Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Upcoming SlideShare
Raporlama teknikleri-uzaktan-egitim
Next
Download to read offline and view in fullscreen.

0

Share

Download to read offline

Czech

Download to read offline

par lumnos del colegio

Related Books

Free with a 30 day trial from Scribd

See all

Related Audiobooks

Free with a 30 day trial from Scribd

See all
 • Be the first to like this

Czech

 1. 1. Autodesk LICEN N Í A SERVISN Í SMLOUVAČ T TE POZORN :Č Ě Ě SPOLE NOST AUTODESK UD LUJE LICENCI NA SOFTWARE A JIN ÉČ Ě MATERIÁLY PODL ÉHAJ ÍC Í LICENCI POUZE ZA P EDPOKLADU, ŽE DRŽITEL LICENCE P IJMEŘ Ř VEŠKER É PODM ÍNKY OBSAŽEN É V T ÉTO LICEN N Í SMLOUV NEBO PODM ÍNKY, NA KTER ÉČ Ě TATO SMLOUVA ODKAZUJE. Volbou tla ítkač „Souhlasím“ („I accept“) nebo jiného tla ítka i mechanismu ur eného kč č č vyjád ení souhlasuř s podmínkami elektronické kopie této Smlouvy nebo nainstalováním, zavedením, zp ístupn ním i jinýmř ě č zkopírováním nebo použitím všech materiál spole nosti Autodesk nebo jakékoliv jejich ásti (i) souhlasíteů č č s touto Smlouvou jménem spole nosti, za kterou jste oprávn ni jednat (nap . zam stnavatele), a potvrzujete,č ě ř ě že tato spole nost je touto Smlouvou právn vázána (a zavazujete se jednat zp sobem, který je vč ě ů souladu s touto Smlouvou), nebo pokud neexistuje žádnáspole nost, za kterou jste oprávn ni jednat, souhlasíteč ě s touto Smlouvou svým jménem jako samostatnáfyzickáosoba a potvrzujete, že jste touto Smlouvou právně vázáni, a (ii) prohlašujete a zaru ujete, že máte právo, pov ení a zplnomocn ní jednat jménem takovéč ěř ě spole nosti nebo jménem svým a že tato Smlouva je pro tuto spole nost nebo pro vás závazná. Tuto Smlouvuč č nesmíte p ijmout jménem jiné spole nosti, pokud nejste jejím zam stnancem nebo jiným zástupcem ař č ě nemáte právo, pov ení nebo zplnomocn ní jménem takové spole nosti jednat.ěř ě č Pokud Držitel licence s touto Smlouvou nesouhlasí nebo pokud nemáprávo, pov ení a zplnomocn ní jednatěř ě jménem takové spole nosti nebo jménem svým nebo nemáprávo, pov ení a zplnomocn ní takovouč ěř ě spole nost (pokud existuje) nebo sebe jako fyzickou osobu zavazovat, (a) NEZVOL Í TLA ÍTKOč Č „Souhlasím“ („I accept“) ANI NEKLIKNE NA ŽÁDN É TLA ÍTKO I MECHANISMUS UR ENÝČ Č Č K VYJÁD EN Í SOUHLASU SŘ TOUTO SMLOUVOU, A NEBUDE INSTALOVAT, ZAVÁD T,Ě ZP ÍSTUP OVAT ANI JINAK KOP ÍROVAT I UŽ ÍVAT ŽÁDN É ÁSTI MATERIÁL SPOLE NOSTIŘ Ň Č Č Ů Č AUTODESK A (b) DO T ICETI (30) DN OD DATA PO ÍZEN Í MATERIÁL SPOLE NOSTI AUTODESKŘ Ů Ř Ů Č M ŽE MATERIÁLY SPOLE NOSTI AUTODESK (V ETN VŠECH KOPI Í) VRÁTIT SPOLE NOSTI, ODŮ Č Č Ě Č KTER É JE Z ÍSKAL, A BUDE MU VRÁCEN P ÍSLUŠNÝLICEN N Í POPŘ Č LATEK, KTERÝZAPLATIL. Pojmy „Autodesk“, „Smlouva“ a „Držitel licence“ a jiné pojmy uvád né vě této Smlouv sě velkými po áte nímič č písmeny jsou definovanými pojmy. Definice jsou uvedeny v P íloze A (pokud tyto pojmy nejsou definoványř v textu této Smlouvy). 1. Licence 1.1 Ud lení licenceě . Pod podmínkou soustavného dodržování této Smlouvy ze strany Držitele licence a zaplacení p íslušných poplatk ud luje spole nost Autodesk Držiteli licence nevýlu nou, nep evoditelnou,ř ů ě č č ř omezenou licenci bez možnosti poskytování díl í licence kč instalaci licencovaných materiál a jejichů zp ístupn ní, a to vždy pouze (a) na území, (b) vř ě rámci typu licence a povoleného po tu uvedenéhoč v p íslušném ozna ení licence a (c) vř č souladu s ostatními podmínkami této Smlouvy. R zné typy licencíů jsou popsány v P íloze B. Vř p ípad , že vř ě ozna ení licence není uveden typ licence nebo povolený po etč č nebo že ozna ení licence chybí, bude typem licence standardn licence na zkušební verzi a povolenýmč ě po tem bude standardn jeden (1) uživatel/po íta .č ě č č 1.2 Vyšší verze a p edchozí verzeř . 1.2.1 Úinek vyšších verzíč . Pokud spole nost Autodesk nebo distributor poskytne Držiteli licence vyššíč verzi jiných licencovaných materiál , ke kterým již d íve poskytla Držiteli licenci, budou licencované materiály,ů ř ke kterým byla Držiteli již d íve poskytnuta licence, a jakékoliv jiné sř nimi související materiály spole nostič Autodesk považovány za „p edchozí verziř “. S výjimkou p ípadu uvedeného vř bodu 1.2.2 (Výjimka pro Držitele licence s p edplatným) skon í platnost ud lené licence a ostatních práv kř č ě p edchozí verzi sto dvacet (120)ř dn od instalace vyšší verze. Vů rámci této stodvacetidenní (120 dn ) lh ty, sů ů výjimkou p ípadu uvedenéhoř v bodu 1.2.2 (Výjimka pro Držitele licence s p edplatným), (a) musí Držitel licence p estat používat p edchozíř ř ř verzi a odinstalovat veškeré kopie této p edchozí verze a (b) po uplynutí výše uvedené lh ty již nebudeř ů p edchozí verze p edstavovat licencované materiály, bude považována za nezahrnuté materiály a Držitelř ř licence již nebude mít licenci ani doklad o ud lení licence na takovou p edchozí verzi. Držitel licenceě ř souhlasí s tím, že na žádost spole nosti Autodesk zni í nebo vrátí spole nosti Autodesk i distributorovi, odč č č č kterého p edchozí verzi získal, veškeré její kopie. Spole nost Autodesk si vyhrazuje právo požádat Držiteleř č licence, aby dostate ným zp sobem doložil, že veškeré kopie p edchozí verze byly odinstalovány, a pokudč ů ř o to spole nost Autodesk požádala, zni eny nebo vráceny spole nosti Autodesk nebo distributorovi, odč č č kterého p edchozí verzi získal.ř 1.2.2 Výjimka pro Držitele licence s p edplatnýmř . Zánik práv k p edchozím verzím popsaný vř bodu 1.2.1 (Ú inek vyšších verzí) pro Držitele licence neplatí, pokud (a) máDržitel licence p edplatné a Podmínkyč ř programu pro p edplatitele mu umož ují si p edchozí verze ponechat nebo (b) májiný písemný souhlasř ň ř spole nosti Autodesk.č 1.3 Dodate né podmínkyč . Licencované materiály (nebo jejich ásti) mohou podléhat podmínkám (nap .č ř podmínkám, které jsou p ipojeny kř licencovaným materiál m nebo jsou dány ků dispozici v souvislosti s objednávkou, nainstalováním, zavedením, zp ístupn ním, použitím nebo zkopírováním takovýchř ě licencovaných materiál ), které dopl ují podmínky stanovené touto Smlouvou nebo jsou od t chto podmíneků ň ě odchylné. Držitel licence se zavazuje, že bude tyto podmínky dodržovat. 1.4 Jiné materiály. Pokud spole nost Autodesk poskytuje nebo zp ístup uje Držiteli licence jakékolivč ř ň
 2. 2. další materiály související s licencovanými materiály, v etn oprav, korek ních program , servisních balí k ,č ě č ů č ů aktualizací nebo vyšších i nových verzí licencovaných materiál (v etn vyšších verzí) nebo jakýchkolivč ů č ě dopl kových materiál i uživatelské dokumentace pro licencované materiály, (a) mohou tyto další materiályň ů č zahrnovat další podmínky, které dopl ují podmínky stanovené touto Smlouvou nebo se od nich odchylujíň (zejména dodate né nebo odlišné poplatky, licen ní podmínky i omezení užívání), a Držitel licenceč č č souhlasí s tím, že bude tyto podmínky dodržovat, nebo (b) pokud žádné další podmínky pro tyto další materiály neexistují (s výjimkou p ípadu, kdy je stanoveno jinak bodem 1.2 (Vyšší verze a p edchozí verze),ř ř budou podléhat stejným podmínkám (zejména licencím, p íslušnému typu licence a povolenému po tu ař č dalším podmínkám této Smlouvy) jako licencované materiály, ke kterým se takové další materiály vztahují. V žádném p ípad nevyplyne zř ě výše uvedeného právo k nezahrnutým materiál m.ů 1.5 Oprávn ní uživě atelé. Držitel licence m že povolit, aby licencované materiály byly nainstaloványů a/nebo zp ístupn ny pouze zam stnanc m Držitele licence (s výjimkou p ípadu, kdy bude stanoveno jinakř ě ě ů ř u p íslušného typu licence), a takové nainstalování nebo zp ístupn ní bude podléhat jakýmkoliv jinýmř ř ě požadavk m stanoveným touto Smlouvou a p íslušným typem licence a povoleným po tem. Držitel licenceů ř č bude odpov dný za dodržování této Smlouvy ze strany svých zam stnanc a jakýchkoliv jiných osob, kteréě ě ů mají p ístup kř materiál m spole nosti Autodesk prost ednictvím Držitele licence (a již takový p ístup schválíů č ř ť ř spole nost Autodesk nebo a již odpovídáp íslušnému typu licence a povolenému po tu i nikoliv).č ť ř č č 1.6 Licencované materiály t etí stranř y. Materiály Autodesk mohou obsahovat (nebo k nim m že býtů p ipojen) software t etí strany, údaje nebo jiné materiály, které podléhají a jsou poskytovány vř ř souladu s podmínkami dopl ujícími nebo odchylnými od podmínek stanovených touto Smlouvou. Tyto podmínkyň mohou být zahrnuty v softwaru t etí strany, údajích nebo jiných materiálech nebo se vř nich na n m žeě ů odkazovat (nap . vř údajích „O produktu“) nebo mohou být uvedeny na webových stránkách ur enýchč spole ností Autodesk (jejichž URL lze získat na webových stránkách spole nosti Autodesk nebo odč č spole nosti Autodesk na požádání). Držitel licence souhlasí sč tím, že bude tyto podmínky dodržovat. Držitel licence bude také odpov dný za získání a dodržování jakýchkoliv licencí, které mohou být nezbytné kě užívání softwaru t etí strany, údaj nebo jiných materiál , které Držitel licence používánebo získákř ů ů užívání v souvislosti s licencovanými materiály. Držitel licence bere na v domí a souhlasí sě tím, že spole nostč Autodesk nenese žádnou odpov dnost za takový software t etí strany, údaje nebo jiné materiály nebo za jejichě ř používání Držitelem licence, ani v souvislosti s nimi ne iní žádnáprohlášení a neposkytuje žádné záruky.č 1.7 P edplatnéř . Autodesk m že Držiteli licence nabídnout p edplatné na licencované materiály, naů ř které mu byla poskytnuta licence dle této Smlouvy (a takové p edplatné m že zahrnovat práva, kterář ů dopl ují práva stanovenátouto Smlouvou nebo se od nich odchylují), a pokud tak u iní, m že se Držitelň č ů licence rozhodnout toto p edplatné p ijmout. P edplatné podléhá p íslušným podmínkám spole nostiř ř ř ř č Autodesk, které jsou stanoveny v podmínkách programu pro p edplatitele. Držitel licence souhlasí sř tím, že pokud požádáo p edplatné, p ijme je nebo je využije, bude vázán p íslušnými podmínkami veř ř ř zn ní as odě č asu upraveném vč souladu s podmínkami programu pro p edplatitele (a tyto podmínky, vř upraveném zn ní,ě budou tvo it sou ást této Smlouvy a budou do ní za len ny odkazem), a sř č č ě tím, že bude tyto podmínky dodržovat. Držitel licence bere na v domí, že spole nost Autodesk m že požadovat další souhlas sě č ů t mitoě podmínkami jako podmínku pro poskytnutí p edplatného.ř 1.8 Služby. Spole nost Autodesk m že as od asu poskytovat vybrané služby a Držitel licence m žeč ů č č ů tyto služby p ijmout nebo zř nich mít prosp ch. Veškeré služby podléhají podmínkám spole nosti Autodesk,ě č které jsou stanoveny v p íslušných podmínkách poskytování služeb. Držitel licence souhlasí sř tím, že pokud požádáo jakékoliv služby, p ijme je nebo je využije, bude vázán výše uvedenými podmínkami ve zn ní as odř ě č asu upraveném vč souladu s p íslušnými podmínkami poskytování služeb (a takto upravené podmínky tvo íř ř sou ást této Smlouvy a jsou do ní za len ny odkazem), a sč č ě tím, že bude tyto podmínky dodržovat. Držitel licence bere na v domí, že spole nost Autodesk m že požadovat další souhlas sě č ů t mito podmínkami jakoě podmínku pro poskytování služeb. 1.9 Archiva ní kopieč . Licence Držitele licence dle bodu 1.1 (Poskytnutí licence) zahrnuje právo na po ízení jedné kopie licencovaných materiál pro archivaci vř ů rámci území, s tím, že (a) omezení na jednu kopii se nevztahuje na kopie po ízené náhodn p i rutinním zálohování celého po íta ového systému Držiteleř ě ř č č licence, na kterém jsou nainstalovány licencované materiály podle této Smlouvy, kdy takové zálohování zahrnuje po izování kopií vř podstat veškerého dalšího softwaru vě takovém po íta ovém systému, a (b)č č jakákoliv archivovanákopie je dostupnánebo nainstalovaná(jinak než na záložním pam ovém médiu, kdeěť není možné mít k licencovaným materiál m p ístup) pouze po dobu, kdy je základní kopie licencovanýchů ř materiál nedostupnáa nelze sů ní pracovat. Kopie licencovaných materiál , které jsou nainstalovány aů p esahujíř povolený po et kdykoliv, kdy je dostupnái základní kopie licencovaných materiál , nejsouč ů archiva ními kopiemi povolenými podle tohoto boduč 1.9 (Archiva ní kopie).č 1.10 Povaha licencí. Držitel licence bere na v domí a souhlasí sě tím, že pokud nabude licenci k licencovaným materiál m, p edplatnému nebo službám, nebude toto nabytí podmín no budoucím dodánímů ř ě jakýchkoliv funkcí i program ani nebude podléhat žádným ve ejným ani jiným vyjád ením (ústním, písemnýmč ů ř ř i jiným) spole nosti Autodesk ohledn budoucích funkcí i program .č č ě č ů 1.11 API. Držitel licence bere na v domí a souhlasí sě tím, že veškeré informace a vývojové materiály API (pokud spole nost Autodesk nestanoví jinak vč dopl ujících nebo odchylných podmínkách spojenýchň s t mito informacemi nebo vývojovými materiály API) (a) jsou pro spole nost Autodesk d v rné a tajné, (b)ě č ů ě nesm jí být dále distribuovány, zp ístupn ny ani jinak poskytnuty t etím stranám, (c) sm jí být používány pouzeě ř ě ř ě intern a pouze vě souvislosti s vlastním oprávn ným interním užíváním licencovaných materiál ze stranyě ů Držitele licence, ke kterým se vztahují informace nebo vývojové materiály API, nap íklad vývoj a podporař aplikací, modul a komponent ků ů používání na licencovaných materiálech nebo spole n sč ě nimi, a (d) mohou
 3. 3. být nainstalovány pouze na po íta i/po íta ích, na kterém/kterých je umožn na instalace licencovanýchč č č č ě materiál . Bez ohledu na výše uvedené nebo na lánek 3 (Vyhrazení všech práv) platí, že pokud Držitelů č licence vyvine jakoukoliv takovou aplikaci, moduly a komponenty podle této Smlouvy, nebude nic v této Smlouv Držiteli licence bránit vě používání takových aplikací, modul a komponent sů ů jiným softwarem a hardwarem (v etn softwaru a hardwaru t etích stran) a jejich portování na takový jiný software a hardware,č ě ř pokud takové aplikace, moduly a komponenty (i) nezahrnují ani neobsahují žádné vývojové i jiné materiályč spole nosti Autodesk (jiné než informace API, které byly používány p i jejich vývoji podle této Smlouvy) a (ii)č ř nezp ístupní informace API. Pro ú ely tohoto boduř č 1.11 (API), (A) znamenají „informace API“ informace o standardním rozhraní pro programování aplikací („API“) obecn poskytované spole ností Autodesk Držiteliě č licence na licencované materiály, které uvád jí požadavky pro rozhraní (nap . zavád ní nebo sm rováníě ř ě ě funkcí) softwaru zahrnutého v takových licencovaných materiálech, a (B) pojem „vývojové materiály“ znamená SDK a jiné nástroje, knihovny, zápisy, odkazy nebo vzorové kódy a podobné vývojové materiály za len néč ě do licencovaných materiál . Informace API nezahrnují žádnou implementaci takových informací oů rozhraní, vývojové materiály ani žádný jiný software, modul ani komponent. 2. Omezení licence/zákazy 2.1 Omezení a výjimky. 2.1.1 Neud lení licence/nepovolené innostiě č . Strany berou na v domí a souhlasí sě tím, že nehled naě cokoliv protikladného stanoveného touto Smlouvou nebude na základ této Smlouvy poskytnuta žádnáě licence (a již výslovn , implikací i jinak) (a touto Smlouvou se výslovn vylu uje jakékoliv právo) (a)ť ě č ě č na nezahrnuté materiály, (b) na jakékoliv materiály spole nosti Autodesk, které Držitel licence nezískalč zákonným zp sobem nebo které obdržel na základ porušení této Smlouvy nebo zp sobem, který je sů ě ů touto Smlouvou v rozporu, (c) na instalaci nebo p ístup kř licencovaným materiál m nad rámec platné doby trváníů licence (a již pevn stanovené doby nebo doby trvání p edplatného) nebo nad rámec platného typu licenceť ě ř i povoleného po tu, (d)č č na instalaci licencovaných materiál na jakémkoliv jiném po íta i než na po íta iů č č č č vlastn ném nebo pronajatém a kontrolovaném Držitelem licence, pokud spole nost Autodesk neschválíě č písemn jinak, (e)ě na distribuci, najímání, p j ování, pronájem, prodej, poskytování sublicence, p evod i jinéů č ř č poskytování veškerých materiál spole nosti Autodesk jakékoliv osob nebo subjektu, sů č ě výjimkou p ípadř ů výslovn stanovených touto Smlouvou nebo výslovn písemn schválených spole ností Autodesk, (f)ě ě ě č na poskytování nebo zp ístup ování jakýchkoliv funkcí i program vř ň č ů rámci materiál spole nosti Autodesků č jakékoliv osob i subjektu (s výjimkou samotného Držitele licence pro ú ely uvedené vě č č p íslušném typuř licence), a již prost ednictvím sít i na základ hostingu, (g) sť ř ě č ě výjimkou p ípad , kdy bude výslovn uvedenoř ů ě jinak v souvislosti s konkrétním typem licence, na nainstalování i zp ístupn ní nebo umožn ní instalace ič ř ě ě č zp ístupn níř ě materiál spole nosti Autodesk p es Internet nebo jiné sít , zejména užívání vů č ř ě souvislosti s WAN a VPN, virtualizací, web hostingem, sdílením (timesharing), servisní kancelá í, softwarem jakoř službou, tzv. cloud computing nebo jinou službou i technologií, (h)č na odstran ní jakýchkoliv sd leníě ě o vlastnictví, nálepek nebo známek v materiálech spole nosti Autodesk nebo na jejich úpravu i zakrytí, (i) nač č dekompilaci, rozkládání i jinou zp tnou analýzu materiál spole nosti Autodesk nebo (j)č ě ů č na provád níě p eklad , p izp sobování, zm nu uspo ádání i vytvá ení odvozených d l zř ů ř ů ě ř č ř ě materiál spole nosti Autodesk zaů č jakýmkoliv ú elem.č 2.1.2 Licencované materiály jako jediný produkt. Držiteli licence byla poskytnuta licence na licencované materiály jako na jediný produkt a p íslušné komponenty nemohou být odd leny pro ú ely instalace neboř ě č zp ístupn ní (a veškeré takové komponenty musejí být nainstalovány a zp ístupn ny na témže po íta i,ř ě ř ě č č s výjimkou p ípad písemn schválených spole ností Autodesk).ř ů ě č 2.1.3 Území. S výjimkou p ípad písemn schválených spole ností Autodesk jsou licence ud lené dle tétoř ů ě č ě Smlouvy poskytovány pouze pro dané území. Žádným ustanovením v této Smlouv se Držiteli licenceě (zejména p ípadným pracovník m Držitele licence) nepovoluje instalace i zp ístupn níř ů č ř ě licencovaných materiál mimo území.ů 2.1.4 Úinek neoprávn ného užíváníč ě . Držitel licence se nebude podílet (a ani to neumožní t etí stran ) nař ě žádném užívání nebo innostech zakázaných tímto bodem 2.1 (Omezení a výjimky) (ani na jakémkoliv užíváníč nebo innostech, které uvedeným omezením odporují) (dále spole n jenč č ě „neoprávn né užíváníě “). Jakékoliv takové neoprávn né užívání a nainstalování i zp ístupn níě č ř ě licencovaných materiál poskytnutým dle tétoů Smlouvy nad rámec p íslušné licence (zejména nad rámec typu licence a/nebo povoleného po tu) nebo jinakř č v rozporu s touto Smlouvou zakládáporušení práv k duševnímu vlastnictví spole nosti Autodesk i porušeníč této Smlouvy. Držitel licence okamžit spole nosti Autodesk oznámí jakýkoliv takový p ípad neoprávn néhoě č ř ě užívání nebo jiného neoprávn ného nainstalování i zp ístupn ní.ě č ř ě 2.2 Obcházení. 2.2.1 Držitel licence nesmí (i) používat žádné vybavení, za ízení, software nebo jiné prost edky ur enéř ř č k obcházení i odstran ní jakékoliv formy technické ochrany používané spole ností Autodesk vč ě č souvislosti s jakýmikoliv materiály spole nosti Autodesk ani (ii) nainstalovat i zp ístupnitč č ř materiály spole nosti Autodeskč spolu s produktovým kódem, autoriza ním kódem, sériovým íslem i jiným prost edkem ochrany protič č č ř kopírování, který nedodala p ímo spole nost Autodesk nebo autorizovaný distributor. Aniž by se omezilař č obecnáplatnost výše uvedeného, nesmí Držitel licence používat žádné vybavení, za ízení, software ani jinéř prost edky ur ené kř č obcházení i odstra ování nástroje Autodesk License Manager nebo jiného nástroje ič ň č opat ení technické ochrany, které spole nost Autodesk poskytla nebo zp ístupnila za ú elem ízení,ř č ř č ř monitoringu nebo kontroly instalace i p ístupu kč ř materiál m spole nosti Autodesk.ů č 2.2.2 Držitel licence nesmí používat žádné vybavení, za ízení, software ani jiné prost edky ur enéř ř č k obcházení i odstran ní jakýchkoliv omezení užívání nebo kč ě povolení funkcí zakázaných spole nostíč
 4. 4. Autodesk v souvislosti s nezahrnutými materiály. Držitel licence nesmí obcházet ani odstranit žádné funkce ič technickáomezení materiál spole nosti Autodesk, kterábrání neoprávn nému kopírování, nainstalování iů č ě č zp ístupn ní nezahrnutých materiál nebo je potla ují (nebo jsou kř ě ů č takovému ú elu ur ena).č č 3. Vyhrazení všech práv Právní titul a vlastnictví materiál spole nosti Autodesk a všech jejich kopií i veškerádalší práva a podíl naů č materiálech spole nosti Autodesk a jejich kopiích, mimo jiné patenty, autorskápráva, ochranné známky,č obchodní tajemství a jinápráva duševního vlastnictví, z stávají spole nosti Autodesk a jejím poskytovatel mů č ů licencí. Držitel licence mápouze omezenápráva ve vztahu k licencovaným materiál m výslovn uvedenávů ě této Smlouv a nemážádnádalší práva, a již p edpokládaná i jiná. Držitel licence bere na v domí a souhlasí sě ť ř č ě tím, že k materiál m spole nosti Autodesk se ud luje licence a nejednáse oů č ě prodej a že práva na nainstalování a zp ístupn ní licencovaných materiál jsou získána pouze na základ licence od spole nosti Autodesk.ř ě ů ě č Struktura a organizace softwaru v materiálech spole nosti Autodesk, jakýkoliv zdrojový kód i podobnéč č materiály související s takovým softwarem, veškeré informace a vývojové materiály API (uvedené v bodu 1.11 (API)) a jakékoliv další licencované materiály ozna ené jako d v rné i tajné p edstavují cenné obchodníč ů ě č ř tajemství a d v rné informace spole nosti Autodesk a jejích dodavatel a (a) nesm jí být distribuovány,ů ě č ů ě sd lovány ani jinak poskytovány t etím stranám a (b) mohou být užívány pouze intern a výhradn ve spojeníě ř ě ě s vlastním oprávn ným užíváním licencovaných materiál ze strany Držitele licence.ě ů 4. D v rné informace; používání informací; propojenostů ě 4.1 D v rné informace a užívání informaců ě í. Držitel licence bere na v domí a souhlasí sě tím, že on (a t etí strany jednající jeho jménem) m že vř ů souvislosti s touto Smlouvou poskytovat informace a údaje o sobě (zejména osobní údaje) a svém podnikání a že spole nost Autodesk a její distributo i (a t etí strany jednajícíč ř ř jménem spole nosti Autodesk a jejích distributor ) mohou tyto informace a údaje týkající se Držitele licenceč ů získat, a to zejména informace a údaje poskytované spole nosti Autodesk a jejích distributor m neboč ů informace a údaje, které spole nost Autodesk a její distributo i (nebo t etí strany jednající jménemč ř ř spole nosti Autodesk a jejích distributor ) získají zč ů informa ního zákaznického formulá e nebo jinakč ř v souvislosti s objednávkou, registrací, aktivací, aktualizací, potvrzením platnosti nároku na zp ístupn ní,ř ě auditem, monitoringem nainstalování a zp ístupn níř ě materiál spole nosti Autodesk, p edplatným a službamiů č ř a ízením vztahu sř Držitelem licence. Držitel licence tímto ud luje sv j souhlas sě ů tím, že spole nostč Autodesk bude udržovat, používat, ukládat a sd lovat tyto informace a údaje (zejména p ípadné osobníě ř údaje) v souladu se sm rnicemi spole nosti Autodesk oě č d v rných informacích a ochran osobních údaj , veů ě ě ů zn ní p íležitostných úprav, zejménaě ř prohlášení spole nosti Autodesk oč ochran osobních údaj , jehožě ů aktuální zn ní je kě dispozici na webových stránkách spole nosti Autodeskč http://usa.autodesk.com/privacy/. Aniž by se tím omezila obecnáplatnost výše uvedeného, bere Držitel licence na v domí a souhlasí sě tím, že spole nost Autodesk m že (a) p íležitostn Držitele licence (a t etí strany jednající jeho jménem) vyzvatč ů ř ě ř k vyjád ení výslovného souhlasu sř podmínkami prohlášení spole nosti Autodesk oč ochran osobních údajě ů a/nebo výslovného souhlasu s konkrétním použitím informací a údaj (zejména osobních údaj ), (b)ů ů poskytovat informace a údaje, zejména informace a údaje o užívání materiál spole nosti Autodesk Držitelemů č licence, o p edplatném a dalších požadavcích Držitele licence dce iným spole nostem a sp ízn ným osobámř ř č ř ě spole nosti Autodesk, distributor m a dalším t etím stranám vč ů ř souvislosti s poskytováním, vedením, správou a užíváním licencovaných materiál , p edplatného nebo služeb nebo vů ř souvislosti s uplatn ním jakýchkolivě smluv, které se k nim vztahují, a (c) tyto informace a údaje p edávat do zahrani í, a to i do jurisdikcí, kde jsouř č zákony na ochranu d v rných informací a osobních údaj mén striktní než vů ě ů ě jurisdikci, kde máDržitel licence sídlo. Držitel licence bere na v domí a souhlasí sě tím, že se tyto sm rnice mohou as od asu m nit a žeě č č ě nabývají pro Držitele licence ú innosti okamžikem jejich zve ejn ní na webových stránkách spole nostič ř ě č Autodesk nebo na základ jiného písemného oznámení spole nosti Autodesk.ě č 4.2 Propojenost. Licencované materiály mohou usnadnit nebo vyžadovat p ístup Držitele licenceř k obsahu a službám, které jsou provozovány na webových stránkách spole nosti Autodesk nebo t etích stran,č ř a užívání tohoto obsahu a služeb ze strany Držitele licence. V n kterých p ípadech se m že takový obsah aě ř ů služby jevit jako funkce nebo vlastnost v rámci licencovaných materiál vů po íta i Držitele licence nebo jakoč č rozší ení takových materiál , i když jsou provozovány na t chto webových stránkách. Vř ů ě d sledku p ístupuů ř k takovému obsahu a službám a použití licencovaných materiál m že dojít ků ů tomu, že bude po íta Držiteleč č licence bez jakéhokoliv upozorn ní automaticky p ipojen kě ř Internetu (do asn , ob as nebo pravideln ) a žeč ě č ě bude komunikovat s webovými stránkami spole nosti Autodesk nebo t etí strany – nap íklad pro ú elyč ř ř č poskytování dalších informací, funkcí a vlastností Držiteli licence nebo za ú elem potvrzení, že licencovanéč materiály a/nebo obsah i služby jsou užívány vč souladu s touto Smlouvou nebo jinými platnými podmínkami. Propojenost s webovými stránkami spole nosti Autodesk se ídí sm rnicemi spole nosti Autodeskč ř ě č o d v rných informacích a ochran osobních údaj , jak je uvedeno vů ě ě ů lánkuč 4 (D v rné informace; užíváníů ě informací; propojenost). Propojenost s webovými stránkami t etích stran se ídí podmínkami (v etnř ř č ě prohlášení o z eknutí se odpov dnosti a oznámení), které jsou uvedeny na takových webových stránkách neboř ě jsou jinak spojeny s obsahem a službami t etích stran. Spole nost Autodesk nekontroluje, neschvaluje aniř č nep ebíráodpov dnost za jakýkoliv obsah i služby t etí strany a jakákoliv jednání mezi Držitelem licence ař ě č ř t etí stranou vř souvislosti s takovým obsahem a službami, zejména sm rnice takových t etích straně ř o ochran d v rných informací, používání osobních údaj , dodávky zboží a poskytování služeb a platby za n ,ě ů ě ů ě i veškeré další podmínky spojené s takovými jednáními jsou výhradn záležitostí Držitele licence a takovéě t etí strany. Spole nost Autodesk m že kdykoliv zř č ů jakéhokoliv d vodu upravit i p erušit dostupnost obsahuů č ř a služeb t etích stran. P ístup kř ř obsahu a službám a jejich užívání (a již se jednáoť obsah a služby spole nosti Autodesk nebo t etích stran) m že vyžadovat souhlas se samostatnými podmínkami a/neboč ř ů platbu dodate ných poplatk .č ů
 5. 5. 5. Omezená záruka a z eknutí se odpov dnostiř ě 5.1 Omezenázáruka. Spole nost Autodesk zaru uje, že kč č datu dodání licencovaných materiál Držiteliů licence a po dobu devadesáti (90) dn poté (dále jenů „záru ní dobač “) budou mít licencované materiály obecné funkce a vlastnosti uvedené v uživatelské dokumentaci k licencovaným materiál m. Celkováodpov dnostů ě spole nosti Autodesk a výlu ný prost edek nápravy pro Držitele licence b hem záru ní doby (dále jenč č ř ě č „omezenázáruka“) bude, s výjimkou jakékoliv zákonné záruky nebo prost edku nápravy, který nem že být zeř ů zákona vylou en, dle rozhodnutí spole nosti Autodesk spo ívat (i) vč č č pokusu o opravu nebo odstran níě p ípadných chyb nebo (ii) p ípadné refundaci licen ních poplatk , které Držitel licence zaplatil, a ve zrušeníř ř č ů této Smlouvy nebo licence ke konkrétním licencovaným materiál m. Tato refundace je podmín na vrácenímů ě materiál spole nosti Autodesk b hem záru ní doby spolu sů č ě č kopií ozna ení licence Držitele licence do místníč kancelá e spole nosti Autodesk nebo distributorovi, od kterého Držitel licence materiály spole nosti Autodeskř č č po ídil. OMEZENÁODPOV DNOST STANOVENÁT ÍMTO LÁNKEM POSKYTUJE DRŽITELI LICENCEř Ě Č KONKR ÉTN Í ZÁKONNÁPRÁVA. DRŽITEL LICENCE M ŽE M ÍT I DALŠ Í PRÁVA DLE P ÍSLUŠNÝCHŮ Ř ZÁKON , KTER É SE MOHOU VŮ JEDNOTLIVÝCH JURISDIKC ÍCH LIŠIT. SPOLE NOST AUTODESKČ NEPOŽADUJE OMEZEN Í ZÁRU N ÍCH PRÁV DRŽITELE LICENCE JINAK, NEŽ JE POVOLENOČ P ÍSLUŠNÝMI ZÁKONY.Ř 5.2 Z eknutí se odpov dnostiř ě . S VÝJIMKOU VÝSLOVNÝCH OMEZENÝCH ZÁRUK UVEDENÝCH V BODU 5.1 T ÉTO SMLOUVY (OMEZENÁZÁRUKA) A V ROZSAHU POVOLEN ÉM DLE P ÍSLUŠN ÉHOŘ PRÁVA SPOLE NOST AUTODESK A JEJ Í DODAVATEL É VE VZTAHU KČ MATERIÁL M SPOLE NOSTIŮ Č AUTODESK, P EDPLATN ÉMU A SLUŽBÁM (PODLE P EDPLATN ÉHO I JINAK) NEPOSKYTUJ Í AŘ Ř Č DRŽITEL LICENCE NEDOSTÁVÁŽÁDN É DALŠ Í ZÁRUKY, PROHLÁŠEN Í ANI PODM ÍNKY JAK ÉHOKOLIV DRUHU, VÝSLOVN É ANI P EDPOKLÁDAN É (ZEJM ÉNA JAK ÉKOLIVŘ P EDPOKLÁDAN É ZÁRUKY OBCHODOVATELNOSTI, VHODNOSTI PRO KONKR ÉTN Í Ú EL IŘ Č Č NEPORUŠOVÁN Í AUTORSKÝCH PRÁV ANI ZÁRUKY JINAK P EDPOKLÁDAN É ZÁKONEM NEBOŘ V RÁMCI JEDNÁN Í I OBCHODN ÍHO STYKU). JAKÁKOLIV PROHLÁŠEN Í NEBO UJIŠT N ÍČ Ě O MATERIÁLECH SPOLE NOSTI AUTODESK A JEJICH VLASTNOSTECH, P EDPLATN ÉM IČ Ř Č SLUŽBÁCH A FUNK NOSTI, UVEDENÁVČ LICENCOVANÝCH MATERIÁLECH NEBO P I JAK ÉKOLIVŘ KOMUNIKACI S DRŽITELEM LICENCE, JSOU POUZE INFORMATIVN Í A NEZAKLÁDAJ Í VÝSLOVNOU ZÁRUKU NEBO GARANCI. ANIŽ BY SE OMEZILA PLATNOST VÝŠE UVEDEN ÉHO, SPOLE NOSTČ AUTODESK NEZARU UJE: (a) ŽE PROVOZ LICENCOVANÝCH MATERIÁL NEBO VÝSTUPY ZČ Ů NICH IČ SLUŽBY BUDOU PLYNUL É, BEZ CHYB, BEZPE N É, P ESN É, SPOLEHLIV É NEBO ÚPLNÉ, A JIŽČ Ř Ť S P EDPLATNÝM NEBO PODPOROU SPOLE NOSTI AUTODESK I JAK ÉKOLIV T ET Í STRANY,Ř Č Č Ř NEBO (b) ŽE VADY BUDOU OPRAVENY SPOLE NOST Í AUTODESK NEBO JAKOUKOLIV T ET ÍČ Ř STRANOU NEBO (c) ŽE SPOLE NOST AUTODESK NEBO JAKÁKOLIV T ET Í STRANA VY EŠ ÍČ Ř Ř JAKÝKOLIV KONKR ÉTN Í POŽADAVEK NA PODPORU NEBO ŽE TOTO EŠEN Í SPLN Í POŽADAVKYŘ I O EKÁVÁN Í DRŽITELE LICENCE. ŽÁDN É ZČ Č VÝŠE UVEDENÝCH OMEZEN Í NEBUDE M ÍT VLIV NA ZÁRUKY NEBO PODM ÍNKY, KTER É MOHOU BÝT P EDPOKLÁDÁNY ZE ZÁKONA A NEMOHOU BÝTŘ VYLOU ENY, OMEZENY NEBO ZM N NY BEZ OHLEDU NA OPA NÁSMLUVNČ Ě Ě Č Í OMEZEN Í. 6. Upozorn níě 6.1 Funk ní omezeníč . Licencované materiály a služby (s výjimkou licencovaných materiál ur enýchů č k nekomer nímu užívání, jako jsou materiály spole nosti Autodesk ur ené kč č č užívání v domácnostech nebo pro jiné spot ební ú ely nebo licencované pouze pro vzd lávací ú ely i osobní vzd lávání) jsou komer nímiř č ě č č ě č profesionálními nástroji, které jsou ur eny kč užívání pouze vyškolenými odborníky. Zvlášt vě p ípadř ě komer ního profesionálního užívání nenahrazují licencované materiály a služby odborný úsudek neboč nezávislé odzkoušení ze strany Držitele licence. Licencované materiály a služby jsou ur eny pouze kč tomu, aby Držiteli licence napomáhaly p i jeho innostech vř č oblasti navrhování, analýzy, simulace, plánování, testování a/nebo p i jiných innostech a neslouží jako náhrada za vlastní samostatné navrhování, analýzu,ř č simulaci, plánování, testování a/nebo jiné innosti Držitele licence, v etn inností týkajících se testováníč č ě č zatížení, bezpe nosti a použitelnosti výrobku. Vzhledem kč široké škále možných aplikací nebyly tyto licencované materiály a služby vyzkoušeny ve všech situacích, v nichž mohou být použity. Spole nostč Autodesk nenese žádnou odpov dnost za výsledky získané za použití t chto licencovaných materiál aě ě ů služeb. Osoby, které používají licencované materiály a služby, odpovídají za dohled nad t mitoě licencovanými materiály a službami, za jejich správu a kontrolu i za výsledky získané jejich prost ednictvím.ř K této povinnosti pat í zejména stanovení vhodného uplatn ní licencovaných materiál a služeb a výb rř ě ů ě licencovaných materiál a služeb a jiných po íta ových program a materiál ků č č ů ů dosažení zamýšlených výsledk . Osoby, které používají licencované materiály a služby, jsou také odpov dné za stanoveníů ě p ijatelnosti samostatných postup pro testování spolehlivosti, p esnosti, úplnosti a jiných vlastnostíř ů ř jakéhokoliv výstupu licencovaných materiál nebo služeb, zejména veškerých položek navržených pomocíů t chto licencovaných materiál . Držitel licence dále bere na v domí a souhlasí sě ů ě tím, že licencované materiály tvo í sou ást celého jedine ného hardwaru a softwaru Držitele licence kř č č pln ní ur ité funkce a žeě č licencované materiály a služby, které jsou poskytovány spole ností Autodesk, nemusejí dosahovat výsledk ,č ů které Držitel licence zamýšlí v rámci svých návrh , analýz, simulací, plán a/nebo zát žových test .ů ů ě ů 6.2 Aktiva ní kódy a zabezpe eníč č . 6.2.1 Aktiva ní kód požadovaný pro aktivaci/p ístup a trvalé používáníč ř . Instalace a p ístupř k licencovaným materiál m a jejich trvalé používání mohou as od asu vyžadovat aktiva ní kódy vydanéů č č č spole ností Autodesk. P edtím, než spole nost Autodesk vydáaktiva ní kód, m že být požadovánač ř č č ů registrace. Držitel licence poskytne spole nosti Autodesk a jejímu distributorovi veškeré informace nezbytnéč k registraci a souhlasí s tím, že informace poskytnuté spole nosti Autodesk nebo jejím distributor m budouč ů
 6. 6. p esné a aktuální. Držitel licence bude pravideln udržovat a aktualizovat své registra ní údaje pomocíř ě č postup zákaznické registrace dat, jmenovit na základ informa ního zákaznického formulá e, které muů ě ě č ř m že poskytnout spole nost Autodesk. Držitel licence bere na v domí a souhlasí sů č ě tím, že spole nostč Autodesk m že tyto informace použít vů souladu se svým platným prohlášením o ochran osobních údaj (jakě ů je popsáno v lánku 4 (Ml enlivost; používání informací, propojenost)).č č 6.2.2 Znemožn ní p ístupuě ř . DRŽITEL LICENCE BERE NA V DOM Í A SOUHLAS Í SĚ T ÍM, ŽE INSTALACE A P ÍSTUP KŘ LICENCOVANÝM MATERIÁL M MOHOU BÝT ZNEMOŽN NY AKTIVAC Í,Ů Ě ZABEZPE EN ÍM A MECHANISMY TECHNICK É OCHRANY, POKUD SE DRŽITEL LICENCE POKUS ÍČ P EV ÉST VŠECHNY LICENCOVAN É MATERIÁLY NEBO JEJICH ÁST NA JINÝPO ÍTA , BUDEŘ Č Č Č MANIPULOVAT S MECHANISMY TECHNICK É OCHRANY NEBO MECHANISMY K NASTAVEN Í DAT NA SV ÉM PO ÍTA I VČ Č RÁMCI LICENCOVANÝCH MATERIÁL , POUŽ ÍVAT LICENCOVAN É MATERIÁLYŮ I PO UPLYNUT Í DOBY P EDPLATN ÉHO NEBO PEVN STANOVEN É DOBY NEBO PROVÁD T JIN ÉŘ Ě Ě INNOSTI, KTER É MOHOU ZM NIT NASTAVEN Í BEZPE NOSTN ÍHO REŽIMU, NEBO ZA JINÝCHČ Ě Č OKOLNOST Í, A ŽE TO M ŽE OVLIVNIT P ÍSTUP DRŽITELE LICENCE KŮ Ř JEHO PRODUKTU A JINÝM DAT M. DALŠ Í INFORMACE JSOU UVEDENY VŮ P ÍSLUŠNÝCH LICENCOVANÝCH MATERIÁLECHŘ NEBO JSOU K DISPOZICI NA VYŽÁDÁN Í U SPOLE NOSTI AUTODESK.Č 6.2.3 Úinek aktiva ních kódč č ů. Držitel licence bere na v domí a souhlasí sě tím, že p ijetí aktiva níhoř č kódu (a již je i není Držiteli poskytnut omylem) nezakládádoklad oť č rozsahu licen ních práv Držitele licenceč ani tento rozsah neovliv uje. Tato práva jsou stanovena pouze touto Smlouvou a p íslušným ozna enímň ř č licence. 6.3 Dot ené údaječ . Pracovní produkty a jiné údaje vytvo ené pomocí licencovaných materiálř ů poskytnutých na základ ur itých typ licence, v etn licencí, které omezují povolený ú el použití naě č ů č ě č vzd lávací ú ely nebo osobní vzd lávání, mohou obsahovat ur itáupozorn ní a omezení, dle kterých je možnéě č ě č ě takový pracovní produkt nebo jiné údaje použít pouze za ur itých okolností (nap íklad vč ř oblasti vzd lávání).ě Pokud navíc Držitel licence pracovní produkt nebo jiné údaje vytvo enéř pomocí takových licencovaných materiál zkombinuje i propojí sů č jinak vytvo eným pracovním produktem nebo jinými údaji, mohou se tatoř upozorn ní a omezení vztahovat i takový další pracovní produkt nebo údaje. Spole nost Autodesk neneseě č žádnou odpov dnost vě p ípad , že Držitel licence takto zkombinuje nebo propojí pracovní produkt i jinéř ě č údaje vytvo ené pomocí licencovaných materiál sř ů jinak vytvo eným pracovním produktem nebo údaji. Držitelř licence také nesmí takováupozorn ní nebo omezení odstranit, zm nit nebo zakrýt.ě ě 7. Omezení odpov dnostiě 7.1 Omezení typu a výše odpov dnostiě . SPOLE NOST AUTODESK ANI JEJ Í DODAVATEL ÉČ V ŽÁDNÉM P ÍPAD (P ÍMO ANI NEP ÍMO) NEODPOV ÍDAJ Í ZA ŽÁDN É VEDLEJŠ Í, ZVLÁŠTN Í,Ř Ě Ř Ř NEP ÍM É NEBO NÁSLEDN É ŠKODY I NÁHRADU ŠKODY SŘ Č TRESTN Í FUNKC Í, UŠLÝZISK, ZTRÁTU MOŽNOSTI UŽ ÍVÁN Í, P ÍJMU NEBO DAT NEBO P ERUŠEN Í PROVOZU (BEZ OHLEDU NAŘ Ř PRÁVN Í TEORII OHLEDN UPLAT OVÁN Í TAKOV É NÁHRADY ŠKODY NEBO JIN ÉĚ Ň ODPOV DNOSTI). ODPOV DNOST SPOLE NOSTI AUTODESK A JEJ ÍCH DODAVATEL VE VZTAHUĚ Ě Č Ů K JAKÝMKOLIV MATERIÁL M SPOLE NOSTI AUTODESK, P EDPLATN ÉMU NEBO SLUŽBÁM IŮ Č Ř Č V SOUVISLOSTI S NIMI NAV ÍC NESM Í V ŽÁDNÉM P ÍPAD P EKRO IT ÁSTKU UHRAZENOUŘ Ě Ř Č Č DRŽITELEM LICENCE NEBO J ÍM SPLATNOU ZA TAKOV É MATERIÁLY SPOLE NOSTI AUTODESK,Č P EDPLATN É NEBO SLUŽBY.Ř 7.2 Uplatn níě omezení a jejich základ. OMEZEN Í ODPOV DNOSTI DLE TOHOTO LÁNKU 7Ě Č (OMEZEN Í ODPOV DNOSTI) SE VĚ MAXIMÁLN Í MOŽN É M Í E POVOLEN É P ÍSLUŠNÝMI ZÁKONYŘ Ř VZTAHUJE NA VEŠKER É ŠKODY NEBO JINOU ODPOV DNOST, A UŽ VZNIKLY JAKÝMKOLIVĚ Ť ZP SOBEM A BEZ OHLEDU NA TEORII OŮ ODPOV DNOSTI A A UŽ JE ODVOZENA ZE SMLOUVY,Ě Ť OB ANSKOPRÁVN ÍHO DELIKTU (ZEJM ÉNA NEDBALOSTI) NEBO JINAK, A TO I VČ P ÍPAD , ŽEŘ Ě SPOLE NOST AUTODESK BYLA OČ MOŽNOSTI VZNIKU T CHTO ŠKOD INFORMOVÁNA, A BEZĚ OHLEDU NA TO, ZDA OMEZENÁNÁPRAVNÁOPAT EN Í, JEŽ JSOU PODLE T ÉTO SMLOUVYŘ K DISPOZICI, NESPLN Í SV J ZÁKLADN Í C ÍL. DRŽITEL LICENCE TAK É SOUHLAS Í SŮ T ÍM, ŽE LICENCE, P EDPLATN É A POPLATKY ZA SLUŽBY A JIN É POPLATKY Ú TOVAN É SPOLE NOST ÍŘ Č Č AUTODESK A ZAPLACEN É DRŽITELEM LICENCE ODRÁŽEJ Í A VYCHÁZEJ Í ZROZLOŽEN Í RIZIKA TAK, JAK JE ZAMÝŠLENO T ÍMTO LÁNKEM 7 (OMEZEN Í ODPOV DNOSTI), A ŽE OMEZEN ÍČ Ě ODPOV DNOSTI STANOVENÁT ÍMTO LÁNKEM 7 (OMEZEN Í ODPOV DNOSTI) JSOU ZÁKLADN ÍĚ Č Ě SOU ÁST Í DOHODY MEZI STRANAMI.Č 8. Doba trvání a ukon eníč 8.1 Doba trvání; ukon ení nebo pozč astavení. Každálicence dle této Smlouvy týkající se konkrétního souboru licencovaných materiál , na které se vztahuje, nabýváú innosti okamžikem, kdy: (a) tato Smlouvaů č nabude ú innosti, (b) Držitel licence uhradí p íslušné poplatky, sč ř výjimkou licencí (jako je licence na zkušební verzi), kde nejsou požadovány žádné poplatky, (c) dojde k vydání konkrétních licencovaných materiál a (d)ů za ne p íslušnádoba p edplatného, pokud jsou materiály Autodesk poskytovány vč ř ř souvislosti s p edplatným,ř podle toho, co nastane nejpozd ji. Spole nost Autodesk nebo Držitel licence mohou ukon it tuto Smlouvu,ě č č licenci Držitele licence na licencované materiály, p edplatné Držitele licence a/nebo poskytování služebř vztahujících se na licencované materiály, pokud druhástrana poruší tuto Smlouvu a nenapraví takové porušení do deseti (10) dn od zaslání písemného oznámení oů porušení; pokud však Držitel licence poruší lánek 1 (Licence) nebo lánek 2 (Omezení licence/zákazy), m že spole nost Autodesk ukon it tuto Smlouvu,č č ů č č licenci Držitele licence k licencovaným materiál m, p edplatné Držitele licence a/nebo poskytování služebů ř v souvislosti s licencovanými materiály bezprost edn po písemném upozorn ní o porušení. Spole nostř ě ě č
 7. 7. Autodesk také namísto ukon ení m že pozastavit platnost licence Držitele licence kč ů licencovaným materiál m, p edplatné Držitele licence, poskytování služeb týkajících se licencovaných materiál a/neboů ř ů závazk spole nosti Autodesk i práv Držitele licence dle této Smlouvy (nebo podle jiných p ípadnýchů č č ř podmínek týkajících se licencovaných materiál ), pokud Držitel licence neprovede platbu ve prosp chů ě spole nosti Autodesk i distributora nebo jinak nesplní ustanovení této Smlouvy i jiné podmínky vztahujícíč č č se na jakoukoliv takovou licenci, p edplatné, služby nebo jiné související materiály. Autodesk m že takéř ů ukon it tuto Smlouvu, pokud je vč souvislosti s Držitelem licence zahájeno konkurzní ízení, Držitel licence seř dostane do platební neschopnosti nebo dojde k narovnání s v iteli Držitele licence. Tato Smlouva bude bezěř dalšího ukon ena automaticky nebo na základ úkonu spole nosti Autodesk, pokud Držitel licence vstoupí doč ě č likvidace. Držitel licence bere na v domí a souhlasí sě tím, že spole nost Autodesk m že postoupit neboč ů subkontrahovat svápráva i povinnosti dle této Smlouvy. Vč souvislosti s jakýmkoliv insolven ním ízenímč ř bere Držitel licence na v domí a souhlasí sě tím, že s touto Smlouvou je a bude nakládáno jako se smlouvou, z níž má/m lo být pln no, kteránesmí být p evzata a/nebo p evedena bez p edchozího písemného souhlasuě ě ř ř ř spole nosti Autodesk, kterýžto souhlas m že spole nost Autodesk dle vlastního uvážení odep ít, a již podleč ů č ř ť § 365 písm. c) bod 1 Hlavy 11 Zákoníku Spojených stát amerických nebo jakéhokoliv jiného platného právaů týkajícího se nakládání se smlouvami, z nichž má/m lo být vě rámci insolven ního ízení (konkurzu) pln no.č ř ě 8.2 Úinek ukon ení Smlouvy nebo licenceč č . Ud lené licence zaniknou po ukon ení i uplynutí platnostiě č č této Smlouvy. Po ukon ení nebo uplynutí platnosti jakékoliv licence ud lené Držiteli licence musí Držitelč ě licence p estat používat veškeré materiály spole nosti Autodesk, na které se licence vztahují, p edplatnéř č ř (zejména související služby) a jakékoliv služby a odinstalovat veškeré kopie materiál spole nosti Autodesk.ů č Držitel licence souhlasí s tím, že na žádost spole nosti Autodesk zni í nebo vrátí veškeré materiályč č spole nosti Autodesk zp t spole nosti Autodesk nebo distributorovi, od kterého je získal. Spole nostč ě č č Autodesk si vyhrazuje právo požádat Držitele licence o p edložení dostate ného dokladu oř č tom, že veškeré kopie materiál spole nosti Autodesk byly odinstalovány, a pokud oů č to spole nost Autodesk požádala, zni enyč č nebo vráceny spole nosti Autodesk nebo distributorovi, od kterého je získal. Pokud je ukon eno p edplatnéč č ř Držitele licence nebo uplyne jeho platnost, avšak tato Smlouva a licence Držitele licence k licencovaným materiál m z stávají vů ů platnosti, zaniknou veškerápráva Držitele licence vyplývající z p edplatného (zejménař práva týkající se p edchozích verzí) a (pokud podmínky programu pro p edplatitele neumožní jinak) Držitelř ř licence musí dodržovat závazky stanovené v lánku 1.2.1 (Ú inek vyšších verzí) ve vztahu kč č veškerým kopiím takových p edchozích verzí (v etn závazku ukon it užívání takových p edchozích verzí, odinstalovat je ař č ě č ř zni it je nebo vrátit).č 8.3 Platnost ustanovení. lánky 1.3 (Dodate né podmínky), 1.4 (Jiné materiály), 1.5 (Oprávn níČ č ě uživatelé), 1.6 (Licencované materiály t etí strany), 1.11 (API), 2.1.1 (Neud lení licence/nepovolenéř ě innosti), 2.1.4 (Ú inek neoprávn ného užívání), 2.2 (Obcházení), 3 (Vyhrazení všech práv), 4 (D v rnéč č ě ů ě informace; použití d v rných informací, propojenost), 5.2 (Z eknutí se odpov dnosti), 6 (Upozorn ní), 7ů ě ř ě ě (Omezení odpov dnosti), 8 (Doba trvání a ukon ení) a 9 (Obecnáustanovení) a P íloha A z stávají vě č ř ů platnosti i po jakémkoliv ukon ení i uplynutí platnosti této Smlouvy.č č 9. Obecná ustanovení 9.1 Oznámení. Oznámení kterékoliv ze stran v souvislosti s touto Smlouvou budou v písemné podob aě budou zaslána elektronickou poštou, poštou nebo doru ovací službou (jako je UPS, FedEx nebo DHL),č s výjimkou toho, že Držitel licence nesmí spole nosti Autodesk podat oznámení oč jejím porušení nebo vypov d t tuto Smlouvu elektronickou poštou. Oznámení spole nosti Autodesk Držiteli licence nabývajíě ě č ú innosti (a) vč p ípad oznámení elektronickou poštou jeden (1) den po zaslání na e-mailovou adresuř ě poskytnutou spole nosti Autodesk nebo (b) vč p ípad oznámení poštou i doru ovací službou p t (5) dn poř ě č č ě ů zaslání b žnou poštou nebo doru ovací službou na adresu poskytnutou spole nosti Autodesk. Držitel licenceě č č tímto souhlasí s tím, že služební korespondence bude Držiteli licence doru ována doporu enou poštou nač č adresu uvedenou v informa ním zákaznickém formulá i Držitele licence (nebo pokud tento formulá nebudeč ř ř p edložen, na poslední adresu Držitele licence známou spole nosti Autodesk), pokud tak umož ují p íslušnéř č ň ř zákony. Oznámení Držitele licence spole nosti Autodesk nabýváú innosti (a) vč č p ípad oznámení e-mailemř ě jeden (1) den od zaslání (a p ijetí spole ností Autodesk) na adresu CopyrightAgent@autodesk.com nebo (b)ř č v p ípad oznámení poštou nebo doru ovací službou okamžikem p ijetí spole ností Autodesk na adreseř ě č ř č Autodesk, Inc., 111 McInnis Parkway, San Rafael, Kalifornie 94903, USA, k rukám: Copyright Agent. Pokud máDržitel licence p edplatné, m že kterákoliv strana podat oznámení, jak je uvedeno vř ů podmínkách programu pro p edplatitele.ř 9.2 Rozhodné právo a jurisdikce. Tato Smlouva se bude ídit a bude vykládána vř souladu s právním ádem (a) Švýcarské konfederace, pokud Držitel licence získal materiály spole nosti Autodesk vř č n které zemiě v Evrop , Africe nebo na St edním východ , (b) Singapuru, pokud Držitel licence získal materiály spole nostiě ř ě č Autodesk v n které zemi vě Asii, Oceánii nebo regionu Asie a Tichomo í, nebo (c) státu Kalifornie (a vř oblasti kontroly i v souladu s federálními zákony Spojených stát amerických), pokud Držitel licence získal materiályů spole nosti Autodesk vč n které zemi Severní nebo Jižní Ameriky (v etn Karibské oblasti) nebo vě č ě jakékoliv jiné zemi neuvedené v bodu 9.2. Zákony t chto jurisdikcí budou platit bez odkazu na principy kolizníchě norem v daných jurisdikcích. Úmluva OSN o Smlouvách o mezinárodním prodeji zboží a zákon o jednotných po íta ových informacích se na tuto Smlouvu nevztahují (a jsou vylou eny ze zákon , kterými se tatoč č č ů Smlouva ídí). Mimoto strany souhlasí sř tím, že veškeré nároky, žaloby i spory vyplývající zč této Smlouvy nebo s ní související budou výhradn postoupeny Nejvyššímu soudu státu Kalifornie, okres Marin, neboě Okresnímu soudu Spojených stát amerických pro severní okres státu Kalifornie vů San Franciscu (a strany se pod ídí jejich výhradní jurisdikci), sř tou výjimkou, že pokud Držitel licence získal materiály spole nostič Autodesk (a) v n které zemi vě Evrop , Africe nebo na Blízkém východ , budou takové nároky i sporyě ě č postoupeny výhradn soud m Švýcarské konfederace (a strany se pod ídí jejich výhradní jurisdikci), nebo (b)ě ů ř
 8. 8. v n které zemi vě Asii, Oceánii nebo regionu Asie a Tichomo í, budou takové nároky nebo spory postoupenyř výhradn soud m vě ů Singapuru (a strany se pod ídí jejich výhradní jurisdikci). Žádné výše uvedené ustanoveníř nebude spole nosti Autodesk bránit vč tom, aby vznesla žalobu na porušení práv k duševnímu vlastnictví v jakékoliv zemi, kde k takovému porušení údajn došlo.ě 9.3 Zákaz postoupení; platební neschopnost. Držitel licence nesmí tuto Smlouvu ani žádnápráva z této Smlouvy postoupit (a již na základ koup akcií nebo majetku, slou ení, zm ny kontroly, p sobením právať ě ě č ě ů nebo jinak), aniž by k tomu získal p edchozí písemný souhlas spole nosti Autodesk, který m že spole nostř č ů č Autodesk na základ svého výhradního uvážení odep ít, a jakékolivě ř nepovolené zamýšlené postoupení ze strany Držitele licence bude neplatné. V rámci jakéhokoliv konkurzního i jiného ízení bude sč ř touto Smlouvou nakládáno jako s provád cí Smlouvou typu, který je popsán vě § 365 písm. c) bodu 1) Kapitoly 11 Zákoníku Spojených stát amerických, a tato Smlouva nesmí být p evedena bez p edchozího písemnéhoů ř ř souhlasu spole nosti Autodesk, který m že spole nost Autodesk dle svého výhradního uvážení odep ít.č ů č ř Jakékoliv postoupení (bez ohledu na to, jak nebo na jakém základě k němu může dojít) bude podmíněno dodržováním následujícího: nejméně třicet (30) dnů před postoupením či sjednáním jakéhokoliv postoupení práv dle této Smlouvy (včetně převodu jakýchkoliv kopií softwaru nebo práv na užívání softwaru) (a) musí Držitel licence podat písemné oznámení společnosti Autodesk, odinstalovat veškeré kopie softwaru a (aniž by se tím omezila obecná platnost čl. 9.7 (Audity)) umožnit společnosti Autodesk nebo její pověřené osobě, aby provedla kontrolu záznamů, systémů a zařízení Držitele licence (nebo záznamů, systémů či zařízení pro něj provozovaných) a jeho dceřiných společností a spřízněných osob za účelem ověření (jakýmikoliv prostředky dostupnými společnosti Autodesk, ať již na dálku nebo na místě), že všechny kopie softwaru byly odinstalovány, (b) navržený postupník musí souhlasit s tím, že bude dodržovat (a Držitel licence musí zajistit, že tak postupník bude činit) veškeré závazky dle této Smlouvy s ohledem na software, přičemž tato dohoda musí stanovit, že společnost Autodesk je oprávněnou osobou – třetí stranou smlouvy postupníka a že postupník musí předložit kopii smlouvy společnosti Autodesk, a (c) Držitel licence a navržený postupník musejí dodržovat ostatní postupy při převodu, určené společností Autodesk. 9.4 Dce iné spole nosti a sp ízn néř č ř ě osoby Autodesk. Držitel licence bere na v domí a souhlasí sě tím, že spole nost Autodesk m že zajistit, aby se její dce iné spole nosti a sp ízn né osoby podílely na innostič ů ř č ř ě č související s touto Smlouvou, zejména na dodávce materiál spole nosti Autodesk a poskytnutí p edplatnéhoů č ř a služeb s tím, že spole nost Autodesk (a nikoliv takové dce iné spole nosti a sp ízn né osoby) bude ič ř č ř ě nadále podléhat svým závazk m dle této Smlouvy. Držitel licence také souhlasí sů tím, že dce iné spole nostiř č a sp ízn né osoby Držitele licence mohou vymáhat pln ní této Smlouvy (v etn p ijetí opat ení protiř ě ě č ě ř ř porušení této Smlouvy). 9.5 Výjimky ze zákazů; Odd litelnostě . 9.5.1 Zákazy obsažené v této Smlouvě se nebudou vztahovat na případy, kdy platné zákony neumožňují, aby byly takové zákazy vymáhány. Držitel licence může mít další práva podle zákonů státu nebo země v rámci území, ve kterém byly licencované materiály pořízeny, a tato Smlouva nemění práva Držitele licence podle zákonů takového státu nebo země, pokud to zákony takového státu nebo země této Smlouvě neumožňují. Držitel licence ponese důkazní břemeno při prokazování, že příslušné zákony nedovolují (i) vymáhání takových zákazů nebo (ii) provedení změny konkrétních práv v daném státě nebo zemi touto Smlouvou (a že Držitel licence nejednal nad rámec nevymahatelných zákazů a nezměnitelných práv). 9.5.2 Pokud se kterékoliv ustanovení této Smlouvy stane zcela nebo áste n nezákonným, neplatnýmč č ě nebo nevynutitelným dle p íslušného práva, bude takové ustanovení nebo jeho ást neú inné ve vztahuř č č k jurisdikci, v níž je nezákonné, neplatné i nevynutitelné vč rozsahu takové nezákonnosti, neplatnosti ič nevynutitelnosti, a bude považováno za upravené v rozsahu nezbytném k tomu, aby odpovídalo p íslušnýmř zákon m a aby strany mohly vů maximální možné mí e naplnit jeho ú el. Nezákonnost, neplatnost iř č č nevynutitelnost takového ustanovení v dané jurisdikci nijak neovlivní zákonnost, platnost i vynutitelnostč takového nebo jiného ustanovení této Smlouvy v jiné jurisdikci. 9.6 Nez eknutí se právř . Žádnápodmínka ani ustanovení této Smlouvy nebudou pokládány za podmínku nebo ustanovení, od nichž bylo upušt no, a žádné porušení Smlouvy nebude prominuto, pokud toto z eknutíě ř se práv není podepsáno jménem strany, proti které je uplat ováno. Žádné z eknutí se práv (a již vyjád enéň ř ť ř p ímo nebo nep ímo) nebude znamenat schválení, z eknutí se nebo prominutí vř ř ř souvislosti s jakýmkoliv jiným, odlišným nebo následným p ípadem porušení.ř 9.7 Audity. Držitel licence souhlasí s tím, že spole nost Autodesk máprávo požadovat auditč (elektronický nebo jiný) materiál spole nosti Autodesk a jejich instalaci a zp ístupn ní. Vů č ř ě rámci jakéhokoliv takového auditu bude mít na základ písemného oznámení podaného 15 (patnáct) dn p edem spole nostě ů ř č Autodesk nebo její pov ený zástupce právo zkontrolovat záznamy, systémy a za ízení Držitele licence,ěř ř v etn identifika ního ísla p ístroje, sériových ísel a souvisejících údaj , a ov it, že je užívání všechč ě č č ř č ů ěř materiál spole nosti Autodesk vů č souladu s touto Smlouvou. Držitel licence poskytne plnou sou innost, abyč takový audit umožnil. Pokud spole nost Autodesk zjistí, že užívání ze strany Držitele licence není vč souladu s touto Smlouvou, obdrží Držitel okamžit platnou/platné licenci/licence a zaplatí za ni/n tak, aby jehoě ě užívání materiál spole nosti Autodesk odpovídalo této Smlouv a bylo vů č ě souladu s veškerými platnými podmínkami, a dále zaplatí p im ené náklady na audit. Mimo tato práva na platby si spole nost Autodeskř ěř č vyhrazuje právo požadovat jakékoliv další prost edky nápravy, které jsou dostupné dle p íslušných právníchř ř p edpis a ekvity, a již dle této Smlouvy i jinak.ř ů ť č
 9. 9. 9.8 Jazyk. Anglickájazykováverze této Smlouvy je právn závaznávě p ípad jakékoliv nesrovnalostiř ě mezi anglickou jazykovou verzí a jejími p eklady. Pokud Držitel licence koupil licenci na licencovanéř materiály v Kanad , souhlasí sě následujícím: strany této Smlouvy potvrzují, že si p ejí, aby tato Smlouva,ř jakož i ostatní související dokumenty, v etn oznámení, byla sepsána pouze vč ě anglickém jazyce. 9.9 Výklad. Nejasnosti v této Smlouv nebudou vykládány proti osob , kterátuto Smlouvu sepsala.ě ě 9.10 Vyšší moc. Spole nost Autodesk neponese odpov dnost za žádnou ztrátu, škodu ani pokutuč ě vyplývající z prodlení v pln ní i neprovedení pln ní vě č ě d sledku p sobení vyšší moci, prodlení dodavateleů ů nebo z jiných p í in mimo p im enou kontrolu spole nosti Autodesk.ř č ř ěř č 9.11 Práva vlády Spojených stát americkýchů . Pro zakázky vlády Spojených stát amerických budouů všechny materiály Autodesk považovány za komer ní po íta ový software, jak je definováno ve FAR 12.212,č č č který podléhá omezeným práv m, jak je definováno veů FAR, § 52, 227-19 „Komer ní po íta ový software –č č č omezenápráva“ a DFARS 227.7202, „Práva ke komer nímu po íta ovému softwaru nebo p ípadn komer níč č č ř ě č po ítač čové softwarové dokumentaci“, a v jakýchkoliv následných na ízeních. Jakékoliv použití, úpravy,ř reprodukce, pln ní, vystavování nebo sd lení materiálu Autodesk ze strany vlády Spojených stát americkýchě ě ů bude výhradn vě souladu s licen ními právy a omezeními, jak jsou popsána vč této Smlouv .ě 9.12 Kontrola vývozu. Držitel licence bere na v domí a souhlasí sě tím, že materiály spole nosti Autodeskč a služby (v etn jakýchkoliv údaj p edložených Držitelem licence vč ě ů ř souvislosti se službou a jakýmkoliv výstupem služeb specifickým pro daného Držitele licence) podléhají zákon m a p edpis m Spojených států ř ů ů amerických a p íslušné zem oř ě kontrole vývozu, zákon m o obchodních sankcích, pravidl m a p edpis m,ů ů ř ů zejména na ízením vydaným Ministerstvem obchodu Spojených stát amerických a Ministerstvem financíř ů Spojených stát amerických (dále spole n jenů č ě „Zákony o kontrole vývozu“). Držitel licence prohlašuje, zaru uje a zavazuje se, že on ani jeho pracovníci/zam stnanci (i) nemají státní p íslušnost ani bydlištč ě ř ě v zemi podléhající obchodním sankcím ani jiným významným omezením vlády USA (zejména Kuba, Í rán, Súdán, Sýrie a Severní Korea) ani se v takové zemi nenacházejí, (ii) nejsou na žádném seznamu vlády USA uvád jícím zakázané osoby (zejména na seznamu Ministerstva financí Spojených stát amerických zvlášě ů ť ur ených státních p íslušník a zakázaných osob/č ř ů „the U.S. Treasury Department's List of Specially Designated Nationals and Blocked Persons“, na seznamu zakázaných osob Ministerstva obchodu/„the U.S. Department of Commerce's Denied Party List“ a na seznamu subjekt a neov eném seznamu aů ěř seznamech Ministerstva vnitra Spojených stát ameriů ckých týkajících se ší ení zbraní/„ř Entity List and Unverified List and the U.S. Department of State's proliferation-related lists“, (iii) nebudou, pokud na základě zákon o kontrole vývozu nebude odsouhlaseno jinak, používat materiály spole nosti Autodesk nebo službyů č p i žádném zakázaném kone ném užívání, zejména p i navrhování, analýze, simulaci, plánování, testováníř č ř nebo jiných innostech souvisejících sč jadernými, chemickými/biologickými zbran mi, raketovými systémyě nebo automatizovanými leteckými za ízeními, ani (iv) nebudou používat materiály spole nosti Autodesk neboř č Služby za ú elem sd lování, p evodu, stahování, vývozu nebo op tovného vývozu, p ímo i nep ímo,č ě ř ě ř č ř jakýchkoliv specifických výstup vytvo ených na základ materiál spole nosti Autodesk nebo služeb proů ř ě ů č daného Držitele licence, obsahu Držitele licence, obsahu t etí strany nebo jakéhokoliv jiného obsahu neboř materiálu do jakékoliv zem , jakémukoliv subjektu nebo stran , kteránení dle zákon o kontrole vývozu neboě ě ů jiných zákon i právních p edpis , kterým Držitel licence m že podléhat, oprávn na tyto položky získat.ů č ř ů ů ě Držitel licence je srozum n sě tím, že požadavky a omezení stanovenázákony o kontrole vývozu, kteráse na Držitele licence vztahují, se mohou lišit v závislosti na stažených materiálech spole nosti Autodesk a službáchč poskytovaných dle této Smlouvy a mohou se as od asu m nit. Držitel licence je výhradn odpov dný za (i)č č ě ě ě stanovení p esné regulace ve vztahu kř materiál m spole nosti Autodesk nebo službám a (ii) za dodržováníů č zákon oů kontrole vývozu a monitorování jakýchkoliv jejich úprav. 9.13 Úplnádohoda. Tato Smlouva a jakékoliv další podmínky v ní uvedené (nap . podmínky programuř pro p edplatitele a podmínky poskytování služeb) zakládají úplnou dohodu mezi stranami (a spojí se a nahradíř veškeré p edcházející i sou asné Smlouvy, diskuze, komunikaci, dohody, prohlášení, záruky, reklamy ař č č ujednání) ve vztahu k p edm tu této Smlouvy, sř ě výjimkou t ch materiál spole nosti Autodesk, které mohouě ů č podléhat dodate ných nebo odlišným podmínkám spojeným sč materiály spole nosti Autodesk. Stranyč potvrzují, že p i uzav ení této Smlouvy nevycházejí zř ř žádné jiné dohody, jednání, komunikace, smlouvy, prohlášení, záruky, reklamy nebo ujednání, než je výslovn uvedeno vě této Smlouv . Držitel licence bere naě v domí a souhlasí sě tím, že spole nost Autodesk m že as od asu doplnit nebo zm nit podmínkyč ů č č ě programu pro p edplatitele a podmínky poskytování služeb sř tím, že spole nost Autodesk bude Držiteleč licence o takových dopl cích i zm nách písemn informovat (a umožní mu, aby p edplatné i poskytováníň č ě ě ř č služeb neobnovil nebo je ukon il, a nabídne mu další možnosti ohledn tohoto p edplatného i služeb) p edč ě ř č ř tím, než dopl ky i zm ny nabudou v i Držiteli licence ú innosti. Pokud dojde kň č ě ůč č rozporu mezi touto Smlouvou a ostatními podmínkami spole nosti Autodesk (zejména podmínkami programu pro p edplatitele,č ř podmínkami poskytování služeb nebo dopl ujícími i odlišnými podmínkami), platí ostatní podmínky.ň č Podmínky stanovené Držitelem licence v rámci jakékoliv komunikace z jeho strany, jejímž cílem je zm naě této Smlouvy nebo takových ostatních podmínek, budou neplatné a neú inné, pokud nebudou sjednányč písemn a podepsány pov eným zástupcem spole nosti Autodesk. Ani žádné další úpravy této Smlouvyě ěř č nebudou platné, pokud nebudou sjednány písemn a podepsány pov eným zástupcem spole nostiě ěř č Autodesk. 10. Dodate né podmínkyč 10.1 Tento bod 10.1 platí pro následující Software, který m že být zahrnut v licencovaných materiálech: (i)ů Autodesk Maya; (ii) Autodesk Softimage; (iii) Autodesk 3ds Max; a (iv) Autodesk 3ds Max Design. 10.1.1 Rendrování („Rendering“).
 10. 10. A. V souvislosti s Rendrovacím softwarem (definovaným níže) m že Držitel licence vedle jiné licenceů poskytnuté touto Smlouvou umožnit, aby byl Rendrovací software nainstalován nebo zp ístupn n na sítiř ě výhradn pro interní obchodní užití/pot ebu Držitele licence, a to konkrétn kě ř ě rendrování soubor vytvo enýchů ř pomocí Softwaru. Jestliže je však Rendrovací software mental ray a Software je poskytnut s kone nýmč po tem rendrovacích uzl mental ray, pak sč ů ohledem na mental ray je výše uvedené omezeno na tento po et rendrovacích uzl mental ray.č ů B. V souvislosti se softwarem mental ray Batch (definovaným níže) m že Držitel licence vedle jinéů licence poskytnuté touto Smlouvou umožnit, aby byl software mental ray Batch nainstalován nebo zp ístupn n na síti výhradn pro interní obchodní užití/pot ebu Držitele licence a používán (i) konkrétnř ě ě ř ě k rendrování soubor vytvo ených pomocí Softwaru; nebo (ii) Rendrovacím softwarem konkrétn ků ř ě rendrování soubor vytvo ených pomocí Softwaru. Celkový po et základních procesorových jednotek (CPU)ů ř č používaných softwarem mental ray Batch nesmí p ekro it po et uvedený vř č č ozna ení lč icence. C. V souvislosti s mental ray Standalone (definovaným níže) m že Držitel licence umožnit, aby bylů mental ray Standalone nainstalován nebo zp ístupn n na síti výhradn na Výpo etním za ízení (Výpo etníchř ě ě č ř č za ízeních)ř (definovaných níže), a to výhradn pro interní obchodní užití/pot ebu Držitele licence konkrétně ř ě k rendrování soubor vytvo ených pomocí Softwaru. V souvislosti sů ř mental ray Standalone se všechny odkazy ve Smlouv na Po íta tímto ruší a nahrazují výrazemě č č „Výpo etní za ízeníč ř “. D. V souvislosti s mental ray Satellite (definovaným níže) pro software Autodesk 3ds Max, Autodesk Maya a Autodesk Softimage m že každý spustitelný mental ray Satellite b žet na jednom (1) i více, avšaků ě č nikoli více než na ty ech (4), Výpo etních za ízeníchč ř č ř klienta. V souvislosti s mental ray Satellite se všechny odkazy ve Smlouv na Po íta tímto ruší a nahrazují výrazemě č č „Výpo etní za ízeníč ř “. E. Definice. (1) „mental ray Standalone“ znamenáspustitelný mental ray Standalone klient/server v etnč ě standardních mental ray knihoven ke stínování (shader knihoven) a obslužných program , který se používáů konkrétn kě rendrování soubor vytvo ených pomocí Softwaru.ů ř (2) „Rendrovací software“ znamenápodskupinu Softwaru, kteráse používákonkrétn kě rendrování soubor vytvo ených pomocí Softwaru.ů ř (3) „mental ray Batch“ znamenápodskupinu Softwaru, kteráse používá: (i) konkrétn kě rendrování soubor vytvo ených pomocí Softwaru nebo (ii) Rendrovacím softwarem konkrétn ků ř ě rendrování souborů vytvo ených pomocí Softwaru.ř (4) „mental ray Satellite“ znamenáspustitelný server mental ray Satellite v etn standardníč ě ch mental ray shader knihoven. Mental ray Satellite je funk n ekvivalentní spustitelnému serveru mental rayč ě Standalone, který se používákonkrétn kě rendrování soubor vytvo ených pomocí Softwaru, ale nedokáže ístů ř č a psát soubory v kompletním formátu mi2. (5) „Výpo etní za ízeníč ř “ znamená(i) jedno elektronické za ízení sř maximálně (a) ty mič ř (4) základními procesorovými jednotkami (CPU) (bez ohledu na po et jader vč každé základní procesorové jednotce), p i emž každázákladní procesorovájednotka (CPU) májeden nebo více mikroprocesor , (b) ty mi (4)ř č ů č ř p ídavnými deskami sř procesory GPU (discreet GPU-based computing boards) nebo (ii) softwarovou implementaci takového za ízení (neboli takzvaný virtuální stroj)ř popsaného v bodu (i) výše, které p ijímř á informace v digitální nebo podobné form a manipulujě e s informacemi za ú elem dosaženíč konkrétního výsledku podle sekvence instrukcí. 10.2 Výjimky. Tento bod 10.2 platí pro zábavní software Autodesk Media & Entertainment 3D, který m žeů být zahrnut v licencovaných materiálech. Bez ohledu na ustanovení bodu 2.1.1 Neud lení licence/nepovolenéě innostič jestliže: (i) se Softwarem a Aplikací Držitele licence pracuje Redistribuovatelnákomponenta; a (ii) s Aplikací Držitele licence je spojena Redistribuovatelnákomponenta; pak m že Držitel licence reprodukovatů a distribuovat Redistribuovatelnou komponentu a Aplikaci Držitele licence spole n , p i emž musí d slednč ě ř č ů ě dodržovat všechny následující podmínky: A. ozna ení t ídy pro všechny t ídy objekt , které Držitel licence vytvo il, bude jiné a jasn odlišitelnéč ř ř ů ř ě od identifikace t ídy,ř jež používáAutodesk; B. modifikovaný Vzorový kód (Sample code) (definovaný níže) a všechny výsledné binární soubory v Aplikaci Držitele licence jsou ozna eny jako vyvinuté Držitelem licence, a nikoli spole ností Autodesk;č č C. Aplikace Držitele licence obsahuje upozorn ní na autorskápráva spole nosti Autodesk;ě č D. každáModifikace (definovanáníže) a všechny výsledné binární soubory musí obsahovat upozorn níě na autorskápráva spole nosti Autodesk, Inc. a následující v tu:č ě „Tento software obsahuje kód chrán nýě autorským právem, který vlastní spole nost Autodesk, Inc., ale který byl modifikován a není schválenč spole ností Autodesk, Inc.č “ Upozorn ní na autorskápráva a uvedenáv ta bude ve stejném jazyce jako jazykě ě Softwaru; E. distribuce bude výhradn pro neziskové ú ely;ě č F. distribuce je bu vď binární form , nebo vě textové form ;ě G. distribuce podléhá standardní form smlouvy oě poskytnutí licence koncovému uživateli s prokliknutím, p i emž tatoř č smlouva o poskytnutí licence koncovému uživateli bude mimo jiné: (1) chránit zájmy spole nosti Autodesk vč souladu s podmínkami této Smlouvy;
 11. 11. (2) zakazovat redistribuci Redistribuovatelné komponenty; H. vedle výše uvedeného, jestliže Redistribuovatelnákomponenta pracuje se Softwarem Autodesk 3ds Max anebo Autodesk 3ds Max Design a s Aplikací Držitele licence, pak p ed reprodukováním ař distribuováním Redistribuovatelné komponenty a Aplikace Držitele licence musí být všechny soubory MIDI z Redistribuovatelné komponenty a Aplikace Držitele licence vylou eny;č I. držitel licence se zavazuje hájit, odškodnit a zbavit odpov dnosti spole nost Autodesk a jejíě č dce iné spole nosti a sp ízn né osobyř č ř ě za všechny škody, náklady, ztráty, závazky a výdaje a ástkyč zaplacené za vyrovnání vynaložené v souvislosti s žalobou, soudním sporem i ízením t etí strany tvrdící,č ř ř že Redistribuovatelnákomponenta anebo Aplikace Držitele licence porušuje i neoprávn n užívájejí patent,č ě ě autorskápráva, osobnostní práva, ochrannou známku, obchodní tajemství a práva na pr myslový vzor, a jižů ť registrovanánebo neregistrovaná, a zahrnující žádost o registraci výše uvedeného a všechna práva i formyč ochrany podobného charakteru mající ekvivalentní i podobný ú inek na výše uvedené, jež mohou existovatč č kdekoli na sv t .ě ě 10.2.4 Definice. A. „Aplikace Držitele licence“ znamenáve vztahu k Software Modifikace vytvo enáDržitelem licence zař ú elem navrhování, vyvíjení a testování aplika ního programu vytvo eným Držitelem licence.č č ř B. „Modifikace“ znamenájakýkoli: (i) dodatek k podstat Vzoru nebo dopln ní podstaty obsahuě ě souboru obsahujícího Vzor; (ii) jakékoli vymazání ze struktury Vzoru nebo jakékoli vymazání ze struktury obsahu souboru obsahujícího Vzor; anebo (iii) jakýkoli nový soubor, který obsahuje libovolnou ást Vzoru;č p i emž vše uvedené podle výhradního uvážení spole nosti Autodesk zajiš uje, že Vzor není primárnímř č č ť zdrojem hodnoty. C. „Redistribuovatelnákomponenta“ znamenáVzor(y) anebo Modifikaci. D. „Vzor(y)“ znamenávzorový zdrojový kód nebo jednotlivé animace, nepohyblivé obrazy anebo audio soubory obsažené v Softwaru a umíst né ve vzorovém adresá i, podadresá p íklad , vzorové soubory neboě ř ř ř ů jakýkoli podobný typový adresá i soubor.ř č 10.3 Tento bod 10.3 platí pro následující Software, který m že být zahrnut vů licencovaných materiálech: (i) software Autodesk Softimage Mod Tool; a (ii) software Autodesk Softimage Mod Tool Pro. 10.3.1 Software Autodesk Softimage Mod Tool. V p ípad , že Software je Autodesk Softimage Mod Tool,ř ě pak Typ licence podle P ílohy B je B.7. Studentskálicence.ř 10.3.2 Software Autodesk Softimage Mod Tool Pro. V p ípad , že Software je Autodesk Softimage Modř ě Tool Pro, pak Typ licence podle P ílohy B je B.1. Samostatná(individuální) licence, avšak interní obchodníř užití/pot eby Držitele licence jsou omezeny na navrhování, vyvíjení a testování aplika ního programuř č ur eného kč fungování se Softwarem pro vnit ní pot ebu Držitele licence p i vytvá ení multimediálního obsahuř ř ř ř ve spojení s platným lenstvím Držitele licence vč klubu XNA® Creators Club Online Premium. 11. Dodate né podmínky: Quantity Take Off.č Tento bod 11 platí pro Quantity Take Off Software, který m že být zahrnut vů licencovaných materiálech („QTO Software“): 11.1 QTO Software vychází z ásti zč práce Nezávislé skupiny JPEG. 11.2 ásti QTO Softwaru zahrnují Crystal Reports Runtime Software (Č „Runtime Software“) licencovaný spole ností Business Objects Software Ltd (č „Business Objects“). Pro používání Runtime Softwaru Držitelem licence platí následující podmínky: 11.2.1 Držitel licence se zavazuje zp tn nerozkládat (ě ě „disassemble“), zp tn nep ekládat –ě ě ř nedekompilovat („decompile“), nep ekládat, neadaptovat ani provád t zp tný inženýring (ř ě ě „reverse-engineer“) formátu Runtime Softwaru nebo zprávového souboru (.RPT); 11.2.2 Držitel licence se zavazuje nedistribuovat Runtime Software s žádným univerzálním produktem na psaní zpráv, analýzu dat i p edávání zpráv ani žádným jiným produktem, který provádí stejné i podobné funkceč ř č jako nabízené produkty spole nosti Business Objects;č 11.2.3 Držitel licence se zavazuje nepoužívat Runtime Software na vytvá ení produktu kř distribuci, který v zásad konkuruje nabízeným produkt m spole nosti Business Objects;ě ů č 11.2.4 Držitel licence se zavazuje nepoužívat Runtime Software na vytvá ení produktu k distribuci, kterýř konvertuje formát zprávového souboru (.RPT) na alternativní formát zprávového souboru používaného jakýmkoli univerzálním produktem na psaní zpráv, analýzu dat i p edávání zpráv, jež není majetkemč ř spole nosti Business Objects;č 11.2.5 Držitel licence se zavazuje nepoužívat Crystal Reports Software v rámci pronájmu i sdíleníč (timesharing) a neposkytovat takové služby ve prosp ch t etích stran.ě ř 11.3 SPOLE NOST BUSINESS OBJECTS A JEJ Í DODAVATEL É NEPOSKYTUJ Í ŽÁDNÉ ZÁRUKY,Č VÝSLOVN É ANI P EDPOKLÁDAN É, ZEJM ÉNA ŽÁDN É ZÁRUKY OBCHODOVATELNOSTI, VHODNOSTIŘ PRO KONKR ÉTN Í Ú EL I NEPORUŠOVÁN Í PRÁV T ET ÍCH STRAN. SPOLE NOST BUSINESSČ Č Ř Č OBJECTS A JEJ Í DODAVATEL É NENESOU ŽÁDNOU ODPOV DNOST PODLE T ÉTO SMLOUVYĚ NEBO V SOUVISLOSTI SE SOFTWAREM CRYSTAL REPORTS. 12. Dopl ující podmínky: Vzd lávací sady.ň ě Pokud je Držitelem licence vzd lávací za ízení, jsouě ř
 12. 12. územím Držitele licence Spojené státy americké nebo Kanada a licencované materiály zahrnují vzd lávacíě sadu, jak je definována níže, budou platit následující dopl ující podmínky uvedené vň tomto lánku 12.č 12.1 Další definice. 12.1.1 „Vzd lávací místoě “ znamenápo íta ové laborato e, u ebny nebo kancelá e nacházející seč č ř č ř v n kterém ze za ízení Držitele licence vě ř jednom stát nebo provincii a m že zahrnovat hlavní i satelitníě ů kampus Držitele licence, pokud takový satelitní kampus nabízí stejný studijní plán jako hlavní kampus. 12.1.2 „Instituce st edního vzd láváníř ě “ znamenávzd lávací instituci obvykle ozna ovanou jakoě č „st edníř škola“ (ve Spojených státech amerických se takto b žn ozna uje 9. až 12. t ída).ě ě č ř 12.1.3 „Instituce vyššího vzd láváníě “ znamenávzd lávací instituci obvykle ozna ovanou jakoě č „vysokáškola“, „univerzita“, „vyšší odbornáškola“ nebo „univerzita t etího v kuř ě “. 12.1.4 „Vzd lávací sadaě “ znamenájakýkoliv software, který tvo í sadu a uř n hož je vě ozna ení licence jakoč typ licence uvedena „Licence na samostatnou (individuální) verzi pro vzd lávací instituceě “, „Licence na vícemístnou samostatnou verzi pro vzd lávací instituceě “ nebo „Licence na sí ovou verzi pro vzd lávacíť ě instituce“, ale nejednáse o Autodesk Animation Academy nebo o Autodesk Entertainment Creation Suite Ultimate ani o následnávzd lávací média a zábavné sady.ě 12.1.5 „Ve ejnávzd lávací instituceř ě “ znamenávzd lávací instituci, kteráje právní pobo kou nebo agenturouě č vlády i místč ní samosprávy. 12.2 Omezení vzd lávacího místa.ě 12.2.1 Pokud je Držitel licence institucí st edního vzd lávání, bude užívání licencovaných materiál ze stranyř ě ů Držitele licence omezeno na jedno (1) vzd lávací místo.ě 12.2.2 Pokud je Držitel licence institucí vyššího vzd lávání, bude užívání licencovaných materiál ze stranyě ů Držitele licence omezeno na maximáln p t (5) vzd lávacích míst.ě ě ě 12.3 Právo rozhodné pro ve ejné vzd lávací instituce. Pokud je Držitel licence ve ejnou vzd lávacíř ě ř ě institucí, bude se tato Smlouva ídit a bude vykládána vř souladu s právním ádem státu nebo provincie, ve kteréř se ve ejnávzd lávací instituce nachází. Tento právní ád je ídicí bez odkazu na kolizní normy. Úmluva OSNř ě ř ř o smlouvách o mezinárodním prodeji zboží a Jednotný zákon o transakcích s po íta ovými údaji se na tutoč č Smlouvu nevztahují (a jsou vylou eny ze zákon upravujících tuto Smlouvu). Mimoto každástrana souhlasíč ů s tím, že jakýkoliv nárok, žaloba nebo spor vyplývající z této Smlouvy nebo vzniklý v souvislosti s ní bude podléhat výhradní jurisdikci (a strany se této výhradní jurisdikci pod izují) soud vř ů zemi, ve které se nachází hlavní kampus Držitele licence, nebo p ípadn správního soudu majícího výhradní jurisdikci pro spory týkajícíř ě se Držitele licence. 13. Technologie Autodesk pro stahování využívározhraní Akamai NetSession Interface, které m žeů využít ást vašeho vlnového pásma pro nahrávání (tzv. upload brandwidth) a po íta ových zdroj za ú elemč č č ů č p ipojení k obdobné síti a zvýšení rychlost a spolehlivosti obsahu na webových stránkách. Rozhraní Akamaiř NetSession Interface p edstavuje bezpe nou technologii pro komunikaci klient v rámci sít , kterávyužívář č ů ě možností vašeho po íta e k poskytování softwaru a médií dostupných v rámci sít Akamai. Vaše rozhraníč č ě Akamai NetSession Interface funguje spole n s ostatními rozhraními Akamai NetSession Interfaces, spoluč ě s tisíci koncových server Akamai a funguje jako sí ováslužba využívající ur ité ásti zdroj dostupných naů ť č č ů Vašem po íta i. Více ič č nformací o rozhraní Akamai NetSession získáte na webových stránkách: http://www.akamai.com/client. Kliknutím na „Souhlasím“ a použitím technologie Autodesk pro stahování akceptujete krom Smlouvy o ud lení licence a poskytování služeb i Licen níě ě č smlouvu Akamai (http://www.akamai.com/eula). P íloha Ař Definice pojmů 1. „Zp ístupn níř ě “ nebo „p ístupř “ znamenáve vztahu k po íta ovému programu nebo jiným materiál mč č ů (a) používání nebo spušt ní po íta ového programu i jiných materiál nebo (b) používání nebo jiný prosp chě č č č ů ě z vlastností i funkcí po íta ového programu nebo jiných materiál .č č č ů 2. „Smlouva“ znamenátuto licen ní a servisní smlouvu v etn všech jejích p íloh tak, jak m že být asč č ě ř ů č od asu upravena vč souladu s jejími podmínkami. 3. „Oprávn ný uživatelě “ znamenájakoukoliv osobu, kterási nainstaluje nebo zp ístupníř licencované materiály nebo kteráje oprávn na tak u init.ě č 4. „Autodesk“ znamenáAutodesk, Inc., spole nost ze státu Delaware, sč tou výjimkou, že pokud Držitel licence získálicenci na materiály spole nosti Autodesk vč (a) n které zemi vě Evrop , Africe nebo na Blízkémě východ , znamenáě „Autodesk“ spole nost Autodesk Development Sč àrl, nebo (b) v n které zemi vě Asii, Oceánii nebo regionu Asie a Tichomo í, znamenář „Autodesk“ spole nost Autodesk Asia Pte Ltd.č 5. „Autodesk License Manager“ znamenánástroj ozna ovaný jako Autodesk License Manager neboč jakýkoliv budoucí nástroj Autodesk pro ízení, sledování a kontrolu instalace nebo zp ístupn ní materiálř ř ě ů spole nosti Autodesk.č 6. „Materiály spole nosti Autodeskč “ znamenají veškeré materiály p ímo i nep ímo poskytované neboř č ř
 13. 13. dané k dispozici spole ností Autodesk, v etn softwaru, uživatelské dokumentace a nezahrnutých materiálč č ě ů (bez ohledu na to, zda na n byla Držiteli licence poskytnuta licence i nikoliv).ě č 7. „Po ítač č“ znamená(i) samostatné elektronické za ízení sř jednou nebo více základními procesorovými jednotkami (CPU), které p ijímají informace vř digitální nebo jí podobné form a na základ sekvence p íkazě ě ř ů tyto informace zpracovávají za ú elem dosažení specifického výsledku, nebo (ii) softwarovou realizacič takového za ízení (tzv. virtuální po íta ).ř č č 8. „Informa ní zákaznický formuláč ř“ znamenáformulá vypln ný Držitelem licence a p edložený spole nostiř ě ř č Autodesk nebo distributorem p ímo i nep ímo vř č ř souvislosti s objednávkou Držitele licence na materiály spole nosti Autodesk, p edplatné nebo služby.č ř 9. „Vzd lávací ú elyě č “ znamenají ú ely p ímo související se vzd láváním, výukou, školením a výzkumem ač ř ě vývojem, které tvo í sou ást výukových funkcí pln ných vzd lávacími institucemi na základním nebo st ednímř č ě ě ř stupni nebo institucemi ud lujícími akademické hodnosti i certifikáty nebo vzd lávacími, výukovými iě č ě č školicími za ízeními, ale nezahrnují komer ní, odborné nebo výd le né vzd lávací nebo jiné ú ely.ř č ě č ě č 10. „Zkušební ú elyč “ znamenají vyzkoušení a p edvedení možností softwaru nebo dopl kových materiál ,ř ň ů s výjimkou konkuren ní analýzy a jakýchkoliv komer ních, odborných nebo jiných výd le ných ú el .č č ě č č ů 11. „Nezahrnuté materiály“ znamenají veškeré materiály, v etn softwaru, dopl kových materiál neboč ě ň ů uživatelské dokumentace (zejména veškeré po íta ové programy, moduly, komponenty nebo funkceč č po íta ového programu, vysv tlující tišt né nebo elektronické materiály, obsah nebo p ípadn jinéč č ě ě ř ě materiály), které mohou být jakýmkoliv zp sobem poskytnuty nebo dány ků dispozici Držiteli licence nebo které mohou být obsaženy na médiích dodaných Držiteli licence, u nichž (a) Držitel licence nemáozna ení licenceč nebo (b) za které Držitel licence nezaplatil (a neplatí) p íslušné poplatky. Držitel licence bere na v domí, žeř ě nezahrnuté materiály jsou obsaženy na médiích nebo ve stahovaných souborech pouze z d vodu licen níhoů č mechanismu používaného spole ností Autodesk a jejich p ítomnost Držitele licence nijak neoprav uje, a toč ř ň výslovn ani implicitn , je používat.ě ě 12. „ len pedagogického sboruČ “ znamenápracovníka vzd lávacího za ízení základního nebo st edníhoě ř ř stupn nebo instituce ud lující akademické hodnosti i certifikáty nebo ve vzd lávacím, výukovém i školicímě ě č ě č za ízení, který m že tuto skute nost spole nosti Autodesk na požádání doložit.ř ů č č 13. „Instalovat“ a „instalace“ ve vztahu k po íta ovému programu nebo jiným materiál m znamenáč č ů umíst ní kopie takového programu nebo jiných materiál na pevný disk nebo na jiné pam ové médium.ě ů ěť 14. „Ozna ení licenceč “ znamenájedno nebo více ozna ení spole nosti Autodesk, kteráuvád jí (mimoč č ě jiné) typ licence daného Držitele licence na licencované materiály. Ozna ení licence m že být (a) umíst noč ů ě v (i) licencovaných materiálech (nap íklad vř kolonce „O produktu“, v dialogu s informacemi o licenci nebo textovém souboru softwaru), (ii) v balení spole nosti Autodesk nebo na n m nebo (iii) písemném potvrzeníč ě nebo jiném oznámení vydaném Držiteli licence spole ností Autodesk a zaslaném e-mailem i faxem neboč č doru eném osobn i jinak nebo (b) jej lze získat od spole nosti Autodesk na vyžádání. Aby se p edešloč ě č č ř pochybnostem, ozna ení licence nezahrnuje ozna ení, potvrzení, obal ani jiný dokument poskytovanýč č distributorem nebo jinou t etí stranou.ř 15. „Typ licence“ znamenátyp licence stanovený spole ností Autodesk pro materiály spole nostič č Autodesk, v etn typ uvedených vč ě ů P íloze B. Typ licence zahrnuje podmínky stanovené spole nostíř č Autodesk pro každý typ licence, v etn p íslušných podmínek uvedených vč ě ř P íloze B. Typ licence stanovíř spole nost Autodesk a m že být uveden vč ů p íslušném ozna ení licence.ř č 16. „Licencované materiály“ znamenají software, dopl kové materiály a uživatelskou dokumentaci (a)ň staženou kliknutím na tla ítkoč „Souhlasím“ („I accept“) nebo na jiné tla ítko i pomocí jiného mechanismuč č spojeného s touto Smlouvou nebo jiným vyjád ením souhlasu sř touto Smlouvou, (b) dodanou v balení spolu s touto Smlouvou nebo (c) jinak p ipojenou kř této Smlouv , sě tím, že (i) v p ípad softwaru je daný softwareř ě uveden v p íslušném ozna ení licence a (ii) Držitel licence zaplatil (a nadále platí) p íslušné poplatky.ř č ř Licencované materiály dále zahrnují dopl kové materiály a uživatelskou dokumentaci, kterou spole nostň č Autodesk poskytuje nebo dávák dispozici Držiteli licence k použití se softwarem licencovaným podle této Smlouvy, pokud spole nost Autodesk ve vztahu kč takovým materiál m nestanoví zvláštní podmínky.ů Licencované materiály zahrnují zejména opravy chyb, korek ní programy, servisní balí ky, aktualizace,č č vyšší verze a nové verze licencovaných materiál , které spole nost Autodesk poskytuje nebo dáváků č dispozici Držiteli na základ jeho aktuáln platné licence. Držitel licence bere na v domí, že vyšší a nové verze mohouě ě ě být k dispozici za poplatek a mohou se na n vztahovat podmínky programu pro p edplatitele. Licencovanéě ř materiály dále zahrnují zejména veškeré p edcházející verze a jiné materiály spole nosti Autodesk, kteréř č Držitel licence obdrží nebo které si ponechápodle podmínek programu pro p edplatitele, ale pouze tehdy,ř pokud je to výslovn povoleno vě podmínkách takového programu. Bez ohledu na výše uvedené (nebo na kterékoliv jiné ustanovení této Smlouvy) jsou z licencovaných materiál vů každém p ípad vylou enyř ě č nezahrnuté materiály. 17. „Držitel licence“ znamená(a) spole nost nebo jiný subjekt, jehož jménem jsou materiály spole nostič č Autodesk po izovány, pokud jsou po izovány jménem takového subjektu (nap íklad zam stnancem,ř ř ř ě nezávislým dodavatelem nebo jiným pov eným zástupcem), nebo (b) pokud se oěř žádný subjekt nejedná, osobu, kteráp ijme tuto Smlouvu (nap íklad volbou tla ítkař ř č „Souhlasím“ („I accept“) nebo jiného tla ítka ič č mechanismu spojeného s touto Smlouvou nebo jiným vyjád ením souhlasu sř touto Smlouvou nebo instalací, stažením, zp ístupn ním nebo jiným zp sobem kopírování i použití materiál spole nosti Autodesk, a jižř ě ů č ů č ť v celém rozsahu nebo jen n které jejich ásti). Aby se p edešlo pochybnostem,ě č ř „Držitel licence“ znamená
 14. 14. pouze jednotlivou, konkrétn ozna enou právnickou nebo fyzickou osobu a nezahrnuje žádné dce inéě č ř spole nosti nebo sp ízn né osoby takové právnické i fyzické osoby ani žádnou jinouč ř ě č propojenou osobu. 18. „Interní obchodní pot eby Držitele licenceř “ znamenají ve vztahu k licencovaným materiál m použitíů takových materiál (a jejich vlastností a funkcí) pracovníky Držitele licence za ú elem pln ní interních pot ebů č ě ř v rámci b žné obchodní innosti Držitele licence, sě č tím, že interní obchodní pot eby nebudou vř žádném p ípad zahrnovat poskytnutí nebo zp ístupn ní takových licencovaných materiál (nebo jejich vlastností iř ě ř ě ů č funkcí) jakékoliv t etí stran .ř ě 19. „V rámci sítě“ znamenápo íta ové prost edí složené zč č ř jednoho po íta e, který funguje jako souborovýč č server umož ující nahrání, instalaci, provoz, prohlížení nebo jiné zp ístupn ní licencovaných materiálň ř ě ů instalovaných na takovém po íta i zč č jiných po íta prost ednictvím místního sí ového p ipojení nebo zač čů ř ť ř p edpokladu spln ní požadavk virtuální privátní sít (VPN) prost ednictvím p ipojení VPN.ř ě ů ě ř ř 20. „Povolený po etč “ znamenámaximální po et (nap íklad po et oprávn ných uživatel , po et soub žnýchč ř č ě ů č ě uživatel , po et po íta , relací atp.), který odpovídálicenci na dané licencované materiály a p íslušnémuů č č čů ř typu licence. Tento po et stanoví spole nost Autodesk a m že být uveden vč č ů p íslušném ozna ení licence.ř č 21. „Úely osobního vzd láváníč ě “ znamenají (i) osobní vzd lávání vě p ípad studenta nebo (ii) vř ě p ípadř ě osoby, kteránení studentem, osobní vzd lávání sě výjimkou (a) prezen ní nebo online výuky vč u ebn vč ě rámci programu zakon eného ud lením akademické hodnosti nebo certifikátu a (b) výuku související sč ě jakýmikoliv komer ními, odbornými nebo jinými výd le nými ú ely.č ě č č 22. „Pracovníci“ znamenají (a) jednotlivé zam stnance Držitele licence a (b) fyzické osoby, které jakoě nezávislí dodavatelé pracují v prostorách Držitele licence a které si nainstalují a mají p ístup kř licencovaným materiál m pouze na po íta ích vlastn ných nebo pronajímaných a kontrolovaných Držitelem licence neboů č č ě jejich prost ednictvím.ř 23. „P edchozí verzeř “ znamenají ve vztahu k jakékoliv aktuáln platné verzi licencovaných materiálě ů p edchozí verzi takových licencovaných materiál , po které aktuální verze následuje nebo kterou nahradilař ů (podle rozhodnutí spole nosti Autodesk).č 24. „Distributor“ znamenádistributora nebo prodejce p ímo i nep ímo pov eného spole ností Autodeskř č ř ěř č dodáním pravých materiál spole nosti Autodesk Držiteli licence.ů č 25. „Služby“ znamenají služby (v etn jejich výstup ) poskytované nebo dané kč ě ů dispozici spole nostíč Autodesk, zejména služby podpory, ukládání, simulace, testování, školení a jiné výhody, ovšem s vylou enímč služeb poskytovaných nebo daných k dispozici jako sou ást p edplatného.č ř 26. „Podmínky služeb“ znamenají podmínky služeb uvedené na míst , kde m že uživatel zadatě ů objednávku nebo se zaregistrovat nebo které se zobrazí v souvislosti s objednáváním takových služeb nebo registrací k nim (nap íklad na webové stránce), nebo pokud žádné takové podmínky neexistují, na adreseř http://usa.autodesk.com/company/legal-notices-trademarks/terms-of-use nebo na webové stránce Autodesk, kterátuto adresu nahradí i doplní.č 27. „Software“ znamenápo íta ový program nebo modul i komponent po íta ového programuč č č č č poskytovaného nebo daného k dispozici spole ností Autodesk. Pojemč „software“ m že být dále používánů v souvislosti s funkcemi nebo vlastnostmi po ítač čového programu. 28. „Samostatnáverze“ znamená, že (i) licencované materiály jsou nainstalovány v jednom po íta i a žeč č (ii) licencované materiály není možné nainstalovat, provozovat, prohlížet nebo jinak zp ístup ovatř ň z jakéhokoliv jiného po íta e nebo jeho prost ednictvím (nap íklad prost ednictvím jakéhokoliv druhuč č ř ř ř sí ového p ipojení).ť ř 29. „Student“ znamenájakoukoliv osobu, kteráje (i) v dob instalace licencovaných materiál zapsána (a)ě ů u renomované vzd lávací instituce ud lující akademické hodnosti nebo certifikáty do vzd lávacího programuě ě ě ukon eného získáním akademické hodnosti nebo certifikátu vč rozsahu nejmén t í (3) zápo tových hodině ř č nebo (b) do certifika ního programu vč trvání nejmén devíti (9) m síc a (ii) na žádost spole nosti Autodeskě ě ů č m že tuto skute nost doložit.ů č 30. „P edplatnéř “ je program obecn nabízený spole ností Autodesk, vě č rámci kterého spole nostč Autodesk poskytuje mimo jiné aktualizace a vyšší verze, nové verze a další vybranou podporu, služby a školení k materiál m spole nosti Autodesk.ů č 31. „Podmínky programu pro p edplatiteleř “ znamenají podmínky p edplatného tak, jak jsou uvedeny nař adrese http://usa.autodesk.com/company/legal-notices-trademarks/support-terms-and-conditions nebo na webové stránce Autodesk, kterátuto adresu nahradí i doplní (jejíž URL lze získat na stránkách spole nostič č Autodesk nebo na vyžádání). 32. „Dopl kové materiályň “ znamenají materiály s výjimkou softwaru a materiál týkajících se uživatelskéů dokumentace, které jsou poskytovány nebo dány k dispozici spole ností Autodesk kč použití spolu se softwarem. Dopl kové materiály zahrnují zejména (a)ň obsah, jako jsou nap íklad vzorové kresby a návrhy,ř moduly ke kreslení a navrhování a p edstavení prvk používaných vř ů kresbách a návrzích (nap . budovy, ástiř č budov, vybavení, nábytek, mosty, silnice, znaky, pozadí, prost edí a animace), (b)ř podkladové materiály, jako jsou nap íklad stavební ády a popis stavebních postup , (c)ř ř ů nástroje k zobrazení výstupu ze softwaru, jako jsou nap íklad fonty, a (d)ř vývojové materiály, rozhraní pro programování aplikací (API) a další podobné vývojové materiály (v etn informací oč ě API). 33. „Území“ znamená(a) zemi, zem i jurisdikci/jurisdikce uvedenou vě č ozna ení licence, nebo (b) pokudč

par lumnos del colegio

Views

Total views

185

On Slideshare

0

From embeds

0

Number of embeds

6

Actions

Downloads

2

Shares

0

Comments

0

Likes

0

×