ. ®úÉVÉEòÉä]õ±ÉÉ xÉ´ÉÒxÉSÉ |É xÉ ºÉ¨ÉÉä®ú =¦ÉÉ ®úÉʽþ±ÉÉ. VÉä ´ÉEòÒ±É iªÉÉÆxÉÉ JÉ]õ±Éä näùiÉiªÉÉÆxÉÉ ÊxɪɨÉÉ|ɨÉÉhÉä {ÉèºÉä tÉ´Éä ±ÉÉMÉiÉ. MÉÉÆvÉÒVÉÓxÉÒ +ºÉÆ EòʨɶÉxÉ tɪɱÉÉ xÉEòÉ®ú Ênù±ÉÉ.iªÉÉÆSªÉÉ xÉÒiÉÒ¨ÉvªÉä iÉä ¤ÉºÉäxÉÉ. ¦ÉÉ´ÉÉxÉÆ ¨ÉvªÉºlÉÒ Eäò±ÉÒ +ÉÊhÉ MÉÉÆvÉÒVÉÓxÉÒ ºÉ¨ÉZÉÉäiÉÉ Eäò±ÉÉ.iªÉÉ´Éä³ýÒ MÉÉÆvÉÒVÉÒ nù®ú ¨ÉʽþxªÉɱÉÉ 300 ¯û. ʨɳý´ÉiÉ ½þÉäiÉä. {ÉhÉ ªÉÉ EòɨÉÉiÉ iªÉÉÆxÉÉ +ÉxÉÆnù´ÉÉ]õiÉ xÉ´½þiÉÉ +ÉÊhÉ +ÉVÉÚ¤ÉÉVÉÚSÉÉ JÉÉä]äõ{ÉhÉɽþÒ {É]õiÉ xÉ´½þiÉÉ. ªÉÉ´Éä³ýÒ ºÉÖnùè´ÉÉxÉÆ iªÉÉÆSªÉÉEòbä÷ nùÊIÉhÉ +ÉÊ£òEäòiɱªÉÉ BEòÉ ¸ÉÒ¨ÉÆiÉ ¨ÉֺɱɨÉÉxÉ ´ªÉÉ{ÉÉ-ªÉÉSÉÆEòÉ¨É SÉɱÉÚxÉ +ɱÉÆ. iªÉÉÆxÉÉ ªÉÉ EòɨÉɤÉqù±É 1575 ¯û{ɪÉä ʨɳýhÉÉ®ú ½þÉäiÉä. ʶɴÉÉªÉ {Éʽþ±ªÉÉ´ÉMÉÉÇSÉÆ VÉÉhªÉÉ-ªÉähªÉÉSÉÆ ¦ÉÉbÆ÷½þÒ Ê¨É³ýhÉÉ®ú ½þÉiÉÆ. iªÉÉÆxÉÒ ½äþ EòÉ¨É º´ÉÒEòÉ®ú±ÉÆ +ÉÊhÉ +ÉÊ£òEäòiÉ äVÉɪɱÉÉ ÊxÉPÉɱÉä. iªÉÉÆSÉÆ VɽþÉVÉ ZÉÉÆÊVɤÉÉ®ú±ÉÉ {ÉÉäSɱÉÆ. ÊiÉlÉä EòÉä]õÉÇSÉÆ EòÉ¨É EòºÉÆ SÉɱÉiÉÆ ½äþ{ɽþɪɱÉÉ iÉä MÉä±Éä. ʽþ¶Éä¤ÉÉSªÉÉ ºÉÆnù¦ÉÉÇiɱÉä +xÉäEò |É xÉ iªÉÉÆSªÉÉ ±ÉIÉÉiÉ ªÉä<ÇxÉÉiÉ. iÉä+ÉÊ£òEäò±ÉÉ VªÉÉ JÉ]õ±ªÉɺÉÉ`öÒ +ɱÉä ½þÉäiÉä iÉÉä ¨ÉÖJªÉiÉ: ʽþ¶Éä¤ÉÉSªÉÉ ºÉÆnù¦ÉÉÇiÉ ½þÉäiÉÉ.MÉÉÆvÉÒVÉÓxÉÒ ¨ÉMÉ +EòÉ=ÆË]õMÉSÉÆ {ÉÖºiÉEò +ÉhɱÉÆ +ÉÊhÉ EòɳýVÉÒ{ÉÚ´ÉÇEò ´ÉÉSÉÚxÉ EòÉfø±ÉÆ.
 8. 8. 8 ¤É½Öþ°ü{É MÉÉÆvÉÒ b÷¤ÉÇxɱÉÉ {ÉÉäSɱªÉÉ´É®ú ÊiɺÉ-ªÉÉ Ênù´É¶ÉÒ MÉÉÆvÉÒVÉÒ EòÉä]õÉÇiÉ MÉä±Éä. ÊiÉlɱªÉÉ xªÉɪɨÉÚiÉÕxÉÒiªÉÉÆxÉÉ iªÉÉÆSÉÒ {ÉMÉb÷Ò EòÉføɪɱÉÉ ºÉÉÆÊMÉiɱÉÆ. MÉÉÆvÉÒVÉÓxÉÒ {ÉMÉb÷Ò =iÉ®ú´ÉɪɱÉÉ xÉEòÉ®ú Ênù±ÉÉ+ÉÊhÉ iÉä ¤Éɽäþ®ú {Éb÷±Éä. nùÊIÉhÉ +ÉÊ£òEäòiÉ {ÉÉ>ð±É ]õÉEò±ªÉÉ{ÉɺÉÚxÉ iÉä {ɽþÉiÉ ½þÉäiÉä MÉÉä®äú±ÉÉäEò ¦ÉÉ®úiÉÒªÉÉÆxÉÉ ´ÉÉ<Ç]õ ´ÉÉMÉhÉÚEò näùiÉ ½þÉäiÉä. iªÉÉÆSÉÆ ÊiÉlÉä º´ÉÉMÉiÉ xÉ´½þiÉÆ +ÉÊhÉ iªÉÉÆSªÉÉ´É®ú""½þ¨ÉÉ±É ¤ÉìÊ®úº]õ®ú +ºÉÉ Ê¶ÉCEòÉ {Éb÷±ÉÉ. ªÉÉ +{ɨÉÉxÉÉÆxÉÒ iÉä +º´ÉºlÉ ZÉɱÉä. nùÉnùÉ +¤nÖù±±ÉÉ MÉÉÆvÉÒVÉÓSÉä +¶ÉÒ±É ½þÉiÉä. iªÉÉÆSªÉÉEòbÚ÷xÉ iªÉÉÆxÉÒ ºÉ´ÉÇ iÉ{ɶÉÒ±É ºÉ¨ÉVÉÉ´ÉÚxÉ äPÉäiɱÉä +ÉÊhÉ |ÉEò®úhÉÉSÉÉ ºÉJÉÉä±É +¦ªÉÉºÉ Eäò±ÉÉ. iªÉÉÆxÉÒ +ºÉÉ Ê´ÉSÉÉ®ú Eäò±ÉÒ EòÒ, nùÉäx½þÒ¤ÉÉVÉÚÆxÉÒ ´ÉÊEò±ÉÉÆ´É®ú ¡òÉ®ú Eòɳý JÉSÉÇ Eäò±ÉÉ iÉ®ú iªÉÉÆSÉÆ ¡òÉ®ú xÉÖEòºÉÉxÉ ½þÉä<DZÉ. +É{ɱªÉÉ+¶ÉÒ±ÉÉSÉä {ÉèºÉä JÉSÉÇ Eò°üxÉ +É{ÉhÉ iÉä ʨɳý´ÉhÉÆ +ÉÊhÉ ¨ÉÉxÉÉSÉÆ ºlÉÉxÉ Ê¨É³ý´ÉhÉÆ iªÉÉÆxÉÉ{É]õ±ÉÆ xÉɽþÒ. iªÉÉÆSÉÉ +ºÉÉ Ê´É·ÉÉºÉ ½þÉäiÉÉ EòÒ, EòɪÉtÉSÉÉ ºÉ±±ÉÉMÉÉ®ú ¨½þhÉÚxÉ nùÉäx½þÒ Ê´É¯ûrù¤ÉÉVÉÚÆxÉÉ BEòjÉ +ÉhÉhÉÆ ½äþSÉ iªÉÉÆSÉÆ JÉ®Æú EòÉ¨É ½þÉäiÉÆ. xªÉɪÉɱɪÉɤÉɽäþ®ú ½äþ |ÉEò®úhÉ Ê¨É]õ´ÉÉ´Éƨ½þhÉÚxÉ nÖùºÉ-ªÉÉ ¤ÉÉVÉÚSªÉÉ ±ÉÉäEòÉÆxÉÉ ¦Éä]õhªÉÉSÉÉ iªÉÉÆSÉÉ +ÉOɽþ ½þÉäiÉÉ. nùÉnùÉ +¤nÖù±ÉÉÆSÉÒ ªÉɱÉÉiɪÉÉ®úÒ xÉ´½þiÉÒ iÉä´½þÉ MÉÉÆvÉÒVÉÒ ¨½þhÉɱÉä, ""+É{ÉhÉ VÉä Ê´É·ÉɺÉÉxÉÆ ¨É±ÉÉ ºÉÉÆÊMÉiɱÉÆ +ɽäþ iÉäEòÉähÉɱÉɽþÒ Eò³ýhÉÉ®ú xÉɽþÒ ªÉÉSÉÒ JÉÉjÉÒ ¤ÉɳýMÉÉ. iªÉÉÆxÉÒ ºÉ¨Éä]õ Eò®úÉ´ÉÉ ªÉɺÉÉ`öÒ ¨ÉÒ ¡òCiÉiªÉÉÆxÉÉ ºÉÖSÉ´ÉÒxÉ. MÉÉÆvÉÒVÉÓxÉÒ ¨ÉvªÉºlÉÒ Eò°üxɽþÒ ½äþ |ÉEò®úhÉ ´É¹ÉǦɮú ]õÉÆMÉÚxÉ ®úÉʽþ±ÉÆ. MÉÖÆiÉÉMÉÖÆiÉÒSÉÒ |ÉEò®úhÉÆ=kÉ¨É ´ÉEòÒ±É EòºÉä ½þÉiÉɳýiÉÉiÉ iÉä +¦ªÉɺÉhªÉÉSÉÒ MÉÉÆvÉÒVÉÓxÉÉ ºÉÆvÉÒ Ê¨É³ýɱÉÒ iªÉÉÆxÉÒ {ÉÖ®úÉ´ÉäiɪÉÉ®ú Eäò±Éä. nùÉäx½þÒ ¤ÉÉVÉÚÆSÉÆ ºÉ¨ÉÉvÉÉxÉ ½þÉä<Ç±É +¶ÉÉ |ÉEòÉ®äú JÉ]õ±ªÉÉSÉÉ ºÉ¨Éä]õ ZÉɱÉÉ. {ÉhÉMÉÉÆvÉÒVÉÓxÉÉ ¨ÉÉjÉ ÁÉ ´ªÉ´ÉºÉɪÉɤÉqù±É PÉÞhÉÉ ÊxɨÉÉÇhÉ ZÉɱÉÒ. nùÉäx½þÒ ¤ÉÉVÉÚÆSªÉÉ ºÉ¨ÉlÉÇxÉÉSÉä ¨ÉÖqäùEòɪÉnùÉ =¦Éä Eò°ü ¶ÉEòiÉÉä +ÉÊhÉ JÉSÉÇ ´ÉÉføiÉ VÉÉiÉÉä. b÷¤ÉÇxÉSªÉÉ xªÉɪÉɱɪÉÉiÉ MÉÉÆvÉÒVÉÓxÉÒ ´ÉÊEò±ÉÒ ºÉÖ°ü Eäò±ÉÒ iÉä´½þÉ ¤ÉɱɺÉÖÆnù®ú¨É xÉÉ´ÉÉSÉÉEòɨÉMÉÉ®ú ÊiÉlÉä +ɱÉÉ. iªÉÉSÉä Eò{Ébä÷ ¡òÉ]õ±Éä ½þÉäiÉä +ÉÊhÉ {ÉÖføSÉä nùÉäxÉ nùÉiÉ {Éb÷±Éä ½þÉäiÉä.iªÉÉSªÉÉ MÉÉä-ªÉÉ ¨ÉɱÉEòÉÆxÉÒ iªÉɱÉÉ ¨ÉÉ®ú±ÉÆ ½þÉäiÉÆ. MÉÉÆvÉÒVÉÓxÉÒ iªÉɱÉÉ ¶ÉÉÆiÉ Eäò±ÉÆ. iªÉɱÉÉMÉÉä-ªÉÉ b÷ÉìC]õ®úEòbä÷ ={ÉSÉÉ®úÉƺÉÉ`öÒ xÉä±ÉÆ +ÉÊhÉ iªÉÉSÉÒ nÖùJÉÉ{ÉiÉ MÉƦÉÒ®ú +ºÉ±ªÉɨÉÖ³äý iɺÉÆ
 9. 9. ¤ÉìÊ®úº]õ®ú 9|ɨÉÉhÉ{ÉjÉ Ê¨É³ý´É±ÉÆ. ¤ÉɳýºÉÖÆnù®ú¨ÉÂSÉÉ JÉ]õ±ÉÉ iªÉÉÆxÉÒ ±Éfø´É±ÉÉ +ÉÊhÉ ËVÉEò±ÉÉ. iªÉÉxÉÆiÉ®úiªÉɱÉÉ SÉÉÆMɱÉÉ ¨ÉɱÉEò ʨɳý´ÉÚxÉ Ênù±ÉÉ. ÁÉ PÉ]õxÉä¨ÉÖ³äý MÉ®úÒ¤É ¦ÉÉ®úiÉÒªÉ EòɨÉMÉÉ®úÉÆiÉ iÉäBEònù¨É ±ÉÉäEòÊ|ÉªÉ ZÉɱÉä. nùÒxÉnÖù¤É²ªÉÉÆSÉÉ ®úIÉhÉEòiÉÉÇ ¨½þhÉÚxÉ iªÉÉÆSÉÒ EòÒiÉÔ ¦ÉÉ®úiÉÉ{ɪÉÈiÉ{ÉÉäSɱÉÒ. iªÉÉxÉÆiÉ®ú ±ÉÉäEò iªÉÉÆSªÉÉEòbä÷ ÊxÉ®úÉvÉÉ®ú ±ÉÉäEòÉÆSÉÉ Ê¨ÉjÉ ¨½þhÉÚxÉ {ÉɽÚþ ±ÉÉMɱÉä. BEò ´É¹ÉÉÇSÉÉ +xÉÖ¦É´É PÉäiɱªÉÉ´É®ú MÉÉÆvÉÒVÉÓSÉÉ +Éi¨ÉÊ´É·ÉÉºÉ ´ÉÉfø±ÉÉ. EòɽþÒ ´ÉÉnù-Ê´É´ÉÉnùÉxÉÆiÉ®úSÉ ""EÚò±ÉÒ ¤ÉìÊ®úº]õ®ú±ÉÉ xÉÉiÉɳý ºÉ´ÉÉæSSÉ xªÉɪÉɱɪÉÉiÉ ´ÉÊEò±ÉÒ Eò®úhªÉÉSÉÒ{É®ú´ÉÉxÉMÉÒ Ê¨É³ýɱÉÒ. MÉÉä®äú ´ÉEòÒ±É iªÉÉÆxÉÉ |ÉEò®úhÉÆ näùiÉ xɺÉiÉ. ªÉÉʶɴÉÉªÉ iªÉÉÆxÉÒ º´ÉiÉ:SÉ+É{ɱªÉÉ ´ÉÊEò±ÉÒiÉ EòɽþÒ +b÷lɳäý ÊxɨÉÉÇhÉ Eäò±Éä, EòɽþÒ ¨ÉªÉÉÇnùÉ PÉɱÉÚxÉ PÉäiɱªÉÉ. ´ÉÊEò±ÉÒ´ªÉ´ÉºÉÉªÉ ½þÉ JÉÉä]äõ{ÉhÉÉSÉÉ ´ªÉ´ÉºÉÉªÉ xÉɽþÒ ½äþ ʺÉrù Eò®úhªÉÉSÉÉ iªÉÉÆSÉÉ ÊxÉvÉÉÇ®ú ½þÉäiÉÉ. iªÉÉÆxÉÒº´ÉiÉ: EòvÉÒ½þÒ EòɽþÒ JÉÉä]Æõ ºÉÉÆÊMÉiɱÉÆ xÉɽþÒ +ÉÊhÉ EòvÉÒ JÉ]õ±ÉÉ ËVÉEòhªÉɺÉÉ`öÒ JÉÉä]äõºÉÉIÉÒnùÉ®ú iɪÉÉ®ú Eäò±Éä xÉɽþÒiÉ. +¶ÉÒ±É ÊVÉEò±ÉÆ ËEò´ÉÉ ½þ®ú±ÉÆ iÉ®úÒ iÉä EòÉªÉ¨É `ö®ú±Éä±ÉÒ ¡òÒPÉäiÉ +ºÉiÉ. EòÉähÉÒ ¡òÒ Ênù±ÉÒ xÉɽþÒ iÉ®úÒ iÉä EòvÉÒ +¶ÉÒ±ÉɱÉÉ º¨É®úhÉ{ÉjÉ {ÉÉ`ö´ÉiÉ xɺÉiÉ.´ÉèªÉÎCiÉEò ®úÉMÉɨÉÖ³äý iÉä EòÉähÉÉ´É®ú JÉ]õ±ÉÉ ¦É®úiÉ xɺÉiÉ. iªÉÉÆSªÉÉ´É®ú nùÊIÉhÉ +ÉÊ£òEäòiÉ SÉÉ®ú´Éä³ýÉ ½þ±±ÉÉ ZÉɱÉÉ. iÉ®úÒ iªÉÉÆxÉÒ ½þ±±ÉäJÉÉä®úÉÆxÉÉú EòÉä]õÉÇiÉ JÉäSɱÉÆ xÉɽþÒ +ÉÊhÉ iªÉÉÆxÉÉ Ê¶ÉIÉÉÊnù±ÉÒ xÉɽþÒ. iªÉÉÆSªÉÉ ´ÉÒºÉ ´É¹ÉÉÈSªÉÉ ´ÉÊEò±ÉÒiÉ ¶ÉäEòb÷Éä |ÉEò®úhÉÆ iªÉÉÆxÉÒ xªÉɪÉɱɪÉɤÉɽäþ®úʨÉ]õ´É±ÉÒ. BEònùÉ BEò JÉ]õ±ÉÉ SÉɱɴÉiÉÉÆxÉÉ iªÉÉÆSªÉÉ ±ÉIÉÉiÉ +ɱÉÆ EòÒ, +¶ÉÒ±É +|ÉɨÉÉÊhÉEò+ɽäþ. ¨ÉMÉ {ÉÖfäø iÉÉä JÉ]õ±ÉÉ SÉɱɴÉhªÉÉBä´ÉVÉÒ iªÉÉÆxÉÒ xªÉɪɨÉÚiÉÔxÉÉ JÉ]õ±ÉÉ ®úqù Eò®úɪɱÉɺÉÉÆÊMÉiɱÉÉ +ÉÊhÉ +¶ÉÒ±ÉɱÉÉ JÉÉä]Æõ |ÉEò®úhÉ +ÉhɱªÉɤÉqù±É ºÉ¨ÉVÉ Ênù±ÉÒ. MÉÉÆvÉÒVÉÒ BEònùɨ½þhÉɱÉä ½þÉäiÉä - Eò¨ÉÒ nùVÉÉÇSÉÉ ´ÉEòÒ±É ¨½þhÉÚxÉ ¨ÉÒ ´ÉÊEò±ÉÒ±ÉÉ ºÉÖ¯û´ÉÉiÉ Eäò±ÉÒ. ¨ÉÉZªÉÉ+¶ÉÒ±ÉÉÆSÉÆ ¨ÉÉZªÉÉ ´ÉÊEò±ÉÒSªÉÉ EòÉè¶É±ªÉɤÉqù±É EòɽþÒ ¡òÉ®ú SÉÉÆMɱÉÆ ¨ÉiÉ xÉ´½þiÉÆ. {ÉhÉ iªÉÉÆxÉÒ{ÉÉʽþ±ÉÆ EòÒ EòɽþÒ½þÒ ZÉɱÉÆ iÉ®úÒ ¨ÉÒ JÉ®Æú iÉäSÉ ¤ÉÉä±ÉiÉÉä iÉä´½þÉ iÉä ¨ÉÉZªÉÉ{ÉɶÉÒ ®úÉʽþ±Éä.iªÉÉÆSªÉÉEòbä÷ +¶ÉÉ |ÉEòÉ®äú +ɱÉä±Éä ±ÉÉäEò iªÉÉÆSÉä ʨÉjÉ ¤ÉxɱÉä +ÉÊhÉ ºÉ½þEòÉ®úÒ ¤ÉxɱÉä.MÉÉÆvÉÒVÉÓSÉÆ ´ªÉ´ÉºÉɪÉÉiɱªÉÉ |ÉɨÉÉÊhÉEò{ÉhÉɤÉqù±É <iÉEÆò xÉÉ´É ZÉɱÉÆ ½þÉäiÉÆ EòÒ iªÉÉÆxÉÒ BEònùÉ
 10. 10. 10 ¤É½Öþ°ü{É MÉÉÆvÉÒBEòÉ +¶ÉÒ±ÉɱÉÉ iÉÖ¯ÆûMÉÉiÉ VÉÉhªÉÉ{ÉɺÉÚxÉ ´ÉÉSɴɱÉÆ. ´ÉªÉºEò®ú +¶ÉÒ±É SÉÉä®ú]õ¬É ¨ÉÉMÉÉÈxÉÒEòº]õ¨ºÉ b÷¬Ú]õÒ xÉ ¦É®úiÉÉ ¨ÉÉ±É +ÉhÉÒiÉ +ºÉä. +MÉnùÒ ±ÉÉVÉ VÉɪÉSÉÒ ´Éä³ý +ɱªÉÉ´É®ú iªÉÉxÉÒ½äþ MÉÉÆvÉÒVÉÓxÉÉ ºÉÉÆÊMÉiɱÉÆ. MÉÉÆvÉÒVÉÓxÉÒ iªÉɱÉÉ MÉÖx½þÉ Eò¤ÉÚ±É Eò®ú +ÉÊhÉ nÆùb÷ ¦É®ú +ºÉƺÉÉÆÊMÉiɱÉÆ. MÉÉÆvÉÒVÉÒ xªÉɪɨÉÚiÉÕxÉÉ ¦Éä]õ±Éä +ÉÊhÉ Eòº]õ¨ºÉ +ÊvÉEòÉ-ªÉÉÆxÉɽþÒ iªÉÉÆxÉÒ JÉ®úÒMÉÉä¹]õ ºÉÉÆÊMÉiɱÉÒ. iªÉÉÆSªÉÉ +½þ´ÉɱÉɤÉqù±É EòÉähÉiÉÒ½þÒ ¶ÉÆEòÉ PÉäiɱÉÒ MÉä±ÉÒ xÉɽþÒ +ÉÊhÉMÉÖx½äþMÉÉ®úɱÉÉ ¡òCiÉ nÆùb÷ ZÉɱÉÉ. EÞòiÉYÉiÉÉ ¨½þhÉÚxÉ iªÉÉ +¶ÉÒ±ÉÉxÉÆ ½þÉ ºÉ´ÉÇ |ɺÉÆMÉ UôÉ{ÉÚxÉPÉäiɱÉÉ +ÉÊhÉ iªÉÉÆSªÉÉ EòSÉä®úÒiÉ ±ÉɴɱÉÉ. nÖùºÉ-ªÉÉ BEòÉ |ɺÉÆMÉÒ iªÉÉÆSªÉÉ +¶ÉÒ±ÉÉSªÉÉ EòÉMÉnù{ÉjÉÉiÉ SÉÖEòÒSÉÒ Ê½þ¶Éä¤ÉÉSÉÒ xÉÉånù½þÉäiÉÒ. MÉÉÆvÉÒVÉÓxÉÒ iÉÒ SÉÚEò nÖùºÉ-ªÉÉ ¤ÉÉVÉÚ±ÉÉ nùÉJɴɱÉÒ +ÉÊhÉ iªÉÉ´É®ú |ÉÊiÉ´ÉÉnù Eäò±ÉÉ.xªÉɪɨÉÚiÉÕxÉÒ ªÉɤÉqù±É |ÉlÉ¨É MÉÉÆvÉÒVÉÓxÉÉ nùÉä¹É Ênù±ÉÉ {ÉhÉ ÊxÉEòÉ±É iªÉÉÆSªÉÉ ¤ÉÉVÉÚxÉÆ Ênù±ÉÉ.xªÉɪɨÉÚiÉÕxÉÒ nÖùºÉ-ªÉÉ ¤ÉÉVÉÚ±ÉÉ ºÉÉÆÊMÉiɱÉÆ "ºÉ¨ÉVÉÉ MÉÉÆvÉÓxÉÒ iÉÒ SÉÚEò ¨ÉÉxªÉ Eäò±ÉÒ xɺÉiÉÒ iÉ®úiÉÖ¨½þÒ EòÉªÉ Eäò±ÉÆ +ºÉiÉÆ? "MÉÉÆvÉÒVÉÒ =±É]õiÉ{ÉɺÉhÉÒ PÉähªÉÉiÉ |É´ÉÒhÉ ½þÉäiÉä. xªÉɪɨÉÚiÉÕxÉÉ+ÉÊhÉ ´ÉÊEò±ÉÉÆxÉÉ iªÉÉÆSªÉÉʴɹɪÉÒ +Énù®ú ´ÉÉ]äõ. iªÉÉÆSÉÒ ¤É®úÒSÉ +¶ÉÒ±ÉÆ MÉÉä®úÒ ½þÉäiÉÒ. ¦ÉÉ®úiÉÉiÉ+ÉÊhÉ nùÊIÉhÉ +ÉÊ£òEäòiɽþÒ iªÉÉÆxÉÉ +ºÉä +Éfø³ÚýxÉ +ɱÉÆ EòÒ 100 JÉ]õ±ªÉÉÆ{ÉèEòÒ 99JÉ]õ±ªÉÉiÉ ¦ÉÉ®úiÉÒªÉÉÆxÉÉ ªÉÖ®úÉäÊ{ɪÉxÉÉÆʴɯûrù xªÉÉªÉ Ê¨É³ýiÉ xɺÉä. iªÉɨÉÖ³äý iªÉÉÆxÉÒ ¨½þ]õ±ÉÆ,""BJÉÉtÉiÉ®úÒ <ÆOÉVÉɱÉÉ ¦ÉÉ®úiÉÉiɱªÉÉ ÊxÉPÉÞÇhÉ ½þiªÉÉƤÉqù±É Eòb÷Eò ʶÉIÉÉ ZÉɱÉÒ +ɽäþ EòÉ?<ÆOÉVÉ +ÊvÉEòÉ-ªÉÉSªÉÉ JÉ]õ±ªÉÉEòbä÷ +ÉÊhÉ iªÉɱÉÉ ZÉɱÉ䱪ÉÉ ÊEò®úEòÉä³ý ʶÉIÉäEòbä÷ {ɽþÉ.iªÉÉÆxÉÒ VÉÉhÉÚxɤÉÖVÉÚxÉ Eäò±É䱪ÉÉ +ºÉ½þɪªÉ ÊxÉOÉÉåSªÉÉ Uô³ýɤÉqù±É ½þÒ Ê´ÉxÉÉänùÒ Ê¶ÉIÉÉ- º´ÉiÉ:SÉäSÉEòb÷Eò ÊxÉªÉ¨É {ÉɳÚýxÉ +ÉÊhÉ EòɪÉtÉ Ê´É¯ûrù +xÉäEònùÉ iÉɶÉä®äú ZÉÉbÚ÷xɽþÒ MÉÉÆvÉÒVÉÓSÉÉ´ªÉ´ÉºÉÉªÉ ´ÉÉføiÉ MÉä±ÉÉ. ¦ÉÉ®úiÉÉiÉ iªÉÉÆxÉÒ ¡òÉ®ú Eò¨ÉÒ Eòɳý ´ÉÊEò±ÉÒ Eäò±ÉÒ. nùÊIÉhÉ +ÉÊ£òEäòiÉiªÉÉÆxÉÒ 20 ´É¹ÉÉÈ´É®ú ´ÉÊEò±ÉÒ Eäò±ÉÒ. ºÉÖ¯û´ÉÉiÉÒ±ÉÉ iªÉÉÆxÉÒ SÉÉÆMɱªÉÉ ´ÉºiÉÒiÉ PÉ®ú ¦ÉÉb÷¬ÉxÉÆ PÉäiɱÉÆ. BJÉÉtÉ xÉ´ªÉÉ ¤ÉìÊ®úº]õ®úɱÉɶÉÉä¦ÉäºÉÆ PÉ®ú lÉÉ]õ±ÉÆ. ªÉÖ®úÉäÊ{ɪÉxÉ {ÉrùiÉÒxÉÆ iÉä ºÉVɴɱÉÆ. ®úÊ´É´ÉÉ®úÒ ºÉÖ^õÒSªÉÉ Ênù´É¶ÉÒ iÉä¨ÉäVÉ´ÉÉxÉÒ +ɪÉÉäÊVÉiÉ Eò®úiÉ. iªÉÉSÉÆ PÉ®ú ºÉ´ÉÉÈxÉÉ JÉÖ±ÉÆ ½þÉäiÉÆ. iÉä VɴɳýSªÉÉ Ê¨ÉjÉÉÆxÉÉ +ÉÊhɺɽþEòÉ-ªÉÉÆxÉÉ PÉ®úÒ ®ú½þɪɱÉÉ ¤ÉÉä±É´ÉiÉ. iªÉÉÆSÉÆ +ÉìÊ¡òºÉ PÉ®úÉ{ÉɺÉÚxÉ 6 ¨Éè±É nÚù®ú ½þÉäiÉÆ. EòɽþÒ
 11. 11. ¤ÉìÊ®úº]õ®ú 11¨ÉʽþxÉä iÉä ºÉɪÉEò±É´É°üxÉ VÉÉiÉ. xÉÆiÉ®ú iÉä SÉɱÉiÉ VÉÉiÉ +ºÉiÉ. iªÉÉEòɳýÒ ]ÅõɨɨÉvªÉä¦ÉÉ®úiÉÒªÉÉÆxÉÉ {ÉÖføSªÉÉ VÉÉMÉä´É®ú ¤ÉºÉɪɱÉÉ {É®ú´ÉÉxÉMÉÒ xÉ´½þiÉÒ. ¨½þhÉÚxÉ iÉä ]ÅõɨÉxÉÆ VÉÉiÉ xɺÉiÉ.iªÉÉÆxÉÉ iªÉɺÉÉ`öÒ JÉÉºÉ {É®ú´ÉÉxÉMÉÒ Ê¨É³ýhªÉɺÉÉ®úJÉÒ ½þÉäiÉÒ. ½þ³Úý½þ³Úý iªÉÉÆxÉÒ º´ÉiÉ:SÉÒ ®úɽþhÉÒ¤Énù±É±ÉÒ +ÉÊhÉ MÉ®úÒ¤É ¦ÉÉ®úiÉÒªÉÉƺÉÉ®úJÉä º´ÉiÉ:±ÉÉ ºÉ¨ÉVÉÚ ±ÉÉMɱÉä. SÉÉʳýºÉÉ´ªÉÉ ´É¹ÉÔ VÉä´½þÉiªÉÉÆxÉÉ nù®ú ¨É½þÉ ºÉ®úɺɮúÒ 4000 ¯û. ʨɳýɪÉSÉä iÉä´½þÉ iªÉÉÆxÉÒ ´ÉÊEò±ÉÒ ºÉÉäbÚ÷xÉ Ênù±ÉÒ +ÉÊhɺÉÉ´ÉÇVÉÊxÉEò EòɨÉɱÉÉ ´ÉɽÚþxÉ PÉäiɱÉÆ. º´ÉiÉ:SÉÒ ºÉ´ÉÇ ¨ÉɱɨÉkÉÉ +ɸɨÉɱÉÉ Ênù±ÉÒ º´ÉiÉ: Eò¹]õEò°ü ±ÉÉMɱÉä +ÉÊhÉ ¶ÉäiÉÉ´É®ú ®úɽÚþ ±ÉÉMɱÉä. EòɽþÒ ´É¹ÉÉÈxÉÆiÉ®ú MÉÉÆvÉÒVÉÓxÉÒ ´ÉÊEò±ÉÉÆSªÉÉ |ÉSÉÆb÷ ¡òÒ¤Éqù±É iªÉÉÆSÉÉ ÊxɹÉävÉ Eäò±ÉÉ. ¦ÉÉ®úiÉÉiÉxªÉɪÉɱɪÉÆ ¨É½þÉMÉb÷Ò +ɽäþiÉ +ºÉÆ iªÉÉSÉÆ ¨½þhÉhÉÆ ½þÉäiÉÆ. iªÉÉÆxÉÉ ±ÉÉäEòÉÆSªÉÉ MÉÊ®ú¤ÉÒ¶ÉÒ EòɽþÒPÉähÉÆ xɺÉiÉÆ. ´ÉEòÒ±É nù®ú ¨ÉʽþxªÉɱÉÉ 50 ½þVÉÉ®ú iÉä BEò ±ÉÉJÉ ¯û{ɪÉä Eò¨ÉÉ<Ç Eò°ü ¶ÉEòiÉÉä.MÉÉÆvÉÒVÉÒ ¨½þhÉiÉ, ""´ÉÊEò±ÉÒ ½þÉ EòɽþÒ VªÉÉSªÉÉEòbä÷ +ɶÉäxÉÆ ¤ÉPÉÉ´ÉÆ +ºÉÉ ´ªÉ´ÉºÉÉªÉ xÉɽþÒ.ºÉ¨ÉÉVÉÉ´É®ú ´ÉEòÒ±É +ÉÊhÉ xªÉɪÉɱɪÉÆ ªÉÉÆSÉÉ {ÉMÉb÷É xɺÉiÉÉ iÉ®ú +É{ɱÉÆ VÉMÉhÉÆ VÉɺiɺÉÖJÉÉSÉÆ ZÉɱÉÆ +ºÉiÉÆ. ´ÉÊEò±ÉÒ ´ªÉ´ÉºÉÉªÉ ¨ÉÉhɺÉɱÉÉ +xÉÒiÉÒ Ê¶ÉEò´ÉiÉÉä. Ê¡òiɴɱÉä±Éä ºÉÉIÉÒnùÉ®únùÉäx½þÒ ¤ÉÉVÉÚ±ÉÉ +ºÉiÉÉiÉ. {Éè¶ÉÉƺÉÉ`öÒ iÉä º´ÉiÉ:SÉÉ +Éi¨ÉÉ Ê´ÉEòiÉÉiÉ. xªÉÉªÉ ÊxÉnùÉæ¹É +ºÉÉ´ÉÉ+ÉÊhÉ ´ÉÉVÉ´ÉÒ +ºÉÉ´ÉÉ, ¨É½þÉMÉ xɺÉÉ´ÉÉ ªÉɺÉÉ`öÒ xªÉɪÉ{ÉrùiÉÒiÉ ¨ÉڱɦÉÚiÉ ¤Énù±É ´½þɪɱÉɽþ´ÉäiÉ, +ºÉÆ iªÉÉÆxÉÉ ´ÉÉ]äõ. iÉä º´ÉiÉ: MÉÊ®ú¤ÉÉÆSÉä JÉ]õ±Éä ±ÉføiÉ +ÉÊhÉ iªÉɺÉÉ`öÒ ¡òÒ PÉäiÉ xɺÉiÉ.+ÉÊhÉ ºÉÉ´ÉÇVÉÊxÉEò EòɨÉɺÉÉ`öÒ JÉ]õ±ÉÉ SÉɱɴÉɪÉSÉÉ +ºÉä±É iÉ®ú |ÉiªÉIÉ JÉSÉÉÇJÉä®úÒVÉEòɽþÒ½þÒ {ÉèºÉä PÉäiÉ xɺÉiÉ. VÉä´½þÉ MÉ®úÒ¤É ¦ÉÉ®úiÉÒªÉ ®úʽþ´ÉɶÉÉÆxÉÉ ÊiÉlɱÉÆ |ɶÉɺÉxÉ ¤ÉäPÉ®ú Eò®úiÉ+ºÉä, iÉä´½þÉ MÉÉÆvÉÒVÉÒ iªÉÉÆSªÉÉ ¤ÉÉVÉÚxÉÆ =¦Éä ®ú½þÉiÉ. |ÉiªÉäEò JÉ]õ±ÉÉ SÉɱɴÉhªÉɺÉÉ`öÒ iÉä+iÉÉäxÉÉiÉ {ÉÊ®ú¸É¨É PÉäiÉ +ÉÊhÉ ¡òCiÉ 150 ¯û. ¡òÒ PÉäiÉ. iªÉÉÆxÉÒ SÉɱɴɱÉ䱪ÉÉ 70 JÉ]õ±ªÉÉÆ{ÉèEòÒ¡òCiÉ BEòÉiÉ iªÉÉÆxÉÉ +{ÉªÉ¶É +ɱÉÆ. iªÉÉÆSªÉÉ Eò¨ÉÉ<Ç{ÉèEòÒ +vÉÔ ®úCEò¨É iÉä vɨÉÉÇnùɪɺÉƺlÉä±ÉÉ näùhÉMÉÒnùÉJÉ±É näùiÉ +ºÉiÉ. +É{ɱªÉÉ näù¶ÉÉiÉÒ±É ±ÉÉäEòÉÆxÉÉ ¨ÉÉxÉ´ÉÒ +ÊvÉEòÉ®ú ʨɳýÉ´ÉäiÉ ªÉɺÉÉ`öÒ ºÉ®úEòÉ®ú±ÉÉ Ê´É®úÉävÉEò®úɪɱÉÉ Ê¶ÉEò´ÉiÉ. iªÉɺÉÉ`öÒ iªÉÉÆxÉÉ iÉÖ¯ûÆ MÉÉiÉ VÉÉ´ÉÆ ±ÉÉMɱÉÆ ½þÉiÉÆ +ÉÊhÉ nùÊIÉhÉ +ÉÊ£òEäòSªÉÉ äiɺÉÆSÉ ¦ÉÉ®úiÉÒªÉ xªÉɪÉɱɪÉÉiɽþÒ iªÉÉÆSªÉÉ´É®ú JÉ]õ±Éä SÉɱÉÊ´ÉhªÉÉiÉ +ɱÉä ½þÉäiÉä. +xÉäEònùÉ iÉä
 12. 12. 12 ¤É½Öþ°ü{É MÉÉÆvÉÒiÉÖ¯ÆûMÉÉiÉ MÉä±Éä. nùÊIÉhÉ +ÉÊ£òEäòiÉ VªÉÉ EòÉä]õÉÇiÉ iªÉÉÆxÉÒ 10 ´É¹Éæ ´ÉÊEò±ÉÒ Eäò±ÉÒ. iªÉÉSÉEòÉä]õÉÇiÉ iªÉÉÆxÉÉ ¤Éäb÷¬É PÉÉiɱÉ䱪ÉÉ +´ÉºlÉäiÉ +É®úÉä{ÉÒSªÉÉ Ë{ÉVÉ-ªÉÉiÉ =¦ÉÆ ®úɽþÉ´ÉÆ ±ÉÉMɱÉÆ.¦ÉÉ®úiÉÉiÉ iªÉÉÆxÉÉ +¶ÉÉ |ÉEòÉ®äú {Éʽþ±ÉÒ Ê¶ÉIÉÉ ZÉɱªÉÉ´É®ú iªÉÉÆSÉÆ xÉÉ´É ¤ÉìÊ®úº]õ®ú -- ªÉÉnùÒiÉÚxÉ´ÉMɳýhªÉÉiÉ +ɱÉÆ. MÉÉÆvÉÒVÉÓxÉÒ Ê¥ÉÊ]õ¶É xªÉɪÉɱɪÉÉÆʴɯûrù +ºÉ½þEòÉ®ú {ÉÖEòÉ®ú±ÉÉ +ÉÊhÉ {ÉÆSÉɪÉiÉÓSÉÆ {ÉÖxɯûVVÉÒ´ÉxÉ´½þÉ´ÉÆ ªÉÉSÉÉ |ÉSÉÉ®ú Eäò±ÉÉ +¶ÉÉ |ÉEòÉ®äú EòɪÉnùÉ ¨ÉÉäb÷hÉÉ-ªÉÉ ªÉÉ ´ÉÊEò±ÉÉxÉÆ ½þÉEò Ênù±ªÉÉ´É®ú+xÉäEò |ÉÊlÉiÉªÉ¶É ´ÉÊEò±ÉÉÆxÉÒ iªÉÉÆSÉÒ ´ÉÊEò±ÉÒ ºÉÉäb÷±ÉÒ +ÉÊhÉ º´ÉÉiÉÆjªÉ Sɳý´É³ýÒiÉ iÉäºÉɨÉÒ±É ZÉɱÉä. ´ÉÊEò±ÉÉÆSªÉÉ BEòÉ ºÉÆPÉÉxÉÆ iªÉÉÆxÉÉ +ʦÉxÉÆnùxÉÉSÉÆ {ÉjÉ {ÉÉ`ö´É±ÉÆ ½þÉäiÉÆ iªÉɱÉÉ =kÉ®únäùiÉÉÆxÉÉ iÉä ¨½þhÉɱÉä, ""¨ÉÉZÉÆ xÉÉ´É iÉ®ú ´ÉÊEò±ÉÉÆSªÉÉ ªÉÉnùÒiÉÚxÉ EòÉfÚøxÉ ]õÉEò±ÉÆ +ɽäþ. +ÉiÉɨɱÉÉ EòɪÉtÉSªÉÉ YÉÉxÉÉSÉÉ Ê´ÉºÉ®ú {Éb÷±ÉÉ +ɽäþ. +ÉiÉÉ ¨ÉÒ EòɪÉtÉÆSÉÉ +lÉÇ ±ÉÉ´ÉiÉ xɤɺÉiÉÉ EòɪÉnäù iÉÉäb÷hªÉÉiÉ MÉÖÆiɱÉÉä +ɽäþ. ❉❉
 13. 13. 13˶É{ÉÒnùÊIÉhÉ +ÉÊ£òEäòiÉ MÉÉÆvÉÒVÉÓxÉÉ nùÉäxÉnùÉ ºÉCiÉ ¨ÉVÉÖ®úÒSÉÒ Ê¶ÉIÉÉ ZÉɱÉÒ. EòɽþÒ +É`ö´Ébä÷ iªÉÉÆxÉÉ¡òÉ]õ±É䱪ÉÉ MÉÉävÉb÷¬ÉÆSÉä iÉÖEòbä÷ ʶɴÉÉ´Éä ±ÉÉMɱÉä +ÉÊhÉ VÉÉb÷ EòÉ{Éb÷ÉiÉÚxÉ ÊJɺÉä EòÉ{ÉhªÉÉSÉÆEòÉ¨É xÉ>ð xÉ>ð iÉÉºÉ Eò®úÉ´ÉÆ ±ÉÉMɱÉÆ iªÉÉÆxÉÒ +É{ɱÉÆ EòÉ¨É ´Éä³äý+ÉvÉÒSÉ {ÉÖ®Æú Eäò±ÉÆ +ÉÊhÉʶɴÉhªÉɺÉÉ`öÒ +ÊvÉEò EòÉ{Éb÷ ¨ÉÉÆÊMÉiɱÉÆ. ¦ÉÉ®úiÉÒªÉ iÉÖ¯ÆûMÉÉiÉ EòɽþÒ Ênù´ÉºÉ iªÉÉÆxÉÒ ËºÉMÉ®ú ʶɴÉhɪÉÆjÉÉ´É®ú EòÉ¨É Eäò±ÉÆ. iÉÖ¯ÆûMÉÉiɱÉƽäþ ºÉ´ÉÇ EòÉ¨É iÉä +É{ÉhÉ ½þÉä>ðxÉ Eò®úiÉ. iªÉÉÆxÉÉ Ê¶É´ÉhɪÉÆjÉ SÉɱɴÉhªÉÉiÉ iÉ®ú¤ÉäVÉ ´½þɪÉSÉƽþÉäiÉÆ. ¨ÉÉhɺÉÉÆBä´ÉVÉÒ ªÉähÉÉ-ªÉÉ ¨ÉÉä`ö¬É ªÉÆjÉÉÆxÉÉ iªÉÉÆSÉÉ Ê´É®úÉävÉ ½þÉäiÉÉ. ¦ÉÉÆb÷´É±ÉnùÉ®úÉÆSÉÒMÉÖ±ÉɨÉÊMÉ®úÒ +ÉÊhÉ ªÉÆjÉÉÆSÉÒ MÉÖ±ÉɨÉÒ Eò®úhÉÆ iªÉÉÆxÉÉ ¨ÉÉxªÉ xÉ´½þiÉÆ. ªÉÆjÉɨÉÖ³äý ¨ÉÉhɺÉÉSªÉɽþÉiÉSÉÆ EòÉ¨É VÉÉhÉÆ iªÉÉÆxÉÉ {ɺÉÆiÉ xÉ´½þiÉÆ. ¦ÉÉ®úiÉÉ{ÉÖføSÉÉ |É xÉ ±ÉÉäEòÉÆxÉÉ +É®úÉ¨É {ÉÖ®ú´ÉhªÉÉSÉÉxÉɽþÒ iÉ®ú iªÉÉÆSÉÉ Ê®úEòɨÉÉ ´Éä³ý ={ɪÉÉäMÉÉiÉ +ÉhÉhªÉÉSÉÉ ½þÉäiÉÉ. ʶɴÉhɪÉÆjÉÉSÉÉ iªÉÉÆxÉÒ+{É´ÉÉnù Eäò±ÉÉ ½þÉäiÉÉ EòÉ®úhÉ ""ʶɴÉhɪÉÆjÉ ½þÉ +ÊiÉ¶ÉªÉ ={ɪÉÉäMÉÒ ¶ÉÉävÉ +ɽäþ. ˺ÉMÉ®úSÉÒ{ÉixÉÒ ½þÉiÉÉxÉÆ Ê¶É´ÉhÉ Eò®úiÉ +ºÉä +ÉÊhÉ iÉä ¨ÉÉä`Æö EÆò]õɳý´ÉÉhÉÆ EòÉ¨É ½þÉäiÉÆ. {ÉixÉÒSªÉÉ |Éä¨ÉɨÉÖ³äý˺ÉMÉ®úxÉÆ ÊiÉSÉä Eò¹]õ Eò¨ÉÒ Eò®úhªÉɺÉÉ`öÒ Ê¶É´ÉhɪÉÆjÉÉSÉÉ ¶ÉÉävÉ ±ÉɴɱÉÉ ªÉÉ ªÉÆjÉÉSªÉÉ ÊxĘ́ÉiÉÒ¨ÉÉMÉä|Éä¨É ½þÉäiÉÆ. MÉÉÆvÉÒVÉÓxÉÒ BEònùÉ +ɸɨÉÉiɱªÉÉ BEòÉ ¦ÉÊMÉxÉÒ±ÉÉ Ê±Éʽþ±ÉÆ ½þÉäiÉÆ -- ""iÉÖZÉÉ VÉÉä EòɽþҺɱɴÉÉ®ú-Eò¨ÉÒVÉ {ÉÉä¹ÉÉJÉ Ê¶É´ÉɪÉSÉÉ +ºÉä±É iªÉÉSÉÒ EòɳýVÉÒ Eò°ü xÉEòÉäºÉ. ¨ÉÒ º´ÉiÉ: iÉäʶɴÉhÉ Eò°üxÉ näù<ÇxÉ. +É{ɱªÉɱÉÉ ËºÉMÉ®ú ʶɴÉhɪÉÆjÉ =ºÉxÉÆ +ÉhÉiÉÉ ªÉä<DZÉ. EòɽþÒ iÉɺÉʶɴÉhÉ Eäò±ÉÆ iÉ®ú VÉ°ü®ú iÉÉä {ÉÉä¹ÉÉJÉ iɪÉÉ®ú ½þÉä<DZÉ. MÉÉÆvÉÒVÉÒ ½þÉiÉʶɱÉÉ<Ç ºÉÖÆnù®ú Eò®úiÉ.EòºiÉÖ®ú¤ÉÉÆSÉÒ {ÉÉä±ÉEòÒ iÉä ¤ÉäiÉiÉ +ÉÊhÉ Ê¶É´ÉiÉ +ºÉiÉ.
 14. 14. 14 ¤É½Öþ°ü{É MÉÉÆvÉÒ iÉä º´ÉiÉ: SÉ®úJªÉÉ´É®ú ºÉÚiÉ EòÉføiÉ, ½þÉiɨÉÉMÉÉ´É®ú iªÉÉSÉÆ EòÉ{Éb÷ Ê´ÉhÉiÉ +ÉÊhÉ º´ÉiÉ:SÉÉEÖòb÷iÉÉ Ê¶É´ÉiÉ. SÉÉÆMɱÉä iɪÉÉ®ú ˶É{ÉÒ +ÉÊhÉ SɨÉÇEòÉ®ú +ɸɨÉÉiɱªÉÉ |ÉʶÉIÉhÉÉlÉÕxÉÉ Ê´ÉxÉɨÉÚ±ªÉʶÉEò´ÉiÉ +ºÉiÉ. SÉÆ{ÉÉ®úhªÉÉiɱªÉÉ =`öÉ´ÉÉSªÉÉ ´Éä³ýÒ MÉÉÆvÉÒVÉÒ ÊiÉlɱªÉÉ ¶ÉäiÉEò-ªÉÉÆxÉÉ ¨ÉÉMÉÇnù¶ÉÇxÉ Eò®úiɽþÉäiÉä iÉä´½þÉ Ê¥ÉÊ]õ¶É {ÉjÉEòÉ®úÉxÉÆ iªÉÉÆSªÉÉ´É®ú ]õÒEòÉ Eäò±ÉÒ ½þÉäiÉÒ. iªÉÉxÉÆ +ºÉÆ ¨½þ]õ±ÉÆ EòÒ,SÉÆ{ÉÉ®úhªÉÉiɱªÉÉ =`öÉ´ÉÉiÉ ªÉ¶É ʨɳýÉ´ÉÆ ¨½þhÉÚxÉ MÉÉÆvÉÒVÉÓxÉÒ iÉÉi{ÉÖ®úiÉÉ ¦ÉÉ®úiÉÒªÉ ´Éä¹É {ÉÊ®úvÉÉxÉEäò±ÉÉ +ɽäþ. MÉÉÆvÉÒVÉÓxÉÒ iªÉɱÉÉ =kÉ®ú ʱÉʽþ±ÉÆ, ""¨ÉÒ º´Énäù¶ÉÒSÉÆ µÉiÉ PÉäiɱªÉɨÉÖ³äý ¨ÉÉZÉäEò{Ébä÷ ºÉÆ{ÉÚhÉÇ{ÉhÉä ½þÉiÉÉxÉÆ Ê´ÉhɱÉä±Éä +ÉÊhÉ Ê¶É´É±Éä±Éä +ºÉiÉÉiÉ. ¨ÉÒ º´ÉiÉ: ËEò´ÉÉ ¨ÉÉZÉäºÉ½þEòÉ®úÒ ½äþSÉ Eò®úiÉÉiÉ. xÉÆiÉ®úSªÉÉ EòɳýÉiÉ MÉÉÆvÉÒVÉÓxÉÒ EÖòb÷iÉÉ ´ÉÉ{É®úhÉÆ ºÉÉäbÚ÷xÉ Ênù±ÉÆ +ÉÊhÉ Eò¨É®äú±ÉÉ +ÉÊhÉ+ÆMÉÉ´É®ú {ÉÆSÉÉ ´ÉÉ{É°ü ±ÉÉMɱÉä. iÉ®úÒ½þÒ EòvÉÒEòvÉÒ iÉä +É{ɱªÉÉ ¯û¨ÉɱÉÉSªÉÉ ËEò´ÉÉ {ÉÆSÉÉSªÉÉEòb÷É ½þÉiÉÉxÉÆ Ê¶É´ÉiÉ +ºÉiÉ. º´ÉiÉ: BEòÒEòbä÷ ʶɴÉhÉ Eò®úiÉÉ Eò®úiÉÉ iÉä iªÉÉÆSªÉÉ ¨ÉnùiÉxÉÒºÉÉÆxÉÉiÉÉåb÷ÉxÉÆ {ÉjÉÉSÉÉ ¨ÉVÉEÚò®ú ºÉÉÆMÉiÉ +ºÉiÉ. +ÉMÉÉJÉÉxÉ {Éì±ÉäºÉ¨ÉvªÉä VÉä´½þÉ iªÉÉÆxÉÉ ºlÉÉxɤÉrùEäò±ÉÆ ½þÉäiÉÆ iÉä´½þÉ iªÉÉÆxÉÒ ÊiÉlɱªÉÉ iÉÖ¯ÆûMÉÉÊvÉEòÉ-ªÉÉÆxÉÉ JÉÉnùÒSÉä ½þÉiɯû¨ÉÉ±É ´ÉÉføÊnù´ÉºÉÉSÉÒ¦Éä]õ ¨½þhÉÚxÉ Ênù±Éä ½þÉäiÉä. |ÉiªÉäEò ¯û¨ÉɱÉÉ´É®ú iªÉÉ +ÊvÉEòÉ-ªÉÉÆSªÉÉ xÉÉ´ÉÉSÉÒ +ÉtÉIÉ®Æú iªÉÉÆxÉÒºÉÖ¤ÉEò{ÉhÉä ¦É®ú±Éä±ÉÒ ½þÉäiÉÒ. iªÉÉ´Éä³ýÒ iÉä 74 ´É¹ÉÉÈSÉä ½þÉäiÉä. BEònùÉ iªÉÉÆSªÉÉ +É´Éb÷iªÉÉ ¶ÉɱÉÒ´É®ú JÉÉnùÒSªÉÉ iÉÖEòb÷¬ÉÆSÉÆ Ê`öMɳý ±ÉÉ´ÉhªÉÉSÉÆ EòɨÉBEòÉ ¦ÉÊMÉxÉÒEòbÚ÷xÉ iªÉÉÆxÉÒ ¨ÉÉMÉÇnù¶ÉÇxÉ Eò°üxÉ, Eò°üxÉ PÉäiɱÉÆ ½þÉiÉÆ. +É{ɱªÉÉ MÉ®úÒ¤É näù¶É´ÉÉʺɪÉÉÆSÉä ä|ÉÊiÉÊxÉvÉÒ ¨½þhÉÚxÉ iÉä Ê¥ÉÊ]õ¶É {ÉÆiÉ|ÉvÉÉxÉÉƤɮúÉä¤É®ú MÉÉä±É¨ÉäVÉ{ÉÊ®ú¹ÉnäùºÉÉ`öÒ MÉä±Éä ½þÉäiÉä +ÉÊhɤÉËEòMɽìþ¨É ®úÉVÉ´ÉÉb÷¬ÉiÉ BEòÉ ]õÒ-{ÉÉ]õÔ±ÉÉ MÉä±Éä ½þÉäiÉä iÉä´½þÉ ½þÒSÉ ¶ÉÉ±É iªÉÉÆxÉÒ {ÉÉÆPÉ®ú±ÉÒ½þÉäiÉÒ. iªÉÉÆxÉÒ ÊnùºÉhªÉÉSÉÒ EòvÉÒ½þÒ {É´ÉÉÇ Eäò±ÉÒ xÉɽþÒ. iªÉÉSɤɮúÉä¤É®ú iªÉÉÆxÉÉ ¡òÉ]õ±Éä±Éä,+ÉåMɳý Eò{Ébä÷½þÒ SÉɱÉiÉ xɺÉiÉ. BEònùÉ BEòÉ ¤Éè`öEòÒiÉ iªÉÉÆSªÉÉ BEòÉ ºÉ½þEòÉ-ªÉÉSªÉÉJÉÉnùÒSªÉÉ ¶ÉɱÉÒ±ÉÉ iªÉÉÆxÉÒ BEò ÊUôpù {Éb÷±Éä±ÉÆ {ÉÉʽþ±ÉÆ. ±ÉMÉäSÉ iªÉÉÆxÉÒ iªÉɱÉÉ +¶ÉÒ ÊSÉaöÒ{ÉÉ`ö´É±ÉÒ -- ""¡òÉ]õEäò Eò{Ébä÷ PÉɱÉhÉÆ ½äþ +ɳý¶ÉÒ{ÉhÉÉSÉÆ ±ÉIÉhÉ +ɽäþ. iªÉɨÉÖ³äý iªÉÉSÉÒ ±ÉÉVÉ
 15. 15. ˶É{ÉÒ 15´ÉÉ]õɪɱÉÉ ½þ´ÉÒ; {ÉhÉ Ê`öMɳý ±ÉɴɱÉä±Éä Eò{Ébä÷ +ºÉÆ ºÉÉÆMÉiÉÉiÉ EòÒ iÉÖ¨½þÒ MÉ®úÒ¤É +ɽþÉiÉ {ÉhÉEòɨɺÉÚ +ɽþÉiÉ. =tÉäMÉÒ +ɽþÉiÉ. ¨É±ÉÉ iÉÖ¨ÉSªÉÉ SÉÉnù®úÒ±ÉÉ ÊUôpù {Éb÷±Éä±ÉÆ +É´Éb÷±ÉÆ xÉɽþÒ.iÉä MÉÊ®ú¤ÉÒSÉÆ ËEò´ÉÉ ºÉÉvÉä{ÉhÉÉSÉÆ ±ÉIÉhÉ xÉɽþÒ. {ÉixÉÒ xɺÉhªÉÉSÉÆ, {ÉixÉÒ ´ÉÉ<Ç]õ +ºÉhªÉÉSÉÆËEò´ÉÉ +ɳý¶ÉÒ{ÉhÉÉSÉÆ iÉä ±ÉIÉhÉÆ +ɽäþ. ❉❉
 16. 16. 16 ¤É½Öþ°ü{É MÉÉÆvÉÒvÉÉä¤ÉÒ¤ÉìÊ®úº]õ®ú MÉÉÆvÉÒ VÉä´½þÉ xªÉɪÉɱɪÉÉiÉ VÉÉiÉ iÉä´½þÉ iªÉÉÆSÉÉ {ÉÉä¹ÉÉJÉ +ÊiÉ¶ÉªÉ ´ªÉ´ÉκlÉiɪÉÖ®úÉäÊ{ɪÉxÉ {ÉÉä¹ÉÉJÉ +ºÉä. ®úÉäVÉ iªÉÉÆxÉÉ ¶É]õÉÇ<iÉEòÒSÉ º´ÉSUô EòÉì±É®ú ½þ´ÉÒ +ºÉä. BEòÊnù´ÉºÉÉ+Éb÷ iÉä ¶É]Çõ ¤Énù±ÉiÉ +ºÉiÉ. iªÉÉÆSÉÆ vÉÉ䤪ÉÉSÉÆ Ê¤É±É ¤É®ÆúSÉ +ºÉä. iªÉÉʶɴÉÉªÉ vÉÉä¤ÉÒ´Éä³äý´É®ú Eò{Ébä÷ näùiÉ xɺÉä. SÉÉÆMɱÉä Eò{Ébä÷ ʶɱÉEòÒiÉ `äö´ÉɪÉSÉä iÉ®ú JÉÚ{É JÉSÉÇ ½þÉäiÉ +ºÉä. iÉÒxÉb÷ZÉxÉ ¶É]ÇõºÉ +ÉÊhÉ EòÉì±ÉºÉÇ +ºÉ±Éä iÉ®úÒ vÉÉä¤ÉÒ PÉÉä]õɳýÉ Eò®úÒiÉ +ºÉä. MÉÉÆvÉÒVÉÓxÉÉ iªÉÉÆSÉÉ JÉSÉÇ Eò¨ÉÒ Eò®úɪÉSÉÉ ½þÉäiÉÉ. BEònùÉ iÉä PÉ®úÒ +ɱÉä iÉä vÉÖhªÉÉSÉÒºÉÆ{ÉÚhÉÇ ºÉɨÉOÉÒ ¤É®úÉä¤É®ú PÉä>ðxÉSÉ. iªÉÉÆxÉÒ vÉÖ±ÉÉ<Ç´É®úSÉÆ BEò {ÉÖºiÉEò +ÉhɱÉÆ +ÉÊhÉ iÉäEòɳýVÉÒ{ÉÚ´ÉÇEò ´ÉÉSÉÚxÉ EòÉfø±ÉÆ Eò{Ébä÷ SÉÉÆMɱªÉÉ |ÉEòÉ®äú EòºÉä vÉÖ´ÉɪÉSÉä ªÉÉSªÉÉ ºÉÚSÉxÉÉ Ê¨É³ýɱªÉÉ´É®úiªÉÉ +ƨɱÉÉiÉ +ÉhÉɪɱÉÉ ºÉÖ¯û´ÉÉiÉ Eäò±ÉÒ. ʤÉSÉÉ-ªÉÉ EòºiÉÖ®ú¤ÉÉÆxÉÉ xÉÖºÉiÉÆ {ɽþɪɱÉÉ {É®ú´ÉÉxÉMÉÒxÉ´½þiÉÒ. MÉÉÆvÉÒVÉÓxÉÒ iªÉÉÆxÉÉ {ÉhÉ vÉÖhªÉÉSÉÒ Eò±ÉÉ Ê¶ÉEò´É±ÉÒ. ½þÒ xÉ´ÉÒ ±É½þ®ú ¨½þhÉVÉä MÉÉÆvÉÒVÉÓSªÉÉ®úÉäVÉSªÉÉ EòɨÉÉiÉ xÉ´ªÉÉ +ÉäZªÉÉSÉÒ ¦É®ú ½þÉäiÉÒ {ÉhÉ iÉä ½þÉ®ú ¨ÉÉxÉhÉÉ®äú xÉ´½þiÉä. vÉÉ䤪ÉÉSªÉÉUô³ýÉ{ÉɺÉÚxÉ ¨ÉÖCiÉ ´½þɪÉSÉÉ iªÉÉÆxÉÒ ÊxÉ SÉªÉ Eäò±ÉÉ ½þÉäiÉÉ +ÉÊhÉ º´ÉiÉÆjÉ ´½þɪÉSÉÆ `ö®ú´É±ÉÆ ½þÉäiÉÆ.BEònùÉ iªÉÉÆxÉÒ EòÉì±É®ú vÉÖiɱÉÒ +ÉÊhÉ iÉÒ Eòb÷Eò{ÉhÉ Eäò±ÉÒ. ªÉÉ EòɨÉÉSÉÒ ºÉ´ÉªÉ xɺɱªÉÉxÉÆiªÉÉÆxÉÒ ÊiɱÉÉ <ºjÉÒ Eäò±ÉÒ iÉä´½þÉ <ºjÉÒ {ÉÖ®äú¶ÉÒ MÉ®ú¨É xÉ´½þiÉÒ. iªÉÉÆxÉÉ EòÉì±É®ú VɳýhªÉÉSÉÒ¦ÉÒiÉÒ ´ÉÉ]õiÉ ½þÉäiÉÒ. iÉÒ EòÉì±É®ú PÉɱÉÚxÉ iÉä xªÉɪÉɱɪÉÉiÉ MÉä±Éä. iÉÒ VÉ®úÉ VÉɺiÉSÉ Eòb÷EòZÉɱÉÒ ½þÉäiÉÒ +ÉÊhÉ iÉÉ`ö =¦ÉÒ ®ú½þÉiÉ ½þÉäiÉÒ. iªÉÉÆSÉä ʨÉjÉ ½þºÉɪɱÉÉ ±ÉÉMɱÉä. MÉÉÆvÉÒVÉÒVÉ®úɽþÒ b÷MɨÉMɱÉä xÉɽþÒiÉ. iÉä ¨½þhÉɱÉä, "½þÉ ¨ÉÉZÉÉ {Éʽþ±ÉÉSÉ |ɪÉixÉ +ɽäþ Eò{Ébä÷ vÉÖhªÉÉSÉÉ.iªÉɨÉÖ³äý º]õÉSÉÇ VÉ®úÉ VÉɺiÉ ZÉɱÉÉ. {ÉhÉ EòɽþÒ Ê¤ÉPÉb÷iÉ xÉɽþÒ. iÉÖ¨½þɱÉÉ Eò®ú¨ÉhÉÖEòÒSÉƺÉÉvÉxÉ iÉ®ú ʨɳýɱÉÆ!
 17. 17. vÉÉä¤ÉÒ 17 <lÉä ±ÉÉÄbÅ÷ÒVÉ EòÉªÉ Eò¨ÉÒ +ɽäþiÉ EòÉ? BEòÉxÉÆ Ê´ÉSÉÉ®ú±ÉÆ. ""xÉɽþÒ, {ÉhÉ ±ÉÉìbÅ÷ÒSÉÆ Ê¤É±É¡òÉ®ú ªÉäiÉÆ. xÉ´ÉÒ EòÉì±É®ú Ê´ÉEòiÉ PªÉɪɱÉÉ VÉä´Éfäø {ÉèºÉä {Éb÷iÉÉiÉ iÉä´ÉfäøSÉ Vɴɳý Vɴɳý EòÉì±É®úvÉÖ´ÉɪɱÉÉ {Éb÷iÉÉiÉ. +ÉÊhÉ iÉ®úÒ½þÒ vÉÉ䤪ÉÉ´É®ú EòɪɨÉSÉÆ +´É±ÉƤÉÚxÉ ®ú½þÉ´ÉÆ ±ÉÉMÉiÉÆ. iªÉÉ{ÉäIÉɨɱÉÉ º´ÉiÉ:SÉä º´ÉiÉ: Eò{Ébä÷ vÉÖiɱÉä±Éä {É®ú´Éb÷iÉÉiÉ. xÉÆiÉ®ú iªÉÉÆxÉÒ º´ÉiÉ: iÉ®ú¤ÉäVÉ vÉÉä¤ÉÒ+ºÉ±ªÉÉSÉÆ ÊºÉrù Eäò±ÉÆ. MÉÉäJɱÉä BEònùÉ MÉÉÆvÉÒVÉÓEòbä÷ ®ú½þɪɱÉÉ +ɱÉä. iªÉÉÆxÉÉ MÉÉÆvÉÒVÉÒ MÉÖ¯û ¨ÉÉxÉiÉ +ºÉiÉ.MÉÉäJɱªÉÉÆxÉÉ BEòÉ {ÉÉ]õÔ±ÉÉ VÉɪÉSÉÆ ½þÉiÉÆ. iªÉÉÆSÉÆ ={É®úhÉÆ SÉÖ®úMÉɳý±Éä±ÉÆ ½þÉiÉÆ +ÉÊhÉ vÉÉ䤪ÉÉEòbÚ÷xÉ ä ävÉÖ>ðxÉ PªÉɪɱÉÉ ´Éä³ý xÉ´½þiÉÉ. MÉÉÆvÉÒVÉÓxÉÒ iªÉÉÆxÉÉ Ê´ÉSÉÉ®ú±ÉÆ, ""¨ÉÒ SÉÉÆMɱÉÒ <ºjÉÒ Eò°üxÉ näù>ðEòÉ? MÉÉäJɱÉä ¨½þhÉɱÉä, ""¨ÉÉZÉÉ iÉÖZªÉÉ´É®ú ´ÉEòÒ±É ¨½þhÉÚxÉ Ê´É·ÉÉºÉ +ɽäþ; {ÉhÉ vÉÉä¤ÉÒ ¨½þhÉÚxÉxÉɽþÒ. VÉ®ú iÉÚ ={É®úhÉÆ VÉɳý±ÉÆºÉ iÉ®ú EòɪÉ? MÉÉÆvÉÒVÉÓxÉÒ +ÉOɽþ vÉ®ú±ÉÉ +ÉÊhÉ <ºjÉÒEäò±ÉÒ. MÉÉäJɱªÉÉÆxÉÉ iªÉÉÆSÉÆ EòÉ¨É {ÉɽÚþxÉ +ÉxÉÆnù ´ÉÉ]õ±ÉÉ. MÉÉÆvÉÒVÉÓxÉÉ <iÉEòÉ +ÉxÉÆnù ZÉɱÉÉEòÒ iÉä ¨½þhÉɱÉä, ""+ÉiÉÉ ºÉMɲªÉÉ VÉMÉÉxÉÆ ¨É±ÉÉ xÉÉ´ÉÆ `äö´É±ÉÒ iÉ®úÒ ¨É±ÉÉ {É´ÉÉÇ xÉɽþÒ.
 18. 18. 18 ¤É½Öþ°ü{É MÉÉÆvÉÒ nùÊIÉhÉ +ÉÊ£òEäòiɱªÉÉ iªÉÉÆSªÉÉ +ɸɨÉÉiÉ {ÉÉhªÉÉSÉÉ iÉÖ]õ´Éb÷É +ºÉä +ÉÊhÉ ÎºjɪÉÉÆxÉɱÉÉƤÉSªÉÉ ZÉ-ªÉÉ´É®ú Eò{Ébä÷ vÉÖ´ÉɪɱÉÉ VÉÉ´ÉÆ ±ÉÉMÉɪÉSÉÆ. MÉÉÆvÉÒVÉÒ iªÉÉÆxÉÉ ¨ÉnùiÉ Eò®úÒiÉ. JÉÉnùÒSÉÆ=i{ÉÉnùxÉ iÉä´½þÉ xÉ´ªÉÉxÉÆ ºÉÖ°ü ZÉɱÉÆ ½þÉäiÉÆ. iÉä´½þÉ ½þÉiɨÉÉMÉÉ´É®úSªÉÉ ºÉÉb÷¬É ¡òÉ®ú VÉÉb÷ +ÉÊhÉVÉb÷ +ºÉɪÉSªÉÉ +ɸɨÉÉiɱªÉÉ ÎºjɪÉÉÆxÉÒ iªÉÉ xÉäºÉhªÉÉSÉÆ ¨ÉÉxªÉ Eäò±ÉÆ ½þÉäiÉÆ {ÉhÉ iªÉÉvÉÖ´ÉɪÉSÉÒ ´Éä³ý +ɱÉÒ EòÒ iªÉÉ EÖò®úEÖò®ú Eò®úɪÉSªÉÉ. MÉÉÆvÉÒVÉÓxÉÒ vÉÉä¤ÉÒ ´½þɪÉSÉÆ ¨ÉÉxªÉ Eäò±ÉÆ.iªÉÉÆxÉÉ <iÉ®úÉÆSÉä Eò{Ébä÷ vÉÖ´ÉɪɱÉÉ ±ÉÉVÉ ´ÉÉ]õɪÉSÉÒ xÉɽþÒ. BEònùÉ iÉä BEòÉ ¸ÉÒ¨ÉÆiÉ ¨ÉÉhɺÉÉEòbä÷{ÉɽÖþhÉä ¨½þhÉÚxÉ MÉä±Éä. x½þÉhÉÒPÉ®úÉiÉ MÉ䱪ÉÉ´É®ú iªÉÉÆxÉÉ BEò º´ÉSUô vÉÉäiÉ®ú VÉʨÉxÉÒ´É®ú {Éb÷±Éä±ÉÆÊnùºÉ±ÉÆ. iªÉÉÆxÉÒ +ÆPÉÉä³ý Eäò±ÉÒ +ÉÊhÉ º´ÉiÉ:SªÉÉ Eò{Éb÷¬ÉƤɮúÉä¤É®ú iÉä vÉÉäiÉ®ú½þÒ vÉÖ>ðxÉ ]õÉEò±ÉÆ.=x½þÉiÉ ´ÉɳýiÉ PÉɱÉɪɱÉÉ iÉä PÉä>ðxÉ MÉä±Éä. EòÉ®úhÉ =x½þÉiÉ Eò{Éb÷¬ÉiɱÉä VÉÆiÉÚ ¨É®úiÉÉiÉ+ÉÊhÉ Eò{Ébä÷ º´ÉSUô ÊnùºÉiÉÉiÉ. ªÉVɨÉÉxÉÉÆxÉÒ Ê´É®úÉävÉ Eäò±ÉÉ. iÉä ¨½þhÉɱÉä, ""¤ÉÉ{ÉÚVÉÒ, ½äþ EòɪÉEò®úiÉÉªÉ iÉÖ¨½þÒ? MÉÉÆvÉÒVÉÒ ¨½þhÉɱÉä, ""EòÉ ¤É®Æú? ªÉÉiÉ EòÉªÉ SÉÖEòÒSÉÆ +ɽäþ? º´ÉSUô vÉÉäiÉ®ú+ɽäþ, ¨É³ý±ÉÆ +ºÉiÉÆ ¨½þhÉÚxÉ ¨ÉÒ vÉÖ>ðxÉ ]õÉEò±ÉÆ ¨É±ÉÉ º´ÉSUôiÉÉ Eò®úɪɱÉÉ EòÉb÷ÒSÉÒ ±ÉÉVÉ´ÉÉ]õiÉ xÉɽþÒ. MÉÉÆvÉÒVÉÓxÉÉ ±ÉÉVÉ ´ÉÉ]õ±ÉÒ xÉɽþÒ {ÉhÉ iªÉÉÆSÉä ªÉVɨÉÉxÉ ¨ÉÉjÉ JÉÊVÉ±É ZÉɱÉä. iÉÖ¯ÆûMÉÉiÉ MÉÉÆvÉÒVÉÒ EòvÉÒ EòvÉÒ º´ÉiÉ:SÉÆ vÉÉäiÉ®ú, {ÉÆSÉÉ, ½þÉiɯû¨ÉÉ±É vÉÖ>ðxÉ ]õÉEòiÉ +ÉÊhÉ<iÉ®úÉÆSÉä Eò¹]õ ´ÉÉSÉ´ÉiÉ. EòºiÉÖ®ú¤ÉÉÆSªÉÉ ¶Éä´É]õSªÉÉ +ÉVÉÉ®ú{ÉhÉÉiÉ +ÉMÉÉJÉÉxÉ {Éì±ÉäºÉ¨ÉvªÉäEòºiÉÖ®ú¤ÉÉÆxÉÒ ´ÉÉ{É®ú±Éä±Éä ½þÉiɯû¨ÉÉ±É MÉÉÆvÉÒxÉÒ MÉÉä³ýÉ Eò®úiÉ +ÉÊhÉ vÉÖ>ðxÉ ]õÉEòiÉ. +ɪÉÖ¹ªÉ¦É®ú iÉä º´ÉiÉ:SªÉÉ {ÉÉä¹ÉÉJÉɤÉqù±É +MÉnùÒ VÉÉMÉ°üEò ½þÉäiÉä. ±É½þÉxÉ{ÉhÉÒ iÉä <iÉ®ú¨ÉÖ±ÉÉƶÉÒ º´ÉiÉ:SÉÆ Ê¨É±ÉSÉÆ vÉÉäiÉ®ú º´ÉSUô `äö´ÉhªÉÉSÉÒ º{ÉvÉÉÇ Eò®úiÉ. Ê´Éʽþ®úÒiÉÚxÉ {ÉÉhÉÒ EòÉfÚøxÉiÉä Eò{Ébä÷ vÉÚiÉ +ºÉiÉ. MÉÉÆvÉÒVÉÓxÉÉ ºÉÉvÉä{ÉhÉÉSÉÆ EòÉèiÉÖEò ½þÉäiÉÆ {ÉhÉ +VÉÉMɳý{ÉhÉÉ, SÉÖ®úMɳý±Éä±ÉäEò{Ébä÷ iªÉÉÆxÉÉ EòvÉÒ +É´Éb÷ɪÉSÉä xÉɽþÒiÉ. iªÉÉÆSÉÆ º´ÉiÉ:SÉÆ vÉÉäiÉ®ú, {ÉÆSÉÉ, +ÆMÉÉ´É®úSÉÉ {ÉÆSÉÉ{ÉÉÆfø®úÉ ¶ÉÖ§É +ºÉä +ÉÊhÉ iªÉɱÉÉ BEò½þÒ ºÉÖ®úEÖòiÉÒ xɺÉɪÉSÉÒ iÉä º´ÉSUôiÉäSÉÆ ¨ÉÚÌiɨÉÆiÉ ÊSÉjɽþÉäiÉä. ❉❉
 19. 19. 19x½þÉ´ÉÒnùÊIÉhÉ +ÉÊ£òEäòiÉ +ɱªÉÉxÉÆiÉ®ú +É`ö´Éb÷¬É¦É®úÉxÉÆ EòɽþÒ EòÉä]õÉÇSªÉÉ EòɨÉɺÉÉ`öÒ iªÉÉÆxÉÉ BEò®úÉjÉ ¨ÉÉä`ö¬É ¶É½þ®úÉiÉ ®úɽþhªÉÉSÉÒ ´Éä³ý +ɱÉÒ. iªÉÉÆxÉÒ ¦ÉÉb÷¬ÉSÉÒ MÉÉb÷Ò Eäò±ÉÒ +ÉÊhÉMÉÉb÷Ò´ÉɱªÉɱÉÉ SÉÉÆMɱªÉÉ ½þÉ]õä±É¨ÉvªÉä PÉä>ðxÉ VÉɪɱÉÉ ºÉÉÆÊMÉiɱÉÆ. MÉÉÆvÉÒ ½þÉ]õä±ÉSªÉÉ ´ªÉ´ÉºlÉÉ{ÉEòɱÉÉ ì ì¦Éä]õ±Éä +ÉÊhÉ ®úɽþhªÉɺÉÉ`öÒ JÉÉä±ÉÒ ¨ÉÉÊMÉiɱÉÒ. MÉÉä-ªÉÉ ´ªÉ´ÉºlÉÉ{ÉEòÉxÉÆ MÉÉÆvÉÒVÉÓEòbä÷ xÉJÉʶÉJÉÉxiÉ{ÉÉʽþ±ÉÆ +ÉÊhÉ ¨½þhÉɱÉÉ, ""¨ÉÉ¡ò Eò®úÉ {ÉhÉ +ɨÉSªÉÉEòb÷SªÉÉ ºÉ´ÉÇ JÉÉ䱪ÉÉ MÉ䱪ÉÉiÉ. VÉÉMÉÉxÉɽþÒ MÉÉÆvÉÒVÉÓxÉÉ BEòÉ ¦ÉÉ®úiÉÒªÉ Ê¨ÉjÉÉSªÉÉ nÖùEòÉxÉÉiÉ ®úÉjÉ EòÉføÉ´ÉÒ ±ÉÉMɱÉÒ. iªÉÉÆxÉÒ VÉä´½þÉʨÉjÉɱÉÉ PÉb÷±Éä±ÉÉ |ɺÉÆMÉ ºÉÉÆÊMÉiɱÉÉ iÉä´½þÉ iÉÉä ¨½þhÉɱÉÉ, ""½þÉì]äõ±É¨ÉvªÉä +É{ɱªÉɱÉÉ VÉÉMÉÉʨɳäý±É +ºÉÆ iÉÖ¨½þɱÉÉ ´ÉÉ]õ±ÉÆSÉ EòºÉÆ? MÉÉÆvÉÒVÉÓxÉÉ +É SɪÉÇ ´ÉÉ]õ±ÉÆ, iÉä ¨½þhÉɱÉä, ""EòɤɮÆú? ʨÉjÉ ¨½þhÉɱÉÉ, ""½þ³Úý ½þ³Úý iÉÖ¨ÉSªÉÉ ºÉMɳÆý ±ÉIÉÉiÉ ªÉä<Ç±É +ÉÊhÉ iÉÖ¨½þɱÉÉ ºÉ¨ÉVÉÚ±ÉÉMÉä±É +ÉÊhÉ nùÊIÉhÉ +ÉÊ£òEäòiÉ ¦ÉÉ®úiÉÒªÉÉÆxÉÉ ÊEòiÉÒ +{ɨÉÉxÉ ºÉ½þxÉ Eò®úÉ´Éä ±ÉÉMÉiÉÉiÉiªÉɤÉqù±É MÉÉÆvÉÒVÉÓSªÉÉ ¤É-ªÉÉSÉ MÉÉä¹]õÒ ±ÉIÉÉiÉ +ɱªÉÉ, iªÉÉÆxÉÉ ¨ÉÉ®ú JÉÉ´ÉÉ ±ÉÉMɱÉÉ. iªÉÉÆxÉɱÉÉlÉÉ JÉÉ´ªÉÉ ±ÉÉMɱªÉÉ. MÉÉb÷ÒiÉÚxÉ iªÉÉÆxÉÉ føEò±ÉÚxÉ Ênù±ÉÆ MÉä±ÉÆ. ¡Úò]õ{ÉÉlÉ´É°üxÉ føEò±É±ÉÆ MÉä±ÉÆEòÉ®úhÉ iÉä ¦ÉÉ®úiÉÒªÉ ½þÉäiÉä. Eòɳäý ½þÉäiÉä. iÉ®úÒ iªÉÉÆxÉÉ Eò³äýxÉÉ EòÒ MÉÉä®äú ±ÉÉäEò EòɲªÉÉÆSÉÉ<iÉEòÉ ÊiÉ®úºEòÉ®ú EòÉ Eò®úiÉÉiÉ. ÊLÉ SÉxÉ vɨÉÇ ½þÉ iÉ®ú |Éä¨ÉÉSÉÉ vɨÉÇ +ɽäþ +ÉÊhÉ iªÉÉ|ɨÉÉhÉäºÉMɳýÒ ¨ÉÉhɺÉÆ ½þÒ BEòÉSÉ näù´ÉÉSÉä {ÉÖjÉ +ºÉiÉÉiÉ xÉÉ? BEònùÉ MÉÉÆvÉÒVÉÒ EäòºÉ EòÉ{ÉhªÉÉSªÉÉ nÖùEòÉxÉÉiÉ MÉä±Éä. MÉÉä-ªÉÉ x½þÉ´ªÉÉxÉÆ Ê´ÉSÉÉ®ú±ÉÆ, ""EòɪÉ{ÉÉʽþVÉä? MÉÉÆvÉÒVÉÒ ¨½þhÉɱÉä, ""¨É±ÉÉ EäòºÉ EòÉ{ÉɪÉSÉä +ɽäþiÉ
 20. 20. 20 ¤É½Öþ°ü{É MÉÉÆvÉÒ iÉÉä ¨½þhÉɱÉÉ, ""¨ÉÉ¡ò Eò®úÉ. ¨É±ÉÉ iÉÖ¨ÉSÉä EäòºÉ EòÉ{ÉiÉÉ ªÉähÉÉ®ú xÉɽþÒiÉ. VÉ®ú EòɲªÉɨÉÉhɺÉÉSÉä EäòºÉ EòÉ{ɱÉä iÉ®ú ¨ÉÉZÉÒ MÉÉä®úÒ ÊMÉ-½É<EÆò ªÉä<ÇxÉɶÉÒ ½þÉäiÉÒ±É ½þÉ +{ɨÉÉxÉ MÉÉÆvÉÒVÉÓxÉÉ ÊVÉ´½þÉ®úÒ ±ÉÉMɱÉÉ. iªÉÉÆxÉÉ +ºÉÆ ´ÉÉ]õ±ÉÆ EòÒ ªÉÉ +{ɨÉÉxÉÉSªÉÉnÖù:JÉÉxÉÆ vÉ֨ɺÉiÉ ®úɽþhªÉÉiÉ +lÉÇ xÉɽþÒ ËEò´ÉÉ ´ÉiÉǨÉÉxÉ{ÉjÉÉiÉ ±ÉäJÉÒ +É´ÉɽþxÉÆ Eò®úhªÉÉiɽþÒ+lÉÇ xÉɽþÒ. iªÉÉÆxÉÉ º´ÉɴɱÉƤÉÒ ´½þɪɱÉÉ ½þ´ÉÆ. º´ÉiÉ:SÉÒ º´ÉiÉ: EòɨÉÆ Eò®úɪɱÉÉ ½þ´ÉÒiÉ.iÉɤÉb÷iÉÉä¤É iªÉÉÆxÉÒ EäòºÉ EòÉ{ÉhªÉÉSÉÒ ºÉÉvÉxÉÆ +ÉhɱÉÒ +ÉÊhÉ PÉ®úÒ MÉä±Éä. PÉ®úÒ +É®ú¶ÉɺɨÉÉä®ú=¦ÉÆ ®úɽÚþxÉ iªÉÉÆxÉÒ EäòºÉ EòÉ{ÉɪɱÉÉ ºÉÖ¯û´ÉÉiÉ Eäò±ÉÒ. nùÉføÒ Eò®úhÉÆ +´ÉPÉb÷ xÉ´½þiÉÆ {Éhɺ´ÉiÉ:SÉä º´ÉiÉ: EäòºÉ EòÉ{ÉhÉÆ Eò`öÒhÉ MÉä±ÉÆ. +lÉÉÇiÉSÉ ½äþ EòÉ¨É BEòÉ ¤ÉìÊ®úº]õ®úSÉÆ iÉ®ú ¨ÉÖ³ýÒSÉxÉ´½þiÉÆ! iªÉÉÆxÉÒ EòºÉäiÉ®úÒ EäòºÉ EòÉ{ɱÉä {ÉhÉ b÷ÉäCªÉÉSªÉÉ ¨ÉÉMÉSªÉÉ ¤ÉÉVÉÚSÉä EäòºÉ EòÉ{ÉhÉÆVɨÉäxÉÉ. ÊiÉlÉä PÉÉä]õɳýÉ ZÉɱÉÉ. xÉä½þ¨ÉÒ|ɨÉÉhÉä iªÉÉSÉÆ ¡òÉ®ú EòɽþÒ ´ÉÉ]ÚõxÉ xÉ PÉäiÉÉ iÉä EòÉä]õÉÇiÉMÉä±Éä. iªÉÉÆSÉä Ê´ÉnÚù¹ÉEòɺÉÉ®úJÉä EäòºÉ {ÉɽÚþxÉ Ê¨ÉjÉÉÆSÉÒ ½þºÉiÉÉ ½þºÉiÉÉ {ÉÖ®äú´ÉÉ]õ ZÉɱÉÒ. BEòÉxÉÆÊ´ÉSÉÉ®ú±ÉÆ, ""MÉÉÆvÉÒ, iÉÖ¨ÉSªÉÉ EäòºÉÉÆxÉÉ EòÉªÉ ZÉɱÉÆ? EòÉ±É ®úÉjÉÒ =Ænù®úÉxÉÒ EÖò®úiÉb÷±Éä EòÉ EòɪÉ? ÆMÉÉÆvÉÒVÉÓxÉÒ |ÉÉÆVɳý{ÉhÉä ºÉÉÆÊMÉiɱÉÆ, ""xÉɽþÒ. MÉÉä-ªÉÉ x½þÉ´ªÉÉxÉÆ EòɲªÉÉ ¨ÉÉhɺÉÉSÉä EäòºÉ EòÉ{ÉɪɱÉÉxÉEòÉ®ú Ênù±ÉÉ ¨½þhÉÚxÉ ¨ÉÒ º´ÉiÉ:SÉä EäòºÉ EòÉ{ÉɪÉSÉä `ö®ú´É±Éä. EòºÉä EòÉ +ºÉäxÉÉiÉ! ½þÉ Eäò¶ÉEòiÉÇxÉÉiɱÉÉ MÉÉÆvÉÒVÉÓSÉÉ {Éʽþ±ÉÉ +xÉÖ¦É´É ½þÉäiÉÉ. iÉä´½þÉ iÉä 28 ´É¹ÉÉÈSÉä ½þÉäiÉä.iªÉÉxÉÆiÉ®ú iÉä xÉä½þ¨ÉÒ EòÉjÉÒ +ÉÊhÉ EäòºÉ EòÉ{ÉhªÉÉSÉä ½þÉiɪÉÆjÉ ´ÉÉ{É®úiÉ. +ɸɨÉÉiÉ x½þÉ´ªÉɱÉɤÉÉä±É´ÉhÉÆ ½þÒ ]õɳýhªÉÉSÉÒ MÉÉä¹]õ ½þÉäiÉÒ. +ɸɨɴÉɺÉÒ BEò¨ÉäEòÉÆSÉä EäòºÉ EòÉ{ÉiÉ. +ɸɨÉÉiɱªÉÉÊ´ÉtÉlªÉÉÈxÉÒ ºÉÉvÉä{ÉhÉÉxÉÆ VÉMÉÉ´ÉÆ +ºÉÆ MÉÉÆvÉÒVÉÓxÉÉ ´ÉÉ]äõ. EòÉähÉiªÉɽþÒ |ÉEòÉ®úSÉÉ xÉJÉ®úÉ, ºÉÖÆnù®ú{ÉÉä¹ÉÉJÉ ËEò´ÉÉ SɨÉSɨÉÒiÉ {ÉnùÉlÉÉÈxÉÉ ÊiÉlÉä ¨ÉxÉÉ<Ç ½þÉäiÉÒ. BEòÉ ®úÊ´É´ÉÉ®úÒ ºÉEòɳýÒ ¨ÉÖ±ÉÆ+ÆPÉÉä³ýÒ±ÉÉ SÉɱɱÉÒ ½þÉäiÉÒ. MÉÉÆvÉÒVÉÓxÉÒ BEäòEòɱÉÉ ¤ÉÉä±ÉɴɱÉÆ +ÉÊhÉ iªÉÉÆSÉä EäòºÉ EòÉ{ɱÉä.iªÉÉÆxÉÉ +¶ÉÉ |ÉEòÉ®äú EäòºÉ <iÉEäò ¤ÉÉ®úÒEò b÷ÉäCªÉɤɮúÉä¤É®ú EòÉ{ɱÉä±Éä +É´Éb÷±Éä xÉɽþÒiÉ. BEònùÉiªÉÉÆxÉÒ +ɸɨÉÉiɱªÉÉ nùÉäxÉ ¨ÉÖ±ÉÓSÉä ±ÉÉÆ¤É EäòºÉ½þÒ EòÉ{ɱÉä ½þÉäiÉä. nùÊIÉhÉ +ÉÊ£òEäòiÉ iÉÖ¯ÆûMÉÉiÉ EäòºÉÉÆxÉÉ EÆòMÉ´ÉÉ Ê¨É³ýiÉ xɺÉä +ÉÊhÉ nùÉäxÉ ¨ÉʽþxÉä ËEò´ÉÉVÉɺiÉ ºÉVÉÉ ZÉɱÉÒ +ºÉä±É iÉ®ú iªÉÉ EèòtÉÆSÉä ºÉ´ÉÇ EäòºÉ EòÉ{ÉÚxÉ SÉEòÉä]õ Eäò±ÉÉ VÉÉ<Ç.
 21. 21. x½þÉ´ÉÒ 21ʨɶÉÉ{ÉhÉ EòÉ{ÉÚxÉ ]õÉEòiÉ. MÉÉÆvÉÒVÉÓxÉÉ +ÉÊhÉ iªÉÉÆSªÉÉ ¤É®úÉä¤É®úSªÉÉ ±ÉÉäEòÉÆxÉÉ ªÉÉ ÊxɪɨÉÉiÉÚxɺÉÚ]õ Ênù±ÉÒ ½þÉäiÉÒ. {ÉhÉ MÉÉÆvÉÒVÉÓxÉÉ iÉÖ¯ÆûMÉÉiÉ ºÉ´ÉÇ +xÉ֦ɴÉÉiÉÚxÉ VÉɪÉSÉÆ ½þÉäiÉÆ. iÉä´½þÉ +É{ɱÉäEäòºÉ EòÉ{ÉÚxÉ ½þ´Éä +ɽäþiÉ +ºÉÆ iªÉÉÆxÉÒ ±ÉäJÉÒ {ÉjÉ Ênù±ÉÆ iÉä´½þÉ ÊiÉlɱªÉÉ +ÊvÉEòÉ-ªÉÉxÉÆ iªÉÉÆxÉÉEòÉjÉÒ +ÉÊhÉ EäòºÉ EòÉ{ÉhªÉÉSÉÆ ½þÉiɪÉÆjÉ Ênù±ÉÆ. MÉÉÆvÉÒVÉÒ +ÉÊhÉ iªÉÉÆSÉÉ BEòÉnù-nÖùºÉ®úɺɽþEòÉ®úÒ ®úÉäVÉ nùÉäxÉ iÉÉºÉ <iÉ®úÉÆSÉä EäòºÉ EòÉ{ÉiÉ. +ÉMÉÉJÉÉxÉ {Éì±ÉäºÉ¨ÉvÉä ºlÉÉxɤÉrù +ºÉiÉÉxÉÉ iªÉÉÆSªÉɤɮúÉä¤É®ú BEò +ɸɨɴÉɺÉÒ ¦ÉÊMÉxÉÒ½þÉäiÉÒ. ÊiÉSªÉÉ b÷ÉäCªÉÉiÉ EòÉåb÷É ZÉɱÉÉ ½þÉäiÉÉ. iªÉÉSÉÉ ÊiɱÉÉ jÉÉºÉ ½þÉäiÉ ½þÉäiÉÉ. BEònùÉ ÊiÉxÉÆ+xÉ´ÉvÉÉxÉÉxÉÆ ¨½þ]õ±ÉÆ, ""¤ÉÉ{ÉÚ, ¨ÉÒ EäòºÉ EòÉ{ÉÚxÉ ]õÉEÚò EòÉ +ÉÊhÉ EòÉåb÷¬ÉºÉÉ`öÒ EòɽþÒ +Éè¹ÉvɱÉÉ´ÉÚ EòÉ b÷ÉäCªÉɱÉÉ? MÉÉÆvÉÒVÉÒ ¨½þhÉɱÉä, ""½þÉä. ±ÉMÉäSÉ Eò®ú. EòÉjÉÒ PÉä>ðxÉ ªÉä. EòÉjÉÒ+ÉhɱªÉÉ´É®ú MÉÉÆvÉÒVÉÓxÉÒ ¦É®úɦɮú EäòºÉ EòÉ{ÉÚxÉ ]õÉEò±Éä. ¨É½þÉi¨ÉÉ x½þÉ´ÉÒ iÉä´½þÉ 75 ´É¹ÉÉÈSÉä½þÉäiÉä.
 22. 22. 22 ¤É½Öþ°ü{É MÉÉÆvÉÒ º´Énäù¶ÉÒ Sɳý´É³ýÒSªÉÉ nù®ú¨ªÉÉxÉ MÉÉÆvÉÒVÉÓxÉÒ {É®únäù¶ÉÒ ®äúZɺÉÇ´É®ú ¤Éʽþ¹EòÉ®ú PÉÉiɱÉÉ+ÉÊhÉ º´Énäù¶ÉÒ ´ÉºiÉ®úÉ ´ÉÉ{É°ü ±ÉÉMɱÉä. ½þ³Úý½þ³Úý iªÉÉSÉÉ ´ÉÉ{É®ú EòºÉÉ Eò®úɪÉSÉÉ iÉä iªÉÉÆSªÉɱÉIÉÉiÉ +ɱÉÆ +ÉÊhÉ ºÉ¨ÉÉä®ú +É®úºÉÉ xÉ PÉäiÉÉ B´ÉfÆøSÉ EòÉªÉ {ÉhÉ ºÉɤÉhÉ, ¥É¶É½þÒ xÉ ´ÉÉ{É®úiÉÉiÉä nùÉføÒ Eò°ü ±ÉÉMɱÉä. iÉä´½þÉ iªÉÉÆxÉÉ nùÉføÒ Eò®úhªÉÉSªÉÉ Eò±ÉäiɱÉÉ ¨ÉÉä`öÉ ]õ{{ÉÉ +É{ÉhÉMÉÉ`ö±ÉÉ +ºÉÆ ´ÉÉ]õ±ÉÆ +ºÉÉ´ÉÆ. iªÉÉÆxÉÒ ½äþ |ɶɺiÉÒ{ÉjÉEò½þÒ näù>ðxÉ ]õÉEò±ÉÆ, ""¨ÉÖzÉÒ±ÉɱÉxÉƨÉxÉÉ{ÉɺÉÚxÉ ¨ÉÉZÉÒ SÉÉÆMɱÉÒ nùÉføÒ Eäò±ÉÒ. iÉÉä º´Énäù¶ÉÒ ´ÉºiÉ®úÉ ´ÉÉ{É®úiÉÉä +ÉÊhÉ ºÉɤÉhÉÉʶɴÉɪÉnùÉføÒ Eò®úiÉÉä. iªÉÉÆSªÉÉ EòɽþÒ +xÉÖªÉɪÉÉÆxÉÒ½þÒ ªÉÉ |ÉEòÉ®äú nùÉføÒ Eò®úɪɱÉÉ ºÉÖ¯û´ÉÉiÉ Eäò±ÉÒ+ÉÊhÉ +¶ÉÉ |ÉEòÉ®äú nùÉføÒ Eò®úhªÉÉSÉÉ iªÉÉÆxÉÉ |É xÉ ´ÉÉ]äõxÉɺÉÉ ZÉɱÉÉ. JÉäb÷¬É{ÉÉb÷¬ÉiɱÉä x½þÉ´ÉÒ EòvÉÒ EòvÉÒ ºÉVÉÇxÉ ¨½þhÉÚxÉ EòºÉä EòÉ¨É Eò®úiÉÉiÉ ½äþ MÉÉÆvÉÒVÉÓxÉɨÉɽþÒiÉ ½þÉäiÉÆ. BJÉÉtÉSÉÆ MɳÚý EòÉ{ÉhÉÆ ËEò´ÉÉ {ÉɪÉÉiɱÉÉ EòÉ]õÉ EòÉføhÉÆ iÉä Eò®úɪÉSÉä {ÉhÉiªÉÉÆSÉä Eò{Ébä÷ +ÉÊhÉ +´ÉVÉÉ®Æú ¨ÉÉjÉ +º´ÉSUô +ºÉiÉ. BEònùÉ ºÉä´ÉÉOÉɨɨÉvɱÉÉ BEò ½þÊ®úVÉxÉ ºÉä´ÉEò ¨½þhÉɱÉÉ, ""¨É±ÉÉ ´ÉvªÉÉDZÉÉ VÉɪÉSÉÆ +ɽäþEò¶ÉɺÉÉ`öÒ Ê´ÉSÉÉ®ú±ÉÆ iÉ®ú ¨½þhÉɱÉÉ, ""nùÉføÒ Eò®úɪɱÉÉ ""iÉÖ±ÉÉ ªÉÉ MÉÉ´ÉÉiÉ xÉɽþÒ EòÉ nùÉføÒ Eò®úiÉÉ ªÉäiÉ? ""ºÉ´ÉhÉÇ x½þÉ´ÉÒ ¨ÉÉZÉÒ nùÉføÒ Eò®úhÉÉ®ú xÉɽþÒiÉ +ÉÊhÉ <lÉä EòÉähÉÒ ½þÊ®úVÉxÉ x½þÉ´ÉÒ xÉɽþÒiªÉÉxÉÆ =kÉ®ú Ênù±ÉÆ. ""¨ÉMÉ iªÉÉ x½þÉ´ªÉÉEòbÚ÷xÉ ¨ÉÒnäùJÉÒ±É nùÉføÒ Eò°üxÉ PÉähÉÉ®ú xÉɽþÒ MÉÉÆvÉÒVÉÒ ¨½þhÉɱÉä.iªÉÉÆxÉÒ iªÉÉ x½þÉ´ªÉÉEòbÚ÷xÉ ºÉä´ÉÉ PÉähÉÆ ¤ÉÆnù Eäò±ÉÆ. JÉäb÷Éä{ÉÉb÷Ò Ë½þb÷iÉÉxÉÉ iªÉÉÆxÉÉ ´Éä³ý½þÒ Ê¨É³ýiÉxɺÉä EäòºÉ EòÉ{ÉɪɱÉÉ - nùÉføÒ Eò®úɪɱÉÉ +ÉÊhÉ x½þÉ´ªÉÉSªÉÉ nÖùEòÉxÉÉSÉÒ MÉ®úVÉ ¦ÉɺÉä. JÉÉnùÒSªÉÉ |ÉSÉÉ®úɺÉÉ`öÒ {ÉnùªÉÉjÉÉ SÉɱÉÚ ½þÉäiÉÒ. iÉä´½þÉ iªÉÉÆxÉÉ JÉÉnùÒ ´ÉÉ{É®úhÉÉ®úÉ x½þÉ´ÉÒ½þ´ÉÉ ½þÉäiÉÉ. º´ÉªÉƺÉä´ÉEòÉÆxÉÒ JÉÚ{É vÉÉ´É{ɳý Eäò±ÉÒ +ºÉÉ x½þÉ´ÉÒ ¶ÉÉävÉɪɱÉÉ. MÉÉÆvÉÒVÉÒ ¨½þhÉɱÉä,""+É{ɱªÉÉ º´Énäù¶ÉÒ EòɨÉɨÉvªÉä x½þÉ´ÉÒ +ÉÊhÉ vÉÉä¤ÉÒ ¨ÉÆb÷³ýÓxÉÉ ºÉɨÉÒ±É Eò°üxÉ PªÉɪɱÉÉ{ÉÉʽþVÉä. x½þÉ´ÉÒ ¨ÉÆb÷³ýÒ MÉ{{ÉÉ SÉÉÆMɱªÉÉ ¨ÉÉ®úiÉÉiÉ. iÉä º´Énäù¶ÉÒSÉÉ ºÉÆnùä¶É ºÉÆMɳýÒEòbä÷ {ɺɮú´ÉiÉÒ±É.+ÉäÊ®úºÉɨÉvªÉä BEònùÉ MÉÉÆvÉÒVÉÒ x½þÉ´ªÉÉSÉÒ ´ÉÉ]õ {ɽþÉiÉ ½þÉäiÉä. iªÉÉÆxÉÉ BEò ¨Éʽþ±ÉÉ ªÉäiÉÉxÉÉ
 23. 23. x½þÉ´ÉÒ 23ÊnùºÉ±ÉÒ ÊiÉxÉÆ EòÉxÉÉiÉ ¨ÉÉä`öÒ ¨ÉÉä`öÒ EòÉxÉÉiɱÉÒ PÉÉiɱÉÒ ½þÉäiÉÒ, xÉÉEòÉiÉ xÉlÉ ½þÉäiÉÒ, MɲªÉÉiɽþÉ®ú ½þÉäiÉÉ, ½þÉiÉÉiÉ ±ÉÉJÉäSªÉÉ ¤ÉÉÆMÉb÷¬É ½þÉäiªÉÉ. MÉÉÆvÉÒVÉÓxÉÒ Ê´ÉSÉÉ®ú±ÉÆ, ""iÉÖ¨½þÒ ¨ÉÉZÉä EäòºÉEòÉ{ÉhÉÉ®ú +ɽþÉiÉ EòÉ? ÊiÉxÉÆ ½þºÉÚxÉ ¨ÉÉxÉ b÷Éä±ÉɴɱÉÒ +ÉÊhÉ iÉÒ ´ÉºiÉ-ªÉɱÉÉ vÉÉ®ú ±ÉÉ´ÉÚ±ÉÉMɱÉÒ. MÉÉÆvÉÒVÉÓxÉÒ ÊiɱÉÉ Ê´ÉSÉÉ®ú±ÉÆ, ""iÉÖ¨½þÒ B´Éfäø VÉb÷ nùÉÊMÉxÉä EòÉ PÉÉiɱÉä +ɽäþiÉ? iÉäiÉÖ¨½þɱÉÉ SÉÉÆMɱÉä xÉɽþÒ ÊnùºÉiÉ. iÉä ¤Éäfø¤É +ɽäþiÉ iªÉÉiÉ JÉÚ{É ¨É³ý ºÉÉSɱÉÉ +ɽäþ. ÊiÉSªÉÉb÷É䲪ÉÉiÉ {ÉÉhÉÒ +ɱÉÆ. iÉÒ ¨½þhÉɱÉÒ, ""EòÉªÉ ºÉÉÆMÉÚ iÉÖ¨½þɱÉÉ? ªÉÉ JÉÉºÉ |ɺÉÆMÉɺÉÉ`öÒ ¨ÉÒ iÉä=ºÉxÉä +ÉhɱÉä±Éä +ɽäþiÉ. iÉÖ¨ÉSªÉɺÉÉ®úJªÉÉ näù´É¨ÉÉhɺÉÉ{ÉÖfäø ¨ÉÒ SÉÉÆMɱÉä nùÉÊMÉxÉä xÉ PÉɱÉiÉÉ+ɱÉä iÉ®ú iÉä ¤É®Æú ÊnùºÉ±ÉÆ +ºÉiÉÆ EòÉ? MÉÉÆvÉÒVÉÓSªÉÉ b÷ÉäCªÉÉ´É®ú +ÉÊhÉ ½þxÉÖ´É]õÒ´É®ú ´ÉºiÉ®úÉÊ¡ò®ú´ÉÚxÉ ZÉɱªÉÉ´É®ú ÊiÉxÉÆ ÊiɱÉÉ Ê¨É³ýɱÉä±Éä {ÉèºÉä MÉÉÆvÉÒVÉÓSªÉÉ {ÉɪÉɶÉÒ `äö´É±Éä, xɨɺEòÉ®úEäò±ÉÉ +ÉÊhÉ ÊxÉPÉÚxÉ MÉä±ÉÒ. ❉❉
 24. 24. 24 ¤É½Öþ°ü{É MÉÉÆvÉÒ¦ÉÆMÉÒMÉÉÆvÉÒVÉÓSªÉÉ ´ÉÊb÷±ÉÉÆSªÉÉ PÉ®úÒ ®úÉVÉEòÉä]õ±ÉÉ =EòÉ xÉÉ´ÉÉSÉÉ BEò ZÉÉb÷hÉÉ®úÉ ½þÉäiÉÉ. iÉÉäºÉ¡òÉ<Ç Eò®úɪÉSÉÉ. MÉÉÆvÉÒVÉÓxÉÒ EòvÉÒ =EòɱÉÉ º{ɶÉÇ Eäò±ÉÉ iÉ®ú {ÉÖiɳýÒ¤ÉÉ<Ç iªÉÉÆxÉÉ ±ÉMÉäSÉ+ÆPÉÉä³ý Eò®úɪɱÉÉ ±ÉÉ´ÉiÉ. B®ú´ÉÒ º´É¦ÉÉ´ÉÉxÉÆ MÉ®úÒ¤É, +ÉYÉÉvÉÉ®úEò +ºÉhÉÉ-ªÉÉ ¨ÉÖ±ÉɱÉÉ ½äþ¨ÉÖ³ýÒSÉ +É´Éb÷iÉ xɺÉä. iÉä 12 ´É¹ÉÉÈSÉä +ºÉiÉÉxÉÉ +É<ǶÉÒ ´ÉÉnù PÉɱÉiÉ. =EòÉ +É{ɱªÉÉEòb÷SÉÒPÉÉhÉ ºÉÉ¡ò Eò®úiÉÉä. iªÉÉSªÉÉ º{ɶÉÉÇxÉÆ ¨É±ÉÉ EòºÉÉ EòÉªÉ Ê´É]õɳý ½þÉä<DZÉ? ¨ÉÒ iÉÖZÉÒ +ÉYÉÉ{ÉɳýhÉÉ®ú xÉɽþÒ +ºÉÆ xÉɽþÒ {ÉhÉ ®úɨɪÉhÉ ºÉÉÆMÉiÉÆ EòÒ ®úɨÉÉxÉÆ MÉÖ½þEò xÉÉ´ÉÉSªÉÉ SÉÉÆb÷ɳýɱÉÉ+É˱ÉMÉxÉ Ênù±ÉÆ ½þÉäiÉÆ. ®úɨÉɪÉhÉ +É{ɱªÉɱÉÉ EòɽþÒ SÉÖEòÒSÉÆ ºÉÉÆMÉhÉÉ®ú xÉɽþÒ. ªÉÉ ´ÉÉnùɱÉÉ{ÉÖiɳýÒ¤ÉÉ<ÈEòbä÷ =kÉ®ú xɺÉɪÉSÉÆ. MÉÉÆvÉÒVÉÒ nùÊIÉhÉ +ÉÊ£òEäòiÉ ºÉ¡òÉ<ÇSÉÆ EòÉ¨É Ê¶ÉEò±Éä iªÉÉÆSÉä ÊiÉlɱÉä ʨÉjÉ |Éä¨ÉÉxÉÆ iªÉÉÆxÉÉlÉÉä®ú ºÉ¡òÉ<ÇEòɨÉMÉÉ®ú ¨½þhÉiÉ. ÊiÉlÉÆ iÉÒxÉ ´É¹ÉÇ ®úÉʽþ±ªÉÉxÉÆiÉ®ú iÉä ¦ÉÉ®úiÉÉiÉÚxÉ ¤ÉɪÉEòÉä +ÉÊhɨÉÖ±ÉÉÆxÉÉ PÉä>ðxÉ VÉÉhªÉɺÉÉ`öÒ +ɱÉä ½þÉäiÉä. iªÉÉ EòɳýÉiÉ ¨ÉÖƤÉ<Ç |ÉÉÆiÉÉiÉ {±ÉäMÉSÉÒ ºÉÉlÉ +ɱÉÒ½þÉäiÉÒ. ®úÉVÉEòÉä]õ±ÉÉ iÉÒ {ɺɮúhªÉÉSÉÒ ¶ÉCªÉiÉÉ ½þÉäiÉÒ. MÉÉÆvÉÒVÉÓxÉÒ iÉɤÉb÷iÉÉä¤É ®úÉVÉEòÉä]õº´ÉSUô Eò®úhªÉɺÉÉ`öÒ EòÉ¨É Eò®úɪÉSÉÆ `ö®ú´É±ÉÆ. iªÉÉÆxÉÒ |ÉiªÉäEò PÉ®úÉSÉÒ {ÉɽþhÉÒ Eäò±ÉÒ +ÉÊhɨÉÉä-ªÉÉ º´ÉSUô `äö´ÉhªÉÉ´É®ú ¦É®ú Ênù±ÉÉ. +ÆvÉÉ®äú, PÉÉhÉä®úbä÷, nÖùMÉÈvÉ ªÉähÉÉ®äú, ÊEòb÷¬ÉÆxÉÒ ¦É®ú±Éä±ÉäºÉÆb÷ÉºÉ {ÉɽÚþxÉ iªÉÉÆxÉÉ ¦ÉªÉÆEò®ú ´ÉÉ]õ±Éä. ´É®úSªÉÉ ´ÉMÉÉÇiɱÉÒ EòɽþÒ PÉ®Æú MÉ]õÉ®úÉÆSÉÉ ´ÉÉ{É®ú Eò®úiÉ+ÉÊhÉ ÊiÉlÉä iÉ®ú +ºÉÁ PÉÉhÉ ½þÉäiÉÒ. ÊiÉlÉÆ ®úɽþhÉÉ®äú ±ÉÉäEò ±ÉIÉ näùiÉ xÉ´½þiÉä. MÉ®úÒ¤É +º{ÉÞ¶ªÉ±ÉÉäEò VÉɺiÉ º´ÉSUô PÉ®úÉƨÉvªÉä ®úɽþiÉ ½þÉäiÉä. iªÉÉÆxÉÉ MÉÉÆvÉÒVÉÓSÉÆ ¨½þhÉhÉÆ {É]õ±ÉÆ. MÉÉÆvÉÒVÉÓxÉÒºÉÖSɴɱÉÆ EòÒ nùÉäxÉ ´ÉäMÉ´ÉäMɲªÉÉ ¤Énù±ªÉÉ ´ÉÉ{É®úÉ´ªÉÉiÉ BEò ¨ÉÚjÉɺÉÉ`öÒ +ÉÊhÉ nÖùºÉ®úÒ ¨É±ÉɺÉÉ`öÒiªÉɨÉÖ³äý º´ÉSUôiÉÉ ´ÉÉfø±ÉÒ.
 25. 25. ¦ÉÆMÉÒ 25 MÉÉÆvÉÒ EÖò]ÖÆõ¤É ®úÉVÉEòÉä]õ¨ÉvªÉä |ÉʺÉrù ½þÉäiÉÆ. MÉÉÆvÉÒVÉÓSÉä ´Éb÷Ò±É +ÉÊhÉ +ÉVÉÉä¤ÉÉ ®úÉVÉEòÉä]õ+ÉÊhÉ ¶ÉäVÉÉ®úSªÉÉ <iÉ®ú ®úÉVªÉÉÆSÉä Ênù´ÉÉhÉ ¨½þhÉÚxÉ EòÉ¨É {ɽþÉiÉ. 70 ´É¹ÉÉÈ{ÉÚ´ÉÔ Ênù´ÉÉhÉÉÆSÉɤÉìÊ®úº]õ®ú ¨ÉÖ±ÉMÉÉ PÉ®úÉäPÉ®úÒ VÉÉiÉÉä +ɽäþ +ÉÊhÉ bÅä÷xÉäVÉSÉÒ {ɽþÉhÉÒ Eò®úiÉÉä +ɽäþ ½äþ Eò®úɪɱÉÉ¡òÉ®ú ¨ÉÉä`Æö vÉèªÉÇ ±ÉÉMÉiÉ +ºÉä. MÉÉÆvÉÒVÉÓxÉÉ ªÉÉ |ÉEòÉ®úSÉÆ xÉèÊiÉEò vÉèªÉÇ EÖò`ö±ªÉɽþÒ EòɨÉÉiÉ Eò¨ÉÒ{Éb÷±ÉÆ xÉɽþÒ. iÉä +xÉäEò {ÉÉ SÉÉiªÉ {ÉrùiÉÒ´É®ú ]õÒEòÉ Eò®úÒiÉ {ÉhÉ ½äþ½þÒ ´ÉÉ®Æú´ÉÉ®ú ¨ÉÉxªÉ Eò®úiÉEòÒ ºÉ¡òÉ<Ç JÉ-ªÉÉ +lÉÉÇxÉÆ iÉä {ÉÉ SÉÉiªÉÉÆEòbÚ÷xÉ Ê¶ÉEò±Éä. ¦ÉÉ®úiÉÉiÉ iªÉÉÆxÉÉ iªÉÉ |ÉEòÉ®úSªÉɺ´ÉSUôiÉäSÉÒ ±ÉÉäEòÉÆxÉÉ +Éä³ýJÉ Eò°üxÉ tɪÉSÉÒ ½þÉäiÉÒ. MÉÉÆvÉÒVÉÒ nùÊIÉhÉ +ÉÊ£òEäòiÉÚxÉ iÉä´½þÉ nÖùºÉ-ªÉÉÆnùÉ ¦ÉÉ®úiÉÉiÉ +ɱÉä. iÉä´½þÉ iÉä Eò±ÉEòkªÉÉSªÉÉEòÉÄOÉäºÉSªÉÉ Ê¶ÉʤɮúɱÉÉ ={ÉκlÉiÉ ®úÉʽþ±Éä. nùÊIÉhÉ +ÉÊ£òEäòiÉ ¦ÉÉ®úiÉÒªÉÉÆxÉÉ Eò¶ÉÒ ´ÉÉ<Ç]õ´ÉÉMÉhÉÚEò ʨɳýiÉä iªÉɤÉqù±É iÉä ºÉÉÆMÉɪɱÉÉ +ɱÉä ½þÉiÉä. iªÉÉ EòÉÄOÉäºÉ ʶÉʤɮúÉiÉ º´ÉSUôiÉÉMÉÞ½þÉSÉÒ ä Æ
 26. 26. 26 ¤É½Öþ°ü{É MÉÉÆvÉÒ´ªÉ´ÉºlÉÉ nùªÉxÉÒªÉ ½þÉäiÉÒ. EòɽþÒ |ÉÊiÉÊxÉvÉÓxÉÒ iÉ®ú, iªÉÉÆSªÉÉ JÉÉä±ÉҺɨÉÉä®úSªÉÉ ´½þ®úÉÆb÷¬ÉÆSÉÉ={ɪÉÉäMÉ ¨ÉÖiÉÉ®úÒºÉÉ®úJÉÉ Eäò±ÉÉ ½þÉäiÉÉ. <iÉ®úÉÆxÉÒ iªÉɱÉÉ +ÉIÉä{É PÉäiɱÉÉ xÉɽþÒ {ÉhÉ MÉÉÆvÉÒVÉÓxÉÒiÉɤÉb÷iÉÉä¤É ÊxɹÉävÉ xÉÉånù´É±ÉÉ. º´ÉªÉƺÉä´ÉEòÉƶÉÒ iÉä ºÉ¡òÉ<ǤÉqù±É ¤ÉÉä±É±Éä iÉä´½þÉ iÉä ¨½þhÉɱÉä, ""½äþºÉ¡òÉ<Ç EòɨÉMÉÉ®úÉÆSÉÆ EòÉ¨É +ɽäþ, +ɨÉSÉÆ xÉɽþÒ. MÉÉÆvÉÒVÉÓxÉÒ JÉ®úÉ]õÉ ¨ÉÉMÉÚxÉ PÉäiɱÉÉ +ÉÊhɺ´ÉiÉ: ºÉ¡òÉ<Ç Eäò±ÉÒ. iÉä´½þÉ iÉä ºÉÖ]õɤÉÖ]õÉiÉ ½þÉäiÉä. º´ÉªÉƺÉä´ÉEò +´ÉÉEÂò ZÉɱÉä. {ÉhÉ EòÉähÉÒ½þÒiªÉÉÆxÉÉ ¨ÉnùiÉ Eò®úɪɱÉÉ {ÉÖfäø ZÉɱÉÉ xÉɽþÒ. +xÉäEò ´É¹ÉÉÇxÉÆiÉ®ú ¦ÉÉ®úiÉÒªÉ ®úɹ]ÅõÒªÉ EòÉÄOÉäºÉSÉäMÉÉÆvÉÒVÉÒ ¨ÉÉMÉÇnù¶ÉÇEò ZÉɱÉä iÉä´½þÉ º´ÉªÉƺÉä´ÉEòÉÆxÉÒ BEò ¦ÉÆMÉÒ {ÉlÉEò ÊxɨÉÉÇhÉ Eò°üxÉ Ê¶ÉʤɮúÉiÉEòÉ¨É Eäò±ÉÆ. BEònùÉiÉ®ú ¡òCiÉ ¥ÉÉÀhÉÉÆxÉÒ ¦ÉÆMÉÒEòÉ¨É Eäò±ÉÆ. ½þÊ®ú{ÉÖ®úÉ EòÉÄOÉäºÉSªÉÉ +ÊvÉ´Éä¶ÉxÉÉiÉnùÉäxÉ ½þVÉÉ®ú ʶÉIÉEò +ÉÊhÉ Ê´ÉtÉlªÉÉÈxÉÉ ¦ÉÆMÉÒEòɨÉÉSÉÆ |ÉʶÉIÉhÉ Ênù±ÉÆ ½þÉäiÉÆ. EòɽþÒ Ê´Éʶɹ]õ±ÉÉäEòÉÆxÉÉSÉ ºÉ¡òÉ<Ç Eò®úɪɱÉÉ ±ÉÉ´ÉɪÉSÉÒ +ÉÊhÉ iªÉÉÆxÉÉ +º{ÉÞ¶ªÉ ¨½þhÉɪÉSÉÆ ½äþ MÉÉÆvÉÒVÉÓxÉɨÉÉxªÉ xÉ´½þiÉÆ. iªÉÉÆxÉÉ ¦ÉÉ®úiÉÉiÉÚxÉ +º{ÉÞ¶ªÉiÉÉSÉ xÉɽþÒ¶ÉÒ Eò®úɪÉSÉÒ ½þÉäiÉÒ. nùÊIÉhÉ +ÉÊ£òEäòiÉ MÉÉä®äú ±ÉÉäEò ¦ÉÉ®úiÉÒªÉÉÆxÉÉ iªÉÉÆSªÉÉ +º´ÉSUô ºÉ´ÉªÉÓ¤Éqù±É xÉÉ´ÉÆ `äö´ÉiÉ.MÉÉÆvÉÒVÉÓxÉÒ iªÉÉÆSÉÒ PÉ®ú {ÉÉʽþ±ÉÒ +ÉÊhÉ iªÉÉÆxÉÉ PÉ®Æú +ÉÊhÉ {ÉÊ®úºÉ®ú º´ÉSUô `äö´ÉɪɱÉɺÉÉÆÊMÉiɱÉÆ ºÉÉ´ÉÇVÉÊxÉEò ºÉ¦ÉÉƨÉvªÉä iÉä ªÉÉʴɹɪÉÒ ¤ÉÉä±ÉiÉ +ÉÊhÉ ´ÉÞkÉ{ÉjÉÉiɽþÒ Ê±É½þÒiÉ. b÷¤ÉÇxɨÉvɱÉÆMÉÉÆvÉÒVÉÒSÉÆ PÉ®ú {ÉÉ SÉÉiªÉ {ÉrùiÉÒxÉÆ ¤ÉÉÆvɱÉä±ÉÆ ½þÉäiÉÆ. x½þÉhÉÒPÉ®úÉiɱÉÆ {ÉÉhÉÒ ¤Éɽäþ®ú VÉÉiÉ xɺÉä.Eò¨ÉÉäb÷ºÉ ´ÉÉ{É®ú±ÉÒ VÉÉiÉ. JÉÉä±ÉÒ¨ÉvªÉä Ê´ÉvÉÒºÉÉ`öÒ {ÉÉjÉ `äö´É±ÉÒ VÉÉiÉ. MÉÉÆvÉÒVÉÓSªÉÉ ¤É®úÉä¤É®úiªÉÉÆSÉä VÉä EòÉ®úEòÚ xÉ ®ú½þÉiÉ iªÉÉÆSÉÒ Ê´ÉvÉÒ{ÉÉjÉÆ MÉÉÆvÉÒVÉÒ ºÉÉ¡ò Eò®úiÉ +ºÉiÉ. iÉä EòºiÉÖ®ú¤ÉÉÆxÉɺÉÖrùɽþÒ ºÉ¡òÉ<Ç Eò®úɪɱÉÉ ±ÉÉ´ÉiÉ. º´ÉiÉ:SªÉÉ ±É½þÉxÉ ¨ÉÖ±ÉÉÆxÉɽþÒ iÉä ʶÉEò´ÉiÉ BEònùÉ BEòÉJÉɱÉSªÉÉ VÉÉiÉÒSªÉÉ EòÉ®úEÖòxÉÉSÉÆ Ê´ÉvÉÒ{ÉÉjÉ ºÉÉ¡ò Eò®úiÉÉxÉÉ EòºiÉÖ®ú¤ÉÉÆxÉÒ iÉÉåb÷ ´ÉÉEòbÆ÷ Eäò±ÉÆiÉ®ú MÉÉÆvÉÒVÉÓxÉÒ iªÉÉÆxÉÉ ºÉÉÆÊMÉiɱÉÆ, ""VÉÉiÉ{ÉÉiÉ {ÉɳýɪÉSÉÒ +ºÉä±É iÉ®ú PÉ®úɤÉɽäþ®ú ´½þÉ.BEònùÉ ºÉɤɮú¨ÉiÉÒ +ɸɨÉÉiÉ +º{ÉÞ¶ªÉ VÉÉäb÷{ªÉɱÉÉ |É´Éä¶É Ênù±ÉÉ ¨½þhÉÚxÉ MÉÉÆvÉÒVÉÓSªÉÉ VɴɳýSªÉɶÉÖ¦ÉËSÉiÉEòÉÆxÉÒ iªÉÉÆSªÉÉ´É®ú ¤Éʽþ¹EòÉ®ú ]õÉEò±ÉÉ ½þÉäiÉÉ. BEònùÉ nùÊIÉhÉ +ÉÊ£òEäòiɱªÉÉ iÉÖ¯ÆûMÉÉiÉ MÉÉÆvÉÒVÉÓxÉÒ ºÉÉÆb÷{ÉÉhªÉÉSÉÒ SÉå¤ÉºÉÇ ºÉÉ¡ò Eäò±ÉÒ.{ÉÖfø±ªÉÉ ´Éä³ýÒ iÉÖ¯ÆûMÉÉSªÉÉ +ÊvÉEòÉ-ªÉÉÆxÉÒ iªÉÉÆxÉÉ ºÉ¡òÉ<Ç EòɨÉMÉÉ®úÉSÉÆ EòÉ¨É Ênù±ÉÆ.
 27. 27. ¦ÉÆMÉÒ 27 ´ÉÒºÉ ´É¹ÉÈ nùÊIÉhÉ +ÉÊ£òEäòiÉ ®úÉʽþ±ªÉÉxÉÆiÉ®ú MÉÉÆvÉÒVÉÒ ¶Éä´É]õÒ 46´ªÉÉ ´É¹ÉÔ 1915 ªÉɴɹÉÉÇiÉ iªÉÉÆSªÉÉ ºÉ½þEòÉ-ªÉÉƤɮúÉä¤É®ú ¦ÉÉ®úiÉÉiÉ EòɪɨÉSÉä {É®úiÉ +ɱÉä. iªÉÉ ´É¹ÉÔ ½þÊ®úuùÉ®úSªÉÉEÖÆò¦É¨É䲪ÉÉiÉ iªÉÉÆxÉÒ +ÉÊhÉ iªÉÉÆSªÉÉ iɯûhÉ ºÉ½þEòÉ-ªÉÉÆxÉÒ ¦ÉÆMÉÒEòÉ¨É Eäò±ÉÆ. iªÉÉSÉ ´É¹ÉÉÇiÉiªÉÉÆxÉÒ {ÉÖhªÉɱÉÉ ºÉ´½Èþ]õºÉ +Éì¡ò <ÆÊb÷ªÉÉ ºÉÉäºÉɪÉ]õÒSªÉÉ PÉ®úÉxÉÉ ¦Éä]õ Ênù±ÉÒ. EòɽþÒ ºÉ¦ÉɺÉnùÉxÉÒ Æ ÆBEòÉ ºÉEòɳýÒ +ºÉÆ {ÉÉʽþ±ÉÆ EòÒ, MÉÉÆvÉÒVÉÒ ¨ÉÉä-ªÉÉ ºÉÉ¡ò Eò®úiÉɪÉiÉ. iªÉÉÆxÉÉ iÉä +É´Éb÷±ÉÆxÉɽþÒ. {ÉhÉ MÉÉÆvÉÒVÉÓSÉÉ +ºÉÉ Ê´É·ÉÉºÉ ½þÉäiÉÉ EòÒ, +¶ÉÉ |ÉEòÉ®úSÉÆ EòÉ¨É º´É®úÉVªÉɺÉÉ`öÒ¨ÉÉhɺÉɱÉÉ ±ÉɪÉEò `ö®ú´ÉiÉÆ. iªÉÉÆxÉÒ ºÉ¤ÉÆvÉ ¦ÉÉ®úiÉÉSÉÉ BEònùÉSÉ xÉɽþÒ iÉ®ú +xÉäEònùÉ |É´ÉÉºÉ Eäò±ÉÉ EÖò`äö½þÒ MÉä±Éä iÉ®úÒiªÉÉÆxÉÉ ªÉÉ xÉÉ iªÉÉ º´É°ü{ÉÉiÉ +º´ÉSUôiÉÉ ÊnùºÉiÉ +ºÉä. ºÉÉ´ÉÇVÉÊxÉEò ¨ÉÖiÉÉ-ªÉÉÆSÉÉ ®äú±´Éäº]äõ¶ÉxÉ´É®úSÉÉ +ÉÊhÉ vɨÉǶÉɳýÉƨÉvɱÉÉ nÖùMÉÈvÉ +ÉÊhÉ PÉÉhÉ ¦ÉªÉÉxÉEò +ºÉä. JÉäb÷¬É{ÉÉb÷¬ÉiÉÚxɨÉÉhɺÉÆ ¤Éè±ÉMÉÉb÷¬É PÉä>ðxÉ ªÉɪÉSÉÒ iÉä ®úºiÉä½þÒ ´ÉÉ<Ç]õ +´ÉºlÉäiÉ +ºÉɪÉSÉä. {ÉÊ´ÉjÉ EÖÆòb÷ÉiɱÉÆ{ÉÉhÉÒ ÊEòiÉÒ ´ÉÉ<Ç]õ +ɽäþ ½äþ xÉ ¤ÉPÉiÉÉ ±ÉÉäEò iªÉÉiÉ bÖ÷¤ÉCªÉÉ PÉäiÉ. iÉä º´ÉiÉ:SÉ xÉnùÒEòÉ`öÒ+º´ÉSUôiÉÉ {ɺɮú´ÉiÉ. EòɶÉÒ Ê´É·Éä·É®úÉSªÉÉ ¨ÉÆÊnù®úÉiɱªÉÉ ºÉÆMɨɮú´É®úÒ ¡ò®ú¶ÉÒ´É®ú SÉÉÆnùÒSÉÒxÉÉhÉÒ VÉb÷´É±Éä±ÉÒ +ºÉiÉ iªÉÉiÉ |ÉSÉÆb÷ PÉÉhÉ ºÉÉ`ÚöxÉ ®úɽþiÉ ½þÉäiÉÒ. ¨ÉÆÊnù®úÉSÉÒ ¤É½ÖþiÉäEò|É´Éä¶ÉuùÉ®Æú +°Æünù Pɺɮúb÷¬É ®úºiªÉÉÆSÉÒ ½þÉäiÉÒ. ®äú±´ÉäxÉÆ |É´ÉÉºÉ Eò®úhÉÉ®äú ±ÉÉäEò iÉ®ú ®äú±´ÉäSÉä b÷¤Éä<iÉEäò PÉÉhÉ Eò®úiÉ EòÒ ¦ÉÉ®úiÉÉiÉ +MÉnùÒ lÉÉäb÷¬É ±ÉÉäEòÉÆxÉÉ ¤ÉÚ]õ PÉɱÉhÉÆ {É®ú´Éb÷iÉ +ºÉ±ÉÆ iÉ®úÒ+xÉ´ÉÉhÉÒ SÉɱÉhªÉÉSÉÒ Eò±{ÉxÉɺÉÖrùÉ ¦ÉÉ®úiÉÉiÉ Eò®úiÉÉ ªÉäiÉ xɺÉä. ¨ÉÖƤÉ<ǺÉÉ®úJªÉÉ ¶É½þ®úÉiÉ®úºiªÉÉ´É°üxÉ SÉɱÉhÉÉ-ªÉÉ ±ÉÉäEòÉÆxÉÉ +ɺÉ{ÉɺÉSªÉÉ <¨ÉÉ®úiÉÒiÉÚxÉ EòÉähÉÒiÉ®úÒ +ÆMÉÉ´É®ú lÉÖEòhªÉÉSÉÉ ÆvÉÉäEòÉ +ºÉä. xÉMÉ®ú{ÉÉʱÉEòÉÆxÉÉ =qäù¶ÉÚxÉ MÉÉÆvÉÒVÉÒ ¨½þhÉiÉ, ""iÉÖ¨ÉSªÉÉ |ɶɺiÉ ®úºiªÉÉƤÉqù±É ¨ÉÒ iÉÖ¨ÉSÉÆ+ʦÉxÉÆnùxÉ Eò®úiÉÉä. iÉÖ¨ÉSÉÒ Ênù´ªÉÉÆSÉÒ =kÉ¨É ´ªÉ´ÉºlÉÉ +ÉÊhÉ iÉÖ¨ÉSªÉÉ ºÉÖÆnù®ú ¤ÉÉMÉÉ ªÉÉƤÉqù±É½þÒ+ʦÉxÉÆnùxÉ! {ÉhÉ ºÉÉÆb÷{ÉÉhªÉÉSÉÒ ´ªÉ´ÉºlÉÉ xÉÒ]õ xɺÉä±É, ®úºiÉä, Mɱ±ªÉÉ Ênù´ÉºÉÉ +ÉÊhÉ®úÉjÉÒ½þÒ º´ÉSUô `äö´É±ªÉÉ VÉÉiÉ xɺÉiÉÒ±É iÉ®ú iªÉÉ xÉMÉ®ú{ÉÉʱÉEäò±ÉÉ +κiÉi´ÉÉiÉ ®úɽþhªÉÉSÉÉ+ÊvÉEòÉ®ú xÉɽþÒ. +xÉäEò xÉMÉ®ú{ÉÉʱÉEòÉƺɨÉÉä®ú ºÉÉÆb÷{ÉÉhªÉÉSÉÒ +´ªÉ´ÉºlÉÉ ½þÉ ºÉ´ÉÉÇiÉ ¨ÉÉä`öÉ|É xÉ +ɽäþ. ¦ÉÆMÉÒ ¨ÉÆb÷³ýÒ Eò¶ÉÉ +´ÉºlÉäiÉ ®úɽþiÉÉiÉ ªÉÉSÉÉ iÉÖ¨½þÒ Ê´ÉSÉÉ®ú iÉ®úÒ Eò®úiÉÉ EòÉ?
 28. 28. 28 ¤É½Öþ°ü{É MÉÉÆvÉÒ ±ÉÉäEòÉÆxÉÉ iÉä ¨½þhÉiÉ, ""iÉÖ¨½þÒ º´ÉiÉ: VÉÉä´É®ú ½þÉiÉÉiÉ ZÉÉbÚ÷ +ÉÊhÉ ¤ÉÉnù±ÉÒ PÉäiÉ xÉɽþÒiÉÉä´É®ú iÉÖ¨ÉSÉÒ MÉÉ´ÉÆ, ¶É½þ®Æú º´ÉSUô ½þÉähÉÉ®ú xÉɽþÒiÉ. iÉä ¶ÉɳýÉ {ɽþɪɱÉÉ VÉɪÉSÉä iÉä´½þÉʶÉIÉEòÉÆxÉÉ ¨½þhÉiÉ, ""{ÉÖºiÉEòÒ Ê¶ÉIÉhÉ näùhªÉɤɮúÉä¤É®úSÉ ¨ÉÖ±ÉÉÆxÉÉ iÉÖ¨½þÒ =kÉ¨É º´ÉªÉÆ{ÉÉEòÒ+ÉÊhÉ =kÉ¨É ºÉ¡òÉ<Ç iÉVYÉ ¤ÉxÉ´ÉÉ±É iÉ®ú iÉÖ¨ÉSÉÒ ºÉƺlÉÉ +Énù¶ÉÇ Eò°ü ¶ÉEòÉ±É Ê´ÉtÉlªÉÉÈxÉÉiªÉÉÆSÉÉ ºÉ±±ÉÉ +ºÉä, ""iÉÖ¨½þÒ º´ÉiÉ:SÉ iÉÖ¨ÉSÉä ¦ÉÆMÉÒ ZÉɱÉÉiÉ iÉ®ú iÉÖ¨½þÒ iÉÖ¨ÉSÉÉ {ÉÊ®úºÉ®ú º´ÉSUô`äö´ÉɱÉ. δ½þC]õÉäÊ®úªÉÉ GòÉìºÉ ʨɳý´ÉhªÉÉ{ÉäIÉɽþÒ SÉÉÆMɱÉÉ ¦ÉÆMÉÒ ´½þɪɱÉÉ VÉɺiÉ vÉèªÉÇ ±ÉÉMÉiÉÆ. +ɸɨÉÉVɴɳý ®úɽþhÉÉ®äú JÉäbÚ÷iÉ +É{ɱªÉÉ ¨É豪ÉÉ´É®ú ¨ÉÉiÉÒ ]õÉEòɪɱÉÉ xÉEòÉ®ú näùiÉ. iÉ䨽þhÉiÉ, ""½äþ ¦ÉÆMªÉÉÆSÉÆ EòÉ¨É +ɽäþ. ¨É豪ÉÉEòbä÷ {ÉɽþhÉƽþÒ {ÉÉ{É +ɽäþ iÉ®ú iªÉÉ´É®ú ¨ÉÉiÉÒ ]õÉEòhÉƽäþ VÉɺiÉSÉ {ÉÉ{É ½þÉä<Ç±É MÉÉÆvÉÒVÉÒ JÉäb÷¬ÉƨÉvɱªÉÉ ºÉ¡òÉ<ÇEòɨÉÉ´É®ú º´ÉiÉ: näùJÉ®äúJÉ Eò®úiÉ.iªÉÉÆxÉÉ =nùɽþ®úhÉ PÉɱÉÚxÉ näùhªÉɺÉÉ`öÒ iÉä EòɽþÒ ¨ÉʽþxÉä º´ÉiÉ: ½þÉiÉÉiÉ ZÉÉbÚ÷-¤ÉÉnù±ÉÒ PÉä>ðxÉVÉÉiÉ. ʨÉjÉ +ÉÊhÉ {ÉɽÖþhÉä iªÉÉÆSªÉɤɮúÉä¤É®ú VÉÉiÉ. iÉä ¤ÉÉnù±ªÉÉ ¦É°üxÉ EòSÉ®úÉ, ¨Éè±ÉÉ MÉÉä³ýÉEò®úiÉ +ÉÊhÉ iÉÉä JÉd÷ªÉÉƨÉvªÉä {ÉÖ°üxÉ ]õÉEòiÉ. +ɸɨÉÉiɽþÒ ºÉ´ÉÇ ºÉ¡òÉ<ÇSÉÆ EòÉ¨É +ɸɨɴÉɺÉÒSÉ Eò®úiÉ. MÉÉÆvÉÒVÉÒ iªÉÉÆxÉÉ ¨ÉÉMÉÇnù¶ÉÇxÉEò®úiÉ. ´ÉäMÉ´ÉäMɲªÉÉ vɨÉÉÈSÉÒ, ´ÉƶÉÉÆSÉÒ, ®ÆúMÉÉÆSÉÒ ¨ÉÉhɺÉÆ ÊiÉlÉä ®úɽþiÉ. +ɸɨÉÉSªÉÉ {ÉÊ®úºÉ®úÉiÉEÖò`äö½þÒ EòSÉ®úÉ ÊnùºÉiÉ xɺÉä. ºÉMɳýÉ EòSÉ®úÉ JÉd÷ªÉÉƨÉvªÉä {ÉÖ®ú±ÉÉ VÉÉ<Ç. ¦ÉÉVªÉÉÆSÉÒ näù`Æö, ºÉɱÉÆ+ÉÊhÉ ´ÉɪÉÉ MÉä±Éä±ÉÆ +zÉ JÉiÉÉSªÉÉ JÉbÂ÷b÷¬ÉƨÉvªÉä VÉÉ<Ç. ¨É豪ÉɨÉvÉÚxɽþÒ ºÉÉäxÉJÉiÉ iɪÉÉ®úEäò±ÉÆ VÉÉ<Ç. ºÉÉÆb÷{ÉÉhªÉÉSÉÉ ={ɪÉÉäMÉ ¤ÉÉMÉäºÉÉ`öÒ ½þÉäiÉ +ºÉä. ¤ÉÉÆvɱÉä±ÉÒ bÅä÷xÉäVÉ ´ªÉ´ÉºlÉÉ xɺÉÚxɽþÒ+ɸɨÉÉiÉ ¨ÉɶÉÉ xɺÉiÉ. nÖùMÉÈvÉÒ xɺÉä. MÉÉÆvÉÒVÉÒ º´ÉiÉ: +ÉÊhÉ iªÉÉÆSÉä ºÉ½þEòÉ®úÒ +ɳýÒ{ÉɳýÒxÉƺɡòÉ<Ç Eò®úiÉ. iªÉÉÆxÉÒ ¤ÉÉnù±ÉÒ-¨ÉÖiÉÉ-ªÉÉ +ÉÊhÉ JÉbÂ÷b÷¬ÉÆSÉä ºÉÆb÷ÉºÉ ´ÉÉ{É®úhÉÆ ºÉÖ°ü Eäò±ÉÆ.+ɸɨÉÉiÉ ªÉähÉÉ-ªÉÉ ºÉ´ÉÇ {ÉɽÖþhªÉÉÆxÉÉ iÉä ½äþ xÉ´Éä ¶ÉÉävÉ ¨ÉÉä`ö¬É +ʦɨÉÉxÉÉxÉÆ nùÉJÉ´ÉiÉ. MÉ®úÒ¤É+ºÉÉäiÉ ´ÉÉ ¸ÉÒ¨ÉÆiÉ, xÉäiÉä +ºÉÉäiÉ ´ÉÉ +xÉÖªÉɪÉÒ, ¦ÉÉ®úiÉÒªÉ, {É®únäù¶ÉÒ ºÉ´ÉÉÈxÉÉ ½þÒ º´ÉSUôiÉÉMÉÞ½Æþ´ÉÉ{É®úÉ´ÉÒ ±ÉÉMÉiÉÆ. ªÉÉ |ɪÉÉäMÉɨÉÖ³ýä ½þ³ýÚ ½þ³ýÚ ¦ÉÆMÉÒEòɨÉÉʴɹɪÉÒSÉÉ ÊiÉ®úºEòÉ®ú +ɸɨɴÉÉʺɪÉÉÆSªÉɨÉxÉÉiÉÚxÉ ÊxÉPÉÚxÉ MÉä±ÉÉ.
 29. 29. ¦ÉÆMÉÒ 29 MÉÉÆvÉÒVÉÓxÉÉ VÉä´½þÉ Eäò´½þÉ ºÉ¡òÉ<ÇSÉÆ EòÉ¨É Eò®úɪÉSÉÒ ºÉÆvÉÒ Ê¨É³ýiÉ +ºÉä, iÉä´½þÉ iªÉÉÆxÉÉ¡òÉ®ú +ÉxÉÆnù ½þÉäiÉ +ºÉä. ºÉÆb÷ÉºÉ ÊEòiÉÒ º´ÉSUô +ɽäþiÉ ªÉÉ´É°üxÉ ±ÉÉäEòÉÆSªÉÉ º´ÉSUôiÉäSÉҺɨÉVÉ ±ÉIÉÉiÉ ªÉäiÉ +ºÉä iÉä ¨½þhÉiÉ, ¶É½þÉkÉ®úÉ´ªÉÉ ´É¹ÉÔ ¨ÉÉä`ö¬É +ʦɨÉÉxÉÉxÉÆ iÉä ¨½þhÉiÉ,""¨ÉÉZÉÉ ºÉÆb÷ÉºÉ <iÉEòÉ º´ÉSUô +ºÉiÉÉä EòÒ iªÉÉiÉ iÉÖ¨½þɱÉÉ BEò½þÒ b÷ÉMÉ ÊnùºÉhÉÉ®ú xÉɽþÒ+ÉÊhÉ EòºÉ±ÉÒ½þÒ nÖùMÉÈvÉÒ ªÉähÉÉ®ú xÉɽþÒ. ¨ÉÒ º´ÉiÉ: ¨ÉÉZÉÉ ºÉÆb÷ÉºÉ ºÉÉ¡ò Eò®úiÉÉä. ¤É-ªÉÉSÉ´Éä³ýÉ iÉä º´ÉiÉ:SÉÆ ´ÉhÉÇxÉ ¦ÉÆMÉÒ +ºÉÆ Eò®úiÉ +ÉÊhÉ ºÉ¡òÉ<ÇEòɨÉMÉÉ®ú ¨½þhÉÚxÉ ¨É®úhÉ +ɱÉÆ iÉ®úÒiÉä ºÉ¨ÉÉvÉÉxÉÉxÉÆ VÉÉiÉÒ±É +ºÉƽþÒ ¨½þhÉiÉ. Eò¨ÉÇ`ö ˽þnÚÆùxÉÉ iÉä ¨½þhÉiÉ EòÒ +º{ÉÞ¶ªÉÉƤɮúÉä¤É®úSɨÉÉZªÉÉ´É®ú½þÒ ºÉɨÉÉÊVÉEò ¤Éʽþ¹EòÉ®ú PÉɱÉÉ. iÉä ¦ÉÆMªÉÉÆSªÉÉ ´ÉºiÉÒiÉ VÉÉiÉ +ºÉiÉ +ÉÊhÉ ¦ÉÆMÉÒ +É{ɱªÉÉ Eò½þÉhªÉÉ iªÉÉÆxÉÉ ºÉÉÆMÉiÉ.MÉÉÆvÉÒVÉÒ ¨½þhÉiÉ ºÉ¡òÉ<ÇSÉÆ EòÉ¨É Eò®úhªÉÉiÉ EòɽþÒ Eò¨ÉÒ{ÉhÉÉ xÉɽþÒ. iÉä iªÉÉÆxÉÉ nùÉ°ü Ê{ÉhÉÆ,¨ÉÉƺÉɽþÉ®ú Eò®úhÉÆ ºÉÉäbÚ÷xÉ tɪɱÉÉ ºÉÉÆMÉiÉ. iªÉÉÆxÉÒ ºÉ¡òÉ<ÇEòɨÉMÉÉ®úÉÆSªÉÉ ºÉÆ{ÉɱÉÉ EòvÉÒ½þÒ{ÉÉË`ö¤ÉÉ Ênù±ÉÉ xÉɽþÒ. ¦ÉÆMªÉÉÆxÉÒ +É{ɱÉÆ EòÉ¨É BEò Ênù´ÉºÉ½þÒ ¤ÉÆnù `äö´ÉiÉÉ EòɨÉÉ xɪÉä +ºÉÉiªÉÉÆSÉÉ +ÉOɽþ ½þÉäiÉÉ. ½þÊ®úVÉxÉ {ÉÊjÉEäòiÉ iªÉÉÆxÉÒ +Énù¶ÉÇ ¦ÉÆMÉÒ EòºÉÉ +ºÉÉ´ÉÉ ªÉɤÉqù±É ʱÉʽþ±ÉÆ ½þÉäiÉÆ. ""ºÉÆb÷ɺɪÉÉäMªÉ |ÉEòÉ®äú ¤ÉÉÆvÉhªÉÉSÉÆ iÉÆjÉ iªÉɱÉÉ +´ÉMÉiÉ ½þ´ÉÆ +ÉÊhÉ xÉä¨ÉEòÒ ºÉ¡òÉ<ÇSÉÒ iÉÆjÉƽþÒ ¨ÉɽþÒiɽþ´ÉÒiÉ. ¨É豪ÉÉSÉÒ nÖùMÉÈvÉÒ Eò¶ÉÒ xɹ]õ Eò®úɪÉSÉÒ, EòÉªÉ |ÉEòÉ®úSÉÒ VÉÆiÉÖxÉɶÉEÆò Eò¶ÉÒ ´ÉÉ{É®ú±ÉÒEòÒ ®úÉäMÉ®úÉ<Ç {ɺɮúhÉÉ®ú xÉɽþÒ ½äþ½þÒ iªÉɱÉÉ ¨ÉɽþÒiÉ ½þ´ÉÆ. iªÉÉSÉ|ɨÉÉhÉä ¨É±É-¨ÉÚjÉÉ{ÉɺÉÚxÉ JÉiÉEòºÉÆ iɪÉÉ®ú Eò®úɪÉSÉÆ ½äþ½þÒ iªÉɱÉÉ ¨ÉɽþÒiÉ ½þ´ÉÆ. ºÉ¡òÉ<ÇEòÉ¨É VɤɮúnùºiÉÒxÉÆ EÖòhÉÉSªÉÉiÉ®úÒMɲªÉÉiÉ PÉɱÉɪÉSÉÆ ªÉÉ{ÉäIÉÉ MÉÉÆvÉÒVÉÓxÉÉ iÉä xÉ ]õɳýiÉÉ ªÉähªÉÉVÉÉäMÉÆ ºÉ¨ÉÉVÉEòɪÉÇ ªÉÉ {ÉÉiɳýÒ´É®úxªÉɪÉSÉÆ ½þÉäiÉÆ. JÉÉnùÒ ªÉÉjÉäSªÉÉ nù®ú¨ªÉÉxÉ MÉÉÆvÉÒVÉÓSÉÆ BEòÉ ºÉÉ´ÉÇVÉÊxÉEò ºÉ¦ÉäiÉ ¦ÉɹÉhÉ ½þÉähÉÉ®ú ½þÉäiÉÆ.iªÉÉiÉ ºÉ¡òÉ<ÇEòɨÉMÉÉ®úÉxÉÉ VÉɪɱÉÉ ¤ÉÆnùÒ ½þÉiÉÒ. MÉÉÆvÉÒVÉÓxÉÉ ½äþ ºÉ¨ÉVɱÉÆ iÉä´½þÉ iÉä +ɪÉÉäVÉEòÉÆxÉÉ Æ ä¨½þhÉɱÉä, ""iÉÖ¨½þÒ iÉÖ¨ÉSÉÒ ¦ÉɹÉhÉÆ +ÉÊhÉ {ÉèºÉä iÉÖ¨ÉSªÉÉEòbä÷SÉ `äö´ÉÉ. ¨ÉÒ ¡òCiÉ +º{ÉÞ¶ªÉÉÆSÉÒSɺɦÉÉ PÉähÉÉ®ú +ɽäþ. VªÉÉÆxÉÉ ªÉɪÉSÉÆ +ºÉä±É iªÉÉÆxÉÒ iªÉÉ ºÉ¦ÉäiÉ ªÉÉ.
 30. 30. 30 ¤É½Öþ°ü{É MÉÉÆvÉÒ ¨ÉÞiªÉÚ{ÉÚ´ÉÔ nùÉxÉ ´É¹ÉÈ MÉÉÆvÉÒVÉÒ EòɽþÒ Ênù´ÉºÉ ¨ÉÖ¤É<Ç +ÉÊhÉ Ênù±±ÉÒiɱªÉÉ ºÉ¡òÉ<Ç EòɨÉMÉÉ®úÉSªÉÉ ä Æ Æ´ÉºiÉÒiÉ ®úÉʽþ±Éä ½þÉäiÉä. iªÉÉÆxÉÉ iªÉÉÆSªÉÉ PÉ®úÉiÉ ®úɽþɪÉSÉÆ ½þÉäiÉÆ +ÉÊhÉ iªÉÉÆSÉÆ VÉä´ÉhÉ VÉä´ÉɪÉSÉƽþÉäiÉÆ {ÉhÉ iªÉÉ MÉÉä¹]õÒ Eò®úɪɱÉÉ iªÉÉSÉÆ ´ÉªÉ ¡òÉ®ú ½þÉäiÉÆ. xÉɽþÒ ¨½þ]õ±ÉÆ iÉ®úÒ iªÉÉ ±ÉÉäEòÉÆxÉÒMÉÉÆvÉÒVÉÓSÉÒ JÉÉºÉ ´ªÉ´ÉºlÉÉ Eäò±ÉÒSÉ. MÉÉÆvÉÒVÉÒ BEònùÉ ÊºÉ¨É±ªÉɱÉÉ ´½þÉ<ºÉ®úɪÉxÉÉ ¦Éä]õɪɱÉÉ MÉä±Éä. BEòÉ ºÉ½þEòÉ®úÒ {ÉÖføÉ-ªÉɱÉÉ ì ìÊiÉlɱÉÒ ¦ÉÆMÉÒ ´ÉºiÉÒ {ɽþɪɱÉÉ {ÉÉ`ö´É±ÉÆ. VÉxÉÉ´É®úÉÆxÉÉ ®úɽþɪɱÉɽþÒ ½þÒ ´ÉºiÉÒ ªÉÉäMªÉ xÉɽþÒ+ºÉÆ VÉä´½þÉ iªÉÉÆxÉÉ ºÉÉÆÊMÉiɱÉÆ MÉä±ÉÆ iÉä´½þÉ nÖù:JÉÉxÉÆ iÉä ¨½þhÉɱÉä, ""+ÉVÉ +É{ÉhÉ ¦ÉÆMÉÒ ¤ÉÉÆvÉ´ÉÉÆxÉÉ{ɶÉÚSªÉÉ {ÉÉiɳýÒ´É®ú xÉä±ÉÆ +ɽäþ. iªÉÉÆxÉÉ º´ÉiÉ:SÉÒ ¨ÉÉxÉ´ÉÒ |ÉÊiɹ`öÉ Ê´ÉEÚòxÉ, +Éi¨ÉºÉx¨ÉÉxÉÊ´ÉEÚòxÉ EòɽþÒ {ÉèºÉä ʨɳý´ÉÉ´Éä ±ÉÉMÉiÉÉiÉ. ¦ÉÆMÉÒ ¨ÉÉhÉÚºÉ iªÉÉSÉÆ VÉä´ÉhÉ EòºÉÆ VÉä´ÉiÉÉä ¤ÉPÉÉ.EòSÉ-ªÉÉiÉSÉ ¤ÉºÉÚxÉ, BJÉÉtÉ ºÉÆb÷ɺÉÉSªÉÉ Ë¦ÉiÉÒ±ÉÉ ºÉɴɱÉÒiÉ ¤ÉºÉÚxÉ iÉÉä VÉä´ÉiÉÉä. BJÉÉtɱÉÉJÉSSÉÒ Eò®úɪɱÉÉ ½þÒ BEòSÉ MÉÉä¹]õ {ÉÖ®äú¶ÉÒ +ɽäþ. ¦ÉÆMÉÒ ¨É豪ÉÉSÉÒ ]õÉä{ɱÉÒ b÷ÉäCªÉÉ´É°üxÉ PÉä>ðxÉSÉɱɱÉɪÉ, ½äþ où¶ªÉSÉ iªÉÉÆxÉÉ ´ÉèiÉÉMÉ +ÉhÉɪÉSÉÆ. ªÉÉäMªÉ iÉÒ +´ÉVÉÉ®Æú ´ÉÉ{É°üxÉ ÊEòiÉÒ ´ªÉ´ÉκlÉiɦÉÆMÉÒEòÉ¨É Eò®úiÉÉ ªÉäiÉÆ iÉä MÉÉÆvÉÒVÉÒ nùÉJÉ´ÉiÉ. iÉÒ BEò Eò±ÉÉSÉ ½þÉäiÉÒ +ÉÊhÉ iÉä º´ÉiÉ: iÉÒxÉÒ]õºÉ{ÉhÉä Eò®úiÉ, º´ÉiÉ: +º´ÉSUô xÉ ½þÉäiÉÉ! BEònùÉ BEòÉ {É®únäù¶ÉÒ ¨ÉÉhɺÉÉxÉÆ MÉÉÆvÉÒVÉÓxÉÉ Ê´ÉSÉÉ®ú±ÉÆ, ""iÉÖ¨½þɱÉÉ VÉ®ú ¦ÉÉ®úiÉÉSÉÉ BEòÊnù´ÉºÉÉ{ÉÖ®úiÉÉ ´½þÉ<ºÉ®úÉìªÉ Eäò±ÉÆ iÉ®ú iÉÖ¨½þÒ EòÉªÉ Eò®úɱÉ? MÉÉÆvÉÒVÉÒ ¨½þhÉɱÉä, ""´½þÉ<ºÉ®úÉìªÉSªÉÉ PÉ®úÉVɴɳýSÉÒ ¦ÉÆMÉҴɺiÉÒ ¨ÉÒ ºÉÉ¡ò Eò®úÒxÉ. ""+ÉhÉJÉÒ BEò Ênù´ÉºÉ iÉÖ¨½þɱÉÉ Ênù±ÉÉ iÉ®ú? ""iÉäSÉ EòÉ¨É ¨ÉÒ nÖùºÉ-ªÉÉ Ênù´É¶ÉÒ½þÒ Eò®úÒxÉ. ❉❉
 31. 31. 31SÉÉƦÉÉ®ú63 ´ªÉÉ ´É¹ÉÔ MÉÉÆvÉÒVÉÓxÉÉ ªÉä®ú´Éb÷¬ÉSªÉÉ iÉÖ¯ÆûMÉÉiÉ `äö´É±ÉÆ ½þÉäiÉÆ. ¤É®úÉä¤É®ú ´É±±É¦É¦ÉÉ<Ç {É]äõ±É½þÉäiÉä. ´É±±É¦É¦ÉÉ<ÈxÉÉ ºÉÄb÷±ºÉ Eò°üxÉ ½þ´Éä ½þÉäiÉä {ÉhÉ iÉÖ¯ÆûMÉÉiÉ iªÉÉ ´É¹ÉÔ EÖòhÉÒ SÉÉÆMɱÉÉSÉÉƦÉÉ®ú xÉ´½þiÉÉ. MÉÉÆvÉÒVÉÒ ¨½þhÉɱÉä, ""¨É±ÉÉ SÉÉÆMɱÉÆ SÉɨÉbÆ÷ +ÉhÉÚxÉ tÉ ¨ÉÒ iÉÖ¨ÉSªÉɺÉÉ`öÒºÉÄb÷±ºÉ ¤ÉxÉ´ÉiÉÉä. JÉÚ{É ´É¹ÉÉÈ{ÉÚ´ÉÔ Ê¶ÉEò±Éä±ÉÒ Eò±ÉÉ ¨ÉÉZªÉÉ ½þÉiÉÉiÉ +VÉÚxÉ +ɽäþ EòÉ ¤ÉPÉÚªÉÉ.¨ÉÒ ¡òÉ®ú SÉÉÆMɱÉÉ SÉÉƦÉÉ®ú ½þÉäiÉÉä. ºÉÉänäù{ÉÚ®úSªÉÉ JÉÉnùÒ |ÉÊiɹ`öÉxÉSªÉÉ ´ÉºiÉÖºÉÆOɽþɱɪÉÉiÉ ¨ÉÉZªÉÉEòÉ®úÉÊMÉ®úÒSÉÉ xɨÉÖxÉÉ {ɽþɪɱÉÉ Ê¨É³äý±É. ¨ÉÒ JÉ®Æú iÉ®ú iÉä ºÉÄb÷±ºÉ "-- ªÉÉÆSªÉɺÉÉ`öÒ {ÉÉ`ö´É±Éä½þÉäiÉä. iÉä ¨½þhÉɱÉä ½äþ ¨ÉÒ {ÉɪÉÉiÉ EòºÉä PÉɱÉÚ? ½äþ iÉ®ú b÷ÉäCªÉÉ´É®ú `äö´ÉɪɱÉÉ ½þ´ÉäiÉ. ""]õÉì±Éº]õÉìªÉ¡òɨÉÇ´É®ú ¨ÉÒ +ºÉä ¤É®äúSÉ ¤ÉxɴɱÉä ½þÉäiÉä. 1911 ¨ÉvªÉä MÉÉÆvÉÒVÉÒxÉÒ iªÉÉÆSªÉÉ ¦ÉÉSªÉɱÉÉ Ê±Éʽþ±ÉÆ - ""ºÉvªÉÉ ¨ÉÒ ºÉÄb÷±ºÉ iɪÉÉ®úEò®úhªÉÉiÉ MÉÖÆiɱÉÉä +ɽäþ. ¨É±ÉÉ ½äþ EòÉ¨É +É´Éb÷iÉÆ +ɽäþ +ÉÊhÉ iÉä ªÉälÉÆ +ɴɶªÉEò½þÒ +ɽäþ. ¨ÉÒ+ÉVÉ´É®ú 15 VÉÉäb÷ ¤ÉxɴɱÉä +ɽäþiÉ. iÉÖ±ÉÉ VÉä´½þÉ xÉ´ÉÒxÉ ºÉÄb÷±ºÉ ½þ´Éä +ºÉiÉÒ±É iÉä´½þÉ ¨É±ÉÉ{ÉɪÉÉSÉÆ ¨ÉÉ{É {ÉÉ`ö´É. ½þÒ Eò±ÉÉ iÉä nùÊIÉhÉ +ÉÊ£òEäòiÉ +ºÉiÉÉxÉÉ Ê¶ÉEò±Éä. iªÉÉÆSÉä VɨÉÇxÉ Ê¨ÉjÉ EòɱÉäxɤÉÉJɪÉÉÆSªÉÉEòbÚ÷xÉ MÉÉÆvÉÒVÉÓxÉÒ <iÉ®úÉxÉɽþÒ {ÉÉnùjÉÉhÉÆ ¤ÉxÉ´ÉɪɱÉÉ Ê¶ÉEò´É±ÉÆ +ÉÊhÉ Ê¶É¹ªÉÉÆxÉÒ iªÉÉÆSªÉÉ ÆMÉÖ°Æü{ÉäIÉɽþÒ SÉÉÆMɱÉÒ {ÉÉnùjÉÉhÉÆ ¤ÉxɴɱÉÒ. iªÉÉÆSÉÒ {ÉÉnùjÉÉhÉÆ ¡òɨÉÇSªÉÉ ¤Éɽäþ®ú Ê´ÉEò±ÉÒ VÉÉiÉ. iªÉÉ Ênù´ÉºÉÉiÉ MÉÉÆvÉÒVÉÓxÉÒ {ÉɪÉVɨªÉÉ ¤É®úÉä¤É®ú ºÉÄb÷±ºÉ ´ÉÉ{É®úhªÉÉSÉÒ {ÉrùiÉ ºÉÖ°ü Eäò±ÉÒ½þÉäiÉÒ. =¹hÉ |Énäù¶ÉÉiÉ ¤ÉÆnù ¤ÉÖ]õÉÆ{ÉäIÉÉ ºÉÄb÷±ºÉ VÉɺiÉ +É®úɨɶÉÒ®ú ´ÉÉ]õiÉÉiÉ +ÉÊhÉ lÉÆb÷ÒiÉiªÉÉiÉ +ÉiÉÚxÉ ¨ÉÉäVÉä{ÉhÉ PÉɱÉiÉÉ ªÉäiÉÉiÉ.

×