Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Certificado de Curso Avanzado de SM Strategist, Manager, SEO, SEM

394 views

Published on

Certificado de Curso Avanzado e Inicial de Social Media Strategist, Manager, SEO, SEM. Formación Profesional en Social Media Marketing y Turismo de Manuel Pulido Mendoza, en la "Xarxa de Centres de Turisme de la Govern de la Comunitat Valenciana". 124 horas, 2012-2013

Published in: Education
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Certificado de Curso Avanzado de SM Strategist, Manager, SEO, SEM

  1. 1. MANUEL PULIDO MENDOZANº Registre/ Registro : 383Expedient/Expediente: CdTB-FO-010/13EL CAP DE LÀREA DE FORMACIÓ DE LAGÈNCIAVALENCIANA DEL TURISMECERTIFICAQue el Sr./la Sra.DNI/NIE 08843093Fha assistit al curs ha asistido al cursoSOCIAL MEDIA STRATEGIST: COMMUNITY MANAGER. NIVEL AVANZADOSOCIAL MEDIA STRATEGIST: COMMUNITY MÀNAGER. NIVELL AVANÇATamb número dexpedient/ con número de expediente CdTB-FO-010/13realitzat a la localitat de/ realizado en la localitat de Benidormhores lectives/horas lectivas 40des del dia/desde el día 25 de Febrer de 2013/25 de Febrero de 2013fins al dia/hasta el día 08 de Març de 2013/08 de Marzo de 2013i que ha realitzat profitosament els mòduls formatiusque es detallen al dors corresponents al programa deFORMACIÓ PROFESSIONAL PER A LOCUPACIÓorganitzat per la Xarxa de Centres de Turisme.y que ha realizado con aprovechamiento los módulosformativos que se detallan al dorso correspondientes alprograma de FORMACIÓN PROFESIONAL PARA ELEMPLEO, organizado por la Red de Centros de Turismoi perqué conste, expedeix aquest certificat. y para que conste, expide este certificado.Valencia, 13 de Març/Marzo de 2013JEFE DEL ÁREA DE FORMACIÓN DE LA AGÈNCIA VALENCIANA DEL TURISMEJAVIER GONZÁLEZ CABANESIdentificador: 2ung SVg4 cXHb NMc0 4yYg 5Qky rqk=
  2. 2. MÒDULS FORMATIUS REALITZATS PROFITOSAMENT1. La comunicació 2.0.2. Nous enfocaments del Màrqueting: Human Màrqueting3. Ferramentes d¿anàlisi: L¿embut de conversió i el mapa d¿empatia4. Gestió del temps i presa de decisions en accions de social media.5. Posicionament en buscadors, optimitzar el SEO6. Gestionant campanyes de publicitat (SEM)MÓDULOS FORMATIVOS REALIZADOS CON APROVECHAMIENTO1. La comunicación 2.0.2. Nuevos enfoques del Marketing: Human Marketing3. Herramientas de análisis: El embudo de conversión y el mapa de empatía4. Gestión del tiempo y toma de decisiones en acciones de social media.5. Posicionamiento en buscadores, optimizar el SEO6. Gestionando campañas de publicidad (SEM)Identificador: 2ung SVg4 cXHb NMc0 4yYg 5Qky rqk=Puede validar el documento en:http://www.xarxadecentresdeturisme.com/VerificadorTurisme/
  3. 3. MANUEL PULIDO MENDOZANº Registre/ Registro : 1906Expedient/Expediente: CdTB-FO-033/12EL CAP DE LÀREA DE FORMACIÓ DE LAGÈNCIAVALENCIANA DEL TURISMECERTIFICAQue el Sr./la Sra.DNI/NIE 08843093Fha assistit al curs ha asistido al cursoSOCIAL MEDIA STRATEGIST COMMUNITY MANAGER GESTIÓN Y DISEÑO DEESTRATEGIAS EN ENTORNOS 2.0SOCIAL MEDIA STRATEGIST COMMUNITY MÀNAGER GESTIÓ I DISSENYDESTRATÈGIES EN ENTORNS 2.0amb número dexpedient/ con número de expediente CdTB-FO-033/12realitzat a la localitat de/ realizado en la localitat de Benidormhores lectives/horas lectivas 84des del dia/desde el día 19 de Novembre de 2012/19 de Noviembre de 2012fins al dia/hasta el día 19 de Desembre de 2012/19 de Diciembre de 2012i que ha realitzat profitosament els mòduls formatiusque es detallen al dors corresponents al programa deFORMACIÓ PROFESSIONAL PER A LOCUPACIÓorganitzat per la Xarxa de Centres de Turisme.y que ha realizado con aprovechamiento los módulosformativos que se detallan al dorso correspondientes alprograma de FORMACIÓN PROFESIONAL PARA ELEMPLEO, organizado por la Red de Centros de Turismoi perqué conste, expedeix aquest certificat. y para que conste, expide este certificado.Valencia, 27 de Desembre/Diciembre de 2012JEFE DEL ÁREA DE FORMACIÓN DE LA AGÈNCIA VALENCIANA DEL TURISMEJAVIER GONZÁLEZ CABANESIdentificador: Lvda y8M2 m7kk /EdZ 9mjM +vfH 0bc=
  4. 4. MÒDULS FORMATIUS REALITZATS PROFITOSAMENT1) Internet i màrqueting online: nou màrqueting, nous mitjans.2) Anàlisi de model de negoci.a. Generació de Canvas per a un Social Media Strategist3) El pla de comunicació online.a. Disseny de plans d¿e-màrqueting4) Gestió del màrqueting online en buscadors:a. Tècniques de posicionament: SEU (Search Engine Optimization / Optimització en motors de busca)b. Tècniques de promoció en buscadors: SEM (Search Engine Màrqueting / Màrqueting en motors debusca)5) Gestió del màrqueting online en mitjans socials: tècniques de posicionament, SMO (Social MitjaOptimization)a. Entorn 2.0: Xarxes socials, blogs i altres ferramentes 2.0 (Twitter, YouTube, FourSquare, etc.)b. Estratègies de Social Media Màrqueting (SMM) i reputació onlinec. Claus per a la creació i gestió de continguts.d. Videomarketing. Disseny, creació i difusió.6) El Màrqueting offline com a complement a estratègies online.a. Utilització del codi QR en Màrqueting turístic: elaboració de codis i gestió.7) Anàlisi i mesurament de resultats: ferramentes de seguiment, mesurament del ROI/IOR i control de lareputació iposicionament online.MÓDULOS FORMATIVOS REALIZADOS CON APROVECHAMIENTO1) Internet y marketing on-line: nuevo marketing, nuevos medios.2) Análisis de modelo de negocio.a. Generación de Canvas para un Social Media Strategist3) El plan de comunicación on-line.a. Diseño de planes de e-marketing4) Gestión del marketing on-line en buscadores:a. Técnicas de posicionamiento: SEO (Search Engine Optimization / Optimización en motores de búsqueda)b. Técnicas de promoción en buscadores: SEM (Search Engine Marketing / Marketing en motores de búsqueda)5) Gestión del marketing on-line en medios sociales: técnicas de posicionamiento, SMO (Social MediaOptimization)a. Entorno 2.0: Redes sociales, blogs y otras herramientas 2.0 (Twitter, YouTube, FourSquare, etc.)b. Estrategias de Social Media Marketing (SMM) y reputación on-linec. Claves para la creación y gestión de contenidos.d. Videomarketing. Diseño, creación y difusión.6) El Marketing offline como complemento a estrategias online.a. Utilización del código QR en marketing turístico: elaboración de códigos y gestión.7) Análisis y medición de resultados: herramientas de seguimiento, medición del ROI/IOR y control de lareputacióny posicionamiento on-lineIdentificador: Lvda y8M2 m7kk /EdZ 9mjM +vfH 0bc=Puede validar el documento en:http://www.xarxadecentresdeturisme.com/VerificadorTurisme/

×