Plec prescripcions tècniques i econòmiques

1,495 views

Published on

Published in: Education
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
1,495
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1,257
Actions
Shares
0
Downloads
2
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Plec prescripcions tècniques i econòmiques

 1. 1. !"##$ %&(PLEC DE CLÀUSULES DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES I ECONÒMIQUESPARTICULARS QUE REGIRAN LA CONTRACTACIÓ PER PROCEDIMENTNEGOCIAT SENSE PUBLICITAT DEL SERVEI EDUCATIU I SOCIAL DE MENJADORDELS CENTRES ESCOLARS PÚBLICS DE LA COMARCA GESTIONAT PELCONSELL COMARCAL DE L’ALT EMPORDÀ EN LA MODALITAT DE CONCESSIÓDE L’EXPLOTACIÓ. Curs 2012-2013CAPÍTOL I.- OBJECTE I ÀMBIT DEL CONTRACTE.SECCIÓ 1. DISPOSICIONS GENERALSClàusula 1. Objecte del contracteAquest plec comprèn les prescripcions tècniques i econòmiques particulars del serveieducatiu i social de menjador dels centres escolars públics de la comarca gestionatspel Consell Comarcal de l’Alt Empordà, que inclou el servei de menjador pròpiamentdit, la vigilància dels usuaris del servei i les activitats que es duguin a terme en l’espaiintel·lectiu de migdia per a tots els alumnes usuaris del servei de menjador, quecompren des de la sortida de classe al migdia, fins l’entrada a les classes per la tarda,el màxim de temps entre la sessió del matí i la sessió de la tarda serà de les treshores.En relació als menjadors els quals no tenen instal·lacions de cuina, el sistema utilitzatha de ser el de menjar transportat. Els menjadors que disposin cuina en situ s’utilitzaràaquesta per realitzar el servei. La data de l’entrada en funcionament del menjadorescolar serà l’inici del curs escolar.No obstant això, al llarg del curs escolar les característiques inicials es podran adaptara les necessitats reals del servei. D’acord amb el que preveu el Plec de clàusulesjurídiques i administratives, el Consell Comarcal de l’Alt Empordà, pot ordenarvariacions en l’objecte del contracte, per exemple com a conseqüència demodificacions introduïdes en el mapa escolar de Catalunya, així com per motiusd’interès públic.En nombre d’usuaris serà orientatiu, tenint en compte la matrícula del curs 2012-2013,per la qual cosa el contractista haurà d’acceptar tots els que efectivament tinguin dretal servei amb independència que el nombre total d’usuaris sigui superior o inferior a laprevisió inicial.Aquest plec de clàusules serà ampliable amb les noves escoles, ja siguin d’educacióinfantil, primària i secundària obligatòria o especial, tant públiques com concertades,que es puguin adherir al servei un cop estigui formalitzat, i també amb la incorporacióde nous comensals d’acord amb les possibilitats de cada escola, sens perjudici delslímits establerts al Text refós de la Llei de contractes del sector públic (TRLCSP).Clàusula 2. Condicions Generals.El contracte s’executarà amb subjecció a les presents prescripcions tècniques ieconòmiques i al plec de clàusules jurídiques i administratives, i d’acord amb les
 2. 2. !"##$ %&()instruccions que el Consell Comarcal de l’Alt Empordà doni al contractista perinterpretar-les, a través del tècnic del servei de cultura i ensenyament.Ladjudicatari, que haurà de prestar el servei directament, amb absoluta prohibició decedir-lo a tercers, serà responsable de la qualitat tècnica de les prestacions i delsserveis realitzats, i també de les conseqüències que es dedueixin per a l’Administracióo per a tercers degut a les omissions, errors, mètodes inadequats o conclusionsincorrectes en l’execució del contracte.En el cas que una escola que gestiona el Consell Comarcal de l’Alt Empordà tinguicuina pròpia, el Consell Comarcal de l’Alt Empordà podrà fer-ne ús en cas que siguinecessari per servir menjars a les escoles rurals del voltant, amb el vist i plau delcentre i sempre complint les normes sanitàries corresponents i que el concessionaridel servei sigui el mateix.El contracte s’atorga a risc i ventura de l’adjudicatari, que assumeix la responsabilitatcivil i les obligacions fiscals que es deriven del compliment o incompliment contractual.Els drets i les obligacions del Consell Comarcal de l’Alt Empordà i de l’adjudicatari delcontracte seran, a més de les que recullen els plecs de clàusules, les que determina lanormativa vigent aplicable, especialment el TRLCAP. El Consell Comarcal de l’AltEmpordà adquirirà solament els compromisos consignats expressament en aquestsplecs i els que resultin de la proposició acceptada.L’adjudicatari prestarà el servei amb independència i autonomia organitzativa imetodològica, de manera que en cap cas no sentendran jeràrquicament dependentsdel Consell Comarcal de l’Alt Empordà, sens perjudici de les facultats d’inspecció,control i vigilància que es reserven als òrgans del Consell Comarcal de l’Alt Empordà.SECCIÓ 2. RÈGIM ECONÒMIC.Clàusula 3. Preu del contracte.El cost total del contracte i, per tant, el seu preu serà el fixat a la proposta presentadaper l’empresa a la qual s’adjudiqui el servei.El preu màxim per menú i comensal durant el curs acadèmic que s’iniciï amb elpresent contracte es fixa en la quantitat de comensal que gaudeix de gratuïtat per alcurs 2012-2013 de 6,20€ o la que fixi el departament d’educació de la Generalitat deCatalunya. Aquest preu inclou tots els conceptes a què es refereix aquest plec(menjar, monitors, material de lleure, etc.) i també l’IVA i totes les altres càrreguessocials i fiscals.No obstant, el concessionari podrà fixar un preu diferent entre comensal no gratuït, fixo esporàdic, per fidelitzar l’usuari no sobrepassant mai el preu públic establert per alGeneralitat de Catalunya i publicat al DOGC per el curs corresponent .La direcció del centre o la persona que coordina el menjador ha de facilitar diàriamental gestor del servei de menjador, abans de les deu del matí el nombre exacted’alumnes usuaris, perquè el gestor pugui conèixer el nombre de menús a servir.
 3. 3. !"##$ %&(*No obstant el que disposen els paràgrafs precedents, l’empresa adjudicatària ha dedistingir quatre supòsits diferents:1. Quan els usuaris siguin alumnes transportats amb dret a servei de menjadorpreceptiu i gratuït el preu és el de l’adjudicació, i el seu pagament correspon alConsell Comarcal de l’Alt Empordà, sense que sigui exigible cap import opercentatge als usuaris.2. Quan els usuaris siguin alumnes beneficiaris d’ajut individual de menjador per anecessitats socioeconòmiques i/o geogràfiques, l’adjudicatari percebrà del’administració corresponent l’import de l’ajut, a partir de l’adjudicació del ple delsajuts socioeconòmics anuals i en caràcter retroactiu i cobrarà a l’alumne la restadel preu fins completar el de l’adjudicació, sense descomptar el cost dels monitors.3. Quan el usuaris siguin alumnes sense dret a servei de menjador gratuït ni ajutsocial seran aquests els obligats a pagar el preu de l’adjudicació, sensedescomptar el cost dels monitors. Aquest usuaris poden ser fixes o esporàdics.4. Quan els usuaris siguin els professors o el personal administratiu i de serveis delcentre seran aquests els obligats a pagar el preu de l’adjudicació, descomptat elcost del monitors. Aquests usuaris poden ser fixes o esporàdics Cal tenir encompte que aquest personal no és inclòs dintre l’estimació de comensals.5. En el cas que s’addicionin al contracte menjadors rurals amb menys de 10comensals per centre, el Consell Comarcal de l’Alt Empordà no descomptarà l’ajutsocioeconòmic sencer per absència sinó que tindrà en compte el percentatged’aquest ajut en concepte de monitors.6. En els alumnes fixos, en cas de faltes justificades per malaltia, es descomptarà delpagament de l’usuari al preu del menú per dia no consumit, fent-se càrrec l’usuarid’una part del percentatge corresponent a monitoratge que no sigui superior a 2 €.En el cas que alguna escola d’educació especial s’aculli més endavant a aquestservei, i atès el règim especial d’aquests centres, l’empresa adjudicatària podràincrementar el preu del menú d’aquestes escoles tal com determina el departamentd’Educació de la Generalitat.A aquest efecte l’empresa adjudicatària lliurarà mensualment al Consell Comarcal del’Alt Empordà una relació amb el nombre de comensals servits en cada centre.Clàusula 4. Finançament.L’adjudicatari ha d’autofinançar-se amb el preu del menú.L’autofinançament del servei de menjador ha d’incloure els aspectes següents:• Cost dels aliments i elaboració dels menús.• Transport dels aliments.• Salaris i Seguretat Social del personal.• Aportació i/o reposició i manteniment de la vaixella, els estris de cuina i tot elmaterial necessari per realitzar el servei objecte d’aquest contracte.• Gestió del cobrament dels menús als usuaris.• Assegurança de responsabilitat civil.• Compra de material lúdic i didàctic, per a les activitats del període interlectiu.
 4. 4. !"##$ %&(• Despeses generals que per la seva naturalesa es considerin essencials per a lacorrecta prestació del servei.• Benefici industrial.• IVAClàusula 5. Forma de cobrament.Quan els usuaris siguin alumnes transportats amb dret a servei de menjador preceptiui gratuït la forma de cobrament serà la general que preveu la clàusula 7 del plec declàusules jurídiques i administratives.L’empresa adjudicatària gestionarà el cobrament dels ajuts de menjador que puguinatorgar el Consell Comarcal de l’Alt Empordà o els ajuntaments corresponents, l’importdel qual es deduirà del preu a cobrar als comensals que en siguin beneficiaris.L’empresa haurà de ser prou solvent per assumir el cost del servei fins a l’abonamentd’aquests ajuts.Quan els usuaris siguin els alumnes sense dret a servei de menjador gratuït ni ajutsocial, els professors o el personal administratiu i de serveis del centre escolar,l’adjudicatari gestionarà directament el cobrament als usuaris i establirà les condicionsde pagament. Per això, els licitadors hauran de presentar un informe del sistemaproposat.En tots els casos, però, s’ha de tenir en compte que l’empresa adjudicatària només potcobrar els menús realment consumits. Per a tal efecte, l’adjudicatari haurà de preveureun sistema de control per a saber els menús que ha de servir diàriament, delfuncionament del qual sen donarà compte al Consell Comarcal de l’Alt EmpordàCAPÍTOL II.- CARACTERÍSTIQUES DEL SERVEI.SECCIÓ 1. SERVEI DE MENJADORClàusula 6. Dotació despais i de material.La dotació dels espais i del mobiliari bàsic dels menjadors escolars dels centresdependents del Departament d’Educació, (taules, cadires, calefacció, WC,...) va acàrrec del Departament d’Educació de la Generalitat. El servei de menjador s’ha deprestar amb el mobiliari existent en aquest moment, i ha de ser el centre qui, amb lademanda prèvia i justificada de la comissió escolar de menjador, faci els tràmits desol·licitud al Departament d’Educació de la Generalitat de dotació, ampliació oreposició del mobiliari o bé als Ajuntaments corresponents en el cas que no depenguindel Departament d’Educació.La dotació de les cuines (rentavaixelles, escalfaplats, frigorífics, etc...), i de tota la restade material necessari per a prestar correctament el servei, correspon a l’adjudicatarisens perjudici del que disposa la clàusula 8, paràgraf 3 daquest plec, d’acord amb lesdisposicions tècnic sanitàries vigents, així com les instruccions que pertoqui i queformulin els òrgans competents del Departament de Salut.
 5. 5. !"##$ %&(+Clàusula 7. Redacció dels menús.La confecció i el control dels menús es realitzarà d’acord amb les recomanacionsnutricionals que es donen des dels organismes oficials de salut pública, tenint encompte les necessitats energètiques per a cada edat.El pla de menús per a cada curs escolar ens dividirà en dues temporades, quecorresponen a tardor/hivern i primavera/estiu. Així mateix, pel què fa a la periodicitatmensual, els menús es podran repetir com a mínim cada quatre setmanes.Cada menú estarà compost per un primer plat i un segon, postres pa i beguda.Excepcionalment, previ requeriment amb antelació suficient del centre escolar,l’adjudicatari restarà obligat a prestar el servei en la modalitat de picnic. En aquestscasos, el preu del menú no variarà.S’hauran de preveure menús especials per a casos específics, com les típiquesindisposicions esporàdiques, i per daltres casos mèdics, sempre prèvia presentacióper part de lafectat de certificat mèdic, com al·lèrgies, diabetis, intolerància al gluten,intolerància a la lactosa...S’intentarà respectar els costums culturals, sempre i quan no entrin en contradiccióamb les necessitats nutricionals per a cada etapa dedat.Els menús es faran públics prèvia autorització del Consell Comarcal, i es lliuraràmensualment una còpia per cada comensal, perquè aquest la faci arribar als seuspares o tutors legals.Clàusula 8. Elaboració dels menús.L’adjudicatari tindrà les següents possibilitats a l’hora d’elaborar els menús:1. Utilitzar la pròpia cuina central per elaborar el menjar, i traslladar-loposteriorment amb les condicions higièniques que dicti la normativa actualaplicable al trasllat d’aliments cuinats, als centres escolars receptors. Podenutilitzar la línia calenta o la línia freda, però en qualsevol cas, el menjar s’ha deservir amb les condicions sanitàries garantides.2. Fer ús de les instal·lacions de cuina dels centres que en disposin, prèviasol·licitud del permís escaient al Departament d’Educació de la Generalitat deCatalunya. Essent l’Adjudicatari qui sigui el titular de la CLAU 26 que demanael Departament de Sanitat per poder servir menjar d’un lloc diferent al que s’hacuinat.Els licitadors optaran per una o per les dues daquestes opcions en les sevesproposicions i ho faran constar en la memòria tècnica.Les dates de cessió de les instal·lacions estan supeditades a la vigència del’adjudicació establerta a aquest plec de clàusules. La utilització, però, quedaràlimitada als dies lectius del curs escolar que hi hagi servei de menjador.En cas que s’acullin a aquest servei altres centres que disposin d’instal·lacionsadequades, cuina al propi centre, i que comptin amb un nombre de comensals superior
 6. 6. !"##$ %&("als 50, l’empresa haurà de preveure tot allò que sigui necessari perquè els menúsd’aquests centres s’elaborin en les instal·lacions pròpies.Clàusula 9. Línia fredaLa prestació amb línia freda suposa la instal·lació de forns regeneradors així comespais de fred per poder guardar els menús al/s menjador/s del/s centre/s escolar/s.En cas d’optar per aquesta línia, el contractista haurà d’aportar els forns i tot elmaterial necessari per a la correcta prestació dels servei.Clàusula 10. Trasllat dalimentsL’adjudicatari es farà responsable del trasllat dels aliments quan elaborin els menúsdes de la seva cuina central, o des de cuines allunyades dels menjadors on han deprestar el servei.Clàusula 11. Inspeccions i neteja de les instal·lacions.L’empresa adjudicatària serà la responsable de la neteja i el manteniment correcte detotes les instal·lacions que utilitzin, tan si es tracta de cuines, com del/s menjador/spròpiament dits. Haurà de tenir a cada menjador escolar un pla de netejaindividualitzat, i aquest pla haurà d’estar exposat en un lloc ben visible per a serconsultat pel òrgans d’inspecció que corresponguin.Es duran a terme, a càrrec de l’adjudicatari, actuacions de desinfecció, desinsectació idesratització, sempre que sigui necessari.El Consell Comarcal de l’Alt Empordà, durant tota la prestació del servei, realitzarà lesactuacions de control i seguiment necessàries per tal de garantir el bon funcionamentdel servei i vetllar pel compliment de les condicions de qualitat especificades enaquests plecs.El Consell Comarcal, designarà al personal tècnic necessari per portar a terme lestasques de control i seguiment del servei. Durant el curs escolar, el personal tècnic delConsell Comarcal, farà visites de control “in situ” per verificar les condicions de qualitatdel servei. Així mateix, si s’escau, sol·licitarà als organismes públics competents enmatèria de salut pública, riscos laborals, educació... les actuacions que creguinecessàries per complementar les visites que hagi realitzat. Per a tal efecte elconcessionari donarà ordres al seu personal, per que facilitin tota la informació ipermetin l’accés del personal del Consell Comarcal de l’Alt Empordà a lesinstal·lacions de cada menjador.El tècnics del Consell Comarcal emetran els corresponents informes tècnics sobre lescondicions de cada visita, i les mesures que es derivin de cada un dels informes, quesiguin competència de l’empresa concessionària, hauran de ser assumides i resoltesper la pròpia empresa, i els compromisos adoptats per l’empresa hauran de serinformat per escrit al Consell Comarcal del Alt Empordà.L’adjudicatari complirà o farà complir aquestes disposicions sempre que li siguinordenades per escrit i no s’oposin a la recta interpretació d’aquest plec. En cas dedubte o discrepància, i sense perjudici de la seva obligació d’executar-les
 7. 7. !"##$ %&(!provisionalment, el concessionari sotmetrà la diferència al criteri de l’òrgan comarcalcompetent, el qual resoldrà el que sigui més adequat a l’interès general.El Consell Comarcal de l’Alt Empordà elaborarà i realitzarà durant el curs escolarenquestes per valorar el nivell de satisfacció dels usuaris del servei de menjador, i quepodrà passar els resultats a les direccions dels centres escolar i a les AMPA. Enaquests enquestes es valora els diferents àmbits que composen el menjador escolar.Els resultats obtinguts en les enquestes seran enregistrats en informes de valoracióper part del Consell Comarcal i s’informarà oportunament al concessionari. Aquestestarà obligat a donar compliment a les accions correctores que se’n derivin, informantper escrit al Consell Comarcal de la temporalitat de les mateixes.El contractista resta obligat a subministrar al Consell Comarcal de l’Alt Empordà, enqualsevol moment, tota la informació que precisi relacionada amb la concessió.En cap cas, les actuacions inspectores i les peticions dinformació dirigides alcontractista seran considerades com una ingerència del Consell Comarcal del AltEmpordà en lexecució del contracte, ni comportaran una participació de el ConsellComarcal del Alt Empordà en la responsabilitat del contractistaEl Consell Comarcal de l’Alt Empordà pot, si és el cas, aplicar el règim sancionadorprevist en el capítol V del Plec de Clàusules Jurídiques i Administratives.Clàusula 12. Compliment de la normativa higiènico-sanitària.L’adjudicatari ha de complir tota la normativa vigent sobre seguretat alimentària enparticular:• Reglament 178/2002, de 28 de gener, pel qual estableix els requisits generalsde la legislació alimentària, es crea l’autoritat Europea de la seguretatalimentària i es fixen els procediments relatius a la seguretat alimentaria(DOUE).• Reglament (CE) núm. 852/2004 del Parlament Europeu i del Consell de 29d’abril de 2004 relatiu a la higiene dels productes alimenticis (DOUE).• Reglament 853/2004, de 29 d’abril, pel qual s’estableixen normes especifiquesd’higiene dels aliments d’origen animal (DOUE).• Llei 18 de 2009, de 22 d’octubre, relativa a la salut pública.• Llei 17/2011, de 5 de juliol, de seguretat alimentaria i nutrició.• Reial decret 3484/2000, de 29 de desembre, pel qual s’estableixen les normesd’higiene per a l’elaboració, distribució i comerç de menjars preparats (BOEnúm. 11 de data 12.01.2001).• Reial decret 140/2003, de 7 de febrer, que estableix els criteris sanitaris de laqualitat de l’aigua de consum humà (BOE núm. 45 de data 21.02.2003).• Reial decret 1420/2006, d’1 de desembre, sobre prevenció de la parasitosisper anisakis en productes de la pesca subministrats per establiments queserveixen menjar als consumidors finals o a col·lectivitats.• Reial decret 1254/1991, de 2 d’agost, pel qual es dicten normes per preparar iconservar les maioneses d’elaboració pròpia i altres aliments de consumimmediat en els quals figuren l’ou com ingredient.• Ordre de 9 de febrer de 1987, sobre normes específiques per a la preparació ila conservació de la maionesa d’elaboració pròpia i d’altres aliments ambovoproductes.
 8. 8. !"##$ %&(• Reial decret 2483/1986, de 4 de novembre, pel qual s’aprova a lareglamentació tècnica sanitària (RTS), sobre condicions generals de transportterrestre d’aliments i productes alimentaris de temperatura regulada.I també en matèria de salut :• Llei 42/2010, de 30 de desembre, per la qual es modifica la Llei 28/2005, de26 de desembre, de mesures sanitàries davant el tabaquisme i reguladorade la venda, el subministrament del tabac.Clàusula 13. Control de qualitat dels aliments.L’adjudicatari haurà de dur els controls de qualitat que determini la legislació vigent, entot el procés d’elaboració del menjar, fins el seu consum al/s centre/s receptor/s,aplicant per a tal fi, els esforços humans i materials necessaris per a garantir un bonservei.L’adjudicatari haurà de presentar al Consell Comarcal de l’Alt Empordà una memòriaexplicativa dels mecanismes de control de qualitat que utilitzaran.Clàusula 14. Responsabilitat civil i patrimonial.L’adjudicatari assumirà tota la responsabilitat civil, patrimonial o d’altra naturalesaderivada del servei de menjador, en totes i cadascuna de les fases de la prestació delservei.L’adjudicatari haurà de subscriure per tota la vigència del contracte, i presentar al Consell,una assegurança del risc derivat del servei educatiu de menjador, que inclogui el serveide menjador, la vigilància i les activitats interl·lectives, per un capital assegurat mínim de601.000’00 €, que cobreixi la responsabilitat civil per danys i perjudicis soferts pels usua-ris del servei, per qualsevol causa, de la qual en donarà una còpia a la Secretaria delConsell.Clàusula 15. Altres obligacions.L’adjudicatari està obligat a:1- Assumir els costos de subministrament de telèfon, gas, aigua i electricitat, i derecollida de brossa, en el/s centre/s escolar/s i en la part proporcional que elscorrespongui per a la utilització de els instal·lacions cedides pel/s centre/s escolar/s.En cas que hi hagi un menjador amb comptador individualitzat, l’adjudicatari es faràcàrrec de totes les despeses directament.1. Reparar amb caràcter immediat, i a càrrec de l’adjudicatari, qualsevol desperfecteque es produeixi en els equipaments de tota mena adscrits al servei i comunicar-hoal Consell Comarcal de l’Alt Empordà.2. No realitzar en les instal·lacions cedides cap tipus d’obra per elles mateixes, sensel’autorització prèvia del Consell Comarcal de l’Alt Empordà i el centre escolarafectat.3. Mantenir les instal·lacions en ordre durant la prestació del servei.
 9. 9. !"##$ %&(,4. Assumir la reposició dels béns cedits o la indemnització de l’import equivalent alvalor dels béns en el moment de la seva pèrdua, quan no sigui possible lareparació, amb el rescabalament dels danys i perjudicis produïts en ambdós casos,quan aquells pateixin danys irreparables que els inutilitzin per al servei o el destípropi de la seva naturalesa, per culpa o negligència que els siguin imputables.5. Comunicar al Consell Comarcal de l’Alt Empordà, des de l’inici de la vigència delpresent contracte i fins que finalitzi, els possibles canvis de residència o de telèfondel contractista i del seu representant, i també de la persona o persones que elsubstituiran en cas d’absències de més d’un dia lectiu de durada.6. Fer, com a mínim, un seguiment quinzenal in situ, per part del personalresponsable de l’empresa, del menjador escolar objecte d’aquest plec, i delspossibles menjadors que puguin incorporar-se en un futur i elaborar un informed’incidències en la gestió del servei cada vegada que sigui necessari i mínim unavegada a final del curs escolar, que serà lliurat al Consell Comarcal de l’AltEmpordà a l’objecte que, si s’escau, siguin adoptades les oportunes directrius quegaranteixin el normal funcionament de la gestió del servei.SECCIÓ 2. ORGANITZACIÓ DEL SERVEI I PROJECTE EDUCATIU I DELLEURE.Clàusula 16. Organització del servei.Comprendrà les tasques següents, sota la responsabilitat de l’empresa adjudicatària:• Vetllar perquè tot l’alumnat usuari del servei en faci ús i en el cas d’alumnes quepel motiu que sigui no assisteixin al servei, informar-ho al centre escolar i alConsell Comarcal de l’Alt Empordà via correu electrònic.• Vetllar pel bon funcionament del menjador organitzant, si s’escau, els torns quesiguin necessaris per a la correcta prestació del mateix.• Dur a terme el control i el seguiment de l’alumnat usuari del servei de menjador,assistint-los i donant-los suport a fi i efecte que el temps dedicat al dinar esdesenvolupi dins d’un clima de normalitat absoluta, i que progressin cap a uncomportament cada cop millor.• Organitzar l’espai de menjador per grups d’edat, procurant que cada alumne tinguiun lloc fix.• Organitzar l’ús dels diferents espais cedits pel centre i utilitzats per les diferentsactivitats del menjador.• En cas que s’acullin a aquest servei altres centres i l’organització del servei horequereixi, encarregar-se de la vigilància dels alumnes que s’hagin de traslladar apeu d’un centre a un altre per gaudir del servei de menjador.
 10. 10. !"##$ %&(#Clàusula 17. Projecte educatiu i de lleure.L’adjudicatari haurà de concretar una proposta amb els objectius que s’hauriend’assolir al llarg del curs segons els cicles educatius, la qual haurà de respondre alsàmbits següents:1. Alimentari: s’intentarà que, de forma lúdica i amena, els alumnes assoleixen unasèrie d’hàbits relacionats amb l’alimentació i la nutrició.2. Higiènic i sanitari: l’objectiu és que els alumnes coneguin i practiquin aquells hàbitshigiènics i sanitaris relacionats amb el servei de menjador.3. De relació social: l’espai de menjador ha de servir per treballar la relació del grup ila socialització, remarcant valors com el respecte, la solidaritat, etc.Paral·lelament s’ha d’establir una programació d’activitats de lleure. Aquestaprogramació no només ha de comptar amb activitats organitzades pels mateixosmonitors: jocs de pati, ludoteca,... sinó que també s’han de preveure al llarg del cursalguns tallers que es portin a terme per professionals: tallers de teatre, de nadal,danses, etc., que tinguin com a objectiu promoure la vessant educativa del servei demenjador.Ambdós projectes s’han de portar a terme en coordinació amb la comissió demenjador del/s centre/s escolar/s, i adaptant-los a la línia del projecte educatiu de cadacentre. Per tal de complir aquest darrer requisit els projectes necessitaran el vistiplaude la direcció del centre i del Consell Comarcal de l’Alt Empordà.Els adjudicataris hauran d’informar les famílies de l’evolució de cada nen/a pel que faals àmbits que es treballen al menjador. La periodicitat de l’informe serà com a mínimquatrimestral quan afecti comensals de més de sis anys. En el cas de comensal méspetits, la periodicitat la pot dictar la comissió de menjador del/s centre/s escolar/s.L’adjudicatari assumirà també tota la responsabilitat civil o d’altra naturalesa derivadade l’exercici d’aquestes activitats i tallers, tal i com s’especifica en la clàusula 14 delpresent plec.SECCIÓ 3. PERSONAL, RÀTIOS I HORARIS.Clàusula 18. Personal de cuina, neteja i monitoratgeL’adjudicatari té l’obligació de subrogar els treballadors/es de cuina i neteja que vénenprestant el servei als centres escolars adjudicats, d’acord amb les exigències delConveni col·lectiu per a la Indústria d’Hostaleria i Turisme de Catalunya que estiguivigent i de la legislació laboral aplicable.L’adjudicatari té l’obligació de subrogar els treballadors/es de monitoratge que vénenprestant el servei als centres escolars adjudicats, d’acord amb les exigències delConveni col·lectiu del sector de lleure educatiu i sociocultural de Catalunya que estiguivigent i de la legislació laboral aplicable.
 11. 11. !"##$ %&(Personal de cuina:El personal que participi en l’elaboració i/o manipulació dels menús ha de tenirformació especialitzada. Aquesta formació és responsabilitat de l’empresa que porta aterme la concessió.El personal de cuina i neteja ha de romandre a l’escola el temps necessari per complirde forma correcta i diligent les tasques que li són pròpies.Clàusula 19. Idoneïtat dels monitorsEl personal que participi en les tasques de monitors de menjador i de lleure ha de tenirla formació corresponent, d’acord amb les prescripcions legals vigents establertes.Per tal de seguir les línies de les polítiques d’integració social que promou aquestConsell Comarcal, el contractista haurà de tenir en compte a l’hora de contractarpersonal que:• S’estigui en possessió del títol de monitor de lleure avalat per al Secretaria Generalde Joventut de la Generalitat de Catalunya o bé el títol de monitor de menjadorescolar expedit per una escola homologada per la Generalitat de Catalunya.• Si no s’està en possessió del títol abans esmentat, s’ha de demostrar unaexperiència suficient en el camp dels menjadors escolars i en el treball amb gentjove.• No obstant, tot el personal que els adjudicataris contractin, tindrà un marge de dosanys, comptabilitzats a partir de l’inici de l’entrada en vigor d’aquesta novacontractació, per a l’obtenció de la titulació exigida.• Respectant el paràgraf primer de la clàusula anterior, els adjudicataris tindran a laseva disposició la possibilitat d’adherir-se, als programes de formació ocupacional ifoment de locupació que pugui promoure en un futur el Consell Comarcal ConsellComarcal de l’Alt Empordà.L’adjudicatari haurà de preveure, per a tot el seu personal contractat, la realització decursos de formació. A tal fi, i per a cada curs escolar, s’haurà de presentar un pla deformació continuada on es concretaran els monogràfics, cursos, etc. que es pretenendur a terme, les dates i els temes que es tractaran.L’adjudicatari haurà d’establir la figura d’un coordinador/a general de monitors, lesfuncions del qual seran les que li encomani el Reglament de Funcionament del Serveide Menjadors Escolars del Consell Comarcal de l’Alt Empordà, així com la pròpiacomissió de menjador del centre.L’adjudicatari comptarà amb recursos humans suficients que disposin de la qualificacióprofessional adequada per cobrir completament les necessitats de personal d’aquestservei en els casos d’absentisme, vacances, baixes, permisos, etc.L’adjudicatari es responsabilitzarà de la netedat, decòrum, uniformitat en la manera devestir, de la cortesia i del tractament amable del personal en relació als usuaris.L’adjudicatari serà responsable davant el Consell Comarcal de l’Alt Empordà de lesfaltes comeses pels seus empleats durant la prestació del servei i estaran obligats areparar els perjudicis causats, i també tots els danys que es pugessin produir en
 12. 12. !"##$ %&()qualsevol tipus d’instal·lació per una prestació defectuosa del servei, sens perjudici deles sancions que corresponguin a cada cas concret.Consell Comarcal de l’Alt Empordà, es reserva el dret de sol·licitar a l’adjudicataricòpia de les titulacions del personal contractat i informes sobre la idoneïtat delsmonitors contractats.Clàusula 20. Ràtios i horaris.1. Les dotacions de personal per atendre els alumnes al servei de menjador s’ajustaràa les ràtios orientatives següents. En tot cas es tindrà en compte el nombre total decomensals del centre i les característiques especials del seu alumnat. Orientativamentpot ser com segueix:• 1 monitor cada 15 alumnes o fracció superior a 10 a l’educació infantil (P3/P4/P5)• 1 monitor cada 25 alumnes o fracció superior a 15 a l’educació primària isecundària2. En el cas que el servei s’ampliï a les escoles d’educació especial, s’estudiarà cadacas específic i s’establirà una ràtio entre 3 i 6 alumnes per monitor.3. En els casos del menjador en els quals el nombre de comensals està format peralumnes d’educació infantil, primària i, si s’escau, secundària obligatòria, el nombre demonitors es podrà calcular independentment per cada tram educatiu o segons elscasos en la seva globalitat.4. En tots els centres que sobrepassin els vint comensals de mitja el personal mínimserà de dues persones.5. Donada la flexibilitat actual del horaris dels centres educatius, s’estableix que elservei de menjador no ocuparà en cap cas més de tres hores de durada; que oscil·laràper al curs escolar 2011-2012 entre la franja de les 12 h a les 15.30 h., segons l’Ordredel Departament d’Educació que regula anualment el calendari escolar als centresdocents no universitaris de Catalunya. El preu serà el mateix en tots el casos.6. En casos excepcionals, entre els quals es preveu expressament el període dejornada intensiva, i després d’acordar-ho la comissió de menjador de cada centreescolar, el servei es prestarà com a màxim fins a dues hores després d’haver finalitzatles classes, sempre prèvia sol·licitud i autorització del Consell Comarcal de l’AltEmpordà.7. En el/s centre/s on es prevegi que durant els dies de jornada intensiva del mes dejuny o setembre tinguin menys de 15 comensals posposaran el servei només quan hihagi jornada partida.CAPÍTOL III.- COMISSIONS ENCARREGADES DEL SEGUIMENT DELSMENJADORS ESCOLARS.SECCIÓ 1. COMISSIÓ ESCOLAR DE SEGUIMENT DEL SERVEI DE MENJADOR.Clàusula 21. Funcionament.
 13. 13. !"##$ %&(*El funcionament d’aquestes comissions de menjadors es regirà per les directrius queestableixi cadascun dels Consells Escolars juntament amb el Consell Comarcal com agestor del servei.Clàusula 22. Funcions.Les funcions d’aquesta comissió seran les següents:1. Elaborar les directrius per al funcionament del menjador d’acord amb lesdisposicions generals que hagi dictat del Consell Comarcal i el present plec decondicions.2. Col·laborar amb el coordinador de menjador en l’elaboració d’una propostad’activitats lúdiques i educatives per al període intel·lectiu.3. Establir l’ús de diferents instal·lacions (biblioteca, sala informàtica, sala àudio-visuals, etc.), segons les condicions genèriques que s’estableixen en aquest plecde clàusules.4. Fer un seguiment de l’ús que l’empresa farà del material propietat de l’escola,l’AMPA o del menjador.5. Esporàdicament, quedar-se al menjador per fer un seguiment més directe del seufuncionament.6. Solucionar els conflictes respecte al menjador dintre de l’àmbit de l’escola atès queés una activitat escolar complementaria i que segons el reglament de drets ideures dels alumnes existeix la figura de coordinador d’activitats i serveiscomplementaris del centre.7. Proposar qualsevol altra actuació que reverteixi en la millora del servei demenjador, sempre tenint en compte els plecs de clàusules.8. Elevar propostes, tant al representant de l’equip directiu com al representant delpares/mares en la comissió delegada del Consell Escolar Municipal.9. Fer un inventari del material de menatge i lúdic existent a l’escola per controlar-nela reposició.10. Traslladar la informació del servei de menjador als diferents col·lectius que hi sónrepresentants.11. Supervisar conjuntament amb el coordinador del menjador les funcions delmonitors i valorar la seva tasca pedagògica amb els alumnes.12. Fer una valoració de final de curs sobre el servei.13. La Comissió donarà compte al Consell del seguiment del servei de menjador, ininformarà el Consell Escolar Municipal.
 14. 14. !"##$ %&(Clàusula 23. Composició.La Comissió escolar de seguiment estarà formada pel director/a del centre, el/laConseller/a Comarcal d’Ensenyament, un representant de l’Ajuntament, el/lapresident/a de l’AMPA, la tècnica d’ensenyament del Consell Comarcal.Figueres, 19 de març de 2012El president,Xavier Sanllehí i Brunet

×