Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Synlig på sociale medier

628 views

Published on

  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Synlig på sociale medier

  1. 1. Hvordan bliver du synligpå sociale medier? Vi hjælper virksomheder med strategi og eksekvering på forskellige sociale medier. Læs mere om vores ydelser indenfor community management, conversation mapping og listening post.
  2. 2. OVERORDNET RÅDGIVNING OM STRATEGIPÅ SOCIALE MEDIERVi klæder virksomheden på til at træffe de rette strategiske beslutninger om sociale medierFor den enkelte virksomhed kan der være både rigtige og forkerte årsager til at bruge sociale mediersom del af kommunikations- og marketingsindsatsen. Derfor tilbyder vi rådgivning om strategi påsociale medier, og hvordan strategien skræddersys til virksomhedens overordnede mål.HVAD KAN DIN VIRKSOMHED KONKRET FÅ UD AF AT VÆRETILSTEDE PÅ DE SOCIALE MEDIER?Forskellige virksomheder har naturligt nok forskelligt udbytte af indsatsen på de sociale medier.Nogle virksomheder ser indsatsen som en forlængelse af klassiske reklamekampagner, hvor det erspredningen og antallet af brugere, der er de centrale målepunkter. Men sociale medier er først ogfremmest relationsmedier. Det er på mange måder brugerne selv, der definerer interaktionen.Sociale medier kan desuden bruges til direkte salg, rekruttering og produktudvikling - for blot atnævne et par områder. Har du kortlagt, hvilke muligheder din virksomhed har på sociale medier?HVAD SKAL VÆRE DE STRATEGISKE SATNINGSOMRÅDER?Skal virksomheden have en tilstedeværelse på de store sociale netværk? Eller blot lytte med på, omder tales om virksomhedens interesseområder samme steder? Kan det skabe værdi at have en blogeller en mikroblog? Hvilke sociale medier er de bedste til intern vidensdeling? Kan det tænkes, atsociale medier faktisk ikke kan gavne netop din forretning – og hvorfor ikke? Spørgsmål som disse ervigtige at diskutere inden man for alvor involverer sig.HAR DEN ANVENDTE STRATEGI BÅRET FRUGT?Ofte har virksomheder og organisationer allerede har gjort sig de første erfaringer på sociale medier,når de kontakter os. Måske har udbyttet ikke stået helt mål med indsatsen. Måske har den oprindeli-ge strategi lige manglet den sidste skarpslibning, eller er det eksekveringen der kan optimeres? Detkan være meget givtigt at stoppe op og gøre status. Vi kan hjælpe med at analysere, hvad der skal tilfor at gøre virksomhedens initiativer på de sociale medier endnu mere effektfulde. 1
  3. 3. COMMUNITY MANAGEMENTEn levende og åben tilstedeværelse på sociale medier gør din virksomhed mere transparentKommunikationen mellem brands og kunder er blevet åbnet, og tiderne hvor talestrømmen kungik én vej er forbi. Opblomstringen af de sociale medier har betydet, at virksomheder har fået nyekanaler til at sende spændende og relevant indhold ud. Det har også skabt en mulighed for, at mankan komme i kontakt og få feedback fra brugerne hurtigere end nogensinde før. Samtidig er for-ventningerne blevet skærpet til, hvor hurtigt man bør reagere og svare på spørgsmål. Det betyder ipraksis, at virksomhederne er nødt til at have sat kommunikationen på sociale medier i system for atrepræsentere deres produkt bedst muligt, og samtidig sørge for at de er beredt, og kan svare hurtigt,når en sag ruller eller en kunde tager kontakt.HVAD SKAL DU VIDE FOR AT KOMME GODT I GANG?HVEM ER DIN VIRKSOMHEDS POTENTIELLE ONLINE COMMUNITY?Virksomhedens online community kan bredt defineres som de mennesker der deler en form for in-teressefelt med virksomheden, og som kan se værdi i at interagere med den i større eller mindre grad.Sociale medier er blevet den mest populære kommunikationskanal til at komme i kontakt med dennegruppe.HVORDAN OPBYGGER MAN SIT COMMUNITY?Man kan selv hjælpe opbygningen af sit community kraftigt på vej ved at skabe engagerende ind-hold om ens brand, såkaldt content marketing. Her kan vi hjælpe med at udtænke engagerendekonkurrencer, gode videoer og sigende billeder, der viser nye sider af et brand og dets produkter.Den organiske vækst kan på nogle sociale medier kombineres med annoncering, som hjælper bran-det med at skyde genvej i bestræbelserne på at opbygge et velvoksent community.HVORDAN SKAL MAN KOMMUNIKERE MED SIT COMMUNITY?For at skabe godt indhold på sociale medier, er man nødt til at have indsigt om ens potentielle com-munity, så man kan skabe indhold der passer til netop dem. Man kan anvende en række metoder,herunder at opstille personaer for at skabe et billede af sin målgruppe. Desuden skal man som brandvære bevidst om at finde den rigtige tone-of-voice og de interessante touch-points, så at det af-stemmes med brandets øvrige kommunikation og forretningsmål. 2
  4. 4. CONVERSATION MAPPINGVi organiserer og analyserer samtaler på nettetEn Conversation Mapping er Mannovs metode til at analysere store mængder af information fra dedigitale og sociale medier og samle dem i en rapport, der giver et stærkt grundlag for den videremarketing- og kommunikationsindsats. En Mapping skaber et komplet overblik over, hvordan dinvirksomhed bliver omtalt, hvor debatterne finder sted samt hvilke personer, der driver samtalerne.Dermed kan virksomhedens dialog målrettes til en række vigtige interessenter på de digitale ogsociale medier. En Conversation Mapping er også velegnet til at optimere kriseberedskabet ud frakonkrete data.DET GIVER EN CONVERSATION MAPPINGPRODUKTINDSIGTPå sociale medier udtrykker folk i stigende grad deres egentlige mening om produkter og services, ogder skal ikke mange negative kommentarer fra omgangskredsen til, før man vælger et andet produkt.Vi kortlægger, hvor kunderne er, hvordan brandet bliver positioneret i forhold til konkurrenternes, oghvem de vigtigste meningsdannere på området er.KAMPAGNEMÅLING OG KRISEEVALUERINGHar din virksomhed brug for målbare data på en kampagne, et PR-initiativ eller en krisesag, så kan vimåle præcis hvor stor gennemslagskraft, der har været på de digitale og sociale medier. Vi skaber etoverblik over udviklingen i volumen i samtaler på de enkelte platforme, indsigt i tonen og informationom de personer, der har drevet debatten.STRATEGI- OG KAMPAGNEUDVIKLINGVed at tilpasse marketing, PR og kundeservice til de samtaler, der foregår om brandet online, kan dinvirksomhed give strategien eller kampagnen et markant løft. En Conversation Mapping giver infor-mation om, på hvilke platforme folk taler om brandet, hvordan de taler om det, hvornår de søger efterinformation om brandet og hvilke personer, der er meningsdannende.OPTIMERING AF DIALOGEN MED KUNDERNEOfte starter en dialog med en søgning på Google, og derfor bruger mange virksomheder ressourcerpå at søgeoptimere deres website. Men det er ikke sikkert, at jeres kunder ønsker at kommunikeremed jer gennem virksomhedens website. Ud over anbefalinger til SEO giver analysen indsigt i, hvor-dan folk finder frem til jeres brand, og sætter denne information i kontekst til, hvilke ord kunder brugerom brandet, samt hvordan de ønsker at kommunikere med jer. 3
  5. 5. LISTENING POSTHvordan kan din virksomhed følge med på de sociale medier?Der findes et stort antal udbydere der tilbyder overvågning på sociale medier. Men kvaliteten ogdækningsgraden kan svinge meget, hvis du ikke får valgt det rigtige produkt til den type overvågn-ing, der er brug for. Mannov vurderer og tester, hvilke overvågningstjenester der passer til lige netopdine behov. Vi skræddersyr løsninger, som skaber overblik over samtalernes indhold og giver indsigti brugernes adfærd. Dermed skaber vi værdi for virksomheden eller organisationen, hvad enten Iagerer internationalt eller lokalt, og uanset om I foretrækker daglig rapportering og alerts, eller hellerevil have en månedlig opsummerende analyse. I kan selv stå for håndteringen eller lade Mannov værevirksomhedens øjne og ører på de sociale platforme.SÅDAN SKABER EN LISTENING POST VÆRDI FOR DIN VIRKSOMHEDLØBENDE INDSIGT I BRUGERNES OPFATTELSE AF BRANDETPå de sociale medier udtrykker folk deres umiddelbare mening om produkter og services, og der skalikke mange negative kommentarer til, før brugerne ser i retning af et andet produkt. En ListeningPost kan eksempelvis rapportere om volumen og vise tonalitet. Den kan give din virksomhed indsigti, hvordan produkter og services er positioneret i forhold til konkurrenternes, samt hvordan og i hvilkesammenhænge, de nævnes.VI IDENTIFICERER OG FØLGER DE VIGTIGSTE INFLUENTERNogle bloggere og brugere på sociale medier er så indflydelsesrige, at deres meninger kan påvirkeflere tusinde mennesker. Samtidig bruges de i stigende grad som kilder i de traditionelle medier. Meden Listening Post får virksomheden identificeret de personer og interessenter, der har betydning forbrandet, og får mulighed for at gå i dialog med dem.EN LISTENING POST ER ET STÆRKT VÆRKTØJ TIL KRISESTYRINGMed en Listening Post kan man opfange kritik og identificere problematiske tendenser, før de ud-vikler sig til en regulær storm på de sociale medier – og spredes til de klassiske medier. Rettidigomhu giver mulighed for at gå i dialog og skabe løsninger, ikke blot reagere på kritik.EN LISTENING POST SKABER INPUT TIL PRODUKTER OG SERVICESEn Listening Post giver mulighed for at samle værdifuld viden fra brugerne af virksomhedensprodukter og services. Ved brugerinddragelse kan I få feedback til videreudvikling af produkter ogservices samtidig med, at I sætter kundens behov i centrum. 4

×