Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Majis

679 views

Published on

Mxithar Sebaststsi educomplex

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Majis

 1. 1. Մերընթերցարանը<br />«Մխիթար Սեբաստացի» կրթահամալիր Գեղարվեստի դպրոց-պարտեզ <br /> 2-րդ դասարան<br /> Դասվար`Մանուշակ Աբրահամյան<br />
 2. 2. Կարչկարմիճուտկար: Էսճուտըշատշատախոսէր: Բայցարիուտես, որլեզունկորցրելէր...<br />_ Հա, ինչանենք, եսէլմտքիսմեջկխոսեմ,- մտածեցճուտիկնուկարմրեց: Կարմրեցուսկսեցհազալ: Հազաց, հազաց, մեկէլհանկարծլեզունդուրսթռավ: Ճուտիկըշատուրախացավ, լեզունտեղըդրեցուվազելովգնացմայրիկիմոտ:<br />ՆանեԽալաթյան<br />
 3. 3. Կարչկարմիճուտկար: Էսճուտըշատշատախոսէր: Բայցարիուտես, որլեզունկորցրելէր...<br />Էլմիասի, լեզունքարկապէրընկել:Էսճուտիկըծիտիկիցօգնությունխնդրեց: Ծիտիկըկտուցովճուտիկիլեզվիքարկապնարձակեցուճուտիկընորիցսկսեցշատախոսել: <br />ՆվերՍաֆարյան<br />
 4. 4. Կարչկարմիճուտկար: Էսճուտըշատշատախոսէր: Բայցարիուտես, որլեզունկորցրելէր...<br />Նատխուրգնումէր, մեկէլծառիետևըմիջրվեժտեսավ: Ճուտիկըջրվեժիգնացմոտուտեսավ, որջրվեժիետևումբարիկախարդիտուննէր:<br />Նամտավներսուբարիկախարդինհարցրեց.<br />-Ինչո՞ւ եսլեզուչունեմ:<br />-Եսհենցհիմաքեզհամարլեզուկսարքեմ,-ասացկախարդնուսարքեց:<br />-Շնորհակալեմ ,-ասացճուտիկը, իրնորլեզունկպցրեցուգնացիրեցտուն: ԱվետիսՍահակյան<br />
 5. 5. Կարչկարմիճուտկար: Էսճուտըշատշատախոսէր: Բայցարիուտես, որլեզունկորցրելէր...<br />Լեզուննրանիցձանձրացելէրուփախելէրլեզուներիմոտ: Ճուտիկնէլտխրեց, բայցսկսեցձեռքերովխոսել:<br />ԼևոնՍահակյան<br />
 6. 6. Կարչկարմիճուտկար: Էսճուտըշատշատախոսէր: Բայցարիուտես, որլեզունկորցրելէր...<br />Ճուտիկըխնդրեց,որիրփորիմեջիլռությունըլեզուինգտնիբերի: Լռությունըշատմանեկավուլեզուինթոքերիմեջխառնվածտեսավ: Հանկարծլռությունըանհետացավ , մտավթոքերիմեջ, հանեցլեզուինուտվեցճուտիկին:<br />ՆարեկՄիրզախանյան<br />
 7. 7. Կարչկարմիճուտկար: Էսճուտըշատշատախոսէր: Բայցարիուտես, որլեզունկորցրելէր...<br />Նագնացաղվեսիմոտ: Աղվեսնասաց.<br />-Եսքոլեզունգտելեմ, եթեդուիմասածներըկատարես, եսքոլեզունկտամ:<br />Աղվեսըհրամայեց.<br />-Գնաինձհամարջուրբեր: Ճուտիկըգնաց, բերեց:Միանգամէլնաանտառումմոլորվեց: Հանկարծբարիփերինեկավուցույցտվեցնրալեզվիտեղը: <br />ԱննաՀովհաննիսյան<br /> <br />
 8. 8. Կարչկարմիճուտկար: Էսճուտըշատշատախոսէր: Բայցարիուտես, որլեզունկորցրելէր...<br />Այնքանէրխոսացել, չէրնկատել, որլեզունկորելէր: Լեզունէլճուտիկիցհոգնելէրուորոշելէրփախչել:Ճուտիկըվազելովհասավլեզվին, բռնեցուդրեցբերանիմեջ: Դրանիցհետոճուտիկըվախենումէրխոսել, որլեզունչփախչեր: <br />ԱննաՂազարյան<br />
 9. 9. Կարչկարմիճուտկար: Էսճուտըշատշատախոսէր: Բայցարիուտես, որլեզունկորցրելէր...<br />Թուքըկուլէրտվել,լեզունէլ`հետը: Շատէրտխրել: Մտածեց, մտածեցուհետտվեց, լեզունհետեկավ:Ճուտիկն էլ վերցրեց ուկպցրեց: Դրանիցհետոնավախենումէրշատխոսել, որլեզունկուլչտար:<br />ԷրիկԱդամյան<br />
 10. 10. Կարչկարմիճուտկար: Էսճուտըշատշատախոսէր: Բայցարիուտես, որլեզունկորցրելէր...<br />Լեզունփախչումէրուհանկարծընկավաղվեսիթակարդը: Աղվեսնէլհանեցուիրլեզվիհետփոխեց: Ճուտըտեսավ, թաքնվեցուհենցաղվեսըհորանջեց, իրլեզունվերցրեցուտեղըդրեց, իսկաղվեսըմնացառանցլեզվի: Փաստորենաղվեսըուզումէրճուտիկինխաբել, բայցչստացվեց: ԱնիԱզատյան<br />
 11. 11. Կարչկարմիճուտկար: Էսճուտըշատշատախոսէր: Բայցարիուտես, որլեզունկորցրելէր...<br />Որովհետևմիամիտկուլէրգնացել: Բայցհետոճուտիկըլեզունիրգրպանիցգտավուուրախությունիցգոռաց.<br /> -Գտելեմ, գտելեմ: Վազելովգնացմայրիկիուհայրիկիմոտ: <br />ՀարությունԱսատրյան<br />
 12. 12. Կարչկարմիճուտկար: Էսճուտըշատշատախոսէր: Բայցարիուտես, որլեզունկորցրելէր...<br />Որովհետևկախարդընրալեզունկտրելէրուգցելաղբը: Ճուտիկըլացեցուգնացքնելու: Առավոտյանարթնացավուորոշեցգնալնորլեզուգնելու: Գնացխանութիցգնեցուդրեցիրբերանիմեջ, բայցէլշատչխոսեց, որլեզուէլչկտրեն: <br />ՄանեԲարսեղյան<br /> <br />

×