04. la unió europea

LA UNIÓ EUROPEA
          04
        3r ESO
       Geografia
Índex

                             04

1. El procés de creació de la Unió Europea
2. La Unió Europea
3. Les institucions de la Unió Europea
4. La política agrària i pesquera de la Unió Europea
5. Els grans eixos industrials de la Unió Europea
6. Els serveis, el comerç i les comunicacions a la Unió
  Europea
7. L’Estat espanyol a la Unió Europea
Població Europea

          04
Introducció

                                  04
• El 1957, amb la signatura del Tractat de Roma, es va crear la
 Comunitat Econòmica Europea (CEE) formada per
 Alemanya, França, Itàlia, Bèlgica, els Països Baixos i
 Luxemburg.

• El seu objectiu era crear una unió duanera que permetés la
 lliure circulació de mercaderies, persones, capitals i serveis
 entre els països membres.

• Amb el temps, la CEE es va anar ampliant i consolidant.

• L’Acta Única Europea de 1987 va incorporar el principi de
 cohesió econòmica i social per tal que fos possible un
 desenvolupament equilibrat de tots els membres.
1. El procés de creació de la Unió
       Europea
                         04

 1.1. La necessitat d’un bloc comercial europeu

 1.2. La Unió Europea

 1.3. La unitat d’Europa
        Construcció de la Unió Europea
Què és la Unió europea?
1.1. La necessitat d’un bloc comercial
        europeu
                                    04
 • Les primeres propostes per a la creació d’un mercat comú
  europeu es van plasmar al Tractat de Roma, signat el 1957 per
  Alemanya, França, Itàlia, Bèlgica, els Països Baixos i Luxemburg.

 • El Tractat de Roma preveia que la prosperitat de la Comunitat
  Econòmica Europea (CEE) dependria d’un mercat interior únic.

 • Per aconseguir-ho, la CEE establí una sèrie de polítiques
  concretes sobre la lliure circulació de béns, serveis, persones i
  capitals.

 • La CEE també fomentà la llibertat de competència i el
  desenvolupament d’unes lleis comunes per les quals es
  governarien els Estats membres.
1.2. La Unió Europea

                                 04

• El 1992, amb el Tractat de la Unió Europea, l’espai de lliure
 circulació va començar a ser una realitat.

• Aquest Tractat decidí la unió monetària, creà mecanismes de
 participació ciutadana a través de les eleccions al Parlament
 Europeu, establí nous drets per als ciutadans, etc.

• Una de les iniciatives amb efectes més importants ha estat
 l’aprovació de la Unió Econòmica i Monetària (UEM).
1.3. La unitat d’Europa

                                  05

• Malgrat la diversitat, els països de la UE es regeixen per uns
 mateixos valors fonamentals: la pau, la democràcia, l’Estat
 de dret i el respecte dels drets humans.

• Durant mig segle, la UE ha augmentat el nivell de vida dels
 seus ciutadans fins a nivells sense precedents. Ha creat un
 mercat comú sense fronteres interiors i una moneda
 única, l’euro.
2. La Unió Europea

                         04

2.1. Objectius de la Unió Europea

2.2. La Unió Europea i l’heterogeneïtat

2.3. Una política econòmica regional solidària

2.4. L’ampliació de la Unió Europea
         European Union Capital Cities
2.1. Objectius de la Unió Europea

                                   04
Els objectius bàsics de la Unió Europea són:

• L’impuls del progrés econòmic i social.

• L’afirmació de la identitat europea en l’àmbit internacional.

• La implantació d’una ciutadania europea.

• El desenvolupament d’un espai de llibertat, seguretat i justícia.

• El manteniment i el desenvolupament del sentit comunitari.
2.2. La Unió Europea i
     l’heterogeneïtat
                                  04

• La Unió Europea és un conjunt heterogeni d’Estats.
 L’heterogeneïtat es manifesta tant en els seus nivells de
 desenvolupament com en la seva diversitat cultural.

• Amb l’entrada en vigor del Tractat de la Unió Europea es va fer
 més urgent la necessitat de reduir les diferències regionals.
2.3. Una política econòmica regional
        solidària
                                04

 • Per corregir els desequilibris dintre dels països de la
  UE, actualment existeix una política econòmica regional.

 • Aquesta política econòmica es basa en el desenvolupament
  dels fons estructurals i els fons de cohesió, partides del
  pressupost europeu que es destinen a diferents fins.
2.4. L’ampliació de la Unió
       Europea
                                    04
• El procés d’ampliació de la UE ha remarcat l’existència de
 desequilibris entre els nous i els antics membres.

• Es tracta de països amb un grau de desenvolupament molt
 diferent, tant social, com polític, econòmic, etc. Per això i per poder
 reduir diferències, una part important dels fons comunitaris es
 destinaran als nous països membres.

• Per arranjar l’estructura i el funcionament d’una unió d’Estats cada
 vegada més nombrosa s’ha desenvolupat el projecte de la
 Constitució Europea.

• Els objectius de la Constitució Europea són aconseguir una major
 integració política i la creació d’un espai comú de
 llibertat, seguretat i justícia.
3. Les institucions de la Unió Europea

                     04
 3.1. El Consell Europeu

 3.2. El Consell de Ministres

 3.3. El Parlament Europeu

 3.4. La Comissió Europea

 3.5. El Tribunal de Justícia

 3.6. El Defensor del Poble

 3.7. Altres institucions
3.1. El Consell Europeu

                                    04
• El Consell Europeu està format pels caps d’Estat o de Govern dels
 estats membres, acompanyats dels seus ministres d’Afers Exteriors.

• És el màxim organisme polític de la UE i s’encarrega de definir les
 orientacions generals d’actuació i de desenvolupament.                       Consell d’Eruopa
3.2. El Consell de Ministres

                                  04
• El Consell de Ministres està format per representants dels Estats que
 integren la UE. Generalment, es reuneixen els ministres d’Afers
 Exteriors dels països membres.

• Al Consell de Ministres es prenen les decisions més importants i es
 coordinen les actuacions dels diferents estats de la UE.

• Les decisions es prenen per unanimitat o per majoria.


 Consell de Ministres
3.3. El Parlament Europeu

                                   04

• El Parlament Europeu és elegit per sufragi universal. Cada
 Estat tria els seus eurodiputats, és a dir, als seus
 representants al Parlament Europeu.

• El Parlament exerceix la funció legislativa, és a dir, pot fer i
 reformar lleis i aprova els pressupostos de la UE.
 S’organitza en comissions per treballar temes concrets.

Parlament Europeu
3.4. La Comissió Europea

                               04
• La Comissió Europea fa la funció executiva. Garanteix el
 compliment de les normatives europees, proposa els textos
 de llei que es presenten al Parlament i al Consell de
 Ministres.

• La Comissió Europea controla el compliment dels acords i
 tractats i elabora els pressupostos per al Parlament i el
 Consell.

• La Comissió està formada pel President i els Comissaris.

 Comissió Europea
3.5. El Tribunal de Justícia

                                  04

• El Tribunal de Justícia exerceix la funció judicial. Garanteix
 el respecte, la interpretació i el compliment de les lleis
 comunitàries.

• Està format per un jutge de cada país membre, que es
 renova cada cinc anys. Aquest tribunal atén els ciutadans i
 institucions comunitaris ho necessiten.


Tribunal de Justícia
3.6. El Defensor del Poble

                                04
• El Defensor del Poble pot ser consultat pels ciutadans dels
 estats membres si consideren que han estat tractats
 injustament per alguna institució de la Unió Europea.


  Defensor del poble
3.7. Altres institucions

                                04
• Altres institucions de la UE són el Banc Central
 Europeu, que gestiona l’euro i la política monetària de la
 UE, i el Tribunal de Comptes, que controla les despeses de
 la Unió.

• També pertanyen a la UE el Comitè de les Regions, el Banc
 Europeu d’Inversions i el Consell Econòmic i Social.
 Banc central europeu      Tribunal de comptes


 Comité de les Regions    Banc europeu Inversions


         Consell Econòmic i Social
Les institucions de la Unió Europea

                   04
LES INSTITUCIONS DE LA
   UNIÓ EUROPEA
                     04


          Institucions de la
           Unió Europea
S ub m it
4. La política agrària i pesquera de la
       Unió Europea
                                      04
   4.1. Una política agrària comuna

   4.2. Objectius de la Política Agrària Comunitària (PAC)

      • El pressupost de la Unió Europea el 2011  Pressupost 2011

   4.3. El sector pesquer comunitari
4.1. Una política agrària comuna

                                    04
• La Unió Europea, al començament, va potenciar molt l’agricultura
 per proveir els estats comunitaris sense haver de dependre
 d’altres països.

• Aquesta política va ajudar a la modernització del camp i va
 justificar grans despeses per fomentar una agricultura intensiva i
 millorar la producció.

• Per aconseguir aquests canvis, la UE va afavorir la concentració
 d’explotacions massa petites i va donar crèdits agrícoles barats.

• També va assegurar als agricultors un preu interessant per als
 seus productes i va limitar les importacions d’aliments procedents
 de fora de la UE.
4.2. Objectius de la Política Agrària
     Comunitària (PAC)
                                   04
• La Política Agrària Comunitària (PAC) ha donat com a resultat un gran
 augment de la producció agrícola i ramadera. Però aquest augment ha
 estat tan considerable que supera la capacitat de consum dels
 europeus.

• Per resoldre aquest problema de l’excés de producció la UE té noves
 propostes:

  – Reduir la superfície dedicada als conreus, especialment las terres
   menys fèrtils.

  – Convertir una part de les terres de conreu en zones forestals o en
   espais d’oci.

  – Reduir els preus de garantia que paga la UE als agricultors i
   ramaders per acostar-los als preus mundials.
4.3. El sector pesquer comunitari

                                   04

 • La Política Pesquera Comuna (PPC) de la Unió Europea
  s’encarrega d’establir les zones exclusives de pesca, el
  volum i la mida de les captures, i els acords i la signatura de
  tractats amb estats que es troben fora de la UE.  Assumpte marítim i pesca
5. Els grans eixos industrials de la
     Unió Europea
                    04
5.1. Les principals zones
  industrials de la UE

5.2. La producció industrial

  • Les regions
  industrials de la Unió
  EuropeaPanorama dels sectors industrials
     d’Europa
5.1. Les principals zones
      industrials de la UE
                                    04
• L’activitat industrial és l’origen del desenvolupament econòmic
 europeu i dóna feina a gairebé el 25% de la població activa ocupada
 de la UE.

• La principal zona de desenvolupament industrial de la UE és un eix
 que va des del sud-est del Regne Unit fins al nord d’Itàlia, seguint la
 vall del Rin a Alemanya.

• Aquesta zona s’ha caracteritzat per tenir indústries de tipus
 tradicional (tèxtils, metal·lúrgiques, químiques, etc.) que s’han
 reconvertit en d’altres de més modernes.
5.2. La producció industrial

                                   04
• Actualment a la UE les indústries d’alta tecnologia es troben en una
 fase de dinamisme important.

• Aquestes indústries d’alta tecnologia creixen al voltant de les àrees
 i nuclis urbans principals i també al voltant de les xarxes de
 transport i comunicacions.

• Tot i així, la producció industrial de la UE té un problema
 fonamental: la manca de recursos energètics i de matèries
 primeres, que han de ser, en gran mesura, importats.

• La recerca constant per aconseguir uns costos de producció més
 baixos ha significat el trasllat de la fabricació a països
 extracomunitaris, amb la consegüent deslocalització industrial.
Les regions industrials de la Unió
       Europea
                   04
6. Els serveis, el comerç i les
 comunicacions a la Unió Europea
                    04
6.1. Cap a una economia de serveis

6.2. El comerç

6.3. Els transports
  • Els transports a la Unió Europea   Xarxa de transports
6.1. Cap a una economia de serveis

                                   04
 • Els països de la UE obtenen la major part de la riquesa i ocupen
  més del 65% de la població activa en el sector serveis:
  comerç, transports, banca, ensenyament, etc.

 • El gran desenvolupament tecnològic actual ha permès una enorme
  producció de béns agrícoles i industrials que requereixen poca mà
  d’obra.

 • Per això, una part important de la població activa es va desplaçant
  cap a les activitats de serveis.
6.2. El comerç

                    04

         • Els intercanvis
          comercials entre els
          països membres de la
          UE i d’aquesta amb la
          resta del món
          adquireixen un gran
          volum.
6.3. Els transports              04

                                   04
• Per a la circulació de mercaderies i persones, la UE té una
 potent xarxa de transports i centra una part de la seva política
 comunitària a millorar i actualitzar aquesta xarxa.

• La majoria del transport de la UE es fa per carretera.

• La UE també té previst millorar la xarxa ferroviària amb el Pla
 General de Xarxa d’Alta Velocitat per al 2010.

• El transport marítim de mercaderies entre els països de la UE
 representa un 90% del comerç amb la resta del món.

• El transport aeri és un element clau per al mercat únic i la
 cohesió econòmica i social de la UE.
Els transports a la Unió Europea

                  04
Descobreix la Unió Europea

• http://neurodyssee.org/2011/inscription.php
• http://ec.europa.eu/languages/quiz/quiz_es.h
 tm
• http://www.toporopa.eu/es/index.html
7. L’Estat espanyol a la Unió
       Europea
                               04

7.1. L’Estat espanyol a Europa

7.2. La CEE després de la incorporació espanyola

7.3. Balanç de la incorporació de l’Estat espanyol a la UE

7.4. La utilització dels fons europeus
7.1. L’Estat espanyol a Europa

                                  04
• El febrer de 1979, amb l’Estat espanyol en democràcia, es
 van obrir les negociacions per a l’adhesió espanyola a la
 CEE.

• Aquestes negociacions es caracteritzaren per la necessitat
 d’adaptació de l’economia espanyola a l’economia
 comunitària, sobretot en l’àmbit de la producció agrària i
 pesquera.


 http://web.educastur.princast.es/cursos/cursowqp/aplic//ingacio
        %20orviz/plantilla_webquest.htm
7.2. La CEE després de la
  incorporació espanyola
                               04
• Amb l’entrada d’Espanya i Portugal a la Comunitat
 Econòmica Europea el 1986, aquest organisme va passar a
 tenir 329 milions d’habitants.

• L’Estat espanyol va tenir 8 vots al Consell de
 Ministres, mentre que la Comissió Europea va passar a
 estar integrada per 17 comissaris, dos d’ells espanyols.

• Actualment Espanya compta amb un únic comissari i amb
 54 diputats al Parlament Europeu de 736 membres.
7.3. Balanç de la incorporació de
l’Estat espanyol a la Unió Europea
                                   04

 • El desenvolupament econòmic i social de què gaudeix avui dia
  Espanya és degut, en part, al propi procés d’integració europea.

 • L’Estat espanyol ha rebut fons de la UE per valor del 0,8% del
  PIB cada any des de 1987.

 • La renda per càpita espanyola el 1986 amb prou feines arribava
  a un 68% respecte de la mitjana comunitària, mentre que
  actualment se situa en el 97,7%.

 • A més, un 90% de la inversió que rep Espanya de l’exterior
  prové de la Unió Europea.
7.4. La utilització dels fons
       europeus
                                  04
• Els fons comunitaris han contribuït al finançament de molts
 projectes a l’Estat espanyol, com:

• La construcció del 40% dels trams d’autovia que travessen
 l’Estat espanyol.

• Les ampliacions dels aeroports de Madrid i Barcelona, el metro
 de Sevilla, etc.

• Programes educatius com Lingua o Erasmus.

• La Targeta Sanitària Europea.

• La restauració del pati dels Lleons de l’Alhambra de Granada.
Ajudes que ha rebut Espanya de la
  política regional europea
                  04
Crèdits

•  Llibre de Vicens Vives: Polis 3r ESO.
•  Imatges del google
•  Pàgina de la Unió Europea
•  Altres presentacions
1 of 45

Recommended

LA UNIÓ EUROPEA by
LA UNIÓ EUROPEALA UNIÓ EUROPEA
LA UNIÓ EUROPEAlocoserrallo
4.4K views16 slides
La Unió Europea by
La Unió EuropeaLa Unió Europea
La Unió Europeaestherjulio
2.1K views19 slides
La unió europea by
La unió europeaLa unió europea
La unió europeaaquitawin
4.5K views12 slides
La Unió Europea by
La Unió EuropeaLa Unió Europea
La Unió EuropeaEmili Darder
15.5K views14 slides
Unió europea by
Unió europeaUnió europea
Unió europeaToni Raya
1.8K views28 slides
Unitat 1. organització política (3) la ue by
Unitat 1. organització política (3) la ueUnitat 1. organització política (3) la ue
Unitat 1. organització política (3) la uecsantan2
1.3K views43 slides

More Related Content

What's hot

La unió europea by
La unió europeaLa unió europea
La unió europeaAlicia Montes
3.3K views20 slides
Unitat 14 la formació de la unió europea by
Unitat 14 la formació de la unió europeaUnitat 14 la formació de la unió europea
Unitat 14 la formació de la unió europeaEscola Pia Santa Anna
1.8K views21 slides
TEMA 14 UNIÓ EUROPEA (lèxic). GEOGRAFIA 2n DE BATXILLERAT by
TEMA 14 UNIÓ EUROPEA (lèxic). GEOGRAFIA 2n DE BATXILLERATTEMA 14 UNIÓ EUROPEA (lèxic). GEOGRAFIA 2n DE BATXILLERAT
TEMA 14 UNIÓ EUROPEA (lèxic). GEOGRAFIA 2n DE BATXILLERATRafael Palomero Caro
3.1K views26 slides
Tema 14 geo by
Tema 14 geoTema 14 geo
Tema 14 geoemilillorente
1.3K views26 slides
La Unió Europea by
La Unió EuropeaLa Unió Europea
La Unió EuropeaPascual Follana
4K views18 slides
La unió europea by
La unió europeaLa unió europea
La unió europeaMariaColomaAulet
1.9K views25 slides

What's hot(19)

TEMA 14 UNIÓ EUROPEA (lèxic). GEOGRAFIA 2n DE BATXILLERAT by Rafael Palomero Caro
TEMA 14 UNIÓ EUROPEA (lèxic). GEOGRAFIA 2n DE BATXILLERATTEMA 14 UNIÓ EUROPEA (lèxic). GEOGRAFIA 2n DE BATXILLERAT
TEMA 14 UNIÓ EUROPEA (lèxic). GEOGRAFIA 2n DE BATXILLERAT
Unitat 14 les organitzacions supranacionals - la ue by jordimanero
Unitat 14  les organitzacions supranacionals - la ueUnitat 14  les organitzacions supranacionals - la ue
Unitat 14 les organitzacions supranacionals - la ue
jordimanero18.4K views
Unió Europea by 4tb
Unió EuropeaUnió Europea
Unió Europea
4tb822 views
Unitat 14 la ue 2017-2018 by jordimanero
Unitat 14  la ue 2017-2018Unitat 14  la ue 2017-2018
Unitat 14 la ue 2017-2018
jordimanero3.6K views
UE power by JoanPeitx
 UE power UE power
UE power
JoanPeitx1.1K views
Unitat 14 la formacio de la ue 2019-2020 by jordimanero
Unitat 14  la formacio de la ue 2019-2020Unitat 14  la formacio de la ue 2019-2020
Unitat 14 la formacio de la ue 2019-2020
jordimanero7.6K views
Unitat 14 2017 - 18 - les organitzacions supranacionals - la ue by jordimanero
Unitat 14  2017 - 18 - les organitzacions supranacionals - la ueUnitat 14  2017 - 18 - les organitzacions supranacionals - la ue
Unitat 14 2017 - 18 - les organitzacions supranacionals - la ue
jordimanero23.2K views
Unitat 14 la formació de la ue by jordimanero
Unitat 14  la formació de la ueUnitat 14  la formació de la ue
Unitat 14 la formació de la ue
jordimanero5.3K views
INTRODUCCIÓ A LA UNIÓ EUROPEA by Laura Celiá
INTRODUCCIÓ A LA UNIÓ EUROPEAINTRODUCCIÓ A LA UNIÓ EUROPEA
INTRODUCCIÓ A LA UNIÓ EUROPEA
Laura Celiá98 views
UNIÓ EUROPEA by jcestrella
UNIÓ EUROPEAUNIÓ EUROPEA
UNIÓ EUROPEA
jcestrella192 views
LA UNIÓ EUROPEA by jcestrella
LA UNIÓ EUROPEALA UNIÓ EUROPEA
LA UNIÓ EUROPEA
jcestrella539 views
La ue22 by vguinot
La ue22La ue22
La ue22
vguinot489 views
La formació de la Unió Europea by Eduard Costa
La formació de la Unió EuropeaLa formació de la Unió Europea
La formació de la Unió Europea
Eduard Costa489 views

Similar to 04. la unió europea

Geografia. Tema 2. Barcanova by
Geografia. Tema 2. BarcanovaGeografia. Tema 2. Barcanova
Geografia. Tema 2. BarcanovaPatrícia Rodríguez
2.3K views6 slides
La unió europea by
La unió europea La unió europea
La unió europea Erica Ztz
1.1K views14 slides
Unitat 11 i 12. La Unió Europea i l'organització política d'Espanya i Catalun... by
Unitat 11 i 12. La Unió Europea i l'organització política d'Espanya i Catalun...Unitat 11 i 12. La Unió Europea i l'organització política d'Espanya i Catalun...
Unitat 11 i 12. La Unió Europea i l'organització política d'Espanya i Catalun...Cristian Domínguez Bolaños
1.6K views31 slides
Laformacidelaunieuropea by
LaformacidelaunieuropeaLaformacidelaunieuropea
Laformacidelaunieuropeaestherjulio
305 views19 slides
Power point historia by
Power point historiaPower point historia
Power point historiaNeus07
306 views18 slides
Coneixement del medi soical i natural by
Coneixement del medi soical i naturalConeixement del medi soical i natural
Coneixement del medi soical i naturaljoansangraestany
298 views9 slides

Similar to 04. la unió europea(20)

La unió europea by Erica Ztz
La unió europea La unió europea
La unió europea
Erica Ztz1.1K views
Unitat 11 i 12. La Unió Europea i l'organització política d'Espanya i Catalun... by Cristian Domínguez Bolaños
Unitat 11 i 12. La Unió Europea i l'organització política d'Espanya i Catalun...Unitat 11 i 12. La Unió Europea i l'organització política d'Espanya i Catalun...
Unitat 11 i 12. La Unió Europea i l'organització política d'Espanya i Catalun...
Laformacidelaunieuropea by estherjulio
LaformacidelaunieuropeaLaformacidelaunieuropea
Laformacidelaunieuropea
estherjulio305 views
Power point historia by Neus07
Power point historiaPower point historia
Power point historia
Neus07306 views
Coneixement del medi soical i natural by joansangraestany
Coneixement del medi soical i naturalConeixement del medi soical i natural
Coneixement del medi soical i natural
joansangraestany298 views
Text exposició mural unió europea by Escolaq
Text exposició mural unió europeaText exposició mural unió europea
Text exposició mural unió europea
Escolaq308 views
La formació de la Unió Europea by neusgr
La formació de la Unió EuropeaLa formació de la Unió Europea
La formació de la Unió Europea
neusgr349 views
La Unió Europea by neusgr
La Unió EuropeaLa Unió Europea
La Unió Europea
neusgr529 views
La unió europea by jcestrella
La unió europeaLa unió europea
La unió europea
jcestrella614 views
Guia del Tractat de Lisboa by Miqui Mel
Guia del Tractat de LisboaGuia del Tractat de Lisboa
Guia del Tractat de Lisboa
Miqui Mel271 views
Power europa 2 by Mi Guel
Power europa 2Power europa 2
Power europa 2
Mi Guel546 views
T 4 europa, espanya i c. val. by graciajt
T 4 europa, espanya i c. val.T 4 europa, espanya i c. val.
T 4 europa, espanya i c. val.
graciajt1.6K views

04. la unió europea

 • 1. LA UNIÓ EUROPEA 04 3r ESO Geografia
 • 2. Índex 04 1. El procés de creació de la Unió Europea 2. La Unió Europea 3. Les institucions de la Unió Europea 4. La política agrària i pesquera de la Unió Europea 5. Els grans eixos industrials de la Unió Europea 6. Els serveis, el comerç i les comunicacions a la Unió Europea 7. L’Estat espanyol a la Unió Europea
 • 4. Introducció 04 • El 1957, amb la signatura del Tractat de Roma, es va crear la Comunitat Econòmica Europea (CEE) formada per Alemanya, França, Itàlia, Bèlgica, els Països Baixos i Luxemburg. • El seu objectiu era crear una unió duanera que permetés la lliure circulació de mercaderies, persones, capitals i serveis entre els països membres. • Amb el temps, la CEE es va anar ampliant i consolidant. • L’Acta Única Europea de 1987 va incorporar el principi de cohesió econòmica i social per tal que fos possible un desenvolupament equilibrat de tots els membres.
 • 5. 1. El procés de creació de la Unió Europea 04 1.1. La necessitat d’un bloc comercial europeu 1.2. La Unió Europea 1.3. La unitat d’Europa Construcció de la Unió Europea
 • 6. Què és la Unió europea?
 • 7. 1.1. La necessitat d’un bloc comercial europeu 04 • Les primeres propostes per a la creació d’un mercat comú europeu es van plasmar al Tractat de Roma, signat el 1957 per Alemanya, França, Itàlia, Bèlgica, els Països Baixos i Luxemburg. • El Tractat de Roma preveia que la prosperitat de la Comunitat Econòmica Europea (CEE) dependria d’un mercat interior únic. • Per aconseguir-ho, la CEE establí una sèrie de polítiques concretes sobre la lliure circulació de béns, serveis, persones i capitals. • La CEE també fomentà la llibertat de competència i el desenvolupament d’unes lleis comunes per les quals es governarien els Estats membres.
 • 8. 1.2. La Unió Europea 04 • El 1992, amb el Tractat de la Unió Europea, l’espai de lliure circulació va començar a ser una realitat. • Aquest Tractat decidí la unió monetària, creà mecanismes de participació ciutadana a través de les eleccions al Parlament Europeu, establí nous drets per als ciutadans, etc. • Una de les iniciatives amb efectes més importants ha estat l’aprovació de la Unió Econòmica i Monetària (UEM).
 • 9. 1.3. La unitat d’Europa 05 • Malgrat la diversitat, els països de la UE es regeixen per uns mateixos valors fonamentals: la pau, la democràcia, l’Estat de dret i el respecte dels drets humans. • Durant mig segle, la UE ha augmentat el nivell de vida dels seus ciutadans fins a nivells sense precedents. Ha creat un mercat comú sense fronteres interiors i una moneda única, l’euro.
 • 10. 2. La Unió Europea 04 2.1. Objectius de la Unió Europea 2.2. La Unió Europea i l’heterogeneïtat 2.3. Una política econòmica regional solidària 2.4. L’ampliació de la Unió Europea European Union Capital Cities
 • 11. 2.1. Objectius de la Unió Europea 04 Els objectius bàsics de la Unió Europea són: • L’impuls del progrés econòmic i social. • L’afirmació de la identitat europea en l’àmbit internacional. • La implantació d’una ciutadania europea. • El desenvolupament d’un espai de llibertat, seguretat i justícia. • El manteniment i el desenvolupament del sentit comunitari.
 • 12. 2.2. La Unió Europea i l’heterogeneïtat 04 • La Unió Europea és un conjunt heterogeni d’Estats. L’heterogeneïtat es manifesta tant en els seus nivells de desenvolupament com en la seva diversitat cultural. • Amb l’entrada en vigor del Tractat de la Unió Europea es va fer més urgent la necessitat de reduir les diferències regionals.
 • 13. 2.3. Una política econòmica regional solidària 04 • Per corregir els desequilibris dintre dels països de la UE, actualment existeix una política econòmica regional. • Aquesta política econòmica es basa en el desenvolupament dels fons estructurals i els fons de cohesió, partides del pressupost europeu que es destinen a diferents fins.
 • 14. 2.4. L’ampliació de la Unió Europea 04 • El procés d’ampliació de la UE ha remarcat l’existència de desequilibris entre els nous i els antics membres. • Es tracta de països amb un grau de desenvolupament molt diferent, tant social, com polític, econòmic, etc. Per això i per poder reduir diferències, una part important dels fons comunitaris es destinaran als nous països membres. • Per arranjar l’estructura i el funcionament d’una unió d’Estats cada vegada més nombrosa s’ha desenvolupat el projecte de la Constitució Europea. • Els objectius de la Constitució Europea són aconseguir una major integració política i la creació d’un espai comú de llibertat, seguretat i justícia.
 • 15. 3. Les institucions de la Unió Europea 04 3.1. El Consell Europeu 3.2. El Consell de Ministres 3.3. El Parlament Europeu 3.4. La Comissió Europea 3.5. El Tribunal de Justícia 3.6. El Defensor del Poble 3.7. Altres institucions
 • 16. 3.1. El Consell Europeu 04 • El Consell Europeu està format pels caps d’Estat o de Govern dels estats membres, acompanyats dels seus ministres d’Afers Exteriors. • És el màxim organisme polític de la UE i s’encarrega de definir les orientacions generals d’actuació i de desenvolupament. Consell d’Eruopa
 • 17. 3.2. El Consell de Ministres 04 • El Consell de Ministres està format per representants dels Estats que integren la UE. Generalment, es reuneixen els ministres d’Afers Exteriors dels països membres. • Al Consell de Ministres es prenen les decisions més importants i es coordinen les actuacions dels diferents estats de la UE. • Les decisions es prenen per unanimitat o per majoria. Consell de Ministres
 • 18. 3.3. El Parlament Europeu 04 • El Parlament Europeu és elegit per sufragi universal. Cada Estat tria els seus eurodiputats, és a dir, als seus representants al Parlament Europeu. • El Parlament exerceix la funció legislativa, és a dir, pot fer i reformar lleis i aprova els pressupostos de la UE. S’organitza en comissions per treballar temes concrets. Parlament Europeu
 • 19. 3.4. La Comissió Europea 04 • La Comissió Europea fa la funció executiva. Garanteix el compliment de les normatives europees, proposa els textos de llei que es presenten al Parlament i al Consell de Ministres. • La Comissió Europea controla el compliment dels acords i tractats i elabora els pressupostos per al Parlament i el Consell. • La Comissió està formada pel President i els Comissaris. Comissió Europea
 • 20. 3.5. El Tribunal de Justícia 04 • El Tribunal de Justícia exerceix la funció judicial. Garanteix el respecte, la interpretació i el compliment de les lleis comunitàries. • Està format per un jutge de cada país membre, que es renova cada cinc anys. Aquest tribunal atén els ciutadans i institucions comunitaris ho necessiten. Tribunal de Justícia
 • 21. 3.6. El Defensor del Poble 04 • El Defensor del Poble pot ser consultat pels ciutadans dels estats membres si consideren que han estat tractats injustament per alguna institució de la Unió Europea. Defensor del poble
 • 22. 3.7. Altres institucions 04 • Altres institucions de la UE són el Banc Central Europeu, que gestiona l’euro i la política monetària de la UE, i el Tribunal de Comptes, que controla les despeses de la Unió. • També pertanyen a la UE el Comitè de les Regions, el Banc Europeu d’Inversions i el Consell Econòmic i Social. Banc central europeu Tribunal de comptes Comité de les Regions Banc europeu Inversions Consell Econòmic i Social
 • 23. Les institucions de la Unió Europea 04
 • 24. LES INSTITUCIONS DE LA UNIÓ EUROPEA 04 Institucions de la Unió Europea
 • 25. S ub m it 4. La política agrària i pesquera de la Unió Europea 04 4.1. Una política agrària comuna 4.2. Objectius de la Política Agrària Comunitària (PAC) • El pressupost de la Unió Europea el 2011 Pressupost 2011 4.3. El sector pesquer comunitari
 • 26. 4.1. Una política agrària comuna 04 • La Unió Europea, al començament, va potenciar molt l’agricultura per proveir els estats comunitaris sense haver de dependre d’altres països. • Aquesta política va ajudar a la modernització del camp i va justificar grans despeses per fomentar una agricultura intensiva i millorar la producció. • Per aconseguir aquests canvis, la UE va afavorir la concentració d’explotacions massa petites i va donar crèdits agrícoles barats. • També va assegurar als agricultors un preu interessant per als seus productes i va limitar les importacions d’aliments procedents de fora de la UE.
 • 27. 4.2. Objectius de la Política Agrària Comunitària (PAC) 04 • La Política Agrària Comunitària (PAC) ha donat com a resultat un gran augment de la producció agrícola i ramadera. Però aquest augment ha estat tan considerable que supera la capacitat de consum dels europeus. • Per resoldre aquest problema de l’excés de producció la UE té noves propostes: – Reduir la superfície dedicada als conreus, especialment las terres menys fèrtils. – Convertir una part de les terres de conreu en zones forestals o en espais d’oci. – Reduir els preus de garantia que paga la UE als agricultors i ramaders per acostar-los als preus mundials.
 • 28. 4.3. El sector pesquer comunitari 04 • La Política Pesquera Comuna (PPC) de la Unió Europea s’encarrega d’establir les zones exclusives de pesca, el volum i la mida de les captures, i els acords i la signatura de tractats amb estats que es troben fora de la UE. Assumpte marítim i pesca
 • 29. 5. Els grans eixos industrials de la Unió Europea 04 5.1. Les principals zones industrials de la UE 5.2. La producció industrial • Les regions industrials de la Unió Europea Panorama dels sectors industrials d’Europa
 • 30. 5.1. Les principals zones industrials de la UE 04 • L’activitat industrial és l’origen del desenvolupament econòmic europeu i dóna feina a gairebé el 25% de la població activa ocupada de la UE. • La principal zona de desenvolupament industrial de la UE és un eix que va des del sud-est del Regne Unit fins al nord d’Itàlia, seguint la vall del Rin a Alemanya. • Aquesta zona s’ha caracteritzat per tenir indústries de tipus tradicional (tèxtils, metal·lúrgiques, químiques, etc.) que s’han reconvertit en d’altres de més modernes.
 • 31. 5.2. La producció industrial 04 • Actualment a la UE les indústries d’alta tecnologia es troben en una fase de dinamisme important. • Aquestes indústries d’alta tecnologia creixen al voltant de les àrees i nuclis urbans principals i també al voltant de les xarxes de transport i comunicacions. • Tot i així, la producció industrial de la UE té un problema fonamental: la manca de recursos energètics i de matèries primeres, que han de ser, en gran mesura, importats. • La recerca constant per aconseguir uns costos de producció més baixos ha significat el trasllat de la fabricació a països extracomunitaris, amb la consegüent deslocalització industrial.
 • 32. Les regions industrials de la Unió Europea 04
 • 33. 6. Els serveis, el comerç i les comunicacions a la Unió Europea 04 6.1. Cap a una economia de serveis 6.2. El comerç 6.3. Els transports • Els transports a la Unió Europea Xarxa de transports
 • 34. 6.1. Cap a una economia de serveis 04 • Els països de la UE obtenen la major part de la riquesa i ocupen més del 65% de la població activa en el sector serveis: comerç, transports, banca, ensenyament, etc. • El gran desenvolupament tecnològic actual ha permès una enorme producció de béns agrícoles i industrials que requereixen poca mà d’obra. • Per això, una part important de la població activa es va desplaçant cap a les activitats de serveis.
 • 35. 6.2. El comerç 04 • Els intercanvis comercials entre els països membres de la UE i d’aquesta amb la resta del món adquireixen un gran volum.
 • 36. 6.3. Els transports 04 04 • Per a la circulació de mercaderies i persones, la UE té una potent xarxa de transports i centra una part de la seva política comunitària a millorar i actualitzar aquesta xarxa. • La majoria del transport de la UE es fa per carretera. • La UE també té previst millorar la xarxa ferroviària amb el Pla General de Xarxa d’Alta Velocitat per al 2010. • El transport marítim de mercaderies entre els països de la UE representa un 90% del comerç amb la resta del món. • El transport aeri és un element clau per al mercat únic i la cohesió econòmica i social de la UE.
 • 37. Els transports a la Unió Europea 04
 • 38. Descobreix la Unió Europea • http://neurodyssee.org/2011/inscription.php • http://ec.europa.eu/languages/quiz/quiz_es.h tm • http://www.toporopa.eu/es/index.html
 • 39. 7. L’Estat espanyol a la Unió Europea 04 7.1. L’Estat espanyol a Europa 7.2. La CEE després de la incorporació espanyola 7.3. Balanç de la incorporació de l’Estat espanyol a la UE 7.4. La utilització dels fons europeus
 • 40. 7.1. L’Estat espanyol a Europa 04 • El febrer de 1979, amb l’Estat espanyol en democràcia, es van obrir les negociacions per a l’adhesió espanyola a la CEE. • Aquestes negociacions es caracteritzaren per la necessitat d’adaptació de l’economia espanyola a l’economia comunitària, sobretot en l’àmbit de la producció agrària i pesquera. http://web.educastur.princast.es/cursos/cursowqp/aplic//ingacio %20orviz/plantilla_webquest.htm
 • 41. 7.2. La CEE després de la incorporació espanyola 04 • Amb l’entrada d’Espanya i Portugal a la Comunitat Econòmica Europea el 1986, aquest organisme va passar a tenir 329 milions d’habitants. • L’Estat espanyol va tenir 8 vots al Consell de Ministres, mentre que la Comissió Europea va passar a estar integrada per 17 comissaris, dos d’ells espanyols. • Actualment Espanya compta amb un únic comissari i amb 54 diputats al Parlament Europeu de 736 membres.
 • 42. 7.3. Balanç de la incorporació de l’Estat espanyol a la Unió Europea 04 • El desenvolupament econòmic i social de què gaudeix avui dia Espanya és degut, en part, al propi procés d’integració europea. • L’Estat espanyol ha rebut fons de la UE per valor del 0,8% del PIB cada any des de 1987. • La renda per càpita espanyola el 1986 amb prou feines arribava a un 68% respecte de la mitjana comunitària, mentre que actualment se situa en el 97,7%. • A més, un 90% de la inversió que rep Espanya de l’exterior prové de la Unió Europea.
 • 43. 7.4. La utilització dels fons europeus 04 • Els fons comunitaris han contribuït al finançament de molts projectes a l’Estat espanyol, com: • La construcció del 40% dels trams d’autovia que travessen l’Estat espanyol. • Les ampliacions dels aeroports de Madrid i Barcelona, el metro de Sevilla, etc. • Programes educatius com Lingua o Erasmus. • La Targeta Sanitària Europea. • La restauració del pati dels Lleons de l’Alhambra de Granada.
 • 44. Ajudes que ha rebut Espanya de la política regional europea 04
 • 45. Crèdits • Llibre de Vicens Vives: Polis 3r ESO. • Imatges del google • Pàgina de la Unió Europea • Altres presentacions