Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Lesson 3 - Linux File System

3,250 views

Published on

Published in: Technology
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Lesson 3 - Linux File System

 1. 1. Trường Đại học Công nghệ Thông tin – ĐHQG TP.HCM Khoa Mạng máy tính và Truyền thông -----0-0----- Nhóm Open-Class Bài 2: Cấu trúc file trên Linux G.V: Nguyễn Hải Long LongNH@uitnetwork.com1
 2. 2. Nội dung bài học  Cấu trúc file trên linux  Ext3 file system  Loại tập tin và các dạng liên kết  Thao tác với hệ thống tập tin  Phân quyền cho hệ thống tập tin 2
 3. 3. Cấu trúc file trên Linux 3
 4. 4. Cấu trúc file trên Linux (tt) /boot kernel và cấu hình boot /bin các lệnh cơ bản /dev khai báo thiết bị /etc cấu hình hệ thống và các ứng dụng /home thư mục lưu dữ liệu người dùng /lib thư viện dùng chung /mnt or /media thư mục mount CD, USB … /proc thông tin process /sbin các lệnh quản trị /tmp dữ liệu tạm /var dữ liệu biến động /usr ứng dụng và thư viện 4
 5. 5. Ext3 file system Inode đại diện cho file bao gồm thuộc tính (Attributes) và con trỏ (Pointer) 5
 6. 6. Ext3 file system Lệnh fdisk xem, tạo, xóa partition. Lệnh fsck chẩn đoán và sửa lỗi file systems. Lệnh mount Ánh xạ một partion vào cây thư mục 6
 7. 7. Các loại tập tin và dạng liên kết 7
 8. 8. Các ký tự đặc biệt Các câu lệnh trong linux phân biệt chữ in hoa và in thường Ký tự chuyển hướng dòng lệnh  > và >> chuyển hướng đầu ra cho dòng lệnh  < chuyển hướng đầu vào cho dòng lệnh  ; thực hiện lệnh một cách tuần tự  && thực hiện lệnh sau khi lệnh trước thành công  | kết quả lệnh trước làm đầu vào cho lệnh sau 8
 9. 9. Các lệnh với file mkdir tạo thư mục cp copy file (muốn copy cả thư mục thêm -r) mv di chuyển, hoặc đổi tên thư mục rm xoá bỏ các file trong thư mục (-r xoá tất cả) rmdir xoá thư mục rỗng ls xem thông tin các tập tin find tìm kiếm tập tin theo mô tả split chia nhỏ tập tin cat tạo tập tin ln tạo liên kết đến file (softlink hoặc hardlink) 9
 10. 10. Các lệnh với file (tt) cmp so sánh 2 tập tin nếu khác nhau thì đưa ra số dòng và byte khác nhau diff so sánh 2 tập tin và in ra các dòng khác nhau patch so sánh 2 tập tin và in file mới nhất 10
 11. 11. Bảo mật hệ thống file Các câu lệnh phân quyền và gán quyền  chown gán quyền sở hữu cho nhóm  chmod gán quyền cho file hoặc thư mục  unmask gán quyền cho thư mục và các file con 11
 12. 12. Bài tập thực hành1. Tạo thư mục /data và gán quyền 775 cho thư mục này2. Copy tất cả các file trong thư mục ~ vào thư mục /data. So sánh quyền truy cập của các file trong thư mục ~ và /data3. Tạo tập tin baitap3.txt trong thư mục /data. Kiểm tra quyền của file này. Hãy thiết lập sao cho các file và thư mục trong thư mục /data đều có quyền 755.4. Mount file CentOS-5.5.iso vào thư mục /mnt/VirtualCD. Cắt nối file film 1.5GB khi có USB 1GB5. Chép 25 tập film (mỗi tập khoảng 300MB) vào usb 1GB 12
 13. 13. Q&A 13

×