Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Knygele Spec

943 views

Published on

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Knygele Spec

 1. 1. JONAVOS PAGRINDINĖ MOKYKLA V.TATARŪNIENĖ, N.URBONAVIČIENĖ INFORMACINIŲ TECHNOLOGIJŲ TAIKYMAS UGDANT SUTRIKUSIO INTELEKTO MOKINIUS 2005
 2. 2. Juk nuolat girdime kalbant apie lygybę. Skelbiama, jog visi ţmonės sukurti lygūs, tačiau lygybėje esama ir skirtumų. Protinis atsilikimas sudaro gausiausią intelekto sutrikimų grupę. Protiškai atsilikę vaikai turi mokymosi problemų, susijusių su dėmesiu, atmintimi, savireguliacija, kalbos raida ir motyvacija. Šie moksleiviai ugdomi pagal individualų ugdymo planą, suderintą su bendrojo lavinimo ir atitinkamos specialiosios mokyklos klasės ugdymo planu. Sutrikusio intelekto moksleiviai mokosi į specialiosios mokyklos ugdymo planą įtrauktų dalykų ir tų bendrojo ugdymo dalykų, kurių pageidauja tėvai. Atsiţvelgiant į specialiosios mokyklos mokymo planą, uţsienio kalbos, chemijos, fizikos bei kitų tiksliųjų mokslų pamokos keičiamos kompiuteriniais bei specialiaisiais koreguojančiais uţsiėmimais. Šiems mokiniams suteikiama galimybė susipaţinti su kompiuteriu ir įgyti elementarių mokėjimų, atliekant nesudėtingas uţduotis. Mokytojas pamokoje lavina mokinių gebėjimus, o specialistas koreguoja negalias. Protiškai atsilikusio asmens funkcionavimas yra tiesiogiai susijęs su pagalba, kurią jis gauna iš aplinkos. Pastebėjome, kad viena iš efektyvesnių priemonių sukelti susidomėjimą mokomuoju dalyku yra kompiuterinių programų taikymas. Taip tobulėja mąstymas, ugdomos emocijos, platėja interesų ratas, išmokstama bendradarbiauti grupėse. Protiškai atsilikusių vaikų norą ţaisti kompiuteriu, pritaikau sprendţiant tam tikrus mokymo ir auklėjimo uţdavinius. Mokant vaikus ţaisti ir ţaidţiant skaičiuoti, spręsti, konstruoti, įvardinti kalbos dalis, ţodţio dalis, garsus ugdomos tos vaiko savybės, kurios reikalingos jų mokymui. Kompiuterinės programos ţadina vaikų vaizduotę, sudaro pakilią nuotaiką, maksimaliai lavina kiekvieno moksleivio gabumus. Teigiamos emocijos, atsiradusios ţaidţiant, aktyvina vaiko veiklą, padeda spręsti uţdavinius, susijusius su valingo dėmesio, atminties, asociatyvinės veiklos ugdymu ir formavimu, sugebėjimu lyginti, gretinti, daryti išvadas, apibendrinimus. Ţinios ir įgūdţiai kuriuos vaikai įgyja tokiuose ţaidimuose gali
 3. 3. būti nesunkiai perkeliami į buitį, į gyvenimą, savarankiškai Mokomosios kompiuterinės programos, skirtos paţintinių panaudojami bet kurioje situacijoje. procesų kooregavimui: Dėl paţintinės veiklos vystymosi nepilnavertiškumo, koreguojamasis darbas su sutrikusio intelekto mokiniais Pažintinis procesas Taikoma mokomoji turi būti vykdomas plėtojant šiuos paţintinius procesus: kompiuterinė programa vystyti kalbą 1, 2, 3, 16, 22, 21 vystyti kalbą, ugdyti mąstymą, ugdyti mąstymą 4, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 21, 23 skatinti paţintinius interesus bei paţintinį skatinti paţintinius interesus 1, 6, 9, 10, 21, 22, 25 aktyvumą lavinti dėmesį, bei paţintinį aktyvumą gerinti atmintį, lavinti dėmesį 2, 5, 13, 20 ugdyti suvokimą, plėtoti vaizduotę, gerinti atmintį 2, 18, 20 lavinti smulkiąją ir stambiąją motoriką. ugdyti suvokimą 1, 9, 8, 17, 19, 23 plėtoti vaizduotę 8, 14, 19, 24 lavinti smulkiąją ir 2, 8, 17, 19, 24 stambiąją motoriką
 4. 4. 2. Preschool Pack 1. Teach a tot Paleidimo byla - go.bat. Paleidimo byla – ppk.exe Programos meniu 1.Learn the numbers - skaičiai. 2.Guest the numbers - kiek daiktų? 3.The couting song - karaoke. 4.Learn the letters - raidės. 5.Guess the letters - kuri raidė? 6.The alphabet song - karaoke. 7.Learn the shapes - figūros. 8.Guess the shapes - kuri figūra skirtinga? 9.The shapes song - karaoke. Meniu pasirinkimas -<skaičių klavišai>,grįţti į meniu - <Esc>.
 5. 5. 3. Įvardink daiktą 5.Max und Marti Paleidimo byla - start.bat. Paleidimo byla – run.bat. 4. Animated MATH FLIX Paleidimo byla - math.bat. Programos meniu Išeiti iš programos - pele pasirinkti [Game],[Exit],[Do you realy want to quit?]- [Y]. 6. Animated shapes FLIX Paleidimo byla - shapes.bat. Išeiti iš programos - <Q>. Išeiti iš programos -<Q>,<Enter>.
 6. 6. 7. Animated multiplication and division FLIX Paleidimo byla - amult.bat. Programos meniu 8. Tangrams Paleidimo byla – tang.exe Pagalbinis meniu
 7. 7. 9 Animated clock FLIX Paleidimo byla - aclock.bat. Išeiti iš programos - <Q>. Programos meniu 1.Practice laikrodis 2.Multiple choice ką rodo laikrodis? 3.Analog to - kuri valanda? 4.Digital to analog ką rodys laikrodis? 5.Cuckoo clock laikrodis 10. Measure it Paleidimo byla - g.bat. 11. Aritmetiniai veiksmai Išeiti iš programos - <Esc>. Paleidimo byla – aritmet.exe Programos meniu Programos meniu
 8. 8. 12. Edwin 14. Mause Paint Paleidimo byla – edaddh.exe. Paleidimo byla – egamp40.exe 13. Mokausi skaièiuoti 15. Chalkboard Math Paleidimo byla -matika.exe. Paleidimo byla – cbmath.exe. Programos meniu Viršutinis meniu Apatinis meniu 1 - Suskaičiuok kiek daiktų 1 - laikrodis,kelinta valanda? 2 - sudėtis 2 - atimtis 3 - atimtis 3 - lygtys 4 - sudėtis 4 - daugiau,maţiau 5 - daugiau,maţiau 5 - '' '' '' 6 - sudėtis 6 - sudėtis su keliais dėmenimis 7 - atimtis 7 - atimtis su keliais atėminiais 8,9 - skaičių eilë 8 - sudėtis ir atimtis 0 - išeiti iš programos 9 - daugiau,maţiau 0-išeiti iš programos Pagalbinis meniu F1 - skaičiai nuo 0 iki 10, F2 - skaičiai nuo 0 iki 20
 9. 9. 16. Flashcards 18. Megan’s Matching Game Paleidimo byla – flashcrd.exe Paleidimo byla – match.exe. 17. Jpuzzle 19. Tamgaroos Paleidimo byla – Jpuzzle.exe Paleidimo byla – tangaroo.exe.
 10. 10. 20. Memory 22. Pictures ABC Paleidimo byla – memory.exe. Paleidimo byla – picabc.exe 21. Kiddy Puzzles 23. Cvetnyje liniji Paleidimo byla – puzzles.exe. Paleidimo byla – lines.exe.
 11. 11. 24. Le Paint Petite Paleidimo byla – LPP32.exe 25. Klimat Paleidimo byla – climat.exe.

×