Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
1   DARBO VIETA IR TAISYKLINGA S D SENA DIRBANT                     KOMPIUTERIUJurijus Vaščenkovas. ...
2    Geras kompiuterio stalas turi pakankamai vietos tiek kompiuterio įrangai, tiek rankoms pad ti (4pav.). Svarbi savy...
3                                         arti kūno, o dilbiai patogiai     ...
4    Jei ilgą laiką dirbsite palinkę į priekį – didel tikimyb , kad Jums d l padidintos raumenų įtamposprasid s galvos...
512 pav.               12 pav. Netaisyklinga s d sena d l prasto matymo.     13 pav.         ...
6    Nustatyta, kad ilgas darbo kompiuterio laikas ir nepakankama darbo – poilsio ciklų kontrol yrasusiję su kaulų raum...
7    Organizmas dažnai mus įsp ja apie besiartinančią ligą. Tur tume būti atidūs ir pasteb ti tuossignalus. Prieš atsir...
8               NAUDOTA LITERATŪRA:1. Evaluating your computer orkstation. Occupational safety and health a...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Darbo vietos ergonomika

4,144 views

Published on

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Darbo vietos ergonomika

 1. 1. 1 DARBO VIETA IR TAISYKLINGA S D SENA DIRBANT KOMPIUTERIUJurijus Vaščenkovas. Natūralios medicinos gydymo ir diagnostikos centras „Natura Munda“. Žmon ms daug dirbantiems kompiuteriu ar tiesiog s dimą darbą dažnaiatsiranda kaklo, pečių juostos, nugaros, rankų ar riešų skausmai (1 pav.). Kintastuburo forma, did ja raumenų įsitempimas, atsiranda trigeriniai taškai. Topriežastimi dažnai yra netaisyklinga laikysena, prastas darbo aplinkos bei darboįrankių išplanavimas. Tod l, saugodami savo sveikatą, atkreipkite d mesį į žemiauesančius praktinius patarimus bei pasistenkite juos įgyvendinti. Klaviatūra tur tų būti ne per plati, geriausia – standartin (2 a pav.). Peltada bus ne per daug atitraukta į šoną. Darbo vietos ergonomiką pagerina siaura 1 pav. Dažniausiosklaviatūra (2 b pav.) arba galimyb atskirai naudoti raidinę ir skaičių klaviatūrosdiskomforto, įtampos ar skausmųdalis (1 c pav.). atsiradimo vietos. 2 pav. A – standartin klaviatūra, b – siaura standartin klaviatūra, c – klaviatūra su atskiriama skaičių dalimi, d – per plati klaviatūra. Darbo k d turi būti slankiojanti, su mažiausiaipenkiais ratukais. Lengvai reguliuotis turi k d s atlošoaukštis ir kampas. Atlošas turi būti pakankamai aukštas, kadteiktų atramą pečiams ir, esant galimybei, kaklui. K d satlošo plotis turi neriboti alkūnių judesio atgal. Darbo k dturi tur ti reguliuojamo aukščio atramas rankoms (3 pav.).K d s galimyb suktis aplink savo ašį – leidžia lengvai keistidarbo pozą, tokiu būdu sumažinant nugaros raumenų įtampą. 3 pav. Darbo k d .
 2. 2. 2 Geras kompiuterio stalas turi pakankamai vietos tiek kompiuterio įrangai, tiek rankoms pad ti (4pav.). Svarbi savyb yra galimyb keisti stalo aukštį. 4 pav. Darbo stalas. Taip pat svarbu, kad užtektų vietos daiktams esantiems ant stalo, jie turi būti tvarkingai sud ti. Netvarka labai pablogina geros darbo vietos ergonomikos galimybes. Tokioje vietoje sunku s d ti taisyklingai, sunku taisyklingai sud lioti darbo įrankius (5 pav.). 5 pav. Netvarkingas darbo stalas. Taisyklinga kūno pad tis dirbant. K d s aukštis turi būti toks, kads d tum te patogiai, visa p da pad ta ant žem s (13 pav. a), kampas tarp liemens iršlaunų tur tų būti 110-120o (6 pav.). Dirbti tur tum te atsilošęs atgal apie 20o. Jei būsite palinkęs į priekį – labiauapkrausite stuburą, o jei atsilošite daugiau nei rekomenduojama – po kurio laikopajusite diskomfortą arba skausmą kaklo srityje. Rankos tur tų patogiai gul ti ant k d s rankų atramų. Taip, kad žastas laisvaikristų žemyn, o dilbiai gul tų ant atramos, sudarydami maždaug 90o su žastais (13 b). Taisyklingai rankų pad čiai labai svarbi yra darbo įrankių (klaviatūros, pel s) 6 pav. Taisyklingapad tis bei stalo aukštis. Geriausia pad tis pečiams ir rankoms yra kai žastas laikomas s d sena.
 3. 3. 3 arti kūno, o dilbiai patogiai A B C pad ti ant k d s atramų rankoms ir/arba stalo (7 a pav. ir 13 pav. c). Pel tur tų būti nutolusi ne daugiau 30 cm nuo kūno vidurio linijos (13 pav. f). Priešingu atveju – netaisy- klingai pakils arba pasisuks 7 pav. A – gera rankų pad tis, b – per daug atitraukta ranka, c – petys ir žastas (7 b pav. ir 7 netaisyklingas pasukta ranka. c pav.) D l to įsitems kaklobei pečių juostos raumenys – gali atsirasti diskomfortas ir skausmai. Riešai turi tiesūs gul ti ant stalo. Darbas pasuktais riešais sukelia rimtų sutrikimų tiek riešų, tiek irkituose rankos sąnariuose (8 a pav. ir 8 d pav.). Per aukšta klaviatūra bei pakelti riešai – sąlygoja žalojančiokrūvio padid jimą sąnaryje (8 b ir 8 c pav.). A B Klaviatūros „g“ ir „h“ raid s turi būti ties kūno vidurio linija. Klaviatūros kraštas nutolęs apie 30 cm nuo kūno ir 12- 15 cm nuo stalo krašto (13 pav. e). D Monitorius statomas 60-80 cm atstumu nuo kūno (per ištiestos rankos ilgį).C Didesnis monitorius (19 cm įstrižain s) turi būti statomas dar toliau (13 pav. d). Viršutinis monitoriaus kraštas negali būti aukščiau akių linijos (13 pav. g). Priešingu atveju – lengvai gali atsirasti akių ir kaklo8 pav. A ir b – taisyklinga (tiesi, nuleista) riešų pad tis, problemos.c ir d – netaisyklinga (kreiva, pakelta) riešų pad tis.
 4. 4. 4 Jei ilgą laiką dirbsite palinkę į priekį – didel tikimyb , kad Jums d l padidintos raumenų įtamposprasid s galvos skausmai ir/arba kaklo, pečių lanko skausmai. Dirbti reikia neįsitempus, venkite pad čių kaikaklas ir pečiai pasvirę pirmyn, pakelti (9 pav.). A B 9 pav. A – netaisyklinga laikysena d l į priekį pasvirusių pečių, b – taisyklinga laikysena. Pakelto piršto laikymas dirbant su pele gali sąlygoti alkūn s sąnario sutrikimų atsiradimą (10 pav.). A B 10 pav. A –taisyklinga pirštų pad tis, b – netaisyklinga pad tis – pakeltas pirštas. Labai svarbus veiksnys vengiant sveikatos sutrikimųyra tinkamas darbo vietos apšvietimas. Šviesos turi būtipakankamai, kad nereiktų įtempti akių. Monitorius langoatžvilgiu statomas taip, kad saul s šviesa nešviestų darbuotojuiį akis. Vaizdas visada turi būti ryškus, negalima leisti, kadatsirastų blizg jimas d l kito šviesos šaltinio. Tod lmonitoriaus negalima statyti nei prieš langą, nei šalia jo.Stiprus šviesos šaltinis arti monitoriaus vargina akis. Šviesagali atsispind ti nuo monitoriaus arba šviesti tiesiai į akis (11 11 pav. Netinkama monitoriauspav.). Kabinete turi būti užuolaidos saugančios nuo tiesioginių pad tis prie lango.saul s spindulių. Varginanti šviesa gali sklisti ne tik pro langą, bet ir iš dirbtinių šviesos šaltinių, Jūsų arbaJūsų kolegų stalo lempų (13 pav. l). Visais atvejais tai gali būti tiek akių, tiek kaklo, tiek ir viso pečių lankoproblemų atsiradimo priežastis. Labai svarbu, kad monitorius nebūtų per toli, dirbantysis turi lengvai matyti,neįtempdamas akių, vengdamas kaklo bei pečių polinkio į priekį (12 pav.).
 5. 5. 512 pav. 12 pav. Netaisyklinga s d sena d l prasto matymo. 13 pav. 13 pav. 13 pav. Taisyklinga darbuotojo ir darbo įrankių 13 pav. pad tis: A – k d s aukštis – p dos turi būti pad tos ant žem s; B – rankų atramos aukštis – dilbiai turi patogiai gul ti; C – stalo aukštis - dilbiai ir riešai turi patogiai gul ti, dažnai toks pat kaip B; D – atstumas iki monitoriaus – 60-80 cm; E – atstumas nuo stalo krašto iki klaviatūros – 12-15 cm; F – taisyklinga rankų pad tis – pel nutolusi nuo kūno vidurio ne daugiau 30 cm; G – žiūr jimo kampas – apie 20-30o žemyn; L – tinkamas apšvietimas – lubų lempa, maždaug ties priekiniu stalo kampu.
 6. 6. 6 Nustatyta, kad ilgas darbo kompiuterio laikas ir nepakankama darbo – poilsio ciklų kontrol yrasusiję su kaulų raumenų sistemos diskomforto atsiradimu kaklo ir pečių srityje bei rankose. Monotoniškasdarbas s dimoje pad tyje veda prie ilgalaikio statinio kaklo raumenų apkrovimo, ypač jei darbo vietosdizainas yra netinkamas. Tod l svarbu išmokti kiekvieną minutę padaryti bent kelių sekundžių ilgio minipertrauk lę. O kas valandą bent kelioms minut ms atsitraukti nuo darbo – pakeisti s d jimo pozą, padarytitempimo pratimus ir/arba pasivaikščioti. Kasdien bent 30 min. būkite fiziškai aktyvūs. PASITIKRINKITE! Liga beveik niekada neateina staiga ir nepasteb ta. Dažniausiai tai būną įvairių organizmą žalojančiųveiksnių, susikaupusių metų b gyje pasekm . Atsakykite sau: • Ar darbo priemon s išd stytos teisingai (monitorius, klaviatūra, pel )? • Ar patogūs ir tinkami darbo baldai (stalas, k d )? Ar tinkama jų pad tis? • Ar taisyklinga Jūsų laikysena? • Ar pakanka erdv s darbui? • Ar tinkamas darbo vietos apšvietimas? • Ar darbo metu dažnai atsistojate? Ar dažnai keičiate s d jimo pad tį bei pozą darbo metu? Jei bent į vieną klausimą atsak te neigiamai, deja, Jūs jau esate rizikos grup je. Būtinai pasistenkiteištaisyti darbo vietos ergonomikos klaidas savarankiškai. Jei savarankiškai tai padaryti sunku – mūsųspecialistai suteiks Jums individualią konsultaciją. Esant reikalui – atvyks į Jūsų darbo vietą, įvertins darbovietos bei įrankių ergonominę situaciją bei pad s įgyvendinti pokyčius. Ypač tur tum te atkreipti d mesį jei: • Darbo metu juntate diskomforto, įtampos ar skausmų suaktyv jimą (pečių juostoje, kakle, galvoje, juosmenyje). • Darbo metu juntate galvos, žandikaulių ir/arba akių skausmus.
 7. 7. 7 Organizmas dažnai mus įsp ja apie besiartinančią ligą. Tur tume būti atidūs ir pasteb ti tuossignalus. Prieš atsirandant skausmams sąnariuose ir raumenyse ar jiems jau esant dažnai stebimi įvairūspožymiai. Ar dažnai Jūs pasteb jote pastaruoju metu, kad: 1. Jūsų raumenys yra įsitempę (pvz. gūžiasi pečiai, tempia kaklą); 2. Jaučiate smarkų plakimą ar spaudimą krūtin s srityje; 3. Jaučiate nuovargį pilve, deginimą ar skausmą; 4. Užkiet jo viduriai; 5. Jaučiate galvos svaigimą, netvirtumą; 6. Jaučiat s nervingas ar nepails jęs; 7. Nerimaujate, kad reik s dirbti iki pat darbo pabaigos; 8. Nerimaujate, kad nepaj gsite susitvarkyti su darbo užduotimis; 9. Jaučiat s nedarbingas; 10. Jaučiate depresiją, liūdesį; 11. Jaučiat s pervargęs; 12. Jaučiat s neramus, susirūpinęs; 13. Nebejaučiate pasitenkinimo darbu; 14. Dažnai pykstate ant aplinkinių; 15. Dažnai jaučiate stresą; 16. Sunkiai užmiegate, nes galvojate apie darbą; 17. Naktį griežiate dantimis. Jei bent į vieną klausimą atsak te teigiamai, o požymis kartojasi kelis kartus per savaitę ardažniau – pasistenkite būtinai surasti priežastis bei jas pašalinti. Jei to padaryti nesiseka arba pašalinuspriežastis požymiai nedingsta – apsilankykite pas mus. Patyrę gydytojai, modernios diagnostikos bei gydymopriemon s pad s pašalinti art jančią ar jau esančią ligą. Mus rasite adresu: J. Naugardo g. 13, Kaunas. Telefonas: (8~37) 20 06 20. www.naturamunda.lt
 8. 8. 8 NAUDOTA LITERATŪRA:1. Evaluating your computer orkstation. Occupational safety and health administration. Oregon, USA. Prieiga internete: <http://www.orosha.org>.2. TCO’05 Desktop computers. (2005-06-29). The Swedish Confederation of Professional Employees. Stockholm, Sweden. Prieiga Internete: <http://www.tcodevelopment.com>.3. Theme Computer work. National Institute for Working Life, Sweden. Prieiga internete: <http://www.arbetslivsinstitutet.se/datorarbete/default_en.asp>.4. Questions about computer work and computer input devices. Department for Work and Health National Institute for Working Life. Stockholm, Sweden. Section of Occupational Medicine. Sahlgrenska University Hospital Gothenburg, Sweden. Department of Occupational Medicine. Karolinska Hospital Stockholm, Sweden.

×