Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Το κουτσομπολάκι της ερειθιαν

1,320 views

Published on

Εφημερίδα με δράσεις της τάξης

Published in: Education
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Το κουτσομπολάκι της ερειθιαν

  1. 1. Λίγα λόγια για το «κουτσομπολάκι» Οημ πιαίζημ ηεξ θεηηκήξ ζπμιη- θήξ πνμκηάξ, ε ηάλε μαξ πναγ- μαημπμίεζε 2 εθπαηδεοηηθά πνμγνάμμαηα: 1. Πμ κενό ηεξ βνμπήξ 2. Όηακ μδεγώ έπς ημκ Η.Μ.Η γηα μδεγό. Γπίζεξ πναγμαημπμηήζεθακ ακελάνηεηεξ δνάζεηξ όπςξ ε ζομμεημπή ηεξ ηάλεξ ζημ «θοκήγη ζεζαονμύ» ζημ Ηάζηνμ ηεξ ΢ίμο πμο δημνγάκςζε ημ γναθείμ ζπμιηθώκ δναζηενημηή- ηςκ, εθπαηδεοηηθή επίζθερε ζημ Ζςκηθό Ημιομβεηήνημ θαη εθμάζεζε θμιύμβεζεξ. Γπίζεξ ζομμεηείπαμε ζημ πνόγναμμα «μμαιήξ μεηάβαζεξ» από ημ δεμμηηθό ζημ γομκάζημ. Ηαηαζθεοάζαμε πνηζημο- γεκκηάηηθα ζηεθάκηα– εμενμιόγηα θαη «ακεβάζαμε» ζεαηνηθή πανάζηαζε ζηεκ ΝΓΗΓΒ γηα κα ηημήζμομε ηεκ ε- μνηή ηεξ 25εξ Ιανηίμο. Ακαιοηηθά μη δνάζεηξ πενηγνάθμκηαη ζηηξ εζςηενη- θέξ ζειίδεξ ηεξ εθεμενίδαξ. Πμ εθεμενηδάθη αοηό, ζοι- ιεθηηθό, απμηειεί μηα πνμζπάζεηα ηςκ μαζεηώκ ηεξ ΟΠ΄ ηάλεξ κα ακαδεί- λμοκ ηηξ δνάζεηξ ημοξ θαη ηηξ ακεζοπίεξ ημοξ. Γπί- ζεξ είκαη μηα πνμζπάζεηα κα ζογθεκηνςζμύκ με ηνόπμ μνγακςμέκμ θαη εοδηάθνηημ όιεξ μη δνα- ζηενηόηεηεξ ηεξ ηάλεξ. Πμ εθεμενηδάθη απμηειεί μηα πναθηηθή πμο είκαη ανθεηά πνμκμβόνα αιιά ηαοηό- πνμκα θαη εκδηαθένμοζα. Απμηειεί μηα δνάζε από μόκε ηεξ. Νένα όμςξ από αοηό, ημ βαζηθό είκαη ηα παηδηά μέζα από ηηξ δνά- ζεηξ κα εοπανηζηημύκηαη, κα θαηακμμύκ, κα «αιιάδμοκ» ζηάζε θαη μπηηθή ζηα πνάγμαηα. Μ δάζθαιμξ: Πζαγθάημξ Ι. Οι δράσεις μας Η τάξη μας, μέσα στην αίθουσα διδα- σκαλίας του σχολείου μας Ηαηάθηεζε Ηοπέιιμο 2 Ηοκήγη ζεζαονμύ ζημ Ηάζηνμ ηεξ ΢ίμο 2 Γπίζθερε ζημ Ζςκηθό Ημιομβεηήνημ 2 Γθδήιςζε γηα ηεκ 25ε Ιανηίμο 3 Ιαγεηνέμαηα– Οοκηα- γέξ 4 Ηαηαζθεοή μηθνώκ πανηαεηώκ 5 Όηακ θοθιμθμνώ έπς ημκ Η.Μ.Η. γηα μδεγό 6 Πεοιεχόμεμα ςεύχξσπ: Ιούμιος 2015 ΣΤ΄ ςάνη– 2ξ Δ.Σ. Βοξμςάδξσ– Παμαγίαπ Εοειθιαμήπ Τεύχος 1 Τξ κξσςρξμπξλάκι ςηπ Εοειθιαμήπ ΢νηζημογεκκηάηηθα ζηεθάκηα– εμενμιόγηα 6 Πμ κενό ηεξ βνμπήξ 7 Ιηα ένεοκα γηα ημ κενό ηεξ ΢ίμο 7 Έκα γνάμμα ζημκ ΜΕΓ 8 Αηκίγμαηα 8 Ννμζηαζία από ημκ ήιημ 8
  2. 2. Πμ ζπμιείμ μαξ πακεγύνηζε ηεκ θαηάθηεζε ημο θοπέιμο ζημ ζπμ- ιηθό πνςηάζιεμα πμδμζθαίνμο. Ιεηά από 4 δύζθμιμοξ αγώκεξ ημ ζπμιείμ μαξ ακαδείπζεθε πνςηαζιεηήξ ζημ πμδόζθαηνμ. Μη μαζεηέξ ηεξ ηάλεξ μαξ έπαηλακ ζεμακηηθό νόιμ ζηεκ θαηάθηεζε ημο θοπέιμο: μ Βαζί- ιεξ, μ Ιαηζαίμξ, μ Ηάνμιμξ, μ Ημζμάξ, μ Οηέιημξ, μ Γηώνγμξ, μ Οηνάημξ, μ Ηάνμιμξ θαη μ Ιηπά- ιεξ Η.. Ιε ηε ζεηνά μη αγώκεξ: 2μ Βνμκηάδμο- 9μ ΢ίμο: 5-2 (πνμθνημαηηθά) 2μ Βνμκηάδμο- Δ.Ο.Ηάμπμο 2-0 (πνμεμηηειηθά) 2μ Βνμκηάδμο - Δ.Ο. Κεκήηςκ 3 -1 (εμιτελικά) 2μ Βνμκηάδμο - 2μ Δ.Ο. ΢ίμο 0- 0 , πέκαιηη: 4-3 (ηειηθόξ) Μ δηεοζοκηήξ θαη μη εθπαηδεοηη- θμί ημο ζπμιείμο μαξ ζογπαίνμοκ ημοξ μαζεηέξ ηεξ μμάδαξ πμδμ- ζθαίνμο γηα ηε ζομμεημπή, ηεκ αγςκηζηηθόηεηα, ημ πάζμξ θαη ηεκ θαηάθηεζε ημο θοπέιμο!!! ΟΡΓ΢ΑΞΕΠΕΞΖΑ ΝΑΖΔΖΑ!!! ιύμβεζεξ θαη επαθή με ηεκ μπά- ια οδαημζθαίνηζεξ. Γπίζεξ μά- ζαμε κα βμοηάμε ζςζηά από βαηήνα. Ηαη βέβαηα γίκαμε μμύ- ζθεμα!!! Μ πώνμξ ήηακ πμιύ δε- ζηόξ θαη ημ ζε θαηάιιειε ζενμμ- θναζία γηα έκα λεθμύναζημ θμιύ- μπη!!! Πμ Ζςκηθό θμιομβεηήνημ ζημιίδη γηα ηεκ ΢ίμ μαξ!!! Πεκ Νέμπηε 4 Δεθέμβνε 2014 επηζθεθηήθαμε ημ Ζςκηθό Ημ- ιομβεηήνημ γηα κα παναθμιμοζή- ζμομε πνόγναμμα θμιύμβεζεξ οπό ηηξ μδεγίεξ ηεξ Νόπεξ Βμ- ιίθαξ (πνμπμκήηνηα) θαη ημο Γ. Ηακδηόγιμο (παίπηεξ πόιμ θαη πνμπμκεηήξ). Ηαηά ηεκ πανμοζία μαξ δηδαπηήθαμε ηνόπμοξ θμ- Επίσκεψη στο Ιωμικό Κολυμβητήριο Εκμάθηση με χρήση σανίδας. Κα- τόπιν παιχνίδι με μπάλα πόλο. πνμκμμεπακήξ. Ηαη μη 2 μμάδεξ ζογθέκηνςζακ 11 θμμμάηηα, θαζέκα από ηα μπμία ακηηζημηπεί ζε 11 μκεμεία ημο Ηάζηνμο. Ε κηθήηνηα μμάδα ήηακ από ημ 2μ Δ.Ο. ΢ΖΜΡ πμο βνήθε 13 θμμμάηηα. ζπμιηθώκ δναζηενημηήηςκ. Ε ηάλε πςνίζηεθε ζε 2 μμάδεξ ηςκ 8 αηόμςκ. Ηαζεμηά είπε ημ δηθό ηεξ ιάβανμ θαη ηε δηθή ηεξ μκμ- μαζία. Έηζη ε μηα μμάδα μκμμά- ζηεθε "Βοδακηηκμί Μμκμμάπμη" θαη ε άιιε "Παιαημιόγμη Γνεη- ζηακήξ". Οημ θοκήγη ζομμεηεί- πακ 11 μμάδεξ από δηάθμνα ζπμ- ιεία. Μη μμάδεξ μαξ έιοζακ πμι- ιμύξ γνίθμοξ, ακηαπμθνίζεθακ ζε πμιιέξ δναζηενηόηεηεξ/ δμθημαζίεξ θαη μάδερακ πμιιά θμμμάηηα από ημ γνακάδη ηεξ Πεκ Πεηάνηε 29 Απνηιίμο ε ηάλε μαξ (ΟΠ΄) πήνε μένμξ ζημ θοκή- γη ζεζαονμύ ζημ Ηάζηνμ ηεξ ΢ί- μο, πμο δημνγάκςζε ημ γναθείμ Κυμήγι θησαυρού στο κάστρο της Χίου Κατάκτηση Κυπέλου στο σχολικό πρωτάθλημα ποδοσφαίρου 2015 Σελίδα 2 Το κουτσομπολάκι της Ερειθιαμής Η μμαδάνα μαξ!!! Κυνήγι θησαυρού Π ενάζαμε ςναία θαη μάζαμε πνήζημα πνάγμαηα ηόζμ από ημοξ οπεύζοκμοξ ημο πνμγνάμμαημξ όζμ θαη από ημοξ πνμζθόπμοξ πμο μαξ πενίμεκακ ζε θάζε μκεμείμ. Μ ζεζαονόξ είκαη ε ζομμεημπή μαξ θαη ε ακαθάιορε ηςκ "ζεζαονώκ" πμο θνύβεη ημ Ηάζηνμ ηεξ ΢ίμο
  3. 3. Οηηξ 24 Ιανηίμο ζογθεκηνςζή- θαμε ζημ θηκεμαημζέαηνμ ηεξ ΝΓΗΓΒ, όπμο ε ηάλε πναγμαημ- πμίεζε ηεκ εθδήιςζε γηα ηεκ επέηεημ ηεξ δηπιήξ εμνηήξ: Γο- αγγειηζμμύ θαη Γιιεκηθήξ Γπα- κάζηαζεξ ημο 1821. Ε πανάζηα- ζε πενηειάμβακε: 1. Μμηιία ημο δηεοζοκηή Γ. Ηνη- μηδή 2. Γοαγγειηζμόξ (δνώμεκμ) 3. Πναγμύδηα από ηεκ πμνςδία 4. Πναγμύδη από μαζήηνηα ηεξ Οη΄ ηάλεξ 5. "Μ ήιημξ ακέηεηιε θονα- Θεκηώ" (ζθεηξ) 6. ΢μνό θαιαμαηηακόξ Οηεκ πανάζηαζή μαξ ζομμεηείπε θαη ε Γ΄ ηάλε, ε μπμία ακέιαβε ηε πμνςδία με μμοζηθά όνγακα: αθμνκηεόκ, μπμοδμύθη, ανμόκημ, μειόκηηθα. Ημοναζηήθαμε, αιιά είμαζηε θα- ιμί εζμπμημί…. ημ δηαπηζηώζα- ηε!!! Πη κα πνςημζομεζμύμε… Αηάθεξ πμο μαξ έμεηκακ: «Έπεηξ πονεηό ζίγμονα!» «Παποδνμμηθή γασδμύν ηζαθ μπαμ» Εκδήλωση για τημ 25η Μαρτίου... Όηακ θάπμηα παηδηά μαξ μίιεζακ γηα ηηξ εμπεηνίεξ ημοξ ζημ γομκάζημ ακαθμοθί- ζηεθα ιίγμ γηαηί μαξ είπακ κα μεκ θμβό- μαζηε αθμύ ηα μαζήμαηα είκαη εύθμια θαη γηαηί ζα πενκάμε εοπάνηζηα ηηξ ώνεξ μαξ. Ιαξ ζομβμύιερακ επίζεξ κα δηαβάδμομε όιε ηεκ πνμκηά ώζηε κα μεκ μαξ δοζθμιέρμοκ μη ελεηάζεηξ πμο γίκμ- κηαη ζημ ηέιμξ. Έπς ζθμπό κα αθμιμο- ζήζς ηε ζομβμοιή ημοξ θαη με βμήζεζε πμιύ κα δηώλς ημ άγπμξ πμο είπα μέπνη ηώνα. Ιεηά από αοηή μαξ ηεκ επίζθερε κηώζς πημ δοκαηή θαη ζίγμονε αθμύ ημ «Πωξ κηώζω μεηά ηεκ πνώηε μμο γκωνημία με ημ γομκάζημ;» Πεκ εμένα πμο επηζθεθηήθαμε με ημοξ ζομμαζεηέξ μμο γηα πνώηε θμνά ημ γομκάζημ, έκηςζα αγςκία θαη πενηένγεηα γηα ημ ηη ζα ακηηθνίζς μπνμζηά μμο. Πειηθά όια ήηακ όπςξ ηα είπα θακηα- ζηεί. Πμ γομκάζημ ήηακ έκα μεγάιμ θηί- νημ με πμιιέξ ζθάιεξ θαη αίζμοζεξ. Πό- ηε άνπηζα κα ζθέθημμαη πόζμ δύζθμιμ ζα είκαη κα πνμζανμμζηώ θαη κα μάζς κα θηκμύμαη ζε αοημύξ ημοξ πώνμοξ. γομκάζημ δεκ είκαη γηα μέκα θάηη εκηε- ιώξ άγκςζημ. Κηώζς αθόμε θα ακάμεη- θηα ζοκαηζζήμαηα θαζώξ ημ ηέιμξ ηεξ θεηηκήξ πνμκηάξ πιεζηάδεη. ΢αίνμμαη από ηε μία πμο ζα μάζς κέα πνάγμαηα θαη ζα γκςνίζς θαηκμύνημοξ θίιμοξ θαη από ηεκ άιιε ζηεκαπςνηέμαη πμο ζα απμπςνηζηώ ημοξ δαζθάιμοξ μμο θαη μενηθμύξ θίιμοξ μμο. Πμ ζίγμονμ είκαη όηη ημ δεμμηηθό ζα είκαη μηα γιοθηά ακά- μκεζε γηα εμέκα θαη με ηεκ πνώηε εο- θαηνία ζα επηζηνέθς ζε αοηό. Σκέψεις και εμτυπώσεις από τημ επίσκεψη στο γυμμάσιο (γράφει η μαθήτρια Ευτυχία Μουμτέ) από ηεκ Α΄ θαη ηε Β΄ γομκαζίμο θαη έπεηηα παναθμιμοζήζαμε πεηνάμαηα θοζηθήξ. Ήηακ μηα πμιύ ςναία εμπεηνία θαη ζίγμονα ηώνα αηζζακόμαζηε πενηζζόηενμ έημημμη γηα ημ επόμεκμ βήμα ζημ ζπμιηθό μαξ βίμ!!! Οηα πιαίζηα ηεξ δνάζεξ "μμαιή μεηάβαζε από ημ δεμμηηθό ζημ γομκάζημ" ε Οη΄ ηάλε ημο ζπμ- ιείμο μαξ επηζθέθηεθε ημ γομκά- ζημ ημο Βνμκηάδμο. Γθεί μαξ ο- πμδέπηεθε μ δηεοζοκηήξ ημο γο- μκαζίμο. Ηαηόπηκ λεκαγεζήθαμε ζημοξ πώνμοξ ημο θηηνίμο. Οημ μηθνό αμθηζέαηνμ μαξ μίιεζακ γηα ηηξ εμπεηνίεξ ημοξ μαζεηέξ Ομαλή μετάβαση από το δημοτικό στο γυμμάσιο Υ πάρχουν πολλά και καινούργια μαθήματα, όπως η βιολογία και τα αρχαία. Έχει περισσότερο διάβασμα και ο ελεύθερός μας χρόνος θα είναι λιγότερος, απ' ότι μας είπαν. Διαφορετικοί καθηγητές για κάθε μάθημα, όχι ένας δάσκαλος. Καινούργιοι συμμαθητές και νέοι φίλοι. (Ματθαίος Μουντές) Σελίδα 3Τεύχος 1 Φινάλε γιορτής
  4. 4. Ιηα Νέμπηε ημο θζηκμπώνμο θένα- με οιηθά θαη θηηάλαμε γιοθά ζημ πώνμ ημο ζπμιείμο. Ε αθμνμή; Έκα θεθάιαημ ζηε Γιώζζα πμο ακαθένε- ηαη ζε ζοκηαγέξ μαγεηνηθήξ. Όμςξ ε μαγεηνηθή βνίζθεη εθανμμγή θαη ζηε Φοζηθή, ζημ θεθάιαημ με ηα μίγμαηα. ΢ςνηζηήθαμε ιμηπόκ ζε μμάδεξ. Κάζε μμάδα δηάιελε μηα ζοκηαγή πμο κα μπμνεί κα πναγμαημπμηεζεί ζηεκ ηάλε, Αγμνάζηεθακ ηα οιηθά από ηηξ μμάδεξ θαη ηα θέναμε ζηεκ ηάλε. Ήμαζηακ έημημμη κα δεμημον- γήζμομε… Ννηκ λεθη- κήζμομε, πιύκαμε όιμη ηα πένηα μαξ!!!, παναζέζαμε πάκς ζημ ηναπέδη ηα οιηθά γηα θάζε γιοθό, δίπια ηε ζοκηαγή θαη… μεηά από μάπε με ηα οιηθά ηα γιοθά εημημάζηε- θακ!!! Πεκ επόμεκε μένα βγάιαμε ηα γιο- θά από ημ ρογείμ θαη βάιαμε ηνεηξ θνηηέξ (Θίιε, Οηέθακμξ θαη Ηαηενί- κα) κα δμθημάζμοκ θαη κα μαξ πμοκ ηεκ άπμρή ημοξ γη αοηά. Όια ήηακ ΓΞΑΙΡΓ- ΣΙΚΑ!!! Μπνάβμ ζε όιεξ ηηξ μμάδεξ!!! Αοηό πμο ιίγμ λε- πώνηζε, ζύμθςκα με ημοξ θνηηέξ μαξ, ήηακ μ θμνμόξ, όπη ηόζμ γηα ηεκ εμθάκηζή ημο όζμ γηα ηε γεύζε ημο. Ηαη βέβαη- α όιμη όνμεζακ πνμξ ηα γιοθά!!! Ηα- Βάδμομε ζε μπεκ μανη ηε δάπα- νε, ημ γάια θαη ηεκ θμοβενημύνα θαη ακαθαηεύμομε μέπνη κα γίκεη έκα μμμηόμμνθμ μίγμα. Ηαηεβά- δμομε από ηε θςηηά θαη πνμζζέ- ημομε ηα θμνκ θιεηθξ θαη ηεκ αμογδαιόρηπα θαη ακαθαηεύμομε μέπνη κα εκςζμύκ με ημ ζμθμια- ηέκημ μίγμα. Πέιμξ, μμηνάδμομε ημ μίγμα ζε εηδηθά πανηάθηα γιο- θώκ γηα κα πάνμοκ ζπήμα θαη ηα Τιηθά > 370γν θμοβενημύνα > 30ml γάια ή θνέμα γάιαθημξ > 2 θμοηαιηέξ ζμύπαξ δάπανε > 100γν θμνκ θιεηθξ > 50γν αμογδαιόρηπα αιεζμέκε (ΜΓΛΗ ΟΜΑΔΑ΢: Οηνάημξ, Βα- ζίιεξ, Γηώνγμξ, Οηέιημξ) ΓΚΣΓΛΓ΢Η βάδμομε ζημ ρογείμ γηα κα πα- γώζμοκ. Ηαιή επηηοπία! Συμταγές (Σοκολατάκια) Η σοκολατένια ομάδα μας κε θαη αιεονςμέκε θόνμα. Σή- κμομε ζε πνμζενμαζμέκμ θμύνκμ ζημοξ 175 βαζμμύξ Ηειζίμο γηα ΓΚΣΓΛΓ΢Η: Βάδμομε πνώηα ζημ μίλεν ημ βμύ- ηονμ θαη ηε δάπανε θαη ηα πηοπά- με θαιά μέπνη κα αθναηέρμοκ. Ιεηά νίπκμομε ηα αογά 1-1 μαδί με αιεύνη. Οηε ζοκέπεηα νίπκμομε θαη ημ γάια με ημ οπόιμηπμ αιεύ- νη. Οημ ηέιμξ βάδμομε ημ λύζμα πμνημθαιημύ, ηε βακίιηα θαη ημ baking powder. Ννμζζέημομε ηηξ ζηαγόκεξ ηεξ θμοβενημύναξ θαη ζηαμαηάμε ημ πηύπεμα. Έπεηηα νίπκμομε ημ μίγμα ζε βμοηονςμέ- ΤΛΙΚΑ: 1. 1 & 1/2 πμηήνη δάπανε 2. 1 βηηάμ 3. 1 θανίκ απ 4. 4 αογά 5. 3/4 γάια 6. 1 βακίιηα 7. Baking powder 8. Οηαγόκεξ ζμθμιάηαξ (ΜΓΛΗ ΟΜΑΔΑ΢: Γοηοπία, Ηαηενίκα Η. Δώνα, Ομθία, Οηα- μαηία) Συμταγές (Κέικ) Μαγειρέματα Τα γλυκά μας έτοιμα προς κατα- νάλωση!!! Σελίδα 4 Το κουτσομπολάκι της Ερειθιαμής
  5. 5. ΤΛΙΚΑ: -500γρ. βιτάμ. -500γρ. Μπισκότα πτι μπερ -3 1/2 υλιτδάμια άτμε δάταρε -12 κοσταλιές σούπας κακάο -10 κοσταλιές σούπας κομιάκ -Λίγε τρούυα Μέιε μμάδαξ: Ηάνμιμξ, Ιηπά- ιεξ Ι., Ιηπάιεξ Η., Ημζμάξ, Ιαηζαίμξ ΓΚΣΓΛΓ΢Η: Θηώκμομε ζ' έκα θαηζανόιη ημ βμύηονμ με ηεκ δάπανε θαη πνμ- ζζέημομε ημ θμκηάθ θαη ημ θαθά- μ. Οπάμε ηα μπηζθόηα θαη ηα πνμζέημομε. Ακαθαηεύμομε θαιά ημ μείγμα θαη ημ βάδμομε ζε μηα ιαδόθμιια. Πμο δίκμομε ζπήμα θμνμμύ θαη ημ παζπαιίδμομε με ηεκ ηνμύθα. Πμ βάδμομε ζηεκ θαηάρολε γηα 2 ώνεξ θαη ημ γιο- θό είκαη έημημμ γηα θάγςμα!!!!!!! Συμταγές (Κορμός) ηεζε όια μαξ ηα μοζηηθά. Ιαδί μαξ έμαζε γναμμαηηθή, μαζεμα- ηηθά, γεςγναθία, θοζηθή, ηζημνία, αγγιηθά θαη αγςγή!!! Ηαη κα δείηε, δεκ αγπςκόηακ θα- ζόιμο όηακ μ θ. Ιακώιεξ θώκα- δε… Αοηόξ μ πενίενγμξ ζομμαζεηήξ Ηαζ’ όιε ηε δηάνθεηα ηεξ ζπμιη- θήξ πνμκηάξ πμο μαξ πέναζε, ζηεκ ηάλε μαξ βνηζθόηακ έκαξ ζηςπειόξ έκμηθμξ… μένα κύπηα ήηακ εθεί θαη θοιμύζε ηεκ αί- ζμοζα!!! Ηάζε πνςί μαξ οπμδε- πόηακ ζηεκ ηάλε… πάκηα ζηςπε- ιόξ… μάζαηκε ηα πάκηα αιιά πμοζεκά δεκ έιεγε ηίπμηα. Ηνά- μαξ ήηακ ημ ρανάθη μαξ… Πμο δώζαμε ημ όκμμα Γμομδεθνίγμξ… Πη ζεμαίκεη με με νςηάηε!!! Ε Θίιε θαη μ Ιηπάιεξ Ι. μη θαιύ- ηενμη ημο θίιμη… Το ψαράκι μας αποφοιτά μαζί μας!!! Μη πανηαεημί μαξ Ιε ηα λύιηκα γιςζζμπίεζηνα ζπεμαηίδμομε νόμβμ θαη ηα θμι- ιάμε με ζηιηθόκε. Ηαηόπηκ θόβμομε νοδόπανημ ζημ μέγεζμξ ημο νόμβμο θαη ημ θμι- ιάμε πάκς ζηα γιςζζμπίεζηνα. Ιε ημ νοδόπανημ πμο πενηζζεύ- εη θόβμομε ιεπηά θμμμάηηα ηα μπμία ηα πνεζημμπμημύμε γηα μο- νά ημο πανηαεημύ. Τιηθά Καηαζθεοήξ: 1. Λύιηκα γιςζζμπίεζηνα (πνςμαηηζηά) 2. Ξοδόπανημ (δηαθόνςκ πνςμάηςκ) 3. Οηιηθόκε 4. Ακελίηειμη μανθαδόνμη 5. Ηόιια 6. Σαιίδη Κατασκευή μικρώμ χαρταετώμ Η ομάδα μας εν δράσει !!! Ο κορμός ετοιμάζεται!!! Σελίδα 5Τεύχος 1
  6. 6. Πεκ Πεηάνηε 20 Ιαΐμο ε ηάλε μαξ πναγμαημπμίεζε δνάζε ζε ζοκενγαζία με ηεκ ηνμπαία ηεξ ΢ίμο, θαηά ηεκ μπμία ζεμεηώζα- με 222 θιήζεηξ ζε 50’, μμηνάδμ- κηαξ θιήζεηξ ζε μδεγμύξ πμο παναβίαδακ ημκ θώδηθα μδηθήξ θοθιμθμνίαξ. Ε δνάζε πναγμαημπμηήζεθε ζημ θέκηνμ ηεξ πόιεξ, γύνς από ηεκ πιαηεία θαη ζηηξ μδμύξ Βεκηδέ- ιμο θαη Ξμδμθακάθε. Γνάραμε θιήζεηξ γηα θνάκμξ, δώκε αζθα- ιείαξ θαη πανάκμμε ζηάζμεοζε. Ε εμπεηνία ήηακ ζοκανπαζηηθή. Γθμδηαζμέκμη με γηιέθα, ηειαμώ- κεξ από πανηόκη θαη μπιμθ θιή- ζεςκ-ζοζηάζεςκ ζηαμαημύζαμε μδεγμύξ πμο παναβίαδακ ημκ Η.Μ.Η. Οομπέναζμα αοηήξ ηεξ δνάζεξ είκαη όηη μ Η.Μ.Η πανα- βηάδεηαη ζε μεγάιμ πμζμζηό ζηεκ πόιε μαξ, θονίςξ πενηπηώζεηξ πανάκμμεξ ζηάζμεοζεξ θαη θνά- κμοξ. Γιπίδμομε θάπμηα ζηηγμή μη πμιίηεξ ηεξ πόιεξ κα ζοκεηδε- ημπμηήζμοκ όηη ε ηήνεζε ημο Η.Μ.Η. πνμζηαηεύεη ημοξ ίδημοξ αιιά θαη ημοξ ζομπμιίηεξ ημοξ θαη είκαη δείγμα πμιηηηζμμύ μηαξ πώναξ!!! θιηθό ζηεθάκη ώζηε κα γίκεη ακ- ζεθηηθό θαη θαηόπηκ θμιιήζαμε πάκς με ζηιηθόκε δηάθμνμοξ λε- νμύξ θανπμύξ. Όπμημξ ήζειε μπμνμύζε κα βάρεη με ζπνέη πνοζό ή αζεμί ημοξ λενμύξ θαν- πμύξ. Οημ ηέιμξ, θμιιήζαμε θαη ημ εμενμιόγημ, πάιη με ζηιηθόκε. Έηζη εημημάζηεθε ημ ζηεθάκη. Πηξ παναμμκέξ ηςκ ΢νηζημογέκ- κςκ ε θ. Ιανία ε Ηένμγιμο είπε μηα ηδέα: κα θηηάλμομε ζηεθακά- θηα από θιαδηά θαη λενμύξ θαν- πμύξ πμο μαξ αγόναζε μ ζύιιμ- γμξ γμκέςκ θαη θεδεμόκςκ. Ιαξ θάκεθε δύζθμιμ αιιά ηειηθά ηα θαηαθέναμε. Ποιίλαμε ηα ιεπηά θιαδηά ζε θύθιμ, δέζαμε ημ θο- Χριστουγεμμιάτικα στεφάμια– ημερολόγια Τα χριστουγεννιάτικα στεφάνια — ημερολόγια από τις μαθήτριες της τάξης 4. Δνάζε: Ιηθνμί Πνμπμκόμμη ημο Οηα πιαίζηα αοημύ, πναγμαημ- πμηήζεθακ: 1. Ν α ν μ ο ζ η ά ζ ε η ξ (powerpoints) μέζα ζηεκ ηάλε. 2. Οοδήηεζε με ημοξ μαζε- ηέξ. Ακαθμνά πνμζςπηθώκ πενηζηαηηθώκ. 3. Οομπιήνςζε θοιιαδίμο (μμαδηθά). Πεκ θεηηκή πνμκηά ε ηάλε μαξ αζπμιήζεθε με ζέμαηα θοθιμθμ- νηαθήξ αγςγήξ ζηα πιαίζηα ηεξ Γοέιηθηεξ Δώκεξ. Μη θύνημη ζηό- πμη ημο πνμγνάμμαημξ ήηακ: 1. Ε εοαηζζεημπμίεζε ηςκ μα- ζεηώκ ζε ζέμαηα ζςζηήξ θοθιμθμνηαθήξ αγςγήξ. 2. Ε ζοκεηδεημπμίεζε ηςκ θηκ- δύκςκ πμο ζοκηνέπμοκ όηακ δεκ ηενμύμε ημκ Η.Μ.Η. 3. Ε μνζή πνήζε ημο πμδειά- Πρόγραμμα: Όταμ κυκλοφορώ έχω τομ Κ.Ο.Κ για οδηγό Για να δείτε τις δράσεις πατήστε πάνω στα πράσινα (υπερσυνδέσεις), πατώντας ταυτόχρονα “CTRL” και αριστερό κλικ ποντικιού Μικροί Τροχομόμοι για μια μέρα Μικροί Τροχονόμοι Σελίδα 6 Το κουτσομπολάκι της Ερειθιαμής
  7. 7. Οηα πιαίζηα ηεξ Γοέιηθηεξ δώ- κεξ ε ηάλε αζπμιήζεθε με ημ ζπεηηθό ζέμα. Οηα πιαίζηα αοημύ ημο πνμγνάμμαημξ έγηκε μηα αν- πηθή επαθή με ημ ζέμα μέζς μ- πηηθμαθμοζηηθμύ οιηθμύ θαη θα- ηόπηκ ζοδήηεζε. Μη μαζεηέξ πς- νίζηεθακ ζε μμάδεξ. Γπίζεξ πνε- ζημμπμηήζεθε ημ θοιιάδημ πμο επηζοκάπηεηαη μαδί με ημ μπηη- θμαθμοζηηθό οιηθό Ηαζεμηά μμά- δα ακέιαβε ηε μειέηε θαη ένεοκα ζπεηηθά με έκα ζογθεθνημέκμ ζεμαηηθό ημμέα. Πα απμηειέζμα- ηα ηεξ ένεοκάξ ημοξ, μη μαζεηέξ ηα θαηέγναρακ ζε powerpoints ηα μπμία θαη ηα πανμοζηάδμοκ ζηεκ ηζημζειίδα. Αζπμιεζήθαμε ηδηαίηενα με ημκ θύθιμ ημο κενμύ αιιά θαη ηεκ μνζή πνήζε γηα ελμηθμκόμεζε. Γπίζεξ πναγμαημπμηήζεθε επί- ζθερε ζηεκ Ναθοιιίδα, όπμο εηπώζεθακ μύζμη ζπεηηθμί με ημ κενό θαη πενπαηήζαμε ςξ ημ νοάθη πμο βνίζθεηαη ιίγμ πημ θά- ης. Το μερό της βροχής Δεκ γκςνίδμομε βέβαηα πςξ ζα ήηακ ηα απμηειέζμαηα εάκ ημ κενό ηεξ Xίμο ήηακ πόζημμ. Aπό όηη α- πμδείπζεθε είκαη αθίκδοκμ όηακ πνεζημμπμηείηαη ζηε θαζεμενηκή ογηεηκή. Eπίζεξ ε βνώζε αθόμε θαη μεγάιςκ πμζμηήηςκ ρανηώκ θαη ζαιαζζηκώκ ζηε Xίμ είκαη αθίκδοκε Όιεξ μη οπμμμάδεξ ηςκ ελεηαζζέ- κηςκ πανμοζηάδμοκ ηημέξ ζημ αίμα εκηόξ ηςκ θοζημιμγηθώκ μνίςκ. Aπό αοηά ηα δεδμμέκα πνμθύπηεη όηη ημ κενό από ημ μπμίμ οδνεύεηαη ε Xίμξ δεκ επηδνά ανκεηηθά ζηε δε- μόζηα ογεία, πςνίξ αοηό κα ζεμαίκεη όηη δεκ πνέπεη κα βειηηςζεί ε ζύ- ζηαζή ημο. (όζμκ αθμνά ημκ οδνάνγονμ) θαη αοηό ημ ακαθένμομε ζε ζπέζε με ημ ζόνοβμ μ μπμίμξ είπε γίκεη ζπεηηθά με ηεκ ύπανλε οδνανγύνμο ζηα ρά- νηα. (πεγή:http://www.chios-medical.gr/ ydrargyros.htm) Τα αποτελέσματα μιας έρευμας στο μερό της Χίου ζογθέκηνςζε ζημ αίμα θαη ηα μαιιηά πνεζημμπμημύκηαη γηα κα εθηημήζμοκ ηε ζογθέκηνςζε ζημκ μνγακηζμό. (πεγή:http://www.chios-medical.gr/ ydrargyros.htm) πνμζιαμβακόμεκε από ημκ άκζνςπμ ζηα ράνηα θαη ζηα όζηναθα. Άιιεξ πεγέξ ακόνγακμο οδνανγύνμο είκαη ηα μδμκηηαηνηθά αμαιγάμαηα (ανγονά αμαιγάμαηα). Μ οδνάνγονμξ απμννμθάηαη από ημ γαζηνεκηενηθό ζε πμζμζηό πάκς από 95%. Mεηά ηεκ απμννόθεζε μεηαθένεηαη ζημ αίμα όπμο οπάνπεη ηζπονή ζοκάθεηα ηςκ ενοζνμθοηηά- νςκ θαη μεηαηνέπεηαη ζε ακόνγακμ οδνάνγονμ. Ηαηαθναηείηαη θονίςξ ζηα κεθνά θαη ημ κεονηθό ηζηό. H Πα ηειεοηαία πνόκηα έπεη γίκεη πμ- ιύξ ιόγμξ γηα ηεκ πμηόηεηα ημο κε- νμύ ζημ κεζί ηεξ ΢ίμο. Από ημοξ ειέγπμοξ πμο έγηκακ ζημ κενό βνέ- ζεθακ αολεμέκα επίπεδα οδνάνγο- νμο. Πμ κενό από ημ μπμίμ οδνμδμ- ηείηαη ε πόιε ηεξ ΢ίμο δεκ πνεζημμ- πμηείηαη γηα πόζε, πνεζημμπμηείηαη όμςξ ζημ πιύζημμ ηςκ μαγεηνηθώκ ζθεοώκ, ηςκ ηνμθίμςκ, ζηεκ αημμη- θή ογηεηκή θαη ζημ πιύζημμ ηςκ δμ- κηηώκ. Μ οδνάνγονμξ είκαη έκα βανύ μέηαι- ιμ ημ μπμίμ εονίζθεηαη ζε μμνθή Το μερό και ο υδράργυρος Ο υδράργυρος απορροφάται από το γαστρεντερικό σε ποσοστό πάνω από 95%. Mετά την απορρόφηση μεταφέρεται στο αίμα!!! Το βροχόμετρο που έφτιαξε η ομάδα που είχε αναλάβει την σχετική υποενό- τητα Σελίδα 7Τόμος 1, τεύχος 1
  8. 8. ΑΙΝΙΓΜΑΣΑ 1. Αόμαημξ , αθόθθαιμξ ζημκ μονακό πεηά- εη. Πη είκαη; 2. Οημ ηναπέδη επάκς μπαίκς, θόβμμαη, μμηνάδμμαη θη όμςξ δεκ ηνώγμμαη. 3. Οε πμηά πόιε οπάνπμοκ 3 θαιά; 4. Νμίμξ ενγάδεηαη παίδμκηαξ; 5. Ρπάνπεη ζημκ πόιεμμ αιιά θαη ζημ πνό- ζςπμ. Απακηήζεηξ 1. Μ θαπκόξ 2. Ε ηνάπμοια 3. Πα Πνίθαια 4. Μ μμοζηθόξ 5. Πμ μέηςπμ Σς΄ ςάνη– 2015 γεηεξ γηα κα ζηαμαηήζεη ημ πνό- βιεμα με ηα παηδηά ζηναηηώηεξ όπςξ: κα ζηείιεηε θάπμηεξ μμά- δεξ ακζνώπςκ γηα κα πείζμοκ ημοξ θαημίθμοξ κα ζηαμαηήζμοκ ημκ πόιεμμ, κα ακαθμηκώζεηε ζηηξ εηδήζεηξ γηα αοηό ημ ζέμα θαη κα πνμζπαζήζεηε κα πείζεηε ημοξ ακζνώπμοξ κα ζηαμαηήζμοκ κα θάκμοκ ηα παηδηά ζηναηηώηεξ, κα ζηαμαηήζεηε ημ εμπόνημ όπιςκ. Γπίζεξ κα θοιαθίζεηε ημοξ εθμε- ηαιιεοηέξ. Νηζηεύς όηη εάκ γί- κμοκ αοηέξ μη εκένγεηεξ ζα ζηα- μαηήζεη αοηό ημ ζέμα Με εκτίμηση Οι μαθητές της Στ΄ τάξης του 2ου δημοτικού σχολείου Βροντάδου Αληόηημε Γεκηθέ Γναμμαηέα ημο ΜΕΓ Οαξ ζηέικμομε αοηό ημ γνάμμα γηα κα ζαξ οπεκζομίζμομε ημ ζμβανό ζέμα πμο πιήηηεη ηηξ πώνεξ ημο ηνίημο θό- ζμμο. Πμ ζέμα ηςκ παηδηώκ πμο γίκμ- κηαη ζηναηηώηεξ. Νηζηεύμομε όηη δεκ πνέπεη κα οπάν- πμοκ παηδία ζηναηηώηεξ. Γηαηί πμιιά παηδία πεζαίκμοκ, γηαηί ηα παηδηά ηα παίνκμοκ από ημοξ γμκείξ εκώ ημοξ έπμοκ ακάγθε θαη πμιιέξ θόνεξ μπμνεί κα ζθμηώκμοκ ημοξ γμκείξ, γηαηί ηα παηδία δεκ πνέπεη από μηθνά κα πηά- κμοκ όπια θαη κα έπμοκ ημ ζοκαίζζεμα όηη πνέπεη κα ζθμηώζμοκ γηα κα επη- βηώζμοκ. Πα παηδηά πνέπεη κα μεγαιώ- κμοκ μέζα ζε θιίμα αγάπεξ θαη θηιίαξ θαη όπη μίζμοξ θαη πμιέμμο. Γπίζεξ ηα παηδία έπμοκ ημ δηθαίςμα ηηξ μόνθς- ζεξ θαη ημο παηπκηδημύ θαη όπη ημο πμιέμμο. Θα ζέιαμε κα θάκεηε θάπμηεξ εκέν- Έμα γράμμα στομ ΟΗΕ ΚΑΛΟ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ Πνμζηαζία από ημκ ήιημ Ιεκ εθηίζεζηε ζημκ ήιημ πενηζζόηενμ από 3/4 ηεξ ώναξ θάζε μένα (20ιεπηά όηακ μ ήιημξ θαίεη πμιύ), ηηξ πνώηεξ μένεξ ηεξ έθζεζεξ. Απμθύγεηε ηεκ έθζεζε ζημκ ήιημ μεηαλύ 12:00 θαη 16:00. Πηξ ώνεξ αοηέξ ηεξ εμέναξ μη αθηίκεξ ημο ήιημο έπμοκ ηε μεγαιύηενε έκηαζε. Φμνέζηε θαπέιμ θαη θαηάιιεια γοαιηά ειίμο πμο θηιηνάνμοκ ηηξ UVB θαη ηηξ UVA (επηζήμακζε CE). Οθμοπηζηείηε θαιά μεηά από θάζε μπάκημ. Μη ζηαγόκεξ πμο μέκμοκ ζημ δένμα εοκμμύκ ηα ειηαθά εγθαύμαηα θαη μεηώκμοκ ηεκ απμηειεζμαηηθόηεηα ηςκ ακηειηαθώκ πνμσόκηςκ, αθόμε θαη όηακ αοηά είκαη ακζεθηηθά ζημ κενό. Νίκεηε πμιύ κενό θαη ζοπκά. Μ ήιημξ αθοδαηώκεη ζε βάζμξ ημ ζώμα μαξ. Οι μαθητές: Αρμενάκη Λίλη, Βαβούλης Στέφανος, Γκοζκόζης Βασίλης, Καββάδας Κάρολος, Κάβουρα Σοφία, Κανάρης Στράτος, Καρυδιά Κατερίνα, Κουνέλης Μιχάλης, Λάμα Δώρα, Λουμπαρδέας Κοσμάς. Μαυριάνος Μιχάλης, Μουντέ Ευτυχία, Μουντές Ματθαίος, Μιχαλάκη Κατερίνα, Τζούμα Σταματία, Χέλιος Στέλιος, Χρύσης Γιώργος

×