Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Pranesimas s

943 views

Published on

Published in: Education, Technology, Sports
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Pranesimas s

  1. 1. INFORMACINIŲ TECHNOLOGIJŲ TAIKYMAS UGDANT SUTRIKUSIO INTELEKTO MOKINIUS BENDROJO LAVINIMO MOKYKLOJE Vidutė Tatarūnienė, Jonavos pagrindinė mokykla, logopedė-specialioji pedagogė metodininkė Nomeda Urbonavičienė, Jonavos pagrindinė mokykla, informatikos mokytoja metodininkė Skelbiama, jog visi žmonės sukurti lygūs, tačiau lygybėje esama skirtumų…. Protinis atsilikimas sudaro gausiausią intelekto sutrikimų grupę. Nepakankamas mąstymo išsivystymas – pagrindinis protinio atsilikimo požymis. Protiškai atsilikusiems vaikams būdingas pažintinių interesų siaurumas, aktyvumo stoka, neturėjimas poreikio bendrauti su bendraamžiais ir suaugusiais žmonėmis. Ryškūs trūkumai pastebimi ir vaikų kalbos vystymesi. Šie vaikai turi mokymosi problemų, susijusių su dėmesiu, atmintimi, savireguliacija, kalbos raida ir motyvacija. Sutrikusio intelekto moksleiviai mokosi į specialiosios mokyklos ugdymo planą įtrauktų dalykų ir tų bendrojo ugdymo dalykų, kurių pageidauja tėvai. Per visą specialiosios pedagogikos vystymosi istoriją į pirmąją vietą buvo keliamas uždavinys — koreguoti mokinių pažintinę veiklą. Kad sutrikusio intelekto mokinių ugdymas vyktų sėkmingai, pedagoginiame procese turi būti numatytas korekcinis- auklėjamasis darbas, padedantis koreguoti pažintinius procesus. Korekcinis darbas negali būti atsietas nuo mokomųjų uždavinių sprendimo. Mokytojas pamokoje ugdo mokinio gebėjimus, o specialistas (logopedas, specialusis pedagogas) koreguoja sutrikusius pažintinius procesus. Atsižvelgiant į specialiosios mokyklos mokymo planą, užsienio kalbos, chemijos, fizikos bei kitų tiksliųjų mokslų pamokos keičiamos koreguojančiais kompiuteriniais užsiėmimais. Šiems mokiniams suteikiama galimybė susipažinti su kompiuteriu ir įgyti elementarių mokėjimų atliekant nesudėtingas užduotis. Pastebėjome, kad viena iš efektyvesnių priemonių koreguojant sutrikusius pažintinius procesus yra kompiuterinių programų panaudojimas: mokymas vaikus žaisti ir žaidžiant skaičiuoti, spręsti, konstruoti, įvardyti kalbos dalis, žodžio dalis, garsus, atlikti garsų diferencijavimo pratybas yra svarbi korekcinio-auklėjamojo darbo grandis. Tuo tikslu parengta metodinė priemonė „Informacinių technologijų taikymas ugdant sutrikusio intelekto mokinius“+CD. Kompiuterinės programos panaudojamos atsižvelgiant į mokinių protines ir psichologines galimybes, individualius ugdymo planus. Tinkamai parinktos mokomosios kompiuterinės programos žadina vaikų vaizduotę, platėja interesų ratas („Le Paint Petite“ , „Mause Paint“ , „Tamgaroos“, 1
  2. 2. ), sudaro pakilią nuotaiką, ugdomos emocijos („Jpuzzle“ ), maksimaliai lavina kiekvieno moksleivio gabumus, tobulėja mąstymas („Flashcards“ , „Klimat“, , „Max und Marti“ ) Teigiamos emocijos, atsiradusios žaidžiant, aktyvina vaiko veiklą, padeda suvokti ir pritaikyti gramatikos dėsnius, („Preschool Pack“ ), formuoja rašybos įgūdžius(„Įvardink daiktą“), turtina žodyną („Pictures ABC“ ), padeda spręsti uždavinius, susijusius su valingo dėmesio, atminties , asociatyvinės veiklos 2
  3. 3. ugdymu ir formavimu („Megan’s Matching Game“ , „Kiddy Puzzles“ ), sugebėjimu lyginti, gretinti, daryti išvadas, apibendrinimus („Measure it“ , „Animated shapes“ ), išmokstama tvardyti savo norus, ugdomas atsakomybės jausmas. Žinios ir įgūdžiai, kuriuos vaikai įgyja tokių žaidimų metu, gali būti perkeliami į gyvenimą, savarankiškai panaudojami šiuolaikinėje nuolat atsinaujinančioje žinių visuomenėje. Literatūra 1. Šiaurės ir Baltijos šalių projektas „Mokykla visiems“. Mokytojų rengimo ugdyti specialiųjų poreikių turinčius vaikus bendrojo ugdymo klasėse gairės. Vilnius, 2003. 2. Šiaurės ir Baltijos šalių projektas „Mokykla visiems“. Inkliuzinis ugdymas užsienio mokslininkų akiratyje. Vilnius, 2003 3. Šiaurės ir Baltijos šalių projektas „Mokykla visiems“. Mokyklą visiems kuriame šiandien. Vilnius, 2003. 3

×