Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
L’AVALUACIÓ Ordre ENS/164/2016, de 14 de juny, per la qual es
determinen el procediment i els documents i requisits formal...
• Llei 12/2009, de 10 de juliol (art 2 i 79). LEC
• Llei 2/2006 , de 3 de maig, (art 20). LOE
• Decret 119/2015, de 23 de ...
Art. 1. Àmbit
Centres docents públics, privats d’educació primària,
centres d’educació especial, USEE.
Art. 2. Criterisgenerals avaluació alumnes
PEC, autonomia
de centres: els centres desenvolupen i
concreten els criteris d’...
Art. 3. Prova avaluació diagnòstica 3r. primària.
• Caràcter orientador i
formatiu per l’alumne, la
família i el centre.
•...
Art. 4. Prova avaluaciósisè primària
• Prova externa de caràcter formatiu i orientador.
• Competències Bàsiques que cal ha...
Art. 5. Coordinació i traspàs d’informació
• Establir mecanismes de
coordinació entre
l’educació infantil i
la primària. C...
Art. 6. Avaluació alumnes amb Pla
Individualitzat (I)
• Mesura extraordinària, quan les
adaptacions de la programació ordi...
Art. 6. Avaluació alumnes amb Pla
Individualitzat (II)
• Director del centre, amb vist-i-plau de la CAD, aprova el PI i ve...
A cada cicle es constitueix una comissió
d’avaluació. Es reuneix, com a mínim,
un cop trimestre. La forma l’equip
docent d...
Art. 7. Comissió d’avaluació (II)
Després de cada sessió d’avaluació,
s’informa els pares per escrit.
Cada centre elabora ...
Art. 8. Avaluació final de curs (I)
En la darrera sessió d’avaluació de cada
curs s’ha d’avaluar el grau d’assoliment de
l...
Art. 8. Avaluació final de curs (II)
En la darrera sessió d’avaluació de 2n, 4t., i 6è (final
de cicle), cal avaluar les C...
• Els resultats s’han d’expressar en els documents oficials d’avaluació
Assoliment excel·lent: AE
Assoliment notable: AN
A...
Art. 9. Promoció (I)
• Sempre que l’alumne hagi assolit
els aprenentatges o l’equip docent
consideri que podrà seguir el c...
Art. 9. Promoció (III)
• La comissió avaluació pot decir un alumne romangui en
el mateix curs. Només es pot prendre aquest...
Art. 9. Promoció (IV)
• Alumnes amb altes capacitats es pot flexibilitzar la
permanència en un curs en tota l’etapa. S’ha ...
• Dret i deure de les
famílies,
participar en el procés
educatiu dels seus fills.
• Centre ha d’informar de
l’evolució esc...
L'avaluació dels processos d'aprenentatge dels
alumnes en l'educació primària ha de ser
contínua i global, amb una
observa...
La finalitat de l'avaluació és permetre
identificar els continguts i les
competències assolides pels alumnes en
el marc de...
Cal posar una cura especial en el caràcter
formatiu de l'avaluació. Per això és necessari
que els alumnes coneguin prèviam...
L'avaluació serveix als mestres
i als centres per analitzar,
valorar i reorientar, si cal, la
seva acció educativa i per
p...
resum ordre Avaluació Educació Primària
resum ordre Avaluació Educació Primària
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

resum ordre Avaluació Educació Primària

Resum de l'Ordre de'Avaluació de l'Educació Primària:

http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/7148/1508505.pdf

 • Be the first to comment

resum ordre Avaluació Educació Primària

 1. 1. L’AVALUACIÓ Ordre ENS/164/2016, de 14 de juny, per la qual es determinen el procediment i els documents i requisits formals del procés d’avaluació en l’educació primària. Manuela Rubio Berdún
 2. 2. • Llei 12/2009, de 10 de juliol (art 2 i 79). LEC • Llei 2/2006 , de 3 de maig, (art 20). LOE • Decret 119/2015, de 23 de juny. Currículum Primària (art. 15, 16, 17, 18). Normativa de referència
 3. 3. Art. 1. Àmbit Centres docents públics, privats d’educació primària, centres d’educació especial, USEE.
 4. 4. Art. 2. Criterisgenerals avaluació alumnes PEC, autonomia de centres: els centres desenvolupen i concreten els criteris d’avaluació, per atendre les necessitats de tots i cadascun dels alumnes.
 5. 5. Art. 3. Prova avaluació diagnòstica 3r. primària. • Caràcter orientador i formatiu per l’alumne, la família i el centre. • Mesura nivell assoliment de les Competències Bàsiques • Resultats han d’ajudar a reorientar, si cal, la pràctica educativa.
 6. 6. Art. 4. Prova avaluaciósisè primària • Prova externa de caràcter formatiu i orientador. • Competències Bàsiques que cal haver assolit en finalitzar l’etapa. • Instrument de mesura, elaborat pel DdE . • Permet, al centre, disposar d’informació per identificar el grau d’assoliment de les CB. Reorientar, si cal, la pràctica docent. • Els pares i tutors de 1r. d’ESO, reben informació sobre els resultats de la prova. • Resultats no afecten en l’avaluació final de l’alumne ni en la decisió del pas a l’ESO.
 7. 7. Art. 5. Coordinació i traspàs d’informació • Establir mecanismes de coordinació entre l’educació infantil i la primària. Correspon al tutor conèixer i analitzar la informació personal de l’alumne. • Programar entrevistes tutor primària i tutor 1r. d’ESO per valorar i completar la informació sobre els alumnes.
 8. 8. Art. 6. Avaluació alumnes amb Pla Individualitzat (I) • Mesura extraordinària, quan les adaptacions de la programació ordinària són insuficients • Es poden utilitzar criteris d’avaluació inferiors o superiors als del nivell que li correspon. • S’ha d’elaborar un PI, on s’identifiquen els àmbits o àrees per les quals s’utlitzaran aquests criteris d’avaluació inferiors o superiors com a referents.
 9. 9. Art. 6. Avaluació alumnes amb Pla Individualitzat (II) • Director del centre, amb vist-i-plau de la CAD, aprova el PI i vetlla per la coordinació. (2 messos des de la incorporació de l’alumne) • L’elabora el tutor de l’alumne, amb la col·laboració d’altres docents. • El tutor fa el seguiment i coordina els mestres que intervenen. Principal interlocutor amb les famílies. • La família està informada del seu contingut i de les decisions que es prenen.
 10. 10. A cada cicle es constitueix una comissió d’avaluació. Es reuneix, com a mínim, un cop trimestre. La forma l’equip docent del cicle. Presideix el cap d’estudis o qui designi la direcció. Un membre actua com a secretari de la sessió i n’estén una acta. (Òrgan col·legiat) En les reunions d’avaluació: s’analiza evolució del grup, dels aprenentatges, procés de cada alumne. S’estableixen modificacions estratègiques, organitzatives, curriculars, metodològiques i se’n fa el seguiment. Art. 7. Comissió d’avaluació (I)
 11. 11. Art. 7. Comissió d’avaluació (II) Després de cada sessió d’avaluació, s’informa els pares per escrit. Cada centre elabora model propi d’informe. Ha de reflectir: avaluació procés aprenentatge, aspectes personals i evolutius i mesures complementàries o reforç previstes. A final de curs s’informa dels resultats d’avaluació que consten a l’acta de final de nivell corresponent.
 12. 12. Art. 8. Avaluació final de curs (I) En la darrera sessió d’avaluació de cada curs s’ha d’avaluar el grau d’assoliment de les competències pròpies de cada àmbit agrupades per dimensions i el resultat global de l’àrea.
 13. 13. Art. 8. Avaluació final de curs (II) En la darrera sessió d’avaluació de 2n, 4t., i 6è (final de cicle), cal avaluar les CB de: • àmbit digital, • aprendre a aprendre • autonomia i iniciativa personal i empreneduria.
 14. 14. • Els resultats s’han d’expressar en els documents oficials d’avaluació Assoliment excel·lent: AE Assoliment notable: AN Assoliment satisfactori: AS No-assoliment: NA • Alumnes amb PI els resultats de l’avaluació fan referència als criteris establerts en el PI • Alumnat nouvingut, es pot prendre decissió de no avaluar algunes àrees. Proposta de la direcció amb l’autorització de la direcció del ST. (Incorporats 2n, 3r. trim. i no tenen com a llengua familiar ni el català ni el castellà). Art. 8. Avaluació final de curs (III)
 15. 15. Art. 9. Promoció (I) • Sempre que l’alumne hagi assolit els aprenentatges o l’equip docent consideri que podrà seguir el curs següent amb aprofitament i amb les mesures i suports corresponents. • La comissió avaluació pot decidir que un alumne amb dificultats per assolir les CB passi al curs següent. Cal explicitar actuacions pertinents.
 16. 16. Art. 9. Promoció (III) • La comissió avaluació pot decir un alumne romangui en el mateix curs. Només es pot prendre aquesta decisió una vegada al llarg de l’etapa. La comissió ha de tenir en compte fonamentalment, l’opinió del tutor. Valorar aspectes possitius i negatius i l’opinió dels pares. • Els alumnes amb nee específiques poden ampliar un curs més el que preveu l’apartat anterior. En aquest cas s’ha de fer un PI. Cal comunicar-ho al director del ST.
 17. 17. Art. 9. Promoció (IV) • Alumnes amb altes capacitats es pot flexibilitzar la permanència en un curs en tota l’etapa. S’ha d’elaborar un PI basat en la valoració psicopedagògica de l’alumne (EAP). Cal comunicar-ho al director del ST.
 18. 18. • Dret i deure de les famílies, participar en el procés educatiu dels seus fills. • Centre ha d’informar de l’evolució escolar. Art. 10 Participació de les famílies • Informes escrits: Un, com a mínim, al final de cada trimestre del curs escolar. Al final de curs cal informar també dels resultats de l’avaluació que consten a l’acta d’avaluació final. • Garantir, com a mínim, una entrevista individual a l’inici de l’escolaritat i un altra al llarg de cada curs i una reunió col·lectiva a l’inici de cada curs escolar.
 19. 19. L'avaluació dels processos d'aprenentatge dels alumnes en l'educació primària ha de ser contínua i global, amb una observació sistemàtica de l'assoliment dels objectius educatius, integradora de les valoracions de totes les àrees, amb una visió globalitzada del procés d'aprenentatge al llarg de l'etapa i centrada en el desenvolupament i la consolidació de les competències bàsiques.
 20. 20. La finalitat de l'avaluació és permetre identificar els continguts i les competències assolides pels alumnes en el marc de les seves diferències de ritmes i capacitats. L'avaluació també ha de permetre als alumnes i als mestres la identificació de les dificultats del procés d'aprenentatge, i trobar estratègies per superar-les.
 21. 21. Cal posar una cura especial en el caràcter formatiu de l'avaluació. Per això és necessari que els alumnes coneguin prèviament els objectius i els criteris d'avaluació de les activitats que realitzen i que rebin un retorn qualitatiu dels resultats obtinguts que afavoreixi l'autoregulació de l'aprenentatge. Amb aquest objectiu s'han de diversificar les activitats i els instruments d'avaluació incorporant-hi mecanismes d'autoavaluació, coavaluació i heteroavaluació.
 22. 22. L'avaluació serveix als mestres i als centres per analitzar, valorar i reorientar, si cal, la seva acció educativa i per prendre les mesures oportunes per garantir que tots els alumnes assoleixin les competències bàsiques previstes.

×