Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
QUYØNH HOA         laø moät naøng con gaùi ñeïp. Naøng ñaõ ñöôïccoâng nhaän laø hoa khoâi cuûa lôùp 12A8 maø khoân...
Caùc ñaáng maøy raâu trong lôùp thöôøng tranh nhau giuùp ñôõ cho naøngveà nhöõng moân maø naøng yeáu keùm ñeå mong ñöôïc h...
chöa bao giôø bieát ñöôïc muøi vò cuûa chocolate laø gì. Chaøng raát vuikhi ñoùn nhaän thanh keïo maø naøng cho vaø boùc r...
ngöôøi con gaùi mang ñeán cho mình moät caûm giaùc ñeâ meâ sungsöôùng ñeán ngaát ngaây neân chaøng ñaõ beùn muøi nhuïc duï...
côûi moùc quaàn naøng ra vaø keùo phecmotuya xuoáng. Naøng nhoåmmoâng leân cho chaøng deã daøng keùo quaàn naøng vaø luoân...
nho baén vaøo mieäng chaøng. Nöôùc nhôøn cuûa naøng ñaõ ræ ra raátnhieàu, raát öôùt aùt. Thaèng beù cuûa chaøng cuõng ñaõ ...
thaúng vaøo aâm hoä Hoa. HOA söôùng rôn leân vaø öôõn mình cho thaätsaùt vôùi döông vaät cuûa chaøng vaø naøng khoâng muoá...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Quynh hoa

650 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Quynh hoa

 1. 1. QUYØNH HOA laø moät naøng con gaùi ñeïp. Naøng ñaõ ñöôïccoâng nhaän laø hoa khoâi cuûa lôùp 12A8 maø khoâng phaûi traûi qua moätcuoäc thi naøo. Ñoâi maét troøn xoe vaø ñen laùy cuûa QUYØNH HOA ñaõlaøm cho bao nhieâu thanh nieân trong tröôøng say ñaém. Nhìn vaøomaët naøng hoï cöù ngôõ nhö mình bò nguïp laën trong hoà thu huyeàn bí.Thaân hình naøng thaät laø quyeán ruõ trong boä aùo daøi traéng tinh khoâi.Boä ngöïc caêng troøn vôùi phaàn thit hoàng loù ra khoûi aùo ngöïc aån hieändöôùi lôùp aùo daøi moûng ñaõ laøm cho caùc ñaáng maøy raâu phaûi nhoûgiaûi theøm thöông vaø caùc baïn phaùi nöõ phaûi ghanh tî. Caùi eo cuûanaøng thon nhoû caøng laøm taêng theâm neùt ñaày ñaën cuûa hai bôø moângtroøn tròa cong cong trong lôùp quaàn traéng. OÂi caëp gioø thon daøi,nhìn xuyeân qua lôùp quaàn traéng sao maø khieâu gôïi quaù ñi thoâi.QUYØNH HOA bieát mình ñeïp vaø quyeán ruû, nhöng naøng khoângbao giôø kieâu ngaïo maø raát laø hoaø ñoàng vôùi caùc baïn cho neân aicuõng yeâu meán naøng. Beân caïnh neùt ñeïp hoàn nhieân ñaày quyeán ruûdo thì QUYØNH HOA laïi hôi keùm thoâng minh nhöng laò raát ñatình vaø laüng lô. Saùch vôû ôû tröôøng thì naøng raát laøm bieáng ñoïcnhöng nhöõng truyeän daâm thì naøng luoân thu thaäp tìm kieám vaøkhoâng bao giôø boû xoùt cuoán truyeän cheùp tay naøo ñöôïc phoå bieántrong tröôøng. Ba naøng laïi laø moät thuyû thuû taøu vieãn döông neân giañình naøng thöôøng coù ñaày ñuû nhöõng ñoà chôi phim aûnh cuûa ngoaiquoác. Naøng haàu nhö thuoäc naèm loøng 36 kieåu aùi aân. Haàu nhö ñeâmnaøo naøng cuõng phaûi töïï mình thuû daâm cho haï hoaû côn duïc vongcuoàn cuoän trong cô theå.QUYØNH HOA thöôøng hay nhôø caùc baïn trai giuùp naøng laøm baøitaäp veà nhaø. Vaø ñeå ñeàn ñaùp ôn hoï thænh thoaûng naøng thöôøng môøihoï veà nhaø vaø coá yù aên maëc hôû hang ñeå cho hoï ñöôïc chieâmngöôõng moät chuùt cô theå myõ mieàu cuûa naøng. Vaø thænh thoaûngnaøng thöôøng hay coá yù coï boä ngöïc no troøn cuûa naøng vaøo hoï.
 2. 2. Caùc ñaáng maøy raâu trong lôùp thöôøng tranh nhau giuùp ñôõ cho naøngveà nhöõng moân maø naøng yeáu keùm ñeå mong ñöôïc höôûng moät chuùtaân hueä naøng ban cho. Trong lôùp HOAØNG NAM laø lôùp phoù hoïctaäp vaø anh ta la ngöôøi hoïc gioûi nhaát lôùp. HOAØNG NAM vöøa ñeïptrai vôùi caùi neùt ñeïp cuûa moät quaân töû. Baûn thaân chaøng thaät söïï laømoät quaân töû raát ñaøng hoaøng ñöùng ñaén. HOAØNG NAM thöôønggiuùp ñôõ QUYØNH HOA nhöng khoâng bao giôø chaøng daùm gheù laïinhaø naøng vì chaøng ñaõ nghe nhieàu ngöôøi keå lai söïï ñeàn ñaùp cuûaQUYØNH HOA ñoái vôùi hoï. Ñaõ nhieàu laàn môøi moïc nhöngHOAØNG NAM khoâng ñeán, ñieàu ñoù laøm cho QUYØNH HOA raátbuoàn vaø naøng ñaõ raép taâm chieám höõu traùi tim vaø thaân xaùcHOAØNG NAM. Bieát laø HOAØNG NAM seõ khoâng veà nhaø mìnhneân vaøo moät dòp coù baøi kieåm tra toaùn saép ñeán naøng nhôø HOAØNGNAM ôû lai giuùp cho naøng oân baøi ngay taïi trong lôùp sau giôø hoïc .Ñuùng 5 giôø chieàu thì tieáng chuoâng tan hoïc vaøng leân vaø taát caû caùchoc sinh ñaõ vui möøng gom goùp ñoà ra veà vì ñaõ traûi qua moät ngaøyhoïc meät moûi vaø coøn phaûi veà lo oân baøi cho baøi thi ngaøy hoâm sauïTrong lôùp chæ coøn laïi mình QUYØNH HOA vaø HOAØNG NAM.QUYØNH HOA veùn maùi toùc daøi oùng möôït cuûa mình qua moät beânñeå taêng theâm neùt ñeïp quyeán ruû hôi e leä cuaû naøng. Naøng ngöôùcmaét nhìn HOAØNG NAM nhö môøi goò HOAØNG NAM böôùc quabeân baøn QUYØNH HOA vôùi cuoán saùch hình hoïc trong tay. Chaøngbaét ñaàu giaûng giaûi cho naøng nghe nhöõng gì naøng khoâng hieåuïQUYØNH HOA laøm boä chaêm chuù laéng nghe vaø ghi cheùp laïinhöõng gì HOAØNG NAM noùi ñeå traán an chaøng vaø caøng laøm chochaøng haêng say hôn trong vieäc giaûng baøi cho naøng. Hoc ñöôïcmoät luùc thì QUYØNH HOA laáy trong hoäc tuû ra moät thanhchocolate vaø môøi HOAØNG NAM aên. Naøng noùi laø Ba naøng môùiveà hoâm qua vaø mang cho naøng raát nhieàu keïo vaø naøng muoán môøichaøng aên laáy thaûo. HOAØNG NAM laø moät hoïc sinh ngheøo, chaøng
 3. 3. chöa bao giôø bieát ñöôïc muøi vò cuûa chocolate laø gì. Chaøng raát vuikhi ñoùn nhaän thanh keïo maø naøng cho vaø boùc ra aên. OÂi muøi vò noùngon ngoït laøm sao... aên tôùi ñaâu thì HOAØNG NAMthaáy laâng laâng tôùi ñoù, cô theå giôø ñaây boãng nhieân noùng ran leân vìmoät söïï ñoøi hoûi cao ñoä.QUYØNH HOA vöøa caén moät mieáng chocolate vaø mieángchocolate chöa kòp vaøo mieäng thì HOAØNG NAM ñaõ choàm tôùingaäm laáy mieáng chocolate vaø luoân caû bôø moâi moïng ñoû cuûanaøng. QUYØNH HOA bieát laø chaøng ñaõ thaám thuoác neân naøngduøng löôõi ñöa mieáng keïo qua mieäng HOAØNG NAM roài uoán eùolöôõi caâu löôõi cuûa chaøng ra vaø muùt...QUYØNH HOA muùt ñaàu löôõicuûa chaøng nheø nheï laøm cho HOAØNG NAM phaûi ruøng mình sungsöôùng. Hai baøn tay QUYØNH HOA sôø soaïng sau löng HOAØNGNAM vaø keùo chiec aùo sômi traéng cuûa chaøng ra khoûi quaàn. Naøngleo qua baøn vaø duøng tay keùo phecmotuya cuûa chaøng xuoáng.HOAØNG NAM caûm thaáy raïo röïïc voâ cuøng nhöng chaøng laø moätthö sinh chöa bao giôø laøm chuyeän naøy cho neân chaøng cöù ñöùngthöø ra ñoù maëc cho QUYØNH HOA muoán laøm gì thì laøm.Sau khi côûi quaàn HOAØNG NAM ra QUYØNH HOA baûo chaøngngoài xuoáng gheá vaø QUYØNH HOA baét ñaàu le löôõi lieám leân ñaàukhaát cuûa chaøng. HOAØNG NAM thaáy teâ taùi caû ngöôøi, vaø thaèng beùcuûa chaøng giôø ñaây ñaõ vöôn leân kieâu haõnh. QUYØNH HOA thíchthuù buù nheø nheï nôi ñaàu döông vaät cuûa chaøng, roài töø töø ngaâm laáyñaàu khaát cuûa chaøng vaø naøng töø töø ñöa döôngvaät cuûa chaøng vaøo saâu trong coå hoïng naøng. HOAØNG NAM "uùleân moät tieáng voäi ñaåy ñaàu QUYØNH HOA ra, moät doøng nöôùctraéng ñuïc ñaõ tích tuï trong Nam phoït ra thaønh moät voøi nöôùc töôùileân caû maët QUYØNH HOA. Chaøng thaáy xaáu hoå voâ cuøng vaø voäivaøng xin loãi naøng, vaø naøngbaét phaït chaøng phaûi theo naøng veà nhaø. Laàn ñaàu tieân ñöôïc moät
 4. 4. ngöôøi con gaùi mang ñeán cho mình moät caûm giaùc ñeâ meâ sungsöôùng ñeán ngaát ngaây neân chaøng ñaõ beùn muøi nhuïc duïc vaø nhaátquyeát theo naøng veà nhaø moät phen.Veà ñeán nhaø QUYØNH HOA noùi vôùi meï laø naøng caàn phaûi oân baøicho baøi kieåm tra saép ñeán cho neân naøng vaø ngöôøi baïn naøng phaûiveà phoøng hoïc vaø khoâng muoán coù ai quaáy raày hoï Naøng ñöaHOAØNG NAM vaøo phoøng vaø baûo chaøng ngoài chôi ñeå naøngxuoáng beáp laáy vaøi thöù gì ñeå aên. Naøng mang leân phoøng caû moätmaâm naøo laø nho, chuoái, baùnh boâng lan, chocolate,vaø nhieàu moùnsa xæ phaåm maø chaøng chöa töøng aên bao giôø. Naøng ñoùng kín cöûaphoøng roài mang maâm thöùc aên ñaët leân caùi gheá gaàn giöôøng cuûanaøng. Naøng vôùi tay baät coâng taéc ngoïn ñeøn hoàng cho caên phoøngtheâm môø aûo. Roài naøng ngoài leân giöôøng vaø veùn vaït aùo daøi sangmoät beân nhö môøi goïi. HOAØNG NAM caûm thaáy raïo röïc trongloøng döôùi khung caûnh laõng maïn vaø tröôùc maét chaøng laø moät giainhaân tuyeät myõ. HOAØNG NAM voäi xaø ngay xuoáng vaø quì beânnaøng. Naøng QUYØNH HOA khoâng voäi vaøng naøng chæ baûo chochaøng bieát phaûi laøm gì vaø laøm sao ñeå cho naøng ñaït ñöôïc caûmgiaùc. Naøng chæ cho chaøng laøm nhöõng caùch maø naøng thöôøng duøngñeå thuû daâm tröôùc ñaâî Chaøng laø moät hoïc sinh gioûi vaø raát thoângminh neân hoïc ñaâu laø hieåu ñoù. Chaøng hoân nheï leân vaønh tai cuûanaøng roài hoân leân caàn coå traéng ngaàn cuûa naøng laøm cho naøng phaûico ruùt laò vì nhoät nhaït. Chaøng veùn vaït aùo sau cuûa naøng leân roàiluoàn tay qua löng naøng vaø côûi chieác aùo ngöïc naøng ra, chaøng nhìnthaáy hai ñaàu vuù naâu hoàng cuûa naøng aån hieän sau laøn aùo vaø chaøngcuùi xuoáng ngaäm luoân ñaàu vuù cuûa naøng qua laøn aùo. Chaøng vaønaøng ñeàu thaáy sung söôùng vaø nöùng leân ñeán toät ñænh. Naøng veùnaùo leân cho chaøng xem chieác buïng traéng phau vaø phaúng lì cuûanaøng. OÂi caùi loãruùn saâu cuûa naøng caøng laøm cho chaøng theâm kích thích. Chaøng
 5. 5. côûi moùc quaàn naøng ra vaø keùo phecmotuya xuoáng. Naøng nhoåmmoâng leân cho chaøng deã daøng keùo quaàn naøng vaø luoân caû quaànxìlip cuûa naøng xuoáng.Chaøng say ñaém nhìn vaoø aâm hoä naøng vôùi moät ñoâi maét ngaïcnhieân tröôùc neùt ñeïp daâm ñaõng maø taïo hoaù ñaõ ban cho naøng.Chaøng vuïc maët vaøo ñaùm loâng meàm maïi nôi aáî Vuøi mieäng chaøngcaûï vaøo aâm hoä naøng laøm cho QUYØNH HOA thaáy teâ meâ. Duø chodaâm ñeán ñaâu QUYØNH HOA cuõng vaãn caûm thaáy sô haõi söïï ñauñôùn aùm aûnh coâ trong nhöõng chuyeän naøng ñaõ ñoïc. Naøng bieát neáukhoâng laøm cho naøng ra khí thieät nhieàu thì noù seõ ñau ñôùn laém.QUYØNH HOA vôùi tay laáy moät chuøm nho, duøng mieäng caén moättraùi vaø ñöa vaøo mieäng cho chaøng. Naøng muoán chaøng aên cho löôõicuûa chaøng khoâng bi khoâ quaù. Sau ñoù QUYØNH HOA ngoài danghaùng ra, moät chaân ñeå leân giöôøng vaø thoû theû chæ cho HOAØNGNAM lieám chim mình.HOAØNG NAM tuy hoi sôï nhöng chaøng ñaõ vuïc maët vaøo aâm hoänaøng roài maø khoâng thaáy hoâi, maø ngöôïc laïi chaøng laïi thaáy noù raátloâi cuoán. Chaøng duøng tay banh nheï chim naøng ra roài leø löôõi lieámvaøo giöõa hai meùp moät caùi. Chaøng ngöôùc maët leân nhìn naøng thìthaáy naøng ngaån maët leân cao maét nhaém nghieàn ra chieàu sungsöôùng laém. Chaøng beøn lieám theâm hai ba laàn nöõa. Vaø boãng nhieânchaøng thaáy coù moät ma löc naøo doù khieán chaøng ngaäm laáy vaø nuùtlaáy nuùt ñeå cuïc thòt nhoû trong aâm hoä naøng. Naøng oaèn ngöôøi leân vìsung söôùng. Cöûa aâm hoä naøng noùng ran vaø co thaét lieân hoài. Naøngñöa cho chaøng theâm moät traùi nho vaø baûo chaøng ngaäm vaøo mieängmoät phaân nöûa roi ñöa vaøo cöûa mình naøng cho noù haï hoaû moätchuùt. Chaøng laøm theo lôøò naøng, dí traùi nho maùt laïnhh vaøo caùi loãbeù nhoû hoàng hoàng vaø ñi qua ñi laïi, boãng döng chaøng khoâng bieátvoâ tình hay coá yù ñaõ duøng löôõi ñaåy traùi nho voâ loàn naøng. Naøngnhö bò ñieän giaät baät tung leân vaø haåy caû aâm hoä mình cuøng traùi
 6. 6. nho baén vaøo mieäng chaøng. Nöôùc nhôøn cuûa naøng ñaõ ræ ra raátnhieàu, raát öôùt aùt. Thaèng beù cuûa chaøng cuõng ñaõ cöùng ngaéc töïï luùcnaøo. Naøng voäi vaøng côûi quaàn chaøng ra, caàm laáy döông vaät aâmaám cuûa Nam ñaët vaøo giöõa hai meùp loàn vaø vuoát ve döông vaät cuûachaøng baèng aâm hoä cuûa naøng cho döông vaät chaøng thaám ñaày daâmthuûy cuûa naøng. Ngay ñaàu döông vaät cuûa Nam luùc naøy cuõng coùmoät ít chaát khí trong trong. Chaøng dí ñaàu khaát cuûa mình xungquanh cöûa mình naøng nhö moät con ong muoán huùt maät hoa.Chaøng khoâng thaønh thaïo trong vieäc huùt maät neân caùi voøi cuûachaøng khoâng sao ñöùt voâ ñöôïc. Hoa mæm cöôøi roài naøng ñaët löngxuoáng giöôøng,naøng giô chaân leân cao vaø baønh roäng ra. Roài naøng tìm laáy döôngvaät cuûa Nam vaø ñaët vaøo loàn mình. Naøng baûo chaøng haõy aán nheïvoâ roài laáy ra, roài laïi aán voâ. Nam nhö moät con ong chaêm chæ thuïtra thuït vaøo nhe nhaøng ñeàu ñaën. Caû chaøng vaø naøng ñeàu thaáy hôiran raùt khi ñaàu döông vaät caïï vaøo thaønh aâm hoä cuûa naøng, nhöngraát kích thích. Nam ñaõ ñöa ñöôïc moät nöûa döông vaät cuûa mìnhvaøo aâm hoä cuûa Hoa. Boãng döng Hoa can ñaûm haåy maïnh moângnaøng leân moät caùi vaø ñu laáy coå Nam. Theá laø döông vaät cuûa chaøngbaây giôø ñaõ ngaäp saâu trong loàn naøng. Hoa caûm thaáy ñau laém neânnaøng quaëp chaân oâm ngang moâng Nam maø chòu. Duøng cöûa mìnhnaøng co thaét laò vì dauï Nam mot tay oâm ngang eo Hoa, coøn taykia chaøng ñöa xuoáng rôø nheï leân hai moâng troøn laüng cuûa Hoa. Söïïnhoät nhaït ñaõ laøm cho Hoa coù laïi caûm giaùc vaø naøng baét ñaàu môûcöûa mình ra. Nam ñaët naøng naèm laïi treân giöôøng. Baây giôø thìNam ñaõ coù theå keùo gaàn heát döông vaät cuûa mình ra roài laïi ñuùtvaøo loàn naøng. Luùc ñaàu Nam coøn nhaáp nheø nheï, daàn daàn chaønglaøm nhanh hôn, vaø khi nghe Hoa reân ræ. Thoáng khoaùi quùa thìchaøng nhaáp thaät nhanh thaät maïnh cho ñeán khi moät luoàng khí aámnoùng ñöa leân töø tinh hoaøn chaøng qua döông vaät chaøng vaø ñi
 7. 7. thaúng vaøo aâm hoä Hoa. HOA söôùng rôn leân vaø öôõn mình cho thaätsaùt vôùi döông vaät cuûa chaøng vaø naøng khoâng muoán cho noù tuoät rangoaøi. Nam ruøng mình trong ñeâ meâ vaø naèm ñeø leân ngöôøi Hoa ñeåcuøng naøng höôûng thuï nieàm sung söôùng sau maøn cuïp laïc .......

×