Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Currículum ESO

3,417 views

Published on

Published in: Education
 • Be the first to comment

Currículum ESO

 1. 1. El currículum de l’ESO Octubre 2007
 2. 2. ÍNDEX <ul><li>Marc normatiu </li></ul><ul><li>La finalitat de l’educació secundària obligatòria </li></ul><ul><li>Els conceptes bàsics del Decret. </li></ul><ul><li>Què cal treballar des de totes les àrees ? </li></ul><ul><li>Currículum i competències bàsiques. </li></ul><ul><li>Organització dels ensenyaments </li></ul><ul><li>Atenció a la diversitat </li></ul><ul><li>L’acció tutorial </li></ul><ul><li>Avaluació i promoció. </li></ul><ul><li>Programes de qualificació professional inicial </li></ul><ul><li>Conclusions </li></ul>
 3. 3. 1. MARC NORMATIU <ul><li>LO 2/2006 , de 3 de maig d’Educació: educació secundària obligatòria. </li></ul><ul><li>Decret 143/2007 , de 26 de juny, pel qual s’estableix l’ordenació dels ensenyaments de l’educació secundària obligatòria. </li></ul>índex
 4. 4. 2. LA FINALITAT DE L’EDUCACIÓ SECUNDÀRIA OBLIGATÒRIA <ul><li>...“ proporcionar a tots els nois i les noies una educació que els permeti assegurar un desenvolupament personal sòlid, adquirir les habilitats i les competències culturals i socials relatives a l'expressió i comprensió oral, a l'escriptura, al càlcul ...” </li></ul>índex
 5. 5. 3. ELS CONCEPTES BÀSICS DEL DECRET <ul><li>Etapa obligatòria (16 a.) i gratuïta (amb dret fins els 18 a.) </li></ul><ul><li>Organització en matèries. El 4t curs té caràcter orientador. </li></ul><ul><li>Destacar l’adquisició de les CB, detecció i tractament de les dificultats d’aprenentatge, tutoria, orientació i relació amb les famílies. </li></ul><ul><li>L’acció educativa s’adaptarà als ritmes de treball de l’alumnat. </li></ul><ul><li>El català com a llengua vehicular. </li></ul><ul><li>Projecte educatiu plurilingüe </li></ul><ul><li>Projecte lingüístic </li></ul>índex
 6. 6. 4. QUÈ CAL TREBALLAR DES DE TOTES LES MATÈRIES ? <ul><ul><li>Es treballarà la comprensió lectora, l’expressió oral i escrita, la comunicació audiovisual, les TIC i l’educació en valors. </li></ul></ul><ul><ul><li>Cada matèria treballarà les CB amb activitats pròpies i interdisciplinars </li></ul></ul>índex
 7. 7. 5. CURRÍCULUM I COMPETÈNCIES BÀSIQUES <ul><li>Currículum: conjunt d’objectius, competències bàsiques, continguts, mètodes pedagògics i criteris d’avaluació. </li></ul><ul><li>Treballar per competències vol dir desenvolupar: </li></ul><ul><li>coneixements (el saber) </li></ul><ul><li>capacitats (saber fer) </li></ul><ul><li>habilitats (saber ser) </li></ul><ul><li>actituds (saber estar) </li></ul><ul><li>i aprendre a mobilitzar tots aquests recursos de forma adequada (saber actuar) </li></ul><ul><li>Classificació de les competències bàsiques i currículum. </li></ul>índex
 8. 8. índex Personals (desenvolupen la pròpia identitat des de vessant psicològic, emocional i social TOTES LES MATÈRIES les han de tenir en compte en els seus objectius i continguts Aportacions de la matèria a les competències bàsiques Comunicatives (per comprendre i expressar la realitat) Competències TRANSVERSALS ( base del desenvolupament personal i de la construcció del coneixement) CADA MATÈRIA ha de desenvolupar la part pròpia (comp. Pròpies) i realitzar connexions amb altres matèries (transversalitat de coneixements) Específiques ( requereixen una comprensió de la realitat del món cada vegada més reflexiva, crítica i adequada) Competències específiques (relacionades amb la cultura i centrades en conviure i habitar el món) Metodològiques (activen l’aprenentatge) Classificació de les competències bàsiques i currículum
 9. 9. 6. ORGANITZACIÓ DELS ENSENYAMENTS índex En totes les matèries es treballarà la comprensió lectora, l’expressió oral i escrita, la comunicació audiovisual, les TIC i l’educació en valors. Possibilitat de treballar per àmbits de coneixement. Assignació d’hores de matèries per cursos. Possibilitat de treballar programes de reforç. Especificacions per algunes de les matèries: Matèries optatives, ciències naturals, treball de síntesi, projecte de recerca. Distribució de matèries per cursos i nombre màxim de matèries pels dos primers cursos.
 10. 10. 7. ATENCIÓ A LA DIVERSITAT índex L’alumnat d’incorporació tardana rebrà atenció específica amb programes d’immersió simultàniament a la seva escolarització en grups ordinaris. L’escolarització d’alumnes NEE de reforç educatiu es podrà allargar un curs més. Es podran fer adaptacions curriculars per alumnes amb altes capacitats intel·lectuals i amb alumnes amb discapacitats o transtorns greus de la conducta. Mesures d’AD: Agrup. Flexibles , desdoblaments, Adap. Curr. (fetes en referència a les CB i fixant criteris d’avaluació propis), Programes de diversificació curricular, Programes personalitzats per alumnes NEE de reforç educatiu. Les mesures d’AD que adoptin els centre han de formar part del PEC. La diversitat (sociocultural, de processos d’aprenentatge,discapacitats) no pot suposar cap discriminació que impedeixi aconseguir els objectius de l’etapa i la titulació corresponent. L’ESO s’organitza d’acord amb els principis de l’educació comú i d’atenció a la diversitat.
 11. 11. 8. L’ACCIÓ TUTORIAL índex índex Pla d’acció tutorial: document del centre que garanteix la continuïtat i coherència de l’acció tutorial durant l’escolarització de la’lumnat. Actuacions de l’equip docent: desenvolupa el currículum, estableix mesures per la millora de l’aprenentatge (d’acord amb el PEC), comparteix informació necessària, avalua col·legiadament l’alumnat i pren decisions sobre la seva promoció. Actuacions de tutor/a (preferentment persona amb experiència): coordina l’acció tutorial, es responsabilitza de la tutoria i les relacions amb la família, es responsabilitza del seguiment de l’alumnat en l’assoliment de les CB. L’acció tutorial és responsabilitat de tot el professorat que intervé en un mateix grup i engloba el treball conjunt amb les famílies. Cada grup d’alumnes tindrà un tutor/a que coordinarà l’acció tutorial (en casos específics es pot assignar un cotutor/a)
 12. 12. 9 . AVALUACIÓ I PROMOCIÓ (1/3) índex índex <ul><li>L’equip docent decideix sobre la promoció de l’alumnat a final de cada curs quan: </li></ul><ul><li>s’hagin assolit els objectius de totes les matèries. </li></ul><ul><li>Es tingui avaluació negativa de 2 matèries com a màxim. </li></ul><ul><li>Excepcionalment, quan havent suspès 3 matèries, es considera que l’alumne/a té bones expectatives de recuperació i per seguir amb aprofitament la seva evolució acadèmica. </li></ul>QUI?: L’equip docent de manera col·legiada i coordinat pel tutor. QUÈ?: A) de l’alumnat: el grau d’assoliment de les CB i dels objectius de cada matèria. B) del professorat: els processos d’ensenyament emprats i la pròpia pràctica docent. COM?: Continua i diferenciada segons les diferents matèries. Quan es detecti un problema en el progrés d’un alumne/a s’adoptaran mesures correctores de reforç per continuar el procés educatiu amb èxit.
 13. 13. 9 . AVALUACIÓ I PROMOCIÓ (2/3) <ul><li>Es podrà repetir el mateix curs una sola vegada i dues vegades, com a màxim, dins de l’etapa. Es podrà repetir dues vegades 4t. Si no s’ha repetit en cursos anteriors. </li></ul>índex índex Quan un/a alumne/a no promocioni, el centre establirà un pla de reforç i ajuda personalitzat per aconseguir que superi les dificultats detectades el curs anterior. Quan un/a alumne/a promocioni sense haver superat totes les matèries seguirà un programa de reforç destinat a recuperar els aprenentatges i haurà de superar l’avaluació corresponent a aquest programa. Resta pendent de regulació: El DE establirà i regularà el procediment de les proves extraordinàries previstes en l’art. 28.4 de la LOE. El DE establirà els protocols pertinents per als registre d’observació i avaluació de l’alumnat d’ESO Es podrà repetir el mateix curs una sola vegada i dues vegades, com a màxim, dins de l’etapa. Es podrà repetir dues vegades 4t, si no s’ha repetit en cursos anteriors.
 14. 14. 9 . AVALUACIÓ I PROMOCIÓ (3/3) <ul><li>Es podrà repetir el mateix curs una sola vegada i dues vegades, com a màxim, dins de l’etapa. Es podrà repetir dues vegades 4t. Si no s’ha repetit en cursos anteriors. </li></ul>índex índex S’obté el títol de graduat en ESO si s’assoleixen les competències bàsiques i els objectius d’etapa (o del PDC). Qui no obtingui el títol i tingui l’edat màxima (16a.) disposarà de dos anys per aprovar les matèries suspeses (sempre que no siguin més de 5). Qui no obtingui el títol rebrà un certificat d’escolarització on constaran els anys i les matèries cursades. L’avaluació diagnòstica: es farà a 2n d’ESO, amb caràcter orientador pels centres i informatiu per les famílies. Serà facilitada pel DE. En finalitzar l’etapa s’elaborarà un informe global individualitzat del procés educatiu seguit i del nivell d’adquisició dels aprenentatges.
 15. 15. 10. PROGRAMES DE QUALIFICACIÓ PROFESSIONAL INICIAL (1/2) <ul><li>Es podrà repetir el mateix curs una sola vegada i dues vegades, com a màxim, dins de l’etapa. Es podrà repetir dues vegades 4t. Si no s’ha repetit en cursos anteriors. </li></ul>índex índex Els PQPI respondran a un perfil professional i poden adoptar modalitats diferents amb la finalitat d’adaptar-se a les necessitats i interessos personals, socials i educatius de l’alumnat. Excepcionalment, poden tenir-hi accés alumnes de 15 a. Fets que hagin repetit dos cursos i no tinguin el nivell de 2n d’ESO, amb l’acord de la família i el compromís de l’alumne de cursar mòduls per a l’obtenció del graduat. Els PQPI tenen per finalitat afavorir la inserció social, educativa i laboral per als majors de 16 a. Sense graduat. Es podran realitzar en conveni amb entitats i institucions.
 16. 16. 10. PROGRAMES DE QUALIFICACIÓ PROFESSIONAL INICIAL (2/2) <ul><li>Es podrà repetir el mateix curs una sola vegada i dues vegades, com a màxim, dins de l’etapa. Es podrà repetir dues vegades 4t. Si no s’ha repetit en cursos anteriors. </li></ul>índex índex Els PQPI inclouran tres tipus de mòduls: específics, formatius i encaminats a l’obtenció del graduat. Els mòduls específics desenvolupen competències de perfil professional preveuen una fase de pràctiques en centres de treball. Els mòduls formatius tenen caràcter general, desenvolupen competències bàsiques i afavoreixen la transició al treball. Els mòduls que duen a l’obtenció del títol de graduat són voluntaris i s’organitzen de forma modular: de l’àmbit de la comunicació, de l’àmbit social i de l’àmbit científic i tecnològic.
 17. 17. 11 . CONCLUSIONS <ul><li>És un decret que pretén d ó na autonomia i estabilitat als centres , que recull i regula moltes bones pràctiques que ja estaven duent a terme en els centre. </li></ul><ul><li>Cal utilitzar totes les experiències positives que han fet funcionar el sistema fins ara: programes, adaptacions, diversificacions… i posar-les als servei de l’èxit escolar. </li></ul>índex

×