SlideShare a Scribd company logo
1 of 49
Download to read offline
19.09.2010
  inică,
dum inic , 19 septem brie 2010 h 21:55:12 .
Ne pas cliquer

       1827 - Petrache
         Poenaru
       (secretarul lui
         Tudor
       V ladim irescu) -
      este inventatorul
       stiloului (tocul
        rezervor).
Rom ânia deţine trei prem iere petroliere m ondiale în anul
 1857:
- Prim a ţară din lum e cu o producţie de ţiţei, oficial
 înregistrată în statisticile internaţionale de 275 tone.
- A u urm at :
- Statele U nite ale A m ericii in 1859,
- Italia 1860,
- Canada in 1862 si
- Rusia in 1863.
- în anul 1840 prim ele instalaţii de prelucrare a
 ţiţeiului
- În decem brie 1856 începe construcţia “fabricii de gaz”
 din Ploieşti, pe num ele lui M arin M ehedinţeanu.
- Petrolul oferit de fraţii M ehedinţeanu pentru
 ilum inatul public la 8 octom brie 1856 avea calităţi
 incontestabile: incolor şi fără m iros, ardea cu o
 flacără lum inoasă, de intensitate şi form ă constantă,
 fără fum şi fără să lase cenuşă sau com puşi răşinoşi
 în fitil
1858 - B ucureşti
 - prim ul oraş
   din lum e
  ilum inat cu
 petrol şi prim a
  rafinărie .
1880 - D um itru
                       V ăsescu -
                      construieşte
                     autom obilul cu
                     m otor cu aburi.


 A utom obilele cu benzină au apărut în lum e în anul 1896.
 Înaintea lor au fost cunoscute însă pe plan m ondial câteva
autom obile acţionate cu abur, între acestea fiind şi un m odel
            construit la Paris.
A stăzi, ingineri britanici, nostalgici ai m otoarelor
  cu abur, şi-au propus să construiască cea m ai
 rapidă m aşină propulsată de un astfel de m otor
1881 A lexandru
 Ciurcu - obţine un
 brevet din Franţa
  care prevedea
  posibilitatea
zborului cu reacţie.
 1886 A lexandru
Ciurcu - construieşte
prim a am barcaţiune
   cu reacţie
Creşterea producţiei rom âneşti de petrol, s-a cifrat la
- 275 tone în 1857,
- 15.900 tone în 1880, dată până la care num ai
  Rom ania si SU A figurau în statisticile ţărilor
  producătoare de petrol.
- 250.000 tone în anul 1900 şi a ajuns la
- 1.783.947 tone în anul 1914.
1885 V ictor
   B abeş -
  realizează
prim ul tratat de
bacteriologie din
   lum e.
1887 C. I. Istrati - Friedelina şi
      franceinele.
Studiind derivaţii halogenaţi ai
benzenului, a descoperit o nouă
 clasă de coloranţi, pe care i-a
num it franceine. Pentru această ă
 invenţie i s-a acordat M edalia
    de aur la E xpoziţia
 Internaţională de la Paris, în
  1889. A izolat din plută o
  substanţă nouă, friedelina.
1895 D ragom ir M .
 H urm uzescu -
   descoperă
  electroscopul.
Tot el a pus bazele
prim ului laborator
de electricitate din
    ţară
1900 N icolae
  Teclu - becul cu
 reglarea curentului
  electric şi gaz.
 "B ecul" său produce
   o flacără m ai
fierbinte decât B ecul
 B unsen şi deci este
  superior acestuia
R om ânia a fost prim a ţară
 din lum e care a exportat
benzină încă din anii 1900.
În 1907, va publica „E ssai sur
          les problem es biospeologiques”,
            prim a lucrare im portantă
          dedicată biospeologiei din lum e.
            D upă aceea, va iniţia un
            program internaţional de
          cercetare num it „Biospeologica”
          care să studieze fauna peşterilor,
         la început ca o activitate privată,
          dar în 1920, înfiinţează la Cluj
           prim ul Institut Speologic din
                  lum e.
E m il Racoviţă
1906 A ugustin
 M aior - telefonia
    m ultiplă .
a reuşit să transm ită
  sim ultan, pe o
   singură linie
telefonică de 15 km ,
 5 convorbiri fără ca
   sem nalele să
   interfereze.
V ictor Tatin,
 construise în
1879 un m odel
experim ental de
  aeroplan.
- 1906, 18.03 - Traian V uia - cu
avionul cu tren de aterizare pe roţi cu
pneuri , a efectuat epocalul său zbor,
 fiind prim ul în lum e care a construit
  şi a zburat cu un avion m ai greu
        decât aerul.
 A paratul său decolând exclusiv prin
  forţa m otorului, fără vreo forţă
     exterioară să-l lanseze.

- 1925 Traian V uia - generatorul
  de abur cu ardere în cam eră
   închisă şi cu vaporizare
      instantanee
1908 Lazăr
 E deleanu - prim a
rafinare în lum e a
   produselor
petroliere cu bioxid
   de sulf.
1908 A cad.
   N icolaie
V asilescu - K arpen
 - „pila K arpen”,
care funcţionează
  neîntrerupt,
  de 100 de ani!
- „pila K arpen”
 funcţionează folosind
  exclusiv căldura
  m ediului am biant.
  D upă aprecierea
profesorului I. Solom on,
 preşedinte al Societăţii
 Franceze de Fizică -
 V asilescu-K arpen "a
  inventat pila de
com bustie cu o jum ătate
  de secol înainte ca
 oam enii să ajungă pe
  Lună datorita ei".
1909
 -Tache B rum ărescu obţine
   un brevet pentru un
  elicopter şi un biplan
  m onom otor cu trei elici
  - A urel V laicu face, la
 B inţinţi, prim ele încercări
     cu planorul
- G eorge A rion proiectează
 un avion cu elicea cuplată
    direct la m otor.
1910 iunie - A urel
V laicu - lansează
 prim ul avion din
  lum e fuselat
  aerodinam ic.
1912 a câştigat
                      cinci prem ii
                      m em orabile (1
                      prem iu I si 4 prem ii
                      II) la m itingul
                      aerian de la
                      A spern, A ustria.
 Concursul a reunit , între 23 şi 30 iunie 1912, 42 piloţi din 7
  ţări, dintre care 17 din A ustro-U ngaria, 7 germ ani, 12
francezi printre care si Roland G aross, cel m ai renum it pilot al
  vrem ii, un rus, un belgian, un persan şi rom ânul V laicu.
- 1910 Ştefan
 Procopiu - efectul
    circular al
 discontinuităţilor de
    m agnetism .
  - 1921, decem brie
     Ştefan
Procopiu - Fenom enul
    Procopiu
(depolarizarea lum inii)
1910 G h.
  M arinescu -
  tratam entul
paraliziei generale.
1910 - H enri Coandă reuşeşte
 prim ul zbor al unui avion
cu reacţie (fabricaţie proprie).
           - 1933 H enri Coandă -  aerodina
           lenticulară (farfuria zburătoare)
           - 1938 H enri Coandă - efectul
           Coandă
           - 1938 H enri Coandă - discul volant
- 1910 Ioan
   Cantacuzino -
    „fenom enul
   Cantacuzino”
  (aglutinarea unor
     m icrobi).
  - 1913-1916 Ioan
Cantacuzino - vaccinare
 a antiholerică (m etoda
   Cantacuzino)
1916 D aniel
D anielopolu -
  acţiunea
hipertensivă a
  digitalei
1918 - G eorge
 Constantinescu -
întem eiază o nouă
   ştiinţă:
  sonicitatea.
1920 ing. G heorghe B otezatu - a calculat
traiectoriile posibile Păm ânt - Lună, folosite la
  pregătirea program elor „A pollo” (al căror
 părinte a fost sibianul H erm an O berth); el a
 fost şi şeful echipei de m atem aticieni care a
lucrat la proiectul rachetei „A pollo” care a dus
   prim ul om pe Lună (ca un fenom en de
  sincronicitate A pollo a fost unul dintre
        G em enii D ivini… )
A urel Perşu
                      Invenţia care l-a
                     făcut celebru a fost
                      un „A utom obil de
                     form ă aerodinam ică
                       cu patru roţi
                      m ontate înăuntrul
                         form ei
                       aerodinam ice”.

Brevetul a fost obţinut în G erm ania la 19 septem brie 1924,
 cererea de brevetare fiind adresată la 13 noiem brie 1922.
1921 N icolae
Paulescu - descoperă
   insulina.
 Pentru că era un
anti-m ason virulent,
 Prem iul N obel l-au
prim it canadienii F.
 B anting şi J.R .J.
 M cLeod pentru
 această descoperire
1922
 C.Levaditi şi
  Sazevac -
 bism utul ca
agent terapeutic
  îm potriva
  sifilisului.
1930
 E lie Carafoli -
avionul cu aripă
   joasă
1952 A na A slan - gerovital H 3
(n. 1 ianuarie 1897, la B răila - d. 20 m ai 1988, la B ucureşti)
D r. M aria G eorgescu, eleva prof. A na A slan
 şi director al institutului cu acelaşi num e, a
   avut o serie de pacienţi celebri: Charlie
 Chaplin, Leonid B rejnev, Iosip B roz Tito,
    J.F.K ennedy, Charles de G aulle,
  preşedinţii Suharto şi Ferdinand M arcos,
 generalul A ugusto Pinochet (1993), prinţul
 A gacan (cu soţia), contele O livetti, contesa
   Z w arow skzy, Caudia Cardinale etc.
A nul 1976 a adus un vârf al producţiei
 petroliere - 14,7 m ilioane tone
In 2001 producţia de petrol se cifra la 5,9
 m ilioane tone, iar în 2004, la 5,6 m ilioane
 tone .
Constantin Pascu a realizat în anul 2000, în
prem ieră m ondială, un aparat care purifică aerul
 în spaţiile de locuit: distruge bacteriile din aer,
  reţine praful şi fum ul de ţigară, atm osfera
 devenind „ca în salină sau pe litoralul m arin”.
  Instalarea acestui aparat costa atunci doar
          480.000 lei!…
La salonul invenţiilor de la G eneva (aprilie
 2001), R om ânia s-a clasat pe locul I în
 privinţa num ărului de prem ii obţinute şi pe
    ţ    ă          ţ    ş
 locul II (dupa R usia) ca num ăr de invenţii
 prezentate. A dică a luat prem ii pentru
 toate cele 62 de invenţii prezentate (22
 prem ii I; 18 prem ii II; 22 prem ii III)!!
U n crater de pe luna poartă num ele lui
Spiru H aret. A ceasta deoarece savantul rom ân
 a dem onstrat ca axa m are a elipsei pe care se
deplasează Păm ântul în jurul soarelui este de
 o m ărim e variabilă, creând prem isele de bază
       ale astrofizicii m oderne.
M ai putem sem nala existenţa unor personalităţi,
 adevăratele vârfuri de talie universală apărute
dintre m inorităţile din R om ânia, în toate dom eniile.
U n exem plu de prim rang: prof. H erm an O berth, un
  sas din Sibiu, considerat părintele navigaţiei
spaţiale”şi, de asem enea, profesorul lui W erner von
  Braun, şeful program ului rachetelor am ericane
            Saturn”.
A lte realizări rom âneşti:
 - Stefan Odobleja - Părintele ciberneticii generalizate .
- Tim işoara - prim ul oraş european cu ilum inat stradal cu
energie electrică (noiem brie 1884).
- G riogore A ntipa savant naturalist, inventatorul
dioram elor (1912).
- Ion A garbiceanu - prim ul laser cu gaz (heliu-neon) cu
radiaţie infraroşie (1962).
- D um itru D aponte - inventatorul m odalităţii de
proiectare a film ului în relief.
- Iulius Popper - inventatorul unui dispozitiv
pentru recoltarea aurului din apa m ării; în plus
  este cel care a dat denum iri rom âneşti unor
   locuri din Ţara de Foc (Sinaia, U reche,
        Lahovary, R osetti).
- A urel Persu - a stabilit că autom obilul cu cele
 m ai corecte form e aerodinam ice trebuie să fie
 proiectat având form a unei picături de apă, în
cădere. G eneral M otors precum şi Ford au făcut
 propuneri pentru achiziţionarea patentului.
- A nghel Saligny - construieşte în prem ieră
 m ondială, la B răila şi G alaţi, silozuri din
    beton arm at (pentru poduri).

 -E liza Leonida Z am firescu - prim a fem eie
        inginer din lum e.
 - Sm aranda B răescu -una din prim ele fem ei
paraşutist din lum e, deţinătoare a m ai m ultor
    recorduri m ondiale în dom eniu.

 -- D r.fiz. E ugen Pavel, de la Institutul de
Fizică A tom ică de la M ăgurele, a realizat un
CD R O M (din sticla) cu o capacitate de stocare
 de 15.000 ori m ai m are decât a unuia obişnuit.
 Pe 5 astfel de CD -uri poate fi stocată întreaga
B ibliotecă a A cadem iei R om âne, iar inform aţiile
 ar putea rezista 5.000 de ani!!! În noiem brie
1999, inventia a fost prem iată cu m edalia de aur
 la Salonul M ondial al Invenţiilor - B ruxelles
   E uropa, iar autorul doreşte cu orice preţ
producerea de serie în R om ânia. D ar forurile din
  R om ânia întârzie la nesfârsit form alităţile.
H ackerii rom âni sunt consideraţi printre cei
   m ai buni (şi m ai periculoşi) din lum e.
D istracţia (conform declaraţiei lor, ei nu fură
 inform aţii, ci doar doresc sa îşi dovedească
 valoarea) celor 5 m agnifici de la R ăsărit a
   obligat CIA să trim ită o delegaţie la
 B ucureşti. Printre site-urile sparte de ei:
U S A rm y, U S A ir Force, U S N avy, N A SA ,
 Coast G uard, departam ente federale, etc.
La olim piada internatională de m atem atică de la
 W ashington (iulie 2001), elevii rom âni au obţinut o
 m edalie de aur, doua de argint si trei de bronz. E i
   sunt din G alati, A rad, V âlcea si Constanta.
   Participarea la olim piade internaţionale de
  m atem atică şi fizică : 500 de elevi din 83 de ţări
M ihai M anea, m edaliatul cu aur (din G alaţi) avea, la
18 ani, un palm ares im presionant: m edalii de aur tim p
de trei ani consecutiv la internaţionale şi B alcaniadă.
Fireşte, el a fost racolat im ediat de am ericani, optând
  pentru U niversitatea din Princetow n (SU A ).
R om ânia este pe prim ele locuri în lum e la…
   exportul de inteligenţă. D e exem plu, la
„M icrosoft”, a doua lim bă vorbită este rom âna,
 iar la N A SA m ulţi dintre specialiştii de prim
       rang sunt tot rom âni…

More Related Content

What's hot

Unirea Principatelor Române 1859
Unirea Principatelor Române 1859Unirea Principatelor Române 1859
Unirea Principatelor Române 1859Istoria Altfel
 
Alexandru ioan cuza prez.pp.doc
Alexandru ioan cuza prez.pp.docAlexandru ioan cuza prez.pp.doc
Alexandru ioan cuza prez.pp.doccr1stina
 
Sistemul digestiv 1
Sistemul digestiv 1Sistemul digestiv 1
Sistemul digestiv 1magdavio
 
Unirea principatelor si reformele lui Cuza
Unirea principatelor si reformele lui CuzaUnirea principatelor si reformele lui Cuza
Unirea principatelor si reformele lui Cuzamaraivan
 
Power point poluare.
Power point poluare.Power point poluare.
Power point poluare.Ana Maria
 
Bolile ereditare
Bolile ereditareBolile ereditare
Bolile ereditareMishaGo
 
Astăzi se conturează cinci ipoteze de bază despre
Astăzi se conturează cinci ipoteze de bază despreAstăzi se conturează cinci ipoteze de bază despre
Astăzi se conturează cinci ipoteze de bază despreDenis Lanciu
 
Conflictul de pe Nistru.
Conflictul de pe Nistru.Conflictul de pe Nistru.
Conflictul de pe Nistru.MishaGo
 
Sfaturi pentru o alimentatie sanatoasa
Sfaturi pentru o alimentatie sanatoasaSfaturi pentru o alimentatie sanatoasa
Sfaturi pentru o alimentatie sanatoasaAmeliaPrimm
 
167271617 plan-de-afacere-florarie
167271617 plan-de-afacere-florarie167271617 plan-de-afacere-florarie
167271617 plan-de-afacere-florarieAndreea Ilie
 
Stefan Cel Mare
Stefan Cel MareStefan Cel Mare
Stefan Cel MareLucian
 

What's hot (20)

Unirea Principatelor Române 1859
Unirea Principatelor Române 1859Unirea Principatelor Române 1859
Unirea Principatelor Române 1859
 
Alexandru ioan cuza prez.pp.doc
Alexandru ioan cuza prez.pp.docAlexandru ioan cuza prez.pp.doc
Alexandru ioan cuza prez.pp.doc
 
Omul si mediul
Omul si mediulOmul si mediul
Omul si mediul
 
Ferigi
FerigiFerigi
Ferigi
 
Sistemul digestiv 1
Sistemul digestiv 1Sistemul digestiv 1
Sistemul digestiv 1
 
Moldova independentă
Moldova independentăMoldova independentă
Moldova independentă
 
Unirea principatelor si reformele lui Cuza
Unirea principatelor si reformele lui CuzaUnirea principatelor si reformele lui Cuza
Unirea principatelor si reformele lui Cuza
 
Catastrofa de la cernobîl
Catastrofa de la cernobîlCatastrofa de la cernobîl
Catastrofa de la cernobîl
 
Power point poluare.
Power point poluare.Power point poluare.
Power point poluare.
 
Bolile ereditare
Bolile ereditareBolile ereditare
Bolile ereditare
 
Erudit-cafebun.doc
Erudit-cafebun.docErudit-cafebun.doc
Erudit-cafebun.doc
 
Marea Britanie
Marea BritanieMarea Britanie
Marea Britanie
 
Astăzi se conturează cinci ipoteze de bază despre
Astăzi se conturează cinci ipoteze de bază despreAstăzi se conturează cinci ipoteze de bază despre
Astăzi se conturează cinci ipoteze de bază despre
 
Conflictul de pe Nistru.
Conflictul de pe Nistru.Conflictul de pe Nistru.
Conflictul de pe Nistru.
 
Sfaturi pentru o alimentatie sanatoasa
Sfaturi pentru o alimentatie sanatoasaSfaturi pentru o alimentatie sanatoasa
Sfaturi pentru o alimentatie sanatoasa
 
167271617 plan-de-afacere-florarie
167271617 plan-de-afacere-florarie167271617 plan-de-afacere-florarie
167271617 plan-de-afacere-florarie
 
Curentul electric
Curentul electricCurentul electric
Curentul electric
 
1 decembrie 1918
1 decembrie 19181 decembrie 1918
1 decembrie 1918
 
Geto dacii-ppt1
Geto dacii-ppt1Geto dacii-ppt1
Geto dacii-ppt1
 
Stefan Cel Mare
Stefan Cel MareStefan Cel Mare
Stefan Cel Mare
 

Similar to Români celebri

091 romani celebrii dar necunoscuti inca
091  romani celebrii dar necunoscuti inca091  romani celebrii dar necunoscuti inca
091 romani celebrii dar necunoscuti incaBiro Bela
 
Top 10 descoperiri pur româneşti
Top 10 descoperiri pur româneşti Top 10 descoperiri pur româneşti
Top 10 descoperiri pur româneşti advmcgh
 
Bucuresti Aniversar
Bucuresti  AniversarBucuresti  Aniversar
Bucuresti Aniversardistractie
 
Vechiul Bucuresti
Vechiul BucurestiVechiul Bucuresti
Vechiul Bucurestidistractie
 
Bucuresti Aniversar
Bucuresti  AniversarBucuresti  Aniversar
Bucuresti Aniversarmari_ma
 
Istoria Bucurestiului - Atestari Documentare
Istoria Bucurestiului - Atestari DocumentareIstoria Bucurestiului - Atestari Documentare
Istoria Bucurestiului - Atestari DocumentareIBGTV
 
Bucuresti -aniversar
Bucuresti -aniversarBucuresti -aniversar
Bucuresti -aniversarFont Ioan
 
Henri Coanda şi miracolul vântului
Henri Coanda şi miracolul vântuluiHenri Coanda şi miracolul vântului
Henri Coanda şi miracolul vântuluiTraian Anghel
 
Cele mai importante inventii din istorie
Cele mai importante inventii din istorieCele mai importante inventii din istorie
Cele mai importante inventii din istorieLoreta Gherghinoiu
 
George Constantinescu
George ConstantinescuGeorge Constantinescu
George ConstantinescuDumitru Maros
 
Personalități ale culturii românești
Personalități ale culturii româneștiPersonalități ale culturii românești
Personalități ale culturii româneștimaria2015g
 
Calendar cultural 1 septembrie
Calendar cultural 1 septembrieCalendar cultural 1 septembrie
Calendar cultural 1 septembrieIoan M.
 
Proiect ed. artistică moișan andreea
Proiect ed. artistică moișan andreeaProiect ed. artistică moișan andreea
Proiect ed. artistică moișan andreeaAndreea Moișan
 

Similar to Români celebri (19)

091 romani celebrii dar necunoscuti inca
091  romani celebrii dar necunoscuti inca091  romani celebrii dar necunoscuti inca
091 romani celebrii dar necunoscuti inca
 
Top 10 descoperiri pur româneşti
Top 10 descoperiri pur româneşti Top 10 descoperiri pur româneşti
Top 10 descoperiri pur româneşti
 
Fotografii vechi
Fotografii vechiFotografii vechi
Fotografii vechi
 
Fotografii istorice
Fotografii istoriceFotografii istorice
Fotografii istorice
 
Bucuresti Aniversar
Bucuresti  AniversarBucuresti  Aniversar
Bucuresti Aniversar
 
Vechiul Bucuresti
Vechiul BucurestiVechiul Bucuresti
Vechiul Bucuresti
 
Bucuresti Aniversar
Bucuresti  AniversarBucuresti  Aniversar
Bucuresti Aniversar
 
Istoria Bucurestiului - Atestari Documentare
Istoria Bucurestiului - Atestari DocumentareIstoria Bucurestiului - Atestari Documentare
Istoria Bucurestiului - Atestari Documentare
 
Bucuresti -aniversar
Bucuresti -aniversarBucuresti -aniversar
Bucuresti -aniversar
 
Henri Coanda şi miracolul vântului
Henri Coanda şi miracolul vântuluiHenri Coanda şi miracolul vântului
Henri Coanda şi miracolul vântului
 
Cele mai importante inventii din istorie
Cele mai importante inventii din istorieCele mai importante inventii din istorie
Cele mai importante inventii din istorie
 
George Constantinescu
George ConstantinescuGeorge Constantinescu
George Constantinescu
 
Personalități ale culturii românești
Personalități ale culturii româneștiPersonalități ale culturii românești
Personalități ale culturii românești
 
Alessandro Volta
Alessandro VoltaAlessandro Volta
Alessandro Volta
 
Inventiile
InventiileInventiile
Inventiile
 
Calendar cultural 1 septembrie
Calendar cultural 1 septembrieCalendar cultural 1 septembrie
Calendar cultural 1 septembrie
 
1900s
1900s1900s
1900s
 
Proiect ed. artistică moișan andreea
Proiect ed. artistică moișan andreeaProiect ed. artistică moișan andreea
Proiect ed. artistică moișan andreea
 
Exercitiu Tic
Exercitiu TicExercitiu Tic
Exercitiu Tic
 

More from Cheta Manuel

Eli-NP- proiectul celui mai puternic laser din lume, la Măgurele, București
Eli-NP- proiectul celui mai puternic laser din lume, la Măgurele, BucureștiEli-NP- proiectul celui mai puternic laser din lume, la Măgurele, București
Eli-NP- proiectul celui mai puternic laser din lume, la Măgurele, BucureștiCheta Manuel
 
Manuel cheta prezentare avon online
Manuel cheta  prezentare avon onlineManuel cheta  prezentare avon online
Manuel cheta prezentare avon onlineCheta Manuel
 
The most expensive house in the world - Romanian text
The most expensive house in the world - Romanian textThe most expensive house in the world - Romanian text
The most expensive house in the world - Romanian textCheta Manuel
 
Social media brasov 14 mai 2011
Social media brasov  14 mai 2011Social media brasov  14 mai 2011
Social media brasov 14 mai 2011Cheta Manuel
 
Amazing photos-of-people
Amazing photos-of-peopleAmazing photos-of-people
Amazing photos-of-peopleCheta Manuel
 
Social media brasov meet 30 aprilie 2011
Social media brasov meet 30 aprilie 2011Social media brasov meet 30 aprilie 2011
Social media brasov meet 30 aprilie 2011Cheta Manuel
 
Google's headquarters in Zurich
Google's headquarters in ZurichGoogle's headquarters in Zurich
Google's headquarters in ZurichCheta Manuel
 
Social media brasov meet 16 aprilie 2011
Social media brasov meet 16 aprilie 2011Social media brasov meet 16 aprilie 2011
Social media brasov meet 16 aprilie 2011Cheta Manuel
 
China in imagini 2
China in imagini 2China in imagini 2
China in imagini 2Cheta Manuel
 
China in imagini 1
China in imagini 1China in imagini 1
China in imagini 1Cheta Manuel
 
50 de cladiri originale
50 de cladiri originale50 de cladiri originale
50 de cladiri originaleCheta Manuel
 
Tunelul saint gothard
Tunelul saint gothardTunelul saint gothard
Tunelul saint gothardCheta Manuel
 
Best of photos 2008
Best of photos 2008Best of photos 2008
Best of photos 2008Cheta Manuel
 

More from Cheta Manuel (20)

Eli-NP- proiectul celui mai puternic laser din lume, la Măgurele, București
Eli-NP- proiectul celui mai puternic laser din lume, la Măgurele, BucureștiEli-NP- proiectul celui mai puternic laser din lume, la Măgurele, București
Eli-NP- proiectul celui mai puternic laser din lume, la Măgurele, București
 
Manuel cheta prezentare avon online
Manuel cheta  prezentare avon onlineManuel cheta  prezentare avon online
Manuel cheta prezentare avon online
 
The most expensive house in the world - Romanian text
The most expensive house in the world - Romanian textThe most expensive house in the world - Romanian text
The most expensive house in the world - Romanian text
 
Best photos 2007
Best photos 2007Best photos 2007
Best photos 2007
 
Social media brasov 14 mai 2011
Social media brasov  14 mai 2011Social media brasov  14 mai 2011
Social media brasov 14 mai 2011
 
Amazing photos-of-people
Amazing photos-of-peopleAmazing photos-of-people
Amazing photos-of-people
 
Pasari si zicale
Pasari si zicalePasari si zicale
Pasari si zicale
 
Social media brasov meet 30 aprilie 2011
Social media brasov meet 30 aprilie 2011Social media brasov meet 30 aprilie 2011
Social media brasov meet 30 aprilie 2011
 
Google's headquarters in Zurich
Google's headquarters in ZurichGoogle's headquarters in Zurich
Google's headquarters in Zurich
 
Social media brasov meet 16 aprilie 2011
Social media brasov meet 16 aprilie 2011Social media brasov meet 16 aprilie 2011
Social media brasov meet 16 aprilie 2011
 
China in imagini 2
China in imagini 2China in imagini 2
China in imagini 2
 
China in imagini 1
China in imagini 1China in imagini 1
China in imagini 1
 
50 de cladiri originale
50 de cladiri originale50 de cladiri originale
50 de cladiri originale
 
Tunelul saint gothard
Tunelul saint gothardTunelul saint gothard
Tunelul saint gothard
 
Best of photos 2008
Best of photos 2008Best of photos 2008
Best of photos 2008
 
Orasul ascuns
Orasul ascunsOrasul ascuns
Orasul ascuns
 
Orasul ascuns
Orasul ascunsOrasul ascuns
Orasul ascuns
 
Antartique
AntartiqueAntartique
Antartique
 
666
666666
666
 
Ce poate creierul
Ce poate creierulCe poate creierul
Ce poate creierul
 

Români celebri

 • 1. 19.09.2010 inică, dum inic , 19 septem brie 2010 h 21:55:12 .
 • 2. Ne pas cliquer 1827 - Petrache Poenaru (secretarul lui Tudor V ladim irescu) - este inventatorul stiloului (tocul rezervor).
 • 3. Rom ânia deţine trei prem iere petroliere m ondiale în anul 1857: - Prim a ţară din lum e cu o producţie de ţiţei, oficial înregistrată în statisticile internaţionale de 275 tone. - A u urm at : - Statele U nite ale A m ericii in 1859, - Italia 1860, - Canada in 1862 si - Rusia in 1863.
 • 4. - în anul 1840 prim ele instalaţii de prelucrare a ţiţeiului - În decem brie 1856 începe construcţia “fabricii de gaz” din Ploieşti, pe num ele lui M arin M ehedinţeanu. - Petrolul oferit de fraţii M ehedinţeanu pentru ilum inatul public la 8 octom brie 1856 avea calităţi incontestabile: incolor şi fără m iros, ardea cu o flacără lum inoasă, de intensitate şi form ă constantă, fără fum şi fără să lase cenuşă sau com puşi răşinoşi în fitil
 • 5. 1858 - B ucureşti - prim ul oraş din lum e ilum inat cu petrol şi prim a rafinărie .
 • 6. 1880 - D um itru V ăsescu - construieşte autom obilul cu m otor cu aburi. A utom obilele cu benzină au apărut în lum e în anul 1896. Înaintea lor au fost cunoscute însă pe plan m ondial câteva autom obile acţionate cu abur, între acestea fiind şi un m odel construit la Paris.
 • 7. A stăzi, ingineri britanici, nostalgici ai m otoarelor cu abur, şi-au propus să construiască cea m ai rapidă m aşină propulsată de un astfel de m otor
 • 8. 1881 A lexandru Ciurcu - obţine un brevet din Franţa care prevedea posibilitatea zborului cu reacţie. 1886 A lexandru Ciurcu - construieşte prim a am barcaţiune cu reacţie
 • 9. Creşterea producţiei rom âneşti de petrol, s-a cifrat la - 275 tone în 1857, - 15.900 tone în 1880, dată până la care num ai Rom ania si SU A figurau în statisticile ţărilor producătoare de petrol. - 250.000 tone în anul 1900 şi a ajuns la - 1.783.947 tone în anul 1914.
 • 10. 1885 V ictor B abeş - realizează prim ul tratat de bacteriologie din lum e.
 • 11. 1887 C. I. Istrati - Friedelina şi franceinele. Studiind derivaţii halogenaţi ai benzenului, a descoperit o nouă clasă de coloranţi, pe care i-a num it franceine. Pentru această ă invenţie i s-a acordat M edalia de aur la E xpoziţia Internaţională de la Paris, în 1889. A izolat din plută o substanţă nouă, friedelina.
 • 12. 1895 D ragom ir M . H urm uzescu - descoperă electroscopul. Tot el a pus bazele prim ului laborator de electricitate din ţară
 • 13. 1900 N icolae Teclu - becul cu reglarea curentului electric şi gaz. "B ecul" său produce o flacără m ai fierbinte decât B ecul B unsen şi deci este superior acestuia
 • 14. R om ânia a fost prim a ţară din lum e care a exportat benzină încă din anii 1900.
 • 15. În 1907, va publica „E ssai sur les problem es biospeologiques”, prim a lucrare im portantă dedicată biospeologiei din lum e. D upă aceea, va iniţia un program internaţional de cercetare num it „Biospeologica” care să studieze fauna peşterilor, la început ca o activitate privată, dar în 1920, înfiinţează la Cluj prim ul Institut Speologic din lum e. E m il Racoviţă
 • 16. 1906 A ugustin M aior - telefonia m ultiplă . a reuşit să transm ită sim ultan, pe o singură linie telefonică de 15 km , 5 convorbiri fără ca sem nalele să interfereze.
 • 17. V ictor Tatin, construise în 1879 un m odel experim ental de aeroplan.
 • 18. - 1906, 18.03 - Traian V uia - cu avionul cu tren de aterizare pe roţi cu pneuri , a efectuat epocalul său zbor, fiind prim ul în lum e care a construit şi a zburat cu un avion m ai greu decât aerul. A paratul său decolând exclusiv prin forţa m otorului, fără vreo forţă exterioară să-l lanseze. - 1925 Traian V uia - generatorul de abur cu ardere în cam eră închisă şi cu vaporizare instantanee
 • 19. 1908 Lazăr E deleanu - prim a rafinare în lum e a produselor petroliere cu bioxid de sulf.
 • 20. 1908 A cad. N icolaie V asilescu - K arpen - „pila K arpen”, care funcţionează neîntrerupt, de 100 de ani!
 • 21. - „pila K arpen” funcţionează folosind exclusiv căldura m ediului am biant. D upă aprecierea profesorului I. Solom on, preşedinte al Societăţii Franceze de Fizică - V asilescu-K arpen "a inventat pila de com bustie cu o jum ătate de secol înainte ca oam enii să ajungă pe Lună datorita ei".
 • 22. 1909 -Tache B rum ărescu obţine un brevet pentru un elicopter şi un biplan m onom otor cu trei elici - A urel V laicu face, la B inţinţi, prim ele încercări cu planorul - G eorge A rion proiectează un avion cu elicea cuplată direct la m otor.
 • 23. 1910 iunie - A urel V laicu - lansează prim ul avion din lum e fuselat aerodinam ic.
 • 24. 1912 a câştigat cinci prem ii m em orabile (1 prem iu I si 4 prem ii II) la m itingul aerian de la A spern, A ustria. Concursul a reunit , între 23 şi 30 iunie 1912, 42 piloţi din 7 ţări, dintre care 17 din A ustro-U ngaria, 7 germ ani, 12 francezi printre care si Roland G aross, cel m ai renum it pilot al vrem ii, un rus, un belgian, un persan şi rom ânul V laicu.
 • 25. - 1910 Ştefan Procopiu - efectul circular al discontinuităţilor de m agnetism . - 1921, decem brie Ştefan Procopiu - Fenom enul Procopiu (depolarizarea lum inii)
 • 26. 1910 G h. M arinescu - tratam entul paraliziei generale.
 • 27. 1910 - H enri Coandă reuşeşte prim ul zbor al unui avion cu reacţie (fabricaţie proprie). - 1933 H enri Coandă - aerodina lenticulară (farfuria zburătoare) - 1938 H enri Coandă - efectul Coandă - 1938 H enri Coandă - discul volant
 • 28. - 1910 Ioan Cantacuzino - „fenom enul Cantacuzino” (aglutinarea unor m icrobi). - 1913-1916 Ioan Cantacuzino - vaccinare a antiholerică (m etoda Cantacuzino)
 • 29. 1916 D aniel D anielopolu - acţiunea hipertensivă a digitalei
 • 30. 1918 - G eorge Constantinescu - întem eiază o nouă ştiinţă: sonicitatea.
 • 31. 1920 ing. G heorghe B otezatu - a calculat traiectoriile posibile Păm ânt - Lună, folosite la pregătirea program elor „A pollo” (al căror părinte a fost sibianul H erm an O berth); el a fost şi şeful echipei de m atem aticieni care a lucrat la proiectul rachetei „A pollo” care a dus prim ul om pe Lună (ca un fenom en de sincronicitate A pollo a fost unul dintre G em enii D ivini… )
 • 32. A urel Perşu Invenţia care l-a făcut celebru a fost un „A utom obil de form ă aerodinam ică cu patru roţi m ontate înăuntrul form ei aerodinam ice”. Brevetul a fost obţinut în G erm ania la 19 septem brie 1924, cererea de brevetare fiind adresată la 13 noiem brie 1922.
 • 33. 1921 N icolae Paulescu - descoperă insulina. Pentru că era un anti-m ason virulent, Prem iul N obel l-au prim it canadienii F. B anting şi J.R .J. M cLeod pentru această descoperire
 • 34. 1922 C.Levaditi şi Sazevac - bism utul ca agent terapeutic îm potriva sifilisului.
 • 35. 1930 E lie Carafoli - avionul cu aripă joasă
 • 36. 1952 A na A slan - gerovital H 3 (n. 1 ianuarie 1897, la B răila - d. 20 m ai 1988, la B ucureşti)
 • 37. D r. M aria G eorgescu, eleva prof. A na A slan şi director al institutului cu acelaşi num e, a avut o serie de pacienţi celebri: Charlie Chaplin, Leonid B rejnev, Iosip B roz Tito, J.F.K ennedy, Charles de G aulle, preşedinţii Suharto şi Ferdinand M arcos, generalul A ugusto Pinochet (1993), prinţul A gacan (cu soţia), contele O livetti, contesa Z w arow skzy, Caudia Cardinale etc.
 • 38. A nul 1976 a adus un vârf al producţiei petroliere - 14,7 m ilioane tone In 2001 producţia de petrol se cifra la 5,9 m ilioane tone, iar în 2004, la 5,6 m ilioane tone .
 • 39. Constantin Pascu a realizat în anul 2000, în prem ieră m ondială, un aparat care purifică aerul în spaţiile de locuit: distruge bacteriile din aer, reţine praful şi fum ul de ţigară, atm osfera devenind „ca în salină sau pe litoralul m arin”. Instalarea acestui aparat costa atunci doar 480.000 lei!…
 • 40. La salonul invenţiilor de la G eneva (aprilie 2001), R om ânia s-a clasat pe locul I în privinţa num ărului de prem ii obţinute şi pe ţ ă ţ ş locul II (dupa R usia) ca num ăr de invenţii prezentate. A dică a luat prem ii pentru toate cele 62 de invenţii prezentate (22 prem ii I; 18 prem ii II; 22 prem ii III)!!
 • 41. U n crater de pe luna poartă num ele lui Spiru H aret. A ceasta deoarece savantul rom ân a dem onstrat ca axa m are a elipsei pe care se deplasează Păm ântul în jurul soarelui este de o m ărim e variabilă, creând prem isele de bază ale astrofizicii m oderne.
 • 42. M ai putem sem nala existenţa unor personalităţi, adevăratele vârfuri de talie universală apărute dintre m inorităţile din R om ânia, în toate dom eniile. U n exem plu de prim rang: prof. H erm an O berth, un sas din Sibiu, considerat părintele navigaţiei spaţiale”şi, de asem enea, profesorul lui W erner von Braun, şeful program ului rachetelor am ericane Saturn”.
 • 43. A lte realizări rom âneşti: - Stefan Odobleja - Părintele ciberneticii generalizate . - Tim işoara - prim ul oraş european cu ilum inat stradal cu energie electrică (noiem brie 1884). - G riogore A ntipa savant naturalist, inventatorul dioram elor (1912). - Ion A garbiceanu - prim ul laser cu gaz (heliu-neon) cu radiaţie infraroşie (1962). - D um itru D aponte - inventatorul m odalităţii de proiectare a film ului în relief.
 • 44. - Iulius Popper - inventatorul unui dispozitiv pentru recoltarea aurului din apa m ării; în plus este cel care a dat denum iri rom âneşti unor locuri din Ţara de Foc (Sinaia, U reche, Lahovary, R osetti). - A urel Persu - a stabilit că autom obilul cu cele m ai corecte form e aerodinam ice trebuie să fie proiectat având form a unei picături de apă, în cădere. G eneral M otors precum şi Ford au făcut propuneri pentru achiziţionarea patentului.
 • 45. - A nghel Saligny - construieşte în prem ieră m ondială, la B răila şi G alaţi, silozuri din beton arm at (pentru poduri). -E liza Leonida Z am firescu - prim a fem eie inginer din lum e. - Sm aranda B răescu -una din prim ele fem ei paraşutist din lum e, deţinătoare a m ai m ultor recorduri m ondiale în dom eniu. -- D r.fiz. E ugen Pavel, de la Institutul de Fizică A tom ică de la M ăgurele, a realizat un
 • 46. CD R O M (din sticla) cu o capacitate de stocare de 15.000 ori m ai m are decât a unuia obişnuit. Pe 5 astfel de CD -uri poate fi stocată întreaga B ibliotecă a A cadem iei R om âne, iar inform aţiile ar putea rezista 5.000 de ani!!! În noiem brie 1999, inventia a fost prem iată cu m edalia de aur la Salonul M ondial al Invenţiilor - B ruxelles E uropa, iar autorul doreşte cu orice preţ producerea de serie în R om ânia. D ar forurile din R om ânia întârzie la nesfârsit form alităţile.
 • 47. H ackerii rom âni sunt consideraţi printre cei m ai buni (şi m ai periculoşi) din lum e. D istracţia (conform declaraţiei lor, ei nu fură inform aţii, ci doar doresc sa îşi dovedească valoarea) celor 5 m agnifici de la R ăsărit a obligat CIA să trim ită o delegaţie la B ucureşti. Printre site-urile sparte de ei: U S A rm y, U S A ir Force, U S N avy, N A SA , Coast G uard, departam ente federale, etc.
 • 48. La olim piada internatională de m atem atică de la W ashington (iulie 2001), elevii rom âni au obţinut o m edalie de aur, doua de argint si trei de bronz. E i sunt din G alati, A rad, V âlcea si Constanta. Participarea la olim piade internaţionale de m atem atică şi fizică : 500 de elevi din 83 de ţări M ihai M anea, m edaliatul cu aur (din G alaţi) avea, la 18 ani, un palm ares im presionant: m edalii de aur tim p de trei ani consecutiv la internaţionale şi B alcaniadă. Fireşte, el a fost racolat im ediat de am ericani, optând pentru U niversitatea din Princetow n (SU A ).
 • 49. R om ânia este pe prim ele locuri în lum e la… exportul de inteligenţă. D e exem plu, la „M icrosoft”, a doua lim bă vorbită este rom âna, iar la N A SA m ulţi dintre specialiştii de prim rang sunt tot rom âni…