Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Int_pam2008

4,441 views

Published on

Published in: Education
 • Be the first to comment

Int_pam2008

 1. 1. JONAVOS ,,NERIES“ PAGRINDINĖ MOKYKLA INTEGRUOTI INFORMACINIŲ TECHNOLOGIJŲ PROJEKTAI Nomeda Urbonavičienė Jonava, 2008
 2. 2. TURINYS ĮVADAS Dalykas Projekto pavadinimas Mokytojai Psl. 1 Informacinės Integruoti IT projektai, N. Urbonavičienė 8 technologijos 6 kl. 2 Video filmų kūrimas, 15 5-6 kl. 3 Biologija Cholesterolis ir kraujagyslių Z. Venckienė, N. Urbonavičienė 17 susirgimai, 7 kl. 4 Informaciniai Informacijos šaltiniai ir Bibliotekininkė R. Masalskienė, 24 gebėjimai saugyklos, 5 kl. N. Urbonavičienė 5 Istorija Lietuva savaip. Istorinės ţinutės, J. Drėgvienė, N. Urbonavičienė 34 5 kl. 6 Lietuvių kalba. Mano pirmoji knygelė. Metų Lietuvių kalbos, dailės, IT 37 Informacinės laikai, mokytojai technologijos. 5 kl. 7 Dailė Seku seku pasaką...“ Lietuvių kalbos, dailės, IT 39 6 kl. mokytojai 8 „Kiškių geguţinė“, V. Tatarūnienė, 42 5-9 kl. N. Urbonavičienė 9 Gamta „Praţydo...“, Z. Venckienė, N. Urbonavičienė 48 4-6 kl. 2
 3. 3. ĮVADAS Projektu galima pavadinti ilgalaikę, kryptingą, aktyvią mokinių veiklą, kurioje jie savarankiškai renkasi, apsisprendţia, planuoja, vertina, tobulina savo gebėjimus, formuoja intelektinio ir organizacinio darbo įgūdţius, sukuria kūrybinį darbą. Projektų rengimo metodas: • ypač vertingas ugdant mokinių kryptingos veiklos įgūdţius; • padeda ugdyti kolektyvinio darbo, jo planavimo, darbų paskirstymo įgūdţius; • leidţia natūraliai integruoti įvairią tematiką; • mokymąsi padaro prasmingu; • suteikia galimybę vaikams atlikti jiems aktualius ir prasmingus darbus. („Pagrindinio ugdymo informacinių technologijų bendroji programa“, 2005) Projektų metodo privalumai: • mokytojas, taikydamas projektų metodą, visada gali tikėtis, kad kiekvienas mokinys įgis skirtingą patirtį; • darbas projekto metodu – tai aktyvi veikla, reali aplinka, problemų sprendimas, įgyta patirtis; • teigiamas bruoţas – netikėtumo elementas; • moksleiviai skatinami suvokti konkretaus projekto ugdomuosius tikslus, skatinama jų mokymosi motyvacija; • moksleiviai tampa tarsi mokytojo bendradarbiai ir mokosi patys bei padeda draugams mokytis; • mokiniai gali problemą spręsti įvairiai, priklausomai nuo interesų, tikslų, poreikių; • vieni gali dirbti savarankiškai, kiti – grupėse, dar kiti – ir vienaip, ir kitaip; • informacijos ieškoma įvairiuose šaltiniuose; • projektai gali būti trumpalaikiai (pamoka, kelios pamokos) ir ilgalaikiai (savaitė, mėnuo, pusmetis,...); • projekto pabaigoje mokiniai įsivertina savo paţangą, atradimus. Projektų metodo taikymo problemos: • įvairių dalykų mokytojų veiklos suderinimas; • moksleivių krūvio galimas padidėjimas; • mokytojo darbo krūvio padidėjimas; • greita IT kaita, terminų įvairumas ir gausybė; • sunku pasiekti projekto išbaigtumo ir tobulumo; • kolektyvinio darbo problemos (darbų paskirstymo, suderinamumo, vadovavimo); • darbo proceso bei produkto įvertinimo problemos. 3
 4. 4. Projektų metodo elementai ugdymo procese: IDĖJŲ SAVIRAIŠKA SAVIUGDA GENERAVIMAS RYŠIAI SU KOLEGIALUMAS VISUOMENE PROJEKTŲ BENDRUOME- METODAS IDĖJŲ BANKAS NIŠKUMAS BENDRADAR- BIAVIMAS MOTYVACIJA DINAMIŠKUMAS KAITA PLĖTOTĖ 1 pav. pagal T. Tamošiūną (1999) 4
 5. 5. MOKYTOJO UŢDAVINIAI SUTEIKTI ŢINIŲ MOKYTI VEIKLOS FORMUOTI ĮGŪDŢIŲ IR BŪDŲ PASAULĖŢIŪRĄ KRYPTINGO POVEIKIO SRITYS MOKYMAS LAVINIMAS AUKLĖJIMAS MOKYTOJO FUNKCIJOS UGDYTI PERDUOTI BENDRUOSIUS KULTŪROS ŢINIAS GEBĖJIMUS EDUKACIJA 2 pav. pagal T. Tamošiūną (1999) 5
 6. 6. Projekto struktūra pagal V. Brazdeikį Mokytojo pasiruošimas projektui:  mokinių gebėjimai;  darbui reikalingos priemonės;  uţduotys;  veiksmų planas, metodika;  vertinimas;  nauda. Projekto etapai: I. Projekto idejos, hipotezes, problemos formulavimas II. Uţduoties apibrėţimas. Formuluojami:  Tikslai.  Uţdaviniai.  Veiklos būdai, metodai.  Vykdymo trukmė. Projekto eigą, veiksmų planas.  Vertinimo kriterijai. III. Mokinių veikla:  Informacijos paieškos strategijos pasirinkimas.  Informacijos sisteminimas, apdorojimas, saugojimas.  Informacijos naudojimas ir taikymas projektiniame darbe. Kūrinio kūrimas. IV. Projekto pristatymas. V. Projekto aptarimas, įvertinimas ir patirties apibendrinimas. Vertinama:  Praktinis rezultatas.  Įgytos ţinias, mokėjimai ir įgūdţiai .  Mokinių pastangos. VI. Projekto sklaida 6
 7. 7. Bendrosiose programose numatomi ugdymo turinio integravimo būdai:  Kelių dalykų mokytojai integruoja dalykų turinį tarpusavyje ir su gyvenimo aktualijomis, pvz., projektiniai darbai, integruotos pamokos, renginiai, akcijos.  Vienas mokytojas susieja savo dalyko mokymą su pasirinkta mokiniams aktualia integruojamąja ar prevencine programa. INFORMACIJOS ŠALTINIAI 1 Tamošiūnas T. (1999). Projektų metodas ugdymo praktikoje. Šiauliai. 2 Vilniaus Jėzuitų gimnazija. Projektinio darbo vertinimo metodika. Vilnius, 2004. 3 Vieno kompiuterio panaudojimas mokykloje. Vilnius, 1998. 4 Brazdeikis V. (1999). Bendrosios programos ir informacinės technologijos .Vilnius. 5 Mokslas ant pakylos. Projekto medţiaga. Vilnius, 2007. 7
 8. 8. 1 TEMA: INTEGRUOTI INFORMACINIŲ TECHNOLOGIJŲ PROJEKTAI PROJEKTO DALYVIAI: 6-7 kl. mokiniai. MOKYTOJA: N. Urbonavičienė, IT mokytoja PROJEKTO VYKDYMO VIETA, LAIKAS IR TRUKMĖ: Jonavos „Neries“ pagrindinė mokykla, einamųjų metų II pusmetis, 8 pamokos. INTEGRACIJA: mokomieji dalykai, informacinės technologijos. PROJEKTINIO DARBO TIKSLAI, UŢDAVINIAI:  Formuoti mokinių informacinę komunikacinę kompetenciją.  Ugdyti darbo su kompiuteriu praktinius įgūdţius.  Mokyti mokytis.  Ugdyti gebėjimą taikyti IKT visose savo veiklos srityse, ypač siekiant mokinių efektyvaus mokymosi.  Ugdyti moksleivių kūrybiškumą.  Ugdyti informacinius gebėjimus, naudodamiesi IKT mokiniai plėstų bendravimą ir erdvėje, ir laike.  Ugdyti pasitikėjimą savo jėgomis.  PROJEKTO METODAI:  Interaktyvus mokymas.  Individualizuotas mokymas.  Mokinių savarankiškas ir grupinis darbas kompiuteriu.  Analizė, savęs įsivertinimas.  Konferencija. PROJEKTINIO DARBO PRIEMONĖS: Microsoft Office programa Power Point 8
 9. 9. PROJEKTO PAGRINDINIAI VEIKSMAI: I.  IT pamokose pristatomas projektas.  Kartu su mokiniais aptariamas ir iškeliamas pagrindinis kūrybinės projektinės uţduoties tikslas ir uţdaviniai.  Planuojama vykdymo trukmė, projekto eiga, veiksmų planas, aptariami vertinimo kriterijai.  Iš siūlomų temų mokiniai išsirenka juos dominančią. II.  Mokiniai konsultuojasi su dalykų mokytojais, renka informaciją.  Mokiniai kuria projektinius darbus, vis susipaţindami su nauju mokymo turiniu.  Mokiniai tikslina ir tobulina kūrybinius darbus. III.  Darbų pristatymas klasėje ir klasės draugų darbų recenzavimas.  Mokiniai patys įsivertina savo darbus ir yra vertinami IT mokytojo. IV.  Viešas mokinių darbų pristatymas mokyklos bendruomenei kasmetinėje rajoninėje mokinių kompiuterinių kūrybinių darbų mugėje http://www.infveikla.projektas.lt/muge.htm REFLEKSIJA: Projekto metu mokiniai;  Išmoksta dirbti savarankiškai.  Prisiima atsakomybę uţ savo darbą.  Naudojasi įvairiose laikmenose saugomais informacijos šaltiniais.  Mokosi bendrauti ir bendradarbiauti.  Išmoksta pasisakyti prieš auditoriją. 9
 10. 10. PROJEKTO MOKYMO TURINYS: Tema Tikslai, uţdaviniai Ugdymo metodai ir formos Mokinių pasiekimai Pamoka 1 Pateikčių rengimas. Supaţindinti su Interaktyvus Geba naudotis Programa Power Point. Power Point aplinka mokymas. pateikčių rengimo Pagrindiniai Power Point Mokyti naudotis Demonstravimas. programa ir elementai. AutoContent Wizard Savarankiškas savarankiškai kuria darbas kompiuteriu pateiktį Pateikčių rengimas automatizuotomis priemonėmis 2 Skaidrių formatavimas Supaţindinti su Interaktyvus Moka kiekvienai skaidrių formatavimo mokymas. skaidrei nustatyti galimybėmis Demonstravimas. norimą tipą ir esant Savarankiškas reikalui jį keisti. darbas kompiuteriu Moka parinkti skaidrei fono spalvą ir uţpildą. Moka pasirinkti dizaino šabloną ir jį taikyti, bei koreguoti rengiant pateik. 3 Grafinių objektų įkėlimas Supaţindinti su Interaktyvus Moka įkelti grafinius grafinių objektų mokymas. objektus į pateiktis ir įkėlimo į skaidres Demonstravimas. juos tinkamai galimybėmis Savarankiškas redaguoti. darbas kompiuteriu 4 Pateikčių Supaţindini su Interaktyvus Saikingai, išradingai, demonstravimas skaidrių mokymas. tinkamai taiko demonstravimo Demonstravimas. paprastus efektus. galimybėmis. Savarankiškas darbas kompiuteriu 5 Papildomų mygtukų Supaţindinti su Interaktyvus Geba įkelti įkėlimas skaidrių tarpusavio mokymas. papildomus mygtukus į ryšiais Demonstravimas. pateiktis Savarankiškas darbas kompiuteriu 6 Skaidrių perţiūros ir Supaţindinti su Interaktyvus Ţino skaidrių keitimo kooregavimo būdai. papildomomis Power mokymas. būdus ir geba pasirinkti Pateikties uţbaigimas. Point galimybėmis Demonstravimas. tinkamiausią Supaţindinti su Savarankiškas skaidrių projektavimo darbas kompiuteriu Moka pateiktį etapais. demonstruoti ir Supaţindinti su komentuoti skaidrių rengimu Ţino pagrindinius spausdinimui reikalavimus loginei pateikties struktūrai ir 10
 11. 11. geba taikyti savarankiškame darbe. Moka parengti pateiktis spausdinimui ir atspausdinti. LAUKIAMAS REZULTATAS: Mokinių sukurti kūrybiniai darbai – puikios mokymo(si) priemonės: http://www.infveikla.projektas.lt /klubas.htm#kd Mokinių kūrybinių darbų pristatymas rajoninėje kompiuterinių kūrybinių darbų mugėje: http://www.infveikla.projektas.lt/muge.htm 11
 12. 12. http://www.infveikla.projektas.lt/projektai.htm http://www.infveikla.projektas.lt/klubas.htm#kd 12
 13. 13. PROJEKTINIO DARBO VERTINIMO METODIKA Tikslai: • mokyti taikyti įvairius mokymosi metodus; • kūrybingai dirbti; • planuoti darbo laiką; • kritiškai vertinti informaciją, mokslo naujoves, jas sieti su gyvenimu; • perteikti mokiniams projektinio darbo atlikimo ir aprašymo, pristatymo ypatumus; • lavinti mokinių retorinius gebėjimus; • ugdyti atsakomybės jausmą, mokyti vertinti ir įsivertinti savo darbą; • skatinti mokinių motyvaciją; • padėti orientuotis renkantis profesiją. 1. Mokiniams siūlomos projektinių darbų temos, atsiţvelgiant į mokinio amţių. Formuluojami uţdaviniai. 2. Nustatoma projektinių darbų pristatymo data. Projektinis darbas turi atitikti reikiamą formą, turinį, apimtį, vertinama remiantis aiškiais, nustatytais kriterijais. Darbus vertina IT mokytojas. 3. Vertinama:  temos pasirinkimo pagrįstumas;  darbo apimtis;  originalus temos sprendimas, pasirinktos temos plėtotė;  ieškojimų įvairovė;  darbo atlikimo kokybė(meninės raiškos priemonių taikymas; techninių priemonių taikymas);  darbo uţbaigtumas;  asmeninės mokinio pastangos dirbti savarankiškai ir kūrybiškai. 4. Pristatymo metu vertinama:  darbo aprašas;  pristatymo glaustumas, informatyvumas, tikslumas (3 min);  gebėjimas atsakyti į klausimus;  sudominimas ir dėmesio išlaikymas;  kalbos kultūra. 5. Projektinis darbas turi būti pateikiamas atsiţvelgiant į bendruosius lietuvių kalbos kultūros reikalavimus. Pristatydamas savo projektinį darbą, mokinys turėtų atsiţvelgti į siūlomus patarimus 7. Projektinio darbo vertinimo ir įsvertinimo lenteles moksleivis įklijuoja į pratybų knygeles. Projektinio darbo įvertinimas fiksuojamas dienyne. 8. Geriausi projektiniai darbai saugomi mokyklos bibliotekoje, IT kabinete. 13
 14. 14. Vertinimo kortelės: Pateiktys 6 klasė Mokinys vertina savo kūrybinį darbą Mokytojas vertina kūrybinį darbą Kriterijus Balai 0-2 3 Kriterijus Balai Sukurta titulinė skaidrė 0, 1 3-4 4 Sukurta titulinė skaidrė 0, 1 Panaudoti bent du skirtingi maketai 0, 1, 2 5-6 5 Panaudoti bent du skirtingi maketai 0, 1, 2 Skaidrių fonas, panaudotas dizainas 0, 1, 2, 3 7-8 6 Skaidrių fonas, panaudotas dizainas 0, 1, 2, 3 Panaudoti skaidrių keitimo efektai 0, 1, 2 9-10 7 Panaudoti skaidrių keitimo efektai 0, 1, 2 Panaudoti skaidrių rodymo efektai 0, 1, 2 11-12 8 Panaudoti skaidrių rodymo efektai 0, 1, 2 Grafinių objektų įterpimas 0, 1, 2, 3 13-14 9 Grafinių objektų įterpimas 0, 1, 2, 3 Teksto įvedimo taisyklių laikymasis 0, 1 15-16 10 Teksto įvedimo taisyklių laikymasis 0, 1 Darbo uţbaigimas 0, 1, 2 Darbo uţbaigimas 0, 1, 2 Testas 7 klasė Mokinys vertina savo kūrybinį darbą Mokytojas vertina kūrybinį darbą Kriterijus Balai 0-4 2 Kriterijus Balai Sukurta titulinė skaidrė 0, 1 5-6 3 Sukurta titulinė skaidrė 0, 1 Panaudoti bent du skirtingi maketai 0, 1, 2 7-8 4 Panaudoti bent du skirtingi maketai 0, 1, 2 Skaidrių fonas, panaudotas dizainas 0, 1, 2, 3 9-10 5 Skaidrių fonas, panaudotas dizainas 0, 1, 2, 3 Panaudoti skaidrių keitimo efektai 0, 1, 2 11-12 6 Panaudoti skaidrių keitimo efektai 0, 1, 2 Panaudoti skaidrių rodymo efektai 0, 1, 2 13-14 7 Panaudoti skaidrių rodymo efektai 0, 1, 2 Grafinių objektų įterpimas 0, 1, 2, 3 15-16 8 Grafinių objektų įterpimas 0, 1, 2, 3 Teksto įvedimo taisyklių laikymasis 0, 1 17-18 9 Teksto įvedimo taisyklių laikymasis 0, 1 19-20 10 Turinys su aktyviomis nuorodomis 0, 1, 2 Turinys su aktyviomis nuorodomis 0, 1, 2 Demonstravimo valdymas 0, 1, 2 Demonstravimo valdymas 0, 1, 2 Darbo uţbaigimas 0, 1, 2 Darbo uţbaigimas 0, 1, 2 Testas INFORMACIJOS ŠALTINIAI 1 Tamošiūnas T. (1999). Projektų metodas ugdymo praktikoje. Šiauliai. 2 Vilniaus Jėzuitų gimnazija. Projektinio darbo vertinimo metodika. Vilnius, 2004. 3 Vieno kompiuterio panaudojimas mokykloje. Vilnius, 1998. 4 Brazdeikis V. (1999). Bendrosios programos ir informacinės technologijos .Vilnius. 5 Mokslas ant pakylos. Projekto medţiaga. Vilnius, 2007. 14
 15. 15. 2 TEMA: PROJEKTAS „VIDEO FILMŲ KŪRIMAS“ PROJEKTO DALYVIAI: jaunesniųjų klasių mokiniai. MOKYTOJA: N. Urbonavičienė, IT mokytoja. PROJEKTO VYKDYMO VIETA, TRUKMĖ: projektas vykdomas mokykloje papildomojo ugdymo uţsiėmimų metu, einamųjų metų II pusmetį. PROJEKTO TIKSLA, UŢDAVINIAI:  Ugdyti mokinių informacinius, socialinius, komunikacinius gebėjimus.  Ugdyti darbo su kompiuteriu praktinius įgūdţius. PROJEKTO METODAI:  Interaktyvus mokymas.  Individualizuotas mokymas.  Grupinis ir savarankiškas darbas kompiuteriu.  Analizė, savęs vertinimas.  Konferencija. PROJEKTINIO DARBO PRIEMONĖS: programos „Windows Movie Maker“, „Sound Recorder“. PROJEKTO PAGRINDINIAI VEIKSMAI:  Mokiniams pristatomas projektas, planuojama projekto vykdymo trukmė, eiga. Mokiniai išsako savo lūkesčius, savarankiškai renkasi temą, kurią atskleis savo sukurtame filme.  Mokiniai kuria scenarijus, programa MS Paint piešia ir kaupia būsimojo filmo kadrus.  Projekto pagrindas – darbo kompiuteriu praktinių įgūdţių gilinimas. Mokiniai išmoksta dirbti su programomis „Windows Movie Maker“, „Sound Recorder“. Kiekvienas mokinys kuria filmuką individualiai, savo sugalvota tema. 15
 16. 16.  Darbų pristatymas mokyklos bendruomenei ir vertinimas mokykliniame video filmų forume http://www.infveikla.projektas.lt/forumas.htm. Išrenkami ir apdovanojami geriausieji darbai. 16
 17. 17. 3 TEMA: INTEGRUOTAS BIOLOGIJOS – IT TIRIAMASIS PROJEKTAS „ CHOLESTEROLIS IR KRAUJAGYSLIŲ SUSIRGIMAI “ PROJEKTO DALYVIAI: 7 kl. mokiniai. MOKYTOJAI: Zita Venckienė, biologijos mokytoja, Nomeda Urbonavičienė, IT mokytoja. INTEGRACIJA: biologija, informacinės technologijos. SITUACIJA: Audronės Šuminienės parengtame 7 klasės biologijos vadovėlyje, kartojant 3 skyrių „Dujų ir maisto medţiagų judėjimas organizme“, viena iš uţduočių yra: „Paruošk trumpą reportaţą televizijos ţinių laidai apie kraujagyslių susirgimus, kuriuos sukelia kraujyje esantis cholesterolis, tavo pasirinktu būdu“. Remiantis šia uţduotimi, buvo atliktas projektinis tiriamasis darbas „Cholesterolis ir kraujagyslių susirgimai“. PROJEKTO TIKSLAI, UŢDAVINIAI: Biologija: Išsiaiškinti cholesterolio kiekį kraujyje įtakojančius faktorius.  Išsiaiškinti, kas yra cholesterolis.  Išsiaiškinti, kokius kraujagyslių susirgimus sukelia padidėjęs cholesterolio kiekis kraujyje.  Remiantis pasirinkta metodika, ištirti gyvenimo būdo įpročius, įtakojančius cholesterolio kiekį kraujyje Informacinės technologijos: Gilinti darbo kompiuteriu įgūdţius.  Taikyti skaičiuoklę praktinėms uţduotims atlikti – duomenims apdoroti.  Parengti projektinio darbo pristatymą – pateiktį. Bendrieji gebėjimai:  Ugdyti gebėjimą dirbti grupėje.  Ugdyti gebėjimus bendrauti ir bendradarbiauti, pasitikėti savimi. 17
 18. 18. PROJEKTO EIGA:  Moksleiviams pristatoma projekto tema, formuluojami tikslai. Moksleiviai pasidalina į grupes. Apibrėţiamos uţduotys, nustatoma informacijos paieškos strategija ir paieškos šaltiniai (1 priedas). Aptariami galimi tyrimo metodai.  Mokinių tyrimo sritys: Cholesterolis ir kraujagyslių susirgimai: 1 Cholesterolis kiekio įtaka kraujagyslių susirgimams 2 Gyvenimo būdas ir cholesterolis 2.1 Mitybos įpročiai 2.2 Ţalingi rūkymo įpročiai 2.3 Fizinis aktyvumas 2.4 Kūno masės indeksas  Pasirenkami tyrimo metodai – dokumentų analizė, anketinė apklausa. Sudaroma anketa (2 priedas). Anketą sudaro 19 klausimų - 4 klausimų blokai : mitybos įpročiai, rūkymas, fizinis aktyvumas, kūno masės indekso tyrimas. Mitybos įpročiams tirti anketoje buvo pateikta 14 klausimų iš KMU parengto klausimyno (http://info.kmu.lt/sveikas).  Vykdoma anketinė apklausa. Projekto metu apklausoje dalyvavo mokyklos 7-8 klasių moksleivių šeimų nariai.  Moksleiviai, naudodamiesi skaičiuokle MS Excel, apdoroja anketinės apklausos duomenis. Nnaudojama KMU vertinimo metodika (http://info.kmu.lt/sveikas). Tiriamasis darbas apibendrinamas, daromos išvados, rekomendacijos (3 priedas) Parengiamas projektinio darbo aprašymas – ataskaita (naudojama teksto rengyklė MS Word).  Moksleiviai, naudodamiesi programa MS Power Point, parengia projekto pristatymą – pateiktį (4 priedas).  Vertinimas: projektinis - tiriamasis darbas pristatomas mokyklos bendruomenei. 18
 19. 19. 1 priedas INFORMACIJOS ŠALTINIAI 1 Šuminienė A. Biologija 7 klasei. 1 pratybų sąsiuvinis. - Vilnius, 2003. 2 Šuminienė A. Biologija 7 klasei. – Vilnius, 2000. 3 Burnie D. Mokyklinė enciklopedija Gamta. - Vilnius, 2000. 4 Lale Ch., Daniels A., Duke M. Gamtos mokslai. - Vilnius, 1998. 5 http://info.kmu.lt 6 http://www.vpc.lt 7 http://ausis.gf.vu.lt 8 http://nordfarm.5ci.lt 9 http://www.sveikas.lt/ 10 http://www.shaping.lt/RimasStukas/Apie%20mityba.htm 11 http://infosveikata.sam.lt/puslapis3-2-2.htm 12 http://www.medcentras.lt/sveikata/ar_verta_laukti_infarkto.htm 13 http://www.kmu.lt/profilaktika/Chol.html 14 http://info.kmu.lt/sveikas/vertinim/rizik_v/lipid_ap.htm 19
 20. 20. 2 priedas ANKETA (http://info.kmu.lt/sveikas). Ačiū, kad sutikote atsakyti į anketos teiginius. Ačiū uţ bendradarbiavimą. Vyras  Moteris  Amţius: 30-40 metų  40-50 metų  50-60 metų  virš 60 metų  TEIGINYS TAIP NE Aš valgau švieţius vaisius (obuolius, kriaušes, bananus, apelsinus   ir kt.) bent penkis kartus per savaitę Valgydamas vištą aš paprastai suvalgau ir odelę   Aš valgau konditerijos gaminius (sausainius, pyragaičius, bandeles   ir kt.) bent penkis kartus per savaitę Vartoju tik liesą pieną (1% riebumo) ir liesus pieno produktus   Valgau bulvių traškučius, riebaluose virtas bulves bent tris kartus   per savaitę Aš kasdien valgau darţoves   Aš kasdien suvalgau bent tris riekeles duonos   Valgau skaidulinių medţiagų turintį maistą (duoną iš rupaus   malimo miltų, dribsnius, grikių, aviţinių, kvietinių, mieţinių kruopų košes) bent penkias dienas per savaitę Valgau ankštines darţoves (pupeles, ţirnius) bent tris dienas per   savaitę Valgau keptą maistą (kiaušinienę, mėsą, ţuvį, paukštieną, bulves)   bent penkis kartus per savaitę Ruošdamas maistą ar valgydamas visada pašalinu riebalus nuo   mėsos ir paukštienos Į puodelį arbatos arba kavos dedu ne maţiau 2 šaukštelių cukraus   Aš niekada nesūdau pagaminto maisto papildomai   Valgau ţuvį bent dvi dienas per savaitę   Aš rūkau   Aš kasdien vaikštau, bėgioju, atlieku kitus fizinius pratimus ne   maţiau kaip 30min Mano kūno svorio ir ūgio kvadratu santykis lygus (pvz. 70,5kg : 1,822m = 38,73) 20
 21. 21. 3 priedas SVEIKOS MITYBOS REKOMENDACIJOS (http://info.kmu.lt/sveikas) SVEIKOS MITYBOS TAISYKLĖS 1. Valgykite maistingą, įvairų, daţniau augalinės nei gyvulinės kilmės maistą 2. Kelis kartus per dieną valgykite duonos, kruopų, makaronų ar bulvių 3. Kelis kartus per dieną valgykite įvairių, daţniau švieţių, vietinių darţovių ir vaisių (bent 400g per dieną) 4. Išlaikykite normalų kūno svorį (kūno masės indeksas – 20-25). Kasdien aktyviai fiziškai judėkite 5. Kontroliuokite riebalų vartojimą (ne daugiau kaip 30% paros maisto davinio energijos); gyvulinius riebalus, kuriuose yra daug sočiųjų riebalų rūgščių, keiskite augaliniais aliejais ir minkštais margarinais, sudarytais iš nesočiųjų riebalų rūgščių. 6. Riebią mėsą ir mėsos produktus pakeiskite ankštinėmis darţovėmis, ţuvimi, paukštiena ar liesa mėsa. 7. Vartokite liesą pieną ir liesus, nesūrius pieno produktus (rūgpienį, kefyrą, jogurtą, varškę, sūrį). 8. Rinkitės maisto produktus, turinčius maţai cukraus; rečiau vartokite rafinuoto cukraus, saldţių gėrimų, saldumynų. 9. Valgykite nesūrų maistą. Bendras druskos kiekis maiste, įskaitant gaunamą su rūkytais, sūdytais, konservuotais produktais, duona, neturi viršyti vieno arbatinio šaukštelio (6g). Vartokite druską su jodu. 10. Ruoškite maistą, laikydamiesi higienos taisyklių. Virkite, troškinkite, naudokitės mikrobangomis krosnelėmis, kad reikėtų dėti maţiau riebalų. 21
 22. 22. Cholesterolio Maisto produktai kiekis, mg Jautiena, Aukščiausios rūšies , tik liesa, kepta 84 100 g Liesa, vidutiniškai apkepta 87 Mėsos Maltinis iš kiaulienos ir jautienos 47 produktai, Parūkytos kiaulienos, jautienos pieniškos dešrelės 71 100 g Rūkytos jautienos dešrelės 48 Kiaulienos ir jautienos saliami dešra 79 Kiauliena, Visiškai liesa kumpio išpjova 45 100g Troškinta, vien liesa kiaulės nugarinė 111 Troškinta kiaulienos šoninė 121 Naminiai Kepta vištiena: 85 paukščiai, balta mėsa be odelės 84 100g balta mėsa su odele 93 tamsi mėsa su odele 91 vištos odelė 83 Ţuvis, Atlanto menkė (kepta orkaitėje) 58 100g Ešerys su prieskoniais (keptas orkaitėje) 115 Tunas (be riebalų keptas orkaitėje) 49 Skumbrė (be riebalų kepta orkaitėje) 75 Moliuskai, Moliuskai su prieskoniais (troškinti garuose) 67 austrės, Austrės (troškintos garuose) 109 krabai, 100g Krabai (troškinti garuose) 100 Kepenys ir Virtos vištos kepenys 631 smegenys, Troškintos jaučių kepenys 389 100g Virtos kiaulės smegenys 2552 Kiaušiniai Kiaušinio trynys (virtas ar ţalias) 272 1 trynys = Kiaušinio baltymas (virtas ar ţalias) 0 17g Virtas kiaušinis 272 1 baltymas = 33g Visas =50 g Riešutai ir Skrudintos saulėgrąţų sėklos 0 sėklos, 100g Skrudinti migdolai 0 Skrudinti kaštonai 0 Dţiovinti graikiniai riešutai 0 Dţiovinti pistacijos riešutai 0 Dţiovinti ţemės riešutai 0 Dţiovinti braziliški riešutai 0 Vaisiai, 100g Švieţi persikai 0 Švieţi apelsinai 0 Švieţios braškės (ţemuogės) 0 Švieţi obuoliai su odele 0 22
 23. 23. Darţovės, Virtos, dţiovintos: 100g bulvės su lupena 0 morkos 0 špinatai 0 brokoliai 0 ţalios ir geltonos pupelės 0 moliūgai 0 kukurūzai 0 Avokado vaisiai (be odelės ir sėklų): Floridos 0 Kalifornijos 0 Grūdiniai ir Virti skaldyti ţirniai 0 ankštiniai, Virto paprastos pupelės 0 100g Virti aviţiniai dribsniai 0 Pienas ir Nugriebtas pienas 4 grietinėlė, Pasukos (0,9% rieb.) 9 1 stiklinė Pienas (1% rieb.) 10 Natūralus pienas (3,7% rieb.) 35 Neriebi grietinėlė 159 Riebi, plakta grietinėlė 326 Jogurtas ir Jogurtas iš nugriebto pieno (be priedų) 4 grietinė, Neriebus grynas jogurtas (1,6% rieb.) 14 1 stiklinė Grynas jogurtas iš natūralaus pieno 29 Grietinė 102 Minkšti Varškės sūris (1% rieb.) 4,4 sūriai, Riebus sūris 109,6 100g Fermentiniai Priklausomai nuo riebumo 57,9 - 104,4 (kieti) sūriai, 100g Aliejai, Saulėgrąţų 0 1 stiklinė Kukurūzų 0 Alyvų 0 Sojos 0 Margarinas 0 Ţemės riešutų aliejus 0 Palmių 0 Kokoso 0 Gyvulių Vištos taukai 174 taukai, Kiaulės taukai 195 1 stiklinė Avies taukai 209 Jaučio taukai 223 Sviestas 496 23
 24. 24. 4 TEMA: ILGALAIKIS PROJEKTAS „INFORMACIJOS ŠALTINIAI IR SAUGYKLOS“ PROJEKTO DALYVIAI: 5 klasės mokiniai. MOKYTOJAI: N. Urbonavičienė, IT mokytoja, bibliotekininkė R. Masalskienė. PROJEKTO VYKDYMO VIETA, TRUKMĖ: Jonavos „Neries“ pagrindinės mokyklos biblioteka, einamieji metai, II pusmetis, 1 pamoka. INTEGRACIJA: informacinių gebėjimų ugdymas, IT. PROJEKTO TIKSLAS: mokinių informacinių gebėjimų ugdymas. PROJEKTO METODAI: Interaktyvus mokymas, grupinis darbas. PROJEKTO EIGA: Mokytojų veikla Mokinių veikla Vertinimas Laikas Pamokos pradžia. Skelbiama projekto tema, tikslai. Mokiniai pasiruošia darbui 2 min. Naujos temos aiškinimas. Interaktyvus mokymas. Mokiniai stebi 10 min. Mokiniai supaţindinami su demonstruojamas pateiktis, naujomis sąvokomis, terminais: aktyviai atsakinėja į Formuojamasis Kas yra informacija? klausimus, pateikia savo vertinimas Kokie yra informacijos šaltiniai? samprotavimus. Kur saugoma informacija? Informacijos saugyklos Informacijos paieška bibliotekoje (1 priedas) Darbas grupėse. Mokiniai suskirstomi į grupes – Komandų atstovai ištraukia 15 min. komandas. uţduotis kiekvienai grupei Paaiškinamos savarankiškos (2 priedas). uţduotys. Mokiniai raštu atlieka gautas uţduotis. 24
 25. 25. Grupinių darbų pristatymas.. Mokytojos kartu su mokiniais Kiekviena grupė pristato Formuojamasis 10 min. klauso grupių atliktų uţduočių atliktą uţduotį.. vertinimas pristatymo ir juos vertina. . Apibendrinimas Mokytojos prašo apibendrinti, tai ką Mokiniai atsako į mokytojų mokiniai suţinojo projekto metu, pateiktus klausimus. 8 min. uţduoda klausimus, skatina Mokiniai išsako savo mintis mokinius išsakyti savo mintis apie apie projektą: kas pavyko, projektą, skatinama mokinių kas nepavyko, vyksta diskusija. diskusija. . Pabaiga Skelbiama projekto pabaiga 25
 26. 26. 1 priedas Reikšminga informacija Informacija - tai ţinios, kurias galima perduoti, priimti, įsiminti. Ji gali būti perduota įvairiais būdais - ţodţiu, per spaudą, radiją, televiziją, internetą ir kt. Reikšminiai ţodţiai – svarbiausi, informaciją apibūdinantys ţodţiai, kuriais naudojamasi ieškant dokumentų. Biblioteka Biblioteka - tai ta vieta, kur laikomos ir saugomos knygos ir kiti dokumentai: ţurnalai, laikraščiai, rankraščiai, mikrofilmai, garso ir vaizdo įrašai, kompiuteriniai dokumentai (kompaktiniai diskai, disketės). Tačiau biblioteka ne tik saugo, bet ir siekia, kad visa tai, kas sukaupta būtų prieinama kiekvienam ţmogui. Didţioji paieška Informacinių leidinių fondas - bibliotekos fondo dalis kurią sudaro enciklopedijos, ţinynai, ţodynai, bibliografiniai leidiniai ir kt. Pagalbinė rodyklė padeda surasti tekste reikiamą informaciją. Ji gali būti abėcėlinė, dalykinė ir kt. Rodyklė paprastai būna knygos gale ir padeda greičiau susirasti, kuriame knygos puslapyje yra jums įdomūs dalykai. Dokumentų fondas - sutvarkytų dokumentų visuma. Katalogas bibliotekoje - tai kortelių, kuriose surašytos ţinios apie knygas visuma. Katalogai gali būti: Abėcėlinis – kortelės jame išdėstytos pagal autoriaus pavardę arba knygos pavadinimą (jei nėra autoriaus) abėcėlės seka. Jis:  parodo, kokios knygos yra bibliotekoje  ar yra bibliotekoje skaitytojui reikalinga knyga  kokie knygos leidimai yra bibliotekoje  kokios knygos apie tam tikrą asmenį, organizaciją yra bibliotekoje Sisteminis katalogas - jame kortelės su ţiniomis apie knygą išdėstytos pagal mokslo sritis, klasifikuojamos pagal UDK (universaliąją dešimtainę klasifikaciją). Be to, kas jau buvo minėta kalbant apie abėcėlinį katalogą, sisteminis katalogas dar parodo, kurių mokslo sričių knygų yra bibliotekoje. Antraščių katalogas - jei pamiršai autoriaus pavardę, o ţinai tik knygos pavadinimą, duomenų apie knygą ieškok šiame kataloge. 26
 27. 27. Elektroninis katalogas. Sisteminė straipsnių kartoteka bus kompasas ieškant informacijos pagal mokslo sritis įvairių straipsnių jūroje. Internetas Internetas - tai pasaulinis tinklas, kuriame sukaupta įvairių įvairiausia informacija. Tai tarsi "biblioteka be sienų". Čia galite skaityti, aplankyti įvairiausias pasaulio vietas, susirasti draugų, ţaisti, mokytis. 27
 28. 28. 2 priedas UDK 9 Geografija. Biografijos. Istorija 902/904 Archeologija. Priešistorė 908 Kraštotyra 91 Geografija. Geografiniai žemės, šalių ir UDK pagrindiniai skyriai rajonų tyrimai 929 Biografijos 0 Bendras skyrius 93/99 Istorija 1 Filosofija. Psichologija 2 Religija. Teologija 3 Visuomenės mokslai 5 Matematika. Gamtos mokslai 6 Taikomieji mokslai 7 Menas. Fotografija 8 Kalbotyra. Literatūros mokslas. Grožinė literatūra 9 Geografija. Biografijos istorija 929 Biografijos 28
 29. 29. 3 priedas Katalogai. Kartotekos 29
 30. 30. 4 priedas Kataloginė kortelė 59/KU - 184 Kundrotienė, Regina Maţa bitutė - gardus medutis: [esė] / Regina Kundrotienė; [dailininkas Edmundas Unguraitis]. - Kaunas: Varpas, 1998 (Kaunas; Epaisas). - 15, [1] p.: iliustr. - (Smalsučio bibliotekėlė). - Virš. aut. nenurodyta. - ISBN 9989 - 10 - 070 - 4: 2.50 I. Unguraitis, Edmundas. 1. Bitės - Vaikų literatūra. 2. Vaikų literatūra, lietuvių. 3. Iliustruotos knygos (vaikų literatūra) - Lietuva UDK: 59 Saugojimo vieta: 2V F10 1V 3V 4V F11 F3 F4 F5 VS Abėcėlinis katalogas Sisteminis katalogas Autorius - Kundrotienė, Regina Dokumento indeksas - UDK 59 Antraštė - Maţa bitutė - gardus medutis Antraščių katalogas Elektroninis katalogas (ABIS) Antraštė - Maţa bitutė - gardus medutis Antraštė, asmenvardis, kolektyvas, dalykas, leidimo metai, leidėjas. Papildomai pasirenkama dokumentų rūšis, kalba INFORMACIJOS ŠALTINIAI 1. Informacinių gebėjimų ugdymas. http://www.biblioteka.lt/vaikai/inf.ig.html 2. Dagienė V. (2003). Informacinės technologijos. 2 dalis. Vilnius. 30
 31. 31. Projekto akimirkos: 31
 32. 32. Uţduotys: 32
 33. 33. 33
 34. 34. 5 TEMA: VIDEOPROJEKTAS „LIETUVA SAVAIP. ISTORINĖS ŢINUTĖS“ PROJEKTO DALYVIAI: 6 klasės mokiniai. MOKYTOJAI: J. Drėgvienė, istorijos mokytoja, N. Urbonavičienė, IT mokytoja. PROJEKTO VYKDYMO VIETA, TRUKMĖ: Jonavos „Neries“ pagrindinė mokykla, 2007 m., 2 mėn. PROJEKTO IDĖJA: „Esame daug kur buvę, aplankę daugelį šalies muziejų, o ar uţsukome į savo mokyklos, savo miestelio etnografinį, krašto muziejų?“ INTEGRACIJA: istorija, IT. PROJEKTINIO DARBO TIKSLAI, UŢDAVINIAI:  Supaţindinti su mokyklos etnografine seklyčia ir ją populiarinti.  Paskatinti mokinius tapti etnokultūros tyrinėtojais.  Gilinti darbo kompiuteriu įgūdţius.  Ugdyti gebėjimą dirbti grupėje, bendrauti ir bendradarbiauti.  Ugdyti kūrybinį aktyvumą ir meninę saviraišką. PROJEKTO METODAI:  paskaita,  darbas grupėse,  savarankiškas darbas kompiuteriu. PROJEKTINIO DARBO PRIEMONĖS: Windows Movie Maker, Sound Recorder PROJEKTINIO DARBO REZULTATAS: Sukurtas videofilmas, kuris bus publikuojamas mokyklos internetinėje svetainėje. 34
 35. 35. PROJEKTO EIGA: Projektas vykdomas papildomojo ugdymo užsiėmimų metu.  Mokiniams pristatoma projekto tema. Apibrėţiamos uţduotys, darbo metodai, informacijos paieškos strategija, informacijos šaltiniai.  Mokiniai kuria scenarijų , renka medţiagą apie mokyklos etnografinės seklyčios eksponatus – aprašus, fotonuotraukas (Priedas).  Mokiniai susipaţįsta su Windows Movie Maker, mokosi dirbti su šia programa. Kuriamas iki 3 min. videofilmukas. Darbelis mokinių įgarsinamas.  Vertinamas galutinis rezultatas, darbas pristatomas mokyklos bendruomenei. Projekto pristatymas, sklaida – Darbas pristatomas rajoninėje mokinių kompiuterinių kūrybinių darbų mugėje http://www.infveikla.projektas.lt/muge.htm, publikuojamas internete: http://www.neris.jonava.lm.lt/seklycia/index.htm 35
 36. 36. 1 priedas Scenarijus Pagrindinis veikėjas animuotas berniukas Visažiniukas.  Praverkime mokyklos etnografinės seklyčios duris.  Kiek daug eksponatų! Ir kiekvienas iš jų turi savo istoriją.  Ar ţinai koks lino kelias iki drobės? Demonstruojami ir komentuojami:  Verpimo ratelis. Ratelis – skirtas linams, vilnai verbti. Kaime moterys ilgais ţiemos vakarais verpdavo linus, vilnas, iš kurių vėliau megzdavo kojines, ausdavo drobes.  Skietas. Skietas – tai viena iš audimo staklių detalių. Skieto pagalba moterys galėjo suverti siūlus taip, kad galėtų surinkti joms norimą raštą, ornamentą.  Ar ţinai namų apyvokos daiktų paskirtį? Demonstruojami ir komentuojami:  Ţibintas. Ţibintas – prietaisas, skirtas pasišviesti atliekant įvairius ūkio darbus tvarte, kluone, net ir į pirtį nešdavosi. Įvairiai jis buvo vadinamas: fanaru, ţibintu, lektarna. Uţpildomas ţibalu, todėl elgtis reikėjo atsargiai, kad neuţgestų arba nukritęs nesukeltų gaisro.  Ţibalinė lempa. Ţibalinė lempa – skirta gyvenamosioms patalpoms apšviesti. Turi metalinę ir stiklinę dalį. Kurui naudojamas ţibalas. Lempos buvo kabinamos ant sienų, puošiamos popieriaus karpiniais.  Lygintuvas (prosas) – taip seniau vadino prietaisą, skirtą drabuţiams lyginti. Lygintuvų būta įvairių. Labiausiai paplitę buvo lygintuvai, kurių įkaitinimui į vidų buvo dedamos ţarijos.  Nekočiukė. Nekočiukė – gelda. Būta įvairių, o ir paskirtis priklausė nuo nekočiukės dydţio. Maţa buvo naudojama šeimininkų – bulvėms tarkuoti, didesnė – mėsai sūdyti, o didelės, iš geros medienos išskobtos – maţiems vaikeliams maudyti.  Liţė. Liţė – kaimo ţmonės kepdavo duoną, ragaišį iš pačių sumaltų javų. Skanią duonelę iškepti mokėjo kiekviena kaimo moteris. O liţė buvo naudojama, kad pašauti suformuotą duonos kepalėlį į karštą krosnį.  Ar ţinai kaip seniau rengėsi, ką avėjo? Demonstruojami ir komentuojami:  Klumpės. Klumpė – valstiečio apavas. Odiniai batai buvo labai brangūs. Juos avėdavo tik einant į baţnyčią. O klumpes pasigaminti mokėjo kiekvienas kaimo vyras. Sunkios, o ir nepatogios! Vaikams gamino maţas klumpytes.  Jei nori apie visa tai ir daugiau suţinoti, uţsuk į mokyklos etnografinę seklyčią!
 37. 37. 6 TEMA: ILGALAIKIS INTEGRUOTAS PROJEKTAS „MANO PIRMOJI KNYGELĖ. METŲ LAIKAI“ PROJEKTO DALYVIAI: 5 klasės mokiniai. MOKYTOJAI: lietuvių kalbos ir IT mokytojos. PROJEKTO VYKDYMO VIETA, TRUKMĖ: Jonavos „Neries“ pagrindinė mokykla, 2005-2008. INTEGRACIJA: lietuvių kalba, IT. PROJEKTINIO DARBO TIKSLAI, UŢDAVINIAI:  Ugdyti mokinių filologinę kultūrą.  Ugdyti kūrybinį aktyvumą ir meninę saviraišką.  Ugdyti moksleivių informacinius gebėjimus.  Gilinti darbo kompiuteriu įgūdţius.  Ugdyti gebėjimą dirbti grupėje, bendrauti ir bendradarbiauti.  Skatinti mokinių savivertę. PROJEKTO METODAI:  paskaitos,  diskusijos,  darbas grupėse,  savarankiškas darbas kompiuteriu. PROJEKTINIO DARBO PRIEMONĖS: Tekstų rengyklė MS Word, Grafikos redaktorius Paint PROJEKTINIO DARBO REZULTATAS: Mokinių sukurta eilėraščių knygelė.
 38. 38. PROJEKTO EIGA:  Mokiniams pristatoma projekto tema. Apibrėţiamos uţduotys, darbo metodai, projekto eiga.  Lietuvių kalbos pamokose: Mokiniai kuria eilėraščius, rašinėlius, renka mįsles apie metų laikus  Informacinių technologijų pamokose: Mokiniai renka ir formatuoja tekstus, naudodami tekstų rengyklę MS Word. Mokiniai piešia piešinius, naudodami grafikos redaktorių Paint ir jais papildo surinktus tekstus.  Papildomojo ugdymo užsiėmimuose: Maketuojama eilėraščių knygelė.  Vertinamas veiklos rezultatas, mokinių pastangos. Vyksta patirties apibendrinimas. Projekto pristatymas, sklaida –  Darbai pristatomai rajoninėje mokinių kompiuterinių kūrybinių darbų mugėje http://www.infveikla.projektas.lt/muge.htm, publikuojami internete: http://www.infveikla.projektas.lt/ekuryba/metai.html
 39. 39. 7 TEMA: ILGALAIKIS INTEGRUOTAS PROJEKTAS „SEKU SEKU PASAKĄ...“ PROJEKTO DALYVIAI: 6 klasės mokiniai. MOKYTOJAI: kalbų mokytojai, informacinių technologijų mokytoja, dailės mokytojai, spec. pedagogė - logopedė, bibliotekininkės. PROJEKTO VYKDYMO VIETA, LAIKAS, TRUKMĖ: Jonavos „Neries“ pagrindinė mokykla, projekto pradţia 2008 m., 2 mėn. PROJEKTINIO DARBO TIKSLAI, UŢDAVINIAI:  taikyti tarpdalykinę integraciją,  ugdyti mokinių filologinę kultūrą,  plėsti pasaulėţiūtą,  lavinti piešimo įgūdţius,  ugdyti mokinių informacinę kultūrą ir kompiuterinį raštingumą,  ugdyti gebėjimą dirbti grupėje, bendrauti ir bendradarbiauti,  ugdyti bendruosius gebėjinus,  skatinti mokinių savivertę. PROJEKTO METODAI:  interaktyvu mokymas,  skaitymas rolėmis,  interpretacija,  diskusijos,  darbas grupėse,  savarankiškas darbas kompiuteriu. . PROJEKTINIO DARBO PRIEMONĖS: Microsoft Office programa Power Point, Sound Recorder, grafikos redaktoriai
 40. 40. PROJEKTO PAGRINDINIAI VEIKSMAI:  Mokiniams pristatoma projekto tema. Apibrėţiamos uţduotys, darbo metodai, projekto vykdymo eiga.  Bibliotekoje: Mokiniai, bibliotekininkių padedami, pasirenka pasakas, kurias norėtų pristatyti ir įgarsinti.  Užsienio kalbų, lietuvių kalbos pamokose - Mokiniai susipaţįsta su pasaka, mokosi naujus ţodţius – plečiamas uţsienio kalbų ţodynas, klauso pasaką, skaito pasaką rolėmis ir ją savaip interpretuoja – plečiami raiškaus skaitymo įgūdţiai.  Dailės pamokose - Mokiniai, susipaţinę su pasaka , naudodami įvairias priemones, iliustruoja pasirinktą pasaką - ugdomas kruopštumas tvarkingumas, piešinio uţbaigtumas, lavinamas erdvinis mastymas.  Informacinių technologijų pamokose, - Mokiniai susipaţįsta su pateikčių rengimo programa MS Power Point ir kuria pateiktį pasirinkta tema.  Ppapildomojo ugdymo užsiėmimuose - Mokiniai, panaudodami multiterpės galimybes, įgarsina pasaką.  Vertinimas Vertinamas veiklos rezultatas, mokinių pastangos. Vyksta patirties apibendrinimas. Projekto pristatymas, sklaida Darbai publikuojami internete: http://www.infveikla.projektas.lt/ekuryba/pasaka.html Darbai pristatomi rajoninėje mokinių kompiuterinių kūrybinių darbų mugėje (http://www.infveikla.projektas.lt/muge.html):
 41. 41. http://www.infveikla.projektas.lt/ekuryba/pasaka.html
 42. 42. 8 TEMA: INTEGRUOTAS PROJEKTAS „KIŠKIŲ GEGUŢINĖ PROJEKTO DALYVIAI: 5 – 9 klasių specialiųjų poreikių mokiniai MOKYTOJAI: V. Tatarūnienė, spec. pedagogė - logopedė, N. Urbonavičienė, IT mokytoja. PROJEKTINIO DARBO TIKSLAI:  tobulinti skaitymo įgūdţius,  mokytis vertinti literatūros kūrinius,  sudaryti galimybę pačiam vaikui pajusti savo galimybes ir vertę,  tobulinti darbo kompiuteriu praktinius įgūdţius. PROJEKTO METODAI:  raiškusis skaitymas.  iliustravimas.  darbas kompiuteriu. . DARBO PRIEMONĖS:  piešimo popierius, pieštukai, daţai.  kompiuteris, Programa MS PowerPoint.  PROJEKTO EIGA Mokykloje vykdomas projektas „Seku seku pasaką...“ (http://www.infveikla.projektas.lt/ekuryba/pasaka.html) (1 pav.) Šiame projekte skatinami dalyvauti ir spec. poreikių mokiniai. Sutrikusio intelekto mokiniai, neturėdami reikiamų skaitymo įgūdţių, susiduria su mokymosi sunkumais. Norint sudominti specialiųjų poreikių mokinius groţine literatūra, mokyklos skaitykloje jiems buvo organizuotas skaitymo konkursas. Skaitomą kūrinį mokiniai pasirinko savarankiškai. Kiekvienas konkurso dalyvis turėjo atsakyti ţodţiu į paruoštus klausimus: 1 pav. 1. Kokį kūrinį aš pasirinkau skaityti? 2. Kodėl jį pasirinkau? 3. Apie ką šis kūrinėlis? 4. Kokie pagrindiniai herojai? 5. Ar radau įdomių posakių, palyginimų, sinonimų ir t.t.?
 43. 43. 6. Lengva ar sunku buvo skaityti? 7. Kokią kitą knygą ruošiesi skaityti ateityje? Konkurso nugalėtoja tapo 5 klasės mokinė Rebeka, kuri deklamavo K.Binkio eilėraštį „Kiškių geguţinė“. Šis eilėraštis sudomino visus dalyvius, tad šį kūrinėlį ir buvo nutarta iliustruoti ir įgarsinti. Projekte dalyvavo 7 specialiųjų poreikių mokiniai: Jonas, Ramūnas 5kl.- ribotas intelektas, Rebeka, Danielius 5kl. – judesio ir padėties sutrikimai, Karolis 6kl. – intelekto sutrikimas, Justė 7kl. – intelekto sutrikimas, Karina 9kl. – intelekto sutrikimas: Konsultuojant dailės mokytojai, mokiniai iliustravo pasirinktas eilėraščio eilutes: Rebeka A. 5kl. (kairėje), Ramūnas D.5kl. (vidurinysis), Danielius A.5kl. (dešinėje). Danielius A. 5kl.
 44. 44. Rebeka A. 5b klasė.(pirmoje eilėje). Danielius A. 5b (kairėje), Jonas V. 5a , Ramūnas D.5a (dešinėje) Kartu su spec. pedagoge, apibūdindami savo piešinį, mokiniai mokėsi rišliau kalbėti bei reikšti savo mintis, mokėsi garsiai ir raiškiai skaityti eilėraštį. Pratybų metu buvo rašomas rašinys, paremtas jau turimais vaizdiniais , aptartomis vaidybinėmis situacijomis. Naudodami programą Sound Recorder, informacinių technologijų papildomojo ugdymo uţsiėmimų metu, mokiniai įgarsino patikusius eilėraščio posmelius. Justė, naudodama programą MS PowerPoint, sukūrė pateiktį (Priedas Nr.1). Uţbaigtas kūrybinis darbelis buvo vertinamas ir pristatomas pradinių klasių mokiniams mokyklos skaitykloje. 2 pav.
 45. 45. Mokiniai įspūdţius apie projektą reiškė savo ţinių sienoje – www.notes.lt. (3 pav.) Visiems labai patiko tokia dienoraščio rašymo forma, nors buvo labai nedrąsu. Mokymosi dienoraščių rašymas padės specialiųjų poreikių mokiniams ugdyti mąstymą, dėmesį, atmintį, kalbą, tobulins rašymo įgūdţius 3 pav. Išvados Šis projektas padėjo atsiskleisti sutrikusio intelekto vaikų gebėjimams ir vidinėms galioms, leido pajusti nors maţą paţangą ir išgyventi sėkmę, pasijausti lygiaverčiais mokyklos bendruomenės nariais. Spec. poreikių mokinių dalyvavimas projektuose palengvina šių mokinių ugdymąsi, padeda jiems patirti mokymosi bei bendravimo sėkmę, plečia vaikų emocinę patirtį, ugdo gerumą, švelnumą, atidumą, atsakomybę, skatina kontroliuoti savo emocijas. Įgarsintas kompiuterinis darbelis labai pagyvins lietuvių kalbos pamokas bei logopedines pratybas. Taip paruošti vaikai, drąsiau dalyvaus naujuose projektuose.
 46. 46. Priedas Nr.1 http://www.infveikla.projektas.lt/ekuryba/pasaka.html KAZYS BINKIS KIŠKIŲ GEGUŢINĖ Oi, kokia linksmybė kilo! Suaidėjo visas šilas... Senajam pušyne – Kiškių geguţinė. Vienas groja, kitas šoka: Šoka stirna su kiškiuku, Šoka šernas su meška, Ir eţiukas vargdieniukas Irgi bando šokt kaţką. Zylė cypia, šarka gieda, Šoka strazdas su pelėda, O strazdienė nusisukus Leipsta iš pavydo... Tik ţvirbliukas vargdieniukas Siurbia vienas midų. Šoka paukščiai, šoka ţvėrys, Šoka ir kiškeliai, Tik ţvirbliukas pasigėręs Šokti nebegali.
 47. 47. 9 TEMA: INTEGRUOTAS IT – GAMTOS PROJEKTAS „PRAŢYDO...“ PROJEKTO DALYVIAI: 4-7 kl. mokiniai. MOKYTOJA: Zita Venckienė, biologijos mokytoja, Nomeda Urbonavičienė, IT mokytoja. PROJEKTO VYKDYMO VIETA, LAIKAS IR TRUKMĖ: Jonavos „Neries“ pagrindinė mokykla, 2008 m., II pusmetis. Projektas vykdomas popamokinės veiklos metu. INTEGRACIJA: gamta, informacinės technologijos. PROJEKTINIO DARBO TIKSLAI, UŢDAVINIAI:  Formuoti mokinių informacinę komunikacinę kompetenciją.  Ugdyti darbo su kompiuteriu praktinius įgūdţius.  Ugdyti mokinių kūrybiškumą.  Ugdyti meilę gamtai, augalams.  Skatinti vaikus namuose auginti augalus, juos teisingai priţiūrėti.  Mokyti atlikti stebėjimus, juos vaizdţiai perteikti savo bendraamţiams. PROJEKTO METODAI:  stebėjimas,  mokinių savarankiškas ir grupinis darbas,  analizė,  konferencija. PROJEKTINIO DARBO PRIEMONĖS: Microsoft Office programa Power Point PROJEKTO PAGRINDINIAI VEIKSMAI:  Mokytojai pristato projekto idėją.  Kartu su mokiniais aptariamas ir iškeliamas pagrindinis kūrybinės uţduoties tikslas ir uţdaviniai, planuojama vykdymo trukmė, projekto eiga. Gamtininkų būrelio „Pelėdžiukas“ užsiėmimų metu:  Mokiniai piešia piešinius, vaizduojančius kaktusus. Renkama informacija apie kaktusus.  Mokiniai stebi ir fiksuoja bepraţystančius kaktusus.
 48. 48. Kompiuterininkų klubo „Naminukas“ užsiėmimų metu :  Skanuojami mokinių piešiniai.  Mokiniai kuria pateiktis vaizdţiam surinktos informacijos ir stebėjimų pateikimui.  Įgarsinama surinkta informacija apie kaktusus.  Darbas nuolat tikslinamas ir tobulinamas. Projekto pristatymas.  Mokiniai patys įsivertina savo darbą ir yra vertinami mokytojų.  Projektas pristatomas mokyklos bendruomenei kompiuterinių kūrybinių darbų mugėje http://www.infveikla.projektas.lt/muge.html

×