Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Documentació bàsica a la Llar d'Infants

8,246 views

Published on

Published in: Education
 • Be the first to comment

Documentació bàsica a la Llar d'Infants

 1. 1. Documentació bàsica a la Llard’Infants
 2. 2. CONTINGUTS DE LA SESSIÓ• Els documents de gestió del centre.• El contingut de cadascun dels documents
 3. 3. MARC NORMATIU• Llei de creació de llars d’infants de qualitat• LOE – Llei orgànica d’educació• LEC – Llei d’educació de Catalunya• Decret d’autonomia de centres• Decret de la direcció dels centres educatius• Decret 282/2006 requisits centres primer cicle ed. Infantil• Decret 101/2010 d’ordenació dels ensenyaments de primer cicle d’ed. Infantil• Ordre d’avaluació (segon cicle)• Referent: Document organització i funcionament Llars infants del DdE.
 4. 4. Projecte educatiu
 5. 5. •Característiques de l’entorn social, cultural isociolingüístic.•Criteris d’inclusió. Criteris atenció a la diversitat•Prioritats i plantejaments educatius i curriculars.•Criteris metodològics, organitzatius, seguiment iobservació de l’infant.•Organització escolar. Horaris. Adaptació. Acollida.•Relació amb les famílies. Relació amb l’entornProjecte educatiu
 6. 6. • . Característiques de l’entorn social, cultural i sociolingüístic
 7. 7. PROJECTE LINGÜÍSTIC
 8. 8. Criteris d’inclusió. Criteris atenció a la diversitat
 9. 9. E le a n o r G o ld s c h FREINET GLENN m ie d Tècniques DOMANSVigotsky JOC HEURISTIC Freinet Kilpatrick Bits dintel·ligència ProjectesZona ZDP Decroly B rune r Ausubel Montessori Centres interès Ap. Significatiu Bastida estructura C. previs temporal que ajuda a l’aprenentatge Aprenentage actiu Pestalozzi Educació lliure• Prioritats i plantejaments educatius i curriculars. Adaptat de: Núria Alart
 10. 10. • Criteris metodològics, organitzatius, seguiment i observació de l’infant
 11. 11. • Criteris metodològics, organitzatius (els agrupaments), seguiment i observació de l’infant
 12. 12. • Criteris metodològics, organitzatius (els espais), seguiment i observació de l’infant
 13. 13. • Criteris metodològics, organitzatius (els materials), seguiment i observació de l’infant
 14. 14. • Criteris metodològics, organitzatius (el temps, les rutines…), seguiment i observació de l’infant
 15. 15. • Criteris metodològics, organitzatius, seguiment i observació de l’infant
 16. 16. • Criteris metodològics, organitzatius, seguiment i observació de l’infant El documental francès "Bebés" segueix a quatre nadons de Namibia, Japó, Mongòlia i Califòrnia des del seu neixement fins les primer any de vida. La cinta va ser dirigida per Thomas Balmes. http://www.youtube.com/watch?v=_20vTjzqX1w
 17. 17. •Organització escolar. Horaris. Adaptació. Acollida
 18. 18. Relació amb les famílies i amb l’entorn
 19. 19. • l’acceptació dels principis educatius del centre; • el respecte a les conviccions ideològiques i morals de les CO MP famílies; RO • la comunicació entre l’escola i MÍS la família; • els diferents tipus i canals de participació de les famílies; • els valors i normes de convivència; • les normes d’organització i funcionament;CARTA COMPROMÍS EDUCATIU
 20. 20. LES NORMES
 21. 21. •Lestructura organitzativa i de coordinació •Procediment de revisió, actualització del PEC •Mecanismes per facilitar el treball en equip del personal de l’escola •Mecanismes de participació i intercanvi dinformació entre l’escola i les famílies •Altres elements necessaris per a lorganització i funcionament de l’escola En el termini de quatre anys, els centres han d’haver adaptat a les previsions del Decret 102/2010, la resta de les seves normes d’organització i funcionament. Curs 2013-2014LES NORMES d’organització i funcionament
 22. 22. •Lestructura organitzativa i de coordinació
 23. 23. •Procediment de revisió, actualització del PEC
 24. 24. •Mecanismes per facilitar el treball en equip delpersonal de l’escola
 25. 25. •Mecanismes de participació i intercanvidinformació entre l’escola i les famílies
 26. 26. • Altres elements necessaris per a lorganització i funcionament de l’escola
 27. 27. • Mecanismes de coordinació amb les escoles...
 28. 28. • Servei de menjador• Acollida matinal• Altres ...
 29. 29. La PROGRAMACIÓ general anual
 30. 30. La MEMÒRIA
 31. 31. Les PROGRAMACIONS didàctiques
 32. 32. Les PROGRAMACIONS didàctiques Què entenem per programació? Les unitats de programació Els objectius didàctics Els continguts d’aprenentatge Les activitats d’ensenyament i aprenentatge Les activitats d’avaluació
 33. 33. Pla EMERGÈNCIA actualitzat
 34. 34. A L TR E S
 35. 35. Arxiu personal de l’alumne • Fitxa de dades bàsiques (oficial) • Resum d’escolarització (oficial) • Informe global individualizat final de cicle (escoles) • Entrevistes famílies • Observació sistemàtica • Còpia informes • …
 36. 36. Gràcies per la vostra atencióhttp://blocs.xtec.cat/manuelarubio/
 37. 37. Les imatges emprades han estat trobades a laxarxa i recollides al llarg del temps. Si algúconsidera que alguna d’elles vulnera la propietatintel·lectual de persona o entitat, serà retiradaimmediatament. Poseu-vos en contacte amb:mrubio19_arroba_xtec.cat

×