Avaluacio Eso Resum

6,082 views

Published on

Published in: Education, Technology
0 Comments
5 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
6,082
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
764
Actions
Shares
0
Downloads
112
Comments
0
Likes
5
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Avaluacio Eso Resum

 1. 1. ORDRE AVALUACIÓ . Procediment i documents a l’ESO <ul><li>Normativa: </li></ul><ul><li>Llei Orgànica 2/2006 LOE. Article 20. Estableix el Marc de l’Avaluació </li></ul><ul><li>Decret 143/2007 de 26 de Juny. Ordenació ensenyaments ESO a Catalunya. </li></ul><ul><li>Principis: </li></ul><ul><li>L’AVALUACIÓ serà: </li></ul><ul><ul><ul><li>CONTÍNUA </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>DIFERENCIADA PER MATÈRIES </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>GLOBAL </li></ul></ul></ul><ul><li>Finalitats: </li></ul><ul><li>identificar necessitats educatives de cada alumne AV. INICIAL </li></ul><ul><li>informar sobre processos d’ens-apren AV. CONTÍNUA I FORMATIVA </li></ul><ul><li>comprovar progressos de cada alumne AV. CONTÍNUA I SUMATIVA </li></ul><ul><ul><ul><ul><li>“ Cal identificar què aprèn i com aprèn” </li></ul></ul></ul></ul>
 2. 2. ORDRE AVALUACIÓ . Procediment i documents a l’ESO <ul><li>Objecte i àmbit d’aplicació: </li></ul><ul><li>A TOT L’ALUMNAT DE L’ESO, INCLOSOS ELS CENTRES D’ EDUCACIÓ ESPECIAL . </li></ul><ul><li>Criteris generals: </li></ul><ul><li>CONTÍNUA </li></ul><ul><li>DIFERENCIADA PER MATÈRIES </li></ul><ul><li>OBJECTIUS I COMPETÈNCIES BÀSIQUES (referents d’avaluació) </li></ul><ul><ul><ul><li>Per què l’avaluació? </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>Per detectar les dificultats tant bon punt es produeixin </li></ul></ul><ul><ul><li>Per prendre les mesures necessàries </li></ul></ul><ul><ul><li>Per establir pautes d’observació sistemàtica i seguiment de cada alumne </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Què cal avaluar? </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>COMPETÈNCIES BÀSIQUES </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>OBJECTIUS, CONTINGUTS I MÈTODES PEDAGÒGICS </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>TREBALL A L’AULA </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>INTERÈS I ESFORÇ A PROGRESSAR </li></ul></ul></ul>ORDRE AVALUACIÓ . Procediment i documents a l’ESO
 3. 3. <ul><li>L’AVALUACIÓ aprenentatge alumnes </li></ul><ul><ul><li>REGULADOR : processos aprenentatge emprats i pràctica docent </li></ul></ul><ul><ul><li>ORIENTADOR : constatat assoliment resultats </li></ul></ul><ul><li>inclourà: </li></ul><ul><ul><ul><li>criteris generals d’avaluació </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>criteris de promoció d’alumnes </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>disseny d'activitats d’avaluació i recuperació </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>inclouran: </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>criteris d’avaluació </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>activitats d’avaluació </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>activitats de recuperació </li></ul></ul></ul>ORDRE AVALUACIÓ . Procediment i documents a l’ESO TOTES LES MATÈRIES El PEC
 4. 4. <ul><li>Els criteris d’avaluació han de ser públics. </li></ul><ul><li>Compromís de família i alumne. </li></ul><ul><li>Coordinació amb els centres d’Educació Primària </li></ul><ul><li>Transició d’etapa PRIMÀRIA-SECUNDÀRIA: </li></ul><ul><ul><ul><li>Còpia historial acadèmic </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>informe individualitzat </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Realització entrevistes tutors: (6e) (1r ESO)__ primer trimestre </li></ul></ul></ul><ul><li>Equip docent </li></ul><ul><li>Tutor (COORDINADOR) + PROFES DE CADA MATÈRIA </li></ul><ul><li>Valoració dels aprenentatges: per consens </li></ul><ul><li>Sessions avaluació </li></ul><ul><li>1 sessió per trimestre (mínim) </li></ul><ul><li>2 sessions en PRIMER TRIMESTRE de 1r ESO i PRIMER TRIMESTRE de 4t ESO </li></ul><ul><li>TUTOR PRESIDENT </li></ul><ul><li>COORDINADOR </li></ul><ul><li>ACTA. ACORDS </li></ul><ul><li>INFORMARÀ PARES </li></ul>ORDRE AVALUACIÓ . Procediment i documents a l’ESO
 5. 5. ORDRE AVALUACIÓ . Procediment i documents a l’ESO <ul><li>Atenció a la diversitat </li></ul><ul><li>a) adequar els objectius de la programació </li></ul><ul><li>b) identificar opcions de treball més adequades </li></ul><ul><li>c) generar, si cal, noves opcions de treball que caldrà introduir en la planificació general </li></ul><ul><li>d) incloure altres opcions de treball de manera progressiva ( per alumnes + i - ) </li></ul><ul><li>e) s’avaluarà als alumnes segons programacions fetes. </li></ul><ul><ul><li>PDC (Programes de Diversificació Curricular) </li></ul></ul><ul><ul><li>mesures en grup ordinari exhaurides i insuficients </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Finalitat: </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>facilitar l’assoliment dels objectius generals </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>facilitar l’assoliment de les Competències Bàsiques (CB) </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Obtenir títol graduat en ESO--> continguts, matèries i metodologia diferent, personalitzat . </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Qui elaborarà aquests programes? </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Cada centre (Decret 143/2007) </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Com ha de ser l’avaluació? </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Continua </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>diferenciada per àmbits, per projectes interdisciplinaris i matèries </li></ul></ul></ul>
 6. 6. ORDRE AVALUACIÓ . Procediment i documents a l’ESO <ul><ul><ul><ul><ul><li>Finalitzat 1r curs PDC </li></ul></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>aprova NO aprova </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>(assoleix Objectius i CB) </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>passa a 4t ESO mesures educatives de millora </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>aula ordinària PDC Nova Programació General Individual </li></ul></ul><ul><ul><ul><ul><ul><li>Finalitzat el PDC </li></ul></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>aprova NO aprova </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>TITOL GRADUAT ESO pot romandre 1 curs + en PDC </li></ul></ul>
 7. 7. ORDRE AVALUACIÓ . Procediment i documents a l’ESO <ul><li>Alumnes amb greus problemes d’adaptació.PLA INDIVIDUALITZAT (PI) </li></ul><ul><li>s’elaborarà un Pla Individualitzat (PI) amb: </li></ul><ul><ul><li>ajudes </li></ul></ul><ul><ul><li>suports </li></ul></ul><ul><ul><li>pot suposar NO impartir algunes matèries </li></ul></ul><ul><li>Qui elaborarà el PI: </li></ul><ul><ul><li>el tutor de l’alumne </li></ul></ul><ul><ul><li>amb la col·laboració d’aquells professionals (SSEE, especialistes…) </li></ul></ul><ul><li>Qui participarà: </li></ul><ul><ul><li>pares, mares o representants legals (que tindran còpia del PI ) </li></ul></ul><ul><ul><li>l’alumne </li></ul></ul><ul><ul><li>professionals d'àmbit social o de la salut </li></ul></ul><ul><li>Qui farà el seguiment i coordinació: </li></ul><ul><ul><li>preferentment, el tutor </li></ul></ul>
 8. 8. ORDRE AVALUACIÓ . Procediment i documents a l’ESO <ul><li>Què inclourà el PI: </li></ul><ul><li>identificació de les habilitats de l’alumne en àmbits i matèries curriculars. </li></ul><ul><li>objectius i competències prioritàries d’aprenentatge. </li></ul><ul><li>habilitats personals i socials . </li></ul><ul><li>autonomia executiva en àmbit escolar, familiar, de salut, oci, etc. </li></ul><ul><li>Valoració periòdica i registre sistemàtic del progrés de l’alumne. </li></ul><ul><li>Ajudes tècniques i suports en els diferents entorns. </li></ul><ul><li>Avaluació d’acord amb els objectius fixats en el PI. </li></ul><ul><ul><ul><ul><ul><li>Escolarització singular: </li></ul></ul></ul></ul></ul><ul><ul><li>E C U E C A H CE de DdJ CE DdASiC </li></ul></ul><ul><ul><li>CEE i USEE: hauran de seguir mateixos criteris generals d’avaluació </li></ul></ul>
 9. 9. ORDRE AVALUACIÓ . Procediment i documents a l’ESO <ul><li>Reforç i recuperacions al llarg del curs </li></ul><ul><li>EL CENTRE establirà: </li></ul><ul><li>Mesures de reforç </li></ul><ul><li>Activitats de recuperació resultats obtinguts a ACTES D’AVALUACIÓ </li></ul><ul><li>Activitats extraordinàries d’avaluació </li></ul><ul><li>Cada professor atorgarà qualificació final, atenent a criteris d’avaluació. </li></ul><ul><li>Després darrera avaluació ordinària: </li></ul><ul><ul><li>informar dels resultats a les famílies </li></ul></ul><ul><ul><li>període d’ activitats extraordinàries de recuperació AER o millora de resultats (no començarà abans de 5 darrers dies lectius del calendari de curs) </li></ul></ul><ul><ul><li>les AER seran elaborades i qualificades per cada departament. </li></ul></ul><ul><li>Avaluació final de curs </li></ul><ul><li>Després de les activitats extraordinàries d’avaluació </li></ul><ul><li>De 1r a 3r ESO: qualificació treball síntesi (mitjana) </li></ul><ul><li>qualificació matèries optatives (mitjana) </li></ul>
 10. 10. ORDRE AVALUACIÓ . Procediment i documents a l’ESO <ul><li>Qualificacions. </li></ul><ul><li>Les actes d’avaluació aniran acompanyades de qualificació numèrica sencera </li></ul><ul><li>Insuficient: 1,2,3,4 </li></ul><ul><li>Suficient: 5 </li></ul><ul><li>Bé: 6 </li></ul><ul><li>Notable: 7 o 8 </li></ul><ul><li>Excel·lent: 9 o 10 </li></ul><ul><li>Hauran d’aparèixer en tots els documents d’avaluació i certificats de caràcter oficial </li></ul><ul><li>Promoció de l’alumnat </li></ul><ul><li>1. quan hagi superat els objectius de totes les matèries </li></ul><ul><li>2. Quan tingui qualificació negativa de 2 matèries màxim . </li></ul><ul><li>Excepció: 3 matèries suspeses amb raonament i vot favorable de 2/3 de l’equip docent. </li></ul><ul><ul><ul><li>L’equip podrà superar alguna matèria (2/3 +) SUFICIENT (a l’acta haurà de tenir un asterisc *) </li></ul></ul></ul><ul><li>Només es podrà repetir 1 sol cop el mateix curs i 2 cops màxim etapa. 2 cops quart si no s’ha repetit. </li></ul>
 11. 11. ORDRE AVALUACIÓ . Procediment i documents a l’ESO <ul><li>Mesures de suport i reforç en passar de curs </li></ul><ul><li>Constaran en la PROGRAMACIÓ DEL CURS SEGÜENT X alumnes que passin sense superar totes matèries. </li></ul><ul><li>Alumnes NO PROMOCIÓ: </li></ul><ul><ul><li>* PLA ESPECÍFIC PERSONALITZAT </li></ul></ul><ul><ul><li>* PLA INDIVIDUALITZAT (NEE) constarà en historial acadèmic </li></ul></ul><ul><li>Superació de l’etapa i titol de graduat en ESO </li></ul><ul><ul><li>TITOL DE GRADUAT </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>A) quan aprovi totes les matèries </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>B) suspens de 1, 2 matèries i, excepcionalment 3 considerant la maduresa en relació a CB i a les possibilitats de progrés de l’alumne. </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Considerarem 1 única matèria les cursades en diferents cursos </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Ex: Mates suspesa a 1r, 2n i 4t només serà 1 matèria: Mates </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Excepcionalment: 2/3 equip docent favorable a aprovar SUFICIENT i amb * </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>NO TÍTOL GRADUAT </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>CERTIFICAT D’ESCOLARITAT (amb anys d’escolarització, materies i notes) </li></ul></ul></ul>
 12. 12. ORDRE AVALUACIÓ . Procediment i documents a l’ESO <ul><li>Càlcul de la nota mitjana </li></ul><ul><li>mitjana aritmètica de qualificacions dels 4 cursos amb 1 xifra decimals </li></ul><ul><li>Bloc de matèries optatives dels 3 cursos : consideració 1 única matèria </li></ul><ul><li>Participació de l’alumnat i les famílies </li></ul><ul><li>alumne i pares: </li></ul><ul><ul><ul><li>seran informats : - criteris d’avaluació </li></ul></ul></ul><ul><li>- estratègies de recuperació </li></ul><ul><ul><ul><li>podran sol·licitar aclariments de qualificacions </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>podran formular reclamacions sobre qualificacions </li></ul></ul></ul><ul><li>Orientació final </li></ul><ul><li>A final ESO: document orientador per a l’alumne sobre futur acadèmic i professional </li></ul><ul><ul><ul><ul><ul><li>confidencial </li></ul></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><ul><li>no prescriptiu </li></ul></ul></ul></ul></ul><ul><li>Documents oficials d’avaluació </li></ul><ul><ul><ul><li>ACTES D’AVALUACIÓ FINALS (veure model) </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>EXPEDIENT ACADÈMIC </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>HISTORIAL ACADÈMIC </li></ul></ul></ul>
 13. 13. ORDRE AVALUACIÓ . Procediment i documents a l’ESO <ul><li>Documents oficials d’avaluació </li></ul><ul><li>ACTES D’AVALUACIÓ FINALS </li></ul><ul><ul><li>en cada curs escolar matèries del curs </li></ul></ul><ul><ul><li>relació nominal d’alumnat i qualificacions matèries no superades </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>decisions promoció </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>signades per tot el professorat de l’equip docent </li></ul></ul><ul><ul><li>vistiplau direcció </li></ul></ul><ul><li>EXPEDIENT ACADÈMIC </li></ul><ul><ul><li>dades d’identificació del centre </li></ul></ul><ul><ul><li>dades personals de l’alumne </li></ul></ul><ul><ul><li>dades i documentació d’incorporació alumne a etapa </li></ul></ul><ul><ul><li>resultats d’avaluacions finals </li></ul></ul><ul><ul><li>decisions de promoció i titulació </li></ul></ul><ul><ul><li>observacions de l’equip docent </li></ul></ul><ul><ul><li>dades i documentació d’acabament o sortida d’etapa </li></ul></ul><ul><ul><li>Plans Educatius Individualitzats </li></ul></ul><ul><ul><li>altres dades de caràcter singular que afectin a l’alumne </li></ul></ul>
 14. 14. ORDRE AVALUACIÓ . Procediment i documents a l’ESO <ul><li>Documents oficials d’avaluació </li></ul><ul><ul><ul><li>HISTORIAL ACADÈMIC </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>recull resultats de l’avaluació </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>recull decisions relatives al progrés acadèmic al llarg ESO </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>té valor acreditatiu dels estudis realitzats </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>es lliurarà a l’alumne en acabar l’ensenyament obligatori (que haurà de constar en expedient acadèmic) </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>Què conté? </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>DADES IDENTIFICATIVES DE L’ALUMNE </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>MATÈRIES O ÀMBITS CURSATS EN CADA ANY ESCOLARITZAT </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>RESULTATS </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>DECISIONS PROMOCIÓ </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>PROPOSTA EXPEDICIÓ TÍTOL GRADUAT ESO </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>DATA DE PRESA DE DECISIONS </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>INFORMACIÓ CANVIS DE CENTRE </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>MATÈRIES CURSADES AMB PLANS EDUCATIUS INDIVIDUALITZATS </li></ul></ul></ul></ul>
 15. 15. ORDRE AVALUACIÓ . Procediment i documents a l’ESO <ul><li>Documents oficials d’avaluació </li></ul><ul><li>INFORME PERSONAL PER TRASLLAT </li></ul><ul><ul><ul><li>finalitat: </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>garantir la continuïtat d’aprenentatge d’un alumne que es trasllada a un altre centre </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>què inclourà?: </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>resultats parcials d’avaluació </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>aplicació, si és el cas, de mesures educativess complementàries de reforç i suport </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Plans Educatius Individualitzats aplicats </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Observacions que es considerin oportunes sobre progrés </li></ul></ul></ul><ul><li>DIRECTOR: visarà i signarà TOTS els documents oficials </li></ul><ul><li>SECRETARIA : custodiarà els documents oficials i farà les certificacions </li></ul><ul><li>Trasllat de l’historial acadèmic </li></ul><ul><ul><li>Centre origen remetrà al de destí : </li></ul></ul><ul><ul><li>HISTORIAL ACADÈMIC </li></ul></ul><ul><ul><li>INFORME PERSONAL PER TRASLLAT (si s’escau) </li></ul></ul><ul><ul><li>Centre receptor: obrirà EXPEDIENT ACADÈMIC </li></ul></ul><ul><ul><li>Matriculació definitiva: un cop rebut HISTORIAL ACADÈMIC degudament formalitzat </li></ul></ul>
 16. 16. ORDRE AVALUACIÓ . Procediment i documents a l’ESO <ul><li>Documents oficials d’avaluació </li></ul><ul><li>INFORME PERSONAL PER TRASLLAT </li></ul><ul><ul><ul><li>finalitat: </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>garantir la continuïtat d’aprenentatge d’un alumne que es trasllada a un altre centre </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>què inclourà?: </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>resultats parcials d’avaluació </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>aplicació, si és el cas, de mesures educativess complementàries de reforç i suport </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Plans Educatius Individualitzats aplicats </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Observacions que es considerin oportunes sobre progrés </li></ul></ul></ul><ul><li>DIRECTOR: visarà i signarà els documents oficials </li></ul><ul><li>SECRETARIA: responsable de la custòdia dels documents oficials i de les certificacions </li></ul><ul><li>Trasllat de l’historial acadèmic </li></ul><ul><ul><li>Centre origen remetrà al de destí : </li></ul></ul><ul><ul><li>HISTORIAL ACADÈMIC </li></ul></ul><ul><ul><li>INFORME PERSONAL PER TRASLLAT (si s’escau) </li></ul></ul><ul><ul><li>Centre receptor: obrirà EXPEDIENT ACADÈMIC </li></ul></ul><ul><ul><li>Matriculació definitiva: un cop rebut HISTORIAL ACADÈMIC degudament formalitzat </li></ul></ul>
 17. 17. ORDRE AVALUACIÓ . Procediment i documents a l’ESO <ul><li>Altres documents OBLIGATORIS d’avaluació </li></ul><ul><ul><ul><li>ACTES DE LES SESSIONS D’AVALUACIÓ NO FINALS </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>FULL DE SEGUIMENT ACADÈMIC </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>el tutor disposarà d’un full de seguiment acadèmic de cada alumnes </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>hi constaran les observacions respecte a procés aprenentatge </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>han de romandre en el centre fins que finalitzi l’escolarització </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>custòdia el tutor </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>BUTLLETINS DE QUALIFICACIONS </li></ul></ul></ul><ul><li>Comunicació amb les famílies </li></ul><ul><ul><ul><ul><li>informes escrits: TUTOR/A 1 cop trimestre </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>Entrevistes individuals </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>Reunions col·lectives... periodicitat : a decidir per centre </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>PRESCRIPTIU: mínim 1 reunió col·lectiva (1r TRI de 1r ESO i 4t ESO) </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>1 entrevista individual en cada curs </li></ul></ul></ul></ul>
 18. 18. ORDRE AVALUACIÓ . Procediment i documents a l’ESO <ul><ul><ul><li>Supervisió de la inspecció </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>Supervisarà activitats d’avaluació de cada centre </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>Vetllarà per adequada integració del procés educatiu </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>Proposarà mesures de millora </li></ul></ul></ul></ul>

×