Nhung ngon lua_tinh

792 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
792
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1
Actions
Shares
0
Downloads
3
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Nhung ngon lua_tinh

 1. 1. 1 Nhöõng Ngoïn Löõa Tình NHÖÕNG NGOÏN LÖÛA TÌNH CHÖÔNG MOÄTVöøa töø treân laàu xuoáng, oâng Vaên Long saép söûa tieán vaøo phoøng aênñeå chuaån bò thì nghe tieáng baø Long heùt : - Caùi con khæ naøy, tao ñi ñaâu cuõng ñi theo. Naøy theo !Tieáp theo laø tieáng con choù la oaêng oaúng. Baø Long vöøa môùi ñaù noùmoät caùi neân thaân. - Cho maøy bieát thaân. Ñoà voâ tích söï. Maøy chæ laø thöù thuù vaätnuoâi laøm caûnh chöù daùm caén ai.Chò beáp vöøa töø nhaø döôùi leân hai tay böng moät caùi maâm ôû treânñaët nhöõng toâ chaùo noùng nghi nguùt.Baø Long tröøng maét : - Chò laïi naáu chaùo nöõa ñoù phaûi khoâng. Toâi ñaõ baûo chò chieântröùng gaø cho toâi ñeå aên vôùi baùnh mì bô vaø möùt. Taïi sao chò cöù naáuchaùo, naáu mì hoaøi vaäy ? - Daï thöa baø, oâng nhaø baûo aên chaùo hay aên mì vaøo buoåi saùngraát toát vì nheï buïng neân em cöù töôûng baø cuõng thích nhö theá. - Thích laø thích nhö theá naøo. Oång khaùc, toâi khaùc. Chò nghechöa. Thoâi böng cho oång aên roài xuoáng chieân tröùng gaø cho toâimau leân keûo toâi ñi treã toâi seõ cho nghæ vieäc ngay laäp töùc.Chò beáp daï daï roài riu ríu böng maâm chaùo vaøo phoøng aên. Baø longngoài vaøo baøn aên vôùi veû maët haàm haàm, khieán oâng Long hôi choätdaï. Oâng vöøa uoáng caø pheâ, vöøa xem baùo, thænh thoaûng laïi lieác veàphía baø.Moät laùt baø long höôùng veà oâng : - Caùi vuï ñaáu thaàu xaây caát cö xaù só quan ñeán ñaâu roài, maáythaèng Taây ôû boä Tö Leänh noù noùi sao ?
 2. 2. 2 Nhöõng Ngoïn Löõa TìnhOâng voäi buoâng tôø baùo, thôû daøi : - Huït roàí! Tuïi Taây noù cho con meï Hueä thaàu.Baø Long la lôùn : - Toâi ñaõ noùi vôùi oâng töø tröôùc roài maø ! Phaûi hoái loä, môøi tuïi sóquan cao caáp, coù quyeàn theá, noù ñi aên nhaäu thì môùi truùng thaàuñöôïc chöù cöù ñaáu thaàu khôi khôi thì ñeán naêm naøo môùi ñöôïc. Oângthaät voâ tích söï, chæ coù laõnh nhöõng vuï thaàu teùp riu thieân haï cheâkhoâng theøm ñaáu. Toâi ñaâu coù baûo oâng haø tieän trong vieäc ñaõi ñaèngboïn TaâyOâng Long nhuùn vai : - Thì toâi cuõng coù môøi moïc tuïi noù ñaáy chöù. Nhöng...Baø Long trôïn maét : - Nhöng vôùi nhò gì ! Oâng neân deïp caùi haõng thaàu cuûa oâng choñöôïc vieäc. Ngöôøi ta cuõng laø nhaø thaàu ra cuøng luùc vôùi mình maøngöôøi ta nay ñaõ trôû thaønh phuù gia ñòch quoác coøn oâng thì chækieám ñöôïc ñuû tieàn tieâu trong nhaø.Oâng Long taèng haéng. - Taïi mình chöa tôùi thôøiBaø Long ñaäp tay xuoáng baøn, ly caø pheâ ñoå tung toeù : - Xôøi ôi. Laïi ñoå cho thôøi vaän. Taïi sao oâng khoâng chòu nhaän laøoâng baát taøi ?Oâng Long noåi caùu lôùn tieáng : - ÖØ toâi baát taøi ñoù baø coù muoán boû toâi ñi laáy ngöôøi khaùc taì caùnvaø giaøu coù. Thì baø cöù ñi, toâi khoâng coøn can ñaûm ngoài nghe baønoùi nöõa.Baø Long gaït tay moâït caùi. Ly taùch treân baøn rôùt xuoáng ñaát vôõloaûng xoaûng. Baø gaàm leân : - Oâng thaùch toâi ñoù haû? Toâi ñaâu coù ngaùn. Oâng khoâng bieát laømoät teân baát löïc roài hay sao. Xí, thöù ñoà baát löïc khoâng coøn xíquaùch ñeå phuïc vuï vôï maø khoâng bieát nhuïc.
 3. 3. 3 Nhöõng Ngoïn Löõa Tình - Neø baø ñöøng coù loâi vuï noï sang vuï kia ñoù nghe. Ngöôøi ta ngheñöôïc ngöôøi ta cöôøi baø ñaáy.Chöù chaúng cöôì gì toâi ñaâu.Baø Long cöôøi gaèn: - Cöôøi toâi? Oâi cha meï ôi, caùi thö baát taøi baát löïc nhö oâng thì toâiphaûi reâu rao leân cho thieân haï hoï bieát ñeå hoï nhìn taän maët oâng maøcheá gieãu chöù cöôøi gì toâi.Baø ñöùng daâïy, maët vaãn haàm haàm : - Oâng ñaõ thuaän ñeå toâi ñi laùy ngöôøi khaùc ñoù nghe.Vaäy ngayngaøy hoâm nay toâi seõ ñi luoân. Oâng ñöøng coù ra tieäm cuûa toâi maønaên næ nhö maâùy laàn tröôùc nöõa nghe. Toâi chaùn laém roài .Noùi xong baø leân laàu thaây quaàn aùo roài xuoáng nhaø xe baø laáy xerieâng laùi ra khoûi coång.Oâng Long cuõng goïi chuù Taùm taøi xeá laùi xe ra roài leo leân ñi. BaøLnog vöøa laùi xe vöøa ngæ caùch traû thuø. Baø laàm thaàm noùi ,moätmình : - Höø maøy ñaõ muoán theá thì baø seõ cho maøy ñöoïc toaïi nguyeän.Coù bao nhieâu thaèng vöøa ñeïp trai vöøa khoûe maïnh ñang sum xoechaïy theo baø maø maøy laïi thaùch baø ñi thì ñuùng laø maøy tôùi soá roài !Vöøa ñeán tieäm vaûi do baø laøm chuû baø Long ñaõ quaùt thaùo maáyngöôøi laøm coâng, xong baø vaøo phoøng laøm vieäc quay ñieän thoaïi : - Aloâ ! Anh chín ñoù haû? Em, Lyù Hoa ñaây. Sau maáy böõa naykhoâng thaáy anh gheù choã em noùi chuyeän chôi.Tieáng cuûa Chín trong ñieän thoaïi : - Anh hôi baän vieäc. Vaøi hoâm nöõa seõ gheù thaêm em - Vieäc gì ? Anh thì chæ lo phuïc vuï maáy coâ vuõ nöõ thì heát ngaøyroài chöù laøm aên gì. Anh xaïo em vöøa vöøa chöù.Coù tieáng cöôøi trong ñieän thoaïi : - Anh xaïo thì aên caùi giaûi gì. Anh ñang boá trí moâït vuï buoân baùntieàn teä, ñeå roài gaëp em anh seõ noùi cho em bieát, khoâng bieát chöøngem coù theå giuùp anh moät tay cuõng hay.
 4. 4. 4 Nhöõng Ngoïn Löõa Tình - AØ aø, vaäy chöøng naêm giôø chieàu anh laïi gaëp em nheù. - Xong roài. Heïn gaëp vaøo chieàu nay. Baø Long gaùc ñieän thoaïi, veû maët dòu xuoáng khoâng coøn haàm höønöõa. Khoâng phaûi chæ coù rieâng teân Chín naøo ñoù ñang ñeo ñuoåi baø,coù ba boán ngöôøi khaùc nöõa. Taát caû ñeàu meâ veû ñeïp cuûa baø. Phaûi, ñuùng baø Long coøn treû vaø ñeïp laém. Baø môùi coù 29 tuoåichua heà sanh nôû, laïi ñeán saên soùc saéc ñeïp ôû caùc thaåm myõ vieängaàn nhö thöôøng xuyeân thì baûo sao baø khoâng ñeïp. Caû nhöõng baïngaùi khaùch haøng cuûa baø ñeàu khen baø ñeïp. Chì coù oâng choàng baø laøchaúng chuù yù gì ñeán saéc ñeïp cuûa2 baø heát. Theá môùi ñaùng giaâïn.Baø long suy nghæ veá oâng Long : “Ngöôøi gì maø yeáu xìu, yeáu coøn hôn buùn thiu. Môùi coù 40 tuoåimaø ñaõ trôû thaønh thöù ñaøn oâng baát löïc. Höø caû maáy thaùng nay haénchæ naèm nguû rieâng ôû phoøng beân caïnh chaúng sôø moù gì tôùi baø! Haéncuõng coù noùi laø chaïy thaày thuoác ñuû loaïi roâi nhöng thaày naøo cuõngchaïy daøi chaúng hieåu vì sao.”Baø long nghieán raêng: “Roài ñaây baø seõ cho chín Tuøng noù chôi cho maáy haèng con nítnoù chôi cho boû gheùt. Haø, haø roài ta seõ höôûng thuï toái ña, seõ daét traiveà nhaø cho mi töùc luoân theå”Tröa hoâm aáy baø Long veà nhaø , tom goùp moät ít quaàn aùo , vaätduïng caán thieát , laáy luoân hoäp nöõ trang goàm nhieáu voøng vaø daáychuyeàn meà ñay coù gaén kim cöông . - Baø baûo chò Beáp baø seõ ñi luoân : Naêm giôø chieàu Chín Tuøng laùi xe moâtoâ ñeán gaëp baø Long taïi tieämvaûi .Chín Tuøng coi coù maõ laém , nhöng nhìn maët haén ngöôøi ta bieátngay laø moät teân ñieám ñaøng , chuyeân lôïi duïng ñaøn baø con gaùi nheïdaï . Vöøa vaøo phoøng laøm vieät cuûa BAØ long , haén ñaõ oâm hoân baø vaøcöôøi nham nhôû :
 5. 5. 5 Nhöõng Ngoïn Löõa TìnhEm chôø anh coù soát ruoät khoâng ? Toùâi nay em coù theå troán nhaø ñichôi vôùi anh ñeán 11 giôø haõy veà coù ñöôïc khoâng? Anh seõ baøn vôùiem moâït chuyeän laøm aên.Baø Long, baây giôø trong vai Lyù Hoa, teân tuïc cuûa baø thôøi coøn congaùi, cöôì raïng rôõ : - Toái nay anh phaûi ñaõi em moâït chaàu thaät linh ñình. Tuïi mìnhvaøo Chôï Lôùn. Nhöng tröôùc khi ñi aên, anh phaûi ñeå em chôû caùivali quaàn aùo cuûa em tôùi building Cöûu Long gôûi cho con Thu ñaõ. - Uûa, em ñi ñaâu maø laïi coù caû vali quaàn aùo? - Bí maâït. Roài em seõ cho anh bieát. Toái nay aên xong, mình ñinhaûy roài seõ du döông vôùi nhau.Chín Tuøng möøng quyùnh: - Em noùi thieät hay noùi chôi ñoù Hoa? Ñöøng coù xí gaït anhnghe cöng bao laâu nay anh cöù xin hoaøi nhöng em khoâng cho, naytöï döng sao em roâïng raõi theá?Trong böõa aên. Chín Tuøng cho bieát haén ñaõ thaûo keá hoaïch chuyeånngaân laäu buoân baùn ñoàng ño la vaø tieàn cuûa Phaùp, neáu moïi vieäctroâi chaûy thì seõ hoát baïc trieäu.Baø Long töùc Lyù Hoa hoûi : - Vaâïy chöù trong keá hoaïch cuûa anh em giöõ vai troø gì?Chín Tuøng ngaäp ngöøng : - Vuï naøy laø moät vuï hoát baïc vaäy neáu em chòu tham gia thìboïn mình cuøng höôûng. Noùi thieät vôùi em laø töø maáy böõa nay anhñaõ giao phoù vai troø aáy cho con Dung. Nhöng anh sôï coù aên roài vaøbieát ñöôøng ñi nöôùc böôùc noù seõ phaûn anh maø ñi thaúng vôùi maáythaèng Taây goâïc ôû sôû hoái ñoaùi vaø Phuû Cao Uûy. Noù coù th6eû haát anhra rìa laém. - Sao anh choïn moät ñöùa tinh ranh khoân quyû quyeät nhö theálaøm gì? Boï anh khoâng coù ñaøo naøo khaùc coù theå cho noù tham gia
 6. 6. 6 Nhöõng Ngoïn Löõa Tìnhmaø khoâng sôï noù phaûn hay sao? AØ ra anh ñònh môøi em giöõ vai troømaø anh ñònh giao cho con Dung ñaày aø? - Phaûi vì anh tin töôûng nôi em hôn. Nhöng anh ngaïi laø neáu loächuyeän, choàng em noù ghen tuoâng seõ gieát em. - Caùi gì maø gheâ vaâïy. Ñaâu anh noùi roõ em nghe xem naøo.Chín Tuøng phaùc hoïa cho Lyù Hoa nghe. Theo keá hoaïch thì Lyùhoa phaûi duøng myõ nhaân keá chaøi moài boïn coâng chöùc ôû sôû Hoáiñoaùi vaø cho chuùng vaøo xieäc ñeå chuùng dung tuùng cho Chín Tuøngtha hoà chuyeån ngaân. Dó nhieân laø phaûi chia tieàn, nhöng boïn Taâycoâng chöùc cao caáp chuùng noù thöøa tieàn laáy caùi lôïi veà tieàn baïc thoâikhoâng chöa ñuû ñeå thuyeát phuïc chuùng. Caàn phaûi coù gaùi ñeïp nöõa. - Theá em phaûi cho tuïi noù ... chôi aø.Chín Tuøng cöôøi caàu taøi : - ÖØ thì vaâïy chöù sao. Baø chìa cuûa naøy, oâng maát cuûa kia. Traoñoåi maø Hoa. Em neân nhôù laø chuùng mình seõ hoát baïc trieäu chöùkhoâng ít.Baø Long ngoài ngaãm nghæ. Thuôû coøn ñi hoïc ôû tröôøng Marie Curiebaø cuõng caëp boà vôùi thaèng Taây lai hoïc ôû Chasseloup Laubat. Baøcho noù chôi. Coøn thöù Taây thaät baø chöa coù bieát muøi bao giôø neâncoù hôi ngaøi ngaïi.Chín Tuøng coá gaéng thuyeát phuïc maõi. Sau cuøng thì baø Long nhaänlôøi. Trong caâu chuyeän Chín tuøng bieát baø Long ñang giaän choàngboû nhaø ñi hoang . Haén möøng laém. Theá laø khoâng coù chuyeän ghentuoâng gì raùo, baây giôø baø Long, töùc naøng Lyù Hoa cuûa haén ñangnhö con chim soå loàng th a hoà cho haén lôïi duïng.Aên xong Lyù Hoa thuû thæ beân tai Tuøng : - Baây giôø hai ñöùa mình möôùn moät caùi phoøng ñeå nguû trongñeâm nay. Em seõ cho anh höôûng caùi maø anh ñoøi hoûi em töø baolaâu nay.Nhöng anh lieäu hoàn. Maáy thaùng nay roài oâng choàng baát
 7. 7. 7 Nhöõng Ngoïn Löõa Tìnhlöïc cuûa em noù ñeå em moâùc meo ra. Nay em caàn phaûi traû thuø töùclaø phaûi aên buø anh nhaém coù ñuû söùc laøm em thoûa maõn khoâng?Chín Tuøng cöôì roøn raõ : - Vaâïy laø em chöa bieát danh Chín Tuøng haû. Noùi thieät choem bieát anh coù theå chôi moät luùc hai ngöôøi ñaøn baø vaø chôi suoátñeâm ...Lyù Hoa möøng rôõ. Leân xe Lyù Hoa laùi ñeán khaùch saïn sang troïng.Cöûa phoøng vöøa ñoùng laø Chín Tuøng ñaõ oâm Lyù Hoa hoân tôùi taáp.Haén möøng rôn nhö keû baét ñöôïc vaøng. Vöøa ñöôïc chôi ñeâm nayvöøa duï doã ñöôïc con nhoû öng chòu laøm tay sai ñeå nhöû moài maáythaèng Taây coù quyeàn theá. Lyù Hoa baûo Chín Tuøng ngoài xuoángmeùp giöôøng ñeå naøng bieåu dieãn moät maøn thoaùt y.Duø ñaây laø moät maøn ñoäc dieãn khoâng keøn troáng nhaïc ñeäm nhöngLyù Hoa cuõng laøm cho Chín Tuøng ñi töø ngaïc nhieân naøy ñeán ngaïcnhieân khaùc. Naøng toû ra raát ñieâu luyeän trong nhöõng ñoäng taùcthoaùt y, theo caùi kieåu strip-tease laàn ñaàu tieân Chín Tuøng nhìnthaáy thaân theå cuûa Lyù Hoa. Naøng coù boâï ngöïc no troøn caêng cöùng .Hai ñaàu nuùm vuù ñoû hoàng. Buïng naøng phaúng lyø coøn caùi aâm hoätuyeät ñeïp. Naøng voán laø ñaøn baø chöa sanh nôû maø. Caùi mu cao caovôùi môù loâng daøi vaø cong laïi.Chín Tuøng ñöa tay sôø aâm hoä cuûa Lyù Hoa . Haén khen : - Boä loâng cuûa em meàm maïi vaø hôi cong cong troâng ñeïp laém.Nhö theá naøy maø choàng em laïi ñeå cho noù moác meo thì thaät laø nguquaù.Lyù Hoa suît suît vaø ñöa moät ngoùn tay ngang moâi : - Caám khoâng ñöôïc nhaéc ñeán haén maát höùng cuûa em ñi. Nghechöa!Chín Tuøng laïi cöôøi caàu taøi xin loãi. Haén leï laøng truùt boû quaàn aùo.Lyù Hoa lieác xuoáng thaáy cu haén ñaõ hôi cöùng leân roài .naøng cöôøikhuùc khích ,laáy tay naém con cu ñang ngoûng ñaàu leân ,vuoát nheï noù
 8. 8. 8 Nhöõng Ngoïn Löõa Tìnhmaáy caùi .Chæ trong maáy phuùt ngaén nguûi maø cu cuûa Chín Tuøng ñaõcöông cöùng haún leân .Chín Tuøng vaät Lyù Hoa . Haén quyø giöõa hai chaân naøng , laáy haitay naâng ñoâi moâng leân roài uùp maët vaøo aâm hoä cuûa naøng hít hítmaáy caùi .l chuaån bò töø tröôùc .Naøng ñaõ boâi leân môù loâng oùng aû cuûanaøng gaàn nöûa chai daàu thôm Madam Rochas .Muì thôm bay söïcnöùc , nhöng chaúng phaûi chæ coù rieâng muøi nöôùc hoa.Troän vaøo ñoùlaø muøi ñaøn baø thoaùt töø aâm hoä cuûa Lyù Hoa bay ra .Naøng hoûi : - Cuûa em Coù thôm khoâng ?Chín Tuøng ôõm ôø ; - Em baûo cai gì ? caùi gì cuûa em thôm ?Lyù Hoa reù leân cöôøi ,naøng voã nheï vaøo ñaàu Chín Tuøng : - Caùi loàn em chöù caùi gì nöõa .Loàn em coù thôm khoâng noùimau ? - Chín Tuøng lam boä trònh troïng :Thöa nöõ hoaøng ,loàn cuûa nöõhoaøng thôm laém , thôm hôn muùi mít .Caû hai reù leân cöôøi saëc suïa, cöôøi nhö ñieân. Lyù Hoa taèng haéng roàiuoán gioïng : - Vaäy coøn chôø gì nöõa maø khanh khoâng aên caùi muùi mít thômtho aáy. Ta ban cho khanh ñoù.Chín Tuøng khoâng ñaùp. Haén duøng hai tay vaïch boä loâng meàm maïira hai beân. Haén thaáy aâm hoâï Lyù Hoa thaät ñeïp. Hai meùp ngoaøikheùp kín laïi caùi khe coù maøu ñoû hoàng phôn phôùt. Haén caén nheïmoät mieáng cuûa meùp ngoaøi, khe kheõ loâi nheï phaàn da thòt aáy leânbaèng raêng baèng moâi, haén cöù tieáp tuïc laøm nhö theá giaùp voøng haimeùp khoâng ñeå chöøa moät choã naøo. Haén caén vaø ngaäm caû loâng vaøomieäng.Lyù Hoa thôû daøi naõo nuoät. Naøng laø moät phuï nöõ coù Taây hoïc neânbieát thöôûng thöùc caùi vuï ñöôïc “aên” nhö theá naøy.Coù nhieàu ngöôøi
 9. 9. 9 Nhöõng Ngoïn Löõa Tìnhñaøn baø, raát nhieàu laø khaùc, raát muoán ñöôïc choàng “aên” nhö vaäynhöng caùc oâng choàng chaúng bao giôø chieàu, hoï baûo dô laém, nhöcaùi teân Long choàng cuûa naøng chaúng haïn. Haén chæ bieát leo leânlaøm huøng huïc roài rôùt ñaøi raát nhanh chæ ñoâï 5 hay 6 phuùt gì ñoù theálaø xong. Haén xuaát tinh ra roài leo xuoáng ngay chaúng naèm trenbuïng naøng ñöôïc vaøi giaây.Roài haén hoân naøng moâït phaùt xong xoaylöng ngaùy pho pho.Ñoù laø hoài môùi laáy naøng cho tôùi naêm tröôùc ñaây. Chöù gaàn ñaây thìhaén hoaøn toaøn baát löïc cu khoâng coøn cöùng leân ñöôïc nöõa ñeå coù theåñut vaøo aâm hoä .Ñang nghó ngôïi lan man veà oâng choàng baát löïc cuûa naøng Lyù Hoaboãng reân leân moät tieàng roài öôõn cong ngöôøi leân .Phía döôùi naøyChín Tuøng ñang duøng löôõi lieám quanh caùi cöûa vaøo ñoäng thieânthai .Haén vöøa lieám vöøa bang ra vaø thaàm nghó : Con nhoû naøy coùchoàng ñaõ laâu roài maø caùi loã cuûa noù coøn nhoû quaù ñoãi . Gaàn ngö laøcaùi loã cuûa moät thieáu phuï .Haén ñöa löôõi vaøo saáu trong aâm ñaïo.Haén ngoaùi ngoaùi löôõi khaùp bôø thaønh khieán Lyù Hoa söôùng quaùreân khaù to .Daâm thuyû chaûy ra leânh laùng .Chaûy ra bao nhieâu Tuøng lieám heátbaát nhieâu .Haén noùi thaàm : Khí cuûa con nhoæ naøy khoïâng coù hoâitanh chuùt naøo caû , döôïc laêùm toát laém .Moät laùt Tuøng rôøi vò trí tieánleân caùi moàng doác haùén duøng caùi ñaøàu löôõi chaïm nheï vaøo caùi côquan nhoû xíu naøy .Lyù hoa ruù leân , chaân naøng giöït giöt .Tuøng ñaùnh ñaàu löôõi vaøonhanh hôn .Lyù Hoa coù caûm giaùc nhö haøng ngaøn luoàng ñieän chaïydoïc khaép töù chi cuûa naøng .Caùi moàng ñaõ cöôùng cöùng giöït giöït .LyùHoa caûm thaáy khoaùi laïc ñeán toät ñoä .Naøng laïi reân , roài moät chaäpsau , naøng baét ñaàu noùi laûm nhaûm :
 10. 10. 10 Nhöõng Ngoïn Löõa Tình - Tuøng ôi . Em cho anh aên caùi loàn em ñoù , cho heát .Anh aênnoù ñi , anh buù noù ñi cho em söôùng , em söôùng quaù ñöøng ngöøngnghe anh .Buù loàn em maõi maõi nghe anh .Tuøng ngaäm troïn caùi moàng doác vaøo mieäng vöøa muùt vöøa buù .Baâygiôø thì caùi moàng ñoùâc ñaõ nôû to hôn luùc naõy .Noù cöông leân cöùngnhö moät con cu ñöông nöùng .maùu tuï xuoáng nhieàu neân caùi moàngdoác trôû thaønh ñoû hoàng .Lyù hoa nöùng quaù .Naøng coù caûm giaùc nhöñaàu naøng ñang muoán noå tung ra coøn aâm hoä thì nhö caùi loø than vìnoù noùng quaù .Hai meùp ngoaøi caêng phoàng leân . Tuøng vöøa buù vöøa muùt caùi moàng doác , vöøa thoïc moät ngoùn tay vaøoloã aâm ñaïo .haén ngoaùy ngoaùy ngoùn tay ñuùt ra ñuùt vaøo khieán LyùHoa söoông quaù ngaát ngöôøi .Haén laïi thoïc theâm moät ngoùn tay nöõavaøo . Lyù Hoa röôùn ngöôøi leân nhö ñeå cho maët Tuøng uùp saùt vaøoaâm hoä cuûa naøng , vaø maáy ngoùn tay vaøo saâu trong aâm hoä hôn .Naøng laïi reân vaø noùi laûm nhaûm .: - Anh ôi , em chòu heát noåi roài anh buù loàn em gioûi quaù, emsöôùng quaù. Ngöôøi em nhö muoán noå tung leân ñaây neø. Trôøi ôi consöôùng quaù con ñöôïc buù loàn söôùng quaù.Tuøng moùc tay nhanh hôn vaø buù nhanh hôn. Lyù Hoa quaèn quaïi,chaân naøng co leân duoãi xuoáng leân hoài ñaàu naøng laéc lö, maét naøngnhaém laïi. Naøng naên næ : - Anh Tuøng, em khoâng chòu noåi nöõa roài em nöùng quaù. Anhleo leân ñuï em ñi, ñöøng baét em chôø nöõa. Ñuï em ñi.Tuøng ngöoùc maët leân. Maët haén dính ñaày chaát nhôøn vaø tinh khícuûa Lyù Hoa . Moâi haén boùng löôõng nhö coù thoa kem. Haén duïi maëttreân môù loâng cuûa naøng roài nhoûm daâïy. Haén choàm leân ñoâi moâinaøng, hoân leân hai nuùm vuù roài haén ñeå cu ngay nôi caùi loã. Haén naécmoâït caùi maïnh. Lyù Hoa ruù leân. Tuøng baét ñaàu nhaáp nhaáp nheïnhaøng. Cu haén coï vaøo bôø thaønh aâm ñaïo, coï vaøo caùi moàng ñoâùc.Tieáng nhoùp nheùp phaùt ra töø aâm hoä nghe nhòp nhaøng.
 11. 11. 11 Nhöõng Ngoïn Löõa TìnhNaøng khoâng ngôùt reân sieát hít haø.Tuøng gia taêng toác ñoä daàn daàn. Haén caøng naéc maïnh hôn. Lyù Hoacaûm thaùây nhö söï khoan khoaùi keùo daøi ñeán voâ taän. Naøng voøng haitay leân bôø löng cuûa Tuøng. Moïi caùi naéc cuûa Tuøng laïi khieán naøngreân öù öø.Lyù Hoa theàu thaøo : - Anh ñuï em maïnh vaøo. Ñuï caøng maïnh em caøng söôùng.Ñuï ñi roài em seõ thöôûng anh.Chín Tuøng naéc maïnh hôn. Haén quaû laø tay cöï phaùch. Haén ñaõ laømhôn nöõa giôø roài maø chöa ra.Lyù Hoa caûm thaáy khoaùi laïc toät ñoä.Nhöng chæ moät luùc sau laø Chín Tuøng baén tinh khí vaøo töû cungñem laïi cho naøng moät caûm giaùc khoâng theå taû, naøng ngaát lòm ñi.Tuøng buoâng hai tay, naèm saáp leân ngöôøi Lyù Hoa .Sau côn töùc ngaát. Lyù Hoa laáy hai tay vuoát nheï xöông soáng cuûaTuøng. Caû hai naèm yeân laëng nhö theá moät luùc.Tuøng noùi : - Ñeå anh leo xuoáng. Mình naèm nghæ moät laùt.Nhöng Lyù Hoa quaù tham lam. Naøng khoâng muoán cu cuûa Tuøngrôøi khoûi aâm ñaïo cuûa naøng. Naøng noùi nhoû : - Anh cöù naèm treân ngöôøi cuûa em maø nguû. Em muoán anhngaâm cu trong loøng em troïn ñeâm nay.Tuøng öø höû roài buoâng tay thieáp daàn trong giaác nguû. Lyù Hoa cuõngnguû. Naøng thoûa maõn vì coù moät ngöôøi ñaøn oâng naèm ñeø leân naøng.Naøng theøm ñaøn oâng töø moät naêm nay roài.Nguû ñöôïc moâït tieáng ñoàng hoà gì ñoù thì Chín Tuøng giaät mình thöùcgiaác. Haén coù caûm giaùc laø cu haén ñang cöùng leân. Haén bieát söùccuûa haén laø coù theå chôi nhieàu laàn trong moâït ñeâm. Vì vaâïy caùc emvuõ nöõ môùi baøm haén . coù laàn haén ñaõ chôi hai em vuõ nöõ trong moâïtluùc. Thoïc vaøo aâm hoä em naøy nhaáp vaøi caùi roài laïi ruùt ra, thoïc vaøo
 12. 12. 12 Nhöõng Ngoïn Löõa Tìnhcaùi aâm hoä kia. Cöù theá haén laøm caû ñeâm. Hai em vuõ nöõ phuïc haénquaù. Caùc em coù bieát ñaâu, ñeâm hoâm aáy, tröôùc khi chôi haén ñaõuoáng thuoác gia truyeàn. Trong mieâïng haén laïi ngaâïm moâït cuû saâmcao ly, thì chôi suoát ñeâm ñaâu coù nhaèm nhoø gì.Caùi troø moâït chaøng hai naøng ít khi ñöôïc caùc em taùn thaønh. Nhöngem naøo ñaõ thích thì cöù muoán chôi troø aáy hoaøi. Nhöng phaûi gaëpkeùp dai kìa, chöù maáy anh gaø cheát thì kham laøm sao noåi. Môùi leoleân ñaõ oïc söõara roài, chaúng laøm neân côm chaùo gì, noùi chi ñeán vieäcchôi hai naøng moâït luùc. Rieâng veà phía ñaøn baø thì Chín Tuøng bieátcoù nhieàu em ñaõ chaáp caû boâùn hay naêm anh moät luùc. Caùc em kieàunöõ naøy coù ngheä thuaâït cao sieâu, vaø dai söùc nöõa, caøng chôi hoïcaøng haêng say hôn.Lyù Hoa ñaõ thöùc giaác. Naøng thaáy Chín Tuøng vaãn coøn naèm treânmình naøng thì khoan khoaùi laém. Naøng cuõng yù thöùc ñöôïc raèng cucuûa tuøng ñaõ cöùng leân roài. Tuøng ñaõ khôûi söï nhaáp nhaáp. Laàn naøyhaén khoâng quyø, vaãn naèm saáp leân ngöôøi Lyù Hoa chæ caùi moângnhuùc nhích maø thoâi.Moâït luùc sau, Lyù Hoa ñeà nghò : - Ñeå em leo leân naèm treân nghe anh. Ñaõ laâu laém roài emchöa ñöôïc naèm treân ñuï.Tuøng gaät ñaàu chaáp nhaän.Lyù Hoa nhoåm daäy, leo leân ngoài treân buïng Tuøng.Naøng caàm cucuûa Tuøng coï coï vaøo moàng ñoùc cho tôùi khi naøng caûm thaáy söïkhoaùi laïc daâng leân. Nöôùc nhôøn töø trong aâm hoä chaûy ra. Tuøngcaûm thaáy söï khoaùi laïc khi ñaàu cu cuûa haén ñöôïc Hoa coï xaùt vaøomoàng ñoùc.Lyù Hoa vöøa thôû doàn daäp, vöøa hít haø. Naøng ñeå cu cuûa Tuøng vaøongay caùi loã roài ngoaùi nheø nheï, nhöng naøng chöa ñuùt vaøo voäi. Töøngaøy oâng Long trôû thaønh baát löïc thì naøng thöôøng thuû daâm baèngmoâït cuû khoai hay traùi döa. Coù luùc raûnh roãi naøng mua hoâït eù veà,
 13. 13. 13 Nhöõng Ngoïn Löõa Tìnhxong may moâït caùi tuùi gioâùng nhö con cu. Naøng ñoå hoät eù vaøo roàiñoå nöôùc aám vaøo sau. Moâït laùt hoät eù nôû ra caêng phoàng caùi tuùi vaûi.Theá laø naøng ñaõ coù moâït con “cu nhaân taïo” meàm meàm vì noù coùchöùa nöôùc, nhöng noù cuõng ñuû cöùng vì hoâït eù nôû ra laøm cho caùi tuùicaêng thaâït laø caêng. Roái Lyù Hoa duøng con cu hoâït eù aáy maø thuûdaâm. Vöøa thuû daâm naøng vöùa ruûa oâng choàng. Naøng vaãn sôï bòmang tai tieáng neân khoâng daùm ngoaïi tình, chöù thaâït ra coù thieáu gìkeû ñeo ñuoåi naøng, nhö Chín Tuøng ñaây chaúng haïn.Laâu nay thuû daâm baèng nhöõng thöù giaû, hoâm nay saün coù con cu thöùthieâït, toâïi gì naøng khoâng höôûng thuï. Con cu naøy thaâït cöùng, tha hoàcho naøng caàm noù maø thuû daâm.Lyù Hoa ngoaùi ñaàu cu cuûa Tuøng nôi moàng ñoùc vaø caùi loã moâït luùckhaù laâu roài môùi ñuùt vaøo.Naøng nhaáp maïnh moät caùi cho troïn con cu vaøo saâu trong aâm ñaïo.Daâm thuûy chaûy ra öôùt ñaãm. Naøng khôûi söï nhaáp nhoâ leân xuoâùng.Chín Tuøng nhìn xuoáng. Maëc duø troïn con cu cuûa haén ñaõ vaøo trongLyù Hoa nhöng haén vaãn thaáy naøng nhoåm leân ngoài xuoáng khoângñöôïc maïnh neân haén khoâng caûm thaáy höùng, nhöng haén cöù laëngyeân ñeå naøng haønh ñoäng. Moâït laùt haén ñeà nghò : - Coù leõ em neân quyø leân maø naéc thì noù vaøo saâu hôn vaø emcoù theå laøm maïnh hôn.Lyù Hoa ñoàng yù. Naøng ruùt ra roài quyø leân, tay choáng xuoánggiöôøng. Phaäp ! vöøa ñeå ñaàu cu ngay loã laø naøng naéc moâït caùi thaätmaïnh. Naøng caûm thaáy aâm ñaïo naøng sieát chaët con cu cuûa Tuøng.Vöøa naéc Lyù Hoa vöøa la nho nhoû : - Caám anh khoâng ñöôïc ra, caám anh khoâng ñöôïc xìu xuoángñaáy. Laâu laém roài em môùi ñöôïc ñuï nhö theá naøy. Anh phaûi ñeå choloàn em höôûng thuï ñaõ ñôøi moâït phen nghe anh.nhöng Chín Tuøng khoâng ra maø Lyù Hoa laïi ra tröôùc. Khí cuûa naøngchaûy xuoáng öôùt ñaãm. Naøng thôû doâùc roài buoâng tay naèm saûi ngöôøi
 14. 14. 14 Nhöõng Ngoïn Löõa Tìnhleân buïng Chín Tuøng . naøng coù caûm töôûng nhö taát caû nhöõng gì ôûtrong aâm ñaïo ñeàu tuoân ra heát. Naøng gheù saùt tai Chín Tuøng : - Anh coù bieát taïi sao em ra mau khoâng ? - Khoâng. Coù theå laø taïi em laøm nhanh quaù neân noù ra sôùm. - Em nöùng quaù, sao coù theå laøm chaäm chaäm ñöôïc. AØ, em ñeåyù thaáy anh ít noùi tuïc trong khi chôi. Chæ coù em noùi nhieàu. Ñoù laøcaùi beänh cuûa em. Neáu em khoâng noùi tuïc trong khi chôi thì emmaát höùng nhieàu laém. - Anh bieát. Coù nhieàu ngöôøi noùi tuïc hôn em nhieàu. Nhöngban ngaøy hoï aên noùi nhö nhöõng meänh phuï quyù phaùi.Chín Tuøng vuoát vuoát maùi toùc cuûa naøng : - Em ra nhieàu quaù. Nhöng anh vaãn chöa ra.Lyù Hoa naèm vaät xuoáng giöôøng. Naøng thôû haøo heån. Tuøng laáykhaên lau cho naøng. Haén chuøi con cu, roài naèm xuoáng moâït beânnaøng. Cu haén cöùng ngaéc. Töø chaäp toái ñeán giôø Hoa ñaõ ra nhieàulaàn, phaàn Tuøng chæ môùi xuaát tinh coù moâït laàn. Lyù Hoa ngoài daâïy,naém con cu cuûa Tuøng roài cuùi xuoáng lieám hai hoøn daùi. Naøng lieámtöø töø, caén nheï hoøn daùi roài lieám daàn leân con cu. Löôõi naøng lieámcon cu tay naøng tuoâït tuoâït noù. Moâït laùt naøng ngaâïm con cu Tuøng,roài duøng löôõi ñaùnh nheï vaøo choã quy ñaàu.Nöôùc nhôøn töø ñaàu cu ñaõ ròn ra. Lyù Hoa lieám ngay choã quy ñaàu.Noù ñoû höôøm höôøm. Naøng muùt muùt roài buù, caøng luùc caøng nhanhhôn, cu cuûa Tuøng khôûi söï giaät giaät. Lyù Hoa bieát raèng tinh khí saépbaén ra. Naøng ñaåy saùt con cu vaøo cuoáng hoïng, mieâïng ngaâïm, tayvuoát. Boãng Tuøng la leân : - Anh saép ra roài ñoù em.Roài töøng ñôït tinh khí baén vaøo cuoáng hoïng Lyù Hoa. Töøng ñôït,töøng ñôït. Lyù Hoa nuoát ngon laønh. Khi tinh khí ñaõ ra heát. Lyù Hoamôùi nhaû con cu ra, lieám nheï vaøo quy ñaàu khieán cho Tuøng nhaûynhoåm ngöôøi leân. Naøng lieám meùp roài noùi :
 15. 15. 15 Nhöõng Ngoïn Löõa Tình -Beùo quaù.CHÖÔNG 2Saùng sôùm hoâm sau Chín Tuøng chia tay Lyù Hoa heïn ngaøy giôøgaëp boïn Taây ôû sôû Hoái ñoaùi.Tuy thöùc gaàn troïn ñeâm ñeå laøm tình,nhöng hoâm nay Lyù Hoatroâng töôi roùi. Coù chaát ñaøn oâng vaøo coù khaùc. Hai ngöôøi laøm coângôû tieäm vaûi thaáy baø chuû töôi cöôøi vui veû thì raát ñoãi ngaïc nhieân.Thöôøng ngaøy baø vaãn quaïu quoï, cau coù chôù ñaâu coù vui veû nhötheá. Moâït ñieàu laï maø hoï khoâng ñoaùn ra.Chieàu nay Thu ñeán ñoaùn Lyù Hoa ñi aên, roài veà building CöûuLong, nôi ñaây Thu coù moâït caên phoøng roäng raõi. Thu laø baïn hoïccuûa Hoa töø luùc coøn hoïc ôû Marie Curie. Naøng hieän laøm cho moâïthaõng haøng khoâng. Thu ñaõ li dò choàng, baây giôø naøng soáng ñoäcthaân. Naøng baûo so1ng ñoâïc thaân thích hôn vì ñöôïc töï do muoánlaøm gì thì laøm. Naøng thuoâïc loaïi ña daâm neân coù raát nhieàu baïntrai. Chæ laø baïn trai thoâi, chöù khoâng oâng naøo ñöôïc naøng choïn laømboà ruoät. Vì naøng khoâng muoán coù chuyeän ghen tuoâng, tranh giaønhloâi thoâi. Hoâm naøo thích ai thì naøng ruû ngöôøi aâùy ñi khieâu vuõ roàiveà laøm tình. Ñoâi khi höùng naøng ruû hai gaõ veà moâït luùc. Dó nhieânhai ngöôøi ñöôïc choïn phaûi laø baïn vôùi nhau. Thu caám khoâng aiñöôïc toû ghen tuoâng vôù vaãn. Anh naøo môùi quen, chöa bieát tínhnaøng toû veû voà vaâïp vöøa gaëp hoâm tröôùc, hoâm sau töï ñoäng tìmnaøng laø bò naøng quaït ngay.Naøng noùi thaúng raát traéng trôïn : - Anh chæ laø ngöôùi tình moâït ñeâm cuûa toâi maø thoâi. Coønkhuya anh môùi trôû thaønh boà ruoâït cuûa toâi. Vaâïy ñöøng coù laåm caåm,ñeán laøm phieàn toâi. Lyù ra thì toâi coù theå gaëp anh moâït vaøi laàn nöõa.
 16. 16. 16 Nhöõng Ngoïn Löõa TìnhNhöng nay anh töï ñoäng laïi tìm toâi nhö theá naøy thì toâi phaûi giaõ töøanh luoân. Ñöøng bao giôø ñeán tìm toâi nöõa nghe chöa !Ñoâi khi, sau moâït ñeâm laøm tình, saùng ra naøng baûo thaúng vaøo maëtchaøng kia : - Anh chôi yeáu laém. Vaø anh cuõng khoâng bieát caùch buù nöõa.Vì caùi maõ ngoaøi cuûa anh, maø toâi ruû anh veà ñeâm qua. Toâi ñaâu coùngôø anh yeáu xìu nhö theá. Vaâïy töø nay mình baùi bai nhau luoânnghe. Gaëp laïi toâi baát kyø ôû choã naøo, anh neân lôø ñi, laøm nhö ngöôøixa laï, nhö vaâïy toát cho anh laãn toâi.Anh chaøng kia tiu nghæu nhö meøo bò caét tai, luûi thuûi ra veà. Do ñoùmaû Thu bò thieân haï ñaët cho caùi hoãn danh laø “Thu tuû laïnh”. Laïnhnhö nöôùc ñaù. Tuy nhieân, ñoái vôùi baïn gaùi thì naøng thaân maâït vuiveû laém. Naøng chôi thaân vôùi Lyù Hoa vaø moâït vaøi ngöôøi nöõa. Gaëpnhau ôû choã cuûa Thu hoï ñaáu hoùt töng böøng vaø keå cho nhau nghenhöõng cuoâïc phieâu löu trong vieâïc du hí tìm khoaùi laïc. Boä tö :Chuùc, Thu, Phöôïng vaø Hoa maø keå chuyeâïn ñi tìm khoaùi laïc thì keåhoaøi khoâng heát. Vaø hoï noùi tuïc nghe ñeán laïnh ngöôøi. Ñoù laø thoùiquen cuûa caû boán ngöôøi. Trong boán ngöôøi thì Hoa laø keû ít ñeán hoïpmaët nhaát vì naøng quaù baâïn roâïn coâng vieâïc, hai nöõa sôï phaûi nghenhöõng chuyeâïn meâ ly cuûa ba ngöôøi kia. Oâng choàng naøng ñaõ trôûthaønh baát löïc, naøng ñang thieáu ñaøn oâng maø laïi nghe hoï keå nhöõngvuï chôi suoát ñeâm thì naøng chæ coù nöoùc ñieân leân maø cheát ! Hoâmnay saün dòp boû nhaø ñi hoang vaø vöøa môùi ngoaïi tình ñeâm hoâmqua neân naøng môùi höùng thuù ñeå nghe boïn quyû caùi ñaâùu hoùt.Trong boïn thì Thu bieát nhieàu chuyeän cuïp laïc nhaát. Deã hieåu, laø vìnaøng ñang ôû trong building Cöûu Long, moät nôi noåi tieáng. Taøi töû,giai nhaân daâïp dìu keùo ñeán cao oác naøy. Ngöôøi thì ñeán tìm ñaøo, keûñeán gaëp keùp. Ñaøo vaø keùp trong cao oác naøy cuõng caëp boà vôùinhau.
 17. 17. 17 Nhöõng Ngoïn Löõa TìnhCaùi muïc laøm tình ôû ñaây, khoâng laø chuyeän ñeå moïi ngöôøi xaàm xì,maø ngöôøi ta chæ xaàm xì khi khoâng thaáy ai lai vaõng ñeán phoøngAphoøng B .Thu vaø Hoa veà phoøng ñöôïc moâït laùt thì boïn Chuùc vaø Phöông keùoñeán. Keïo, möùt baùnh vaø traø ñöôïc baøy ra.Thu khai maøo : - EÂ tuïi baây bieát khoâng. Tuaàn tröôùc tao vöøa truùng soá. - Theá haû. Bao nhieâu ? Chia cho boïn tao vôùi.Caû boïn lau nhau.Thu cöôøi ngaët ngheõo : - Khoâng phaûi truùng soá ñoâïc ñaéc maø tao baét ñöôïc moâït boølaïc, môùi coù 18 tuoåi. Keùp nhí. Noù chöa heà chôi bao giôø coønnguyeân xi. Tao phaûi daïy noù töøng chuùt, cuõng hôi böïc mình. Vaøluïp chuïp laém. - Theá maøy coù daïy noù buù loàn khoâng? - Khoâng. Noù nhaùt nhö thoû ñeá. Vöøa chôi, vöøa run maø baétnoù buù thì ñeán teát cuõng chöa daùm thöïc haønh. Ñöôïc caùi buø laïi laønoù cöùng leân nhanh laém. Laàn ñaàu noù xòt xì daàu ra ngay khi cu noùvöøa cöùng leân, nhöng chæ 15 phuùt sau laø noù ñaõ cöùng trôû laïi. Laànthöù nhì, ñöôïc ñaâu chöøng vaøi ba phuùt. - Coù tieán boä ñaáy chöù. Nhöng noù ñuï ñöôïc maáy laàn? - Chôi caû ñeâm. Tao cuõng khoâng nhôù laø maáy caùi nöõa. Noùkhoûe laém. Tao ra lieân mieân. Khí cuûa noù vaø cuûa tao hoøa laãn chaûyöôùt suõng caùi khaên traûi giöôøng. Tao baét thaèng beù phaûi laáy khaênchuøi loàn ñeán maáy laàn. Noù laøm coâng vieäc moät caùch trònh troïng,baøn tay naâng niu aân caàn sôï laøm tao ñau.Phöôïng cöôøi reù leân : - Sau naøy ra ñôøi, chaêùc noù coù cô trôû thaønh moät chuyeân vieânchuøi loàn !Chuùc hoûi : - ÔÛ ñaâu maø maøy baét ñöôïc noù ?
 18. 18. 18 Nhöõng Ngoïn Löõa TìnhThu cöôøi ruõ röôïi : - Noùi theá chöù noù coù phaûi boø laïc thöïc söï ñaâu., Chaúng laø taogaëp moâït keùp cuõ. Noù noùi coù thaèng em trai, thöù uùt, chöa bieát gaùi laøgì, noù muoán giao cho tao huaán luyeän. Tao nhaän lôøi nghe vì taocuõng toø moø muoâùn bieát trai taân noù nhö theá naøo. - Cu cuûa noù coù böï khoâng ? - Khoâng böï nhöng noù cöùng nhö cuûi. Khi noù ñuï tao, taothaáy ñaõ laém, söôùng laém.Phöôïng duï Thu : - Maøy coù theå heïn noù laàn nöõa khoâng? Cho tao höôûng caùixaùi nhì. Coù khi nöôùc nhì ngon hôn nöôùc ñaàu.Caû boïn cöôøi ngaët ngheõo.Lyù Hoa khoe : - Coøn tao, ñeâm hoâm qua tao vöøa môùi ngoaïi tình. - Theá haû ?Caû ba kieàu nöõ reo leân. - ÖØ öø ñaõ hôn moâït naêm nay tao chæ coù thuû daâm chöù coù chôicaùi naøo ñaâu, neân ñeâm hoâm qua tao nhö ñöoïc leân chín taàng maây. - Uûa sao laï vaäy ? Hôn moâït naêm nay maø teân Long noùkhoâng laøm maøy caùi naøo aø ? Saïo.Hoa treà moâi : - Moâùc xì. Noù baát löïc töø laâu roài. Tao khoâng muoán cho tuïibaây bieát ñoù thoâi. Vì tao xaáu hoå. Coù choàng baát löïc thì phaûi daáu, aidaùm khoe ra.Thu noùi, veû thöông haïi : - Toâïi nghieäp khoâng. Nhòn chôi caû hôn moâït naêm. Neáu maøycho tao bieát thì tao seõ phaùt cho maøy voâ soá keùp giaø coù treû coù.Chuùc toø moø : - Theá hoâm qua maøy chôi thaøêng naøo ? - Chín Tuøng . Noù chôi dai laém. Ñaõ laém.
 19. 19. 19 Nhöõng Ngoïn Löõa Tình - Noù coù bieâùt caùch buù loàn khoâng ? - Sao khoâng. Noù buù ñöôïc laém. Laïi lieám heát khí cuûa taomoãi khi tao ra. Tao cuõng coù buù noù hai laàn. Noù ñöôïc tao nuoát heáttinh khí thì sung söôùng laém.Caû boïn cöôøi oà.Phöôïng noùi : - Tao bieát teân Chín Tuøng. Troâng maët noù ñieám laém tuyraèng noù cuõng coù maõ ngoaøi. Maøy coi chöøng nhöõng teân coù veû ñieámñaøng ñeàu laø nhöõng ñöùa chæ muoán lôïi duïng ñaøn baø.Lyù Hoa nhuùn vai : - Thaây keä. Tao caàn ñaøn oâng ñeå traû thuø teân Long neân chonoù chôi ñeâm qua, theá thoâi tao cuõng xem noù nhö cong cuï. Coù theåtao seõ coøn gaëp noù nöõa vì noù bieát caùch laøm cho tao söôùng.Chuùc cuõng khoe thaønh tích : - Caùch nay vaøi tuaàn, tao gaëp laïi thaèng boà cuõ. Luùc coøn laøsinh vieân. Baûy naêm veà tröoùc tao ñaõ cho noù phaù trinh. Nay gaëp laïinoù, tao vaãn thích. Bôûi vaâïy, duø ñaõ coù choàng con tao cuõng leân ñichôi vôùi noù hai laàn. Tuïi baây giöõ kín chuyeän nghe. Thaèng choàngtao maø bieát ñöôïc thì chaéc laø phaûi li dò. Noù ghen kinh khuûng.Thu hoûi doø veà boâø cuõ cuûa Chuùc : - Theá noù chôi coù khaù hôn hoài noù phaù trinh maøy hay cuõngvaäy?Chuùc cöôøi cöôøi veânh maêït leân : - Khaù hôn nhieàu chöù. Hoài noù phaù trinh tao noù cuõng coù chuùtkinh nghieâïm roài, nhöng so vôùi baây giôø thì noù xa laém. Baûy naêmveà tröôùc noù khoâng bieát buù, baây giôø noù buù raâùt coù kyõ thuaät laïi ñoøichôi kieåu 69. Noù bieát duøng möôøi ngoùn tay cuûa noù ñaùnh ñaøn treânngöïc vaø hai caïnh söôøn cuûa tao khieán tao höùng leân ngay, khoângñôïi noù buù hay thuïc vaøo.
 20. 20. 20 Nhöõng Ngoïn Löõa Tình - Vì sao hoài aáy maøy cho noù phaù trinh maø roài khoâng laáy noù? Maøy coù theå keå cho boïn tao nghe noù phaù trinh maøy nhö theá naøokhoâng?Chuùc gaa5t ñaàu, uoáng moät taùch traø roài thong thaû thuaät laïi chuyeâïncuûa naøng vaø Vuõ : - Daïo aáy noù ñeo ñoåi tao saùt nuùt. Ngaøy naøo cuõng ñöa ñoùn,ñi xem haùt, ñi nhaûy. Thænh thoaûng laïi mua taëng vaøi ba thöù. Noùxin tao ban ôn cho noù nhöng tao cöù laàn löõa töø choái. Sau cuøng vìnoù van xin tao gheâ quaù neân coù moâït hoâm tao cho noù côûi quaàn aùovaø cho noù sôø soaïng hoân hít thoâi. Khoâng cho chôi. Luùc aáy taocuõng nöùng laém muoán cho noù nhöng tieâùc reû caùi maøng trinh , neânlaïi thoâi khoâng cho. Tuïi baây bieát khoâng luùc aáy noù cuõng côûi quaànaùo ra heát, cu cuûa noù ngoùc leân cöùng ngaét , nhöng bò tao ñaåy rahoaøi neân noù ñaønh chòu. Tao thaáy noù nöùng quaù khoâng nôõ ñeå chonoù thaát voïng, beøn hoûi noù coù caùch naøo laøm cho cu noù xìu xuoánghay chaêng ? noù lieàn naên næ baûo tao laáy tay vuoâùt vuoát cu noù, noùbaûo chæ moâ5t chaâ5p laø töï nhieân noù seõ xìu xuoâùng ngay. - Nghóa laø keùp baûo maøy suùc chai cho noù ? - Ñuùng luùc aáy tao maéc côõ quaù. Thuôû giôø tao coù naém cu ñaønoâng bao giôø. Nhöng hoâm aáy tao lieàu laøm thöû. Chæ moâït laùt laø noùbaén tinh khí ra chaûy xuoáng ñaày caû tay tao. Maâùy laàn sau heïn hoøvôùi noù tao khoâng ñeå cho noù daãn veà caên phoøng cuûa noù. Moâït hoâmnoù baûo tao - Anh môùi möôïn ñöôïc moâït cuoán phim 8 ly vaø caùi maùychieáu. Em ñeán xem phim khoâng? Tao hoûi phim gì noù noùi phimthuïy Ñieån. Toø moø tao theo noù luùc ngoài chôø noù söûa soaïn tao thaáytreân baøn coù maáy mieáng soâcoâla cuûa Nhaâït Baûn tao hoûi noù aên ñöôïckhoâng noù gaâït ñaàu , luùc phim ñöôïc chieáu leân taám vaûi traéng maø noùcaêng leân töøng tao hoâ1t hoaûng nhìn noù. Teù ra ñoù laø moâït cuoánphim con heo. Caûnh moâït caüp trai gaùi oâm nhau hoân hít vaø vaâ5t
 21. 21. 21 Nhöõng Ngoïn Löõa Tìnhnhau xuoáng coû. Tao muoán baûo noù taét maùy, vì tao sôï khi xemphim tao seõ nöùng leân, nhöng tao chöa kòp noùi thì boãng thaáy côtheå tao noùng ran nhaát laø ôû phía döôùi aâm hoä. - Theá laø maøy maéc möu noù roài. - Maáy mieáng soâcoâla ñoù coù chöùa thuoác kích thích cöïcmaïnh. Tao bieát loaïi soâcoâla aáy maø. Coù taùc duïng aùc lieät ! - Luùc aâùy tao ñaâu coù bieát gì veà maáy mieáng soâcoâla. Tao chænghæ nhìn caûnh thaèng keùp trong phim noù buù loàn con boà noù neântao nöùng leân ñoù thoâi. - Roài sau nöõa. Noù ñeø maøy ra ñuï lieàn aø. - Khoâng noù galaêng laém. Oâm tao hoân hít vuoát ve laâu laém.Kyø laï laø luùc ñoù chính tao naên næ noù côûi quaàn aùo tao ra nhö caûnhtao vöøa thaáy trong phim. Noù côûi quaàn aùo cuûa noù nöõa roài oâm taosôø soaïng khaép nôi. Cuoán phim ñaõ döùt, maùy ñaõ töï ñoäng taét, nhöngtao chaúng caàn coi theâm nöõa. Baáy giôø tao vaø thaèng boà tao cuõngñang ñoùng phim chöù gì nöõa !Keå ñeán ñaây Chuùc cöôøi leân hinh hích. Naøng noùi : - Tuïi baây bieát khoâng vaøo phuùt ñoù tao coù caûm töôûng nhöngöôøi tao laø moâït noài nöôùc ñang soâi, tao nöùng quaù söùc töôûngtöôïng. Khi thaèng boà vöøa vuoát ve caùi mu laø tao ñaõ chaûy nöôùc rangay, ra nhieàu laém.Thu hoûi : - Keùp coù cuùi xuoáng buù maøy khoâng ? - Tao ñaõ noùi roài. Daïo aáy noù chöa buù loàn, chæ coù maáy caùixoa xoa, vuoát vuoâùt maø tao cuõng ñaõ phaûi leân tieâùng van xin noù ñuùtcu vaøo, vì tao nöùng quaù, nöùng kinh khuûng. Keùp ñuùt cu vaøo roàitao môùi ngöøng naên næ. Thaâït ra luùc noù ñuùt cu vaøo tao cuõng thaáyñau nhöng tao nghieán raêng chòu ñöïng cho noù ñaâm thuûng maøngtrinh. Coù theá côn nöùng cuûa tao môùi haï xuoáng. Vaø ñeán luùc ñoù taomôùi thaáy ñau raùt !
 22. 22. 22 Nhöõng Ngoïn Löõa Tình - Maøy aên ñeán hai mieáng soâcoâla Nhaät Boån thì laøm saomaø khoâng nöùng nhö ñieân.Caû boïn laïi cöôøi ruõ röôïi.Thu ñöa ra moâït ñeà nghò haáp daãn : - Boïn töù quaùi boïn mình hoâm naøo phaûi toå chöùc moâït caùiparty ñoâïc ñaùo vöøa coù muïc ñôùp hít, vöøa coù muïc nhaûy ñaàm laïi coùmaøn chôi hoäi ñoàng nöõa. Tuïi baây coù daùm döï khoâng ?Chuùc noùi : - Choàng tao noù ghen laém, tao chòu thua maø noù hay ñöôïcnoù seõ gieát tao.Hoa vaø Phöôïng baèng loøng tham döï.Thu tieát loâï : - Tao ñaõ töøng tham döï party hoâïi ñoàng, ñaõ laém roài tuïi baâyseõ meâ ngay.Hoa nghe noùi thích laém. Vì naøng ñang caàn chôi. Naøng caàn coùnhieàu ñaøn oâng ñeå traaû thuø oâng choàng baát löïc.Phöôïng hoûi : - Seõ toå chöùc ôû ñaâu vaø ñoâï bao nhieâu caëp ? - Tao seõ möôïn moâït caùi villa thaät lôùn. Hai vôï choàng chuûnhaø cuõng seõ tham döï cuoäc chôi. Nhhö vaâïy mình chæ caàn môøi vaøiba caëp nöõa, dó nhieân laø phaûi tìm ba teân keùp cho ba ñöùa mình.Hoa ngaây thô hoûi : - Theá trong maøn hoäi ñoàng caùc caëp coù quyeàn thay ñoåi ñaøokeùp vôùi nhau khoâng?Thu cöôøi ngaát : - Maøy khôø laém ñaõ baûo laø hoäi ñoàng maø. Ñaøo laø cuûa chung.Keùp muoán chôi em naøo laø em ñoù phaûi chôi, khoâng coù quyeàn töøchoái, bieát chöa?Noùi chuyeän moät laùt roài caû boïn chia tay. Hoa ôû laïi nguû chung vôùiThu.
 23. 23. 23 Nhöõng Ngoïn Löõa TìnhNaøng döï ñònh seõ ôû ñaây luoân neáu choàng naøng khoâng ñeán naên næ.CHÖÔNG 3 Coù leõ oâng Vaên Long khoâng ghen neân oâng cöù ñeå maëc keâï baøLong ñi hoang. Oâng töï baûo : “Noù coù muoán li dò mình cuõng ñoàngyù.” Oâng coù cô sôû rieâng, baø cuõng coù cô sôû rieâng, khoâng phaûi chiacuûa caûi gì caû. Oâng bieát baø ñoøi boû ñi hoang vì oâng baát löïc töø moâïtnaêm nay oâng chaúng heà rôù tôùi baø. Oâng nghó cöù ñeå noù ñi kieám trainoù chôi cho söôùng th6eù laø oâng ñöôïc yeân thaân.Nhôù tôùi nhieäm vuï huït thaàu lieân mieân oâng thôû daøi söôøn söôït. Oângbieát roõ nhöõng ñoàng nghieäp cuûa oâng sôû dó hoï truùng thaàu laø vì hoïdaâng vôï, hoaëc em vôï, chaùu gaùi cho maáy thaèng Taây coù quyeàntheá. Caùi vuï chia tieàn lôøi ñaõ ñaønh nhöng aùc noãi maáy thaèng Taây coùquyeàn haønh ñeàu thích gaùi. Maø phaûi laø gaùi nhaø laønh, hoaëc laø vôï,con cuûa nhöõng ngöôøi muoán xin aân hueä chöù coøn ñöa gaùi ñieám chonoù noù cheâ vì noù nhìn, hoaëc noùi chuyeâïn moâït laùt laø bieát ngay ñoù laøgaùi ñieám. Tuïi thöïc daân tinh ranh hôn quyû. Phaàn oâng khoâng coùem vôï, chaùu vôï gì raùo coøn baø vôï thì oâng chöa kòp noùi baát cöùchuyeâïn gì baø cuõng noùi laûng sang chuyeâ5naøng khaùc vaø boû ñi. Nhötheá laøm sao oâng daùm noùi caùi söï bí maâït veà chuyeän ñaáu thaàu. Oângkhoâng coù maùu ghen, baø vôï oâng laïi ñeïp, thì caùi vuï duøng vôï ñeå ñigiao thieâïp vôùi Taây ñaâu coù gì trôû ngaïi. Ngaët noãi laø oâng khoângdaùm ñeà nghò vôùi baø ñoù thoâi.Oâng goïi Taùm, taøi xeá rieâng cuûa oâng vaøo ñeå nhôø vieâïc. Taùm laø moâïtthanh nieân môùi 21 tuoåi, troâng khaù ñeïp trai.Oâng Vaên Long :-Taùm, keå töø ngaøy mai, em laáy xe gaén maùy ñi ra ñöùng vaån vô gaànchoã tieäm vaûi cuûa baø nhaø vaø doø xeùt xem baø ñi ñaâu, nguû ôû ñaâu, coùñaøn oâng ñi vôùi baø khoâng. Nghóa laø em ñoùng vai moâït thaùm töû
 24. 24. 24 Nhöõng Ngoïn Löõa Tìnhduøm cho qua. Töø ngaøy mai, qua seõ töï laùi laáy xe, ñeå cho emthoâng thaû ñoùng vai troø thaùm töû nghe chöa. Ñöøng tieát loâï cho conSaùu (chò beáp) noù bieát. Moãi ngaøy veà baùo caùo cho qua hay töï söï.Taùm taøi xeá vaâng lôøi.Hoâm sau, haén laûng vaõng ôû khu Charner gaàn tieäm vaûi Long Hoacuûa baø Long , töùc Lyù Hoa ñeå doø xeùt. Haén ñöùng beân kia ñöôøngnhìn sang heã thaáy coù ngöôøi ñaøn oâng naøo vaøo tieâïm troø chuyeänñeàu ñeå yù xem coù phaûi ngöôøi quen khoâng. Haén coù thaáy ChínTuøng nhöng Taùm taøi xeá khoâng quen maët laïi coù vaøi thanh nieânchöøng 20, 21 tuoåi ñöôïc baø Long keùo vaøo phoøng giaáy ôû phía trongñeå troø chuyeâïn hay laøm gì ñoù haén khoâng bieát.Taát caû ñeàu ñöôïc Taùm taøi xeá baøo caùo vôùi oâng Long. Oâng naøythaáy Taùm coù veû ñaéc löïc neân moùc tuùi chi theâm cho môù tieàn, goïilaø ñeå aên uoáng trong khi thi haønh phaâïn söï.Ñöôïc ba ngaøy thì Lyù Hoa phaùt giaùc ra söï hieän dieâïn cuûa Taùm taøixeâù. Aø thì ra thaèng chaû cho teân taøi xeá ñi theo doø xeùt mình ñaây. BaøLong nghó buïng nhö theá. Laäp töùc baø nghó keá hoaïch ñeå laøm ñoáiphöông bò laïc höôùng.Lyù Hoa goïi ñieän thoaïi cho Chín Tuøng baûo haén ñöøng leân tieâïm, seõheïn nôi khaùc.Baø cuõng thoâng tin ngay cho maáy teân thanh nieân vaãn ñeán tieämgoïi baø laø chò xöng em, nhöng chuû yù laø ñeå taùn tænh baø .buoåi chieàu baø khoâng laùi xeá ñeán thaúng cao oác Cöûu Long nöõa maøgôûi xe taïi ga ra Charner roài chôø Thu ñeán ñoùn. Thu nghe Lyù Hoathuaâït laïi vuï thaèng Taùm taøi xeá thì cöôøi ngaát.-Neâùu tao ôû ñòa vò maøy thì tao goïi thaèng taì xeá aáy vaøo tieâïm vaøbaûo noù : vì oâng cuûa maøy baát löïc neân chò phaûi boû nhaø ñi vôùi trai.Em khoâng vieâïc gì phaûi theo doø xeùt chò, cöø veà baùo caùo thaúng vôùioång laø chò coù voâ soá baïn trai xem oång laøm gì.
 25. 25. 25 Nhöõng Ngoïn Löõa Tình-Nhöng tao muoán thaéng kieâïn neáu haén laøm ñôn ly dò, vaäy noùi nhömaøy seõ khoâng oån tí naøo. Noù seõ möôùn thaùm töû thöù thieät vaø thöøatheo doõi vaø baét quaû tang tao vaøo phoøng nguû vôùi Chín Tuøng hayvôùi ai ñoù thì tao thua kieän ngay, vì tao can toâïi ngoaïi tình.Thu ngaãm nghó :-ÔØ nhæ. Hay laø ... maøy duï doã thaèng Taùm taøi xeâù.-Noùi baâïy. Chaúng leõ tao cho thaèng taøi xeá chôi ?-Thieáu gì caùc baø nhaø giaøu, vôï oâng lôùn vaãn cho taøi xeá chôi, maøykhoâng bieát aø ? Thaèng Taùm coøn treû laïi ñeïp trai thì maøy cho noùchôi ñeå keùo noù veà phe maøy coù gì quaù ñaùng ñaâu. Noù veà baùo caùolaùo thì choàng maøy muø tòt luoân, tha hoâø cho maøy töï do.Lyù Hoa nghó ngôïi “thaèng Taùm coøn trai treû, laïi ñeïp maõ cho noùchôi cuõng ñöôïc.”Roài Lyù Hoa nghó ñeán chuyeâïn phaûi traû thuø oâng Long. Naøng noùithaàm “öø roài tao seõ cho thaèng taøi xeá noù chôi cho mi xaáu hoå. Ly dòthì ly dò sôï quaùi gì.” Lyù Hoa nghó vaäy vaø baûo Thu :-Neâùu tao duï doã thaèng Taùm taøi xeâù thì maøy coù cho tao möôïnphoøng cuûa maøy khoâng?-Chaéc chaén laø ñöôïc.Roài Hoa cuøng Thu baøn thaûo keá hoaïch. Thu noùi :-Tao coù quen thaèng coø, caûnh saùt tröôûng quaän I ñeâû tao nhôø noù huøthaèng taøi xeá cuûa maøy, roài maøy laõnh noù ra, theá laø noù phaûi theophe maøy, trung thaønh vôùi maøy. Vaû laïi nhö noù coù moâït baø chuû xinhñeïp nhö maøy cho chôi thì noù coøn ñoøi hoûi gì nöõa.Hoâm sau Taùm taøi xeâù ñang ñöùng chuùi muõi voâ tuû kính cuûa moâïttieäm baùn vaøng vaø ñoàng hoà thì boãng coù ngöôøi voã vai :-Anh laøm gì maø loanh quanh khu vöïc naøy töø boán ngaøy nay ? Toâilaø thaùm töû thuoäc caûnh saùt quaâïn I, ñaây laø theû hình söï cuûa toâi. Anhñöa caên cöôùc cho toâi xem.Taùm taøi xeâù xanh maët. Haén moùc caên cöôùc ra trình :
 26. 26. 26 Nhöõng Ngoïn Löõa Tình-Thöa thaày, toâi khoâng phaûi Vieät Minh hay coù yù gì gian. Toâi laø taøixeá cho baø chuû tieäm vaûi ôû beân kia ñöôøng, toâi chôø tôùi giôø chôû baûveà nhaø.-Ñeå anh coù noùi laøo hay khoâng. Toâi phaûi ñöa anh veà quaän caûnhsaùt ñeå söu tra ñaõ, xong toâi xeõ goïi baø chuû cuûa anh ñeå laõnh anh veà.Sau khi laõnh thaèng Taùm ra khoûi cuoäc caûnh saùt Lyù Hoa doïa haén :-Oâng coø noùi em coù teân hoï gioáng teân moät thaèng coù thaønh tích baáthaûo. Oång baûo chò phaûi laøm giaâùy baûo laõnh oâng môùi cho em veâø ñoù,sao em lôûn vôûn ôû choã aáy. Aø maø chò bieát roài phaûi oâng choàng cuûachò sai em ñi rình raâïp chò ñoù khoâng. Höø em daïi quaù, boä em töôûngai cuõng laøm thaùm töû ñöôïc hay sao.-Daï em ñaâu daùm. Taïi oång baûo em phaûi theo canh chöøng baø sôïbaø bò tuïi löu manh noù giaät boùp hay giaät ñoàng hoà giaây chuyeàn chöùnaøo em ñaâu daùm laõnh phaän söï rình baø ñaâu.Lyù Hoa quaùt :-Ñöøng noùi laùo. Coù muoán thì chò baûo oâng coø nhoát em luoân khoâng.Thoâi, leân laùi xe ñöa chò veà tieäm. .5 giôø chieàu, Lyù Hoa baûo Taùmtaøi xeâù veà baùo caùo laùo vôùi oâng Long, ñöøng ñaû ñoâïng gì ñeán vuï baét,roài ñeán nhaø haøng Meâkoâng ôû chôï cuõ gaëp laïi.Lyù Hoa bieát Taùm taøi xeâù chöa coù vôï con neân baûo haén :-Em veà choã chò ñeâm nay. Oâng coø baûo chò phaûi luoân luoân canhchöøng em, caû ngaøy laãn ñeâm. Baát cöù luùc naøo oâng cuõng coù theå goïiñieän thoaïi ñeán thaêm chöøng. Oâng cuõng nghi luoân caû oâng choàngcuûa chò, töùc laø oâng chuû cuûa em ñoù. Em lieâïu maø giöõ thaân.Taùm taøi xeâù töôûng thaät neân sôï run. Haén ñöoïc baø chuû goïi cho moâïtdóa côm gaø roâti, moâït chai lave 33.Aên xong Taùm taøi xeâù laùi chieác xe rieâng cuûa Lyù Hoa veà buildingCöûu Long.Thu giaøu kinh nghieäm neân ñaõ laùnh maët. Luùc ôû quaän caûnh saùtcuøng vôùi Lyù Hoa naøng ñaõ nhìn thaáy thaèng Taùm. Naøng baûo thaàm
 27. 27. 27 Nhöõng Ngoïn Löõa Tình: “troâng thaèng naøy ñeïp trai ñaáy chöù vaø coù veû khoûe maïnh. Ñeå chocon Hoa laøm thòt noù tröôùc roài tôùi phieân mình sau. Xaøi maáy ñöùacon nít naøy ñôõ raéc roái. Chæ phaûi toâïi noù thieáu kinh nghieäm, luïpchuïp nhö thaèng nhoû 18 maø mình haønh haï hoâm tröôùc.”Phoøng cuûa Thu laø loaïi phoøng lôùn, ôû taàng döôùi coù nhaø taém vaø ñuûtieän nghi chöù khoâng nhö caùc phoøng nhoû ôû maáy taàn gtreân.Lyù Hoa baûo thaèng Taùm :-Em vaøo phoøng taém, taém röûa ñi. Nhaø naøy coù saün pigiama ñaønoâng, ñaây em caàm laáy boä naøy ñeå taém xong maëc vaøo, coù saün daàuthôm trong phoøng taém em cöù laáy maø xaøi.Taùm taém xong Lyù Hoa baûo noù ngoài chôø ôû caùi gheá xích ñu nghenhaïc, coøn naøng thì vaøo phoøng taém.Baøi haùt : “ñuøng cheøo laïi ñaây coâ laùi ñoø ôi, döøng cheøo laïi ñaây giaâyphuùt ñöøng bôi, cho toâi sang vôùi beân soâng vaéng, bôø ñeâm xa vaéng,khaùch sang mình toâi.” Ñang ñöôïc phaùt töø caùi maùy thu thanhkhieán thaèng Taùm laéng nghe thích thuù. Nhöng boãng noù giaâït mìnhvì noù vöøa nhìn thaáy hình aûnh baø chuû loà loä hieän ra trong taámkieáng gaén xeùo loái vaøo nhaø taém.Cheát chöa. Noù töï nhuû thaàm baø chuû vaøo thay ñoà trong phoøng taémmaø laïi khoâng ñoùng cöûa neân caùi kieáng phaûn chieáu cho thaáy roõraøng laø baø ñang côûi truoàng.Taùm phaân vaân maáy phuùt roài quyeát ñònh leân tieáng :-Baø chuû baø queân ñoùng cöûa phoøng taém laïi ñaáy.Coù tieáng Lyù Hoa voïng ra :-Chò bieát roài, ôû ñaây khoâng coù ai ñoùng cöûa phoøng taém laïi heát. Chæcoù em laø ngöôøi nhaø queâ neân taém môùi ñoùng cöûa.Taùm nín thinh. Noù nghæ ôû nhaø baø thì coù ai daùm leân laàu nhìn vaøophoøng taém cuûa baø ñaâu maø caàn ñoùng cöûa. Coøn ôû ñaây ñang coùmình ngoài maø baû cuõng coi nhö khoâng coù ai caû. Oái maáy ngöôøi naøy
 28. 28. 28 Nhöõng Ngoïn Löõa Tìnhhoï vaên minh hoï soáng theo Taây, hoï ñaâu coù lyù gì ñeán caùi vuï maëcñoà hay khoâng.Haén laïi lieác nhìn leân taám kieáng . haén thaáy baø chuû coù thaân hìnhthon ñeïp quaù. Da baø traéng muoát. Ngöïc baø no troøn troâng gioánghai traùi böôûi Bieân Hoaø. Buïng phaúng lyø chöù khoâng ñaày môõ, coùnaây gioáng buïng maáy baø soàn soàn.Coøn caùi khu tam giaùc coù loâng ñen ñen troâng haáp daãn laøm sao.Thaèng Taùm chöa coù vôï nhöng cuõng coù con boà baùn cheø, teân laøcon Tö, con nhoû naøy ñaõ cho noù chôi, luùc aáy caû hai ñöùa ñeàu chöañöùa naøo bieát muøi ñôøi neân caùi vuï laøm tình noù luïp chuïp döõ laém.Thaèng Taùm so saùnh : mu cuûa baø chuû ñeïp hôn mu cuûa con Tö, vìloâng raäm hôn, caùi goø cao hôn.Taùm taøi xeâù noùi nhoû ñuû cho moät mình haén nghe : Mình cöù ngôõ caùimu cuûa ngöôøi ñaøn baø naøo cuõng gioáng nhau ñaâu coù deø caùi mu cuûabaø chuû ñeïp hôn caùi mu cuûa con Tö cheø thöng nhieàu. Loâng mucuûa con Tö thöa thôùt quaù vaø noù suoâng ñuoät chöù ñaâu coù hôi quaênnhö cuûa baø chuû. Chaéc loâng cuûa baø meàm laém.Boãng Taùm nhaän thaáy con cu cuûa noù ñaõ ngoãng leân töï hoài naøo !Phaûi roài taïi vì noù nhìn thaáy baø chuû côûi truoàng thì thích laém chöùnhöng neáu con cu cuûa noù cöông leân maõi chaéc noù khoâng chòu noåi!Coù tieáng bì boõm trong boàn taém. Taùm suy nghó : ôû ñaây coù moãimoâït caùi giöôøng. Roài toái nay mình nguû ñaâu. Chaéc laø phaûi nguû treâncaùi gheá daøi naøy. Noù thaáy hôi yeân taâm vì cu noù ñaõ xìu xuoâùng.Nhìn leân taám kieáng noù laïi thaáy baø chuû töø trong boàn taém böôùc ra.Baø ñang lau mình cho khoâ. Xong baø maëc vaøo ngöôøi caùi aùochoaøng may baèng loaïi vaûi khaên taém roài böôùc ra.Thaèng Taùm ñang nghó ngôïi veà caùi chuyeän khoâng thaáy baø chuûmaëc quaàn aùo loùt thì Lyù Hoa ñaõ ôû tröôùc maët noù. Naøng baûo noù :
 29. 29. 29 Nhöõng Ngoïn Löõa Tình-Chò nghe oâng chuû cuûa em noùi em coù bieát ñaám boùp, oång noùi emñaám hay laém, vaäy chò muoán nhôø em ñaám boùp coù ñöôïc khoâng ?Chò thaáy ñau löng nhöùc chaân quaù.Ngöøng moâït vaøi giaây roài Lyù Hoa baûo Taùm :-Nhöng maø ñaám boùp thì em phaûi côûi boä pigiama ra chæ maëcxaøloûn thoâi. Maëc nhieàu quaàn aùo noù vöôùng laém khoâng toát ñaâu.Thaèng Taùm uù ôù, noù khoâng muoán côûi boä pigiama ra vì noù sôï lôõ cucuûa noù laïi ngoãng leân baát töû thì nguy quaù. Nhöng noù sôï baø thaáynoù chaúng daï thöa vaø laøm theo meänh leänh.Taùm côûi boïâ pigiama xong , quay laïi thì thaáy baø Long ñaõ naèm saáptreân giöôøng. Treân ngöôøi baø chaúng coøn maûnh vaûi naøo che heát.Caùi aùo choaøng ñaõ bò vöùt moät xoù. Nhìn ñoâi moâng troøn tròa, caëpñuøi daøi, caø caùi löng thon thon traéng muoát cuûa baø chuû khieán thaèngTaùm meâ maån. Noù ñang ngaém thaân theå baø Long thì baø ñaõ quaùtnhoû :-Coøn chôø gì nöõa ñoù Taùm. Leo leân ñaám boùp cho chò ñi. Con trai gìmaø chaäm chaïp theá !Taùm hoaûng hoát voäi leo leân giöôøng, ngoài saùt beân löng baø chuû vaøkhôûi söï ñaám. Noù caûm thaáy da thòt cuûa baø chuû töôi maùt quaù, sôø tôùiñaâu nghe maùt röôïi tôùi ñoù. Môù toùc daøi cuûa baø xoõa moät beân, ñeå loäcaùi gaùy traéng ngaàn. Taùm vuoát caùi gaùy roài baøn tay töø töø vuoátxuoáng xöông soáng. Noù laøm nhö vaäy ñeán laàn thöù nhì thì nghetieáng thôû daøi cuûa baø chuû.Noù duøng soáng baøn tay chaët chaët baèm baèm treân löng töø vai xuoánggiaùp ranh cuûa ñoâi moâng. Noù laøm caøng luùc caøng nhanh vaø maïnhhôn. Xong roài ñeán maøn ñaám. Baø Long caûm thaáy khoan khoaùilaém. Qauû thaät thaèng nhoû naøy coù maøn ñaám boùp. Ñieäu naøy naøngphaûi baét noù ñaám boùp daøi daøi. Nhöng khoâng hieåu noù coù bieát caùchchôi hay khoâng? Hay noù coøn laø moâït trai taân ? Nhöng naøng nghónoù ñaõ 21 tuoåi roài, leõ naøo noù chöa chôi ñöùa con gaùi naøo caû. Baây
 30. 30. 30 Nhöõng Ngoïn Löõa Tìnhgiôø ñoâi baøn tay thaèng Taùm ñang xoa naén khaép caùi löng ong cuûabaø Long. Naøng caûm thaáy lô mô, thoaûi maùi vì gaân coát ñaõ daõn ra.Nhöng chôït naøng nghó raèng Taùm chöa ñuïng hai bôø moâng cuûanaøng. Nghó vaâïy naøng quay ñaâøu veà phía sau baûo thaèng Taùm :-Em khoâng ñaám boùp hai caùi moâng cuûa chò aø ?-Daï, daï ñeå em laøm.Thuôû giôø ñaám boùp cho caû ñaøn oâng laãn ñaøn baø, Taùm ñaâu coù naénhay xoa naén ñoâi moâng. Noù hôi chaàn chöø nhöng sôï bò raày neân voäivaøng ñaám ñaám xoa xoa ñoâi moâng troøn laún, xinh xaén cuûa baø chuû.Nhöng tay noù hôi run vì hôi noùng töø ñoâi moâng chuyeàn sangkhieán cho noù caûm thaáy khoan khoaùi roài con cu cuûa noù ngoùc leân ,ngoùc leân raát nhanh. Nhìn xuoáng ñaùy quaàn xaø loûn Taùm thaáynguuy quaù. Baø chuû maø thaáy noù nöùng leân nhö theá thì seõ naït noùsao daùm coù yù nghó xaèng baäy phaïm thöôïng ñoái vôùi baø.Thaèng Taùm nhôù laïi laø thöôøng ngaøy ôû nhaø, baø chuû haùch laém. Heátquaùt thaùo oâng chuû, laïi la raày chò beáp vaø caû noù nöõa, noù cuõng töøngbò baø keâu maøy tao chi tôù chôûi bôùi um suøm chöù baø ñaâu coù töû teá gìñoái vôùi noù. Sao baây giôø giaän choàng boû nhaø ra ñi baû laïi noùi naêngoân toàn, deã thöông nhö theá naøy. Vaø baây giôø baø coøn laïi côûi truoàngra naèm ñaây ñeå cho noù xoa naén. Noù nghó : Baø chuû naøy laø ngöôøi kyølaï. Ôû nhaø thì döõ daèn nhö baø chaèng maø ôû ñaây thì deã thöông. Coùtheå laø ôû nhaø vì caàn phaûi “trò” oâng chuû neân baø môùi laøm oai nhötheá cuõng khoâng chöøng.Lyù Hoa ñang suy nghó lan man . ñoâi baøn tay cuûa thaèng Taùm xoanaén ñieäu ngheä quaù khieán cho naøng höùng leân nhanh laém. Naøngnghe nhö töø phía aâm hoä coù nhöõng tín hieäu phaùt ñi, baùo ñoäng raèngsaép söûa nöùng leân roài. Phaûi duï doã thaèng Taùm môùi xong. Naøng noùithaàm trong buïng “neáu maáy böõa tröôùc maø mình khoâng gaëp ChínTuøng vaø cho haén chôi troïn ñeâm thì coù theå tha thöù cho thaèng
 31. 31. 31 Nhöõng Ngoïn Löõa TìnhTaùm ñeâm nay, chöù mình vöøa aên ñoù, laøm sao nhòn ñöôïc nöõa”.Vöøa nghó ñeán ñaây thì naøng ñaõ nöùng leân thaät söï roài.Luùc naøy thaèng Taùm ñang xoa xoa, naén naén caëp ñuøi non cuûa LyùHoa. Noù cuõng caûm thaáy khoù chòu trong ngöôøi laém . cu cuûa noù ñaõcöông cöùng leân heát möùc roài.Thöôøng khi moãi laàn heïn hoø vôùi con Tö cheø thöng thì chæ caàn nhìnthaáy con Tö traàn truoàng naèm treân giöôøng laø cu noù ñaõ ngoãng leânroài, sau vaøi phuùt hoân hít laø noù xaùp traän lieàn. Baây giôø ngoài caïnhmoâït ngöôøi ñeïp cuõng khoâng coù maëc quaàn aùo, maø tay noù ñang xoanaén sôø moâng sôø ñuøi ngöôøi ñaøn baø aáy thì baûo sao cu noù khoângcöông leân cöùng nhö khuùc caây.Chôït Lyù Hoa thoø tay traùi ñaët ngay vaøo ñaùy quaàn cuûa Taùm. Naøngnhaän ra raèng con cu cuûa Taùm ñaõ cöông leân töï hoài naøo, cöùngngaéc. Thaèng Taùm bò chaïm nhaèm nhöôïc ñieåm, nhoåm haún ngöôøileân. Lyù Hoa taèng haéng :-Baây giôø chò muoán em xoa naén ngöïc vaø buïng.Noùi xong naøng lieàn trôû mình naèm ngöûa, hai chaân daïng ra. Mucuûa naøng ñaõ nôû vì nöùng. Nöôùc nhôøn ñaõ ròn ròn. Muøi ñaøn baø toûa ratöø aâm hoä naøng thoaûng bay leân muõi thaèng Taùm khieán noù ngaâyngaát. Noù nhìn chaèm chaëp vaøo caùi aâm hoä. Haáp daãn hôn caùi cuûacon Tö nhieàu laém. Lyù Hoa nhìn thaáy noù nhìn vaøo caùi mu cuûanaøng khoâng chôùp maét thì thích chí laém. Naøng lieác veà phía haï boäcuûa thaèng Taùm. Cu noù ngoùc ngoùc laøm cho ñuõng quaàn xaø loûnphaäp phoàng leân xuoáng. Naøng bieát tröôùc sau gì naøng cuõng laømthòt thaèng nhoû naøy. Naøng noùi thaàm : ñeå mình doø xem noù ñaõ bieátchôi chöa. Nghó ñoaïn naøng ra leâïnh :-Xoa vaø naén boùp ngöïc vaø buïng chò ñi. Mau leân.Thaèng Taùm tuaân leänh. Hai baøn tay noù xoa nheï treân ngöïc LyùHoa. Naøng thôû daøi ñoùn nhaän hôi noùng töø hai baøn tay thaèng Taùmmoâït caùch khoan khoaùi.
 32. 32. 32 Nhöõng Ngoïn Löõa Tình-Duøng hai baøn tay boùp boùp vuù cuûa chò ñi. Boùp nheï.Hai ñaàu nuùm vuù cuûa Lyù Hoa ñaõ cöông leân, vì ñang nöùng.-Duøng maáy ngoùn tay se se ñaàu vuù cuûa chò.Thaèng Taùm raêm raép tuaân leänh. Tay noù boùp vuø, tay kia se se ñaàuvuù cuûa baø chuû.Noù nghó chò beáp maø thaáy noù luùc naøy thì chò seõ kinh ngaïc laém. BaøLong noåi danh laø keû haùch dòch vôùi ngöôøi laøm, maø baây giôø laïi ñeåcho noù boùp vuù. Nghó cuõng laï.Lyù Hoa ñaõ baét ñaàu thôû doàn daäp. Hôi thôû naøng gaáp ruùt nhö ngöôøiñöùt hôi. Maët naøng ñoû böøng, naøng lim dim caëp maét. Naøng khôûi söïdoø hoûi :-Taùm aø, töï thuôû giôø em ñaõ coù boà chöa ?-Daï coù roài.Boà cuûa em laø con tö baùn cheø thöng .Noù ôû chung xoùmvôùi em.-Theá hai ñöùa ñaõ nguû vôùi nhau chöa ?-Daï..daï roài .Taùm ngöôïng ngaäp traû lôøi.-Nghóa laø em ñaõ chôi con Tö roài.-Daï .-Noù laø con gaùi hay ñaõ moät ñôøi choàng?-Daï,luùc em gaëp noù thì noù coøn con gaùi nguyeân xi.Luùc aáy em cuõngchöa bieát gì veà ñaøn baø.Hai ñöùa ñeàu laø tay mô,luïp chuïp laém.Lyù Hoa cöôøi khuùc khích:-Vaäy laø em ñaõ bieát muøi ñaøn baø roài.Hai ñöùa caüp vôùi nhau ñöôïcbao laâu?-Da tính ñeán nay cuõng ñaõ gaàn hai naêm.-vaäy laø em ñaõ raønh ñaøn baø roài,ñaâu coøn laø tay mô nöõa.Em thaáythaân theå cuûa chò coù ñeïp baèng ngöôøi cuûa con Tö boà em khoâng?Taùm thaät thaø:
 33. 33. 33 Nhöõng Ngoïn Löõa Tình-Daï con boà em thuoäc loaïi con nhaø bình daân laøm sao noù coù theåsaùnh vôùi baø ñöôïc.Da noù ñaâu coù traéng nhö baø.Maët noù thì thua baøxa laéc.Noù laøm gì coù tieàn ñi mó vieän nhö baø chuû.Lyù Hoa haøi loøng laém.Naøng môû cuoäc taán coâng ngay.Naøng caàmmoät tay cuûa thaèng Taùm,ñeå baøn tay leân aâm hoä:-Xoa xoa caùi choã naøy cuûa chò.Baogioø chò baûo ngöøng môùi ñöôïcngöøng nghe chöa.Thaèng Taùm haù hoác moàm.Noù khoâng ngôø baø chuû laïi baét noù phaûixoaxoa caùi mu cuûa baø.Tay noù vöøa xoa ñöôïc moät vaøi phuùt gì ñoù treân môù loâng quaênquaên,thì daàm thuûy chaûy ra aoø aït.Thaèng Taùm bieát baø chuû ñangsöôùng.Noù lieác thaáy baø lim dim maét,thôû gaáp ruùt.Boãng Lyù Hoa vuït hoûi:_Em coù bieát caùi choã em ñang xoa xoa ngöôøi ta goïi laø gì khoâng?Thaèng Taùm ñoû maët.Noù ngöôïng ngaäp, aáp uùng.con Tu cheø thöngmoãi khi muoán noù vuoát ve caùi aáy thì baûo noù:”anh nöïng chim cuûaem ñi”nhöng khi naøo nhaéc ñeán con baûyhoät vòt loän,laø ñöùa ñangtheo ve vaõn thaèng Taùm,ñònh giöït boà cuûa noù,thì con Tö nhaûy leânñoång ñoång:“Noù muoán giöït anh trong tay em haû? Noù saép tôùi soá roài.Boä noù coùhai caùi loàn hay sao maø gaëp noù laø anh cöù saùp laïi noùi chuyeän vôùinoù? Em seõ raïch maët ,raïch luoân caùi loàn cuûa noù neáu em baét gaëp noùnguû vôùi anh”,Vaäy teân cuûa caùi naøy goïi laø...Taùm ngaãm nghó...laøchim maø cuõng laø loàn.Nghó vaäy noù traû lôøi baø chuû:-Daï...daï,caùi choã naøy haû baø chuû?Em nghe goïi laø... chim-Noù coù loâng nhöng ñaâu coù caùnh,ñaâu coù bieát bay maø goïi noù laøchim.Em coù nghe ngöôøi ta goïi noù baèng danh töø khaùc khoâng?
 34. 34. 34 Nhöõng Ngoïn Löõa TìnhTaùm suy nghó raát nhanh:coù ngöôøi goïi noù laø cua.Nghó vaäy noù laïiñaùp:-Daï coù ngöôøi goïi noù laø cua.-Noù ñaâu coù caøng, coù chaân,ñaâu coù bieát boø maø goïi noù laø cua.Nghekhoâng suoâi tai...Thaèng Taùm chòu thua.Caùi baø chuû nayø hoâm nay sao hoûi caéc côù,khoù khaên nhö theá naøy.Noù ñang höùng thaáy moà maø cöù hoûi quanhco.Laøm sao noù khoâng bieát?Ngöôøi trong giôùi bình daân ôû xoùmnoù,khi noùi chuyeän tieáu laâm vôùi nhau vaãn goïi caùi aáy laø caùi loàn,nhöng nhöõng ngöôøi nhaø giaøu nhö baø chuû ñaây chaéc khoâng xaøidanh töø aáy, chaéc laø hoï xaøi danh töø khaùc.Thaáy thaèng Taùm laëng thinh,Lyù Hoa caøng thích chí,naøng cöôøi roønraõ:-Hieän giôø trong phoøng naøy chæ coù chò vôùi em.Chò thì ñang côûitruoàng,vaäy em coøn maéc côõ gì maø khoâng noùi ñuùng teân cuûa noù cho chònghethöû?Thaèng Taùm cuõng cöôøi:-Baø chuû bieåu thì em noùi.Em nghe maáy ñöùa con gaí goïi caùi aáy laøcaùi ...loàn.Lyù Hoa cöôøi reù leân:-Döõ hoâng.Chò hoûi maø em khoâng noùi huych toeït ra ngay,cöù loanhquanh maõi.Neáu noù laø chim thì töï naõy giôø chò côûi quaàn aoù ra noùñaõ bay ñi roài.neáu noù laø cua thì töï naõy giôø noù ñaõ keïp em chaûymaùu tay.vì em ñang xoa xoa noù kìa.Boãng Lyù Hoa chuïp con cu cuûa thaèng Taùm xuyeân qua lôùp vaûiquaàn xaø loûn.Chaø cu thaèng naøy coi boä ñöôïc ñaây.Khoâng nhoû ñaâu.
 35. 35. 35 Nhöõng Ngoïn Löõa TìnhTaùm uù ôù ,noù ngöôïng quaù.töï naõy giôø cu noù chæ thieân hoaøi maø noùqueân löõng.Lyù Hoa tuoät caùi quaàn loùt cuûa thaèng Taùm quaêngvaøomoät xoù.Cu cuûa noù ñoû höôøm höôøm ngoùc ngoùc caùi ñaàu.Gioáng congaø saép laøm traän nôi tröôøng ñaù gaø.Lyù Hoa hoûi ,maët laøm boä nghieâm:-Vì sao caùi naøy cuûa em ngoùc leân hoaøi vaäy?Taùm laïi aáp uùng.hoûi gì maø raéc roái quaùù!-Daï...daï thöa baø chuû,em noùi thieät ñeå baø chuû khoûi raày la em laànnöõa.Noù ngoùc caùi ñaàu laø vì em ñang nöùng quaù.Lyù Hoa guïc gaëc ñaàu:-AØ thì ra em ñang nöùng.Vaäy chöù moãi khi em nöùng nhö vaäy emlaøm sao cho xìu xuoáng?Tam nghó:baø naøy böõa nay ñieân roài ñaây maø,chaéc vì nhôù oâng chuûneân baø ñaõ noåi ñieân.Noù ñaùp:-Chæ khi naøo gaàn con Tö thì em môùi nöùng.Sau khi conTö cho emchôi, ra roài,laø töï nhieân noù xìu xuoáng ngay.-Chò thaáy em ôû trong tình traïng naøy chaéc laø khoù chòu laém. Vaäyem coù muoán chò giuùp em khoâng?Taùm laëng thinh .-Chò noùi thaät. Baây giôø em naèm leân ngöôøi chò ñi.Taùm laøm theo.-Em hoân chò nhö hoân con Tö vaäy ñoù,ñöoïc khoâng?-Höø,höø em chöa bieát hoân .-Nhöng khoâng sao.Baây giôø em ñuùt cu cuûa em vaøo loàn chò ñi.Emvôùi con Tö laøm sao baây giôø laøm thöû chò coi.Thaèng Taùm caûm thaáy baát ngôø quaù.Baø chuû baûo noù ñaám boùp thìñöôïc chöù laïi baûo noù chôi thì thaáy hôi kyø.Ruûi oâng chuû hay ñöôïcvuï naøy thì noùi laøm sao ñaây.tuy cu cuûa noù ñaõ coï xaùt vaøo aâm hoäcuûa Hoa nhöng noù vaãn ngaàn ngaïi chöa daùm ñuùt vaøo.
 36. 36. 36 Nhöõng Ngoïn Löõa Tình-Meï ôi.Mình truùng moái ,thaèng naøy ñuï vöøa maïnh laïi vöøa dai nöõa.Thöôøng htì maáy thaèng 20,21 nhö noù leo leân laøm vaøi caùi laø rôùtñaøi,leo xuoáng ngay.Thaèng naøy coù voõ ñaây maø.Con Thu ñöôïc thaèngnaøy chôi chaéc noù thích laém.Chæ buoàn laø noù khoâng bieát buù.Oâinhöng mình vaø con Thu seõ huaán luyeän noù maáy hoài.Thaèng Taùm vaãn naéc.Chính noù,noù cuõng laáy laøm ngaïc nhieân:”Saoböõa nay mình chôi dai theùá naøy.Chaéc coù leû mình sôï oai baø chuûneân noù laâu ra”.Thaèng Taùm chöa ra thì Lyù Hoa ñaõ ra.Naøng caûm thaáy nhö ñöôïcbay boãng leân taän maây xanh.Khoaùi laïc khoâng taû xieát.Naøng nhaémnghieàn maét,caûm thaáy khí trong ngöôøi cuoàn cuoän tuoân ra.Naøngkhoâng coøn oâm löng thaèng Taùm nöõa,tay naøng buoâng xuoâi xuoánggiuôøng,chaân naøng hôi giô leân cao,roài naøng thaû chaân xuoáng.Meätquaù,giöõa luùc Lyù Hoa chôi vôi nhö theá thì thaèng Taùm taøi xeá cuõngxuaát tinh.Noù ra cuõng nhieàu töøng ñôït tinh khí baén vaøo taän trongtaän cuøng cuûa aâm hoäLyù Hoa .Moät laùt sau thaèng Taùm buoâng tay naèm daøi treân mình baø chuû cuûanoù,thôû phì phoø.Lyù Hoa ñaõ trôû veà döông gian,töø ôû chín taàng maâyhaï xuoáng!Naøng ñöa hai tay leân löng Taùm taøi xeávuoátvuoát soánglöng cuûa noù.”thaèng nhoû naøy xaøi ñöôïc” naøng töï noùi thaàm.”Vaäymaø baáy laâu nay mình ñaâu coù bieát.Neáu bieát mình ñaõ xaøi noù töøkhuya”Naøng oâm ñaàu noù hoân vaøo maët noù.Trai bình daân khoâng bieát hoânmoâi.Mình ñöøng laøm noù sôï,phaûi töø töø.taùm taøi xeá hoài döông daàndaàn.noù cuõng nghó thaàm”Quaùi laï ,mình chôi con Tö ñaâu coù ranhieàu nhö theá.Hay taïi mình chôi laâu quaùù!Coù theå laø taïi baø chuûñeïp quaù,mình meâ maån neân noù laâu ra”.
 37. 37. 37 Nhöõng Ngoïn Löõa TìnhBaø chuû hoân noù chöù noù khoâng daùm hoân baø.Caùi gì cuõng phaûi coùleänh cuûa baø ñaõ.Cöông aåu nhö keùp caûi löông coù theå bò baøxaïclaém.Baø boác ñoàng cho mình chôi ñöøng töôûng bôû.Baø trôû maëtmaáy hoài.Oâng chuû coøn sôï baû nhö sôï coïp.Nghó tôùi oâng chuû thaèng Taùm laáy laøm caûm ñoäng.Toäi nghieäp chooång quaù.Oång sai mình ñi rình baû maø roát cuoäc mình laïi nguû vôùibaû.Oâng chuû ôi ñöøng thuø toâi nheù.Bò caí vuï oâng coø baét toâi,roài baûlaõnh toâi ra neân toâi phaûi nhôù ôn baû,vaø phaæ sôï baû,neáu toâi laïngquaïng baû coù theånoùi vôùi oâng coø nhoát toâi luoân laém aø.Lyù Hoa ñaõ ñaåy thaèng Taùm xuoáng.Naøng phoùng vaøo buoàngtaém.Khoâng röûa cho mau lôõ ra noù ñaäu thai thì meät.Khi naøng trôû ranaøng baûo noù:-Voâ taém röûa ñi em.Roài chò em mình laùi xe ra chôï cuõ kieám caùi gìaên.Chò laïi thaáy ñoùi roài.Vaø chò cuõng muoán em uoáng theâm vaøi chai 33cho laïi söùc.Trong khi röûa raùy thaèng Taùm cöù aùy naùy duøm cho oâng chuû.Oång bòmình caém söøng maø laïi phaûi coøn phaùt löông cho mình nöõachöù.Môùi hoài chieàu naøy sau khi nghe mình baùo caùo laùo,theo lôøidaën doø cuûa baø chuû,oång coøn moùc tuùi cho mình tieàn xaøi nöõachöù.Oång maø bieát chuyeän naøy chaéc oång gieát mình.Chöông 4 Saùng hoâm sau Lyù Hoa baûo Taùm taøi xeá veà baùo caùo laùo vôùioâng Vaên Long raèngchaúng coù ngöôøi ñaøn oâng vaøo phoøng laøm vieäccuûa baø chu vaø nhö vaäy vieäc rình moø chæ laø chuyeän phí coâng voâích.Oâng Vaên Long nghó ngôïi giaây laùy roài quyeát ñònh baûo thaèng
 38. 38. 38 Nhöõng Ngoïn Löõa TìnhTaùm ngöng ñi doø xeùt vôï oâng ta,vaø oâng baûo thaèng Taùm tieáp tuïclaùi xe cho oâng nhö thöôøng leä.Tuy ban ngaøy Taùm taøi xeá laùi xe cho oâng Vaên Long nhöng banñeâm noù phaûi ñeán binh ñinh Cöuû Long ñeå nguû taïi phoøng cuûa baøchuû vì Lyù Hoa doïa noù raèng:-Luùc naøo cuõng coù thaùm töû caûnh saùt theo doõi em.Vaäy toát hôn emñöøng coù veà nhaø.Toái ñeán choã chò maø nguû,oâng coø bieát em nguû ôûchoã chò thì seõ ñeå cho em yeân thaân.Taùm taøi xeá nghe lôøi.Noù sôï bò môøi veà sôû caûnh saùt vaøo luùc nöõañeâm thì khoå.Lyù Hoa cuõng daën noù ñöøng veà nhaø aên uoáng gìcaû,naøng seõ daét noù ñi aên moãi böõa toái.Hoâm sau thaèng Taùm ñeán caên phoøng maø noù ñaõ nguû vôùi baø chuûhoâm tröôùc.Ra môû cöûa cho noù khoâng phaûi laø baø chuû maø laø moätphuï nöõ khaùc.Baø naøy ñeïp hôn baø chuû,söùc daàu thôm ngaøongaït.Taùm khöïng laïi noù hoûi:-Daï thöa baø ,em coù heïn vôùi baø chuû em taïi caùi phoøng naøy.Ñuùnglaø phoøng soá 1aâm hoä ñaây maø.-Baø chuû em teân gì?-Daï...baø Vaên Long.-Phaûi roài.Baø chuû em ñeán ôû chung vôùi chò.Baû ñi coù vieäc,em ñôïimoät laùt.Taùm böôùc vaøo ngoài nôi gheá ôû phoøng khaùch.Noù laáy laøm laï.Tuybaø chuû noùi baø ôû nhôø phoøng cuûa moät ngöôøi baïn,nhöng ñeâm hoâmtröôùc luùc noù nguû ôû ñaây,sao khoâng thaáy baø naøy.Chaéc baø naøy laøchuû caên phoøng.Boãng baø kia,töùc laø Thu baïn Lyù Hoa ,hoûi thaèng Taùm:”Chò nghenoùi em coù bieät taøi ñaám boùp ,phaûi vaäy khoâng?”Taùm aáp uùng:
 39. 39. 39 Nhöõng Ngoïn Löõa Tình_Daï,daï thì em ñaám cuõng taøm taïm vaäy thoâi.Ngheà cuûa em laø taøixeá,em chæ ñaám boùp chôi chôi.Chôù ñaâu coù phaûi thôï taåm quaát thöùthieät.Noùi xong thaèng Taùm cöôøi ngöôïng ngaäp.-OÀ,nghe chò Lyù Hoa noùi em ñaám ngheà laém kia maø.Thoâi ñöøng coùdaáu ngheà.Laùt nöõa ñi aên xong ,veà,chò seõ nhôø em ñaáy.Taùm hôi lo ngaïi.Sao baø chuû giôùi thieäu aåu vaäy kìaù!Mình ñaâu coùphaûi thôï ñaám boùp.Baây giôø,aø,aø,toái nay baø naøy baét mình ñaám roàibaø chuû baét mình ñaám nöõa,chaéc laø moûi tay cheát luoân.Noù ñang nghó ngôïi thì Thu baûo noù:-Em cöù ngoài ñaây ñôïi chò Lyù Hoa ,aø queân baø Long veà ñeå cuøng ñichôï Cuõ aên côm.Chò vaøo taém cho noù maùt caùi ñaõ.Thu vaøo buoàng taém ,naøng ñeå cöûa môû vaø noùi voïng ra:-chò nghe noùi em ñaõ coù boà.Chò muoán nghe em keå veà con boà cuûaem ñöôïc khoâng?Em cöù ngoài ñoù noùi to leân,chò ôû trong naøy ngheroõ laém.Thaèng Taùm nghó :maáy baø naøy kyø quaù.Cöù muoán mình keå chuyeänboà bòch cuûa mình cho maáy baû nghe.Coù tieáng Thu taèng haéngtrong phoøng taém:-Em khong muoán keå haû. Khoâng sao.Taùm sôï baø baïn cuûa baø chuû phaät loøng noùi nhanh:-Daï,thöa baø chuyeän con boà cuûa em coù gì ñaâu maø keå.Noù ñi baùncheø thöng, khoâng coù chöng dieän gì heát.Noùi tôùi ñaây Taùm ngöôùc leân nhìn vaøo taám kieáng lôùn treo nôivaùch.Noù giaät mình khi thaáy baø chuû nhaø ñang ôû truoàng ñöùng trongphoøng taém,chôø nöôùc chaûy ñaày boàn.Noù nhaän thaáy baø naøy ñeïp aùc.Ñeïp hôn baø chuû noù laø caùi chaéc.Ngöïc baø to hôn,caêng hôn,chaân baødaøi hôn,coøn caùi mu thì cuõng cao hônmu cuaû baø chuû nhieàu loânghôn vaø loâng daøi hôn.
 40. 40. 40 Nhöõng Ngoïn Löõa TìnhTaùm say söa nhìn vaøo taám kieáng cho tôùi khiThu böôùc vaøo boàntaém,khuaát daïng.NOÙ thôû phaøo noùi thaàm:maáy baø nhaø giaøu naøychaúng caàn giöõ yù töù gì caû.Treo moät taám kieáng toå boá nhö theá kia ôûvaøo vò trí coù theå phaûn chieáu taát caû nhöõng gì trong phoøng taém ñaõlaø söï laï,roài vaøo buoàng taém maø chaúng caàn ñoùng cöûa ,laïi laø söï laïkhaùc.Hoï laøm nhö caùi söï hoï côûi truoàng noù chaúng khaùc gì luùc hoïcoù maëc ñaày ñuû quaàn aoù.Coøn caùi baø chuû cuûa noù.Thaät kyø,boãng döng cho noù chôi ñaõ ñôøichaúng maéc côõ gì caû.Mai moát, baø ta heát giaän choàng,veà nhaø trôûlaïi,khoâng bieát baø aáy seõ ñoái xöû vôùi noù ra sao.Chöa bieát chöøng baø aáy seõ ñuoåi coå noù ñi ñeå traùnh noù maùch vôùioâng Vaên Long veà caùi vuï noù nguû vôùi baø. Nghó tôùi ñaây,Taùm taøi xeáthôûdaøi ngao ngaùn.Nhìn vaøo taám kieáng ,laïi thaáy hieän ra baø baïn cuûachuû noù.Taùm ngaån ngô ñuùng nhìn baø naøy ñöùng lau mình.Boãng noù nghe tieáng baø ta goïi noù:-Em Taùm aø.-Daï baø bieåu chi?-Chò vaoø taém maø queân laáy theo ñoà saïch.Chò ñaõ ñeå saün nhöõngquaàn aùo chò ñònh ñem vaøo ñaây ñeå maëc sau khi taém maø queânmaát.Nhöõng thöù aáy chò ñeå treo ôû caùi maéc aùo,saùt taám kieáng nôivaùch ñoù.Em oâm heát vaùo ñaây giuøm cho chò.Taùm daï daï.Noù tieán laïi gaàn beân taám kieáng lôùn.Hình aûnh baø noïhieän roõ trongaáy vì ñeøn trong buoàng taém ñöôïc vaën saùngchoang.Noù oâm caùi aoù loùt,quaàn loùt vaø caùi aoù ñaàm treo nôi maécaùo.Xong noù roùn reùn ñeán saùt cöûa phoøng taém caàm môù quaàn aoù ñöavaøo,trong khi noù vaãn ñöùng ngoaøi.-Daï aùo quaàn ñaây thöa baø.-Uaû sao em khoâng ñöa voâ ñaâymaø laïi ñöùng nôi cöûa nhö theá.Chònhôø em ñem vaøo maø.Coù gì maø em ngaïi.
 41. 41. 41 Nhöõng Ngoïn Löõa TìnhTaùm ñaønh böôùc vaøo.Thu ñöùng giöõa phoøng taém hai tay choáng vaøocaïnh söôøn,ngöôøi hôi ngaû veà phía sau.Nhìn thaáy naøng trong taámkieáng laø moät chuyeän,nhöng nhìn thaáy naøng baèng xuông baèngthòt,ñöùng ñaây khieán thaéng Taùm hôi ngöôïng.Luùc noù trao môù aoùquaànchoThu,thì noù nhìn xuoáng ñaát,nhöng noù lieác nhín caùi mu vôùi môùloâng ñen moïc saùt buïng döôùi.Noù noùi thaàm :baø naøy nhieàu loângquaù.Thu baûo thaèng Taùm treo quaàn aoù vaøo caùi maéc aoù ôû töôøng ,noùlaøm xong naøng baûo noù:-Em Taùm laáy hoäp phaán thoa ôû treân baøn kia,emvoác ra tay roài xoaleân löng giuøm chò.Xoa ñeàu khaép löng.Taùm laëng leõ laøm theo ñieàu Thu sai noù.Khi noù ñaõ xoa heát caùilöng,Thu xoay ngöôì laïi,baûo noù xoa luoân treân ngöïc,buïng vaø caûhai ñuøi nöõa.Thaèng Taùm vöøa thi haønh coâng taùc vöøa nín thôû.Da thòt cuaû baø naøysao maø meàm maïi ,maùt theá.Vaäy maø baû coøn baét mình xoaphaán.Ñeå coù theå xoa khaép ñuøi cuûa Thu,thaéng Taùm phaûi quì ngayxuoáng tröôùc maët Thu.Trong tö theá naøy,caùi mu coù loâng ñen quaênquaên chóa saùt ngay vaoø maët Taùm.Töø aâm hoä cuûa Thu thoaûng ramuøi ñaøn baø hôi noàng moät chuùt,troän laãn vôùi muøi nöôùc hoaChanel.Muøi naøy coù söùc maïnh voâ hình ñaõ laøm cho cu cuûa thaèngTaùm ngoãng leân ngay töùc khaéc.Taùm boái roái,cöù laáy phaán xoa xoabaép chaân vaø hai chaân cuûa Thu.Noù khoâng daùm ñöùng daäy vìnoùbieát ñaùy quaàn cuûa noù ñaõ noåi u leân roài.Thaáy thaéng naøy cöù quì maø xoa chaân naøng hoaøi Thu raát ngaïcnhieân.
 42. 42. 42 Nhöõng Ngoïn Löõa TìnhChaéc laø thaéng naøy coù taät thích ñaøn baø.naøng lieác nhìn xuoáng vaøkhi thaáy roõ ñaùy quaàn cuûa Taùm noåi leân,naøng hieåu ngay.Naøng baûothaèng Taùm:-Em ñöùng daäy chò xem naøo.Chò khoâng la raày gì em ñaâu.CHÒthoâng caûm maø.Coøn trai treû nhö em maø thaáy ñaøn baø côûi truoànglaøm sao maø khoâng nöùng.Taùm ñöùng baät daäy.Maët noù ñoû nhö traùi gaác.Thu cöôøi cöôøi.Naøng laïi treâu choïc noù:-Em ñöùng ñoù ,ñôïi chò maëc ñoà xong chò seõ nhôø em caøi giuøm maáycaùinuùt aùo ñaàm ôû phía sau löng.Taùm cuùi gaàm maët xuoáng,lí nhí daï daï.Thu vöøa maëc quaàn aoù vöøalieác nhín ñeå doø phaûn öùng cuûa thaèng Taùm.Naøng maëc aoù nòt vuùvaøo,chía löng ra ñeå Taùm gaøi caùi moùc ôû sau löng.Xong naøngkhoâng maëc quaàn loùt voäi.Naøng vôùi tay laáy chai daàu thôm ôû treânbaøn phaán,caàm noù xòt xòt vaøo caùi mu.Khi loâng mu ñaõ öôùt ñaãmnöôùc hoa,naøng laáy tay xoa ñeàu treân môù loâng roài Thu môùi maëcquaàn loùt.Khi caùi aoù ñaàm ñöôïc maëc vaøo,laïi moät maøn caøi nuùt ôûsau löng.Xong Thu nhoeûn mieäng cöôøi,laáy moät ngoùn tay queït vaøomaù thaèng Taùm:-Ñeå mình ñi aên ñaõ roài laùt nöõa veà chò seõ xem xeùt caùi ñoà ngheà cuûaem.Thaèng Taùm ngöôïng muoán cheát.Aùc noãi cu noù khoâng chòu xìuxuoáng,maø noù cuõng chaúng bieát laøm sao.Coù tieáng chìa khoùa travaøo cöûa ôû phía ngoaøi.Thu hoûi voïng ra:-Maøy ñoù haû Hoa?Veà treã vaäy.Tao ñôïi maøy soát caû ruoät.Lyù Hoa oâm moät goùi ñoà vaøo,quaêng caùi goái nôi gheá soâfa.Naøngnhìn thaáy thaèng Taùm.Lieác xuoáng haï boä noù naøng nhaän ra ngay noùñang nöùng .Lyù Hoa cöôøi ngaát:
 43. 43. 43 Nhöõng Ngoïn Löõa Tình-Maøy laøm sao maø em Taùm noù cöù cuùi gaàm maèt xuoáng vaäy haûThu.Maøt coù la raày,ñaùnh ñaäp gì noù khoâng.Toäi nghieäp thaèng emtaøi xeá cuûa tao quaù.Noù coù toäi gì vaäy?Ñeán löôït Thu cöôøi ruõ:-Tao ñaâu coù laøm gì noù .Maøy thöû hoûi noù coi.Noù ñang leân cônñoäng côõn,neân maéc côõ cuùi maët xuoáng vaäy thoâi.Chaúng coù ai laømkhoù noù caû.Phaûi vaäy khoânh em Taùm?Thaèng Taùm muoán ñoän thoå.Caí cuûa nôï noù sao maø döng leân laâuquaù vaäy,laøm sao cho noù xìu xuoáng baây giôø?Lyù Hoa ñöù ra ñeà nghò;Hay laø baây giôø tao chieân tröùng gaø vôùi giaêm boâng,ba ñöùa mình aêncho ñôõ ñoùi ñaõ.Noùi tôùi ñaây naøng nhaùy maét vôùi Thu:AÊên xong tröùng gaø chieân vôùi baùnh mì maøy chòu khoù laøm maùt xacho em Taùm ñeå chim cuûa noù xìu xuoáng ,luùc aáy mình môùi keùonhau ra ñöôøng ñöôïc chöù.Thu ñoàng yù:ÖØ, maøy laøm tröùng gaø chieân ñi.Ñeå tao saên soùc em Taùm moätchuùt.Chonoù bôùt khoù chòu trong ngöôøi,.Tao vaø em Taùm seõ aên sau.Thaèng Taùm chöa kòp phaûn ñoái tieáng naøo thì Thu ñaõ nhaéc tay noùñi veà phía giöôøng nguû.Naøng baûo noù:-Em côûi heát quaàn aoù ra.Thaèng Taùm maéc côõ muoán cheát.Tuy nhieân noù vaãn laøm theo leänhcuùa Thu.Trong khi thaèng Taùm côûi ñoà thì Thu cuõng leï laøng côûi aoùñaàm raThu noùi vôùi Hoa.:-Tao cho maøy laøm khaùn giaû mieãn phí ñoù.Raùng maø röûa maét.Neáumaøy coù thaáy höùng quaù chòu khoâng noåi thì laøm caùi saùi nhì.Thu ñaõ hoaøn toaøn traàn truoàng .
 44. 44. 44 Nhöõng Ngoïn Löõa TìnhNaøng nhaûy leân giöôøng ñeø ngay thaèng Taùm xuoáng.Troâng naøngnhö moät con thuù vôøn moài. Con cu thaèng Taùm vaãn cöông cöùng.Noùdöïng thaéng leân,coi boä huøng duõng.Töø naõy ñeán giôø maø cu noù chöaxìu xuoáng coù nghóa laø thaèng Taùm maïnh laém.Vaø chính noù cuõngmuoán ñöôïc chôi.Thu toû ra moät ngöôøi laõo luyeän.Naøng caàm con cuvuoát nheï, tay kia kheõ boùp hai hoøn daùi maét naøng nhìn thaúng vaøo maét Taùmtaøi xeá.Keá ñoù,Thu laáy maáy ñaàu ngoùn tay ñaùnh nheï treân ngöïc vaøhai beân beïsöôøn cuûa con moài.Thu goõ nheï,löôùt nhanh nhö ngöôøichôi ñaøn piano.Troø chôi ñaùnh ñaøn treân hai beï söôøn coù taùc duïnglaøm cho anhhuøng nöùng leân toät ñoä. Troø naøy phaûi ñöôïc luyeän taäp vì chæ ñaùnhnheïmaáy ñaàu ngoùn tay thoâi vaø phaûi löôùt thaät nhanh chöù khoâng phaûigoõ bòch bòch kieåu nhö caùc lang Taây luùc khaùm beänh vaãn laøm.Toaùn thaân thaèng Taùm run leân.Ngöôøi noù naûy naûy.Noù baét ñaàu thôûgaáp hôn luùc bình thöôøng.Thu vôøn con moài moät luùc khaù laâu.Naøngcoù caùi khoaùi laø khi baét ñöôïc con moài naøng phaûi keùo daøi thôøi gianñuøa giôõn,coù nhö theá naøng môùi thaáy höùng thuù.Thaèng Taùm xuoâi tay.Noù bieát caùc baø nhaø giaøu hay coù nhieàu troømôùi laï.Tuy noù nöùng quaù söùc höng noù cuõng coá chòu ñöïng ñeå xembaø naøy laøm gì.Lyù Hoa ñaõ chieân xong maáy tröùng gaø giaêm boâng.Naøng ra ñöùnggaànbeân giöôøng:-Thu tao aên tröôùc nghe.Ñoùi laém roài.Mayø laøm xong aên sau.Lyù Hoa ngoài nôi baøn aên.Naøng vöøa queát baùnh mì vaøo ñóa tröùnggaø oáp lavöøa nhìn Thu ra ngheà.
 45. 45. 45 Nhöõng Ngoïn Löõa TìnhThu khoâng coøn kieân nhaãn ñeå ñuøa vôùi con moài nöõa.Naøng cuõngnöùng laém roài.Daâm thuûy ñaõ chaûy ra öôùt ñaãm loâng mu.Naøng ngoàileân ñuøi thaèng Taùm.Naøng caàm con cu queùt leân,queùt xuoáng giöõacaùi khe aâm hoä.Naøng cho ñaàu cu coï coï vaøo moàng ñoác.Söï coï xaùtñem laïi cho Thukhoaùi laïc maø naøng mong ñôïi.Thu vöøa coï ñaàu cu vaøo moàngñoác,vöøa thôû vöøa hít haø.Moät laùt caûm thaáy nöùng quaù .Thu khoânh coøn coù theå choà ñôïi ñöôïcnöõa.Naøng ñuùt cu vaøo loã aâm hoä roài töø töø aán vaøo.Khi ñaõ vaøo ñöôïcnöõa chöøng Thu beøn nhaép moät caùi thaät maïnh.Troïn döông vaät cuûathaèng Taùm naèm troïn trong aâm ñaïo cuûa Thu.Naøng khôûi söï nhaép nhaép nheï,caøng luùc caøng maïnh hôn nhanhhôn.Thu raát thích ñoùng vai chuû ñoäng,naøng muoán laøm kî maõ hôn laønaèm döôùiCu cuûa thaèng Taùm ñaõ vaøo troïn trong aâm ñaïo maø Thu vaãn cöù raäpraäp thaät maïnh,döôøng nhö naøng cho raèng noù vaøo chöa heát,chöasaùt.Thu nhaép nhö theá ñöôïc chöøng 10 phuùt thì thaáy thaèng Taùmreân leân.Noù uù ôù muoán noùi gì ñaáy nhöng khoâng noùi neân lôøi.Lyù Hoa ngoài nôi baøn aên thaáy vaäy beøn la leân-Thu,maøy ngöøng laïi ñi.Thu ñangnaéc haêng,nghe Lyù Hoa la,naøng voäi ngöøng laïi vaø ngoàixuoáng.Aâm hoä naøng vaãn nuoát troïn con cu cuûa thaèng Taùm.Naøngquay laïi veà phía Lyù Hoa :-Gì theá maøy?Tao ñang ñuï haêng maø maøy laøm tao cuït höùng khæ ôilaø khæ.Lyù Hoa cöôøi ruû:-Noù saép ra maø maøy cöù nhaép maõi tao sôï noù xòt xì daàu roài maøy seõcuït höùng chöûi theà om soøm vaø baét noù buù.Tao sôï raèng noù chöa bieátbuù loàn ñaâu.
 46. 46. 46 Nhöõng Ngoïn Löõa TìnhThu cöôøi cöôøi,haát maùi toùc loøa xoøa qua moät beân:-AØ,theá ra maøy coù myõ yù giuùp tao ñaáy haû.Toát laém.Caùm ônmaøy.Thaät ra laâm traän roài môùi bieát khoâng bieát gì .Cuõng may coùmaøy laøm giaùm saùt vieân baûo tao ngöøng vöøa kòp thôøi khoâng thì emTaùm ñaõ ra roài vaø tao phaûi xuoáng ngöïa.Thaèng Taùm naèmnghe hai baø naøy noùi chuyeän vôùi nhau maø giaätmình hoaûng sôï.Vöøa roài,noù saép ra thaät,chæ moät li nöõa thoâi nhôø caùibaø Thu naøy ngöøng laïi sau tieáng la cuûa baø chuû nhaø maø noù keàmgiöõ ñöôïc tinh khí khoâng cho noù baén ra.Noù vöøa nghe hai baø naøynoùi chuyeän buù vaøvieäc naøy laøm noù thaät söï hoaûng sôï.Gaàn hai naêm nay laøm tìnhnhieàu laàn vôùi con Tö,coù bao giôø con boà baét noù phaûi buùñaâu?Thænh thoaûng noù coù nghe loùm chuyeän cuûa maáy baø soàn soàn ôûtrong xoùm.Maáy baø cöôøi ruù leân khi noùi ñeán chöõ buù.Kyø quaù.Baâygiôø,nghe hai baø ñoái ñaùp vôùi nhau coù noùi ñeán chuyeän buù noù lieànvan vaùi maáy baø tha cho noù caùi vuï naøy thì ñôõ khoå cho noù.Thu laïi nhaép nhaép.Naøng nhaép thaät nheï coát yù ñeå höôûng thuï laâuhôn.Naøng vöøa naéc vöøa suy nghó”thaèng naøy cuõng coù söùc deûo dai ñoùchöù.Gaëp ñöùa khaùc ñaõ oïc söõa ra roài,mình ñuï ñaâu coù vöøa gì”.Nghó vaäy neân Thu naéc nhanh hôn,raäp raäp vaì ba caùi laø,thaèngTaùmbaén khí ra trong aâm hoä naøng.Vì naøng ñang ngoài treân cu cuûathaèng Taùm neân tinhkhí cuûa noù baén vaøo saâu trong töû cung.”Tinhkhí cuûa thaèng naøy noùng quaù,vaø noù ra nhieàu quaù”,Thu nghó nhötheá.Naøng naèm daøi treân ngöôøi thaèng Taùm,thôû haøo heånKhi thaáybôùt meät ro82i ,Thu oâm ñaàu thaèng Taùm hoân vaøo moâi roài noí nhoû:-Chò caûm ôn em .Coù th61y söôùng khoâng?

×