Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

հաշվետվություն2010 2011 (2)

595 views

Published on

 • Login to see the comments

 • Be the first to like this

հաշվետվություն2010 2011 (2)

 1. 1. Մանուշակ Աբրահամյան<br />Գեղարվեստի դպրոց-պարտեզ mskh.am <br />2010-2011 ուս. տարի <br />2-րդ դասարան /գիտափորձ/<br />1-ին կիսամյակի հաշվետվություն<br />
 2. 2.  Ծրագրինպատակը`<br />Երեխայիզարգացումն է տարիքային և հոգեբանականառանձնահատկություններինհամապատասխանողմիջավայրում` զարգացնողնյութիգրավիչմատուցմամբ:<br /> <br />Առաջինփուլ`<br />Անկաշկանդմիշավայրիստեղծում, ինքնարտահայտում, միջանձնայինհարաբերություններիհաստատում<br />Երկրորդփուլ`<br />Նախապատրաստումտառուսուցմանը, քանակիընկալում<br />Երրորդփուլ`<br />Տառաճանաչություն, թվի, թվիկազմությանընկալում<br />Չորրորդփուլ`<br />Ձեռքբերածգիտելիքների և կարողություններիամրապնդում և զարգացում<br />Իմացումի հրճվանք ծրագիր<br />
 3. 3. Ծրագրիառանձնահատկությունները`<br /><ul><li>Ծրագիրնապահովելէհամագործակցությունըծնողներիհետ:
 4. 4. Ծրագիրըառարկայականչէ /բաժանվածչէկոնկրետդասաժամերի/:
 5. 5. Իմացումիհրճվանքծրագիրըհնարավորությունէընձեռումիրականացնելուերեխաներիանհատականզարգացմանծրագիր:
 6. 6. Օտարլեզուների /անգլերեն, ռուսերեն/ ևհամակարգչիուսուցումըիրականացվելէմիկրոդասերիընթացքում /20րոպե/:
 7. 7. Ծրագրումաշխատողուսուցիչներըհամագործակցել և ստեղծել են համատեղ դասերի նախագծեր:
 8. 8. Ծրագիրըմշակվել և փոփոխվելէ` նկատիունենալովսովորողերեխաների առանձնահատկությունները</li></ul>Ծրագիրը բաժանվել է հետևյալ փուլերի`<br /><ul><li>Ծանոթացմանշրջան  
 9. 9. Նախաայբբենական, նախաթվայինշրջան
 10. 10. Այբբենական, թվայինշրջան</li></li></ul><li>Սովորողիուսումնականգործունեությանձևերը<br /> <br /><ul><li>Լեզվագործունեություն
 11. 11. Թվաբանություն
 12. 12. Կերպարվեստ /նաևհամակարգչային Paint ծրագրիկիրառմամբ/,
 13. 13. Ձեռարվեստ /ապլիկացիա, ծեփագործություն/
 14. 14. Բնագիտություն 
 15. 15. Օտարլեզուներ /ռուսերեն, անգլերեն/ 
 16. 16. Համակարգչայինգրագիտություն
 17. 17. Երգ, պար
 18. 18.  Մարմնակրթություն</li></li></ul><li>Աշխատանքային նախագծեր<br /><ul><li>Բառուսուցում
 19. 19. Միրգ և բանջարեղեն
 20. 20. Մեր շրջապատի ծաղիկները
 21. 21. Մեր հանելուկներ
 22. 22. Ձմեռ,Ամանոր
 23. 23. Իմ էլեկտրոնային այբբենարանը
 24. 24. Թթուդրիկ
 25. 25. Ռոդարիի հեքիաթներից շիլափլավ</li></li></ul><li>Ֆիլմեր և տեսահոլովակներ<br /><ul><li>Թթուդրիկ
 26. 26. Ես, ես...
 27. 27. Ամանոր
 28. 28. Օշական
 29. 29. Մենք ու մենք
 30. 30. Տեսե՛ք, տեսե՛ք /paint նկարներով/
 31. 31. Պիկ-պիկ կապիկ</li></li></ul><li><ul><li>Ուսումնական ճամփորդություններՋրաշխարհ Բուսաբանական այգի Օշական Աշտարակ ջրաղաց Տիկնիկային թատրոն </li></li></ul><li>Ուսումնական միջոցառումներ<br /><ul><li>Տիկնիկների շքերթ
 32. 32. Հոկտեմբերյան ամենամյա 5-րդ բաց հավաք
 33. 33. Թթու էքսպո</li></li></ul><li>Ուսումնական նյութեր<br /><ul><li>Ա.Պետրոսյան« Մատենիկ 1»
 34. 34. Ա.Արնաուդյան «Թվաբանություն1»
 35. 35. Ա.Պետրոսյան և ուրիշներ «Ծուղրուղու»
 36. 36. Կրթահամալիրի ուսուցիչների ստեղծած ուսումնական նյութերը
 37. 37. Իմ ստեղծած ուսումնական նյութերը
 38. 38. «Notebook»ծրագրով պատրաստած աշխատանքային նյութեր</li></li></ul><li>
 39. 39. Մանուշակ աբրահամյան և չարաճճիներ<br />

×