Mkt promoció

376 views

Published on

mkt, promoció

Published in: Education
 • Be the first to comment

Mkt promoció

 1. 1. Màrqueting Mix
 2. 2. LA PROMOCIÓ
 3. 3. Conjunt de tècniques de màrqueting quetenen com a finalitat comunicar lescaracterístiques del producte i ressaltar-neels atributs per potenciar en els clients eldesig de consumir-lo.
 4. 4. La promociósocietatconsumidorsdistribuïodorsempresa
 5. 5. Estratègies de promoció1. Publicitat2. Relacions públiques3. Venda personal4. Marxandatge5. Fidelització6. Promoció de vendes7. Patrocini
 6. 6. Estratègies de comunicacióPublicitatComunicació massivaque té per objecteinformar, persuadir iaconseguir uncomportamentdeterminat de lespersones que rebenaquesta informació.
 7. 7. Estratègies de comunicacióPublicitatMassiva.No és immediata.Mitjà saturat (zapping,product placement...).Cada cop transmet menysinformació i més emocions.Busca diferenciar elproducte.
 8. 8. Estratègies de comunicacióRelacionspúbliquesConjunt d’activitats adreçadesa crear un ambient favorablea la Organització.Els objectius no sóncomercials, no busquenvendre, sinó influir enl’opinió pública i crear unclima que faciliti les activitatsde l’empresa.
 9. 9. Estratègies de comunicacióVendapersonalÉs el contacte directedel venedor amb elclient.És molt costós.Normalment es faservir en la venda deproductes de moltvalor (màquines,cotxes ...)
 10. 10. Estratègies de comunicacióMarxandatgeConjunt d’activitatsde màrqueting,promogudes pelfabricant o peldistribuïdor (o pelsdos), que es fan enel punt de venda .
 11. 11. Estratègies de comunicacióMarxandatgeCirculació.Zones calentes i fredes.Nivell dulls.Compra per impuls.Llum, música, olors...Degustació.Aparadorisme i expositors.
 12. 12. Estratègies de comunicacióFidelització
 13. 13. Estratègies de comunicacióPromoció de vendesActivitats perestimular durantun temps limitatla venda d’unproducte i millorarla quota de mercatde l’empresa.
 14. 14. Estratègies de comunicacióPatrociniL’empresa quepatrocina escompromet a pagarcertes despeses apersones, equips oesdeveniments a canvide beneficiar-se de larepercussió que té enels afeccionats.
 15. 15. LA PUBLICITAT
 16. 16. Els objectius bàsics (AIDA):•Cridar l’atenció•Despertar l’interès•Trobar un desig•Aconseguir unaactuació
 17. 17. Elements de la publicitatMissatge FormaPressupost Suport
 18. 18. MISSATGE-FORMA
 19. 19. El missatge publicitari ha de ser:•Creïble•Clar•Reiteratiu•Oportú•Atractiu
 20. 20. Suports publicitarisRàdioInternet
 21. 21. Anunci d’Axe
 22. 22. •Missatge: les dones poden perdre el cap sioloren les colònies i desodorants Axe.•Forma: lectura dels càrrecs en un judici a unadona per haver assetjat a diversos homes.•Pressupost: inversió que AXE destinarà a lacampanya publicitària.•El suport d’aquest anunci és la televisió.Anunci d’Axe
 23. 23. Limitacions de la publicitat✗Publicitat que atempti contra ladignitat de la persona.✗Publicitat enganyosa.✗Publicitat deslleial.✗Publicitat comparativa.✗Publicitat subliminal.✗Publicitat prohibida.✗Publicitat encoberta.
 24. 24. Limitacions de la publicitatPublicitat que atempti contra la dignitat de la persona
 25. 25. Limitacions de la publicitat (I)Publicitat deslleial
 26. 26. Limitacions de la publicitat (I)Publicitat enganyosa
 27. 27. Limitacions de la publicitat (I)Publicitat enganyosa
 28. 28. Limitacions de la publicitat (II)Publicitat prohibida
 29. 29. Limitacions de la publicitat (II)Publicitat subliminal
 30. 30. Limitacions de la publicitat (III)Publicitat encoberta
 31. 31. Limitacions de la publicitat (III)Publicitat comparativa
 32. 32. Limitacions de la publicitat (III)Publicitat comparativa
 33. 33. Més informació a:•http://marketisimo.blogspot.com/•http://www.losmejoresanunciosdetelevision.com/•http://www.marketingdirecto.com/

×